Generella IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generella IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd"

Transkript

1 1 Serviceförvaltningen Bilaga 4 Generella IT-krav vid anskaffning av verksamhetsstöd

2 2 Innehållsförteckning: 1. Dokumentinformation Versionshantering Bakgrund, dokumentens roll Roadmap ÖTP och Sambruk Kommunens tekniska vision Generellt Botkyrkas huvudinriktning Applikationsarkitektur Client/server Webblösningar hanterade av kommunen Webblösningar som tjänst Infrastruktur Klientdatorer Operativsystem Exekveringsmiljöer Andra beroenden i klienten Citrix Servrar Operativsystem Nätverk Katalog Metakatalog Befolkningsregister E-post Relationsdatabas Applikationsserver Integration Användargränssnittsintegration Single Signon SOA Processhantering/workflow Generellt Diariekrav Driftprocess Införandeprojekt Införandemetodik Acceptanstest Användarutbildning IT-driftpersonalutbildning, dokumentation Användbarhet Generellt Korrekt webbkodning Tillgänglighet/anpassning för funktionshindrade Tillgänglighet/upptid Prestanda Säkerhet Säkerhetskopiering...20

3 Generellt Denial-of-service Intrång Dokumentinformation 1.1. Versionshantering Ändring Utförare Version Datum Skapad Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling Utveckling Förankringsversion Utveckling Mindre formuleringsändring Sven-Håkan Olsson - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - " - - "

4 4 2. Bakgrund, dokumentens roll Ett antal anskaffanden (upphandlingar, ramavtalsavrop etc) av IT-stöd till verksamheten görs under varje år i Botkyrka kommun. I kravdokumentationen för anskaffandena bör det ingå både funktionella och icke-funktionella krav. Med tanke på att ökad enhetlighet är önskvärd inom IT i kommunen så uppstod idén om föreliggande dokument - en generell teknisk kravspecifikation för IT-stöd. Tanken är att denna kravspecifikation ska kunna återanvändas till många olika upphandlingar. Eftersom de icke-funktionella krav som emanerar från funktionella och andra krav rimligen sällan kan vara helt lika, får specifikationen formen av ett slags palett eller smörgåsbord av krav som utsetts i enlighet med Botkyrkas långsiktiga IT-strategiarbete. Alla kraven menas alltså inte användas samtidigt. Istället planeras det generella dokumentet användas så att vid varje anskaffandetillfälle upprättas en icke-funktionell kravbilaga. Denna pekar ut den konkreta delmängden krav från den generella specifikationen som gäller i just detta anskaffande. Den icke-funktionella kravbilagan kan dessutom innehålla extra krav som behöver ställas i det specifika anskaffandefallet; Funktionella & andra krav ----> Icke-funktionella krav ===> Generella IT-krav I de detaljerade kapiteln nedan används genomgående formuleringen "Krav". Det är alltså sedan upp till varje specifik anskaffning att ange vilka av dessa krav som i det fallet ska appliceras, samt huruvida respektive krav ska ställas som "Bör", "Skall" eller "Beskriv" e dyl. I vissa fall innebär det att några varianter på huvudsakligen samma krav kan stå bredvid varann. Endast krav från Generella IT-krav som refereras i icke-funktionella kravbilagan (eller möjligen annan kravbilaga) ingår alltså i en viss anskaffning. 3. Roadmap Vanligen ställs ett antal Skall-krav och vissa Bör-krav. Förutom att de sistnämnda förstås bör uppfyllas av offerent redan i dagsläget, kan de parallellt tolkas som krav som om något år kan komma att upphöjas till Skall-krav i senare anskaffanden. På samma sätt är det med krav i den generella paletten som i en viss specifik upphandling inte refereras alls - dessa icke-refererade krav ger ändå en indikation till leverantören om vilka krav som torde ställas om några år. (Se även kapitlet om ÖTP.) På detta vis hoppas vi att vi kan ge input i förväg till leverantörernas utvecklingsverkstad om vilka krav leverantörerna bör börja överväga att införa i sin roadmap - så bör hela utvecklings- och anskaffandeprocessen kunna bli billigare och effektivare över tiden.

5 5 4. ÖTP och Sambruk Botkyrka kommun är medlem i Sambruk, en samarbetsförening för kommuner. Sambruk har bl a tagit fram Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) som för tillfället (augusti 2006) förefinns i version 1.2. ÖTP-dokumentet återfinns på ÖTP innehåller också en slags palett, utav arkitekturer och mönster som har potential att vara extra lämpliga för kommuners IT-stöd. Speciellt fokus har hittills lagts på kommunernas publika e-tjänster till medborgare/företag/organisationer etc. Eftersom olika kommuner som är medlemmar i Sambruk har gjort mycket varierande IT-strategiska val fokuserar ÖTP på de saker som är rimligt att majoriteten av medlemmarna kan ha stor nytta av. För att det därmed inte ska bli för snäv "minsta gemensam nämnare" betonar ÖTP interoperabilitet mellan varierande tekniska miljöer och influeras starkt av SOA-tanken (Service Oriented Architecture). En sådan betoning minskar också risken över tiden för varje enskild kommun m a p problematisk inlåsning i en speciell teknikmiljö. ÖTP är främst tänkt att kunna användas som bilaga vid anskaffanden av lösningar som genomförs i kommunalt samarbete via Sambruk. Eftersom ÖTP med nödvändighet är en palett av mönster måste varje specifikt anskaffande peka ut ifall någon variant inom paletten av mönster i just detta fall ska betonas eller t o m vara Skall-krav. I andra anskaffandefall kan det få vara upp till offerenten att välja något av mönstren i paletten. ÖTP har också stor potential att fungera som rådgivning till leverantörers interna tekniska roadmaps för sina lösningar till kommuner, se även kapitlet om Roadmap. Föreliggande Generella IT-krav hänvisar inte direkt till ÖTP men dels är kraven här påverkade av tankarna i ÖTP, dels kan vissa delar vara direkt inkopierade hit. I alla händelser är ÖTP ett lämpligt bakgrundsdokument för en offerent.

6 6 5. Kommunens tekniska vision (Infogas som bakgrundsinformation) Användarkategorier Medborgare...Företag...Organisationer...Handläggare...Lärare...Föräldrar...Elever etc Kanaler Arbetsdator...Hemdator...Webb...Handdator...Smart-telefon...Telefon...Fax...Brev etc Internwebb Externwebb Client/server + lokala appl Användarkataloger Hängränne-appl IT-stöd t medb.kontor IT-stöd t contact center Kommunhuvudwebb Ärendehantering/diarie Ärendeflödesstyrning Nämndsadministration Delade diskar/skrivare E-post Kalender Personliga verktyg mm Stuprörs-appl Successiv övergång till SOA IT-admin Ekonomi Personal/lön Omsorg & stöd Skola Fastighet Koomunledning Förvaltning Informaiton Kultur Bostäder Vatten Brandförsvar Bibliotek Teknik Idrott Renhållning Miljö Arkiv mm Meta katalog LANkataloger AD... Applikationers kataloger EAI; back-end-integration

7 7 6. Generellt Följande kapitel innehåller krav av olika detaljeringsnivå - ibland relativt detaljerat. Man kan argumentera för att verksamhetsstöd och funktionalitet är det viktigaste och att hur en applikationen ser ut på insidan inte bör vara relevant vid anskaffandena. Emellertid visar erfarenheten att vissa aspekter av en applikations innanmäte blir viktiga för optimering av kommunens nätverk, integration, klientkostnad, serverkostnad, hårdvarukostnad, driftpersonal mm mm. I samband med om det är en byggsten/komponent, inte en hel lösning, som ska anskaffas blir applikationsarkitektur och andra aspekter naturligtvis synnerligen viktigt. Dessutom ökar successivt kraven på integration mellan applikationer och även då blir vissa detaljkrav viktiga. Egentligen är en sådan här kravstrukturering multidimensionell (aspekter skulle återkomma i olika kombinationer), men det skulle bli alldeles för komplext. Istället så har vid överlappsrisk mellan kapitel, varje specifik aspekt helt sonika stoppats in under någon av de tänkbara kategorierna. I enstaka fall görs för tydlighets skulle ändå en "se även"-notering för att underlätta läsandet Botkyrkas huvudinriktning Botkyrka kommun har en inriktning att ligga långt framme vad gäller effektivt IT-stöd inom verksamheten och e-tjänster till omvärlden. Samtidigt är kostnadseffektivitet även viktigt. I grunden ligger en tydlig Microsoft-strategi. Andra lösningar må komma ifråga vid synnerligt speciella krav, men de måste då utvärderas mycket noga och ställas mot saker som skalfördelar via enhetlighet, mot rationalitet i driften etc Krav: Att lösningen står i samklang med och stödjer kommunens Microsoftstrategi. (I fallet tjänste-anskaffande räcker det att ev klientände står i denna samklang.) Krav: Att leverantören inom grundpriset successivt uppgraderar lösningen i enlighet med teknikutvecklingen inom IT. Detta kan t ex röra sig om ändrade intrångsscenarios över tiden och andra säkerhetsrelaterade omvärldsförändringar, successiva uppgraderingar i typiska klientmiljöer (OS, webbläsare, Office-sviter etc) mm mm. Användarförening e dyl bör härvid användas för dialog kring lösningens uppgradering. Beskriv på vilket sätt.

8 8 7. Applikationsarkitektur Med applikationsarkitektur menas här hur en applikation är uppbyggd, i vilka delar den exekverar, var delarna exekverar och hur den kommunicerar internt (och i förekommande fall externt). Kraven (eller punkterna) inom detta kapitel används troligen ofta som Beskriv-krav, men kan ofta även utgöra Skall- eller Bör-krav. Vissa krav är uttryckta så att de endast utgör Beskriv-krav Client/server Beskrivkrav: Ifall lösningen är av client/server-typ: Beskriv dess tekniska egenskaper. Framförallt: Hur många skikt det är, vilka de är, hur stor klientdelen är, om SQL-klient i klient eller server krävs (i så fall vilken/vilka), om centrala file services krävs från klient, vilket client/server-protokoll som används, ifall lösningen är optimerad för att fungera i ett större WAN, andra beroenden, etc Beskrivkrav: Ifall lösningen är av client/server-typ: Beskriv ifall client/server-protokollet är dokumenterat för Botkyrka till syntax och semantik och därmed anropbart från ev annan integration inom kommunen Webblösningar hanterade av kommunen Med "hanterade av kommunen" menas lösningar som kommunen antingen själv driftar eller har en specifikt outsourcad drift för Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ: Beskriv dess tekniska egenskaper. Framförallt: Hur många skikt det är inklusive serverdelar, vilka de är, om SQL-klient krävs i server (i så fall vilken/vilka), om centrala file services krävs från klient, vilket client/server-protokoll som används, ifall lösningen är optimerad för att fungera i ett större WAN, andra beroenden, etc Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ: Beskriv ifall protokollet mellan skikten i serverlösningen är dokumenterat för Botkyrka till syntax och semantik och därmed anropbart från ev annan integration inom kommunen Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ men ändå inte endast har en ren webbklient/nätbläddrare utan uppvisar en ökad komplexitet: Beskriv hur klientdelen är beskaffad (Java Applet, ActiveX Control, Flash, Acrobat Reader, AJAX/JavaScript, etc), hur stor klientdelen är, om SQL-klient i klienten krävs (i så fall vilken/vilka), om centrala file services krävs från klient, vilket client/serverprotokoll som används från klienten utöver http, ifall lösningen är optimerad för att fungera i ett större WAN, MS Office-integration, andra beroenden, etc.

9 Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ men ändå inte endast har en ren webbklient/nätbläddrare: Beskriv ifall protokollet mellan klient och server är dokumenterat för Botkyrka till syntax och semantik och därmed anropbart från ev annan integration inom kommunen Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ och tänks exponeras mot publikt nät (samt möjligen skolelevnät): Beskriv kraven från lösningen på brandvägg (nära server), vilka protokoll/portar yttre brandvägg måste släppa igenom i vilken riktning, vilka protokoll/portar brandvägg innanför DMZ måste släppa igenom i vilken riktning, andra DMZ-krav, etc Krav: Att lösningen är av webb-typ, hanterad av kommunen 7.3. Webblösningar som tjänst Med "som tjänst" menas lösningar som en leverantör driftar så att inte kommunen alls behöver vara huvudman för driften (inte ens genom specifik outsourcing), utan kommunen köper endast en funktionalitet, via ett nätverk. Ofta driftas lösningen hos leverantören enligt den s k ASP-modellen (Application Service Provider) för att skalfördelar och lägre kostnader ska uppstå Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ, som tjänst, men ändå inte endast har en ren webbklient/nätbläddrare utan uppvisar en ökad komplexitet : Beskriv hur klientdelen är beskaffad (Java Applet, ActiveX Control, Flash, Acrobat Reader, AJAX/JavaScript, etc), hur stor klientdelen är, om SQL-klient i klienten krävs (i så fall vilken/vilka), om centrala file services krävs från klient, vilket client/serverprotokoll som används från klienten utöver http, ifall lösningen är optimerad för att fungera i ett större WAN, MS Office-integration, andra beroenden, etc Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ, som tjänst, men ändå inte endast har en ren webbklient/nätbläddrare: Beskriv ifall protokollet mellan klient och server är dokumenterat för Botkyrka till syntax och semantik och därmed anropbart från ev annan integration inom kommunen Beskrivkrav: Ifall lösningen är av webb-typ, som tjänst: Beskriv vilka krav som ställs på ev brandvägg nära webbklienten Krav: Att lösningen är av webb-typ, som tjänst

10 10 8. Infrastruktur 8.1. Klientdatorer (Se även avsnitt om webbklienter ovan.) Operativsystem Krav: Att lösningen stödjer Windows 2000 och Windows XP Krav: Att lösningen stödjer Windows Vista Exekveringsmiljöer Beskrivkrav: Kräver lösningen en Java JVM i klienten? Beskrivkrav: Kräver lösningen MS.NET CLR och framework i klienten? Andra beroenden i klienten Beskrivkrav: Kräver lösningen andra komponenter i klienten utöver operativsystemets medlevererade (t ex speciella drivrutiner, MS Office inkl Outlook, kartprogramvara etc)? Citrix Krav: Att lösningen stödjer klientexekvering via Citrix. (Gäller även webbklient inom Citrix.) 8.2. Servrar Operativsystem Krav: Att lösningen stödjer Windows 2000 Server och Windows 2003 Server Krav: Att lösningen stödjer Windows Vista.

11 Krav: Att lösningen stödjer virtualiseringslösningar, t ex VMware eller MS Virtual Server Nätverk Krav: Att lösningen kan kommunicera med TCP/IP Krav: Att lösningen kan kommunicera med HTTP och/eller HTTPS Beskriv på vilket sätt, samt ev mer detaljerade krav från lösningen Beskrivkrav: Kräver lösningen andra speciella nätlösningar, t ex Ethernet broadcast, UDP? Beskrivkrav: Kräver lösningen speciell prioritering och QoS-styrning i nätet? 8.4. Katalog Krav: Att lösningen använder MS Active Directory Beskriv på vilket sätt, versionskrav, vilket data (t ex användarnamn, lösenord, roller, grupptilhörigheter mm) samt ev mer detaljerade krav från lösningen Beskrivkrav: Använder lösningen Active Directory aktivt och online eller importeras AD-data? Kan export i så fall även ske? Krav: Att lösningen stödjer katalog enligt LDAP v Metakatalog Krav: Att lösningen har färdigt stöd för metakataloglösningar. Beskriv vilka metakataloglösningar (t ex MIIS, edirectory) på vilket sätt, versionskrav, vilket data (t ex användarnamn, lösenord, roller, grupptilhörigheter mm) samt ev mer detaljerade krav från lösningen Befolkningsregister Krav: Att lösningen har koppling till något befolkningsregister för att få in uppdateringar eller göra kontroller, t ex för bostadsadress, folkbokföringsort etc.. Beskriv på vilket sätt, om det är indirekt via någon kommersiell tjänst, samt ev mer detaljerade krav från lösningen E-post Krav: Ifall lösningen integrerar mot e-post, att MS Exchange 2003 stöds.

12 Relationsdatabas Krav: Ifall lösningen använder relationsdatabas, att MS SQL Server stöds Applikationsserver Beskrivkrav: Ifall lösningen kräver applikationsserver-programvara etc (såsom Java-appserver, speciella cache- eller pooling-lösningar) utöver MS.NET (eller MS Enterprise Services - COM+):

13 13 9. Integration 9.1. Användargränssnittsintegration Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningens webbplats enkelt kan länkas till från kommunens andra webbplatser, och att därmed lösningen både ska kunna utgör ett nytt separat fönster och alternativt iframe/frame. Beskriv hur denna användargränssnittsintegration utformas Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningens användargränssnitt enkelt kan infogas i kommunens andra webbplatser, utan att lösningen utgör ett nytt separat fönster (t ex som MS webpart, Java portlet, iframe/frame etc). Beskriv hur denna användargränssnittsintegration utformas Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningens användargränssnitt kan förses med kommunens logotyp, minst på startsida el motsv. Beskriv hur detta utformas Single Signon Krav: Att lösningen är förberedd så att s k single signon (SSO) kan tillföras. Detta gäller helst på båda sätten, dvs dels att lösningen kan vara master där inloggnin först sker och annan webb ska kunna ärva inloggningen, dels att lösningen ska kunna vara slav och överta en redan gjord inloggning i annan webb. Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta SOA Service Oriented Architecture (SOA) är ett mönster framförallt för hur integration mellan olika lösningar och delar kan utföras. SOA tänks numera vanligen utföras med WebServices som en slags API:er (Application Programming Interfaces). En viktig aspekt av SOA är också återanvändning samt framförallt öppenhet i lösningar så att de kan användas flexibelt, som "hängrännor" och tvärfunktionellt inom kommunen och t ex när krav ändrats. SOA ska alltså kunna ge ett smörgåsbord av API-tjänster med vars hjälp nytt/förbättrat IT-stöd snabbt och effektivt ska kunna tas fram. Se även bl a ÖTP v1.2 kap 2.1. Se dessutom även de relaterade frågorna ovan om dokumenterad syntax och semantik i applikationsprotokoll Krav: Att lösningen har en öppenhet och därmed kan anropas enligt SOAtanken (omvänt ev även anropa sin omvärld). Beskriv SOA-gränssnitten översiktligt, till teknik, syntax och semantik.

14 Krav: Att SOA-användningen i lösningen följer relevanta standarder. Minimi-nivå: WS-I Basic Profile 1.0 XML 1.0 (Second Edition) XML Schema 1.0 Namespaces in XML 1.0 SOAP 1.1 WSDL 1.1 Beskriv lösningens anpassning till standarder Krav: Att SOA-användningen i lösningen i övrigt är utformad för största interoperabilitet mellan teknikmiljöer, genom lämpliga datatypsval, längder mm. Beskriv på vad sätt lösningen strävar till interoperabilitet Krav: Att SOA-användningen utförs med s k Standardmeddelanden, åtminstone vid extern integration. Standardmeddelanden är ett sätt att förenkla och harmonisera myndighetskommunikation. Se bl a E-nämndens riktlinjer 05:01. Se även ÖTP v1.2 kap 4. Beskriv på vad sätt lösningen anpassats till Standardmeddelanden.

15 Processhantering/workflow Generellt Krav: Att aktör kan få händelseinformation via kommunens generella ärendehantering då aktiviteter sker i systemet, s k notifiering/avisering. Att aktör kan slå på/av denna notifiering. Beskriv på vilket sätt, hur integrationen går till, notifiering för vilka händelser för vilka aktörer etc Krav: Att lösningen har en specifik teknisk anpassning för notifiering/avisering gentemot kommunens valda ärende/workflow-system WM-Data LEX (t ex vid.händelser som etablering av rekryteringsärende, avslutande av rekryteringsärende och inkommen jobbansökan). Beskriv på vilket sätt, hur integrationen går till, notifiering för vilka händelser för vilka aktörer etc Krav: Att teknikstöd finns så att aktör kan få händelseinformation via e-post vid vissa aktiviteter sker i systemet, s k notifiering/avisering.. Beskriv på vilket sätt, notifiering för vilka händelser för vilka aktörer etc Diariekrav Krav: Att lösningen har en specifik anpassning för händelser i lösningen som är av karaktären att de enligt kommunalt regelverk/lag ska diarieföras. I detta fall gentemot kommunens valda system för bl a diarium, WM-Data LEX. Beskriv på vilket sätt, hur integrationen går till, notifiering för vilka händelser etc Driftprocess Krav: Att lösningsleverantören har en help desk för användare. Ärendestatistik ska kunna erhållas. Beskriv på vilket sätt Krav: Att lösningsleverantören har en help desk för teknikärenden för kommunens driftpersonal. Ärendestatistik ska kunna erhållas. Beskriv på vilket sätt Krav: Att lösningsleverantören kan ta emot help desk-ärenden (således att utgöra andra linjens support) ifrån kommunens service desk (utgörande första linjens support för användare inom kommunen). Ärendestatistik ska kunna erhållas. Beskriv på vilket sätt.

16 Införandeprojekt Införandemetodik Krav: Att leverantören har en införandemetodik för att kunden kan börja använda lösningen. Beskriv översiktligt hur denna ser ut Krav: Att leverantören följer Botkyrkas införandemetodik. Se bilaga. Beskriv översiktligt hur denna följs Acceptanstest Krav: Att acceptanstest utförs. Beskriv leverantörens acceptanstest-procedur Krav: Att acceptanstest utförs enligt följande procedur: Före acceptanstest ska modultest separat för varje ingående modul ha gjorts av leverantören, med lyckat resultat (enstaka småfel av klass 3 och 4 må få finnas på publicerad restlista). Före acceptanstest ska också system- och sammanhangstest ha gjorts av leverantören, med lyckat resultat (enstaka småfel av klass 3 och 4 må få finnas på publicerad restlista). Acceptanstest utförs gentemot de funktionella kraven. Testprotokoll ska föras som justeras av både kommunen och leverantören. Acceptanstest utförs gentemot de icke-funktionella kraven. Testprotokoll ska föras som justeras av både kommunen och leverantören. Enstaka småfel av klass 3 och 4 må få finnas på restlista efter att kommunen godkänt acceptanstesten men då ska det finnas en överenskommen handlingsplan för att åtgärda dessa i närtid. Lösningen får inte tas i normaldrift förrän acceptanstesten godkänts av kommunen. Varje testperson som vid tester får ett avvikande resultat från vad som förväntats, skriver direkt en felrapport, i möjligaste mån enligt mall som tillhandahålls elektroniskt. Felrapporten lämnas snarast till kommunens testansvarige Testansvarig sammanställer alla fel eller avvikelser i ett testprotokoll. Felet ska klassas av aktuell testperson och kommunens testansvarige, hur allvarligt de anser det vara, i en skala från 1 4 enligt följande klassning: 1 = Systemstoppande t ex en hängning som gör att man inte kan jobba vidare och som hindrar arbetet 2 = Allvarligt fel t ex felaktig maskinell behandling av informationen som kan få allvarliga följder

17 17 3 = Mindre allvarligt fel t ex fel som går att gå runt och inte får allvarliga konsekvenser 4 = Irriterande / Skönhetsfel t ex stavfel i ledtexter. Klassningen görs utifrån sannolikheten att felet uppstår, hur ofta det uppstår och hur många som blir drabbade när det uppstår. - Testprotokollet skall kontinuerligt uppdateras och gås igenom tillsammans med leverantören enligt överenskommelse som beskrivs i testplanen. Avsikten är att koppla en problemägare till varje fel-/avvikelse samt en plan för åtgärd och trolig tid för när omtest ska kunna ske. - Testprotokollet ska ligga åtkomligt för information för alla inblandade i testerna, men får enbart uppdateras av system- och testansvarig. Dokument som ska framställas under testarbetet är följande: Testplan - beskriver närmare hur testerna skall genomföras - beskriver vem som har ansvar att testa vad och när det måste vara klart - beskriver samtliga testområden, deras prioritet och när de beräknas vara färdigtestade Testfall - beskrivning av händelser som ska testas - beskriver förutsättningar, vad som skrivas in i systemet och vilka funktionstangenter och liknande knappar man trycker på. - innehåller även förväntat resultat (testfacit). Felrapport - dokumentation för rapportering av fel /avvikelse från testfacit. Testprotokoll - sammanställning av fel som rapporterats i samtliga tester Beskriv leverantörens eventuella acceptanstest-procedurer utöver ovanstående minimikrav på acceptanstest Användarutbildning Beskrivkrav: Beskriv hur leverantören föreslår att användarutbildning ska gå till IT-driftpersonalutbildning, dokumentation Beskrivkrav: Beskriv hur leverantören föreslår att IT-driftpersonalutbildning ska gå till Krav: Att IT-driftsdokumentation finns, riktad till kommunens IT-personal. Beskriv kort vad den innefattar (t ex klientkonfigurering, brandväggsfrågor i klientänden, ev integrationer med andra system såsom ärende/workflow etc) Krav: Att lösningen har god dokumentation bestående av funktionell dokumentation och användardokumentation. Beskriv kort vad den innefattar Krav: Att lösningen har god teknisk dokumentation. Beskriv kort vad den innefattar.

18 Användbarhet Generellt Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningen stödjer de vanligaste webbläsarna (av nyare versioner), t ex Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari. Beskriv vilka webbläsare och versioner som stöds Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningen följer "Vägledningen 24-timmarswebben", Beskriv hur vägledningen följs och hur detta verifierats Korrekt webbkodning Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningens webbplatser tillämpar W3C:s riktlinjer för webbkodning såsom det uttrycks på validator.w3.org samt jigsaw.w3.org/css-validator. Beskriv hur riktlinjer för webbkodning följs och hur de verifierats Tillgänglighet/anpassning för funktionshindrade Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningens webbplatser tillämpar W3C/WAI:s riktlinjer, prioritet 1. Beskriv vilken WAI-anpassning som följs och hur den verifierats Tillgänglighet/upptid Krav: Tillgänglighet alternativ A: Teknisk tillgänglighet minst kl med upptid 99,5% räknat över en vecka, plus övrig tid s k best effort. Beskriv tillgänglighet/upptid hos lösningen Krav: Tillgänglighet alternativ B: Teknisk tillgänglighet minst kl med upptid 99,5% räknat över en vecka, plus övrig tid s k best effort. Beskriv tillgänglighet/upptid hos lösningen Krav: Tillgänglighet alternativ C: Teknisk tillgänglighet minst kl med upptid 99,5% räknat över en vecka, plus övrig tid s k best effort. Beskriv tillgänglighet/upptid hos lösningen Krav: Tillgänglighet alternativ D: Teknisk tillgänglighet minst kl med upptid 99,9% räknat över en vecka, plus övrig tid s k best effort. Beskriv tillgänglighet/upptid hos lösningen.

19 Prestanda Krav: Att lösningen har prestanda enligt följande (m a p serverprestanda): Svarstid från sista paket i http-begäran till första i svar, mätt strax utanför leverantörens brandvägg: Att i dygnsgenomsnitt 90% av anropen har svarstid mindre än 3 sek. Gäller både användargränssnitt samt ev maskingränssnitt. Beskriv prestanda hos lösningen Krav: Att lösningen har prestanda enligt följande (m a p "tunga" sidor): Svarstid från http-begäran till komplett web-sidöverföring via modem på 56 kb/s anslutet strax utanför leverantörens brandvägg: Att i dygnsgenomsnitt 90% av anropen har svarstid mindre än 30 sek. Beskriv prestanda hos lösningen.

20 Säkerhet Säkerhetskopiering Krav: Att lösningen har stöd för säkerhetskopiering (och motsvarande återläggningsrutiner) samt att lösningen utformas så att inte information blir inkonsistent efter återläggning. Beskriv på vilket sätt, versionskrav, ifall data skyddas även emellan säkerhetskopieringstillfällen (ibland kallat deltalogg/transaktionsjournal), ifall data skyddas även mot operatörsmissgrepp (då räcker t ex inte spegling), specifikt kring ev kombination av säkerhetskopiering av relationsdatabas-data och file server-data ifall dessa data är logiskt kopplade till varann, samt ev mer detaljerade krav från lösningen. Beskriv också särskilt ungefär hur lång tid en ev återläggning beräknas ta Generellt Krav: Att lösningen har stöd för olika rollbaserade rättigheter där användare tilldelas en viss roll eller flera. Att rollerna är utformade så att insynsskydd för känsligt data skapas. Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta Krav: Att inloggningen till lösningen är spårbar via loggning. Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta Krav: Att lösningen har stöd för insynsskydd och manipuleringsskydd vid dataöverföring (kryptering etc). Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta Krav: Att lösningen har stöd för autentisering av inloggande. Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta Krav: Att lösningen har stöd för eid - e-identifiering/e-underskrift (se t ex Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta Denial-of-service Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att lösningen skyddas mot s k denial-of-service-attacker. Beskriv på vad sätt lösningen uppfyller detta Intrång

21 Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att webblösningen utförs så att intrång i servermiljön förhindras Beskriv översiktligt på vilket sätt detta sker Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att användargränssnitt utformas så att typiska användaråtgärder för att i klienten förhindra spam, oönskade popups, virus/maskar etc från övriga Internet inte försvåras Beskriv översiktligt på vilket sätt detta sker Krav: Ifall lösningen är av webb-typ: Att webblösningen utformas så att intrång via denna lösning i klient eller klientnätverk förhindras. Beskriv översiktligt på vilket sätt detta sker.

Digital rekrytering Icke-funktionella krav

Digital rekrytering Icke-funktionella krav Bilaga 3 1(7) Serviceförvaltningen Digital rekrytering Icke-funktionella krav Bilaga 3 2(7) Innehållsförteckning: 1. Dokumentinformation...2 1.1. Versionshantering...2 2. Bakgrund, dokumentens roll...3

Läs mer

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 4 Mycket enkel, interndriftad extern e-tjänst

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 4 Mycket enkel, interndriftad extern e-tjänst Utfärdare RAPPORT 2012-02-07 Ert datum Typupphandl. Er referens 1(9) Version 1 ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, Typupphandling 4 Mycket enkel, interndriftad extern e-tjänst Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen

Läs mer

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 2 Lösning med ASP-driftning (SaaS)

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 2 Lösning med ASP-driftning (SaaS) Utfärdare RAPPORT 2012-02-07 Ert datum Typupphandl. Er referens 1(12) Version 1 ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, Typupphandling 2 Lösning med ASP-driftning (SaaS) Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE-811

Läs mer

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 1 Interndriftad lösning

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 1 Interndriftad lösning Utfärdare RAPPORT 2012-02-07 Ert datum Typupphandl. Er referens 1(14) Version 1 ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, Typupphandling 1 Interndriftad lösning Postadress Föreningen Sambruk Högbovägen 45 SE-811 32 Sandviken

Läs mer

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 3 Integrationstung applikation, interndriftad - t.ex. metakatalog

ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, ÖTP 3.0 Typupphandling 3 Integrationstung applikation, interndriftad - t.ex. metakatalog Utfärdare RAPPORT 2012-02-07 Ert datum Typupphandl. Er referens 1(12) Version 1 ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM, Typupphandling 3 Integrationstung applikation, interndriftad - t.ex. metakatalog Postadress Föreningen

Läs mer

Arkitektur för Bistånd

Arkitektur för Bistånd ark_uppsala_bistånd_v3.ppt Arkitektur för Bistånd Sven-Håkan Olsson, Definitivus AB. 1 Enstaka bild får användas med angivande av källa ÖTP V2.0 s22 Generellt mönster i ÖTP Medborgare Företag Handläggare

Läs mer

Resultatrapport. Utvärdering. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium

Resultatrapport. Utvärdering. Anbudslämnare. Utvärderingskriterium Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: Jönköpings kommun Namn: Verksamhetssystem Tekniska kontoret Handläggare: Tina Helmke Hallberg Referensnr: 13/206 Telefon: +46 36 102411 E-post: tina.helmke-hallberg@jonkoping.se

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Plattform för framtidens e-tjänster

Plattform för framtidens e-tjänster Plattform för framtidens e-tjänster Kommits Umeå 2005-05-11 Kommits_umea_050511_v10.ppt Sven-Håkan Olsson Definitivus Varför? E-tjänster ska stödja verksamhetsutveckling (med hjälp av IT) både för förbättrad

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster.

Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Kom-och-fika Öppna system & E-tjänster. Karlstad, Borlänge, Växjö, Malmö, Göteborg och Stockholm Fredrik Pantze & Tomas Hurtig TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare fredrik.pantze@tietoenator.com

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Vägledning ÖTP 1 v2.0

Vägledning ÖTP 1 v2.0 Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Janne Dicander Dokumenttyp Vägledning ÖTP Status Fastställd Identitet Vägledn ÖTP Version Dokversion 1.0 Sid 1 (9) Versionsdatum 2007-09-19 Vägledning ÖTP 1 v2.0 1

Läs mer

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för inköpare

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för inköpare Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Dokumenttyp Snabbintroduktion Status Arbetsversion Identitet Se filnamn Version Till ÖTP 3.0. Se filnamn Sid 1 (7) Versionsdatum Se filnamn Snabbintroduktion till

Läs mer

WEBBSERVERPROGRAMMERING

WEBBSERVERPROGRAMMERING WEBBSERVERPROGRAMMERING Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5

eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 Livscykelplaner eklient 1.5 eklient Objekt 1 Livscykelplaner i Samverkan 2016-02-09 1 eklient Livscykelplan Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

tisdag 8 november 11

tisdag 8 november 11 Hur bygger vi SSO-lösningar utan att påverka IT-infrastrukturen? 2011-11-07 Tommy Almström Product Manager www.nordicedge.se/talmstrom Dagens mest aktuella fråga: Hur många konton samt lösenord har

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling. Upphandlingsavdelningen Bilaga 1. Kravspecifikation

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och Upphandling. Upphandlingsavdelningen Bilaga 1. Kravspecifikation Landstingsstyrelsens förvaltning LS1203-0482 SLL Juridik och Upphandling SLL1642 Upphandlingsavdelningen Bilaga 1 Kravspecifikation avseende upphandling av IT-tjänster för Nationella kvalitetsregister

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för IT-chef/IT-arkitekt

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för IT-chef/IT-arkitekt Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Dokumenttyp Snabbintroduktion Status Arbetsversion Identitet Se filnamn Version Till ÖTP 3.0. Se filnamn Sid 1 (7) Versionsdatum Se filnamn Snabbintroduktion till

Läs mer

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3a. Ickefunktionella krav. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (6) Bilaga 3a Ickefunktionella krav Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö

Bilaga 05. Beskrivning av befintlig IT-miljö Bilaga 05 Beskrivning av befintlig IT-miljö Innehåll Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 Inledning... 3 2 Allmänt... 3 3 Mobila enheter... 3 3.1 Fabrikat och modeller... 3 3.2 Operativ system...

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Borde den svarta lådan vara grå?

Borde den svarta lådan vara grå? Borde den svarta lådan vara grå? Grey box-principen minskar missförstånden 2012-06-28: Sven-Håkan Olsson VAD TILLFÖR GREY-BOX? Tanken med black box är bra, men inte sällan kan man komma runt missförstånd

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com

Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se. Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Mikael Daremo, IT-chef mikael.daremo@norrkoping.se Lars Nikamo, Novell lnikamo@novell.com Norrköpings kommun En del i Fjärde storstadsregionen 129 500 invånare 8 500 anställda 20 000 elever IT-infrastruktur

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Centrex användarförening 2010. Marvin & Trimum

Centrex användarförening 2010. Marvin & Trimum Centrex användarförening 2010 Marvin & Trimum Centrex användarförening 2010 Marvin - Nyheter och roadmap I. Telefonistöd - Web II. Maxi/Multi telefonistplats III. LDAP, kalendersynk, besöksfunktion m.m.

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0

eklient Livscykelplaner i Samverkan Livscykelplaner eklient 1.0 er i Samverkan 1 Revisionshistorik Datum Version Förändring 2014-04-25 0.96 Windows 7 SP1 som sekundärt OS från 1 okt 2015 2014-09-27 0.97 Windows 8 med updates primärt OS från 1 okt 2015, Windows 9 för

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Finns SSO på riktigt?

Finns SSO på riktigt? 2011-11-07 Finns SSO på riktigt? Niklas Fröling Security expert Niklas Dahl Specialist sälj er två Den fria tanken skapar affärsnytta. Ingenting är omöjligt! k Föragspresentation, maj 2010 Cygate AB. er

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet

Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Instruktion för åtkomst till Nyps via LstNet Innehållsförteckning Åtkomst till Nyps via LstNet... 2 Målgrupp... 2 Åtkomst och URL... 2 Ladda ner och installera Citrix Online Plug-in Web... 2 Förberedelser

Läs mer

ekorren e-tjänst Teknisk målbild

ekorren e-tjänst Teknisk målbild e-tjänst Teknisk målbild Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. MÅLBILD... 3 3.1 SKALBARHET... 3 4. ARKITEKTUR... 5 4.1 DATALAGRING... 5 4.2 ÖVERSIKTSBILD FÖR ARKITEKTUR...

Läs mer

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun

Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Kommits Vårkonferens 2008, 7-8 maj i Strömstad Säker inloggning med smarta kort Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef 2008-05-06 Värmland och Karlstad Värmland: Karlstad: 280.000 84.000 Resan från politiskt

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Åtkomst till Landstingets nät via Internet

Åtkomst till Landstingets nät via Internet Åtkomst till Landstingets nät via Internet http://landstingetsormland.se/extranet 1 (12) Innehåll 1 Så fungerar PointSharp-dosan/-appen... 3 1.1 Support... 3 2 Lägg till Webaccess.dll.se som en tillförlitlig

Läs mer

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för medborgare

Snabbintroduktion till Öppen Teknisk Plattform (ÖTP) för medborgare Utfärdad Sven-Håkan Olsson Godkänd av Dokumenttyp Snabbintroduktion Status Arbetsversion Identitet Se filnamn Version Till ÖTP 3.0. Se filnamn Sid 1 (6) Versionsdatum Se filnamn Snabbintroduktion till

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

BILAGA 1. Innehållsförteckning. Lönesystem 1 GRUNDLÄGGANDE KRAV...2 2 FUNKTIONELLA KRAV...4

BILAGA 1. Innehållsförteckning. Lönesystem 1 GRUNDLÄGGANDE KRAV...2 2 FUNKTIONELLA KRAV...4 BILAGA 1 Innehållsförteckning Lönesystem 1 GRUNDLÄGGANDE KRAV...2 2 FUNKTIONELLA KRAV...4 1 ANBUDSGIVAREN FYLLER I TABELLEN OCH KOMMENTERAR. HÄNVISNING TILL BILAGOR KAN GÖRAS. Lönesystem Krav 1 Grundläggande

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter

2 Pappersfullmakter/Skannade fullmakter 2014-12-18 2015-01-14 Frågor och svar 1 Fullmaktstyper 1.1 Vilka fullmaktstyper ska Fullmaktskollen hantera? Fullmaktskollen kommer initialt att utgå ifrån sex standardiserade fullmakter. Pappersfullmakter

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN 2011-02-16 Dnr 033-0802/2008 EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE www.stockholm.se BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

ByggR Systemkrav

ByggR Systemkrav ByggR 1.7.0 Systemkrav Systemkrav 2017-01-25 SMS 2 (5) Systemkrav ByggR Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Teknisk standard, upphandlingar

Teknisk standard, upphandlingar Medicinsk Teknik och IT Kapitel Stöd Rubrik Upphandlingsstöd Diarienummer LDXX/XXXXX Dokumentnamn Version Teknisk standard, Upphandlingar 1.0 Dokumentnummer Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer