ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV"

Transkript

1 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER Processkartan, företagens motsvarighet till en vägkarta OSCAR ERIKSSON BJÖRN NORRMAN Examensarbete Stockholm, Sverige 2008

2 Att skapa en helhetsbild av verksamhetens aktiviteter Processkartan, företagens motsvarighet till en vägkarta av Oscar Eriksson Björn Norrman Examensarbete INDEK 2008:103 KTH Industriell teknik och management Industriell ekonomi och organisation SE STOCKHOLM II

3 Examensarbete INDEK 2008: 103 Att skapa en helhetsbild av verksamhetens aktiviteter - Processkartan, företagens motsvarighet till en vägkarta Oscar Eriksson Björn Norrman Godkänt 2008-dec-05 Examinator Örjan Wikforss Handledare Tina Karrbom Gustavsson SAMMANFATTNING Uppdragsgivare Svenska Retursystem AB Kontaktperson Carina Kronqvist I mindre företag med endast ett fåtal anställda är det inte ovanligt att man utöver sitt eget arbetssätt även vet hur kollegorna arbetar. När företag växer och antalet anställda ökar blir det dock allt svårare att hålla kolla på annat än de egna arbetsuppgifterna. För att beskriva de arbetssätts och rutiner som finns i företaget kan en processkartläggning göras. Men processkartan ger inte bara en god dokumentation av arbetssättet utan även möjlighet till förbättring i de olika processerna. Fallstudien som denna rapport bygger på behandlar ett företag som under de senaste åren befunnit sig i en expansionsfas. De har nu vuxit sig så pass stora att överblicken av verksamheten försämrats samtidigt som dokumentation över företagets processer är dålig och i vissa fall obefintlig. I studien har tre processer kartlagts; en huvudprocess, en stödprocess och en ledningsprocess. Kartläggningen har gett en helhetsbild av dessa tre processer och förbättringsförslag och förändringsåtgärder har kunnat påvisas. Vidare ställdes frågan huruvida processkartläggningen i sig tillför något mervärde. Författarna anser att svaret är ja på denna fråga då de intervjuade personerna drivits till självkritiskt tänkande, reflektion och kunskapsspridning. III

4 Master of Science Thesis INDEK 2008: 103 Creating a comprehensive view of the business activities - The process map, companies counterpart of a road map Oscar Eriksson Björn Norrman Approved 2008-dec-05 ABSTRACT Examiner Örjan Wikforss Commissioner Svenska Retursystem AB Supervisor Tina Karrbom Gustavsson Contact person Carina Kronqvist In small companies with just a few employees it is not uncommon that people in, addition to their own job assignment, also know the colleagues way of work. But when the business expands and the number of employees increases it becomes difficult to focus on anything but your own work task. To be able to describe the routines and way of work within the company a process mapping could be carried out. Apart from documentation of the way of work the process map gives the possibility of process improvement. The case study which this thesis is based on deals with a company which has been expanding during the last years. The company today is to big to have a good overview of operations and lacks documentation of the processes as well. In the study three processes has been carried out; one operational process, one supporting process and one management process. The mapping has led to a comprehensive picture of these three processes as well as improvement proposals. Furthermore the question whether a process mapping in it self is value adding was asked. The authors believe that this is the case since the respondents was forced to self-critical thinking, reflection and knowledge dispersion. IV

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION BAKGRUND VARFÖR GÖRS UNDERSÖKNINGEN? VAD SKALL UNDERSÖKAS? METOD FORSKNING UTAN TVÅNGSTRÖJA HELHETSPERSPEKTIV PÅ FORSKNINGEN DATAINSAMLINGS, ANALYS OCH PRESENTATIONSMETOD METOD SAMT KÄLLKRITIK TROVÄRDIGT RESULTAT? HEDERSKOD FÖR INTERVJUARE TEORI VAD ÄR EN PROCESS? EN PROCESSORIENTERAD ORGANISATION PROCESSKARTLÄGGNING ANALYSMETOD AV PROCESSKARTAN GRUNDEN TILL INFORMATIONSUTBYTE INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET PRESENTATION AV FALLFÖRETAGET STEG 1 ANALYS AV KUNDPROCESSEN STEG 1 ANALYS AV FAKTURERINGSPROCESSEN STEG 1 ANALYS AV AFFÄRSPLANEPROCESSEN STEG 2 ANALYS AV KUNDPROCESSEN STEG 2 ANALYS AV FAKTURERINGSPROCESSEN STEG 2 ANALYS AV AFFÄRSPLANEPROCESSEN STEG 3 ANALYS AV PROCESSKARTLÄGGNINGEN SVARET PÅ UNDERSÖKNINGEN ALLMÄNNA REFLEKTIONER OMVÄRLDEN SRS SPECIFIKT FRAMTIDA FORSKNING REFERENSER... 58

6

7 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 1 1 INTRODUKTION 1.1 BAKGRUND Svenska Retursystem AB (SRS) bildades 1999 efter en överenskommelse inom dagligvarubranschen att införa ett pantbaserat retursystem för lastbärare 1. Skälet till att införa det nya systemet var att dagligvarubranschens produkter skulle börja distribueras i returlådor och pallar, och inte som tidigare i engångsemballage. Ambitionen var att förbättra både miljö och kvalitet samt att spara pengar. Även om returenheter existerar i andra länder är den svenska lösningen med ett branschgemensamt system världsunikt. Svenska Retursystems roll är att förse dagligvaruhandelns leverantörer med returlådor och returpallar som fylls med varor, transporteras till grossister och därefter vidare till butik. När returenheterna tömts hämtar grossisterna tillbaka dessa för vidare distribution till Svenska Retursystems tvättanläggningar. När de har tvättats och kontrollerats skickas enheterna återigen ut till leverantörerna och används igen. (Kronqvist, Logistik/IT chef 2008) Från att år 1999 bestått av fem personer och hanterat knappt två miljoner enheter har företaget expanderat och har idag nästan 90 anställda vilka årligen hanterar närmare hundra miljoner enheter. I och med expansionen känner SRS att en processkartläggning är nödvändig för att få ett tydligt samband mellan funktioner och aktiviteter. (Kronqvist, Logistik/IT chef 2008) 1.2 VARFÖR GÖRS UNDERSÖKNINGEN? En kartläggning syftar till att få en överblick över de processer som ett företag arbetar i. De olika delarna av organisationen kan på ett lättare sätt kopplas ihop och det som skapar värde för kunden visualiseras. Genom detta synliggörs också kunden i beskrivningen av verksamheten. (Ljungberg och Larsson 2001) 1 Kallas även enheter och är ett samlingsnamn för de lådorna samt pallarna som finns i produktutbudet. 1

8 KAPITEL 1 INTRODUKTION Ett företag som arbetar i endast värdeskapande processer har stor fördel gentemot konkurrenter som har flera onödiga processer. Att finna de värdeskapande processerna och endast arbeta i dessa är därför ett sätt att stärka sin konkurrenskraft på en marknad. Att eliminera de icke värdeskapande processerna kan bidra till allt från budgetbesparingar till minskad miljöbelastning. (Ax, Johansson och Kullvén 2005) Ju större en verksamhet är desto större är risken för att olika aktiviteter liknar varandra. I värsta fall utförs samma arbete på skilda avdelningar, alternativt utförs aktiviteter som saknar samband med den övriga verksamheten. Med en karta kan samband processer emellan uppmärksammas och de anställda får en koppling mellan det egna arbetet och medarbetarnas. (Ljungberg och Larsson 2001) I dagsläget är processerna hos SRS inte alls eller dåligt dokumenterade. SRS expanderar och anser därmed att det krävs en kartläggning av processerna för att kunna se ett tydligt samband mellan olika funktioner samt för att förbereda sig inför en möjlig kvalitetscertifiering i framtiden. En processkartläggning är ett första steg till att säkerställa en hållbar utveckling samt att säkra kvaliteten och ett framtida miljöarbete. (Kronqvist, Kartläggning och analys av processer inom Svenska Retursystem AB 2008) Syftet med kartläggningen från SRS:s sida är att få en helhetssyn på företagets aktiviteter och därigenom kunna effektivisera verksamheten genom att minska gränsövergångarna samt se vilka processer som är kritiska och värdeskapande. Målet som SRS ser det är att inom företaget enbart arbeta i processer som är värdeskapande. (Kronqvist, Kartläggning och analys av processer inom Svenska Retursystem AB 2008) Studiens teoretiska syfte är att fokusera på om en processkartläggning kan påvisa vilka processer som är värdeskapande samt icke värdeskapande, eller om det krävs ett vidare analysarbete av processkartorna för att nå den slutsatsen. Vidare skall undersökningen 2

9 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 1 svara på om arbetsprocessen att processkartlägga en verksamhet tillför något förutom själva kartorna och i så fall vad. 1.3 VAD SKALL UNDERSÖKAS? Fallföretaget har bett oss att först fokusera på deras huvudprocess som enligt Davenport (1993) definieras som de processer vars aktiviteter förädlar varor eller tjänster till en extern kund. Detta är enligt oss en bild som väl överensstämmer med vad SRS har ombett oss att fokusera på då vi skall titta på fyra kundprocesser för att definiera SRS huvudprocess. Den andra processen vi skall fokusera på är en ledningsprocess och specifikt deras affärsplaneprocess. Enligt Ljungberg & Larsson (2001) är ledningsprocessen den som krävs för att styra och koordinera huvudprocessen. Det ingår också i ledningens uppgift att fastställa och visa vägen som företaget skall ta vilket också beskrivs av Ljungberg & Larsson (2001). Den tredje kategorin av processer är stödprocessen vilket enligt Ljungberg & Larsson (2001) beskrivs som en process som behövs för att huvudprocessen skall fungera så bra som möjligt. Denna har inget egenvärde utan värderas endast utifrån hur väl den förmår att stödja huvudprocessen. Den stödprocess vi skall titta på är faktureringsprocessen vilken vi anser passa mycket bra in på denna beskrivning av processen. Undersökningen har gjorts från SRS perspektiv vilket innebär att inga kunder eller övriga intressenter har ingått i studien. 3

10 KAPITEL 2 METOD 2 METOD 2.1 HELHETSPERSPEKTIV PÅ FORSKNINGEN Vi har utgått från ett hermeneutiskt synsätt och grunden för detta ligger i tanken om en helhetsförståelse. Den helhetsbild som det hermeneutiska synsättet skall ge uppstår då de skilda delarna av empirin läggs ihop och tolkas som en summa. Innebörden av viss information kan alltså bara förstås när den sätts ihop med helheten (Alvesson och Sköldberg 1994). För denna rapport kan det tolkas som att en process endast kan beskrivas då alla dess delprocesser sätts ihop till någonting sammanhängande. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) består dock helheten just av delarna vilket skulle bilda den så kallade hermeneutiska cirkeln (Alvesson och Sköldberg 1994). Men i likhet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) menar de att denna cirkel i själva verket bättre beskrivs som en spiral där ny delinformation ger en ny helhet, se Figur 1. Detta stämmer väl överens med det angreppssätt som legat till grund för nulägesanalysen där intervjuerna syftat till att redovisa en processkarta som sedan kunnat förfinas och utvidgas genom ytterligare intervjuer. Figur 1. Den hermeneutiska spiralen. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997) 4

11 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL FORSKNING UTAN TVÅNGSTRÖJA Frågeställningen som denna rapport syftat till att besvara samt det faktum att uppdragets längd var begränsat till 12 veckor har gett oss vissa förutsättningar för hur undersökningen kunnat genomföras samt vilka metoder som varit lämpliga att använda. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) kan frågeställningen i studien angripas deduktivt eller induktivt. Detta skulle innebära att man antingen måste utgå från de fenomen som studeras eller låta en viss teori ligga till grund för studien. Vi har valt att inte använda något av dessa angreppssätt utan istället möta frågeställningen abduktivt vilket gett oss möjligheten att varva teori med insamlad empiri. En vanlig illustration av skillnaden mellan induktion och deduktion kan ses i Figur 2 men denna illustration kan enligt oss också förklara hur man arbetar abduktivt. Att vi valt metoden abduktion betyder också att vi, som Alvesson & Sköldberg (1994) uttrycker det, inte behövt sätta tvångströja på vår forskning. Samtidigt menar hermeneutikerna att abduktion innebär en hermeneutisk spiral där det sker tolkning av fakta vilken man redan har viss förförståelse av (Alvesson och Sköldberg 1994), vilket överensstämmer med den syn vi haft på studien under arbetets gång. Figur 2. Induktiv och deduktiv ansats resulterar i abduktion. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1997) 5

12 KAPITEL 2 METOD 2.3 DATAINSAMLINGS-, ANALYS- OCH PRESENTATIONSME- TOD Utöver de intervjuer som legat till grund för processkartläggningen har även litteraturstudier gjorts. Genom att studera examensarbeten av liknande karaktär har viss litteratur som behandlat ämnet kunnat väljas ut. Utifrån denna litteratur och sökning på vissa nyckelord har sedan flera böcker samt artiklar valts ut. Artiklarna har först och främst hittats i databasen Emerald och böckerna på Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. De begrepp som använts i sökningarna är framförallt processkartläggning, processorientering och processledning men även de engelska motsvarigheterna KVALITATIV UNDERSÖKNING För den empiriska undersökningen har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Tillsammans med handledaren på fallföretaget identifierades några nyckelpersoner som intervjuades av båda författarna. Nyckelpersonerna kontaktades sedan för bokning av möten då vi också angav syftet till intervjuerna vilket gav dem tid att förbereda sig och, då det behövdes, ta fram lämpligt material. Två olika typer av intervjuer användes för att skapa en så tydlig bild som möjligt av fallföretagets processer. Den första typen av intervjuer följde en narrativ metod och skedde med en respondent i taget. Frågorna var av öppen karaktär och inbjöd respondenten att beskriva processen såsom denna uppfattar den. Syftet med denna typ av intervju var att få en övergripande bild av fallföretagets processer. Intervjuerna analyserades på så sätt att vi sökte efter nyckelbegrepp och oklarheter, vilka togs med som frågor i nästa steg som var case-baserade gruppintervjuer eller fokusgruppsintervjuer. Tillsammans med personal på fallföretaget valdes fyra kundföretag ut som låg till grund för identifieringen av huvudprocessen, dessa benämns i rapporten som Kund A, Kund B, Kund C samt Kund D. Kundföretagen valdes ut för att hitta eventuella likheter eller skill- 6

13 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 2 nader kunderna emellan. Intervjuerna var av öppen karaktär där vi agerade passivt och fungerade mer som moderatorer än intervjuare. Ett scenario, från order till leverans, med en specifik kund spelades upp där de som blev intervjuade berättade om hur de interagerar med kunderna. Oklarheter samt nyckelbegrepp från tidigare intervjuer klargjordes under dessa intervjuer. Syftet med denna intervjumetod var att få en mer djupgående bild av processerna. Vi valde en låg form av standardisering för båda intervjutyperna vilket gav respondenterna stor möjlighet att själva beskriva fallföretagets processer. Respondenterna har fått styra över ordningsföljden och strukturen på intervjun. En av oss har lett intervjun och ritat upp respondenternas beskrivningar på en whiteboard medan den andre har antecknat allt parallellt på ett block. Båda intervjuarna har ställt frågor och med följdfrågor har vi kunnat nå det djup på undersökningen som eftersöktes. Styrkan i den kvalitativa intervjuformen ligger i att undersökningsformen kommer närmre en vardaglig situation och ett normalt samtal där forskarna vaskar fram relevant information (Holme och Solvang 1997). Andra styrkor med den kvalitativa metoden är att författarna i mindre grad påverkar respondenten till ett förväntat svar samt att ett öppet samtal ger möjligheten att finna brister i kunskap hos respondenterna (Halvorsen 1992). Gruppintervjuerna medför också vissa synergieffekter som kan ge större insikt i ämnet. Dessa uppstår när respondenterna interagerar med varandra (Trost 1997) ANALYSENS STRUKTUR Vi har valt att dela upp analysen i tre steg. Steg ett är en analys av intervjuerna som resulterade i en beskrivning av processerna visuellt samt i text. I steg två analyserades sedan de uppritade kartorna med metoden analys av processtruktur där vi bland annat tittade på huruvida kartorna var enkla eller komplexa samt om de hade en linjär struktur eller var nätverksbaserade (Ljungberg och Larsson 7

14 KAPITEL 2 METOD 2001). I det sista steget analyserade vi den sammantagna processkartläggningen ur ett kommunikationsperspektiv. Detta innebar att vi såg processkartläggningen som ett fenomen och hur kommunikationen den medför bidrar till verksamhetens utveckling PRESENTATION OCH UPPBYGGNAD AV PROCESSKARTOR Eftersom visualiseringen av processkartorna var en betydande del i arbetet för fallföretaget har stor vikt lagts på utformningen av varje processkarta. Verktyget som använts är Microsoft Visio vilket gett oss möjligheten att tydligt kunnat precisera varje steg i de olika processerna men samtidigt låtit oss behålla en god överblick av helheten. Två olika standarder av processkartor har använts för att rita upp kartorna, dessa beskrivs i kapitel En symbolbeskrivning återfinns i Bilaga 1. Övriga bilagor innehåller de första kundkartorna som gjordes efter intervjuerna och det är utifrån dessa vi har fortsatt arbetet. Fyra vanliga perspektiv det talas om i processkartläggningssammanhang är funktionellt-, beteende-, organisatoriskt- samt informationsperspektiv. Vi har valt att försöka ta hänsyn till alla dessa perspektiv i både kartor samt analys. Det första tar hänsyn till beståndsdelar samt informationsflöden i processerna. Det andra när och hur aktiviteter utförs. Den tredje är vem som utför eller är ansvarig för aktiviteter och till sist tar vi hänsyn till struktur och relationer mellan enheter som påverkas av processen. (Bal 1998) (Biazzo 2002) 2.4 METOD- SAMT KÄLLKRITIK Eftersom vi har använt oss av kvalitativa metoder bör läsaren vara medveten om att det ställer stora krav både på intervjuare och på respondent. Den som undersöker måste ha stor förmåga att sätta sig in i och förstå hur den intervjuade upplever vissa situationer som han eller hon ombeds att berätta om. Det är av största vikt att intervjuaren under intervjusessionen inte visar egna värderingar som kan påverka resultatet. Intervjun kan också vara påfrestande för 8

15 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 2 respondenten som kan känna sig utsatt och tvungen att argumentera för sin sak. (Halvorsen 1992) (Backman 1998) I urvalet av respondenter måste läsaren ta hänsyn till att fallföretaget är relativt litet. Detta leder till att antalet lämpliga respondenter är begränsat samt att fallföretaget ej kan avvara sina medarbetare utan att påverka den dagliga verksamheten. Resultatet kan således bli vinklat av att endast ett fåtal representanter i företaget har intervjuats. Det finns också en risk att respondenterna svarar på ett sådant sätt som de tror att författarna vill för att på så sätt ställa sig själv i bättre dager. (Halvorsen 1992) Gruppintervjuer kan medföra att de respondenter med en starkare personlighet eller mer språksamma kan dominera intervjun vilket leder till att allas synpunkter ej förs fram. Mer blygsamma personer hamnar i skymundan och för en oerfaren intervjuare händer det att detta ej uppmärksammas. En annan situation som kan uppstå är att fokusgruppen samlas kring en åsikt som verkar lämplig i den rådande situation och ej det verkliga fallet. (Trost 1997) Som läsare bör man även beakta att studien är initierad av ledningen på fallföretaget vilket kan generera en viss rädsla och utlösa försvarsmekanismer hos respondenterna. Vi har antagligen haft en fördel i detta avseende mot till exempel en konsultbyrå, vilken skall rationalisera verksamheten. Som examensarbetare utgör vi inte ett lika tydligt hot. Den litteratur som ligger till grund för teorin i studien är till största delen svensk litteratur. Detta på grund av att den har varit bäst lämpad för området som har studerats samt att den har varit bäst tillgänglig under arbetets gång. En nackdel med litteraturvalet kan vara att process- och processkartläggningsteorin beskrivs ur ett ensidigt perspektiv. 9

16 KAPITEL 2 METOD 2.5 TROVÄRDIGT RESULTAT? Då idén med reliabilitet bygger på kvantitativa studier kan det verka besynnerligt att prata om reliabilitet eftersom rapporten grundas på kvalitativa intervjuer (Trost 1997). Vad som menas här är dock att det finns en pålitlighet eller tillförlitlighet i intervjuerna trots det kvalitativa upplägget. Validiteten har vi försökt hålla hög genom att vara objektiva i intervjuerna och inte ställa ledande frågor eller påståendefrågor. Vi har också aktivt försökt att stärka tillförlitlighet genom att båda vara närvarande vid intervjutillfällena. Resultaten av intervjuerna har sammanställts av oss båda och skickats till respondenterna som fått godkänna dem. Genom att genomföra två olika intervjuformer samt ett flertal av varje intervju stärks också tillförlitligheten i studien och man kan anse sig ha uppnått en hög intersubjektivitet (Bjereld, Demker och Hinnfors 2002). 2.6 HEDERSKOD FÖR INTERVJUARE Vetenskapsrådet (1990) nämner fyra huvudregler vad gäller etik under intervjuer. Den första är informationskravet som innebär att de intervjuade personerna måste vara medvetna om att författarna genomför en studie om företagets processer och att detta är skälet till intervjun. Nummer två är samtyckekravets vilkets syfte är att undvika att medarbetare blir tvingade till deltagande. Det finns då ingen möjlighet för författarna att intervjua en person som ej vill ställa upp. Vidare skall möjligheten finnas att när som helst avbryta påbörjad intervju om deltagaren så önskar. Tredje regeln, konfidentialitetskravet, skyddar människor som deltar i intervjun. Det skall till exempel inte finnas rädsla hos någon för att svara fritt på frågor i tron om att exempelvis ledningen i fallföretaget kan nyttja resultatet mot respondenterna i fråga. Nyttjandekravet slutligen, går ut på att inga resultat får användas på andra håll än i författarnas studie. Författarna får inte informera fallföretaget om resultat som ledningen sedan använder för beslut mot berörda personer. Informationen sökte klargöras av intervjuarna innan intervjuerna började. (Vetenskapsrådet 1990) 10

17 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 2 11

18 KAPITEL 3 TEORI 3 TEORI Enligt Czarniawska & Sevón (2003) uppkom den skandinaviska organisationsläran under efterkrigstiden och den passar inte in i ett specifikt fack utan kan ses som en kombination av ekonomisk tillväxt och demokratisk stabilitet. Detta har gjort att organisationer präglats av kompromisser. Dagens samhälle kopplas till human relations teorin där människorna i organisationen ligger i fokus. Denna teori ligger även nära kommunikationsteorin. (Red. Czarniawska och Sevón 2003) 3.1 VAD ÄR EN PROCESS? Enligt Nationalencyklopedin innebär ordet process ett förlopp där något förändras eller utvecklas. Ordet härstammar från latinets processus vilket betyder framskridande (Nationalencyklopedins internettjänst 2008). Processer förekommer inom många olika områden och har många innebörder. Inom samhällsvetenskapen ges exempel på en fredsprocess, vilket skulle vara en förändring över tiden av något dynamiskt utan struktur och inte nödvändigtvis repeterbart (Rentzhog 1998). I både humaniora och samhällsvetenskap ses processen som något unikt, exempelvis den relation som växer fram mellan lärare och elev under en längre tid (Bergman och Klefsjö 2001). I vårt fall är det dock det repetitiva som är utmärkande för processen. Det stämmer också överens med Rentzhogs (1998) uppfattning där processen ur ett ingenjörsperspektiv är ett antal aktiviteter som förändrar input till ett resultat. Den definition som vi använder oss av är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att transformera objekt in till objekt ut, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov (Davenport 1993). 12

19 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 3 Det finns vissa utmärkande kännetecken för en process. Processer innefattar bland annat de personer eller enheter t.ex. kunden som mottar resultatet, avgränsningen som definierar processens start och slut samt den resursanvändning som sker i form av arbetstid eller information för att objekt in skall kunna bli objekt ut. Utan dessa byggstenar är det inte en process vi talar om. Det kan då istället vara frågan om projekt, vilka är vanliga inom exempelvis produktutveckling (Egnell 1996). 3.2 EN PROCESSORIENTERAD ORGANISATION I en processorienterad organisation ligger fokus på processen och inte på det färdiga resultatet. Så länge det finns variationer i processen kommer nämligen resultatet att variera (Egnell 1996). Skälet till att gå mot en processorienterad organisation är att skapa bättre integration i verksamheten och på så sätt bli mer kundorienterade, flexibla och effektiva. Detta kan bland annat göras genom förkortade ledtider, förbättrad kvalitet i processen eller att synliggöra kunden (Nilsson 2003). Då man inom processynen arbetar tvärfunktionellt visualiseras gränserna mellan olika funktioner. Det är ofta där som orsakerna till organisationens problem återfinns (Egnell 1996). Processorientering i denna bemärkelse kan sägas vara ett tillstånd i vilket man arbetar med verksamheten. Det finns dock ytterligare en definition av begreppet som snarare beskrivs som en förändring än ett tillstånd. I denna definition ingår åtgärder så som att identifiera och kartlägga processen, definiera ansvarstermer samt ta fram nya ITverktyg. Att se processorientering som en förändring skulle innebära att denna görs innan själva processen startas. (Nilsson 2003). Oavsett hur man väljer att tolka processorientering finns det likheter definitionerna emellan. De är båda emot Scientific Management, det synsätt Taylor hade på verksamheten där varje arbetsmoment i detalj kontrollerades och optimerades vilket skapar suboptimeringar, väntetider och rigiditet i processerna (Nilsson 2003). Med det 13

20 KAPITEL 3 TEORI tayloristiska synsättet hamnar fokus på varje funktionellt moment för sig och inte på den översikt som fås genom processynen. Egnell (1996) återger följande begreppspar för att påvisa skillnaden mellan fokus på den vertikala strukturen i organisationen och fokus på organisationens processer, se Tabell 1. Fokus på den vertikala verksamheten Fokus på processer - De anställda är problemet - Anställda för att utföra arbete - Processen är problemet - Medarbetare med sociala behov - Göra mitt arbete - Hjälpa till att få saker uträttade - Förstå mitt arbete - Förstå hur mitt arbete passar in i den totala processen - Mäta och styra individer - Mäta och styra processer - Förändra anställda - Förändra processer - Det går alltid att hitta en bättre individ - Det går alltid att förbättra processer - Motivera anställda - Riva ned barriärer - Styra anställda - Utveckla människor - Lita inte på någon annan - Samarbeta mot gemensamt mål - Vem gjorde fel? - Vad tillät felet att uppstå? - Rätta till fel - Minska variation - Kortsiktig ekonomisk vinning styr beslut - Kundcentrering Tabell 1. Skillnader mellan ett vertikal- och processfokus i verksamheten. (Egnell 1996) 14

21 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL ORGANISATIONENS PROCESSTYPER De samlade processerna inom ett företag kan struktureras på olika sätt beroende på vilka kriterier man väljer att utgå ifrån. Ett sätt är att koppla varje process till antalet människor som ingår vilket ger oss individuella processer, funktionella processer och kärnprocesser (Bergman och Klefsjö 2001). Alternativt kan man liksom Egnell (1996) väljer att göra dela in dem efter de uppgifter varje process har. Detta ger oss huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. Huvudprocesser eller kärnprocesser tillför värde till företagets produkter och tjänster ur kundperspektivet. Man kan säga att detta är vad kunderna betalar för. I ett tillverkande företag är det själva tillverkningen som är huvudprocessen. Andra exempel på huvudprocesser kan vara kundserviceprocessen, försäljningsprocessen och leveransprocessen. (Ax, Johansson och Kullvén 2005) Stödprocesser har, som namnet antyder, till uppgift att fungera som stöd för huvudprocessen. Huvudprocessen kan inte fungera utan stödprocesser varför man säger att dessa indirekt skapar kundvärde. Exempel på stödprocesser är inköpsprocessen, rekryteringsprocessen och i vårt fall faktureringsprocessen. (Ax, Johansson och Kullvén 2005) Ledningsprocesserna beslutar om organisationens mål och strategier och genomför också förbättring och uppföljning av de övriga processerna. I detta fall är det affärsplaneprocessen som är en ledningsprocess men ytterligare exempel är redovisningsprocessen och löneförhandlingsprocessen. (Ax, Johansson och Kullvén 2005) PROCESSENS DETALJNIVÅER Inom ett företag är olika processer kopplade till varandra på ett eller annat sätt. De kan vara delar av en mer övergripande process eller innehålla flera delprocesser. Beroende på den detalj- eller systemnivå processerna återfinns på benämns de olika. På den översta nivån finns processer. Dessa kan delas upp i delprocesser vilka i sin tur är uppbyggda av aktiviteter, se Figur 3. Längst ned i processhie- 15

22 KAPITEL 3 TEORI rarkin återfinns arbetsuppgifterna som definieras som enskilda arbetsmoment (Rentzhog 1998). Processens storlek bestäms bland annat av antalet nivåer mellan den översta processen och de enskilda aktiviteterna, men är också beroende på den omfattning eller detaljnivå som önskas (Ljungberg och Larsson 2001). Figur 3. Exempel på olika detaljnivåer i processen. (Egnell 1996) 3.3 PROCESSKARTLÄGGNING VARFÖR PROCESSKARTLÄGGNING? Dagens organisationer kan ses som ett nätverk av interna relationer och samband. Vid en expansion är det naturligt att ett företag ställs inför nya utmaningar vilket betyder att dessa interna samband måste ändras. I vissa fall kan det vara så att en avdelning tvingas utföra en viss aktivitet för att möta nya krav. Denna aktivitet kan mycket väl redan utföras av någon annan inom företaget utan avdelningens vetskap. (Ljungberg och Larsson 2001) Att med hjälp av kartor visualisera hur en organisation är uppbyggd har visat sig mycket effektivt, det är ett lättförståeligt sätt att förklara interna relationer och att visa hur en individs arbetsuppgift bidrar till att skapa värde för företaget (Biazzo 2002). I en processkarta ingår kunden som en naturlig del vilket gör att processkartan visar ett bredare perspektiv än till exempel ett organisationsschema. 16

23 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 3 Kartläggningen ses som ett första steg i det omfattande arbetet att utveckla verksamhetens processer. (Rentzhog 1998) ATT NAMNGE PROCESSER OCH AKTIVITETER Då det finns olika nivåer av processer finns det också olika sätt att namnge dessa. Ett misstag som ofta görs i en processkartläggning är att benämningar på processer är de samma som funktionerna som bedriver verksamheten. Målet med processnamnen är att de skall visa hur värde skapas i företaget alternativt svara på varför en process görs. Namn som anspelar till processens syfte skall enligt Ljungberg & Larsson (2001) eftersträvas i möjligaste mån. De språkmässiga rekommendationer som finns är att använda ett verb följt av ett substantiv. Är alla namnen konstruerade på detta sätt blir kartan i sin tur lättare att följa. Tanken med processnamnen är att en person utan insyn eller direkt koppling till processen med hjälp av namnet skall förstå vad som händer och med vad. För aktiviteterna används beskrivande ord för att på ett så tydligt sätt som möjligt visa vad som genomförs. (Ljungberg och Larsson 2001) Valet av namn är mycket viktigt då det är namnet man utgår från vid en diskussion kring huruvida ett företag behöver utveckla, mäta eller visa hur processen bidrar till företagets vision. (Ljungberg och Larsson 2001) SYMBOLER OCH STANDARDER I KARTAN Det finns ett antal olika symboler och kopplingar som används vid en processkartläggning. Vid denna är det viktigt att oavsett val av metod vara konsekvent genom alla kartor (Ljungberg och Larsson 2001). Delprocesserna beskrivs med hjälp av ett blockdiagram som visar dels på själva processen dels på var i organisationen den genomförs, se Figur 4. Ett blockdiagram kallas även för matrisflödesdiagram enligt Rentzhog (1998). 17

24 KAPITEL 3 TEORI Figur 4. Exempel på processkarta som ett blockdiagram. (Bergman och Klefsjö 2001) För mer detaljrika processkartor används en standard vilken kallas för ANSI-standard. Figur 5 visar på de vanligaste symbolerna inom denna teori. Den har något fler symboler än ett blockdiagram som visar olika saker som kan ske i en process. Branschgemensamma symboler underlättar kommunikationen samtidigt som den minskar möjligheten att framhäva speciella egenskaper som kan finnas. För lekmän är det dock mycket bra att ha ett fåtal olika symboler för att visa olika aktiviteter inom deras processer. (Rentzhog 1998). För specifik symbolbeskrivning för rapporten se Bilaga 1. 18

25 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 3 Figur 5. Exempelskiss på en processkarta ritad med symboler från ANSI-standarden. (Rentzhog 1998) 3.4 ANALYSMETOD AV PROCESSKARTAN Det finns ett antal olika metoder för att analysera de kartlagda processerna. En av dessa, analys av processtruktur, har använts vid analysen av processerna. Det som ligger till grund för analysen är kartan och målet med analysen är att kunna bidra till en bättre verksamhet. (Ljungberg och Larsson 2001) Efter en genomförd processkartläggning kan kartans struktur och därmed processens struktur analyseras. Det finns ett antal olika facktermer för att bedöma processens struktur. I övergripande drag kan den ses som antingen komplex eller enkel. Den kan vara linjär eller nätverksbaserad. Inga av dessa begrepp värderar dock processen i termer av om en nätverksbaserad process är bättre än en linjär. Inte heller är det så att en väl utvecklad process jämförs med en mindre komplex. Detta gör att den första frågan analyspersonen bör ställa sig är huruvida komplexiteten är nödvändig för processens syfte. Vidare kan kartan analyseras utifrån hur många överlämningar mellan olika ansvarsområden som finns. Det kan tänkas att var och en av dessa överlämningar medför en fördröjning i processen och en risk för missförstånd i kommunikationen. Även ett helhetsperspektiv med det totala antalet involverade ses över. (Ljungberg och Larsson 2001) 19

26 KAPITEL 3 TEORI 3.5 GRUNDEN TILL INFORMATIONSUTBYTE Det finns en stark korrelation mellan organisations- och kommunikationslära då det har visat sig att god internkommunikation bidrar till en lönsammare organisation. (Hård af Segerstad 2002) Kommunikation är grunden för relationer mellan människor och relationerna är det som bygger upp våra liv. Men endast en liten del av den vardagliga kommunikationen går ut på att förmedla fakta. Samspelet människor emellan går mestadels ut på att hitta vem man är, hur man vill uppfattas och vilken typ av social situation man befinner sig i. (Nilsson och Waldemarsson 1990) Den grundläggande kommunikationsteorin förklarar hur en sändare skickar information till en mottagare som behandlar den informationen. När sändaren har skickat signalen finns det ett moment innan informationen når mottagaren vilket beskrivs som störning. En schematisk bild av Shannon och Weavers kommunikationsmodell i Hård af Segerstad (2002) återfinns i Figur 6. (Hård af Segerstad 2002) Figur 6. Schematisk bild för kommunikation enligt Shannon Weaver (Hård af Segerstad 2002) Hård af Segerstad (2002) förklarar vidare att den information som skickas blir till kunskap först när den tolkas av en person och således endast när den finns i en persons huvud. Utgångspunkten i kommunikationsteori är kunskap men den övergår till information för att transporteras och sedan återigen bli kunskap. (Hård af Segerstad 2002) 20

27 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 3 Språket och framför allt dialogen är ett verktyg som dagligen hjälper människan att lösa problem. Man verbaliserar problem, formulerar lösningar och teorier som senare kan reflekteras utifrån. Enligt Wilbur Schramm i Hård af Segerstad (2002) krävs det en tvåvägskommunikation för att informationen som skickas skall kunna valideras av mottagaren, se Figur 7. (Hård af Segerstad 2002) Figur 7. Schematisk skiss av Wilbur Schramms kommunikationsmodell (Hård af Segerstad 2002) Kommunikationen ligger till grund för byggandet av intellektuellt kapital. Under intellektuellt kapital ingår allt som inte innefattar tillgångar, fordringar samt övriga påtagliga resurser. Det kan således inte mätas i monetära termer utan existerar i form av kunskap. Frappaolo (2006) delar in intellektuellt kapital i tre olika kategorier, strukturkapital, mänskligt kapital samt kundkapital. (Frappaolo 2006) 21

28 KAPITEL 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETA- GET Analysen är, som nämnts i metodavsnittet, uppdelad i tre steg där det första, kapitel 4.2 till 4.4, behandlar framtagningen av processkartorna där delprocessen först beskrivs i text och i slutet hänvisas läsaren till figuren i fråga. Det andra steget, kapitel 4.5 till 4.7, är en analys utifrån kartorna och steg tre, kapitel 4.8, är den sammantagna analysen där processkartläggningen diskuteras utifrån ett kommunikationsperspektiv. I Bilaga 6 ses en översiktskarta över kund-, stöd- samt ledningsprocess före och efter analys. 4.1 PRESENTATION AV FALLFÖRETAGET Svenska Retursystem (SRS) driver och utvecklar svensk dagligvaruhandels gemensamma retursystem. Idag består SRS sortiment av fem olika varianter av returlådor samt en returhalvpall, allt tillverkat i plast. Företaget tillhandahåller returenheter vilka fylls med varor av producenterna, transporteras till grossisterna och sedan vidare ut till butikerna. När returenheterna tömts ute i butikerna transporteras de tillbaka till grossisterna, varefter de senare transporteras till SRS:s tvättanläggningar för rengöring och genomgång. Därefter är de återigen färdiga att skickas ut till producenterna. (Kronqvist, Kartläggning och analys av processer inom Svenska Retursystem AB 2008) SRS:s kunder är alla intressenter inom dagligvarubranschen vilka också är deras ägare. SRS ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund som består av livsmedelsföretag såsom Scan, Arla och Atria samt Svensk Dagligvaruhandel som består av ICA, Coop, Vi, Axfood och Bergendahls. Ägarstrukturen påverkar SRS:s sätt att arbeta så till vida att deras uppgift att lösa kundens problem är i stort fokus. Även att använda eventuell vinst till att utveckla systemet vidare istället för utdelning till ägare ses som en prioritet. (Om företaget 2008) 22

29 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 4 Ett organisationsschema över de funktioner som berörs i vår studie kan ses i Figur 8. SRS har valt att hyra in en del av logistikavdelningen från ett konsultföretag, Sonat. De delar som hyrs in är order och planering samt kundservice. Även om det är ett annat företag ses det både internt och externt som en avdelning inom SRS. Order och planering är i praktiken en avdelning, men i analysen och i kartorna har de båda skiljts åt för att förtydliga aktiviteterna i processerna. SRS har även ett nära samarbete med DHL som i princip sköter all transport. SRS expansion har gjort att de nu är DHL:s enskilt största kund i Sverige. (Kronqvist, Logistik/IT chef 2008) Figur 8. Organisationsschema över berörda funktioner. (Kronqvist, Kartläggning och analys av processer inom Svenska Retursystem AB 2008) SRS expanderar och anser därmed att det krävs en kartläggning av processerna för att kunna se ett tydligt samband mellan olika funktioner samt för att förbereda sig inför en möjlig kvalitetscertifiering i framtiden. Företaget upplever även ett ökat behov av att kommunicera sitt kvalitets- och miljöarbete. En processkartläggning är ett första steg för att säkerställa en hållbar utveckling samt att säkra 23

30 KAPITEL 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET kvaliteten och ett framtida miljöarbete. Det är även ett nödvändigt steg att ta innan man kan börja med en eventuell certifiering då det är rekommenderat att först se på det man har idag och sedan se vad som krävs för att nå kraven för en certifiering. I dagsläget är processerna inte alls eller dåligt dokumenterade. (Kronqvist, Kartläggning och analys av processer inom Svenska Retursystem AB 2008) 4.2 STEG 1-ANALYS AV KUNDPROCESSEN NYKUNDSREGISTRERING Delprocessen att registrera kunder räknas idag till kundprocessen. Det är enligt oss fel då processen endast sker en gång. Vi anser att den snarare hör till kategorin stödprocesser, se Bilaga 6. Hittills har man från SRS sida inte ägnat sig åt försäljning, till större delen har det varit kunden som har tagit kontakt med kundservice direkt. Detta har till stor del att göra med två saker, dels SRS ägarstruktur och dels avsaknaden av en marknadsavdelning som kan sköta försäljningen. Kunden får efter den första kontakten fylla i ett kundunderlag. När kundservice har kontrollerat att all information från kunden är ifylld skickas ärendet vidare till marknad. Kundansvarige räknar, utifrån kundunderlaget, ut en gräns för vad SRS anser kunden behöver som kreditlimit. Denna siffra jämförs med en extern kreditupplysning. Om den beräknade kreditlimiten är lägre än den som uppgavs från den externa är allt i sin ordning och ett, för SRS, standardavtal kan skickas till kunden. Skulle kunden inte finnas kreditvärdig finns det två möjliga vägar och ett antal orsaker. För utländska kunder, handelsbolag, kommanditbolag eller enskilda firmor kan inte kreditupplysningen lämna några uppgifter. Det kan också vara ett så pass nytt aktiebolag att bokslut ännu inte finns. Det vanligaste är att kundansvariga lämnar över ärendet till ekonomi som synar den nya kundens bokfö- 24

31 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 4 ring. Är allt i sin ordning kan SRS:s standardavtal skickas till kunden. Är orsaken till att kunden inte befanns kreditvärdig, till exempel genom att de har obetalda fakturor, tar kundansvarig hand om ärendet och upprättar ett särskilt avtal som kunden får ta ställning till. Det finns olika alternativ för att säkra SRS egna intäkter till exempel bankgarantier, borgensförbindelser, förskottsbetalning eller kortare tidsfrist för fakturan. När avtalet, standard eller särskilt, är godkänt av kunden skickas det till marknad vilka bekräftar till kundservice att avtalet är inkommet. Kundservice lägger sedan upp den nya kunden i affärssystemet Jeeves samt skickar användaruppgifter till kunden. I samband med att kunden förs in i Jeeves tilldelas den också en default tvätt. Se Figur 9 för karta över processen. 25

32 KAPITEL 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET Figur 9. Blockdiagram över processen för nykundsregistrering. 26

33 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL ORDERLÄGGNING Kund A:s samt Kund B:s orderprocess Dessa två kunder visade sig vara de med minst avvikelser från SRS:s normala orderprocess. Båda är stora kunder i Sverige, Kund A är i ost- och mejeribranschen och Kund B är i kött- och charkbranschen. De loggar in på SRS:s intranät med de användaruppgifter de fick av kundservice när de blev kunder. Väl inne väljer de vad de vill beställa samt leveransdag. Kund B har en särskild förmån att kunna leverera på lördagar när det gäller leveranser i Stockholm men då måste ordern läggas innan onsdag klockan Ordern går direkt in i affärssystemet Jeeves som kontrollerar om ordervärdet är under kreditlimiten. Skulle det inte vara det kontrollerar ekonomi ordern manuellt, detta sker strax efter klockan Anser de att det inte är några problem, förs den in i Jeeves och processen kan fortsätta. Anser de däremot att kunden inte uppfyller kraven skjuts leveransen en dag och man skickar ett mail två till fem gånger om dagen till kategoriansvariga personer om vilka ordrar som är spärrade. Allt detta måste ske före klockan eftersom order då exporterar en e-fil från Jeeves till DHL. Den processkarta som visar på normalfallet kan ses i Figur 10. Rådatakartorna för Kund A samt Kund B återfinns i Bilaga 2 och Bilaga 3. Kund C:s orderprocess Kund C är en stor kund i Sverige och är i kött- och charkbranschen. Kontakten gentemot order sker i Kund C:s fall via mail, se Figur 11 för blockdiagram. Denna process ser något annorlunda ut från normalfallet då Kund C:s affärssystem ej är kompatibelt med Jeeves. Det är också så att Kund C inte litar på någon annan än order att föra in alla beställningar trots den merkostnad det medför. Kund C mailar således skärmavbildningar från sitt affärssystem som pdfdokument, cirka 30 stycken per vecka, vilka order för in i Jeeves manuellt. Processen efter att ordern är inmatad i Jeeves följer normalfallet och kan ses i Figur 10, rådatakartan för Kund C återfinns i Bilaga 4. 27

34 KAPITEL 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET Figur 10. Blockdiagram över normal orderprocess. 28

35 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 4 Figur 11. Blockdiagram över avvikelser i orderförfarandet. 29

36 KAPITEL 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET Kund D:s orderprocess Kunden är i detta fall Kund D, men ordrarna administreras och körs av deras eget åkeri vilket är speciellt i sig. Kund D är en stor exportkund inom kött- och charkbranschen. Orderförfarandet för kundens räkning följer normalfallet, se Figur 10. Det är orders förfarande som skiljer sig åt efter att ordern är lagd. Order söker i Jeeves ett par gånger per dag efter exportordrar. Kund D:s order skrivs ut på papper och samtidigt registreras en extraavgift för specialplastning i Jeeves. Denna order förs sedan in i orders eget intranät Noterna därför att kundservice administrerar fakturorna för exportkunder. Där skrivs vikt, volym och hämtställe in för att kunna skicka denna information till åkeriet. Informationen skickas som en excelfil och bekräftas av åkeriet via mail. Order uppdaterar ordern som godkänd i affärssystemen vilket gör att åkeriet kan hämta på avsedd plats, se Figur 11 för blockdiagram över avvikelser. Se Bilaga 5 för rådatakartan över Kund D:s orderläggning. Akut orderläggning Akutordrar är inget som finns med i tjänsteutbud men från SRS:s sida strävar man alltid efter att tillgodose kundens behov. Det finns dock ett krav på akutordrar och det är att de ej får påverka andra kunder i processen. Vanligtvis ringer kunder till order men det händer även att de mailar eller faxar. Det första som sker är att kunden informeras om en extraavgift om akutordern skulle bli möjlig. Efter det börjar order undersöka var det kan finnas extra moduler. Order börjar med att se till tvättsaldot, vidare ringer personalen till tvätten för att försäkra sig om att saldot är korrekt. Finns det inga extra moduler fortsätter order att leta hos de andra tvättanläggningarna. Om inga moduler har hittats är det sista stället orderpersonalen letar på SRS externlager. Lyckas man hitta moduler kontaktas DHL för att planera en transport. När DHL återkommer med ett förslag samt en kostnad ställs kunden inför ett val. Säger kunden nej läggs ingen order. Säger kunden ja ringer order till DHL samt 30

37 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL 4 tvätt eller externlager och meddelar vad som skall ske, avslutningsvis matas ordern in i Jeeves. Det finns ett tredje alternativ kunden kan välja. Detta innebär att kunden i fråga hämtar modulerna själv. Detta måste godkännas av marknad vilket mer är en formalitet än ett verkligt godkännande. Order ringer efter godkännandet till tvätt eller externlager och meddelar vad som skall ske. Avslutningsvis matas ordern in i Jeeves. Se Figur 12 för blockdiagram över förfarandet vid akutordrar. 31

38 KAPITEL 4 INSAMLADE ERFARENHETER FRÅN FALLFÖRETAGET Figur 12. Blockdiagram över akutorderprocessen. 32

39 ATT SKAPA EN HELHETSBILD AV VERKSAMHETENS AKTIVITETER KAPITEL PLANERING Klockan elva varje morgon är det orderstopp. Ordrar innan detta klockslag behandlas i dagens orderstock medan ordrar som inkommer efter elva räknas till morgondagens orderstock. Planering sker kontinuerligt under dagen för båda orderstockarna och varje planerare arbetar mot en specifik tvättanläggning. Morgondagens orderstock Planeraren får information från tvätten om saldot av rena och smutsiga moduler. Sedan jämförs orderstocken 2 med tvättens kapacitet och om kapaciteten är tillräcklig får order information om detta. Order skickar i sin tur vidare informationen till tvättanläggningen som kan börja arbetet med att packa ordrarna. Om kapaciteten eller tillgängligheten på en tvätt inte räcker till för att klara orderstocken undersöker planeraren vilken artikel det gäller samt hur många lådor det handlar om. Om det finns en kundorder med den lådtyp som saknas kan denna order flyttas till annan tvätt i mån av plats. I de fall då ingen tvätt har kapacitet ledig kontrollerar planeraren de externlager som finns för att skicka lådor därifrån. Skulle dessa vara tomma kontaktas kunden för lösning av problemet, se Figur 13. Dagens orderstock Dagens orderstock kontrolleras mot tvättens kapacitet på samma sätt som morgondagens orderstock. Driftsstopp eller liknande på en anläggning kan sänka dygnskapaciteten och leda till att hela orderstocken inte kan tvättas. Planeraren får då kontrollera om det finns kapacitet tillgänglig på annan tvätt. Visar det sig att alla tvättar är fulla får man liksom med morgondagens orderstock kontrollera om moduler finns på externlagren. Om dessa är tomma finns det i princip två alternativ. Antingen skickas, efter överenskommelse med kunden, färre moduler i ordern eller så senareläggs ordern, se Figur Morgondagens orderstock är i detta läge inte slutgiltig eftersom orderstoppet ligger längre fram i tiden. 33

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 25 AUGUSTI 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 7 JUNI 2016 RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER?

HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? HUR SÄKRAR VI KVALITET, ARBETSMILJÖ OCH BRANDSKYDD I VÅRA KREMATORIER? Ett kartläggnings- och visualiseringsprojekt för att få En helhetsbild över arbetet som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information

Moment 3: Att kartlägga och klassificera information Moment 3: Att kartlägga och klassificera information För att kunna kartlägga och klassificera.. behöver vi veta: Vad vi gör Hur vi gör Vem som är ansvarig Om det finns någon styrande lagstiftning Vilken

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Svenska Retursystem. Vi tror på återanvändning, vad tror du på?

Svenska Retursystem. Vi tror på återanvändning, vad tror du på? Svenska Retursystem Vi tror på återanvändning, vad tror du på? Om Svenska Retursystem Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

SIS HB 333 Processer

SIS HB 333 Processer SIS HB 333 Processer effektivisera och förbättra din verksamhet 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 333, Processer effektivisera och förbättra din verksamhet Författare Gerhard Persson Redaktör Joachim Bowin ISBN

Läs mer

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning?

Kvalitativ metod. Varför kvalitativ forskning? 06/04/16 Kvalitativ metod PIA HOVBRANDT, HÄLSOVETENSKAPER Varför kvalitativ forskning? För att studera mening Återge människors uppfattningar/åsikter om ett visst fenomen Täcker in de sammanhang som människor

Läs mer

Svenska Retursystem. Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem

Svenska Retursystem. Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem Svenska Retursystem Ett enkelt, effektivt & miljöanpassat retursystem Om oss Svenska Retursystem förenklar, effektiviserar och miljöanpassar den svenska dagligvarubranschen genom att driva och utveckla

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion

Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion EXAMENSARBETE 2006:019 HIP Kommunikation vid bygg- och anläggningsproduktion Arbetsplatsplanering MONIKA JOHANSSON LINNÉA LUNDBERG HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET Projektingenjör Luleå tekniska universitet

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna

Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING HACCP-principerna Kontrollhandbok - utföra offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING HACCP-principerna De sju HACCP-principerna Här följer en genomgång av de sju HACCP-principerna som finns angivna i lagstiftningen 1. Alla

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Chefens glasögon och två områden för framgång

Chefens glasögon och två områden för framgång Chefens glasögon och två områden för framgång Författare Anna Ahrenfelt Chefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Det finns en uppsjö av teorier, modeller och verktyg

Läs mer

INTRODUKTION TILL VETENSKAP I 2. KVALITATIV KUNSKAP KVALITATIV KUNSKAP VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR

INTRODUKTION TILL VETENSKAP I 2. KVALITATIV KUNSKAP KVALITATIV KUNSKAP VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR INTRODUKTION TILL VETENSKAP I VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE HELENA LINDSTEDT, UNIVERSITETSLEKTOR Del 2. 1 Litteratur ThurénT, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007. Thomassen M, Vetenskap, kunskap och

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14

Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Betygskriterier för bedömning av uppsatser på termin 6, ht14 Till studenter Allmänna krav som ska uppfyllas men som inte påverkar poängen: Etik. Uppsatsen ska genomgående uppvisa ett försvarbart etiskt

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier. Gerd Ahlström, professor Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier Gerd Ahlström, professor Bedömning av kvaliteten En välskriven artikel the EQUATOR Network website - the

Läs mer

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5

Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Inlämning inför deadline 3 IKOT A5 Innehållsförteckning 3.1 Kartlägg kundens röst...2 3.1.1 Kundkedja...2 3.1.2 Kundundersökning...3 3.2 Baskrav, uttalade krav samt pricken över i...4 3.2.1 Kravträd...4

Läs mer

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter

Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Processpecifikation 2016-05-19 Processpecifikation för Hantera mallar och blanketter Version1.0 Fastställd av processägare Patrik Granström den 16 juni 2016 1 (6) Innehåll 1 Syfte med denna dokumentation...

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Processorientering och Processledning

Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Processorientering och Processledning Ingvar Johansson, Senior Advisor, Ingvar Johansson AB torso.radhus@home.se Kvalitet? God kvalitet = att tillfredsställa och helst överträffa förväntningar!

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Metoddokument Processorienterat arbetssätt

Metoddokument Processorienterat arbetssätt Metoddokument Processorienterat arbetssätt Varför processorienterat arbetssätt? Samsyn - Gemensam bild av mål och arbetsflöde Patientfokus - Endast aktiviteter som ger mervärde till patienten Minskad variation

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val

Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val 2014-02-10 Referens: Nina Bergsten Skellefteå kommuns process Att genomföra ett val När vi har kartlagt processen har vi tittat på de moment som valkansliet ska utföra. Som förklarande text till huvudkartan

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer

Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer Introduktion till P@L och AribaNetwork FAQ - vanliga frågor från leverantörer P@L, Procurement at Lantmännen, är sättet som vi hanterar inköp av indirekt material och tjänster på Lantmännen Indirekt material

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Workshop Kommunikationsplan

Workshop Kommunikationsplan Workshop Kommunikationsplan Kicki Stridh Workshopen Kommunikationsplan syftade till att reflektera kring Vad är en kommunikationsplan? Vad har man den till? Samt till att ge Ett par praktiska verktyg Input

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer