Resultatrapport för EU-projektet Urban Creative Poles Utveckling och marknadsföring av kulturella och kreativa näringar i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultatrapport för EU-projektet Urban Creative Poles 2011-2013 Utveckling och marknadsföring av kulturella och kreativa näringar i Linköping"

Transkript

1 Resultatrapport för EU-projektet Urban Creative Poles Utveckling och marknadsföring av kulturella och kreativa näringar i Linköping Linköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden

2 Sammanfattning Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen och Regionförbundet Östsam, näringslivsavdelningen har under perioden deltagit EU-projektet Urban Creative Poles (UCP). EU-projektet är ett samverkansprojekt mellan följande städer och regioner runt Östersjön; Cottbus i Tyskland, Linköping i Sverige, Zielona Góra i Polen, Klaipėda i Litauen, och Tartu i Estland. Under 2013 blev även Östergötlands läns Hemslöjdsförening partner i projektet. Budgeten för UCP har uppgått till ca 4,29 mnkr 1 (ca euro) varav 25 procent (1,07 mnkr) avser personalkostnad om egeninsats. Projektets syfte har varit att synliggöra och lyfta fram företag från kulturella och kreativa näringar samt stärka entreprenörskapet för företag från den kreativa sektorn i Linköping. Ett annat syfte med projektet har varit att utveckla potentiella urbana miljöer för företagsetablering samt att utbyta erfarenheter och goda exempel med projektstäderna. Förutom projektets syften har projektet även haft som målsättning att belysa den kreativa sektorns betydelse som en potentiell tillväxtfaktor, förankra frågeställningar om kulturella och kreativa näringar på en politisk nivå, ha ett fortsatt samarbete mellan städerna efter projektets slut samt verka för att kulturella och kreativa näringar blir en dynamisk del i stadsutvecklingen. Inom ramen för UCP har ett flertal lokala aktiviteter genomförts såsom SWOT-analys 2, mentorprogram med ALMI Företagspartner, designexpo i Passagen Linköpings Konsthall med internationella och lokala utställare, workshop avseende utveckling av kvarteret Abboten, investering i Östergötlands Läns Hemslöjdsförening fastighet samt framtagande av skissmaterial över Wahlbecks företagspark och ett kulturhus för ungdomar. Ett stort antal internationella aktiviteter har även genomförts inom projektet såsom framtagande av gemensam handlingsplan för att främja kulturella och kreativa näringar, internationell workshop för entreprenörer, framtagande av en app där resultat inom UCP har tillgängliggjorts samt framtagande av databas med företagsuppgifter (avser företagare i projektstäderna). Vidare har samtliga borgmästare från projektstäderna skrivit under en avsiktsförklaring, där det framgår att kulturella och kreativa näringar även ska främjas och lyftas fram efter projektets avslut. Utöver nämnda aktiviteter har en konferens och ett partnermöte genomförts i Linköping. Inom ramen för projektet har det visat sig finnas ett behov av mötesplatser för kulturella upplevelser, eget skapande samt utvecklingsmöjligheter för företagare inom kreativa sektorn. Behovet avser främst målgruppen år. Ett skissförslag har därför tagits fram av ett arkitektföretag 3. Genomförandet av EU-projektet UCP har skett med gott resultat, där syften och mål för projektet bedöms ha uppnåtts. I föreliggande rapport har även framgångsfaktorer för arbete med kulturella och kreativa näringar identifieras i projektet. 1 Enligt valutakurs daterad Förkortningen SWOT står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (d v s Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot på svenska). Källa: 3 Skissförslaget har tagits fram av arkitektföretaget M5 Arkitektur AB i Linköping.

3 Innehåll 1. Bakgrund Organisation Syfte och mål Budget Genomförda aktiviteter inom UCP Aktiviteter på lokal nivå SWOT-analys Mentorprogram med ALMI Företagspartner Linköping Design Expo lokal design med internationella inslag Workshop och visionsplan om kvarteret Abboten Investering i Östergötlands läns Hemslöjdsförening Pre investment concept utveckling av kreativa miljöer i stadsbilden Aktiviteter genomförda på internationell nivå Gemensam handlingsplan Joint Action Plan Summer Academy E-learning digitalt verktyg Databas Guidelines rekommendationer för kulturella och kreativa näringar Charta of Urban Creative Poles Konferenser och partnermöten Partnermöte i Linköping Konferens i Linköping Resultat och slutsatser Framgångsfaktorer Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 4 Utdrag skissförslag Wahlbecks företagspark... 25

4 1. Bakgrund Linköpings kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen och Regionförbundet Östsam, näringslivsavdelningen, har under perioden deltagit EU-projektet Urban Creative Poles (UCP). EU-projektet är ett samverkansprojekt mellan följande städer och regioner runt Östersjön; Cottbus i Tyskland, Linköping i Sverige, Zielona Góra i Polen, Klaipėda i Litauen, och Tartu i Estland. Cottbus i Tyskland har varit Lead Partner för projektet. Under 2013 blev även Östergötlands läns Hemslöjdsförening partner i projektet. Städerna som deltagit i EU-projektet är universitetsstäder och regionala kulturcentrum. Städernas befolkningsmängd varierar från ca till drygt medborgare. Samtliga städer vill i än högre utsträckning lyfta fram och synliggöra kulturella och kreativa näringar i stadsbilden och i kulturutbudet. Projektet har tre huvudsakliga inriktningar; kulturliv, näringsliv och stadsutveckling. Inom projektet definieras kulturella och kreativa näringar utifrån branscher som konstnärlig verksamhet, scenkonst, film, TV, musik, bokförlag, tidningsförlag, design, arkitektur, reklam och dataspel. 4 5 Under 2000-talet utvecklade Regionförbundet Östsam ett arbetsområde som då kallades kreativa sektorn. Begreppet kreativa sektorn innefattade i stora drag turism, media, konst och kulturarv. För att få en bred bild av den kreativa sektorn kompletterades begreppet med en ytterligare dimension vad behövs för att producera produkter/upplevelser, hur uppfattas en produkt/upplevelse, hur sprids en produkt/upplevelse samt vilka utbildningsmöjligheter finns inom sektorn. För att synliggöra den kreativa sektorn och motivera för satsningar i gränslandet mellan kultur och näringsliv Regionförbundet Östsam tagit fram statistikunderlag för kulturella och kreativa näringar. 6 Inom ramen för EU-projektet, Creative Growth, har även policyrekommendationer för kulturella och kreativa näringar tagits fram (cultural and creative industries, CCI). 7 Under 2009 togs även en nationell handlingsplan fram för kulturella och kreativa näringar (KKN), med Tillväxtverket som koordinerande och samverkande instans. 8 4 Definitionen baseras på Methodology of SWOT-analysis of cultural and creative industries (CCI) i Linköping Det finns en mäng olika definitioner för kulturella och kreativa näringar, men för detta projekt har redovisad definition valts. 6 Rapporten med statistiken heter Den kreativa sektorn en studie av Norrköping och finns på 7 För med information om Creative Growth, se 8 Se promemoria daterad på samt 4

5 1.2 Organisation Urban Creative Poles organisation består av en projektgrupp, en referensgrupp samt en styrgrupp: Styrgruppen består av kultur- och fritidschefen och kultur- och fritidsnämndens ordförande i Linköpings kommun. Vidare består styrgruppen av chefen för avdelningen Kultur & Kreativitet och ordförande för den politiska arbetsgruppen Kultur och kreativitet i Regionförbundet Östsam. Styrgruppen har haft ansvar för budget samt övergripande beslut avseende projektets aktiviteter. Projektgruppen består av projektledare från kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun, samt från näringslivsavdelningen, Regionförbundet Östsam. Projektgruppen har haft ansvar för genomförandet av det operativa arbetet i projektet. Referensgruppen, så kallad cluster work group, består av representanter från kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun, samt Östergötlands Läns Hemslöjdsförening. Referensgruppen har haft en rådgivande roll gentemot främst projektgruppen, men även gentemot styrgruppen. Referensgruppen har även företrätt intressenter i projektet såsom hemslöjden. 2. Syfte och mål Projektet har syftat till att synliggöra och lyfta fram företag från kulturella och kreativa näringar samt stärka entreprenörskapet för företag från den kreativa sektorn i Linköping. Ett annat syfte med projektet har varit att utveckla potentiella urbana miljöer för företagsetablering samt att utbyta erfarenheter och goda exempel mellan projektstäderna. Följande mål har återfunnits inom projektet Stärka företagen kunskap i entreprenörskap och därigenom uppnå ökad ekonomisk tillväxt och skapa fler jobbtillfällen i den kreativa sektorn. Belysa den kreativa sektorns betydelse som en potentiell tillväxtfaktor i en kunskapsbaserad ekonomi. Förankra frågeställningar om kulturella och kreativa näringar på en politisk nivå och att marknadsföra Linköping som en stad för kreativitet. Ha ett fortsatt samarbete mellan projektstäderna efter projektets slut och stärka transnationella kluster. Verka för att kulturella och kreativa näringar blir en dynamisk del i stadsutvecklingen i Linköping. 5

6 3. Budget Projektbudgeten har varit totalt cirka 2,46 mnkr (ca euro) 9 för Linköpings kommun och ca 1,83 mnkr (ca euro) 10 för Regionförbundet Östsam. Den totala budgeten uppgår till ca 4,29 mnkr 11 (ca euro), varav 25 procent det vill säga 1,07 mnkr avser personalkostnad som egeninsats. Resterande 75 procent finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond. Sammanställning av projektbudgeten för Linköpings kommun om tre år: Budgetposter Kostnad i euro 1. Totala personalkostnader Externa tjänster Resor och övernattning Övriga kostnader Totala kostnader Finansiering Budget i euro EU:s regionala utveckl fond 75 % Egeninsats 25 % Totalt Sammanställning av projektbudgeten för Regionförbundet Östsam om tre år: Budgetposter Kostnad i euro 1. Totala personalkostnader Externa tjänster Resor och övernattning Övriga kostnader Totala kostnader Finansiering Budget i euro EU:s regionala utveckl fond75 % ,50 Egeninsats 25 % ,50 Totalt ,00 9 Enligt valutakurs daterad Ibid. 11 Ibid. 6

7 4. Genomförda aktiviteter inom UCP 4.1 Aktiviteter på lokal nivå SWOT-analys Projektets första aktivitet har varit att genomföra av en SWOT-analys 12 samt en geografisk kartläggning av den kreativa sektorn i Linköping. I analysen har statistikunderlag från Linköpings näringslivsbolag, NuLink, använts (NuLink har i sin tur inhämtat statistikunderlag från SCB 13 ). Enligt NuLink var drygt företag registrerade inom den kreativa sektorn i Linköpings kommun under 2010, varav merparten av företagen var verksamma inom dataspel, konstnärlig verksamhet och scenkonst. Under 2012 var motsvarande siffra företag. Flest antal företag finns inom dataspelsbranschen, vilket följer den nationella utvecklingen där dataspelsbranschen expanderar kraftigt. År 2011 omsatte den svenska dataspelsbranschen 2,3 miljarder kronor 14, vilket kan jämföras med musikbranschen som under samma år omsatte 6,3 miljarder. Tabell 1. Antal kulturella och kreativa näringar i Linköping 2010 respektive Tabellen ovan visar antal registrerade företag inom kulturella och kreativa näringar i Linköpings kommun 2010 och Störst ökning har skett inom scenkonst, konstnärlig verksamhet och dataspel. 12 Förkortningen SWOT står för engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (d v s Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot på svenska). Källa: 13 Statistiska Centralbyrån 14 Sverige är världsledande på spelutveckling och flera av världens mest populära spel, som exempelvis Battlefield och Minecraft, kommer från Sverige. 7

8 8

9 Den geografiska kartläggningen ovan visar att flertalet företag är centralt belägna. Inom ramen för SWOT-analysen genomfördes under 2011 fyra workshops och intervjuer med företagare och anställda på kulturinstitutioner, verksamma inom arkitektur, dataspel, design och konstnärlig verksamhet. Resultatet av SWOT analysen visade följande: Det efterfrågas en lokal politisk vision och strategi för kreativa sektorn. Det finns ett behov av att synliggöra kulturella och kreativa sektorn för allmänheten. Det finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan Linköpings kommun och de som är verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Det finns ett behov av en kreativ arena och mötesplats. En offentlig debatt efterfrågas i lokalpressen. Resultat: SWOT-analysen, som är Linköpings kommuns första studie om kulturella och kreativa näringar, har varit grundläggande för det fortsatta arbetet inom EU- projektet. Analysen har även jämförts med de andra partnerstädernas SWOT-analyser. Samtliga SWOT-analyser har sammanställts och resulterat i en gemensam handlingsplan 15 16, som syftar till att främja kulturella och kreativa näringar. Handlingsplanen är framtagen av Estniska institutet för framtidsforskning, Tallin University. Konferens i Tartu, Estland. Foto:Bo Olls 15 För mer information se under rubrik Gemensam handlingsplan Joint Action Plan, sid Handlingsplanen har bl a presenterats för borgmästaren i Linköpings kommun och för VD:n på creactive Mjärdevi (creactive Mjärdevi creactive är en arrangörsneutral multiaktivitetsarena som drivs av Mjärdevi Science Park AB, med stöd från Linköpings kommun, NuLink, Östsam, SiSP/VINNOVA m fl). 9

10 4.1.2 Mentorprogram med ALMI Företagspartner En aktivitet har syftat till att starta ett skräddarsytt mentorprogram inom den kreativa sektorn. Under april 2012 inleddes ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och ALMI Företagspartner i Linköping med syfte att initiera ett mentorprogram inom kulturella och kreativa näringar. Med sin stora erfarenhet av att driva mentorprogram och att matcha adepter med lämplig mentor bedömdes ALMI vara en stor tillgång i projektet. ALMI har kunnat erbjuda flera goda kontakter som har varit lämpliga mentorer för programmet. Samtliga deltagande mentorer har bidragit med sin tid och erfarenhet utan ekonomisk ersättning. Adepterna har rekryterats genom nätverk inom Hemslöjden, City Art Link och universitetet. Samtliga sökanden till mentorprogrammet har intervjuats, fått motivera varför de vill delta i programmet samt presentera sin affärsidé. En stor andel av adepterna har varit enmansföretag inom mode, textil och design och merparten av adepterna har varit nyutexaminerade studenter från programmet Slöjd, hantverk och formgivning, Linköpings universitet. Samarbetet med ALMI har även inneburit att adepterna har fått ta del av aktiviteter inom ALMI:s ordinarie mentorprogram. Totalt har 20 adepter och mentorer deltagit i mentorprogrammet. För att delta i programmet har adepterna betalat en avgift om kr till ALMI. Under året arrangerades flera föreläsningar och seminarier för att stärka adepternas nätverk och affärsmässighet. Mentorprogrammet inleddes med en Kick-off där alla adepter och mentorer träffades och fick möjlighet att presentera sig. I maj 2012 arrangerades en tvådagars kurs i säljteknik 17 som var uppskattad av samtliga deltagare. Utöver nämnda aktiviteter genomfördes följande inom ramen för mentorprogrammet: 18 Möte på hemslöjden med tema kulturella nätverk i regionen. Föreläsning om bomässan LinköpingsBo Glöggmingel med företagspresentationer och presentation om UCP:s aktiviteter på hemslöjden. Samtliga adepter och mentorer har även varit inbjudna in till UCP:s internationella konferens den september Vidare har flera av adepterna deltagit i Linköping Design Expo som genomfördes mars Efter avslutat mentorprogram genomfördes en enkätundersökning, där resultatet av undersökningen visade att mentorprogrammet varit mycket uppskattat och att föreläsningar och mentorsträffar varit utvecklande för adepterna på både ett personligt och professionellt plan. 17 Kursen The art of selling your heart hölls av konstnären och entreprenören Linda Nordfors. 18 Presenterades av Regionförbundet Östsam och Östergötlands läns hemslöjdsförening 19 Linköping Design Expo arrangerades av Linköpings kommun, kultur- och fritidskontoret, i samarbete med Regionförbundet Östsam, se även sid 10 för mer info. 10

11 Resultat: Mentorprogrammet har främst resulterat ny affärsmässig kunskap för adepterna. Vidare har programmet bidragit till skapa olika nätverk och samarbeten mellan adepter samt mentorer. Enligt genomförd enkätundersökning anser flertalet adepter att föreläsningarna, i synnerhet säljkursen, varit mycket bra och att deras mentor varit engagerad och inspirerande. Programmet har även medfört nya affärsmöjligheter, vilket skulle kunna stärka den kreativa sektorn lokalt och på sikt även kunna bidra till ökad ekonomisk tillväxt. En av mentorerna i programmet blev 2013, efter stor insats för en adept, nominerad till Årets mentor. Vidare har en av programmets adepter 20 fått ett tre månaders internationellt ateljéstipendium till Tyskland. En annan adept 21 har ställt ut på designmässan Formex samt varit omskriven i massmedia 22. Säljkurs The Art of selling your heart med konstnären Linda Nordfors. Foto: Elisabeth Asp Linköping Design Expo lokal design med internationella inslag En annan av UCP:s aktiviteter har varit att arrangera en mässa eller större utställning för företag från den kreativa sektorn. Regionförbundet Östsam och Linköpings kommun arrangerade därför Linköping Design Expo på Passagen Linköpings konsthall den mars Avser en lokal konstnär. 21 Formex är en mötesplats för nordisk inredningsdesign med 850 utställare, nationella besökare och över 800 medierepresentanter, mer info finns på 22 Avser en artikel i tidningen Extra Östergötland. 11

12 Under designexpot deltog cirka tjugo utställare från Linköping och övriga regionen, samt från Tyskland och Estland. Samtliga deltagare i UCP:s mentorprogram har haft möjlighet att anmäla sitt intresse till utställningen. Även andra utställare, som rekommenderats från aktuella nätverk inom kommunen och Östsam, informerades om möjligheten att delta i expot. Den 15 mars var designexpot riktat till branschfolk och andra specialinbjudna gäster. Den 16 mars var mässan öppen för allmänheten, som bland annat erbjöds en föreläsning av Svenska Moderådets 23 VD samt en modevisning. I utställningen deltog mode- och textilföretag, smyckesföretag, bildkonstnärer samt elever från Anders Ljungstedts Gymnasium 24. Utställarnas deltagande har varit kostnadsfri och besökare har haft fri entré. Budgeten för Linköping Design Expo var euro (ca kr) 25. Diagram 1. Försäljning under Design Expo på konsthallen Passagen Diagrammet ovan visar att merparten av utställarna sålde för mindre än kr under designexpot. 25 procent sålde för mellan kr. Det bör dock noteras att utställarna, som ett direkt resultat av expot, även sålde produkter efter utställningsdagarna (statistik över den försäljningen saknas dock). Totalt deltog ca tjugo utställare. Resultat: Linköping Design Expo har genomförts med mycket gott resultat. Eventets två dagar besöktes av drygt personer. En stor marknadsföringsinsats och ett intressant utbud har varit bidragande orsaker till det stora besöksantalet. I samband med designexpot har kulturella och kreativa näringar lyfts fram och synliggjorts i stadsmiljön, samt uppmärksammades i lokal press 26. Expot resulterade även i att utställare från UCP:s partnerstäder i Tyskland och Estland fått möjlighet att nå en internationell marknad. Under eventet fick utställarna dessutom möjlighet att sälja sina produkter på konsthallen utan 23 Svenska Moderådet arbetar med trendanalys inom mode och inredning och är ett samarbetsforum för den svenska mode- och textilbranschen, mer info om Svenska Moderådet finns på 24 Eleverna studerade på Hantverksprogrammet med inriktning Textil Design. 25 Enligt valutakurs daterad Östgöta Correspondenten, Linköpingsposten och lokalradion. 12

13 kommission. Förhoppningen är att Linköping Design Expo blir ett återkommande event framöver. Foto: Heléne Bäckström Designexpo mars Modevisning i Passagen. Foto:Heléne Bäckström Workshop och visionsplan om kvarteret Abboten En aktivitet inom UCP avser utveckling och investering i en stadsmiljö. Under projektet har fokus funnits på kvarteret Abboten, hemslöjdskvarteret på Storgatan 41. Under våren 2012 genomfördes två så kallade stakeholder 27 workshops. Vid dessa möten deltog samtliga fastighetsägare från hemslöjdskvarteret, Vasaparken, Linköpings kyrkliga samfällighet och Bryggaregården, samt politiker och tjänstemän från samhällsbyggnadsnämnden respektive miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det första workshoptillfället inleddes med diskussioner om gemensamma strategier för utveckling av kvarteret. Efter det första workshoptillfället intervjuades respektive fastighetsägare om sin situation 27 Stakeholders innebär intressenter. 13

14 och hur de har bedömt kvarterets utvecklingsmöjligheter. Detta har resulterat i en visionsplan 28 som presenterades under den andra workshopen. Inom ramen för UCP har en målsättning varit att öppna upp kvarteret för kulturella och kreativa näringar. Linköpings kommun är dock ej fastighetsägare för hemslöjdskvarteret, utan äger endast gatumarken på Läroverksgatan utanför kvarteret. Detta har medfört svårigheter att genomföra förändringar, då kommunen och regionförbundet ej har haft något beslutsmandat i utvecklingsarbetet. Ansvariga politiker och tjänstemän inom samhällsbyggnadsnämnden respektive miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har dock informerats om UCP och projektets syfte. Resultat: Genomförd workshop har medfört att fastighetsägare och politiker för första gången gemensamt diskuterat framtiden för kvarteret Abboten. Respektive fastighetsägare har intervjuats om sin situation och hur de har bedömt kvarterets utvecklingsmöjligheter, vilket resulterat i en visionsplan som presenterades under den andra workshopen. Genom UCP har ett antal idéer initierats som förhoppningsvis kan leda till att kvarteret fortsätter att utvecklas. Projektledarna presenterar aktiviteter i Linköpings kommun på konferens i Zielon Gora, Polen. Foto:Bo Olls 28 Sammanställdes av projektledarna för UCP. 14

15 15

16 4.1.5 Investering i Östergötlands läns Hemslöjdsförening Investeringsfrågan har varit komplicerad och tidskrävande. Ett av EU:s krav har varit att investering endast kan genomföras i en fastighet som ägs av projektpartner. Då kultur- och fritidsnämnden inte äger någon fastighet erbjöds Östergötlands Läns Hemslöjdsförening att bli partner i projektet. Hemslöjdsföreningen blev projektpartner vid årsskiftet 2012/2013. Enligt projektbeskrivningen i UCP ska en investering i hemslöjdens fastighet resultera i arbetsplatser för kulturella och kreativa näringar. I fastigheten mot Läroverksgatan har en tvårumslägenhet inretts till ett kontor, som idag hyrs ut till fem företagare inom den kreativa sektorn. Investeringsbudgeten om euro (ca kr) 29 har använts till möbler, inredning och belysning. Östergötlands Läns Hemslöjdsförenings fastighet Foto: Elisabeth Asp Resultat: Det har varit svårigheter att tillmötesgå EU:s krav i investeringsfrågan. Det är av mycket stor vikt att vid ansökan av ett EU-projekt ha kännedom om projektets villkor. Ett par projektpartners, Cottbus i Tyskland och Zielona Gora i Polen, har inte kunnat genomföra investeringen på grund av EU:s krav avseende äganderätt med mera. Ett annat villkor inom EU-projektet är att projektpartners, fem år inom projektets slut, ej får erhålla intäkter från investeringen. Även om intentionen kring investeringarna har varit goda, så har förutsättningar för arbetet ej varit tillräckliga. Förändring av en kvartersbebyggelse kräver lång framförhållning och tid för implementering. En sådan förändring påverkar även en mängd faktorer som exempelvis fastighetsägarnas ekonomi, tidplaner och viljeinriktningar med mera. Ett konkret resultat av EU-projektet är emellertid att fastighetsägarna har träffats och gemensamt diskuterat kvarterets utveckling. Vidare har hemslöjden inrett en lägenhet till ett kontor, som idag hyrs ut till företagare inom den kreativa sektorn. UCP-projektet har även bidragit till att initiera idéer hos fastighetsägare och politiker. Ytterligare insatser behövs dock för fortsatt utveckling av hemslöjdskvarteret. 29 Enligt valutakurs daterad

17 4.1.6 Pre investment concept utveckling av kreativa miljöer i stadsbilden Inom ramen för projektet har det visat sig finnas ett behov av mötesplatser för kulturella upplevelser, eget skapande samt utvecklingsmöjligheter för företagare inom sektorn. Behovet avser främst målgruppen år. Inom aktiviteten Pre investment concept har därför arkitekter tagit fram skissförslag på hur kulturella och kreativa näringar kan implementeras i stadsbilden, samt medverka till att staden utvecklas mer dynamiskt och kreativt. Aktuellt område för studien är Wahlbecks företagspark och järnvägsområdet. Fastighetsägaren St Kors fastigheter har tagit del av UCP-projektets intentioner och godkänt en utvecklingsplan för områdena. Ambitionen är att skapa ett Ungdomens hus för scenkonst som riktar sig till unga år. Resultat: Ett skissmaterial över Wahlbecks företagspark med ett kulturhus för unga har tagits fram Aktiviteter genomförda på internationell nivå Foto: Bo Olls Borgmästarna och politiker från partnerstäderna i Cottbus, slutkonferens november Gemensam handlingsplan Joint Action Plan Den gemensamma handlingsplanen 31 har som syfte att främja kulturella och kreativa näringar. Handlingsplanen är framtagen av Estniska institutet för framtidsforskning, Tallin University och baseras på SWOT-analyserna som genomförts i de fem partnerstäderna 32. I handlingsplanen beskrivs planerade aktiviteter som ska genomföras för att främja kulturella och kreativa näringar på transnationell nivå. I planen redovisas även olikheter och likheter mellan de fem städerna, vilka framkommit vid sammanställningen av SWOT- 30 Arkitektförslaget har tagits fram av arkitektföretaget M5 Arkitektur AB i Linköping. 31 Handlingsplanen återfinns på 32 Cottbus i Tyskland, Tartu i Estland, Zielona Gora i Polen och Klaipeda i Litauen. 17

18 analyserna. Det bör dock framföras att samtliga partnerstäderna är universitetsstäder och regionala kulturcentrum. Vidare att städernas befolkningsmängd varierar från ca till drygt medborgar. Resultat: I handlingsplanen redovisas rekommendationer och gemensamma aktiviteter för främjande av kulturella och kreativa näringar på transnationell nivå. Enligt handlingsplanen är Linköping närmast jämförbart med städerna Tartu och Cottbus Summer Academy I augusti 2011 genomfördes en internationell workshop på Brandenburg University i Cottbus för entreprenörer. Från Linköping deltog tre designers. Workshopen varade under fyra dagar och innehöll olika gruppövningar och föreläsningar. Respektive projektpartner deltog med tre till fem företagare vardera. Resultat: Tre entreprenörer från Linköping har fått möjlighet att delta i den internationella workshopen samt nätverka med andra deltagare. Enligt återkoppling från deltagare på Summer Academy har workshopen varit givande för såväl enskilda entreprenörer som för kommunen och Regionförbundet Östsam E-learning digitalt verktyg Samtliga gemensamma och enskilda resultat har sammanställts i en digital app som kan laddas ner och användas av en bred publik, som t ex andra regioner och kommuner. E- learning har presenterats hösten Resultat: Projektets resultat kan spridas till en större målgrupp både lokalt och internationellt Databas På projektets hemsida finns en databas med adresser och företagspresentationer från företagare i partnerstäderna. Resultat: Företag kan kostnadsfritt marknadsföra sig genom UCP:s hemsida Guidelines rekommendationer för kulturella och kreativa näringar Lead Partner, Cottbus i Tyskland, har sammanställt goda exempel från projektstäderna i en publikation som presenterades på slutkonferensen i Cottbus. Publikationen innehåller exempel på hur projektparterna har gått tillväga för att förbättra entreprenörskap, mentorprogram och marknadsföring. Ett antal rekommendationer presenteras även i publikationen. Resultat: Rekommendationer för kulturella och kreativa näringar har tagits fram. 18

19 4.2.6 Charta of Urban Creative Poles Samtliga borgmästare från projektstäderna har signerat en avsiktsförklaring under slutkonferensen i Cottbus november I avsiktsförklaringen framgår det att kulturella och kreativa näringar i respektive stad även ska lyftas fram och främjas efter projektets slut. Resultat: Enligt chartan ska ett fortsatt samarbete ske mellan partnerstäderna och kulturella samt kreativa näringar ska främjas. 5. Konferenser och partnermöten 5.1 Partnermöte i Linköping I februari 2011 var Linköpings kommun värd för det första partnermötet i projektet. Samtliga projektpartner presenterade sina städer vid mötet och Lead partner, Cottbus i Tyskland, gick igenom projektets första aktiviteter. Resultat: Ett första partnermöte genomfördes i Linköping och UCP-projektet fick uppmärksamhet i media Konferens i Linköping I september 2012 var Linköpings kommun var ansvarig för en internationell konferens om kluster och platsutveckling för kulturella och kreativa näringar. Under konferensen föreläste representanter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Näringsdepartementet och ALMI med flera. Vidare ordnades en guidad tur på Flygvapenmuseum och en gemensam middag i Hemslöjdskvarteret. Konferensbudgeten omfattade euro (ca kr) 34. Respektive partnerstad har under projektet ansvarat för en konferens och ett partnermöte. Resultat: På konferensen deltog lokala politiker och tjänstemän samt internationella gäster, vilka har bidragit till/ bidrar till att förankra ämnet lokalt och i respektive partnerstad. Cirka 65 personer deltog under konferensen. 33 Artikel i Östgöta Correspondenten och TV-inslag i TV4 Öst. 34 Enligt valutakurs daterad

20 6. Resultat och slutsatser Urban Creative Poles har syftat till att synliggöra och lyfta fram företag från kulturella och kreativa näringar samt stärka entreprenörskapet för företag från den kreativa sektorn i Linköping. Ett annat syfte med projektet har varit att utveckla potentiella urbana miljöer för företagsetablering samt att utbyta erfarenheter och goda exempel mellan projektstäderna. Projektets syften bedöms ha uppnåtts genom de aktiviteter som genomförts under projektperioden. Bland annat har företag från kulturella och kreativa näringar synliggjorts och lyfta fram vid designexpo som genomfördes mars Företag samt kulturella och kreativa näringar har även uppmärksammats i massmedia och via UCP:s hemsida samt app. Företagen har haft möjlighet att stärka sin kunskap inom entreprenörskap genom deltagande i mentorprogrammet och på konferenser. Arbete med utveckling av hemslöjdskvarteret Abboten har påbörjats och även resulterat i ett kontor som hyrs ut till företagare inom kulturella och kreativa näringar. Under projektperioden har också utbyte av erfarenheter och goda exempel skett mellan städerna. Även projektets mål bedöms överlag ha uppnåtts. Bland annat har företagen erhållit nya kontaktytor, både lokalt och internationellt med nya affärsmöjligheter, som på sikt skulle kunna bidra till såväl fler jobbtillfällen inom den kreativa sektorn som till ökad ekonomisk tillväxt. Vidare har projektet resulterat i att politiker, tjänstemän och andra intressenter informerats om den kreativa sektors betydelse som en potentiell tillväxtfaktor, vilket även uppmärksammats inom massmedia. Projektet och dess mål och syften har varit väl förankrat politiskt på lokal och regional nivå och politiker har deltagit på både internationella och lokala aktiviteter inom EU-projektet. Linköping har i samband med designexpot marknadsförts som en stad för kreativitet. Därutöver har Linköping även marknadsförts internationellt på konferenser anordnade av UCP. Projektet har resulterat i att samtliga borgmästare från projektstäderna har signerat en avsiktsförklaring, där det framgår att kulturella och kreativa näringar i respektive stad ska lyftas fram och främjas även efter projektets slut. Ambitionen är även att fortsätta samarbetet med projektstäder samt stärka transnationella kluster. EU-projektet har även verkat för att kulturella och kreativa näringar blir en dynamisk del i stadsutvecklingen i Linköping. Bland annat har ett skissförslag för hur kulturella och kreativa näringar kan implementeras i stadsbilden, samt medverka till att staden utvecklas mer dynamiskt och kreativt, tagits fram. Vidare har workshops initierats avseende hemslöjdskvarteret (kvarteret Abboten) och en visionsplan har tagits fram för området. Ett konkret resultat av arbetet med hemslöjdskvarteret är lägenheten som inretts till kontor och som även hyrs ut till företagare inom den kreativa sektorn. För den fortsatta utvecklingen av hemslöjdskvarteret finns dock behov av fortsatta insatser. 20

21 Sammanfattningsvis bedöms resultatet av EU-projektet Urban Creative Poles vara mycket gott. Projektet har även medfört att goda förutsättningar för fortsatt utveckling av kreativa och kulturella näringar i Linköpings kommun har skapats. 6.1 Framgångsfaktorer Följande framgångsfaktorer har identifierats under projektet: Delat projektansvar mellan Linköpings kommun och Regionförbundet Östsam, vilket har medfört att projektet har kunnat förankras i två olika politiska organisationer. Detta har även bidragit till att politiker engagerats och varit delaktiga i projektet. God kommunikation med Lead Partner i Tyskland. Bra samarbetet med ALMI företagspartner. God kontakt med entreprenörer via olika nätverk. Engagerade fastighetsägare 21

22 Bilaga 1 Partnerstäder i projektet Samarbete har skett med fyra städer runt Östersjöregionen; Cottbus i Tyskland, Zielona Góra i Polen, Klaipėda i Litauen och Tartu i Estland. Samtliga städer är universitetsstäder och regionala kulturcentrum. Tartu, Estland Tartu är den näst största staden i Estland och räknas som en kulturstad. I Tartu finns ett etablerat center och en inkubator för kulturella och kreativa näringar Tartu Center for creative industries med stödfunktioner för företag. Det finns över 1000 företag från den kreativa sektorn i Tartu. Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse i Tartu på kommunal nivå. Den kreativa sektorn återfinns i Tartus allmänna utvecklingsstrategi. Kommunen och Tartu center for creative industries har varit partners i projektet. Klaipėda, Litauen Klaipėda, som är Litauens tredje största stad, är en hamnstad med ett viktigt geografiskt läge ur transporthänsyn. I Klaipėda finns en inkubator och en stark grund för utveckling av kulturella och kreativa näringar. Ett flertal kulturella institutioner är lokaliserade i Klaipėda och flera kulturfestivaler äger årligen rum i staden. Antal företag från kulturella och kreativa näringar är 470 stycken. På kommunal nivå utvecklas ett center Cultural factory, en inkubator, för den kreativa sektorn. Det finns stödorganisationer i Klaipėda på nationell, regional och kommunal nivå. Klaipėda economic development agency har varit partner i projektet. Zielona Góra, Polen I Zielona Góra har kulturella och kreativa näringar inte varit kartlagda eller prioriterade. Staden, som är känd för sin vinproduktion, teknikutveckling och tursim, har en ökande befolkningstillväxt och en attraktiv stad avseende arbete och boende. Det finns ca företag i den kreativa sektorn. Stödfunktioner finns från olika institutioner på kommunal och nationell nivå. Universitet och kommunen i Zielona Góra har varit partner. Cottbus, Tyskland I Cottbus har kulturella och kreativa näringar inte varit kartlagda eller prioriterade tidigare. Cottbus har en minskade och åldrande befolkningsmängd, en stor utflyttning till andra städer och en hög arbetslöshet. Cottbus, som är beläget ca 15 mil söder om Berlin, är en industristad med textil- och gruvindustri fanns ca 200 företag från kulturella och kreativa näringar i staden. Cottbus är känd för sina kulturfestivaler däribland en filmfestival. Det finns ingen stödorganisation eller något center för den kreativa sektorn i Cottbus. Lead Partner har varit Brandenburg University of Technology i Cottbus. 22

23 Bilaga 2 Karta över Östersjön och partnerstäderna 23

24 Bilaga 3 Foto: Bo Olls Borgmästare och politiker på slutkonferens i Cottbus i november Foto: Bo Olls Projektledare och politiker på partnermöte i Linköping, februari

25 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Ungdomens hus i nya Wahlbecks. Beskrivning av byggnaden Strategiskt i området mellan huvudstråket den sk Loopen och grönområdet öster, i kv. Lugnet, placerar vi byggnaden. Byggnadsvolymen tar sin utgångspunkt i formen av en superelips, spräcks i två delar som förskjuts, skapar utvändiga stadsrum och tydliga noder. Noder som blir naturliga entrepunkter mot Energitorget, den östra Loopen och grönområdet. Mot väster anordnas uteservering och skatepark, mot öster klättvägg och fasader med expressiv graffitti som delvis omger byggnadens utomhusscen. Utomhusscenen blir genom sin placering även ljusintag och skyltfönster för de olika verksamheter och rum som förläggs omkring scenen. Från huvudentrén mot Energitorget kan man via utvändig ramp och trappor även nå byggnadens taklandskap. Ett landskap och utkikspunkt som lantärna och grön oas. Totalt innehåller skisserad byggnad runt 5500 m2 förlagda till tre plan. Genom materialval, kulörer och en hel del överraskningar är ambitionen att skapa en byggnad som på ett innovativt och spännande sätt har och får sitt uttryck genom de verksamheter som den är ämnad för. En byggnad som även genom sin tydliga geometriska form får identitet och ett naturligt förhållande till den plats som den är förlagd till. UNGDOMENS HUS - ETT KULTURHUS I NYA WAHLBECKS

26 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) UNGDOMENS HUS - ETT KULTURHUS I NYA WAHLBECKS

27 Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Exponering Nätverk Mötesplatser Experimentell Påverkan UNGDOMENS HUS - ETT KULTURHUS I NYA WAHLBECKS

28 Part-financed by the European Union (European regional development fund) Linköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg

Uppföljning av KKN. Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar. Elisabeth Ahnberg Uppföljning av KKN Ett projekt i syfte att stärka kulturella och kreativa näringar Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Studiens genomförande och rapportens disposition...4

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN)

Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) Kulturella och (KKN) En översikt över aktörer och begrepp som berörs av regeringens satsning på KKN FRAMTAGEN AV STEFAN MOBERG VÅREN 2011, PÅ UPPDRAG AV KLYS Innehåll 3 Förord och sammanfattning Regeringens

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2014. 2 Svenska institutets årsredovisning 2014 Innehåll. Generaldirektörens kommentar

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE

ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE ENTREPRENÖRSKAP OCH FÖRETAGANDE INOM KULTURRÅDETS VERKSAMHETSOMRÅDE 3 INNEHÅLL Förord 1 Sammanfattning 7 2 Kulturpolitikens betydelse för entreprenörskap inom kulturområdet 8 3 Entreprenörskap och företagande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Skribenter: Common Space Art direction: Sandra Praun Layout: Carl-Johan Nordin Dnr. R14-46 2 FÖRORD INGEN MÄNNISKA ÄR EN Ö*, EJ HELLER ETT LAND Riksutställningar fick sitt nya uppdrag

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden

The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden 1 The Swedish Affär Handlingsplan Förstudie om export av svensk kreativ och digitalt baserad industri och stärkande av Sverigebilden December 2012 Innehåll Summering... 3 Bakgrund... 3 Långsiktiga mål...

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Teknik för äldre II Slutrapport

Teknik för äldre II Slutrapport Teknik för äldre II Slutrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Raymond Dahlberg Ansvarig handläggare: Magdalena Marklund URN:NBN:se:hi-2013-13327-pdf Artikelnummer: 13327-pdf Publikationen

Läs mer