MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget"

Transkript

1 MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2016

2 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Så här styr nämnden Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Nämndens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet God livskvalitet Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Kommentar verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalfrågor med kommentarer Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke Medarbetarenkät Personalmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Policys, planer och program Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument beslutade av nämnden för Miljö & Hälsoskydd Styrdokument beslutade av miljö- och hälsoskyddsnämnden Avgifter och taxor Nämndbudget

3 Nämndbudget

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är en tillsynsmyndighet inom områdena hälsoskydd, miljöskydd och naturskydd samt renhållning, strålskydd, smittskydd, livsmedel och läkemedel. I reglementet uttrycks detta så här:"nämnden skall svara för prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagar och förordningar som berör nämndens ansvarsområde såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel m fl." Att vara tillsynsmyndighet innebär att man är en myndighet som ska utöva en oberoende och självständig granskning av tillsynsobjekt som syftar till att kontrollera om tillsynsobjektet uppfyller de krav och villkor som följer av lag, EG-förordning eller annan föreskrift. (Enligt Statens Tillsynsutredning SOU 2004:100). Nämnden bedriver tillsyn på samtliga som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan påverka miljön eller människors hälsa, inom kommunens geografiska gränser. Det betyder såväl företag, föreningar, privatpersoner och andra, även kommunens egen verksamhet. Nämnden skall dessutom vara behjälplig med information och stöd till verksamheterna i den mån detta inte kolliderar med tillsynsuppdraget samt driva vissa naturvårdsprojekt. Detta uttrycks så här i reglementet: "Nämnden skall också medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområden berörs samt utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer. Nämnden svarar för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd, för kommunens engagemang i regional och lokal miljöövervakning samt för kommunens åtagande inom sjökalkning, fiskevårdområdesbildningar samt arbete med fiskvägar. Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter rörande tillsynen över efterlevnaden av strandskyddet. Nämnden skall i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige beslutar skall ankomma på nämnden." Nämnden har temporärt också ett uppdrag ifrån kommunstyrelsens förvaltning som innebär att nämnden upprätthåller det miljöstrategiska arbetet, i frånvaro av en miljöstrateg. Uppdraget började i juni 2014 och beräknades pågå till ca september 2015, men blev senare förlängt året ut. I skrivande stund är det osannolikt att uppdraget avslutas under 2015, vilket betyder att vi beräknar att fortsätta en bit in på I uppdraget ingår också att hjälpa till med funderingar om en framtida organisation av det miljöstrategiska arbetet, samt hjälp vid nyrekrytering av miljöstrateg eller liknande. Denna del borde dock var avklarad under Verksamhetens omfattning Verksamheten består av 29 tillsvidareanställda inspektörer, två ekologer och två assistenter samt en utvecklingsledare och en förvaltningschef. Vi är indelade i fyra grupper med en enhetschef per grupp. Antalet fasta tillsynsobjekt, där vi bedriver regelbunden tillsyn, uppgår till 2800 stycken, varav 1029 miljöskyddsobjekt, 770 hälsoskyddsobjekt, 375 fasta avloppsobjekt, 626 livsmedelsobjekt varav 38 verksamheter säljer receptfria läkemedel. Budgetomslutningen är ca 26,2 mkr netto tkr enligt kommunbudget Känt tillägg till ram är budgeteffekten av lönerevision för år 2015 med 428 tkr. Ny totalram blir tkr. Våra krav på tillgänglighet, digitalisering mm gör dock att nämnden behöver en budgetförstärkning. I Nämndbudget

5 skrivande stund är inte detta klart ännu. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Miljö & Hälsoskydd består år 2015 av nio ordinarie ledamöter och åtta ersättare. Ordförande är Christian Johansson (M) och vice ordförande Eva Glansén (KD). Dessa utgör nämndens presidium. Beredning sker drygt en vecka inför varje nämndsammanträde som inträffar en gång per månad. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen är indelad i sex avdelningar, miljöskydd, hälsoskydd inne (offentliga lokaler och hygienverksamheter), hälsoskydd ute (avlopp mm), livsmedel, naturvård och administration. Samtliga avdelningar har regelbundna möten, varje eller varannan vecka, för att fördela arbetsuppgifter, diskutera ärenden mm. Administrationen har glesare möten. Ansvaret för desa möten ligger, för de fyra första enheterna, på enhetschefen, en post som infördes 1 maj 2015 efter ett försök med gruppledare under ett år. Naturvårdsgruppen är bara två så där behövs inga formella möten. Administration och naturvård ligger direkt under förvaltningschefen. De fyra enhetschefern, en representat för naturvård samt utvecklingsledaren sitter i ledningsgruppen tillsammans med en HR-konsult samt förvaltningens ekonom. Förvaltningen är lokaliserad i kommunhuset. Nämndbudget

6 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget

7 2.1 Så här styr nämnden Nämnden för miljö- och hälsoskydd handhar två typer av ärenden. Dels hanteras en stort antal ärenden som rör myndighetsutövning i enskilda ärenden. Dessa avgörs med kommunens mål och visioner som ledstjärna, men besluten måste alltid ha stöd i miljöbalken eller annan lagstiftning. Dessa ärendens karaktär är sådan att en tät dialog behöver pågå mellan politiker, främst presidiet, och tjänstemän, men med iakttagande av respektive roller. Dessutom är nämnden remissinsats för flera andra ärenden, exempelvis gällande fysisk planering. Vid hanteringen av dessa utgör kommunens visioner och mål den huvudsakliga ledstjärnan, varvid nämnden känner ett särskilt ansvar för intentionerna i miljömålen. Nämnden skiljer sig från andra nämnder i det att man inte har som huvudsaklig uppgift att driva egna verksamheter. Istället går nämndens arbete ut på att i dialog med andra verksamheter inom kommunens geografiska område tillse att dessa följer gällande lagstiftning. Denna tillsynsroll har nämnden även gentemot andra nämnder i kommunen. Därför arbetar nämnden även med att tydliggöra sin roll gentemot resten av kommunen. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker vid varje nämndsammanträde. Eftersom förvaltningen är jämförelsevis liten är beslutsvägarna korta och det formella informationsflödet kompletteras med kontakt mellan presidium och förvaltningschef så fort detta känns påkallat från endera hållet. Nämndbudget

8 3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget

9 Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget

10 4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster 11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget

11 5 Nämndens omvärldsanalys är en expansiv kommun med mycket ny- och ombyggnation. Kommunen ska verka för både tillväxt och en positiv klimatpåverkan samt vara drivande i samhällsutvecklingsfrågor. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun vilket ställer krav på både tids- och kostnadseffektiva processer. Det finns också ett ökat krav på e-tjänster och tillgänglighet vilket kan kräva nya arbetssätt. Att vi ska arbeta med ett Värdskap i världsklass gör att vi måste fokusera extra på att rekrytera medarbetare som står för våra värderingar men även att utveckla nuvarande medarbetare. Kompetens och arbetskraft Klimat och miljöfrågorna är ständigt aktuella. Många utbildar sig inom området och tillväxten på arbetskraft ser god ut i framtiden. Kungsbacka är också en attraktiv kommun och förvaltningen har gott rykte, många sökande till varje tjänst och låg personalomsättning, vilket ger en bättre situation än många andra. Större krav på snabbare och bättre informationsflöde i samhället samtidigt som lagstiftningen inom miljöområdet ständigt förändras ställer stora krav på den enskilde medarbetaren. Det räcker inte idag att bara kunna paragrafer och lagtext, du måste även kunna förklara och tydliggöra detta på ett lättillgängligt sätt för alla som vi kommer i kontakt med. Projektet Kungsbacka 2020, med bl a ny hemsida och en gemensam kundtjänst, "Kungsbacka direkt" är ett led i att möta detta. Införandet av e-tjänster och e-arkiv ger möjligheter att ändra arbetssätt som i förlängningen skall ge bättre service och en attraktivare arbetsplats. Det är också viktigt att nämnden tillser en hög kunskapsnivå inom sitt ansvarsområde genom att ständigt följa utvecklingen av nya tekniska lösningar och system samt forskningsresultat. Nämnden kommer att behöva öka sina ansträngningar att initiera, genomföra och följa forskning och utveckling inom sitt ansvarsområde. Kungsbacka växer Kommunen fortsätter att växa med ungefär 1000 nya invånare per år.detta påverkar naturligtvis arbetsbelastningen även för nämnden för Miljö & hälsoskydd. Remisser för nya bostadshus, tillstånd till brandfarlig vara, transporter av avfall, tillsyn på nya verksamheter såsom nya skolor och förskolor med mera innebär en konstant ökad arbetsbelastning för förvaltningen. Kommunen har ett attraktivt läge med pendlingsavstånd till Göteborg vilket också innebär att fler företag vill etablerar sig i kommunen. Kommunen vill snabbt kunna hantera nya företags etableringsfrågor osv. vilket ökar behovet av ett utvecklat samarbete men även en förståelse mellan olika förvaltningars kompetensområden och ansvar. Kunderna kommer att ställa krav på enklare och snabbare hantering och vill ha en istället för flera olika kontakter. Nämnden ser därför ett ökat behov att integrera arbetet inom kommunen, främst med Plan & bygg samt Teknik, för att öka servicen och korta ledtiderna, och arbetar aktivt med detta. Kommunen är så stor att formella strukturer behövs för samarbete och förvaltningen har bla kartlagt flera processer för att tydliggöra och förbättra arbetet. En hållbar utveckling Genom att livskvalitet, miljö och hållbarhet alltmer diskuteras och nya rön kommer fram, samt att fler länder ökar sitt miljöengagemang förbättras miljökunskapen allmänt i samhället. Det börjar också spridas en insikt om att miljöfrågan inte bara är en rad punktinsatser, utan att en helhetssyn med hela kedjor av insatser inom många områden behövs.nämnden har ett långtgående ansvar att planera och genomföra de tillsynsinsatser som behövs, efter de resurser som vi förfogar över. Med riskvärdering som bas i tillsynsplaneringen kan resurserna användas där de bäst behövs och den nya riskbaserade taxan från 2013 stöder detta arbete. Det finns dock ett önskemål om att kunna arbeta Nämndbudget

12 mer förebyggande och insatser har gjorts under 2014 och 2015, och det arbetet fortsätter,även om det tar tid eftersom det löpande ständigt måste skötas. Nämnden får också önskemål om att arbeta mer övergripande mot ett mer hållbart samhälle. Att bara efterleva lagen räcker inte för att nå miljömålen. På grund av vakans på miljöstrategsposten har nämnden temporärt övertagit det miljöstrategiska arbetet och en utvärdering av miljömålens status visar tydligt att detta behöver en omstart. En diskussion om detta förs just nu i kommunen för att klara ut den framtida fördelningen av ansvar och resurser. Det område där detta kommit längst är den fysiska planeringen, där nämnden deltar aktivt. Frågan om en hållbar utveckling kommer att gripa in i alla andra frågor, precis som frågan om ekonomi är en ständigt integrerad del av varje annan fråga. Detta ställer krav på nämnden såväl som resten av kommunen. Nämnden ser en framtid där kommunen i än högre grad efterfrågar den kompetens som nämndens personal besitter och ser fram emot detta. Vatten i fokus Vattenfrågan kräver mer och mer uppmärksamhet. Det handlar om tryggare vattenförsörjning, bättre rening av dagvatten och avlopp, särskilt de enskilda, näringsläckage från bl a lantbruk, vattnets roll för fritid och turism samt översvämningsrisker. EU:s ramdirektiv för vatten ställer höga krav och kommer att påverka t ex stadsplaneringen mer. är utsatt för översvämningsrisk och övergödning samtidigt som recipienten för vårt största avloppsreningsverk behöver åtgärdas. Nämndbudget

13 6 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 6.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Nämndbudget

14 7 Nämndens inriktning Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har som huvudsakliga uppgift att värna människors hälsa och miljö i ett flergenerationsperspektiv. Miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande lagstiftning, samt riksdagens miljömål är våra ledstjärnor. Arbetet skall präglas av samarbetsvilja, helhetsperspektiv och öppenhet, men med den oberoende myndighetens integritet som ovillkorlig bas. Rättssäkerhet och likabehandling är centrala värden, men vi skall också ha ett lyssnande och pedagogiskt arbetssätt. Det är väsentligt att kunden själv förstår hur man gör rätt och varför det är viktigt. Vårt mål är att kunden skall var nöjd med vårt bemötande, även i de fall som kunden inte får precis som de önskar. Våra ledord är: miljönytta, generationsperspektiv, tydlighet, vänlighet, rättssäkerhet, transparens, effektivitet och integritet. Nämndbudget

15 8 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Ökat inflytande Beslutats av Nämndbudget

16 Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet God livskvalitet Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 94% 95% 96% SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 78% 79% 80% 8.4 Trygg kommun Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning Nämndbudget SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet

17 8.5 Företagsvänlig kommun Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. NKI totalt Svenskt Näringslivs attitydundersökning av kommuners och däribland s företagsklimat ,3 3,6 3,7 3,8 8.6 Minskad energianvändning Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar ,9% -2,5% -2,5% -2,5% 8.8 Attraktiv arbetsplats Beslutats av Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Nämndbudget

18 Mätning Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer ,6 8 8,2 Jämix, antal poäng, max är 180 poäng Andel heltidsanställda 100% 100% 100% 100% Andel arbetstid som utförs av timavlönade 0% Vad ska förvaltningen göra för att attrahera medarbetare? Vad ska förvaltningen göra för att attrahera medarbetare? Mål Aktivitet Effekt Ekonomisk påverkan Marknadsföring Praktikplatser MH ska under 2016 ta emot minst två studenter Marknadsföring Examensarbete MH ska under 2016 identifiera minst två områden där studenter kan erbjudas examensarbete samt erbjuda två studenter examens-/projektarbete. Marknadsföring Marknadsföring Delta och hålla i föreläsningar inom branschen Identifiera arbetsgivarvarumärket Handledning ca 25 timmar ca Olika, svårbedömt Vad ska förvaltningen göra för att skapa en attraktiv arbetsplats? Vad ska förvaltningen göra för att skapa en attraktiv arbetsplats? Mål Aktivitet Effekt Ekonomisk påverkan Medarbetarskap och värdskap Kulturutveckling i ledningsgruppen Grund för att sedan fortsätta med kulturutveckling för resten av förvaltningen Fortsatt vara en frisk arbetsplats Flexibilitet vad gäller tider o tjänstgörings-grad Gott arbetsklimat och hög tillit till chefer och medarbetare. Fortsatt vara en frisk arbetsplats Förebyggande åtgärder som ergonom, lyftkurs mm Minskade belastningsskador Nämndbudget

19 Mål Aktivitet Effekt Ekonomisk påverkan Karriärmöjligheter Utreda möjligheter till olika former av utvecklings- /karriärmöjligheter Minst en karriärmöjlighet, förutom chef, har identifierats inom varje verksamhet. Nämndbudget

20 9 Direktiv 9.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv tillgänglighet av handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. De uppdaterade dokumenthanteringsplanerna ska vara anpassade till processorienterad informationshantering och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Nämnderna ska säkerställa att dokumenthanteringsplanen är känd och förankrad hos dem de berör. Och att dessa personer har den kunskap som krävs för att vi ska ha våra handlingar lätt tillgängliga och att vi följer regelverk för utlämnande av allmänna handlingar. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Värdskap i toppklass Kommunfullmäktiges formulering Medarbetare i ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv praktikplatser Kommunfullmäktiges formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i. Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning Nämndbudget

21 9.2 Direktiv från nämnden Följa och utvärdera fastställd tillsynsplan Förklaring av målet/direktivet Uppföljning sker genom utdrag ur tidsredovisningen jämfört med inplanerad tid för året. Sker varje delår samt vid årsredovisningen Tillsynen kring enskilda avlopp ska prioriteras och samtliga avlopp ska vara inventerade och beslutade om åtgärder senast år Förklaring av målet/direktivet Nämndens mål är att 500 enskilda avlopp ska inventeras per år Alla verksamheter ska behandlas lika. Förklaring av målet/direktivet Nämnd och förvaltning ska i alla sammanhang beakta likhet inför lagen och därmed behandla privata och kommunala verksamheter på samma sätt. Nämndbudget

22 10 Nämndens kvalitetsdeklarationer Område Miljö- och hälsoskyddsärenden Beskrivning Du som verksamhetsutövare får återkoppling senast 15 arbetsdagar efter utförd inspektion. Vid inspektioner som ingår i projekt talar handläggaren om för dig när du kan förvänta dig en rapport. Nämndbudget

23 11 Nyckeltal/Verksamhetsmått 11.1 Kommentar verksamhetsmått Det är mycket svårt att jämföra med både Halland och resten av riket. Vi har så olika förutsättningar. Bland annat räknar vi ärenden olika.i Kungsbacka blir en normal ivsmedelskontroll inget ärende ifall det inte behövs skrivas ett föreläggande eller ett förbud. VI har en struktur i Kungsbacka som ger upphov till stor arbetsmängd som beror på liten centralort med tätbefolkad landsbygd (många enskilda avlopp, värmepumpar och hästgårdar), stark expansion (mycket arbete med planer och bygglov, många nya skolor, förskolor mm) samt ett näringsliv helt dominerat av småföretag (mycket tillsyn jämfört med om man hade haft ett fåtal stora företag). Det man kan konstatera är att vi har en hög finansieringsgrad, dvs mycket avgiftsinkomster, trots relativt låg taxa och lite skatteintäkter Resursmått Delområde Nyckeltal Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Personal per 1000 invånare 0,29 0,46 0,41 0,48 Finansieringsgrad 54% 56% 50% Nettokostnad per invånare Prestationsmått Delområde Nyckeltal Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Antal delegeringsbeslut per inspektör Ärenden per 1000 invånare Effektmått Delområde Nyckeltal Riket 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Totalomdöme i Insiktsmätningen (NKI) Prognos ej möjligt 69 Nämndbudget

24 12 Personalfrågor med kommentarer 12.1 Beskrivning av förvaltningens arbetsgivarvarumärke Med god kunskap och hög kompetens arbetar vi både brett och djupt med miljö- och hälsoskyddsfrågor i en snabbt växande kommun. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum för vårt arbete. Vi är cirka 40 personer som jobbar med allt från myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, till miljöstrategiskt arbete. Vi försöker att inte bara göra det löpandearbetet utan också reflektera över hur vi arbetar och vad vi åstadkommer, ofta genom externfinansierade projekt. Vi utvecklar aktivt vårt arbete och uppmuntrar till nya arbetssätt. En generös inställning till exempelvis deltid och distansarbete gör att hem och arbetsliv går ihop. Vi värnar om vårt goda rykte, bland annat genom att vara flexibla, ha ett gott bemötande och vara tillgängliga. Medarbetarna trivs bra, vilket del visar sig i medarbetarenkäten där vår förvaltning hade högst trivsel av alla, men också genom mycket åg personalomsättning och sjukfrånvaro. Vårt mål är att lämna över en hälsosam värld till nästa generation och personalen har ett starkt engagemang för miljö och hälsofrågor. Vi är till för vår kunder, men också för de som inte har någon röst, t ex kundens kund, hotade arter, klimatet och kommande generationer. Att värna den som inte har en egen röst är alltså också viktigt för oss. Förvaltningen har stigit 2 enheter i Insikt, vilket är oväntat bra. Vi har under 2014 och 2015 ringat in en rad mindre verksamheter, främst inom häsoskyddsområdet, som inte haft tillsyn förut och som ofta inte heller förstår att miljöbalken gäller dem och varför de skall betala. Dessa kunder är sällan nöjda eftersom vår tillsyn kan innebära kostnader för dem p g a ombyggnader och annat. Med tanke på detta hade ett sjunkande betyg inte varit oväntat. Att vi istället stiger tror vi beror på att vi arbetar aktivt både med vårt bemötande och med trivseln och det interna stödet.en trygg och säker inspektör som har stöd i kollegorna orkar också vara trevlig. Vi har rekryterar mycket och har därför en god uppfattning om varför folk söker sig till oss. Vi är kända för att vara engagerade, kompetenta och driva utvecklingen framåt, inte minst genom våra externfinansierade utvecklingsprojekt. Här får an också vara olika och det ska vara möjligt att få ihop arbete och familj. Vi har regelmässigt ett mycket stort antal sökande på våra tjänster, i en relativt liten bransch, och är glada och stolta över vårt goda rykte 12.2 Medarbetarenkät Nyckeltal 2014 Mål 2016 Arbetsmiljö 6,7 Ledarskap 8,4 Medarbetarskap 8,2 MMI, motiverad medarbetarindex 74 HME, hållbart medarbetar engagemang Framgångsfaktorer/lojalitet 7,6 Rekommendationsvilja Nämndbudget

25 Medarbetarenkäten genomfördes förstakvartalet 2014 och hade 100 procent svarsfrekvens. Den visar att personalen har den högsta trivseln av alla förvaltningarna, trots en hög arbetsbelastning, och en hög rekommendationsvilja. De områden som identifierats som viktiga att arbeta vidare med är: utvecklingsmöjligheter mål, ansvar och delaktighet: tydligare mål arbetsbelastning 12.3 Personalmått Sjukfrånvaron är mycket låg. Det kan finnas förklaringar som ger en lägre siffra än den verkliga, exempelvis har många småbarn och är man sjuk samtidigt som barnen så tar man ledigt för vård av barn istället. Frisknärvaron är också hög. Förvaltningen har hängivna och engagerade medarbetare, vilket gör att man får se upp så att det inte uppkommer för mycket s k sjuknärvaro, vilket kan vara långsiktigt riskabelt. Nyckeltal Nämndbudget Mål 2016 Andel heltid 100% 100% 100 Andel kvinnor som har heltid 100% 100% Andel män som har heltid 100% 100% Andel deltid 0% 0% Sjukfrånvaro Totalt 2,9% 1,96% Sjukfrånvaro Kvinnor 2,4% 1,7% Sjukfrånvaro Män 4,6% 2,6% Totalt antal anställda Andel anställda kvinnor 71% 75% 70 Andel anställda män 29% 25% 30 Korttidssjukfrånvaro Kvinnor 1,7% 1,6% Korttidssjukfrånvaro Män 3,4% 2,6% Långtidssjukfrånvaro 0,8% 0,1% Långtidssjukfrånvaro Kvinnor 0,7% 0,1% Långtidssjukfrånvaro Män 1,2% 0% Medarbetare yngre än 30 år 11% 8% Medarbetare år 50% 45% Medarbetare år 18% 25% Medarbetare 60 år och äldre 8% 13% Medarbetare år 13% 10% Frisknärvaro 55% 72% 75 Frisknärvaro Kvinnor 58% 72% Frisknärvaro Män 45% 73%

26 Nyckeltal Korttidssjukfrånvaro 2,1% 1,9% Mål 2016 Nämndbudget

27 13 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 9 juni 2015 om Kommunbudgeten 2016 och plan Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2016 och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Nämnd Verksamhet Tillkommande budget Tillägg ramförstärkning Kapitalkostnader Kostnad Plan & Bygg Lönerevision Summa Kommentar till ramfördelning driftbudget Miljö & Hälsoskydd har en anslagsbindning på enhetsnivå. Då förvaltningen är liten och varje enhet består av två till elva medarbetare ligger budgetansvaret än så länge på förvaltningschefen. En process pågår där enhetschefer har tillsatts som successivt övertar budgetansvaret för enheterna för livsmedel, hälsoskydd inne,hälsoskydd ute och miljöskydd. Förvaltningschefen behåller budgetansvaret för administration och naturvård. Nämndens fördelning av ramarna baseras på de tillsynsplaner som görs för enheterna för livsmedel, hälsoskydd inne, hälsoskydd ute och miljöskydd. Vid tillsynsplaneringen fastställs hur många timmar tillsyn som ska genomföras nästkommande år. När detta är klart kan personalbehovet och intäkter från tillsynsavgifter fastställas. Den skattefinansierade budgeten fördelas sedan mellan förvaltningens enheter efter att budget för nämnden satts av. Detta sker i dialog i förvaltningens ledningsgrupp. Beslut om omdisponering av budgetmedel sker om det krävs i ledningsgruppen. Till den beslutade ramen tkr tillkommer en budgetjustering på 428 tkr, vilket ger en ny total ram på tkr. Beloppet 428 tkr avser budgetersättning med helårseffekt av lönerevisionen 2015 som inte var klar då budgetbeslutet togs av Kommunfullmäktige. Beloppet är tillagt till ramen ovan. Eftersom bl a kraven på tillgänglighet och digitalisering orsakar kostnader som inte ryms i budgeten så pågår en diskussion om förstäkning, antingen via taxehöjning eller ramförstärkning. Utan denna kommer nämnden att tvingas till åtgärder som strider mot BITT och fördröjer digitaliseringen. Nämndbudget

28 13.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Löpande investeringar Summa Kommentarer investeringsbudget Nämnden har ett löpande behov av att investera i olika mätinstrument. Inköp av nya mätinstrument och ersättning av gamla sker i den takt budgeten tillåter. Att en investering måste vara på minst 50 tkr, och nämnden har en budget på 80 tkr är tyvärr ett bekymmer. Enskilda mätinstrument kostar sällan så mycket som 50 tkr och det har varit svårt att göra samlade investeringar för att komma upp i detta belopp. Nämndbudget

29 14 Intern kontroll 14.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Tillsynsplan Brister i gällande tillsynsplan avseende tillsynsintervall, antal timmar för tillsyn per kund samt dåligt uppdaterat "kundregister". Mindre sannolikt men kännbar konsekvens: 2 Ständigt arbete med att uppdatera miljöreda (verksamhetssystem) avseende nya verksamheter, kontroll av tillsynsnivåer mm Görs i samband med tillsynsplaneringen en gång per år men nya verksamheter tillkommer kontinuerligt under året. Enhetschef Miljöreda Brister i uppföljning av förelägganden, förbud och andra förvaltningsrättsliga åtgärder. Kan leda till väntetider för enskilda verksamheter, olika behandling inför lagen mm. Mindre sannolik men allvarlig konsekvens för den enskilde:2 Systematisk genomgång av ärenden samt ökad användning av bevakningsfunktione n i Miljöreda. Ska främst göras i samband med tillsynsplaneringen en gång per år då genomgång av öppna ärenden sker inför kommande års arbete. Enhetschef Korrekt debitering av tillsynstid. Säkerställa att debitering av all tillsynstid sker enligt gällande taxa. Sannolikhet sannolik, konsekvens kännbar: 3 Förbättringar och förenklingar i tidsredovisningssyste met. Kulturarbete i förvaltningen - var och en måste vara noga och inte "skänka bort" tid. Löpande arbete i grupperna, följs upp tertialvis i ledningsgruppen Enhetschef Nämndbudget

30 RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Prognos intäkter Svårighet att ställa prognos på intäktssidan då antal ärenden inte kan prognostiseras på ett tillfredsställande sätt. Uteblivna anmälningsärenden skall ersättas med annat debiterbart arbete, exempelvis timtaxeobjekt. Faran är om det kommer något som måste tas omhand och som inte är debiterbart, exempelvis komplicerade ärenden som blir överklagade, förorenad mark där ingen ansvarig kan hittas mm. Sannolikhet sannolik, konsekvens kännbar: 3 Ny taxa från och med 2013 vilket har inneburit att en större andel verksamheter får betala en fast årligt tillsynsavgift. Intäkterna blir på så sätt lättare att förutsäga. Gör i samband med delårsrapporteringen. Enhetschef Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Granskningav leverantörsfakturor i ehandeln. Merparten av handel för kommunens verksamheter sker idag i e-handeln. Eftersom beställningar görs av flera användare finns en risk för att lagar och regler inte efterföljs. Orsaken kan bero på okunskap eller ett medvetet eller omedvetet slarv. Sannolikhet mindre sannolik, konsekvens lindrig:1 Granskningav rutiner i e-handeln sker avseende- Rekvisitioner - Delegering - Enperson hanterar hela kedjan Struktureradestickpr ovskontroller av e- handelns transaktioner. Transaktioner under tvåutvalda månader granskas. Sker likartat för samtliga förvaltningar. Förvaltningschefen Nämndbudget

31 RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Granskningav inköp - följsamhet mot kommunens ramavtal Ramavtalmedför lägre kostnader för kommunens inköp av varor och tjänster. Handelutanför ramavtal medför avtalsbrott och leder till högre totalkostnader. En decentraliserad verksamhet med många beställare kan öka risken för avtalsbrott. Sannolikhet mindre sannolik, konsekvens lindrig: 1 Genomfortlöpande ekonomiutbildningar till beställare och budgetansvariga ökar kunskapen om gällande lagar och regler.granskning sker årligen angående ramavtaltroheten Strukturerade stickprovskontroller av e-handelns transaktioner. Transaktioner under två utvalda månader granskas. Sker likartat för samtliga förvaltningar. Förvaltningschefen Nämndbudget

32 15 Policys, planer och program 15.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument Beslutande paragraf/år Allmän stadga för nämnder och styrelser KF 90/99 Allmänna lokala ordningsföreskrifter KF 31/05 Policy för arbetsmiljö KF 32/05 Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning KF 129/08 Attestreglemente KF 30/15 Energipolitiskt program KF 36/99 Policy för kvalitet KF 101/13 Policy för lön KF 256/10 Miljömål KF 21/08 Policy för Barnkonventionen KF 154/14 Policy för en drogfri arbetsplats KF 191/08 Policy för jämställdhet KF 88/08 Policy för ledarskap och medarbetarskap KF 77/05 Arkivreglemente KF 122/08 Regler för minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda KF 169/05 Vision för Kungsbacka KF 141/05 Översiktsplan för KF 35/06 Översiktsplan för vindkraft KF 89/12 Policy för kommunikation KF 11/12 Taxa för kopior och utskrifter av allmänna handlingar KF 146/09 Policy för fordon KF 122/13, uppdaterad KF 114/14 Reglemente nämnden för Miljö & Hälsoskydd KF 111/15 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KF 157/02 Policy och riktlinjer för dagvatten KF 88/12 Allmänna bestämmelser för användande av s allmänna vattenoch avloppsanläggning KF 44/ Styrdokument beslutade av nämnden för Miljö & Hälsoskydd Styrdokument Beslutande paragraf/år Delegeringsförteckning 2015 MH 24/15 Strategi för prövning av enskilda avlopp MH 98/14 Nämndbudget

33 Styrdokument Beslutande paragraf/år Avloppsstrategi MH 117/10 Strategi för strandskydd MH 22/11 Hästpolicy MH 59/07 Dokumenthanteringsplan MH 30/11 Uppdragstaxa MH 164/ Styrdokument beslutade av miljö- och hälsoskyddsnämnden Styrdokument Beslutande paragraf/år Kattpolicy MHN 153/00 Policy för hantering av byggnation inom områden med planerad VA-sanering MHN 75/99 Dessa beslutades av nämnden innan den bytte namn Nämndbudget

34 16 Avgifter och taxor Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Tillsyn och prövning inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden Giltig fr o m Beslutad av, datum KF 151/14 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel KF 152/14 Taxa för tillsyn om lagen om handel om vissa receptfria läkemedel KF 150 och 152/14 Uppdragstaxa KF 164/12 Anmärkning Nämndbudget

35 Kungsbacka

Kungsbacka kommun. Landareal 611 km 2. Total areal 900 km 2. Folkmängd 70 958. Kungsbacka. Kullavik. Anneberg. Släp Särö. Vallda. Fjärås.

Kungsbacka kommun. Landareal 611 km 2. Total areal 900 km 2. Folkmängd 70 958. Kungsbacka. Kullavik. Anneberg. Släp Särö. Vallda. Fjärås. Kungsbacka kommun Landareal 611 km 2 Total areal 900 km 2 Folkmängd 70 958 Kullavik Släp Särö Vallda Lerkil Onsala Anneberg Kungsbacka Fjärås Förlanda Åsa Frillesås Idala November 2006 Kungsbacka idag

Läs mer

PLAN & BYGG. Nämnd. budget

PLAN & BYGG. Nämnd. budget PLAN & BYGG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Nämnd. budget

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Nämnd. budget ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 3 1.1 Nämndens uppdrag... 3 1.2 Verksamhetens omfattning... 3 1.3 Nämnd/styrelse... 3 1.4 Förvaltningens

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2016 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 5 1.1 Nämndens uppdrag... 5 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering

Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare Stefan Jägnert (SD) Digital justering KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-01-25 Valnämnd Sammanträde 1 februari klockan 17:00 Särörummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Emil Erdelius (MP) Ersättare

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Årsredovisning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 4 3 Så här styrs

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämndbudget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämndbudget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämndbudget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 3 1.1 Nämndens uppdrag... 3 1.2 Verksamhetens omfattning... 3 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nämndbudget 2016 Nämnden för Funktionsstöd

Nämndbudget 2016 Nämnden för Funktionsstöd Nämndbudget 2016 Nämndbudget 2016 Nämnden för Funktionsstöd www.kungsbacka.se Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

VALNÄMNDEN. Årsredovisning VALNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 5 3 Så här styrs kommunen...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Övergripande plan med budget 2013-2015

Övergripande plan med budget 2013-2015 s handling 8/2012 Övergripande plan med budget 2013-2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012 1 Ansvarsområde med verksamhetsfakta 1.1 Ansvarsområde Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

kommunstyrelsen Nämnds budget

kommunstyrelsen Nämnds budget kommunstyrelsen Nämnds budget 2014 Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267 Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden Beslut 2013-09-19 267 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

KULTUR & TURISM. Nämnd. budget

KULTUR & TURISM. Nämnd. budget KULTUR & TURISM Nämnd budget 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden ansvarar för att förvalta, driva och utveckla kommunens kultur- och turismverksamhet. 1.2 Verksamhetens omfattning

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Nämnd. budget

KOMMUNSTYRELSEN. Nämnd. budget KOMMUNSTYRELSEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Översiktlig beskrivning av nämnden... 5 2.1 Nämndens uppdrag... 5 2.2 Verksamhetens omfattning... 6 2.3 Nämnd/styrelse... 6 2.4

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 2012-04-11 1(5) Reglemente för Bygg- och miljönämnden Utöver vad som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Bygg och miljönämndens ansvar Uppdrag 1 Bygg- och miljönämnden

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Nytt hyresavtal för gruppbostad, Munkhättans väg 11

TJÄNSTESKRIVELSE. Nytt hyresavtal för gruppbostad, Munkhättans väg 11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-14 Diarienummer SE/2015:128 Nytt hyresavtal för gruppbostad, Munkhättans väg 11 Förslag till beslut Verksamhetschefen för Serviceområde Fastigheter får i uppdrag att underteckna

Läs mer

nervice Nämnds budget

nervice Nämnds budget nervice Nämnds budget 2014 Nämndbudget 2014 Nämndbudget 2014 Nämnden för Service www.kungsbacka.se Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015.

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015. ESLÖVS KOMMUN GoV.2015.0154-2 2015-05-06 Barn och Utbildning Per Jönsson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument

Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Riktlinjer för Mariestads kommuns styrdokument Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX Riktlinjer för Mariestad kommuns styrdokument Inledning Utöver budgetdokumentet som regleras i kommunallagen finns

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

TEKNIK. Nämnd. budget

TEKNIK. Nämnd. budget TEKNIK Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer