SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset, 7 juni 2011, kl Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (M) Roland Edvardsson, (M) Michael Hernborg, (S) Petra Sahlberg, (S) Stig Gleisner, (FP), ej tjg ersättare Övriga deltagande Rune Winsnses, plan/byggchef Per-Anders Svensson, planingenjör Caroline Hagström, miljöchef Linda Björfeldt, miljö/hälsoskyddsinsp 100 Justerare Michael Hernborg Justeringens plats och tid Kommunhuset måndag 13 juni 2011, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie Pehrsson Ordförande Justerare Bengt-Olof Fredén Michael Hernborg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret Marie Pehrsson

2 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning Politikerutbildning...3 Detaljplan för Svalan 6, med flera...4 Detaljplan för del av Tråvad 3:75, antagande...5 Detaljplan för del av Tråvad 3:86, samrådsbeslut...6 Detaljplan Hästen 8 i Kvänum, antagande...7 Detaljplan för Vedum 3:57, med flera, beslut om ny detaljplan...8 Anordnande av staket, föreläggande...9 Olovligt byggande Tillsynsprojekt undervisninglokaler i Vara kommun Enskilda avlopp Tillsynsplaner - miljöenheten Miljöbalken 9 kap 6 - anmälan Ansökan om utvidgat tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, utökning Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten Tillfällig delegation till ordförande Delegationsbeslut Pågående planer Övrigt... 30

3 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 92 Politikerutbildning Kl Bygglovprocessen.

4 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 93 Detaljplan för Svalan 6, med flera Beslut Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordförande att anta planen förutsatt att inga invändningar av betydelse kommer in under det förlängda samrådet. Bakgrund Ett förslag till detaljplan för Svalan 6 m fl har varit utsänt för samråd under tiden 12 april - 10 maj. Syftet var att få till stånd en planprövning av det aktuella byggprojektet med bostäder och lokaler. Under denna tid inkom inga invändningar mot planförslaget. Samtidigt har Vara Bostäder AB fortsatt projekteringen av den planerade byggnaden. Det har då visat sig att det finns behov av att justera detaljplanen på följande punkter: 1. Totalhöjden höjs med en meter till 15,5 m 2. Byggnadshöjden (takfotshöjden) höjs med en meter till 12,0 m 3. Största tillåtna bruttoarea ovan mark ökas med 150 kvadratmeter till 2750 kvm 4. Kvartersgränsen mot Torggatan anpassas till gatans krökning 5. Byggrättens utbredning för huvudbyggnaden förändras något 6. Byggrätten för uthus flyttas och ökar med 20 kvm till 70 kvm Med anledning av dessa förändringar sker ett förnyat samråd. De som tidigare fått ut handlingar har fått ut reviderade sådana enligt ovan. Samrådstiden är förlängd till 10 juni. _

5 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 94 Detaljplan för del av Tråvad 3:75, antagande Beslut Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen. Bakgrund Ranaverken AB önskar köpa kvarvarande planlagd industrimark inom Tråvad 3:75 samt Svetsaregatan. För att pröva borttagandet av ett skyddsområde inom industrimarken samt överförandet av gatumarken från allmän plats till kvartersmark för industriändamål har nämnden beslutat upprätta en ny detaljplan. Detaljplanen har varit utsänd för samråd under tiden 11 april - 9 maj. Planförslaget handläggs med enkelt förfarande. Inkomna synpunkter har redovisats i ett särskilt utlåtande. _

6 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 95 Detaljplan för del av Tråvad 3:86, samrådsbeslut Beslut Miljö- och byggnadsnämnden sänder ut detaljplanen för samråd. Bakgrund Prido AB önskar förvärva del av kommunens fastighet Tråvad 3:86. Marken skall regleras till Tråvad 3:105 och skall användas som parkeringsyta för anställda och besökare. Den aktuella marken ingår i gällande detaljplan som allmän plats park och gata. Efter beslut i nämnden har förvaltningen upprättat ett förslag till detaljplan med syftet att pröva markens överförande till kvartersmark för industriändamål.

7 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 96 Detaljplan Hästen 8 i Kvänum, antagande Beslut Miljö- och byggnadsnämnden antar, efter komplettering enligt det särskilda utlåtandet, ändring av detaljplanen för Hästen 8 i Kvänum. Bakgrund Enligt beslut i nämnden har ett förslag till ändring av detaljplanen för Hästen 8 varit utsänt för samråd under tiden 12 april - 10 maj. Syftet med ändringen är att pröva en utökad markanvändning från enbart bostadsändamål till att omfatta även småindustriverksamhet som inte är störande för omgivningen. Ändringsförslaget handläggs med enkelt förfarande. Ett särskilt utlåtande har upprättats efter samrådet. Här framgår att inga invändningar finns mot förslaget. Där emot finns ett förslag till att förtydliga vad som skall anses vara störande ljudnivå.

8 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 97 Detaljplan för Vedum 3:57, med flera, beslut om ny detaljplan Beslut Detaljplan skall upprättas för Vedum 3:57 m fl med syftet att pröva markens användning för industriändamål. Bakgrund Vedum Kök & Bad AB har behov av att bygga ut för produktion och lager. Möjligheterna att bygga ytterligare inom befintligt område väster om järnvägen i Vedum är mycket begränsade. Företaget avser därför att förvärva fastigheten Vedum 3:57 öster om järnvägen och att där i första hand bygga en lagerhall för färdiga produkter. Förbindelsen med befintlig anläggning skall ske med en transportbrygga över järnvägen. Även del av kommunens fastighet Vedum 2:4 kan komma att behövas för verksamheten. Det aktuella området beskrivs i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90 som ett område där större förändringar av markanvändningen kommer att ske. Det utpekas som framtida industriområde. Redan på 1980-talet diskuterades en expansion av Vedums Kök & Bad till marken öster om järnvägen. I fördjupningen av översiktsplanen för Vedum från 2002 behandlas området som en del av det strategiska området för den framtida markanvändningen kring Vedum. Området ingår inte i gällande detaljplan. Bedömning Det aktuella området ligger i omedelbar anslutning till Vedums tätort. Förändrad markanvändning av betydelse skall prövas i detaljplan. I planarbetet skall förutsättningarna för den nya markanvändningen klarläggas. Trafikanslutning till det allmänna vägnätet skall lösas. Förutsättningarna för transporter över järnvägen, buller- och trafikfrågor med hänsyn till den närbelägna skolan mm skall belysas.

9 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 98 Dnr 353/11 Anordnande av staket, föreläggande Fastighet: Svarvaren 1 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger, med stöd av plan- och bygglagen 11 kap. 20 och 23, Bildelen Nordström i Vara AB att anordna avgränsning mellan parkering och Rönngatan så att väldefinierade och trafiksäkra in- och utfarter ordnas i enlighet med beviljat bygglov från Om avgränsning inte är anordnad senast 3 månader efter delgivning av detta beslut skall Bildelen Nordström i Vara AB betala ett vite om femtio tusen (50 000) kronor. Bakgrund I de bygglovhandlingar som låg till grund för bygglov 1987 redovisas längs fasad mot Rönngatan en parkering och en avgränsning med staket mot gatan så att ordnade och trafiksäkra in- och utfarter kan ske. Nämnden har konstaterat att någon avgränsning mot Rönngatan aldrig har utförts utan backningsrörelser sker ut i Rönngatan längs hela byggnaden. Nämnden har i en kommunikationsskrivelse daterad 14 april 2011 uppmanat Fastighetsägaren att senast 10 maj lämna en redogörelse för hur de påtalad brist kan rättas till så att bygglovets krav uppfylls, samt för när detta kan ske. Någon sådan redogörelse har inte lämnats, däremot har fastighetsägaren muntligt i telefon utlovat en handling som visar hur utfartsförhållandena kan förbättras. Bedömning Det utförande på parkering och utfartsförhållanden som ligger till grund för beviljat bygglov skall utföras. Alternativt kan annan likvärdig lösning prövas. Rönngatan belastas av omfattande busstrafik, distributionstrafik och annan tung trafik till verksamheterna längs gatan. Det är trafikfarligt och olämpligt med parkering som förutsätter backningsrörelser ut i gatan.

10 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 99 Dnr 453/11 Olovligt byggande Fastighet: Edum 6:23 Beslut Rune Fridén skall betala en byggnadsavgift med 500 kronor. Nämnden för inte talan i förvaltningsdomstolen. Tidigare beslut Den 3 maj beviljade nämnden, efter anmodan bygglov i efterhand för en redan uppförd byggnad på fastigheten Edum 6:23. Lovavgiften utgjorde 3780 kr. Det framgår att en prövning enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kap. kommer att ske. Beskrivning Byggnaden på cirka 220 m 2 är bruttoarea är uppförd i ett och etthalvt plan och placerad inom ett brukningscentrum. Bedömningsgrunder Plan- och bygglagen 10 kap, påföljder och ingripande i lydelsen innan den 2 maj Nämnden skall ta upp frågan om påföljder när det finns anledning antaga att en överträdelse skett av bestämmelserna om byggande. Om lov kan beviljas i efterhand skall byggnadsavgift tas ut och ställning skall tas till om talan skall föras hos förvaltningsrätten för bedömning av om tilläggsavgift skall tas ut. Särskild avgift utgår inte om byggnadsavgift tas ut. För åtgärder påbörjade efter den 1 januari 2008 utgör byggnadsavgiften som lägst en tjugondels prisbasbelopp, här 2140 kronor och som högst fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov hade sökts, här kronor. Om överträdelsen är ringa får byggnadsavgiften nedsättas eller helt efterges. Nedsättning eller eftergift kommer i fråga endast för överträdelser som kan jämställas med ordningsförseelser eller är bagatellartade. Bedömning Byggherren har inte sökt samråd med plan- och byggenheten innan byggnationen påbörjades. Att inte göra ansökan om lov är inte en ringa förseelse och inte heller en ordningsfråga. Skäl saknas att efterge byggnadsavgiften. Dock kan anses att det finns en ursäktlighet i överträdelsen med tanke på de myndighetskontakter som skett tidigare utan att frågan om bygglov förts på tal och placeringen inom ett brukningscentrum. Byggnaden påverkar ingen granne eller omgivningen i övrigt på ett påtagligt negativt sätt. Med hänsyn härtill föreslås att byggnadsavgiften nedsätts till 500 kronor.

11 Miljö- och byggnadsnämnden Upplysning Byggnadsavgiften skall utan anmaning betalas till länsstyrelsen senast inom två månader från dagen då beslutet vunnit laga kraft.

12 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 100 Tillsynsprojekt undervisninglokaler i Vara kommun Inledning I Vara kommun finns 31 stycken undervisningslokaler, flertalet av dessa har inte fått någon tillsyn av kommunens miljönämnd sedan miljöbalken trädde ikraft. 29 av verksamheterna har fått besök under projektet, de två verksamheterna som inte fick något besök kommer inom en snar framtid att genomgå omfattande ombyggnationer. Syfte Syftena med tillsynsprojektet 2010/2011 skolor och förskolor är att genom inventering få en samlad bild av tillståndet i skolor, förskolor och andra undervisningslokaler, att säkerställa att dessa lever upp till miljöbalkens krav och att lyfta upp och sprida kunskap om miljö- och hälsoskyddsfrågor. Fokus vid inspektionerna låg på undervisningslokalernas ventilation och städning, även efterlevnad av tobakslagen och rutiner för smittskydd kontrollerades. Inspektionerna var av överskådlig karaktär och inga mätningar utfördes. Bakgrund Miljö- och byggnadsnämnden ska enligt 45 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ägna särskild uppmärksamhet åt bland annat lokaler för undervisning. Av den anledningen, samt att bygg- och miljökontoret anser att barn och ungdomars arbetsplats bör prioriteras, ligger bakom att detta tillsynsprojekt har genomförts. Bra kvalitet på undervisningslokaler knyter också an till de nationella och regionala miljömålen god bebyggd miljö, frisk luft och giftfri miljö. Metod Material såsom checklista med tillhörande information togs fram. Miljö- och byggnadsnämnden fick information om projektet. Ansvariga för de berörda enheterna fick en kort presentation om projektet. Checklista skickades ut till verksamheterna innan besöket och ifylld checklista (checklistor) skickades tillbaka till Miljökontorets handläggare. Vid besöket inspekterades utvalda delar av verksamhetens lokaler såsom allmänna utrymmen, matsal, klassrum, toaletter, skötrum, slöjd-, kemi- och gymnastiksalar. Efter besöket skrevs en inspektionsrapport med eventuella anmärkningar.

13 Miljö- och byggnadsnämnden Resultat och diskussion 18 av 29 verksamheter fick en eller flera anmärkningar. De verksamheter som fått anmärkningar ska inkomma med en åtgärdsplan. Alla verksamheter hade koll på vad Tobakslagen innebär och de efterlevde dess krav. 2 verksamheter hade bristfälliga smittskyddsrutiner. Dessa rutiner ska finnas vid risk för blodsmitta, vid epidemier och för blöjbyte. 10 verksamheter fick anmärkningar på ventilation, klimat eller fukt. Dessa anmärkningar gällde bland annat otillräcklig ventilation, drag från ventilationsaggregat eller ojämn temperatur i undervisningslokal. En verksamhet fick anmärkning på dålig städning. 10 verksamheter fick anmärkningar på sin egenkontroll. Bristerna i egenkontrollen var oftast att städschema, förteckning över kemiska produkter och säkerhetsdatablad för klassificerade kemiska produkter saknades. 7 verksamheter fick anmärkningar på underhåll av lokaler.

14 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 101 Enskilda avlopp Caroline Hagström, miljöchef informerar nämnden om projektet.

15 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 102 Tillsynsplaner - miljöenheten Caroline Hagström, miljöchef informerar nämnden.

16 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 103 Dnr 1129/07 Miljöbalken 9 kap 6 - anmälan Fastighet: Ulvstorp 7:1 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Svegeråsens jaktskytteklubb med följande försiktighetsmått: 1. Verksamheten ska, om inte nedanstående punkter anger något annat, bedrivas i överensstämmelse med vad sökanden i handlingarna till anmälan och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig. 2. Föreningen skall årligen innan varje säsongs början, dock senast den 1 mars, skicka ut ett skjutprogram till samtliga närboende (inom 1500m) till skjutbanan. Detta skjutprogram ska även sändas till tillsynsmyndigheten. 3. Verksamheten får bedrivas på följande tider: Måndag, tisdag, torsdag 09:00-21:00 Lördag 10:00-16:00 Med undantag för följande dagar som ska vara skjutfria: påskafton, pingstafton, 6 juni, midsommardagen samt lördagar i juli månad. Utöver angivna skjuttider får skjutning på älgbanan och inskjutningen ske även söndagar 10:00-16:00 under tiden 15 augusti till andra söndagen i oktober. I övrigt är onsdagar, fredagar och söndagar vanligtvis skjutfria dagar. 4. Vid de tillfällen då större tävlingar skall hållas får skjutning ske även fredag eller söndag , vid högst 3 ej på varandra följande tillfällen per år, efter anmälan till tillsynsmyndigheten och information till samtliga närboende (inom 1500m). Anmälan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten, och informationen ska skickas ut till de närboende, senast två veckor innan tävling. 5. Bullret från skjutbanan får vid bostadshus som riktvärde inte överskrida 65 dba impuls vid mätning eller beräkning enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 6. En åtgärdsplan som visar hur man i framtiden ska klara riktvärdet för buller ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast den 31 december I samband med att bullerbegränsande åtgärder vidtas ska nya bullerutredningar lämnas in till tillsynsmyndigheten.

17 Miljö- och byggnadsnämnden Bullermätningarna ska utföras av sakkunnig och opartisk aktör och enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15). 8. Högst skott får skjutas per kalenderår. I detta antal inräknas inte de skott som skjuts på inskjutningsbanan och kaliber 22. Dokumentation ska föras över antalet skott samt vilken typ av skott som avfyras vid skjutbanan varje år, och ska på begäran kunna redovisas för tillsynsmyndigheten. 9. Kulor, patronhylsor, andra metallrester och lerduvor ska så långt som möjligt samlas in från skjutverksamheten och omhändertas på lämpligt sätt. Bilagor: bullerutredning Nämnden förordnar att beslutet skall gälla även om det överklagas. Avgift Verksamheten är klassad som en skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibrigt vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än skott per kalenderår och har därmed verksamhetskod Med stöd av 27 kap. 1 miljöbalken och den av kommunfullmäktige beslutade taxan om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken beslutar miljöoch byggnadsnämnden att Svegeråsens jaktskytteklubb till Vara Kommun skall betala en avgift för handläggning av anmälan om förändrad verksamhet på kronor. Faktura skickas separat Bakgrund Svegeråsens jaktskytteklubb har till miljö- och byggnadsnämnden inkommit med en anmälan om utökat skytte vid fastigheten Ulvstorp 7:1 i Vara kommun. Avsikten är att utöka anläggningen på Ulvstorp 7:1 med en älgbana, kaliber 22- bana och inskjutningsbana. Tanken är att i framtiden kunna lägga ned älgbanan i Ryda då denna är placerad mitt i ett fridluftsområde. Enligt anmälan vill man kunna skjuta skott per år utan tid och dag restriktioner. Bygglov för anläggningen är beviljat Klubben uppger att de skjuttider som gäller för år 2011 är följande: Måndag torsdag: 08:00 21:00 Fredag: 08 18:00 Lördag: 09:00 15:00 Söndag (16/8 30/4): 09:00 15:00

18 Miljö- och byggnadsnämnden Den 4 april 2011 skickade miljö- och byggnadsnämnden ett föreläggande om att klubben skulle inkomma med en bullerutredning som omfattar alla former av skytte som förekommer vid anläggningen. Bullerutredningen, som utförts av Akustikverkstan i Lidköping samt av Fortifikationsverket, inkom till nämnden den 6 maj Den ursprungliga anmälan kom in till miljö- och byggnadsnämnden den 28 december 2000, och beslut fattades den 21 september I beslutet förelades klubben med följande försiktighetsmått: Föreningen ska årligen innan varje säsongs början, dock senast den 31 mars, komma in med ett skjutprogram till nämnden. Föreningen ska vid varje årsslut, dvs innan den 31 december, redovisa antalet skott som skjutits under året. Omfattning av bly- och stålhagel ska även redovisas. Med hänvisning till att det under den tid som verksamheten varit igång inte kommit in några klagomål till miljö- och byggnadsnämnden, gjorde nämnden bedömningen att det just då inte var nödvändigt med någon bullerutredning eller några bullerbegränsande åtgärder. Yttranden Svegeråsens jaktskytteklubb samt sju stycken fastighetsägare i närområdet har yttrat sig över det förslag till beslut som nämnden skickade ut den 4 februari Fastighetsägarna har bland annat lämnat följande synpunkter: Skjutningen uppfattas som mycket störande. Man har valt att bo på landet för att få lugn och ro och att klubbens verksamhet försämrar livsmiljön. Skjuttiderna ska begränsas till klockan 09:00 18:00 max två vardagar i veckan. Klubben har bland annat lämnat följande synpunkter: Förslag 1: Svegeråsens JSK har redan vidtagit ett antal åtgärder för att sänka ljudnivåerna, som är orsaken till klagomålen. (Delar av hagelskyttet har flyttats från fälten närmst Baljered till nya skjutbanor riktade västerut.) Dessa åtgärder är tillfälliga i väntan på permanenta effektiva lösningar. Vi föreslår att nämnden skjuter på ett eventuellt beslut i ett år för att ge skytteklubben tid att projektera och därefter genomföra de planerade åtgärderna. Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att bullerpåverkan vid de närmsta bostäderna är så pass omfattande att framförallt inskränkningar i dagar och tid är nödvändiga. Skulle sen klubben jobba fram bullerdämpande åtgärder kan i så fall nämnden ompröva sitt beslut. Förslag 2: Om nämnden finner att det är ofrånkomligt med tidsbegränsningar av verksamheten, föreslår vi en begränsning i nivå med Naturvårdsverkets rekommendationer.

19 Miljö- och byggnadsnämnden Det skulle då kunna vara en helgdag (söndag) och en vardagskväll (fredag kväll) i veckan. Med möjlighet till undantag för tävlingar. Därtill en begränsning av antalet skott till skott per år. Skjutning med klass 4 vapen lämnas utan begränsningar. Naturvårdsverkets allmänna råd är inte lagstiftning utan råd. Ansvarig myndighet har möjlighet att båda fatta hårdare och lättare krav beroende på förutsättningarna. Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att det i det aktuella fallet inte är orimligt att ställa krav på flera skjutfria dagar i veckan med undantag för tävlingar. Miljö- och byggnadsnämnden anser vidare att lokaliseringen av skjutanläggningen är bra men skjutning får inte medföra olägenhet för andra människor. Kan föreningen i framtiden visa att störningarna från anläggningen har minskat har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att ompröva sitt beslut. Klubben hänvisar i sitt yttrande till en anläggning i Hässleholms kommun. Vid kontakt med tillsynsmyndigheten för denna anläggning framkom att ett flertal klagomål om bland annat buller har inkommit och sannolikt kommer även denna anläggning att få inskränkningar i skjuttider eller krav på ytterligare bullerbegränsande åtgärder framöver. Skäl för miljö- och byggnadsnämndens beslut Sedan anmälan om utökad skjutverksamhet kom in till miljö- och byggnadsnämnden har sammanslagningen med Främmestads Jaktvårdsförening och Vara-Rydaortens jaktskytteklubb genomförts. Detta har inneburit att skjutverksamheten vid Ryda lagts ner vilket i sin tur lett till att den totala skjutmängden ökat på Svegeråsen. De senaste två åren har miljökontoret fått ta emot ett stort antal klagomål från boende i Baljered och Stora Levene. Klagomålen handlar främst om att det ofta skjuts sex dagar i veckan och ofta sent på kvällarna, men också om det totala antalet skott som avlossas. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid en skjutbana finns det i huvudsak tre typer av åtgärder man kan vidta för att minska bullerstörningar från verksamheten: - reglera antalet skjuttillfällen och tiderna för dessa - reglera antalet skott som får avlossas - vidta bullerbegränsande åtgärder som tex bullervallar, trädridåer etc. När det gäller kulskyttet har klubben vidtagit åtgärder för att dämpa bullret. Bland annat genom att placera kulbanorna lågt i terrängen och även lagt upp bullervallar. Man har även monterat ljuddämpande element runt skjutstationerna.

20 Miljö- och byggnadsnämnden En åtgärd som gjorts för att dämpa bullret från hagelskyttet är att en bullervall håller på att uppföras i riktning mot Baljered. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) bör man eftersträva riktvärdet 65dBA impuls vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana. Vid banor för hagelskytte kan man tillåta ett riktvärde på 75dBA impuls om bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras. Klubben har uppgett att man bland annat ska uppföra bullerdämpande vallar, vilket innebär att bullerbegränsande åtgärder kan genomföras, och att riktvärdet 65dBA impuls därför bör eftersträvas. De bullerberäkningar klubben gjort visar att riktvärdet 65dBA impuls överskrids vid närmaste bostadshus både när det gäller hagelskytte och kulskytte trots vidtagna åtgärder. När ett riktvärde överskrids är det verksamhetsutövarens skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att överskridandet upprepas. För att kontrollera att vidtagna åtgärder fått önskad effekt är det viktigt att nya bullerutredningar görs i samband med åtgärderna. Klubben har i sin anmälan uppgett att man vill få skjuta skott per år. I de synpunkter som inkommit rörande förslaget till beslut anger man att verksamhetens behov i framtiden ligger på en nivå av skott per år. Innan klubben kan visa att man klarar bullerriktvärdet på 65dBA impuls är det rimligt att begränsa antalet skott till per år för att inte öka störningen ännu mer. Utifrån inkomna bullerutredningar, flertalet klagomål mm gör miljö- och byggnadsnämnden bedömningen att anläggningen är störande för närboende. Det är därmed viktigt att beslutet gäller även om det överklagas så boende inte blir lidande på grund av eventuella överklaganden. Gällande bestämmelser Enligt kap 26 9 får en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt Miljöbalken 9 kap 6 får regeringen föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 21 är det förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till samma förordning har beteckningen C. Enligt kod i denna bilaga har, en skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till

21 Miljö- och byggnadsnämnden finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 mm) för mer än 5000 skott per kalenderår, beteckningen C. 2 kap 3 miljöbalken - Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsföreskrifter, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 2 kap 7 miljöbalken - Kraven i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap 2-6 ) gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15). Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS:2005:15) Riktvärden för buller vid bostäder för permanent boende och fritidshus: - Helgfri vardag dag- och kvällstid: 65dBA Impuls - Lördag, söndag och helgdag dagtid: 65dBA Impuls

22 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 104 Dnr 109/11 Ansökan om utvidgat tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker, utökning Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beviljar Food & Nightlife i Vara AB, organisationsnummer tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i ett inhägnat område på gågatan i direkt anslutning till restaurang Kronan, samt i tillhörande tält på stora torget. Tillståndet avser servering den 21 juli, 28 juli och 4 augusti 2011 med serveringstid klockan Ärendet Food & Nightlife i Vara AB, har ansökt om att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i ett inhägnat område på gågatan i direkt anslutning till restaurang Kronan, samt i tillhörande tält i direkt anslutning, i samband med torsdagsklubbarna vid tre tillfällen under sommaren Utredning Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet: Del av gågatan mot stora torget utanför restaurang Kronan, samt i tält i direkt anslutning på torget kommer att nyttjas som serveringsyta. Lämpliga avgränsnings-anordningar i form av staket kommer att sättas upp runt serveringsytan och kommer även att bemannas av vakter. Verksamhetens inriktning och omfattning Olika diskjockeys kommer att spela inne på Kronan. Ute på scenen kommer diskjockeys att underhålla innan banden/artisterna börjar spela kl Serveringsområdet kommer att vara inhägnat med kravallstaket. Åldersgräns kommer att vara 18 år. Alkoholservering kommer att ske från en bar i tältet, samt inne på Kronan. Meny har bifogats ansökan och är enligt följande: Hamburgare med tillbehör, marinerad kall kycklingklubba med potatissallad och tillbehör, samt bakad potatis med tillbehör. All tillagning kommer att ske inne på restaurang Kronan och maten kommer att finnas tillgänglig under hela serveringstiden. Det totala antal personer som får vistas inom serveringsområdet är 1150 personer, uppdelat på 700 personer utanför Kronan och 450 personer inne på Kronan.

23 Miljö- och byggnadsnämnden Detta kommer att kontrolleras av värdarna och vakter genom att använda klickare för att veta exakt hur många som befinner sig inom serveringsområdet. Sökandes personliga lämplighet Peter Olsson driver idag restaurang kronan utan anmärkning. Torsdagsklubbarna har genomförts under ett par år och den enda anmärkning som förekommit är ett tillfälle då det uppmärksammades att volymen var för hög. Detta har åtgärdats. Vid kom-munens tillsyn har inget negativt framkommit, utan genomförda tillsyner har varit utan anmärkning. Bedömning Remissyttranden: Polismyndigheten: Serveringsområdet skall vara inhägnat och bevakat under hela den i ansökan angivna serveringstiden för att förhindra ordningsstörning och otillåten alkoholservering. Det finns ingen erinran till de sökta serveringstiderna. Angående sökandens lämplighet finns inga anmärkningar. Polismyndigheten tillstyrker tillstånd enligt ansökan. Räddningstjänsten: Har inget att erinra mot rubricerat ärende under förutsättning att bifogade riktlinjer för allmän sammankomst och offentlig sammanställning utomhus följs. Skatteverket: Ingen erinran. Kronofogdemyndigheten: Ingen erinran. Miljö- och byggnadsnämnden, livsmedelsinspektör: Sökanden ska säkerställa att bifogade riktvärden inte överskrids. Har inget att erinra mot alkoholservering enligt ansökan. Utredarens övervägande: Socialnämnden: Har inget att erinra mot den sökande. Sammanfattning Sökanden uppfyller kraven i alkohollagen och samtliga remissinstanser tillstyrker ansökan. Inget negativt har framkommit i utredningen som diskvalificerar sökanden. Kommunicering Kommunicering har skett i enlighet med Förvaltningslagen 17.

24 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 105 Dnr 110/11 Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, tillfälligt till allmänheten Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beviljar Food & Nightlife i Vara AB, organisationsnummer , tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker på Jordgubbens Dag, tillfälligt till allmänheten vid stora torget i Vara, fredagen den 1 juli, samt lördagen den 2 juli Serveringstid; Klockan Ärendet Food & Nightlife i Vara AB har ansökt om att få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på stora torget i Vara under firandet av Jordgubbens dag fredagen den 1 juli och lördagen den 2 juli med serveringstid från klockan till klockan Food & Nightlife i Vara AB, Peter Olsson har under ett flertal år ansvarat för alkohol- och matservering under jordgubbens dag i Vara. Utredning Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet: Stora torget i Vara, delar av badhusparken och området utanför restaurang Kronan kommer att byggas ihop och utnyttjas som serveringsyta och utomhusscen för framträdanden. Serveringsområdet avgränsas med kravallstaket som kommer att sättas upp runt serveringsytan och bemannas av ordningsvakter. Verksamhetens inriktning och omfattning Under fredagkvällen kommer det att arrangeras afterwork/pubafton från klockan Servering sker från ett öppet öltält. Åldersgräns i öltältet är 18 år och legitimationskontroll kontrolleras av värdar Underhållning består av en trubadur med inriktning på irländs folkmusik. Under lördagskvällen kommer det att ske aktiviteter under hela dagen och kvällen på stora torget i samarbete med Vara Kommun. Festivalområdet kommer att vara helt stängt mellan klockan fram till klockan då man förbereder inför kvällen. Från klockan till kl underhålls gästerna av en diskjockey. Klockan tar Drängarna över spelandet.

25 Miljö- och byggnadsnämnden Ett större öltält kommer att finnas inne på festivalområdet och även ett mindre öltält i samband med badhusparken, kommer även att vara en stor scen och en stor bar. Mat serveras från en matvagn där man kommer att servera hamburgare med bröd och tillbehör, kycklingklubba med potatissallad, samt bakad potatis med bröd och skagenröra samt tillbehör. All tillagning kommer att ske i köket på restaurang Kronan. Området kommer att kontrolleras av sex ordningsvakter och 3-4 värdar så att ord-ning oh nykterhet råder samt att legitimationskontrollen sköts. 18-årsgräns gäller i hela serveringsområdet. Annorlunda för i år kommer att bli att Restaurang Kronan kommer att byggas ihop med serveringsområdet. Detta medför att, det som tidigare, kommer att finnas en entré, det vill säga gemensam entré till både festområdet och Kronan.. Dock kommer det att finnas en enskild fålla till restaurang Kronan, vilket medför att gästerna kommer att få stå i kö ytterligare en gång. Detta innebär att sökanden vet hur många gäster som är inne på Kronan, vilket är viktigt i detta sammanhang. Sökandens personliga lämplighet Sökanden Peter Olsson driver idag restaurang Kronan i Vara utan anmärkning. Bedömning Remissyttranden: Polismyndigheten: Det finns ingen erinran till de sökta serveringstiderna. Angående det sökta serveringsområdet kan avstängningen på Parkgatan utanför Kronan medföra att besökande som kommer från Drottninggatan och som är på väg till stora torget och tivoliområdet får vända eller gå runt avspärrningarna. Detta kan i värsta fall medföra att en del förargade besökare kan uppträda störande mot den allmänna ordningen.. Serveringsområdet skall vara inhägnat och bevakat uner hal den i ansökan angivna serveringstiden för att förhindra ordningsstörning och otillåten alkoholservering. Angående sökandens lämplighet finns ingen erinran. Polismyndigheten tillstsyrker tillstånd enligt ansökan med påpekandet beträffande gatuavstängningen på Parkgatan. Räddningstjänsten: Har inget att erinra mot rubricerat ärende under förutsättning att bifogade riktlinjer för allmän sammankomst och offentlig tillställning utomhus följs. Skatteverket: Ingen erinran. Dock ska Vara Kommun från bolaget begära in uppgifter om hur man kommer att lösa det med kassaregister, samt kontrollenhet vid det aktuella tillfället. Miljö- och byggnadsnämnden, livsmedelsinspektör: Sökanden ska säkerställa att bifogade riktvärden inte överskrids. I övrigt har inget att erinra mot alkoholservering enligt ansökan. Socialnämnden: Har ingeet att erinra mot sökanden.

26 Miljö- och byggnadsnämnden Utredarens bedömning Samtliga remissinstanser tillstyrker ansökan, dock påpekar polismyndigheten att den allmänna ordningen kan störas med anledning av gatuavstängningen på parkgatan. Eftersom det är första gången bolaget Food & Nightlife AB söker även för området utanför restaurang Kronan, som kommer att byggas in som serveringsområde, får kommunen genom tillsyn utvärdera om det utökade serveringsområde medför några alkoholpolitiska olägenheter eller i övrigt stör den allmänna ordningen.i övrigt har inget negativt framkommit under utredningen som diskvalificerar sökanden. Kommunicering Kommunicering har skett i enlighet med Förvaltningslagen 17.

27 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 106 Tillfällig delegation till ordförande Beslut Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till ordförande att fatta beslut i ärenden rörande serveringstillstånd för enstaka tillfälle till allmänheten under sommaren, fram till 1 september Bakgrund Som en service under en del av sommaren då nämnden inte sammanträder bör det finnas möjlighet att under perioden juni-augusti 2011, besluta i ärenden rörande serveringstillstånd, vid enstaka tillfäller till allmänheten.

28 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 107 Delegationsbeslut Beslut tagna sedan nämndens förra sammanträde anmäls, bilaga.

29 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 108 Pågående planer Pågående planer anmäls, bilaga.

30 Miljö- och byggnadsnämnden MBN 109 Övrigt Rune Winsnes, plan- och byggchef informerar nämnden om sitt besök på Sotenäs flygflotilj angående vindkraftverken i Vara kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.15 ande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (m) Britt-Marie Jörgensen, (s) Leif Sandberg, (m)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-08-21 Ärendelista 84 Miljö- och byggnadsnämndens underlag till budget och kommunplan 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016 85 Yttrande över rapport Effektivare

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande.

89 Remissinstans: Vattenförvaltningen, yttrande på remiss. som svar till Vattenmyndigheten Södra Östersjön lämna nedanstående yttrande. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 89 Remissinstans: Länsstyrelsen i Kalmar län Vattenmyndigheten Södra Östersjön Dnr. 2012-001369 (dnr 537-7689-12, 537-7691-12) Vattenförvaltningen, yttrande på remiss som

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer