Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:37 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket; beslutade den 19 juni Riksarkivet föreskriver med stöd av 21 första stycket och 21 a förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet om bevarande samt med stöd av 12 första stycket arkivförordningen om gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket (dnr RA /3259 och dnr RA /4726). Tillämpning och omfattning 1 Föreskrifterna gäller för Myndighet: Skatteverket Arkivbildare: Skatteverket, Riksskatteverket och skattemyndigheterna Handlingar: Handlingar från beskattningsverksamheten Medium: Pappershandlingar och elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) Tidsomfattning: Från och med år 1995 Bevarande och gallring 2 I 20 kap. 2-3 skatteförfarandeförordningen (2011:1261) meddelas bestämmelser om gallring och undantag från gallring av deklarationer och övriga uppgifter. För gallringen av uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende meddelas bestämmelser i 1 kap. 8 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. För gallringen av uppgifter och handlingar i beskattningsdatabasen meddelas bestämmelser i 2 kap lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. I förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet meddelas bestämmelser om uppgifter och handlingar i beskattningsdatabasen rörande undantag från gallring, bevarande under en längre tid och gallring. 3 Uppgifter och handlingar från beskattningsverksamheten får bevaras eller gallras enligt bilagan. Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 2(2) RA-MS 2012:37 4 Uppgifter enligt 5 kap. 2 första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska, avseende handlingar som bevaras, undantas från gallring. 5 Statliga myndigheter får endast gallra allmänna handlingar i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om det inte finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordning. Detta stadgas i 14 arkivförordningen (1991:446). Dokumentation och tillämpning 6 Skatteverket ska dokumentera tillämpningen av denna författning. Vid tillämpningen ska behovet av att kunna fastställa handlingarnas autenticitet beaktas. 1. Denna författning träder i kraft den 2 juli Genom denna författning upphävs följande författningar: Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2006:55) om gallring hos Skatteverket, Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2010:51) om bevarande hos Skatteverket, Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2010:52) om gallring hos Skatteverket, Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2010:59) om bevarande och gallring hos Skatteverket, Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:28) om bevarande och gallring hos Skatteverket, och Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:71) om gallring hos Skatteverket. 3. I de delar som inte regleras av dessa föreskrifter ska Skatteverket tillämpa de upphävda föreskrifterna för arkivbildning som uppstår i enlighet med äldre bestämmelser i enlighet med övergångsbestämmelser till skatteförfarandelagen (2011:1244). 4. Uppgifter angående taxering, som har tillförts skatteregistret före den 1 oktober 2001, får bevaras för att möjliggöra maskinella omräkningar av skatt i längst 21 år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna kan hänföras Det förlängda bevarandet avser uppgifter som utöver 12 respektive 16 i den nu upphävda taxeringsförordningen (1990:1236) ska ingå i skattelängd respektive taxeringsuppgiftsregister. Björn Jordell Britt-Marie Östholm

3 1(4) Bilaga: Uppgifter och handlingar från beskattningsverksamheten som får bevaras eller gallras Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende Uppgifter angående revision. Uppgifter om avdrag för avsättning till och återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Uppgifter angående kontrollprojekt vid tredjemansrevision eller tredjemansföreläggande. Får bevaras tills uppgifterna inte längre behövs för verksamheten. Uppgifter får dock bevaras längst tills det finns ett beslut som har vunnit laga kraft avseende den fråga uppgifterna avser. Får bevaras i längst 19 år efter utgången av det beskattningsår då avsättningen eller återföringen gjordes. Får bevaras tills uppgifterna inte längre behövs för verksamheten. Uppgifter får dock bevaras längst till ett projekt avslutas. Uppgifter och handlingar i beskattningsdatabasen Uppgifter angående beskattning. Handlingar och uppgifter i ärende om skattereduktion. Handlingar i ärende i vilket beslut omprövas eller överklagas. Får bevaras för att möjliggöra maskinella omräkningar av skatt i längst 21 år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna kan hänföras Får bevaras i 10 år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna kan hänföras Får bevaras i 10 år efter det år Avser uppgifter som utöver 18 förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för varje beskattningsår ska undantas från gallring.

4 2(4) Deklarationer Deklarationer m.m. som avses i 20 kap. 1 skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Får gallras efter att de har överförts till elektroniska automatiserad behandling) 11 år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som uppgifterna kan hänföras till gick ut. Avser endast pappershandlingar. Avser deklarationer m.m. som ska undantas från gallring enligt 20 kap. 2 skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Från och med år Uppgifter och handlingar i ärenden om skattereduktioner ansökan om skattereduktion enligt - lagen (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus, - lagen (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus, - lagen (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid års taxeringar, och - lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete. ansökan om skattereduktion enligt 67 kap. 2 och inkomstskattelagen i dess lydelse från den 1 juli 2009 och lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Får gallras 7 år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som handlingarna kan hänföras Får gallras 10 år efter utgången av det kalenderår då den beskattningsperiod som handlingarna kan hänföras Avser endast pappershandlingar. Avser endast pappershandlingar.

5 3(4) Handlingar angående utfall av beskattning Handlingar med beskattningsutfall, sammandrag över beskattning och debiteringsstatistik. Datorprogram Datorprogram för den automatiserade behandlingen i ärenden om - gåvoskatt åren , - mervärdesskatt åren , - skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation åren , - skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus åren , - skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus perioden , - skattereduktion för virke från stormfälld skog vid års taxering ar, och - skattereduktion för hushållsarbete perioden Får gallras 5 år efter det år de inkom. Får gallras 1 år efter utgången av det år då samtliga beslut som behandlades med programmen har vunnit laga kraft. Avser sammanställningar för församlingar, kommuner och län (landsting och regioner).

6 4(4) Uppgifter och handlingar i ärenden om kassaregister tillverkardeklaration för kassaregistermodell eller kassaregisterprogram. huvudnyckel till kontrollenhet. Handlingar med anmälan av kassaregister. Handlingar med felanmälan av kassaregister eller kontrollenhet. ansökan om undantag från användning av kassaregister i enskilda fall. Handlingar i kontrollärende. föreläggande. anstånd med betalning av kontrollavgift. Handling med begäran om omprövning eller överklagande av beslut med bilagor. beslut om avslag. Bevaras. Bevaras. då det anmäldes att kassaregister eller kontrollenhet inte längre används. Anmälan inkommen som pappershandling får gallras 6 månader efter att den har registrerats av Skatteverket. Får gallras 5 år efter det år då anmälan inkom. då undantaget slutar att gälla. Avser både ansökan och återkallande. Avser även anmälan om förändrade förhållanden.

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Smittskyddsinstitutet; beslutade den 15 oktober 2013. Riksarkivet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:32 Riksarkivets beslut om gallring hos Myndigheten för radio och tv; den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön 1 of 6 21/09/2010 14:55 SFS 1991:1047 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1991-06-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:421 Lag (1991:1047)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Kreditupplysningslag (1973:1173)

Kreditupplysningslag (1973:1173) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Kreditupplysningslag (1973:1173) SFS nr: 1973:1173 Departement/myndighet:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:704 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 7 juni 2009. Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Dnr Fi2013/ Promemorians huvudsakliga

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer