Utvärdering av BIBSAM s projekt Tidskrifter Elektroniskt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av BIBSAM s projekt Tidskrifter Elektroniskt!"

Transkript

1 OAP Open Access Publication Department of Publication Infrastructure Scientific Information and Learning KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden Erik Sandewall Utvärdering av BIBSAM s projekt Tidskrifter Elektroniskt! This is a report to the oa.se program, Within our project s report series it is provisionally identified as PM-oap-004. Related information can be obtained via our unit s provisional www site: The author: Date of manuscript: http: /www.ida.liu.se/ erisa/

2 1 1. Inledning och allmänna överväganden Sedan slutrapport inkommit till BIBSAM för det av dem stödda projektet Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd för publicering har jag ombetts att utvärdera rapporten och projektet. Följande är min rapport från uppdraget. Projektets målsättning, uppläggning och finansiering I projektansökan står följande att läsa: Projektets syfte är att ge vetenskapliga tidskriftsredaktioner enkla användbara verktyg för elektronisk publicering och förse dem med stödfunktioner i det praktiska publiceringsarbetet. En teknisk plattform (...) kommer att utvecklas i samarbete med (...). Detta arbete kommer att finansieras genom bidrag från UU (DiVA-gruppen), NTNU och ABM-utvickling i Norge. För att fylla denna plattform med innehåll och samtidigt utarbeta smidiga och välbeprövade arbetsmodeller ansöker vi om ett bidrag från BIBSAM.... Uppläggningen var alltså baserad på samfinansiering, och bidraget från SVEP utgjorde 600 tkr för perioden Jag antar för enkelhets skull att SVEP och openaccess.se kan betraktas som väsentligen samma verksamheter, och att granskning för openaccess.se alltså kan utgå från det som sagts inom SVEP. Inkomna bidrag från andra parter i samfinansieringen framgår ej av rapporten, men indirekt framgår att ABM-utvikling ej kom att ingå eller bli anslagsgivare. Det fanns således redan från början ett inte helt enkelt samband mellan en utredningsaspekt som innefattar studium och analys av tidigare system samt insamling och sammanställning av användarbehov, och å andra sidan en implementeringsaspekt som avser framställande av verktyg och lösningar. I fältet mellan dessa två aspekter finner man dels den strukturerade kravspecifikationen som ska motsvara användarbehoven, dels också arbetsmodellen. Arbetsmodellens karaktär får framgå av projektresultatet. Slutligen finns en användningsaspekt där man för ut de framtagna projektresultaten till praktisk användning. Synen från SVEP och oa.se (dvs. openaccess.se) på implementeringsaspekten har inte varit helt entydig. Den mening i ansökan som börjar Projektets syfte är... återfinns ordagrant i projektöversikten för oa.se, vilket kan tolkas som att vi har accepterat projektets hela bredd som en angelägenhet för oa.se. Å andra sidan har vi från oa.se s sida tydligt markerat vikten av att utredningsaspekten genomförs som avsett.

3 2 Granskningsarbetets uppläggning Jag har genomfört granskningen genom inläsning av ursprunglig ansökan, slutrapport, en publikation från projektet ( 1 ) samt tillgängliga arbetsdokument, samt genom ett besök hos projektgruppen varvid även en demoversion av systemet (utan inneliggande data) förevisades. Mot bakgrund av den sammansatta målsättningen för projektet har jag valt att dela upp min granskning av slutrapporten i tre delar, avseende utredningsaspekt, implementeringsaspekt och användningsaspekt. Arbetsmodell och även kravspecifikation förs då till utredningsaspekten eftersom de inte i ansökan angivits ha annan finansiering. Projektets bemanning Bemanning och deltagande i projektet har kommit att ändras under projektets gång på sätt som framgår av rapporten. Vid besöket hos projektet framkom att de nuvarande projektdeltagarna upplever att de under de senaste månaderna fått inrikta sig på att snabbt slutföra ett arbete som tidigare besvärats av kommunikationssvårigheter, framförallt genom att nu arbeta med delar av systemet som tidigare fått för litet uppmärksamhet. 2. Utredningsaspekten Utredningsaspekten innefattar enligt ansökan: Analys av verktyg utvecklade i andra projekt Intervjuer och undersökningar av användarbehov Analys av arbetsflöde vid redaktioner för sex tidskrifter och modellering av funktioner och arbetsflöde Kravspecifikation Jag behandlar dessa punkt för punkt, och diskuterar också relevansen i betoningen av arbetsflöde som en särskild punkt. Analys av verktyg utvecklade i andra projekt Rubricerade arbete kan ha flera viktiga användningar: Som stöd för tidskriftsansvariga som ska välja mellan befintliga redaktionssystem Som bakgrund för en grupp, annan än den egna, som avser att implementera ett sådant system Som bakgrund för den egna gruppens systemimplementering 1 Eva Müller och Frida Sandgren: A workflow system for ETDs. A supportive feature of the electronic publishing chain. 9th International Symposium on Electronic Theses and Dissertations, Québec, Kanada,

4 3 Samtliga dessa skäl är relevanta för SVEP-uppdraget, men det borde ur SVEP:s synpunkt vara speciellt viktigt att arbetsresultatet tjänar punkt 1 och kanske punkt 2, och inte bara punkt 3. Rapporteringen från denna aktivitet omfattar 13 rader i slutrapporten, och den kompletteras inte med någon ytterligare bilaga eller annan dokumentation. Man rapporterar ha utvärderat OJS-systemet (Open Journal System) under ELPUB-konferensen 2005 och JARSS-systemet bland annat under ett projektmöte. Endast ett kriterium från granskningen rapporteras, nämligen möjligheten att själv anpassa systemet till det aktuella arbetsflödet vid redaktionen. Den slutsats man drog från granskningen var att denna inställningsmöjlighet saknades eller att kravet skulle bli svårt att uppfylla. Denna slutsats låg sedan till grund för uppläggningen av det egna projektet, där utformningen av ett jämförelsevis generellt verktyg för modellering av arbetsflöden varit en hörnsten. Det är ganska förvånande att se detta lättvindiga sätt att genomföra en granskning och värdering av andra system. Det borde ha varit naturligt för detta projekt, för vilket analys av befintliga system var en del av det givna uppdraget, att faktiskt ta hem och provköra OJS-systemet som har god internationell spridning. Man hade väl också förväntat sig en genomgång av, och en referenslista för de artiklar som har publicerats om OJS (se referenslista sist i denna rapport). För att kunna tjäna de ovan nämnda ändamålen måste granskningen på ett allsidigt sätt behandla de olika krav och önskemål som kan ställas på ett redaktionssystem. Den föreliggande rapporten gör intet av detta, utan rapporterar enbart en slutsats gällande en aspekt av systemdesignen, nämligen den som man valt att göra till grundläggande för den egna systemimplementeringen. För övrigt är det rapporterade tillvägagångssättet tvivelaktigt även ur systemdesignsynpunkt eftersom man så snabbt låser fast en enda designaspekt. Mer om detta nedan. Intervjuer och undersökningar av användarbehov För undersökning av användarbehov har man i enlighet med ansökan kontaktat sju tidskrifter för intervjuer samt med ett enkätformulär. De närmare formerna för detta redovisas inte i rapporten, annat än med en referens till det använda projektformuläret och svaren, som finns på projektets webbplats. Formuläret ger tyvärr ett oinitierat intryck, vilket också lett till att en del av enkätsvaren andas en viss otålighet över frågorna. Problemet torde vara att man inte hade med någon forskare med egen erfarenhet av vetenskapligt redaktionsarbete i projektgruppen, vilket blir mycket tydligt vid läsning av intervjuformuläret. De ifyllda intervjuformulären har lagts ut på projektets webbsida. (Det förefaller dock inte som att de intervjuade har godkänt detta förfaringssätt). I den för projektet valda ansatsen betraktar man arbetsflödet som centralt, och denna premiss ingick redan i ansökan. Intervjuformuläret är utformat så att man ska få fram uppgifter om respektive tidskrifts arbetsflöde. Närmare läsning av enkätsvaren ger dock inget stöd för den ursprungliga hypotesen, utan borde snarare ha föranlett projektledningen att ompröva sin initialhypotes. Följande är t.ex. de svar som man får på frågorna 9.1 och 9.2, som är Do you think a system for support of editorial workflow would be useful for your work? In what ways? respektive What function do you believe is

5 4 most important in such a system?. (Svaren är markerade med den kod som används för svarsfilerna). jrm: 9.2: Functions for viewing all communication that belongs to a certain manuscript ID-number. Currently, s are archived. q1: 9.1: Will become necessary once there are a lot of submissions. Inga speciella förslag för 9.2. q2: 9.2: support. q3: Inget svar på denna fråga. q4: Inget svar på denna fråga. smt: Inget svar på denna fråga. soc: Bättre överblick och kontroll. Detta utgör knappast stöd för att fokusera på workflow, utan pekar snarare i riktning mot en arkitektur av den typ som är illustrerad i filen med namn s.pdf, dvs en struktur med huvudredaktör och dennes assistent i centrum samt tvåvägs kommunikation mellan detta centrum och var och en av ett antal olika aktörer. Analys av arbetsflöde Eftersom den huvudsakliga slutsatsen från studiet av användarbehov, trots det ovan refererade, var att olika tidskriftsredaktioner tillämpar väsentligt olika arbetsflöden, och då man ville ha ett särskilt programvaruverktyg för att modellera arbetsflödet, hade det varit intressant att få en karakteristik av vilka variationer som kan förekomma och som alltså behöver understödjas av det framtagna verktyget. Möjligen är den använda populationen av sju tidskrifter inte tillräcklig för detta, men ett försök kunde ändå ha gjorts. Detta sker emellertid inte, utan det som beskrivs i rapporten är en klassisk reviewmodell utan djupgående variationer. Vidare hade det varit intressant att få en validering av den framtagna modellen genom att pröva den på ett antal tidskrifter där man observerat att arbetsflödet har olika karaktär. En sådan validering rapporteras för en tidskrift, men man skriver också att den inte behöver göras för fler tidskrifter. Man skriver: eftersom arbetsflödet är anpassningsbart har vi ansett detta test vara tillräckligt för att säkerställa funktionaliteten av verktyget (sid. 15) samt: (DiWA)... har utvecklats och testats, allt för att uppfylla redaktionernas krav och övriga användares förväntade krav (sid. 23). Problemet är dock att även när det gäller redaktionernas krav så bygger man i projektet på sin egen, initiala uttolkning av redaktionernas krav, och denna uttolkning var mycket starkt färgad av en övertygelse om vad som var relevant modell. En fortsatt verksamhet där det faktiska systemet konfronteras med faktiska användarbehov kommer därför att vara viktig. Utöver en diskussion av vilka variationer i arbetsflödesmodell som faktiskt förekommer, hade det varit angeläget med en analys av bakgrunden till dessa variationer. Det förefaller troligt att skillnader i tidskrifternas storlek och deras vetenskapliga bredd är viktiga faktorer, tillsammans med sådana områdesskiljande faktorer som forskningsmetodik, typisk artikelstorlek och typisk granskningstid. Tidskrifter som är stora avseende bredd och/eller

6 5 volym behöver ofta en organisation med area editors eller liknande, vilket resulterar i ett mer komplext arbetsflöde. Detta är inte aktuellt för små, specialiserade tidskrifter. Man kan då observera att nystartade open-accesstidskrifter, vilka utgör den avsedda målgruppen för det aktuella projektet, troligen väljer en mycket begränsad bredd och att de knappast kommer att nå upp till någon stor volym under överskådlig tid. Redan en enkel sådan analys skulle ha kunnat bidra till en tydligare precisering och - kanske - avgränsning av målen för det system som kommit att specificeras och implementeras i projektet. Valet av arbetsflöde som primär fråga i systemdesignen En viktig punkt i projektet och i rapporten är att man väljer modellering av arbetsflöde som en strategisk fråga för det planerade systemet och för dettas implementering. Det finns då skäl att överväga om detta är en rimlig slutsats. Följande kvantitativa data från implementeringen av JARSS-systemet kan tjäna att belysa denna fråga. Detta system ( 2 ) har implementerats vid Linköping E-Press, har använts för en medelstor tidskrift sedan 2002, och den nuvarande implementeringen är den tredje i ordningen. Systemet har utvecklats gradvis och tillägg har införts allteftersom för att svara mot faktiska användarbehov; de två omimplementeringarna har tjänat till att rensa och förenkla programkoden. Källkoden till JARSS omfattar cirka 410 KB på källkodsnivå, tillsammans med en mindre mängd information i annat format t.ex. online-dokumentation. Av dessa 410 KB används mer än hälften, 237 KB, till definition av de webbsidor som användaren ser vid användningen av systemet, fördelat på 20 KB för ett generellt verktyg för webbsidebeskrivning (WRDL) och 217 KB för webbsidor beskrivna i WRDL. Design och införande av WRDL var resultatet av erfarenheter från den första generationen av systemet. Övriga 173 KB är skrivna i värdspråket (CommonLisp) och fördelas mer jämnt på olika ändamål och schematiskt enligt följande: 29 KB Globala deklarationer och parametrar och diverse smårutiner 17 KB Administration av användare och användarrättigheter 4 KB Sessionshantering (koherens i successiva interaktioner med samma användare) 18 KB Hantering av artikelstatus i arbetsflödet samt vissa andra rutiner som är direkt associerade med objekt för inskickat manuskript 9 KB Repository (arkiv av manuskript, granskningsrapporter mm) 33 KB Regelbunden avkänning av mailserver för att hämta inkommande mail, avspjälkning och omhändertagande av attachments, samt om möjligt allokering av inkommen mail till relevant artikel 29 KB Allmän hantering av mailkonton, tolkning av scripts för utgående mail med standardformuleringar, samt infogande av attachments i utgående mail 2

7 6 8 KB Sandlåda (process för att exekvera textformatering av användarens manuskript på ett sätt som är säkrat mot intrång) 13 KB Konfigurering för speciella behov hos tidskrift och hos användare 10 KB Kryptering av filer för lagring i repository 3 KB Administration av todo -listor för redaktörer mm Cirka 10 procent av denna del, och 4.5 procent av helheten används alltså åt hantering av artikelstatus, och koden för detta är enkel att göra. Den realiseras helt enkelt genom att man har en lista över möjliga tillstånd som en artikel kan befinna sig i under sin väg från insändande till acceptans eller refusering, och de åtgärder som redaktörer och andra företar har effekten att flytta ett manus från ett tillstånd till ett annat. Detta görs naturligen tabelldrivet, och man behöver inte ha några särskilda systemutvecklingsverktyg för att åstadkomma det. Den större delen av programvolymen används alltså åt webbsidelayouten, och den utan jämförelse mest komplicerade hanteringen ligger i de 62 KB som används för hantering av inkommande och utgående mail. Det bästa rådet till den som vill implementera ett sådant system skulle utifrån JARSSsystemets erfarenhet vara att fokusera antingen på det som har störst volym (webbsidornas design) eller på det som är mest komplext och felbenäget (lämpligen genom en generell lösning för meddelandehantering). För JARSS har användningen av WRDL-redskapet varit värdefull, och det skulle ha krävts än mer arbete om man programmerat webbsidor utan ett sådant redskap. Vid systemutvecklingen för Tidskrifter elektroniskt! har man valt att göra webbsidedesignen direkt i programmeringsspråket, utan särskilt verktyg, eftersom det använda systemet för arbetsflöde inte understödde webbsidorna. Detta indikerar att fokuseringen på arbetsflödet snarast varit kontraproduktiv för systemutvecklingen. Till den gjorda projektuppläggningens försvar kan förstås hävdas att inriktningen mot en arbetsflödesmodell angavs redan i den ursprungliga ansökan. Å andra sidan kunde detta kanske ha omprövats under resans gång under intryck av de synpunkter och erfarenheter som man fick successivt. Kravspecifikation En stor del av rapporten, och dess mest konkreta del, upptas av listor över faciliteter som bör ingå i ett redaktionssystem, och i vilka man prickat av vad som implementerats i det aktuella systemet. Detta utgör kärnan i den rapporterade kravspecifikationen. Sett som kravspecifikation är den dock rätt begränsad och basal; en kravspecifikation i ordets normala betydelse borde inkludera betydligt fler aspekter. Det hindrar inte att dessa checklistor kan ha sitt praktiska värde, men en större grad av abstraktion skulle ha gjort dem mer användbara i designarbetet. Ett exempel: I listan nämns åtta olika krav av typ möjliggöra för användare av viss typ att ändra status på artikel på visst sätt. En mer generisk specifikation hade sagt att varje instans av systemet skulle innehålla en lista över användarroller och en lista över möjliga artikelstatus, och till varje användarroll ska höra en förteckning över vilka statusförändringar som denne kan utföra, i vilka situationer, och med vilka bieffekter. En

8 7 sådan formulering är mer generellt användbar och ger bättre vägledning för implementeringen. Samtidigt måste man ur användningssynpunkt ställa sig skeptisk till en så detaljerad reglering av vem som får göra vad. I praktiken effektueras ju tillståndsövergångar av tidskriftens huvudredaktör(er) och dessas administrativa medhjälpare, dvs. av ett fåtal personer. Mellan dem är det naturligt och viktigt att man kan ersätta varandra, till exempel vid sjukdom, semester, eller resa. En enkel och tillräcklig lösning är att vissa användare får göra tillståndsändringar för artiklar, övriga kan inte göra det. I den mån denna rättighet ska avgränsas så gäller det snarare att vissa grupper av artiklar får hanteras av vissa personer (t.ex. områdesredaktörer), och inte att reglera vem som får göra vilken övergång. (Däremot kan man anta att arbetsorganisationen blir sådan att vissa personer normalt är de som gör vissa operationer, t.ex. i arbetsfördelning mellan huvudredaktör och administratör, men det är en annan fråga). Principiellt kan man notera att projektet alltså observerat vissa arbetsrutiner som utgör normalfall i redaktionernas hittillsvarande arbete, och omvandlat dessa till bindande regler som det vid användningen av systemet är svårt eller t.o.m. omöjligt att göra avsteg från. Detta slags organisatorisk förhårdning är tyvärr ganska vanligt förekommande vid införande av programvara som stöd i administrativt arbete. Slutsatser och sammanfattning Det sammanfattande omdömet beträffande utredningsaspekten av projektet måste därför tyvärr bli ganska negativt. Det arbete som rapporterats som resultat inom ramen för målsättningen i den ursprungliga anslagsbevillningen omfattar ett mycket rudimentärt studium av befintliga system, ett försök till inventering av användarbehov, en identifiering av huvudtema för en systemimplementering, och en därpå byggd katalog över önskvärda faciliteter i ett kommande system. Möjliga kommande användningar av detta kan tänkas avse: Som stöd för tidskriftsansvariga som ska välja mellan befintliga redaktionssystem Som stöd för en grupp, annan än den egna, som avser att implementera ett sådant system Som bas för den egna gruppens systemimplementering Jag måste tyvärr konstatera att resultaten inte håller måtten för de första två ändamålen. Nyttoeffekten för den tredje punkten måste därför också betvivlas. 3. Implementeringsaspekten Enligt den ursprungliga ansökan (sid 3) skulle teknisk utveckling av verktyg enligt kravspecifikation finansieras av andra parter och inte av BIBSAM.

9 8 Då emellertid det framtagna systemet presenteras som ett resultat i den föreliggande rapporten är en kortfattad granskning av detta motiverad. En bedömning av den framtagna programvaran, som går under namnet DIWA, kan man dels ta det begränsade perspektivet att bedöma det tekniska framtagandet av ett programvarusystem givet den ansats och den specifikation som gjorts i projektet och som ovan beskrivits, eller också bedöma det framtagna systemet i sin helhet. Implementeringen av DIWA Vid mitt besök vid projektet gjordes en demonstration av det färdiga systemet och jag fick en kort orientering om programvarans struktur. Tyvärr kunde man bara visa en version av systemet som saknade innneliggande data, vilket gjorde det svårt att bedöma hur systemet faktiskt används och kan användas, och följande bedömning är därför förknippad med viss osäkerhet. Det huvudsakliga intrycket från demonstration och översiktlig genomgång av programkoden är att systemet är stabilt och lättanvänt i omedelbar bemärkelse, dvs. dialogsidorna är snyggt uppställda, översiktliga och lättförståeliga. Implementeringen synes vara gjord på ett systematiskt sätt, där man bland annat lagt stor vikt vid definition av datatyper och operationer på dessa. Detta slags definition blir lätt ganska tungrodd, men avsikten är att man på det sättet ska få ett system som är lättare att underhålla och vidareutveckla. Programvaran för DIWA-systemet uppvisar ungefär samma proportioner mellan användargränssnitt och programkod som ovan beskrivits för JARSS, men DIWA är betydligt större på grund av annat val av programmeringsspråk och implementeringsmetod. Det är därför troligt att en radikal omimplementering skulle resultera i ett mindre omfångsrikt system. Motsvarar DIWA användarbehoven? Det hade varit önskvärt att gruppen gjort en ordentlig jämförelse mellan det egna systemet och åtminstone något annat system. Om man har ambitionen att sprida systemet till användning på andra håll är det ur marknadsföringssynpunkt viktigt att kunna visa en trovärdig jämförelse med OJS-systemet. Någon sådan rapporteras inte. Det är ännu inte möjligt att få en rättvisande bedömning av hur väl DIWAsystemet motsvarar faktiska användarbehov, eftersom man hittills bara en tidskrift som användare. För kommande, mer fyllig utvärdering kommer det att vara viktigt att särskilja tre fall: Användare som gör övergång från manuell hantering utan programvarustöd till användning av DIWA, och som alltså saknar jämförelsematerial Användare som redan använt eller använder annat system, och som därmed kan göra en jämförelse och kan tänkas ställa ytterligare krav Användare som har egen programvaruteknisk bakgrund och som därigenom kan se tjänster som skulle varit önskvärda och möjliga att realisera.

10 9 Vid övergång från manuell till datorstödd hantering är det ju vanligen så att man accepterar det system man får utan vidare frågor, åtminstone så länge man inte drabbas av driftsstörningar. Användare i de senare två grupperna tenderar att vara mer krävande, vilket kan upplevas både som ett problem och som en möjlighet. Då jag själv ingår i både grupp 2 och 3 noterar jag att ett stort antal av de faciliteter som vi identiferat behovet av och implementerat inom ramen för den användningsdrivna utvecklingen av JARSS-systemet inte har någon motsvarighet i DIWA. När man får fler än en användare av systemet blir det också önskvärt med en analys av i vilken utsträckning de ursprungliga avsikterna i projektet har kunnat realiseras, och speciellt vad utfallet blivit beträffande möjligheten att konfigurera olika arbetsflöden för olika tidskrifter. Hur stort har behovet varit av denna möjlighet, vilka variationer i arbetsflöde har faktiskt observerats, och i vilken utsträckning har systemet kunnat ackomodera dessa? 4. Användningsaspekten I den ursprungliga ansökan uppställs konkreta mål för användning av modell och programvara, nämligen (citat): Publicering av fyra redan elektroniskt utgivna tidskrifter Publicering av två tidskrifter elektroniskt En ny tidskrift? Marknadsföring - mål 15 elektroniska tidskrifter Utarbetande av ekonomisk modell Punkterna marknadsföring och ekonomisk modell saknas i slutrapporten. Beträffande tidskriftspublicering rapporterar man att tidskriften Upsala Journal of Medical Sciences publiceras i elektronisk form som ett resultat av projektet. Cirka 60 artiklar i tidskriften har publicerats på detta sätt. I rapporten sägs också att även tidskrifter vid Linköping University Electronic Press avser att använda systemet. Detta torde dock vara ett missförstånd. Lärdomar av projektet Den nu gjorda genomgången och analysen kan tyckas hård, även om jag har försökt att i alla delar vara helt saklig och konstruktiv, och det är motiverat med några ord för att sätta detta i sitt sammanhang. Först och främst: det är inte alls ovanligt att det första försöket att implementera ett system för en given uppgift slutar på ungefär det sätt som här beskrivits. Fred Brooks har i klassikern The Mythical Manmonth givit rådet (beträffande systemutveckling) Plan to throw one away, med innebörden att det är tidigast upplaga 2 av ett system som kommer att träffa rätt. Uttrycket throw away ska då inte tolkas alltför bokstavligt; det som oftare sker är väl att man kannibaliserar dvs man startar om,

11 10 men plockar ut delar ur den gamla koden som man kan återanvända, men med en ny huvudstruktur. Andra klassiska skäl till att projekt hamnar snett är personalomsättning under projektets gång, samt överansträngd projektledning genom att man planerat optimistiskt och tagit på sig för mycket. Även dessa skäl tycks ha varit förhanden i föreliggande projekt. Beträffande fokuseringen på arbetsflöde bör det också sägas att detta i sig är en välkänd och ofta användbar teknik, och även att projektgruppen synes ha arbetat seriöst med denna. Av tillgängliga interndokument framgår att deltagarna i projektet bemödat sig om att lära sig metoder och tillgängliga redskap inom det området. Problemet var istället, enligt min mening, att man var alltför mycket låst vid denna metod och inte tillräckligt varseblev indikationer av olika slag om att metoden kanske inte var så tillämpbar just här. Slutligen ska det sägas att de nuvarande projektdeltagarna själva tydligen har en insikt om de nu beskrivna problemen. Detta, tillsammans med det faktum att andra projekt i samma projektgrupp överlag har fungerat väl, gör att jag har fullt förtroende för gruppens förmåga att gå vidare, lära av erfarenheterna, och vara framgångsrika i kommande projekt. Referenser 1. da Fonseca, R.M.S. (2004, June). Open Journal Systems. Paper presented at the ICCC 8th International Conference on Electronic Publishing, Brasilia, Brazil. 2. Willinsky, J. (2005). Open Journal Systems: An example of Open Source Software for journal management and publishing. Library Hi- Tech 23 (4), Graham, B. (2007). Open Publish: Open access to scholarly research. National Library of Australia: Canberra, Australia 4. Willinsky, J.; Mendis, R. (2007). Open Access on a zero budget: A case study of Postcolonial Text. Information Research 12 (3). En principiell frågeställning Avslutningsvis vill jag för Styrgruppen peka på en frågeställning av principiellt intresse för alla projekt med samfinansiering: i vilken utsträckning kan och vill Styrgruppen kräva att anslagna medel används till just det som står i ansökan och kontraktet, och i vilken utsträckning vill man acceptera att medlen används för andra, närliggande ändamål t.ex. därför att det är där som medfinansiärernas intresse ligger, eller för att någon tilltänkt medfinansiär bortfallit? I det här aktuella projektet gäller då att om Styrgruppen vill se den faktiskt utvecklade programvaran som ett resultat av dess finansiering så kunde en viss ytterligare utvärdering av denna vara relevant. Om däremot Styrgruppen vill avgränsa sitt intresse till att huvudsakligen avse utrednings- och användningsaspekten av projektet så kanske den nu gjorda granskningen kan vara tillräcklig.

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

EXAMENSARBETE. Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer.

EXAMENSARBETE. Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer. 2000:092 EXAMENSARBETE Prioritering av användningsfall för arkitekturfokuserade, användningsfallsdrivna, iterativa och inkrementella processer Kenneth Boman Civilingenjörsprogrammet Institutionen för Systemteknik

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling Kandidatuppsats 10 poäng Framlagd: juni 2006 Författare: Magdalena Klich 820128-4349 Handledare: Umberto Fiaccadori Sammanfattning Vid arbete med systemutveckling

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer

Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie.

Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie. Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie. Development of improved project management in intranets A case study. Viktor Roos EXAMENSARBETE 2015 Datateknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem

Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Projektledare Malin Olsson Sida: 1 (39) Slutrapport FLIS projektet Förstudie ledningsinformationssystem Det man inte känner till kan man heller inte efterfråga och sakna ALLA på rätt väg med gemensamma

Läs mer

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur. Utgångspunkter och förslag

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur. Utgångspunkter och förslag Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur Utgångspunkter och förslag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper En jämförelse mellan Skolverkets betygskriterier, SOLOtaxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Peter Nyström Abstract The present study originates from the

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Rapporthantering och SharePoint

Rapporthantering och SharePoint Rapporthantering och SharePoint Metoder för en effektiv och kontrollerad rapporthantering på Svenska Volkswagen G U S T A F B E N G T S S O N Examensarbete Stockholm, Sverige 2007 Rapporthantering och

Läs mer

Att vara sin egen spegelbild socialarbetares syn på för- och nackdelar med den egna IFO-organisationen

Att vara sin egen spegelbild socialarbetares syn på för- och nackdelar med den egna IFO-organisationen DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper presented at FORSA:s nationella symposium Människor Möten Makt, Norrköping, 30-31 mars 2011.

Läs mer

Webbdesign. En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande. Stefan Eriksson

Webbdesign. En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande. Stefan Eriksson Webbdesign En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande Stefan Eriksson Institutionen för informatik Programmet för Systemvetenskap Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2015.34 Abstract The

Läs mer

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet LIPs Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet Sammanfattning LIPS är en projektmodell som används på Linköpings Universitet inom civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Projekthantering En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag

Projekthantering En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag En Grounded Theory-undersökning av tre innovativa företag Författare: Linus Brunnström Tommy Olofsson Handledare: Anders Isaksson Student Handelshögskolan Umeå Universitet Vårterminen 2013 Examensarbete,

Läs mer

Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten?

Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten? C-uppsats LIU-ITN-C--05/006--SE Agile Software Development - Vad betyder det i verkligheten? Katrin Johansson 2005-06-08 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet Carin Björklund, Göteborgs universitetsbibliotek Jörgen Eriksson,

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning.

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. 1 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Redovisning av ett regeringsuppdrag Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Försäkringskassan fick 2010

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO

AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats Handledare: Kai Wistrand Examinator: Isabella Scandurra HT-14, 9/1-2015 2015 AGIL KRAVHANTERING MER PROBLEMATISKT ÄN MAN KAN TRO HENRIK WALLDÉN

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer