Resultatrapport för EU-projektet Urban Creative Poles Utveckling och marknadsföring av kulturella och kreativa näringar i Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport för EU-projektet Urban Creative Poles 2011-2013 Utveckling och marknadsföring av kulturella och kreativa näringar i Linköping"

Transkript

1 Resultatrapport för EU-projektet Urban Creative Poles Utveckling och marknadsföring av kulturella och kreativa näringar i Linköping Linköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden

2 Sammanfattning Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen och Regionförbundet Östsam, näringslivsavdelningen har under perioden deltagit EU-projektet Urban Creative Poles (UCP). EU-projektet är ett samverkansprojekt mellan följande städer och regioner runt Östersjön; Cottbus i Tyskland, Linköping i Sverige, Zielona Góra i Polen, Klaipėda i Litauen, och Tartu i Estland. Under 2013 blev även Östergötlands läns Hemslöjdsförening partner i projektet. Budgeten för UCP har uppgått till ca 4,29 mnkr 1 (ca euro) varav 25 procent (1,07 mnkr) avser personalkostnad om egeninsats. Projektets syfte har varit att synliggöra och lyfta fram företag från kulturella och kreativa näringar samt stärka entreprenörskapet för företag från den kreativa sektorn i Linköping. Ett annat syfte med projektet har varit att utveckla potentiella urbana miljöer för företagsetablering samt att utbyta erfarenheter och goda exempel med projektstäderna. Förutom projektets syften har projektet även haft som målsättning att belysa den kreativa sektorns betydelse som en potentiell tillväxtfaktor, förankra frågeställningar om kulturella och kreativa näringar på en politisk nivå, ha ett fortsatt samarbete mellan städerna efter projektets slut samt verka för att kulturella och kreativa näringar blir en dynamisk del i stadsutvecklingen. Inom ramen för UCP har ett flertal lokala aktiviteter genomförts såsom SWOT-analys 2, mentorprogram med ALMI Företagspartner, designexpo i Passagen Linköpings Konsthall med internationella och lokala utställare, workshop avseende utveckling av kvarteret Abboten, investering i Östergötlands Läns Hemslöjdsförening fastighet samt framtagande av skissmaterial över Wahlbecks företagspark och ett kulturhus för ungdomar. Ett stort antal internationella aktiviteter har även genomförts inom projektet såsom framtagande av gemensam handlingsplan för att främja kulturella och kreativa näringar, internationell workshop för entreprenörer, framtagande av en app där resultat inom UCP har tillgängliggjorts samt framtagande av databas med företagsuppgifter (avser företagare i projektstäderna). Vidare har samtliga borgmästare från projektstäderna skrivit under en avsiktsförklaring, där det framgår att kulturella och kreativa näringar även ska främjas och lyftas fram efter projektets avslut. Utöver nämnda aktiviteter har en konferens och ett partnermöte genomförts i Linköping. Inom ramen för projektet har det visat sig finnas ett behov av mötesplatser för kulturella upplevelser, eget skapande samt utvecklingsmöjligheter för företagare inom kreativa sektorn. Behovet avser främst målgruppen år. Ett skissförslag har därför tagits fram av ett arkitektföretag 3. Genomförandet av EU-projektet UCP har skett med gott resultat, där syften och mål för projektet bedöms ha uppnåtts. I föreliggande rapport har även framgångsfaktorer för arbete med kulturella och kreativa näringar identifieras i projektet. 1 Enligt valutakurs daterad Förkortningen SWOT står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (d v s Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot på svenska). Källa: 3 Skissförslaget har tagits fram av arkitektföretaget M5 Arkitektur AB i Linköping.

3 Innehåll 1. Bakgrund Organisation Syfte och mål Budget Genomförda aktiviteter inom UCP Aktiviteter på lokal nivå SWOT-analys Mentorprogram med ALMI Företagspartner Linköping Design Expo lokal design med internationella inslag Workshop och visionsplan om kvarteret Abboten Investering i Östergötlands läns Hemslöjdsförening Pre investment concept utveckling av kreativa miljöer i stadsbilden Aktiviteter genomförda på internationell nivå Gemensam handlingsplan Joint Action Plan Summer Academy E-learning digitalt verktyg Databas Guidelines rekommendationer för kulturella och kreativa näringar Charta of Urban Creative Poles Konferenser och partnermöten Partnermöte i Linköping Konferens i Linköping Resultat och slutsatser Framgångsfaktorer Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 4 Utdrag skissförslag Wahlbecks företagspark... 25

4 1. Bakgrund Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen och Regionförbundet Östsam, näringslivsavdelningen, har under perioden deltagit EU-projektet Urban Creative Poles (UCP). EU-projektet är ett samverkansprojekt mellan följande städer och regioner runt Östersjön; Cottbus i Tyskland, Linköping i Sverige, Zielona Góra i Polen, Klaipėda i Litauen, och Tartu i Estland. Cottbus i Tyskland har varit Lead Partner för projektet. Under 2013 blev även Östergötlands läns Hemslöjdsförening partner i projektet. Städerna som deltagit i EU-projektet är universitetsstäder och regionala kulturcentrum. Städernas befolkningsmängd varierar från ca till drygt medborgare. Samtliga städer vill i än högre utsträckning lyfta fram och synliggöra kulturella och kreativa näringar i stadsbilden och i kulturutbudet. Projektet har tre huvudsakliga inriktningar; kulturliv, näringsliv och stadsutveckling. Inom projektet definieras kulturella och kreativa näringar utifrån branscher som konstnärlig verksamhet, scenkonst, film, TV, musik, bokförlag, tidningsförlag, design, arkitektur, reklam och dataspel. 4 5 Under 2000-talet utvecklade Regionförbundet Östsam ett arbetsområde som då kallades kreativa sektorn. Begreppet kreativa sektorn innefattade i stora drag turism, media, konst och kulturarv. För att få en bred bild av den kreativa sektorn kompletterades begreppet med en ytterligare dimension vad behövs för att producera produkter/upplevelser, hur uppfattas en produkt/upplevelse, hur sprids en produkt/upplevelse samt vilka utbildningsmöjligheter finns inom sektorn. För att synliggöra den kreativa sektorn och motivera för satsningar i gränslandet mellan kultur och näringsliv Regionförbundet Östsam tagit fram statistikunderlag för kulturella och kreativa näringar. 6 Inom ramen för EU-projektet, Creative Growth, har även policyrekommendationer för kulturella och kreativa näringar tagits fram (cultural and creative industries, CCI). 7 Under 2009 togs även en nationell handlingsplan fram för kulturella och kreativa näringar (KKN), med Tillväxtverket som koordinerande och samverkande instans. 8 4 Definitionen baseras på Methodology of SWOT-analysis of cultural and creative industries (CCI) i Linköping Det finns en mäng olika definitioner för kulturella och kreativa näringar, men för detta projekt har redovisad definition valts. 6 Rapporten med statistiken heter Den kreativa sektorn en studie av Norrköping och finns på 7 För med information om Creative Growth, se 8 Se promemoria daterad på samt 4

5 1.2 Organisation Urban Creative Poles organisation består av en projektgrupp, en referensgrupp samt en styrgrupp: Styrgruppen består av kultur- och fritidschefen och kultur- och fritidsnämndens ordförande i Linköpings kommun. Vidare består styrgruppen av chefen för avdelningen Kultur & Kreativitet och ordförande för den politiska arbetsgruppen Kultur och kreativitet i Regionförbundet Östsam. Styrgruppen har haft ansvar för budget samt övergripande beslut avseende projektets aktiviteter. Projektgruppen består av projektledare från kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun, samt från näringslivsavdelningen, Regionförbundet Östsam. Projektgruppen har haft ansvar för genomförandet av det operativa arbetet i projektet. Referensgruppen, så kallad cluster work group, består av representanter från kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun, samt Östergötlands Läns Hemslöjdsförening. Referensgruppen har haft en rådgivande roll gentemot främst projektgruppen, men även gentemot styrgruppen. Referensgruppen har även företrätt intressenter i projektet såsom hemslöjden. 2. Syfte och mål Projektet har syftat till att synliggöra och lyfta fram företag från kulturella och kreativa näringar samt stärka entreprenörskapet för företag från den kreativa sektorn i Linköping. Ett annat syfte med projektet har varit att utveckla potentiella urbana miljöer för företagsetablering samt att utbyta erfarenheter och goda exempel mellan projektstäderna. Följande mål har återfunnits inom projektet Stärka företagen kunskap i entreprenörskap och därigenom uppnå ökad ekonomisk tillväxt och skapa fler jobbtillfällen i den kreativa sektorn. Belysa den kreativa sektorns betydelse som en potentiell tillväxtfaktor i en kunskapsbaserad ekonomi. Förankra frågeställningar om kulturella och kreativa näringar på en politisk nivå och att marknadsföra Linköping som en stad för kreativitet. Ha ett fortsatt samarbete mellan projektstäderna efter projektets slut och stärka transnationella kluster. Verka för att kulturella och kreativa näringar blir en dynamisk del i stadsutvecklingen i Linköping. 5

6 3. Budget Projektbudgeten har varit totalt cirka 2,46 mnkr (ca euro) 9 för Linköpings kommun och ca 1,83 mnkr (ca euro) 10 för Regionförbundet Östsam. Den totala budgeten uppgår till ca 4,29 mnkr 11 (ca euro), varav 25 procent det vill säga 1,07 mnkr avser personalkostnad som egeninsats. Resterande 75 procent finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Sammanställning av projektbudgeten för Linköpings kommun om tre år: Budgetposter Kostnad i euro 1. Totala personalkostnader Externa tjänster Resor och övernattning Övriga kostnader Totala kostnader Finansiering Budget i euro EU:s regionala utveckl fond 75 % Egeninsats 25 % Totalt Sammanställning av projektbudgeten för Regionförbundet Östsam om tre år: Budgetposter Kostnad i euro 1. Totala personalkostnader Externa tjänster Resor och övernattning Övriga kostnader Totala kostnader Finansiering Budget i euro EU:s regionala utveckl fond75 % ,50 Egeninsats 25 % ,50 Totalt ,00 9 Enligt valutakurs daterad Ibid. 11 Ibid. 6

7 4. Genomförda aktiviteter inom UCP 4.1 Aktiviteter på lokal nivå SWOT-analys Projektets första aktivitet har varit att genomföra av en SWOT-analys 12 samt en geografisk kartläggning av den kreativa sektorn i Linköping. I analysen har statistikunderlag från Linköpings näringslivsbolag, NuLink, använts (NuLink har i sin tur inhämtat statistikunderlag från SCB 13 ). Enligt NuLink var drygt företag registrerade inom den kreativa sektorn i Linköpings kommun under 2010, varav merparten av företagen var verksamma inom dataspel, konstnärlig verksamhet och scenkonst. Under 2012 var motsvarande siffra företag. Flest antal företag finns inom dataspelsbranschen, vilket följer den nationella utvecklingen där dataspelsbranschen expanderar kraftigt. År 2011 omsatte den svenska dataspelsbranschen 2,3 miljarder kronor 14, vilket kan jämföras med musikbranschen som under samma år omsatte 6,3 miljarder. Tabell 1. Antal kulturella och kreativa näringar i Linköping 2010 respektive Tabellen ovan visar antal registrerade företag inom kulturella och kreativa näringar i Linköpings kommun 2010 och Störst ökning har skett inom scenkonst, konstnärlig verksamhet och dataspel. 12 Förkortningen SWOT står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (d v s Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot på svenska). Källa: 13 Statistiska Centralbyrån 14 Sverige är världsledande på spelutveckling och flera av världens mest populära spel, som exempelvis Battlefield och Minecraft, kommer från Sverige. 7

8 8

9 Den geografiska kartläggningen ovan visar att flertalet företag är centralt belägna. Inom ramen för SWOT-analysen genomfördes under 2011 fyra workshops och intervjuer med företagare och anställda på kulturinstitutioner, verksamma inom arkitektur, dataspel, design och konstnärlig verksamhet. Resultatet av SWOT analysen visade följande: Det efterfrågas en lokal politisk vision och strategi för kreativa sektorn. Det finns ett behov av att synliggöra kulturella och kreativa sektorn för allmänheten. Det finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan Linköpings kommun och de som är verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Det finns ett behov av en kreativ arena och mötesplats. En offentlig debatt efterfrågas i lokalpressen. Resultat: SWOT-analysen, som är Linköpings kommuns första studie om kulturella och kreativa näringar, har varit grundläggande för det fortsatta arbetet inom EU- projektet. Analysen har även jämförts med de andra partnerstädernas SWOT-analyser. Samtliga SWOT-analyser har sammanställts och resulterat i en gemensam handlingsplan 15 16, som syftar till att främja kulturella och kreativa näringar. Handlingsplanen är framtagen av Estniska institutet för framtidsforskning, Tallin University. Konferens i Tartu, Estland. Foto:Bo Olls 15 För mer information se under rubrik Gemensam handlingsplan Joint Action Plan, sid Handlingsplanen har bl a presenterats för borgmästaren i Linköpings kommun och för VD:n på creactive Mjärdevi (creactive Mjärdevi creactive är en arrangörsneutral multiaktivitetsarena som drivs av Mjärdevi Science Park AB, med stöd från Linköpings kommun, NuLink, Östsam, SiSP/VINNOVA m fl). 9

10 4.1.2 Mentorprogram med ALMI Företagspartner En aktivitet har syftat till att starta ett skräddarsytt mentorprogram inom den kreativa sektorn. Under april 2012 inleddes ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och ALMI Företagspartner i Linköping med syfte att initiera ett mentorprogram inom kulturella och kreativa näringar. Med sin stora erfarenhet av att driva mentorprogram och att matcha adepter med lämplig mentor bedömdes ALMI vara en stor tillgång i projektet. ALMI har kunnat erbjuda flera goda kontakter som har varit lämpliga mentorer för programmet. Samtliga deltagande mentorer har bidragit med sin tid och erfarenhet utan ekonomisk ersättning. Adepterna har rekryterats genom nätverk inom Hemslöjden, City Art Link och universitetet. Samtliga sökanden till mentorprogrammet har intervjuats, fått motivera varför de vill delta i programmet samt presentera sin affärsidé. En stor andel av adepterna har varit enmansföretag inom mode, textil och design och merparten av adepterna har varit nyutexaminerade studenter från programmet Slöjd, hantverk och formgivning, Linköpings universitet. Samarbetet med ALMI har även inneburit att adepterna har fått ta del av aktiviteter inom ALMI:s ordinarie mentorprogram. Totalt har 20 adepter och mentorer deltagit i mentorprogrammet. För att delta i programmet har adepterna betalat en avgift om kr till ALMI. Under året arrangerades flera föreläsningar och seminarier för att stärka adepternas nätverk och affärsmässighet. Mentorprogrammet inleddes med en Kick-off där alla adepter och mentorer träffades och fick möjlighet att presentera sig. I maj 2012 arrangerades en tvådagars kurs i säljteknik 17 som var uppskattad av samtliga deltagare. Utöver nämnda aktiviteter genomfördes följande inom ramen för mentorprogrammet: 18 Möte på hemslöjden med tema kulturella nätverk i regionen. Föreläsning om bomässan LinköpingsBo Glöggmingel med företagspresentationer och presentation om UCP:s aktiviteter på hemslöjden. Samtliga adepter och mentorer har även varit inbjudna in till UCP:s internationella konferens den september Vidare har flera av adepterna deltagit i Linköping Design Expo som genomfördes mars Efter avslutat mentorprogram genomfördes en enkätundersökning, där resultatet av undersökningen visade att mentorprogrammet varit mycket uppskattat och att föreläsningar och mentorsträffar varit utvecklande för adepterna på både ett personligt och professionellt plan. 17 Kursen The art of selling your heart hölls av konstnären och entreprenören Linda Nordfors. 18 Presenterades av Regionförbundet Östsam och Östergötlands läns hemslöjdsförening 19 Linköping Design Expo arrangerades av Linköpings kommun, kultur- och fritidskontoret, i samarbete med Regionförbundet Östsam, se även sid 10 för mer info. 10

11 Resultat: Mentorprogrammet har främst resulterat ny affärsmässig kunskap för adepterna. Vidare har programmet bidragit till skapa olika nätverk och samarbeten mellan adepter samt mentorer. Enligt genomförd enkätundersökning anser flertalet adepter att föreläsningarna, i synnerhet säljkursen, varit mycket bra och att deras mentor varit engagerad och inspirerande. Programmet har även medfört nya affärsmöjligheter, vilket skulle kunna stärka den kreativa sektorn lokalt och på sikt även kunna bidra till ökad ekonomisk tillväxt. En av mentorerna i programmet blev 2013, efter stor insats för en adept, nominerad till Årets mentor. Vidare har en av programmets adepter 20 fått ett tre månaders internationellt ateljéstipendium till Tyskland. En annan adept 21 har ställt ut på designmässan Formex samt varit omskriven i massmedia 22. Säljkurs The Art of selling your heart med konstnären Linda Nordfors. Foto: Elisabeth Asp Linköping Design Expo lokal design med internationella inslag En annan av UCP:s aktiviteter har varit att arrangera en mässa eller större utställning för företag från den kreativa sektorn. Regionförbundet Östsam och Linköpings kommun arrangerade därför Linköping Design Expo på Passagen Linköpings konsthall den mars Avser en lokal konstnär. 21 Formex är en mötesplats för nordisk inredningsdesign med 850 utställare, nationella besökare och över 800 medierepresentanter, mer info finns på 22 Avser en artikel i tidningen Extra Östergötland. 11

12 Under designexpot deltog cirka tjugo utställare från Linköping och övriga regionen, samt från Tyskland och Estland. Samtliga deltagare i UCP:s mentorprogram har haft möjlighet att anmäla sitt intresse till utställningen. Även andra utställare, som rekommenderats från aktuella nätverk inom kommunen och Östsam, informerades om möjligheten att delta i expot. Den 15 mars var designexpot riktat till branschfolk och andra specialinbjudna gäster. Den 16 mars var mässan öppen för allmänheten, som bland annat erbjöds en föreläsning av Svenska Moderådets 23 VD samt en modevisning. I utställningen deltog mode- och textilföretag, smyckesföretag, bildkonstnärer samt elever från Anders Ljungstedts Gymnasium 24. Utställarnas deltagande har varit kostnadsfri och besökare har haft fri entré. Budgeten för Linköping Design Expo var euro (ca kr) 25. Diagram 1. Försäljning under Design Expo på konsthallen Passagen Diagrammet ovan visar att merparten av utställarna sålde för mindre än kr under designexpot. 25 procent sålde för mellan kr. Det bör dock noteras att utställarna, som ett direkt resultat av expot, även sålde produkter efter utställningsdagarna (statistik över den försäljningen saknas dock). Totalt deltog ca tjugo utställare. Resultat: Linköping Design Expo har genomförts med mycket gott resultat. Eventets två dagar besöktes av drygt personer. En stor marknadsföringsinsats och ett intressant utbud har varit bidragande orsaker till det stora besöksantalet. I samband med designexpot har kulturella och kreativa näringar lyfts fram och synliggjorts i stadsmiljön, samt uppmärksammades i lokal press 26. Expot resulterade även i att utställare från UCP:s partnerstäder i Tyskland och Estland fått möjlighet att nå en internationell marknad. Under eventet fick utställarna dessutom möjlighet att sälja sina produkter på konsthallen utan 23 Svenska Moderådet arbetar med trendanalys inom mode och inredning och är ett samarbetsforum för den svenska mode- och textilbranschen, mer info om Svenska Moderådet finns på 24 Eleverna studerade på Hantverksprogrammet med inriktning Textil Design. 25 Enligt valutakurs daterad Östgöta Correspondenten, Linköpingsposten och lokalradion. 12

13 kommission. Förhoppningen är att Linköping Design Expo blir ett återkommande event framöver. Foto: Heléne Bäckström Designexpo mars Modevisning i Passagen. Foto:Heléne Bäckström Workshop och visionsplan om kvarteret Abboten En aktivitet inom UCP avser utveckling och investering i en stadsmiljö. Under projektet har fokus funnits på kvarteret Abboten, hemslöjdskvarteret på Storgatan 41. Under våren 2012 genomfördes två så kallade stakeholder 27 workshops. Vid dessa möten deltog samtliga fastighetsägare från hemslöjdskvarteret, Vasaparken, Linköpings kyrkliga samfällighet och Bryggaregården, samt politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden respektive miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det första workshoptillfället inleddes med diskussioner om gemensamma strategier för utveckling av kvarteret. Efter det första workshoptillfället intervjuades respektive fastighetsägare om sin situation 27 Stakeholders innebär intressenter. 13

14 och hur de har bedömt kvarterets utvecklingsmöjligheter. Detta har resulterat i en visionsplan 28 som presenterades under den andra workshopen. Inom ramen för UCP har en målsättning varit att öppna upp kvarteret för kulturella och kreativa näringar. Linköpings kommun är dock ej fastighetsägare för hemslöjdskvarteret, utan äger endast gatumarken på Läroverksgatan utanför kvarteret. Detta har medfört svårigheter att genomföra förändringar, då kommunen och regionförbundet ej har haft något beslutsmandat i utvecklingsarbetet. Ansvariga politiker och tjänstemän inom samhällsbyggnadsnämnden respektive miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har dock informerats om UCP och projektets syfte. Resultat: Genomförd workshop har medfört att fastighetsägare och politiker för första gången gemensamt diskuterat framtiden för kvarteret Abboten. Respektive fastighetsägare har intervjuats om sin situation och hur de har bedömt kvarterets utvecklingsmöjligheter, vilket resulterat i en visionsplan som presenterades under den andra workshopen. Genom UCP har ett antal idéer initierats som förhoppningsvis kan leda till att kvarteret fortsätter att utvecklas. Projektledarna presenterar aktiviteter i Linköpings kommun på konferens i Zielon Gora, Polen. Foto:Bo Olls 28 Sammanställdes av projektledarna för UCP. 14

15 15

16 4.1.5 Investering i Östergötlands läns Hemslöjdsförening Investeringsfrågan har varit komplicerad och tidskrävande. Ett av EU:s krav har varit att investering endast kan genomföras i en fastighet som ägs av projektpartner. Då kultur- och fritidsnämnden inte äger någon fastighet erbjöds Östergötlands Läns Hemslöjdsförening att bli partner i projektet. Hemslöjdsföreningen blev projektpartner vid årsskiftet 2012/2013. Enligt projektbeskrivningen i UCP ska en investering i hemslöjdens fastighet resultera i arbetsplatser för kulturella och kreativa näringar. I fastigheten mot Läroverksgatan har en tvårumslägenhet inretts till ett kontor, som idag hyrs ut till fem företagare inom den kreativa sektorn. Investeringsbudgeten om euro (ca kr) 29 har använts till möbler, inredning och belysning. Östergötlands Läns Hemslöjdsförenings fastighet Foto: Elisabeth Asp Resultat: Det har varit svårigheter att tillmötesgå EU:s krav i investeringsfrågan. Det är av mycket stor vikt att vid ansökan av ett EU-projekt ha kännedom om projektets villkor. Ett par projektpartners, Cottbus i Tyskland och Zielona Gora i Polen, har inte kunnat genomföra investeringen på grund av EU:s krav avseende äganderätt med mera. Ett annat villkor inom EU-projektet är att projektpartners, fem år inom projektets slut, ej får erhålla intäkter från investeringen. Även om intentionen kring investeringarna har varit goda, så har förutsättningar för arbetet ej varit tillräckliga. Förändring av en kvartersbebyggelse kräver lång framförhållning och tid för implementering. En sådan förändring påverkar även en mängd faktorer som exempelvis fastighetsägarnas ekonomi, tidplaner och viljeinriktningar med mera. Ett konkret resultat av EU-projektet är emellertid att fastighetsägarna har träffats och gemensamt diskuterat kvarterets utveckling. Vidare har hemslöjden inrett en lägenhet till ett kontor, som idag hyrs ut till företagare inom den kreativa sektorn. UCP-projektet har även bidragit till att initiera idéer hos fastighetsägare och politiker. Ytterligare insatser behövs dock för fortsatt utveckling av hemslöjdskvarteret. 29 Enligt valutakurs daterad

17 4.1.6 Pre investment concept utveckling av kreativa miljöer i stadsbilden Inom ramen för projektet har det visat sig finnas ett behov av mötesplatser för kulturella upplevelser, eget skapande samt utvecklingsmöjligheter för företagare inom sektorn. Behovet avser främst målgruppen år. Inom aktiviteten Pre investment concept har därför arkitekter tagit fram skissförslag på hur kulturella och kreativa näringar kan implementeras i stadsbilden, samt medverka till att staden utvecklas mer dynamiskt och kreativt. Aktuellt område för studien är Wahlbecks företagspark och järnvägsområdet. Fastighetsägaren St Kors fastigheter har tagit del av UCP-projektets intentioner och godkänt en utvecklingsplan för områdena. Ambitionen är att skapa ett Ungdomens hus för scenkonst som riktar sig till unga år. Resultat: Ett skissmaterial över Wahlbecks företagspark med ett kulturhus för unga har tagits fram Aktiviteter genomförda på internationell nivå Foto: Bo Olls Borgmästarna och politiker från partnerstäderna i Cottbus, slutkonferens november Gemensam handlingsplan Joint Action Plan Den gemensamma handlingsplanen 31 har som syfte att främja kulturella och kreativa näringar. Handlingsplanen är framtagen av Estniska institutet för framtidsforskning, Tallin University och baseras på SWOT-analyserna som genomförts i de fem partnerstäderna 32. I handlingsplanen beskrivs planerade aktiviteter som ska genomföras för att främja kulturella och kreativa näringar på transnationell nivå. I planen redovisas även olikheter och likheter mellan de fem städerna, vilka framkommit vid sammanställningen av SWOT- 30 Arkitektförslaget har tagits fram av arkitektföretaget M5 Arkitektur AB i Linköping. 31 Handlingsplanen återfinns på 32 Cottbus i Tyskland, Tartu i Estland, Zielona Gora i Polen och Klaipeda i Litauen. 17

18 analyserna. Det bör dock framföras att samtliga partnerstäderna är universitetsstäder och regionala kulturcentrum. Vidare att städernas befolkningsmängd varierar från ca till drygt medborgar. Resultat: I handlingsplanen redovisas rekommendationer och gemensamma aktiviteter för främjande av kulturella och kreativa näringar på transnationell nivå. Enligt handlingsplanen är Linköping närmast jämförbart med städerna Tartu och Cottbus Summer Academy I augusti 2011 genomfördes en internationell workshop på Brandenburg University i Cottbus för entreprenörer. Från Linköping deltog tre designers. Workshopen varade under fyra dagar och innehöll olika gruppövningar och föreläsningar. Respektive projektpartner deltog med tre till fem företagare vardera. Resultat: Tre entreprenörer från Linköping har fått möjlighet att delta i den internationella workshopen samt nätverka med andra deltagare. Enligt återkoppling från deltagare på Summer Academy har workshopen varit givande för såväl enskilda entreprenörer som för kommunen och Regionförbundet Östsam E-learning digitalt verktyg Samtliga gemensamma och enskilda resultat har sammanställts i en digital app som kan laddas ner och användas av en bred publik, som t ex andra regioner och kommuner. E- learning har presenterats hösten Resultat: Projektets resultat kan spridas till en större målgrupp både lokalt och internationellt Databas På projektets hemsida finns en databas med adresser och företagspresentationer från företagare i partnerstäderna. Resultat: Företag kan kostnadsfritt marknadsföra sig genom UCP:s hemsida Guidelines rekommendationer för kulturella och kreativa näringar Lead Partner, Cottbus i Tyskland, har sammanställt goda exempel från projektstäderna i en publikation som presenterades på slutkonferensen i Cottbus. Publikationen innehåller exempel på hur projektparterna har gått tillväga för att förbättra entreprenörskap, mentorprogram och marknadsföring. Ett antal rekommendationer presenteras även i publikationen. Resultat: Rekommendationer för kulturella och kreativa näringar har tagits fram. 18

19 4.2.6 Charta of Urban Creative Poles Samtliga borgmästare från projektstäderna har signerat en avsiktsförklaring under slutkonferensen i Cottbus november I avsiktsförklaringen framgår det att kulturella och kreativa näringar i respektive stad även ska lyftas fram och främjas efter projektets slut. Resultat: Enligt chartan ska ett fortsatt samarbete ske mellan partnerstäderna och kulturella samt kreativa näringar ska främjas. 5. Konferenser och partnermöten 5.1 Partnermöte i Linköping I februari 2011 var Linköpings kommun värd för det första partnermötet i projektet. Samtliga projektpartner presenterade sina städer vid mötet och Lead partner, Cottbus i Tyskland, gick igenom projektets första aktiviteter. Resultat: Ett första partnermöte genomfördes i Linköping och UCP-projektet fick uppmärksamhet i media Konferens i Linköping I september 2012 var Linköpings kommun var ansvarig för en internationell konferens om kluster och platsutveckling för kulturella och kreativa näringar. Under konferensen föreläste representanter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Näringsdepartementet och ALMI med flera. Vidare ordnades en guidad tur på Flygvapenmuseum och en gemensam middag i Hemslöjdskvarteret. Konferensbudgeten omfattade euro (ca kr) 34. Respektive partnerstad har under projektet ansvarat för en konferens och ett partnermöte. Resultat: På konferensen deltog lokala politiker och tjänstemän samt internationella gäster, vilka har bidragit till/ bidrar till att förankra ämnet lokalt och i respektive partnerstad. Cirka 65 personer deltog under konferensen. 33 Artikel i Östgöta Correspondenten och TV-inslag i TV4 Öst. 34 Enligt valutakurs daterad

20 6. Resultat och slutsatser Urban Creative Poles har syftat till att synliggöra och lyfta fram företag från kulturella och kreativa näringar samt stärka entreprenörskapet för företag från den kreativa sektorn i Linköping. Ett annat syfte med projektet har varit att utveckla potentiella urbana miljöer för företagsetablering samt att utbyta erfarenheter och goda exempel mellan projektstäderna. Projektets syften bedöms ha uppnåtts genom de aktiviteter som genomförts under projektperioden. Bland annat har företag från kulturella och kreativa näringar synliggjorts och lyfta fram vid designexpo som genomfördes mars Företag samt kulturella och kreativa näringar har även uppmärksammats i massmedia och via UCP:s hemsida samt app. Företagen har haft möjlighet att stärka sin kunskap inom entreprenörskap genom deltagande i mentorprogrammet och på konferenser. Arbete med utveckling av hemslöjdskvarteret Abboten har påbörjats och även resulterat i ett kontor som hyrs ut till företagare inom kulturella och kreativa näringar. Under projektperioden har också utbyte av erfarenheter och goda exempel skett mellan städerna. Även projektets mål bedöms överlag ha uppnåtts. Bland annat har företagen erhållit nya kontaktytor, både lokalt och internationellt med nya affärsmöjligheter, som på sikt skulle kunna bidra till såväl fler jobbtillfällen inom den kreativa sektorn som till ökad ekonomisk tillväxt. Vidare har projektet resulterat i att politiker, tjänstemän och andra intressenter informerats om den kreativa sektors betydelse som en potentiell tillväxtfaktor, vilket även uppmärksammats inom massmedia. Projektet och dess mål och syften har varit väl förankrat politiskt på lokal och regional nivå och politiker har deltagit på både internationella och lokala aktiviteter inom EU-projektet. Linköping har i samband med designexpot marknadsförts som en stad för kreativitet. Därutöver har Linköping även marknadsförts internationellt på konferenser anordnade av UCP. Projektet har resulterat i att samtliga borgmästare från projektstäderna har signerat en avsiktsförklaring, där det framgår att kulturella och kreativa näringar i respektive stad ska lyftas fram och främjas även efter projektets slut. Ambitionen är även att fortsätta samarbetet med projektstäder samt stärka transnationella kluster. EU-projektet har även verkat för att kulturella och kreativa näringar blir en dynamisk del i stadsutvecklingen i Linköping. Bland annat har ett skissförslag för hur kulturella och kreativa näringar kan implementeras i stadsbilden, samt medverka till att staden utvecklas mer dynamiskt och kreativt, tagits fram. Vidare har workshops initierats avseende hemslöjdskvarteret (kvarteret Abboten) och en visionsplan har tagits fram för området. Ett konkret resultat av arbetet med hemslöjdskvarteret är lägenheten som inretts till kontor och som även hyrs ut till företagare inom den kreativa sektorn. För den fortsatta utvecklingen av hemslöjdskvarteret finns dock behov av fortsatta insatser. 20

21 Sammanfattningsvis bedöms resultatet av EU-projektet Urban Creative Poles vara mycket gott. Projektet har även medfört att goda förutsättningar för fortsatt utveckling av kreativa och kulturella näringar i Linköpings kommun har skapats. 6.1 Framgångsfaktorer Följande framgångsfaktorer har identifierats under projektet: Delat projektansvar mellan Linköpings kommun och Regionförbundet Östsam, vilket har medfört att projektet har kunnat förankras i två olika politiska organisationer. Detta har även bidragit till att politiker engagerats och varit delaktiga i projektet. God kommunikation med Lead Partner i Tyskland. Bra samarbetet med ALMI företagspartner. God kontakt med entreprenörer via olika nätverk. Engagerade fastighetsägare 21

22 Bilaga 1 Partnerstäder i projektet Samarbete har skett med fyra städer runt Östersjöregionen; Cottbus i Tyskland, Zielona Góra i Polen, Klaipėda i Litauen och Tartu i Estland. Samtliga städer är universitetsstäder och regionala kulturcentrum. Tartu, Estland Tartu är den näst största staden i Estland och räknas som en kulturstad. I Tartu finns ett etablerat center och en inkubator för kulturella och kreativa näringar Tartu Center for creative industries med stödfunktioner för företag. Det finns över 1000 företag från den kreativa sektorn i Tartu. Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse i Tartu på kommunal nivå. Den kreativa sektorn återfinns i Tartus allmänna utvecklingsstrategi. Kommunen och Tartu center for creative industries har varit partners i projektet. Klaipėda, Litauen Klaipėda, som är Litauens tredje största stad, är en hamnstad med ett viktigt geografiskt läge ur transporthänsyn. I Klaipėda finns en inkubator och en stark grund för utveckling av kulturella och kreativa näringar. Ett flertal kulturella institutioner är lokaliserade i Klaipėda och flera kulturfestivaler äger årligen rum i staden. Antal företag från kulturella och kreativa näringar är 470 stycken. På kommunal nivå utvecklas ett center Cultural factory, en inkubator, för den kreativa sektorn. Det finns stödorganisationer i Klaipėda på nationell, regional och kommunal nivå. Klaipėda economic development agency har varit partner i projektet. Zielona Góra, Polen I Zielona Góra har kulturella och kreativa näringar inte varit kartlagda eller prioriterade. Staden, som är känd för sin vinproduktion, teknikutveckling och tursim, har en ökande befolkningstillväxt och en attraktiv stad avseende arbete och boende. Det finns ca företag i den kreativa sektorn. Stödfunktioner finns från olika institutioner på kommunal och nationell nivå. Universitet och kommunen i Zielona Góra har varit partner. Cottbus, Tyskland I Cottbus har kulturella och kreativa näringar inte varit kartlagda eller prioriterade tidigare. Cottbus har en minskade och åldrande befolkningsmängd, en stor utflyttning till andra städer och en hög arbetslöshet. Cottbus, som är beläget ca 15 mil söder om Berlin, är en industristad med textil- och gruvindustri fanns ca 200 företag från kulturella och kreativa näringar i staden. Cottbus är känd för sina kulturfestivaler däribland en filmfestival. Det finns ingen stödorganisation eller något center för den kreativa sektorn i Cottbus. Lead Partner har varit Brandenburg University of Technology i Cottbus. 22

23 Bilaga 2 Karta över Östersjön och partnerstäderna 23

24 Bilaga 3 Foto: Bo Olls Borgmästare och politiker på slutkonferens i Cottbus i november Foto: Bo Olls Projektledare och politiker på partnermöte i Linköping, februari

25 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Ungdomens hus i nya Wahlbecks. Beskrivning av byggnaden Strategiskt i området mellan huvudstråket den sk Loopen och grönområdet öster, i kv. Lugnet, placerar vi byggnaden. Byggnadsvolymen tar sin utgångspunkt i formen av en superelips, spräcks i två delar som förskjuts, skapar utvändiga stadsrum och tydliga noder. Noder som blir naturliga entrepunkter mot Energitorget, den östra Loopen och grönområdet. Mot väster anordnas uteservering och skatepark, mot öster klättvägg och fasader med expressiv graffitti som delvis omger byggnadens utomhusscen. Utomhusscenen blir genom sin placering även ljusintag och skyltfönster för de olika verksamheter och rum som förläggs omkring scenen. Från huvudentrén mot Energitorget kan man via utvändig ramp och trappor även nå byggnadens taklandskap. Ett landskap och utkikspunkt som lantärna och grön oas. Totalt innehåller skisserad byggnad runt 5500 m2 förlagda till tre plan. Genom materialval, kulörer och en hel del överraskningar är ambitionen att skapa en byggnad som på ett innovativt och spännande sätt har och får sitt uttryck genom de verksamheter som den är ämnad för. En byggnad som även genom sin tydliga geometriska form får identitet och ett naturligt förhållande till den plats som den är förlagd till. UNGDOMENS HUS - ETT KULTURHUS I NYA WAHLBECKS

26 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) UNGDOMENS HUS - ETT KULTURHUS I NYA WAHLBECKS

27 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Exponering Nätverk Mötesplatser Experimentell Påverkan UNGDOMENS HUS - ETT KULTURHUS I NYA WAHLBECKS

28 Part-financed by the European Union (European regional development fund) Linköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND

HÄRNÖSAND INSPIRATIONSVECKOR. 18 mars - 4 April. - ett kreativt kluster. med UPPLEVELSEINDUSTRIN. på TECHNICHUS HÄRNÖSAND med UPPLEVELSEINDUSTRIN på TECHNICHUS HÄRNÖSAND HÄRNÖSAND - ett kreativt kluster Information! Andreas Brännlund 070-7317076 18 mars - 4 April I samarbete med Under dessa veckor kommer Technichus förvandlas

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i Jönköpings kommun

Handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i Jönköpings kommun Handlingsprogram för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i Jönköpings kommun Ks/2012:574 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram för att utveckla de

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands

Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands - KUN 2009-09-15, p 4 KUN 2009/536 Handläggare: Kerstin Olander Young Baltic Narratives ungas filmer inom Central Baltic Archipelago and Islands 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad

Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Handlingsplan Skapande skola Borås Stad Barn har rätt till alla sina språk- även sina estetiska. Barn och unga ska ha lika möjligheter att uppleva ett rikt utbud av professionellt utövad kultur och själva

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kulturen i Örnsköldsvik

Kulturen i Örnsköldsvik Kulturen i Örnsköldsvik -barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation - rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet - uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen 2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Per-Olof Remmare Tillväxtverket Nationella program/entreprenörskap 1 Vad ingår eg. i kulturella och kreativa näringar KKN? Arkitektur

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september 2003. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2003-10-14 Sida 1 (6) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 1 juli september

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer