KALLELSE Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, , kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare"

Transkript

1 2 KALLELSE (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, , kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Kunskapsstaden Ängelholm/Vision - information 2012/215 4 Information om medarbetarenkät /327 5 Lokalisering av framtida skolbyggnationer vid Nyhemsskolan 2012/ Uppföljning av mångfaldsplan / Svar på revisionsrapport gällande granskning av kontanthantering 8 Svar på revisionsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens upphandlingar 9 Interkommunal ersättning år 2013 för barn i förskola och fritidshem 10 Interkommunal ersättning år 2013 för elev i förskoleklass och grundskola 2012/ / / /

2 3 KALLELSE (3) Barn- och utbildningsnämnden 11 Interkommunal ersättning år 2013 för elev i grundsärskola och fritidshem 12 Interkommunal ersättning år 2013 för elev i gymnasiesärskola 2012/ / Redovisning delegeringsbeslut 2013/1 14 Anmälan BUN 2013/3 15 Övriga frågor 2013/4 3

3 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 1 Dnr 2012/89 Lokalisering av framtida skolbyggnationer vid Nyhemsskolan Ärendebeskrivning Arbetsutskottet sammanfattar ärendet gällande framtida skolbyggnationer vid Nyhemsskolan. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte förorda två skolor på en tomt, att de nya skolorna placeras på respektive områden, och för att undvika att byggnationerna fördröjs, framföra önskemål om parallella processer, samt att översända beslutet till kommunstyrelsen Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

4 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2 Dnr 2010/249 Uppföljning av mångfaldsplan Ärendebeskrivning I augusti och februari varje år åligger det respektive förvaltning att återkoppla till kommunstyrelsen och redogöra för hur förvaltningen har arbetat med jämställdhet och mångfald utifrån mångfaldsplanen. Genom följande avstämning beskriver barn- och utbildningsförvaltningen därmed det arbete som under det senaste verksamhetsåret har bedrivits med fokus på mångfald och jämställdhet utifrån perspektiven medvetenhet, tillgänglighet, och arbetsliv i kommunens övergripande mångfaldsplan. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 18 december 2012 Organisationsutvecklare Elin Svensson redogör för ärendet. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar att godkänna uppföljning av mångfaldsplan , samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 5

5 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) Diarienummer /249 Elin Svensson Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av mångfaldsplan Ärendebeskrivning I augusti och februari varje år åligger det respektive förvaltning att återkoppla till kommunstyrelsen och redogöra för hur förvaltningen har arbetat med jämställdhet och mångfald utifrån mångfaldsplanen. Genom följande avstämning beskriver barn- och utbildningsförvaltningen därmed det arbete som under det senaste verksamhetsåret har bedrivits med fokus på mångfald och jämställdhet utifrån perspektiven medvetenhet, tillgänglighet, och arbetsliv i kommunens övergripande mångfaldsplan. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 18 december 2012 Utredning Bakgrund Den 18 april 2011 antog kommunfullmäktige en kommunövergripande mångfaldsplan för Planen är framtagen av personalkontoret och den centrala jämställdhets- och mångfaldsgruppen med representanter från kommunens alla förvaltningar. Denna grupp ska också svara för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser. Barn- och utbildningsförvaltningens representant i denna grupp är Elin Svensson, organisationsutvecklare. Inom barn- och utbildningsförvaltningens finns även utsedda mångfaldsombud inom respektive rektorsområde. Mångfaldsombuden arbetar, i samråd med förvaltningens mångfaldsrepresentant, för att lyfta kommunens mångfaldsplan samt att aktivt arbeta med övrig personal för att belysa mångfaldsfrågor. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och styrelser har politiskt ansvar för implementering, uppföljning och beslutsfattande som syftar till att förverkliga planens syfte. I övrigt ligger ett stort ansvar på förvaltningschefer och personalansvariga chefer att se till att planen efterlevs inom respektive förvaltning. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 6

6 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (6) Diarienummer /249 Inledning Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fortsatt aktivt för en ökad mångfald och jämställdhet inom samtliga verksamheter under hösten Mångfaldsperspektivet spelar en central roll i förvaltningens verksamhets- och nämndplan och förvaltningens verksamheter bedriver ett aktivt och förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Arbetet sker genom att förvaltningens verksamheter arbetar efter sina likabehandlingsplaner, vilka revideras årligen och är väl förankrade i förhållande till förvaltningens övriga kvalitetsarbete. Senaste uppföljningen av förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete gjordes i augusti Under senare delen av 2012 har förvaltningen börjat arbeta fram en vision och ett innehåll för Kunskapsstaden Ängelholm, vilken förvaltningen representerar genom sina olika verksamheter. Förvaltningens har en stark uppfattning om att mångfald och ökad tolerans är sådana värden som tydligt ska synliggöras genom innehållet i Kunskapsstaden Ängelholm. Förvaltningen arbetar för närvarande med att färdigställa denna beskrivning. Under hösten 2012 har mångfalds- och jämställdhetsperspektivet även inkluderats i förvaltningens systematiska kvalitetssäkringssystem, årshjulet. Årshjulet är förvaltningens schematiska översikt där kontinuerliga analyser och beskrivningar lämnas in från respektive rektorsområde för de övergripande mål som anges i verksamheternas läroplaner. Beskrivningarna sammanfattas och delges därefter barn- och utbildningsnämnden reviderades årshjulet inför 2012 och nya rapporteringsområden identifierades med hjälp av förvaltningens skolledare och personal. Ett resultat av denna revidering är att samtliga rektorsområden således haft uppdraget att beskriva sitt arbete kring läroplanens mål normer och värden under hösten. Verksamheterna har redovisat sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete genom att aktivt arbeta efter och uppdatera innehållet i sina likabehandlingsplaner. I planerna beskriver varje rektors område sin övergripande vision, målsättningar, och syfte med att främja likabehandling. Planerarna visar också vilka rutiner och vilken ansvarsfördelning (t.ex. trygghetsgrupper, referensgrupper, likabehandlingsgrupper, och surfa säkert-grupper) verksamheterna arbetar med för att säkerställa att likabehandlingsarbetet lyckas. Uppföljning utifrån de tre perspektiven medvetenhet, tillgänglighet, och arbetsliv Medvetenhet M1: Har mångfaldsperspektivet inkluderats i policyer, beslutsunderlag och riktlinjer? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Ja, både förvaltningens verksamhets- och nämndplan beaktar mångfaldsperspektivet. Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt för att öka toleransnivåerna bland medborgarna och mångfaldsombuden som verkar inom respektive rektorsområde spelar en central roll i arbetet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 7

7 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (6) Diarienummer /249 Under 2012 har förvaltningen arbetat med mångfaldsperspektivet genom att definiera innehållet i Kunskapsstaden Ängelholm. Mångfaldsperspektivet är en grundläggande utgångspunkt för Kunskapsstaden och denna beskrivning kommer att färdigställas i början på På verksamhetsnivå tas mångfaldsperspektivet i beaktande genom likabehandlingsplanen för respektive verksamhet. Kontinuerlig revidering av likabehandlingsplanerna med koppling till diskrimineringslag och skollag ingår som en viktig del i förvaltningens årliga kvalitetssäkringssystem, årshjulet. M2: Hur många tillfällen på arbetsplatsträffar har mångfaldsfrågor diskuterats det senaste verksamhetsåret? Mångfaldsfrågor lyfts ungefär 2 gånger per år på arbetsplatsträffar inom förvaltningens olika verksamheter. Under hösten 2012 har förvaltningens kansli avsatt ett särskilt APT-tillfälle för att öka medvetenheten genom en värderingsövning vid namn ett steg framåt. Övningen ingår i kommunens verktygslåda och syftar till att belysa hur människors olika förutsättningar och normbrytande beteende påverkar möjligheten till makt och inflytande. Bortsett från insatser på arbetsplatsträffar har förvaltningen uppmuntrat och informerat samtliga personal om de mångfaldsföreläsningar som anordnats för anställda i Ängelholms kommun. Förvaltningens alla chefer samt förvaltningens mångfaldsrepresentant har sedan tidigare deltagit på en mångfaldsutbildning samt viss specifik utbildning i verktygslådan. Verktygslådan är exempel på konkreta verktyg som kan användas inom förvaltningen för att arbeta med mångfaldsperspektivet både gentemot kollegor och medborgare. M3: Analys av kommunens medarbetarenkät för området medvetenhet. Förvaltningarna har till uppgift att utifrån kommunens medarbetarenkät ta fram åtgärder för deras respektive ansvarsområde. Vilka åtgärder planerar nämnden genomföra utifrån enkätens resultat? Varje enskilt rektorsområde har tidigare arbetat med sina förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten, och detta förbättringsarbete har lyfts vid medarbetarsamtal mellan respektive rektor och förvaltningschef. Resultatet för kommunens medarbetarenkät 2012 har inte presenterats i dagsläget men förvaltningen avser att arbeta vidare med de förbättringsområden under 2013 som förhoppningsvis identifieras genom årets enkät. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 8

8 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (6) Diarienummer /249 Tillgänglighet T1: Arbetar förvaltningen med tillgänglig information och fysisk tillgänglighet när man utformar verksamheter? Om ja, ge exempel på hur. Ja, förskole- och skolmiljön anpassas regelbundet efter barns och elevers rådande individuella behov. Utifrån dessa behov installeras dörröppnare, rullstolsramper och andra hjälpmedel i förvaltningens fysiska miljöer. Installationerna bekostas av förvaltningen på central nivå. Förvaltningen arbetar för att olika former av information ska vara lättillgänglig, men det finns också förbättringsområden som förvaltningen identifierat tidigare under året. Ett sådant område har varit att förbättra informationen till de elever och vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska. Därför arbetar förvaltningen för närvarande med att förtydliga och förenkla sådan information som riktar sig till nyanlända barn, elever och familjer. I samarbete med kommunledningskontoret har förvaltningen även utformat en enkät som avser att undersöka användarvänligheten för kommunens webbsida. Barn- och utbildningsförvaltningen har bidragit till att enkäten kommer att undersöka användarvänligheten bland målgruppen barn och unga. Rektorsområdenas likabehandlingsplaner visar att verksamheterna arbetar för att information ska vara lättillgänglig och tydlig. Planerarna beskriver till exempel var (vilka forum) barn, elever, vårdnadshavare och personal finner sådan information som är kopplad till kommunens och den enskilda verksamhetens arbete för likabehandling, samt motverkande av diskriminering och kränkande behandling. Planerna beskriver också rutiner och ansvarsfördelning gällande förankringsarbetet av likabehandlingsplan vid lärårsstart, eller i det fall verksamheterna tar emot nya barn, elever, vårdnadshavare, eller nyanställd personal. Den här typen av rutiner och ansvarsfördelning syftar till att göra öka tillgängligheten för den information där Ängelholms kommun är avsändare. Flertalet rektorsområden inleder också sina likabehandlingsplaner med en sammanfattad ordlista. Ordlistorna definierar och exemplifierar de mest centrala begreppen i förhållande till likabehandlingsarbetet, t.ex. diskrimineringsgrunderna. Den här typen av lättförståeliga exempel gör information mer tillgänglig för såväl barn som vuxna. T2: På vilket sätt beaktas tillgänglighet vid möten och arrangemang för allmänheten, brukare/elever och personal? Tidigare under 2012 genomfördes en inventering av tillgängliga hörslingor i verksamheternas lokaler. Lokalernas handikappanpassning i form av t.ex. rullstolsramper tas alltid i beaktande vid lokalbokningar inför möten. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 9

9 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (6) Diarienummer /249 Rektorsområdenas likabehandlingsplaner för 2012 visar att verksamheterna arbetar aktivt med att identifiera sådana fysiska miljöer som av olika anledningar kan uppfattas som svårtillgängliga eller otrygga. Identifieringen sker till exempel genom att verksamheterna genomför skolenkäter, trivselenkäter eller arbetar enligt Husmodellen 1. Förvaltningen arbetar också med att tillgängliggöra information till de politiker i nämnden som har särskilda behov gällande inläsning av textmaterial. I samband med inbjudningar eller mötesförfrågningar till externt inbjudna undersöker alltid förvaltningen på förhand om det föreligger några särskilda behov som bör beaktas i förhållande till anpassning av lokaler och dylikt. Detta för att tillgodose så bra tillgänglighet som möjligt. T3: Finns det medarbetare på förvaltningen som arbetar med tillgänglig information? Om ja, på vilket sätt? Ja, flera personer på förvaltningen arbetar för att tillgängliggöra information. Personerna besitter kunskap i att skriva lättlästa texter och arbetar för en mer lättillgänglig informationshämtning t.ex. genom aktivt utvalda kommunikationskanaler så som förvaltningens digitala lärplattform, Fronter. Den person som är huvudansvarig för förvaltningens webbsida har under hösten 2012 deltagit vid två olika utbildningstillfällen för att kontinuerligt öka kunskapen om hur texter på bästa sätt kan skrivas på ett lättläst språk på kommunens webbsida. Arbetsliv A1: En plan för insatser mot diskriminering och sexuella trakasserier ska finnas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och vara känd av medarbetarna. Finns en plan för insatser mot diskriminering och sexuella trakasserier? Om nej, varför inte? Ja, en plan för insatser mot diskriminering och sexuella trakasserier finns. Planen reviderades senast A2: Har det senaste årets rekryteringar ökat mångfalden i förvaltningens arbetsgrupp/er? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? I den mångfaldsuppföljning som gjordes i augusti 2012 visar personalstatistiken för 2011 på ett oförändrat läge utifrån ett könsperspektiv jämfört med föregående år. Precis som för år 2010 var andelen kvinnor bland de anställda inom förvaltningen 80,4 procent och 19,6 procent av de anställda var män. 1 Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 10

10 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 (6) Diarienummer /249 Att framtida rekrytering bidrar till en ökad mångfald inom våra verksamheter är viktigt i flera avseenden och därmed också något som förvaltningen får arbeta vidare med långsiktigt. A3: Analys av kommunens medarbetarenkät för området arbetsliv. Förvaltningarna har till uppgift att utifrån kommunens medarbetarenkät ta fram åtgärder för deras respektive ansvarsområde. Vilka åtgärder planerar nämnden genomföra utifrån enkätens resultat? Förvaltningens verksamheter har under året analyserat och arbetat med sina egna resultat utifrån enkäten. Kansliet har också diskuterat enkätresultaten och fokuserat särskilt på de delar som handlade om kränkande behandling. Kansliet inväntar nu resultatet för medarbetarenkäten 2012 för att utvärdera huruvida det har skett någon förbättring inom området. Sammanfattning Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns för närvarande många intressanta exempel på sådana arbetsinsatser som syftar till att främja likabehandling och en ökad mångfald. Detta arbete utgör en viktig och integrerad del i förhållande till verksamheternas övriga pedagogiska arbete. För att lyckas i likabehandlingsarbetet, vilket är grundläggande för verksamheternas övriga kvalitetsarbete, ser förvaltningens ett stort värde i att fortsätta arbeta kontinuerligt med frågor som rör normer och värden under Den centrala mångfaldsgruppen i kommunen påbörjar arbetet med att skapa en ny mångfaldsplan under Barn- och utbildningsförvaltningens organisationsutvecklare deltar i arbetet och kommer arbeta tillsammans med övriga mångfaldsombud för att planen förankras i samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i framtiden. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av mångfaldsplan, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen Tony Mufic Förvaltningschef Elin Svensson Organisationsutvecklare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 11

11 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 4 Dnr 2012/295 Svar på revisionsrapport gällande granskning av kontanthantering Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört en uppföljning av 2009 års granskning av kontanthanteringen inom kommunen. I uppdraget har även ingått att granska kontanthanteringen inom barn- och utbildningsnämndens (BUNs) utbildningsprogram. Syftet med granskningen var att bedöma om de synpunkter som framfördes i 2009 års granskning åtgärdats samt att bedöma om den interna kontrollen avseende kontanthantering inom BUN är tillräcklig med hänvisning till väsentlighet och risk. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 8 januari Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på revisorernas granskningsrapport översända förvaltningens skrivelse Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 12

12 13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /295 Weronice Rodin Barn- och utbildningsnämnden Svar på revisionsrapport gällande granskning av kontanthantering Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer genomfört en uppföljning av 2009 års granskning av kontanthanteringen inom kommunen. I uppdraget har även ingått att granska kontanthanteringen inom barn- och utbildningsnämndens (BUNs) utbildningsprogram. Syftet med granskningen var att bedöma om de synpunkter som framfördes i 2009 års granskning åtgärdats samt att bedöma den interna kontrollen avseende kontanthantering inom BUN är tillräcklig med hänvisning till väsentlighet och risk. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 8 januari Utredning Revisionens sammanfattande bedömning är att tillämpade rutiner för kassaavstämning inom barn- och utbildningsnämnden i flera fall uppvisar brister som innebär att den interna kontrollen inte kan anses vara tillfredsställande. Granskningen har bland annat visat att anvisningarna från kommunstyrelsen efterlevs i varierande grad på de olika utbildningsprogrammen, att bokföringsunderlagen som överlämnas till ekonomikontoret i vissa fall är otillräckliga samt att restaurangskolans rutiner för felslag och kassadifferenser bör ses över för att säkra en god intern kontroll. Revisionen avser även att insättning av kontanter till servicebox, vid behov bör ske oftare. Granskningen inom BUN har avgränsats till följande enheter: Byggprogrammet Friskvårdsprogrammet Frisörprogrammet Fordonsutbildning Restaurangskolan Gymnasiechefen lämnar i ett yttrande synpunkter och vidtagna förbättringsåtgärder inom granskade verksamheter och som redovisas nedan. Byggprogrammet Byggprogrammet hanterar inga kontanter då all försäljning sker via faktura och betalning genom insättning på kommunens konto. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 13

13 14 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /295 Friskvårdsprogrammet Granskningen av programmets kontanthantering har inte medfört några påpekanden dessutom avslutar programmet sin verksamhet juni 2013 varför inga förändringar synes nödvändiga. Frisörprogrammet Rörande Frisörprogrammet sköts verksamheten enligt gällande normer som framgår av rapporten. Kassaapparat och betalkortsterminal finns. Fordonsprogrammet Programmet fick kritik för bristande bokföringsunderlag gällande försäljningen. Detta är åtgärdat och bokföringsunderlag lämnas till ekonomikontoret. Verksamheten upphör juni 2013 varför inte ytterligare åtgärder vidtas. Restaurangskolan Kritiken mot Restaurangskolan var mer omfattande och PwC skriver följande: Restaurangskolan ska rätta felslag i kassaapparaten löpande under dagen och vid den dagliga kassaavstämningen. För att kunna göra en fullgod avstämning av kassa och försäljning krävs även att drickspotten separeras från övriga intäkter i kassaapparaten vilket inte var fallet vid granskningstillfället. Uppkomna differenser både plus och minus ska redovisas i kassarapporten. I utbildningssyfte anser vi att eleverna bör vara delaktiga i arbetet som kassaansvarig. Tillgången till kassaskåpet bör begränsas till kassaansvarig och eventuell suppleant för att minska risken att obehöriga kan få åtkomst Vidtagna åtgärder är att restaurangskolan rättar felslag direkt och vid kassaavstämning samt separerar drickspotten från övriga intäkter i kassarapporten. En lärare är kassaansvarig och elever får vara delaktiga under handledning av läraren. Uppkomna differenser både plus och minus redovisas i kassarapporten. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på revisorernas granskningsrapport översända förvaltningens skrivelse Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 14

14 Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Granskning av kontanthantering På vårt uppdrag har PwC utfört en uppföljning av 2009 års granskning av kontanthanteringen inom kommunen. I den nu genomförda granskningen har även ingått att granska kontanthanteringen inom barn- och utbildningsnämndens utbildningsprogram. Revisorerna har vid sammanträde beslutat anta föreliggande granskning såsom sin egen och överlämnar härmed densamma till kommunfullmäktige för kännedom och till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden senast den 30 december Ängelholms kommuns revisorer Birgitta Johansson sammankallande Kommunrevisorerna Postadress Ängelholms kommun, ÄNGELHOLM Besöksadress Östra vägen 2 15 Telefon Internet

15 16 16

16 17 Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Kerstin Sikander, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Ängelholms kommun Oktober 2012 pwc 17

17 18 r Innehållsförteckning i Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Metod 2 3 Resultat av uppföljande granskning Utvecklingsområden som identifierades vid granskningen som genomfördes mars Nämndernas svar Vilka åtgärder har nämnderna vidtagit med anledning av tidigare genomförd granskning? Bedömning 4 4 Resultat av fördjupad granskning vid utvalda enheter Externa regelverk Interna regelverk Bedömning: Finns utsedd kassaansvarig? Bedömning Finns dokumenterade rutiner för kassaavstämningar? Bedömning Framgår det; datum, belopp, vad som sålts, eventuell differens, utslagskvitto samt vem som upprättat rapporten av kassarapporterna? Bedömning Redovisas försäljningsbelopp med korrekt belopp och utan dröjsmål? Bedömning Redovisas utgående moms på ett tillfredställande sätt? Bedömning Hanteras kontanter på ett sätt som förhindrar obehörigas åtkomst? Bedömning lo 18 2

18 19 i 1 Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av Ängelholms kommuns revisorer att genomföra en uppföljning av 2009 års granskning av kontanthanteringen inom kommunen. I uppdraget ingår även att granska kontanthanteringen inom barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) utbildningsprogram. Syftet är dels att bedöma om de synpunkter som framfördes i 2009 års granskning har åtgärdats dels att bedöma den interna kontrollen avseende kontanthantering inom BUN är tillräcklig med hänvisning till väsentlighet och risk. Revisionen lämnar följande bedömning av vidtagna åtgärder med anledning av 2009 års granskning: Den sammanfattande bedömningen är att de brister som uppmärksammades vid revisionens granskning 2009 i huvudsak bedöms vara avhjälpta. Kommunstyrelsen har tagit fram nya anvisningar för handkassor och rutinerna har skärpts. Vidare så har Kultur- och fritidsnämnden vidtagit ett flertal åtgärder vid Rönnebadet, exempelvis infört standardiserade blanketter för kassarapportering, installation av godkänt kassaregister och kortläsare samt minskat kontanthanteringen genom att gå över till att fakturera årskort och simundervisning. Vi bedömer dock att den interna kontrollen behöver utvecklas ytterligare på flera punkter Anvisningarna bör kompletteras med riktlinjer för hantering av eventuella kassadifferenser. Kommunstyrelsen bör säkerställa att anvisningarna kommuniceras ut till samtliga verksamheter och att samtlig personal har tillgång till de gemensamma riktlinjerna. Rönnebadet bör dokumentera tillämpade rutiner för kassaavstämning. Kommunstyrelsen bör följa upp att anvisningarna efterlevs, genom att ha med kontrollmoment knutna till kontanthantering i förvaltningarnas internkontrollplaner. Revisionen lämnar följande bedömning av den interna kontrollen avseende kontanthantering inom BUN: Den sammanfattande bedömningen är att tillämpade rutiner för kassaavstämning inom barn- och utbildningsnämnden i flera fall uppvisar brister som innebär att den interna kontrollen inte kan anses vara tillfredsställande. Granskningen har bland annat visat att anvisningarna från kommunstyrelsen efterlevs i varierande grad på de olika utbildningsprogrammen, att bokföringsunderlag som överlämnas till ekonomikontoret i vissa fall är otillräckliga samt att restaurangskolans rutiner för felslag och kassadifferenser bör ses över för att säkra en god intern kontroll. 19 1

19 20 i Vi vill även uppmärksamma barn- och utbildning på den risk som det innebär att transportera kontanter till servicebox. Vi anser att den risken bör beaktas och att insättningar vid behov bör göras tätare. 2 Inledning 2.1 Bakgrund Under år 2o09 genomförde PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun en granskning av kommunens kontanthantering. Syftet med granskningen var att kontrollera om rutinerna för den kontanta försäljningsverksamheten säkerställde en god intern kontroll med avseende på redovisning, insättning av kontanter samt avstämning. Granskningen genomfördes inom Räddningstjänsten, Tekniska verksamheten, Härbärget, Resurscentrum och Rönnebadet. Granskningen visade på flera brister, bland annat att det saknades gemensamma rutiner för kassaredovisning och avstämningar i verksamheterna. Rubricerad granskning är en uppföljning av 2009 års granskning. I uppdraget ingår även att granska kontanthanteringen inom barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) utbildningsprogram samt att göra en fördjupad granskning av Rönnebadets kontanthantering. 2.2 Syfte och avgränsning Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen, tekniska nämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden har åtgärdat de brister som framkom i 2009 års granskning. Härutöver syftar granskningen till att bedöma om den interna kontrollen avseende kontanthantering inom barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) utbildningsprogram är tillräcklig med hänvisning till väsentlighet och risk. Granskningen inom BUN har avgränsats till följande enheter: Restaurangskolan Frisörskolan Byggprogrammet Fordonsutbildning Friskvårdsutbildning 2.3 Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer med rektor samt programgruppledare för de granskade utbildningsprogrammen, teamledare för kultur- och fritidsförvaltningen samt administrativ personal vid ekonomikontoret. Vi har även granskat verksamheternas ekonomiska rapporter, kassakvitton, kassarapporter, dokumenterade avstämningar och annan räkenskapsinformation. 20 2

20 21 Granskningen avser verksamhetsåret Under granskningens gång var Rönnebadet tvingat att stängas men vi har utgått från de rutiner som var när badet var öppet. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. 3 Resultat av uppföljande granskning 3.1 Utvecklingsområden som identifierades vid granskningen som genomfördes mars 2009 Kommungemensamma regler/instruktioner för kontanthantering bör upprättas och förankras i de olika verksamheterna. Kassaansvarig bör utses vid samtliga verksamheter och det bör dokumenteras vad som är innebörden av att vara kassaansvarig. Tekniska nämnden bör vid uthyrning av jordfräs, högtryckstvätt, såg, släp, mm tydliggöra hur försäkringsfrågan ska lösas vid eventuella incidenter. Utlämnade kvitton från ekonomikontoret till verksamheterna bör avstämmas mot redovisade kvitton för kontanter. 3.2 Nämndernas svar Granskningen 2009 omfattade kommunstyrelsen, räddningsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Samtliga nämnder lämnade svar med anledning av bristerna som framkom i granskningen. Nämnderna svarade att de ska ta fram behövliga dokumenterade rutiner för hantering av kontantkassor samt skapa en förståelse och medvetenhet av vikten av goda rutiner vid kontanthantering inom förvaltningarna. Kultur- och fritidsnämnden specificerade ytterligare åtgärder som innebar egna kontroller av att rutiner för kassaavstämning följs, översyn angående hanteringen av årskort tillsammans med verksamhetsansvarig samt diskutera eventuell anskaffning av kortläsare i verksamheten. 3.3 Vilka åtgärder har nämnderna vidtagit med anledning av tidigare genomförd granskning? Kommunstyrelsen har efter granskningen som utfördes 2009 fastställt (KS lolo/ 22) kommungemensamma anvisningar för handkassor. Anvisningarna gäller för all hantering av handkassor inom kommunen. 21 3

21 22 Anvisningarna anger att handkassa ska användas till mindre inköp, försäljning till mindre belopp när det inte är möjligt att betala via faktura samt växelkassa vid försäljning via kassaapparat. Det finns även krav på att ett avtal upprättas gentemot kommunen som ska undertecknas av utsedd kassaansvarig och förvaltningschef för varje utkvitterad handkassa. Avtalet förbinder kassaansvarig att redovisa handkassans transaktioner med tillhörande verifikationer till kommunens s.k. huvudkassa. Hur och vid vilken tidpunkt transaktionerna ska redovisas finns beskrivet i anvisningarna. Det finns även färdiga dokumentmallar upprättade för redovisningen. För intäktsredovisningen beskrivs detaljerat hur kvitto från kommunens kvittoblock ska upprättas och vilka uppgifter kvittot ska innehålla för varje enskilt försäljningstillfälle. Beskrivning finns också för vilka uppgifter som ska framgå av kassarapporten vid försäljning via kassapparat. En utbildning för kassaansvariga har genomförts under året med anledning av de nya anvisningarna för handkassor. Vid utbildningstillfället fanns dock inte malldokumenten tillgängliga, vilket upplevdes som en brist av de intervjuade. Det har även framkommit vid intervjuerna att de nya anvisningarna inte är kända i verksamheterna fullt ut trots att utbildning har skett. Kassaansvariga på skolorna har inte tillgång till kommunens intranät där anvisningarna finns. Tekniska nämnden har upphört med uthyrning av jordfräs, högtryckstvätt, såg, släp, mm. Enligt uppgift från tekniska förvaltningen finns det ingen handkassa mer än den som används för personalinköp och då beaktas de anvisningar som fastställts av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har sett över rutinerna för kontanthantering och har upprättat standardiserade blanketter för kassarapportering. Installation av registrerat kassaregister samt kortläsare har skett på Rönnebadet. Hanteringen av årskort har förändrats så att betalning kan ske både kontant och genom faktura. All simundervisning faktureras. Räddningsnämnden samt Socialnämnden har infört de anvisningar för handkassor som kommunstyrelsen beslutat om Bedömning De brister som uppmärksammades vid revisionens granskning år 2009 bedömer vi, i huvudsak, vara avhjälpta i och med att de nya anvisningarna har tagits fram. Anvisningarna bör dock kompletteras med riktlinjer för hantering av eventuella kassadifferenser. Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör säkerställa att anvisningarna kommuniceras ut till samtliga verksamheter och att samtlig personal får tillgång till de gemensamma riktlinjerna. Kommunstyrelsen bör även följa upp att anvisningarna efterlevs, exempelvis genom att ett förvaltningsgemensamt kontrollmoment kring kontanthantering införs i förvaltningarnas internkontrollplaner. 22 4

22 23 r 4 Resultat av fördjupad granskning vid utvalda enheter 4.1 Externa regelverk I andra kapitlet i den kommunala redovisningslagen, KRL anges att "kontanta inoch utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag". Finns särskilda skäl som är förenliga med god redovisningssed får ekonomiska händelser bokföras senare. Från och med år 2010 är de flesta företag som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning skyldiga enligt lag att inneha ett kassaregister med certifierad kontrollenhet. (Skatteförfarandelagen 2011:1244). Syftet med lagen är att främst skydda seriösa företagare inom kontantbranscher mot illojal konkurrens. Stat och kommun undantas från skyldigheten att inneha certifierat kassaregister, men det kan ändå finnas skäl att använda ett certifierat kassaregister då det i hög grad bidrar till att stärka den interna kontrollen vid kontantförsäljning. 4.2 Interna regelverk Som tidigare nämnts har ekonomikontoret genomfört en översyn av kommunens rutiner och anvisningar för handkassor samt tagit fram dokumentmallar för redovisningen av handkassor Bedömning: Vår bedömning är att kommunens anvisningar för handkassor utgör ett bra stöd för den personal som handhar kontantförsäljning. De anvisningar och dokumentmallar som tagits fram skapar goda förutsättningarna för att åstadkomma en enhetlig hantering inom kommunen. 4.3 Finns utsedd kassaansvarig? Vid samtliga granskade enheter som har kontantförsäljning finns utsedda personer som ansvarar för redovisning av handkassans transaktioner till kommunens huvudkassa. Malldokumentet "Avtal handkassa " används då handkassor kvitteras ut, vilket sker då kontanter behövs för vissa mindre inköp eller som växelkassa vid försäljning. I avtalet bekräftar kassaansvarig att hon/han tagit del av kommunens anvisningar för handkassa och att redovisning ska ske enligt kommunens rutiner. Ansvaret för kassaansvarig tydliggörs i anvisningarna. Av de granskade enheterna är det restaurangskolan, friskvårdsprogrammet och Rönnebadet som har undertecknat ett sådant avtal. Vid genomgången har vi noterat att avtalet för restaurangskolan är undertecknat av en anställd som inte längre är ansvarig för handkassan. 23 5

23 Bedömning På samtliga av de granskade enheterna finns det kassaansvarig utsedd dock är det inte tydligt kommunicerat vad som är innebörden av att vara kassansvarig vid de verksamheter som har försäljning och som inte har en utkvitterad handkassa. 4.4 Finns dokumenterade rutiner för kassaavstämning ar? Rutiner för avstämning av handkassor finns dokumenterade i anvisningarna. Vid våra intervjuer har dock framkommit att dessa rutiner inte är kända av den personal som sköter kassan. Detta trots att ekonomikontoret, enligt uppgift, har genomfört utbildning i handhavande av handkassor för de enheter som är berörda. Anvisningarna anger att försäljningsställe med "betydande" kontantförsäljning ska använda kassaapparat samt en specifik kassarapport som tas fram i samarbete med ekonomikontoret. Det är inte närmare preciserat vad som menas med betydande vad gäller transaktionsvolym och/eller kontantkassans storlek. Av de granskade enheterna är det frisörskolan, Rönnebadet och restaurangskolan som använder kassaapparat. Totalt under VT 2012 har de granskade utbildningsenheterna haft försäljning exkl moms till privatpersoner och organisationer på sammanlagt drygt en miljon kronor. Rönnebadets försäljning har uppgått till ca 66o tkr till och med augusti månad. Respektive enhets försäljning anges inom parantes nedan. Frisörskolan och restaurangskolan har betalkortsterminal, vilket uppskattningsvis står för ca 5o% av kontantförsäljningen. Vid restaurangskolan faktureras också en mindre del av försäljningen. Byggprogrammet fakturerar all försäljning. Friskvårdsutbildningen och fordonsutbildningen tillämpar kontantkvitto/faktura. Rönnebadet använder sig av ett godkänt kassaregister, kassaapparat samt kortläsare. Den simundervisning som sker faktureras. Restaurangskolan (349 tkr) Försäljning registreras löpande i en kassapparat av eleverna. Vid dagens slut sker en kassaavstämning. Uppenbara felslag som registrerats under dagen rättas manuellt med en anteckning på kassarapporten. Eventuell återstående avvikelse, både plus och minus, justeras med hjälp av potten med dricks som förvaras i kassaapparaten. Dagskassor lämnas i servicebox av kassansvarig. Ekonomikontoret har tagit fram en särskild kassarapport för restaurangskolan i Excel. Kassarapporten fylls i och lämnas av kassansvarig till ekonomikontoret tillsammans med dagsavslut, Z-rapporter (rapport som ger en total sammanställning över vad som har skett i kassan under dagen) samt kopior på arbetsordrar som ska faktureras. Huvudbokföring av försäljningsintäkterna sker veckovis. Frisörskolan (103 tkr) Försäljningen registreras löpande i en kassaapparat på respektive frisör. Varje dag är en lärare och en elev kassaansvarig i utbildningssyfte. Kassaavslut görs varje dag även vid nollförsäljning och kan skrivas ut från kassasystemet systematiskt utan bruten nummerserie, bortsett från skolloven. Vid eventuella differenser vid 24 6

24 25 dagsavslutet kan korrigeringar göras i efterhand vid eventuella felslag, i övriga fall dokumenteras detta manuellt på kassarapporten som sedan signeras. Tillsammans med den undertecknade kassarapporten från kassasystemet för både den kontanta försäljningen och kortförsäljningen skickas z- rapporten från kortläsaren även in. Redovisningen av försäljning skickas in till kommunens centrala ekonomiavdelning cirka en gång i veckan. Fordonsutbildning (97 tkr) Kassansvarig lämnar dagskassor i servicebox. Ekonomikontoret upprättar bokföringsorder utifrån kvitto på insättningen. Enligt uppgift tillämpar inte fordonsprogrammet kommunens kvittoblock, istället används ett särskilt system för kontantfakturor i utbildningssyfte. Växelkassa/handkassa har ej utkvitterats från ekonomikontoret. Friskvårdsutbildning (41 tkr) Kassansvarig lämnar dagskassorna i servicebox. Ekonomikontoret upprättar bokföringsorder med kopior på kontantkvitton och insättningskvitto som underlag. Obruten nr serie av kontantkvitton redovisas. Friskvårdsutbildningen använder sig av kommunens kvittoblock. Byggprogrammet (451 tkr) Byggprogrammet hanterar inga kontanter då all försäljning sker via faktura och betalning genom insättning på kommunens konto. Rönnebadet (66o tkr) Försäljningen registreras löpande i kassaapparat. Kassaregister finns sedan ett år tillbaka, all personal har även ett eget inloggningsid där det framgår vem som registrerat i kassan under dagen. All simundervisning betalas med inbetalningskort. Tillsammans med kassaansvarig för varje dagpass och team ledare görs en kassarapport som skickas in på standardiserade blanketter tillsammans med kvitton från kortläsaren. Alla originalkvitto skickas till centrala ekonomiavdelningen, endast blanketterna sparas som elektronisk fil på Rönnebadet. Vid eventuella differenser vid kassaavstämning är det endast två av nio i personalen som har behörighet att göra korrigeringar i kassaapparaten vid eventuella felslag. Övriga differenser anges på den standardiserade kassarapporten som sedan signeras. Det är alltid teamledaren som skickar in kassarapporterna till ekonomiavdelningen, eftersom det endast är han som har kunskapen om hur de ska upprättas. Efter vår granskning avseende kontanthantering 2009 har regelbundna kontroller gjorts av kassan, där ekonomiavdelningen kommer en timme innan stängning och kontrollerar kassan mot kassarapporten Bedömning Vår granskning visar att tillämpade rutiner för kassaavstämning i flera fall har brister som innebär att den interna kontrollen inte kan anses vara tillfredsställande. 25 7

25 26 Exempelvis överlämnar fordonsprogrammet inget bokföringsunderlag på försäljningen, utöver insättningskvitto, till ekonomikontoret. Vidare så anser vi att restaurangskolan ska rätta felslag i kassaapparaten löpande under dagen och vid den dagliga kassaavstämningen. För att kunna göra en fullgod avstämning av kassa och försäljning krävs även att drickspotten separeras från övriga intäkter i kassaapparaten vilket inte var fallet vid granskningstillfället. Uppkomna differenser, både plus och minus ska redovisas i kassarapporten. I utbildningssyfte anser vi att eleverna bör vara delaktiga i arbetet som kassaansvarig. Rönnebadet har inga dokumenterade rutiner för kassaavstämning vilket gör att organisationen är väldigt sårbar ifall teamledaren inte är på plats då det endast är han som har kunskapen om hur kassarapporten upprättas. 4.5 Framgår det; datum, belopp, vad som sålts, eventuell differens, utslagskvitto samt vem som upprättat rapporten av kassarapporterna? Av restaurangskolans, frisörskolas samt Rönnebadets kassarapporter framgår datum, belopp, vad som sålts, utslagskvitto samt signatur från kassavstämningen. Uppkomna kassadifferenser redovisas ej fullständigt. Friskvårdprogrammet redovisar försäljning via kvittoblock med en bokföringsorder som är signerad av kassansvarig. På bokföringsordern framgår det vilket intervall i nummerserien av kvitton som avses. Datum, belopp och vad som sålts, framgår av kvittokopiorna som bifogas. Fordonsprogrammet och byggprogrammet lämnar ingen kassaredovisning Bedömning Anvisningarna för handkassor anger vilka uppgifter som ska fyllas i på ett kontantkvitto och vilka uppgifter som ska framgå av kassarapporterna. Anvisningarna efterlevs i varierande grad. Vår bedömning är att kassaredovisningen i flera fall uppvisar brister. Våra synpunkter på redovisning av differenser framgår i avsnitt Redovisas försäljningsbelopp med korrekt belopp och utan dröjsmål? Enligt KRL ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Dock kan, enligt kommentarer till lagen, huvudbokföringen anstå en kortare tid om det på grund av en decentraliserad kassahantering finns problem med att senast påföljande arbetsdag uppdatera huvudbokföringen. Förutsättningen är att en grundbokföring kan presenteras påföljande arbetsdag. Vid de granskade enheterna sker redovisning regelbundet till kommunens kassa beroende på vilken omsättning som finns. Enligt kommunens anvisningar ska redovisning ske minst en gång var fjärde månad. 26 8

26 27 Vid ekonomikontoret bokförs redovisat belopp enligt kassarapport, bokföringsorder eller insättningskvitto. Det finns inget ytterligare kontrollmoment för att säkerställa korrekt försäljningsbelopp Bedömning För att uppfylla god redovisningssed bedömer vi att insättningar bör ske med tätare intervaller beroende på omsättningens storlek. Vi anser att friskvårdsprogrammet, frisörprogrammet och Rönnebadet har tillräckliga kontroller för att kunna säkerhetsställa ett korrekt försäljningsbelopp. Övriga enheter bör i högre grad införa kontroller för att kunna säkerhetsställa ett korrekt försäljningsbelopp. Till kassarapporten som lämnas till ekonomiavdelningen ska alltid bifogas underlag som verifierar försäljningen. Summan av Z-kvitton ska motsvara summa försäljning på kassarapporten. Uppkomna differenser, både plus och minus ska redovisas fullt ut. 4.7 Redovisas utgående moms på ett tillfredställande sätt? Utgående moms framgår på avlämnade kvitton. Redovisad utgående moms på bokföringsorder beräknas utifrån redovisad försäljning. Rönnebadet har två olika momssatser 12 procent vid kioskförsäljning och resterande 25 procent. Dessa redovisas separat på konteringsunderlaget till kassarapporten. Fordonsprogrammet har ett eget fakturasystem i utbildningssyfte där momsen beräknas per automatik i systemet. Den sammanlagda försäljningen och momsen rapporteras in till ekonomikontoret genom en bokföringsorder. Dock bifogas inte fakturaunderlaget i rapporteringen, vilket gör att momsen inte kan kontrolleras Bedömning Vi bedömer att utgående moms på försäljning redovisas på ett tillfredsställande sätt med undantag för fordonsprogrammet. Fordonsprogrammets bör bifoga fakturorna som underlag för försäljningen där momsbeloppet anges. 4.8 Hanteras kontanter på ett sätt som förhindrar obehörigas åtkomst? Enligt de interna anvisningarna ska handkassan förvaras inlåst på ett betryggande ställe som endast de ansvariga har tillgång till. Restaurangskolan förvarar sina kontanter i två olika kassaskåp. Ett av kassaskåpen har tre lärare tillgång till för att komma åt eventuell växel när verksamheten drivs. Vid varje dagsavslut läggs de större sedlarna i ett annat kassaskåp som endast kassaansvariga på skolan känner till. Kontanterna lämnas sedan i servicebox. För friskvårdsverksamheten har de ett eget kassaskåp som endast kassaansvarig har tillgång till. De sköter även kontanterna via servicebox som lämnas in av 27 9

27 28 r kassaansvarig. Frisörprogrammet förvarar kontanterna i kassaskåp som endast tre lärare har tillgång till. Eleverna måste ha tillåtelse från en lärare när de exempelvis ska växla. Fordonsprogrammet har sin växelkassa i ett kassaskrin, där båda lärarna på programmet har tillgång till kassan men inte eleverna. Rönnebadet förvarar sina kontanter i kassaskåp som alla i personalen har tillgång till. Även andra föreningar har tillgång till kassaskåpet då nycklar till bastu och förråd finns där Bedömning Vid restaurangskolan är det ett flertal personer som har tillgång till växel i ett av kassaskåpen. Tillgången till kassaskåpet bör begränsas till kassaansvarig och eventuell suppleant för att minska risken att obehöriga kan få åtkomst. Vår bedömning om begränsad tillgång till kassaskåp avser även Rönnebadet. När det gäller utnyttjandet av servicebox innebär det en risk för kassaansvarig som transporterar kontanterna till serviceboxen. Vi anser att risken bör tas i beaktande och att insättningar bör görs tätare Kerstin Sikander, Projektledare Carl-Gustaf Folkeson, Uppdragsledare 28 10

28 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 3 Dnr 2012/323 Svar på revisionsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ärendebeskrivning PwC har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar. Syftet med granskningen var att få svar på om nämndernas upphandlingar var ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens upphandlingspolicy. Svar på de synpunkter som framförs i granskningen ska vara revisorerna tillhanda senast den 6 februari Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 17 december 2012 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämndens beslutar att som svar på revisorernas granskningsrapport översända förvaltningens skrivelse. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande 29

29 30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /323 Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Svar på granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ärendebeskrivning PwC har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar. Syftet med granskningen var att få svar på om nämndernas upphandlingar var ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens upphandlingspolicy. Svar på de synpunkter som framförs i granskningen ska vara revisorerna tillhanda senast den 6 februari Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 17 december 2012 Utredning Revisionsrapporten granskar fyra områden; nämligen upphandling av en dator per elev, undervisningsmateriel Ängelholms Hårakademi, undervisningsmateriel Friskvårdsprogrammet och undervisningsmateriel Bygg- och anläggningsprogrammet. När det gäller en dator per elev visar genomförd revision enligt granskningens uppsatta kontrollmål att upphandlingen har skett i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy. För de tre övriga områdena har gymnasiechefen redovisat in sina svar på de förbättringsområden som granskningen pekar på och som redovisas nedan. Undervisningsmateriel Ängelholms Hårakademi Revisorerna bedömer att kommunfullmäktige bör ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en lokal policy för sponsring i skolan. Vidare bör Hårakademin genom Ängelholms gymnasieskola med stöd av kommunens upphandlingsenhet upphandla ramavtal som omfattar all utbildningsmateriel. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 30

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson

Revisionsrapport. Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun. Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Revisionsrapport Granskning av kontanthantering Ängelholms kommun Mars 2009 Sven E. Rosén Karin Andersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, genomförande

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun

Revisionsrapport Kontanthantering Mora kommun Revisionsrapport Kontanthantering Helena Carlson Mora kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte och revisionsfråga 2 2.3 Metod 3 2.4 Avgränsning 3

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och avgränsning... 2 1.3.

Läs mer

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun

Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Revisionsrapport Lönehantering Skellefteå kommun Göran Persson Lingman Per Ståhlberg Certifierade kommunala revisorer Innehåll 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund och uppdrag 4 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

It i skolan Nr 9, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Nr 9, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-151/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Stadsrevisionen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012

Tjänsteskrivelse. Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt stöd från kulturförvaltningen 2012 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-11-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Redovisning av fördjupad granskning av fem föreningar som erhållit ekonomiskt

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Verifikationer och kontanthantering

Granskning av Verifikationer och kontanthantering Revisionsrapport* Granskning av Verifikationer och kontanthantering Krokoms kommun 11 december 2007 Lisbet Östberg Revisionskonsult *connectedthinking (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning med förslag

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer