Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens pensionsskuld Kalmar kommun 7 december 2007 Elisabeth Rye Andersson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod Metod Inledning och iakttagelser Pensionsskulden i kommunen Redovisning Revisionell bedömning...9

3 1 Bakgrund, revisionsfråga, avgränsning och metod Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskat kommunens rutiner för pensionsskulden. Elisabeth Rye Andersson från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har genomfört granskningen. Totalt har kommunerna en pensionsskuld på närmare 200 miljarder kronor. Endast en mindre del av denna är redovisad som skuld i balansräkningen. En övervägande del, ca 170 miljarder kronor redovisas som ansvarsförbindelse. Från ett väsentlighets- och riskperspektiv har kommunens revisorer valt att granska pensionsskulden då förändringen mellan åren har varit monetärt betydande. Revisionsfrågan är om rutinerna för uppdatering och aktualisering av pensionsskulden ger en rättvisande bild av kommunens pensionsansvar. Kontrollmål: Utveckling av kommunens pensionsskuld och prognoser. Vilka rutiner finns för aktualisering av pensionsskulden. Hur följs aktualiseringen av personuppgifter upp av kommunen. Inverkan av ett nytt pensionsavtal år 2006 och kalkylförändringar år Metod Granskningen har utförts genom studier av dokument, prognoser och underlag samt kontakt med kommunens ekonomichef och personalhandläggare. Granskningen är avstämd med kommunens ekonomichef. 2 Inledning och iakttagelser 2.1 Pensionsskulden i kommunen Utöver den allmänna pensionen från staten får kommunanställda en tjänstepension som bygger på kollektivavtal. Fram till år 1997 omfattades de anställda av pensionsavtalet PA-KL, som gav de anställda en tjänstepension i form av en viss bestämd procentsats av lönen, en förmånsbestämd pension. Denna del av kommunens pensionsåtagande redovisas under linjen i kommunens årsredovisning som en ansvarsförbindelse. Den 1 januari 1998 trädde ett nytt pensionsavtal i kraft, PFA, där delar av den framtida pensionsutbetalningen är beroende på hur mycket premier som betalas in och avkastning- 3

4 en av dessa. Pensionsrätterna ska om de inte är försäkrade eller utbetalda för den enskildes förvaltning, redovisas som skuld i kommunens balansräkning. I tjänstepensionen PFA ingår ett flertal olika pensionsförmåner. Pensionsavtalet PFA (tom 2006) innehöll olika delar: Individuell del, där den enskilde själv bestämde över förvaltningen. Avsättningen var en bestämd del av lönen beroende på kollektivavtal. Som mest var avgiften 4,5 procent av lönen. Kalmar kommun valde att betala ut denna del till den finansförvaltning som den anställde själv valt. Statens Premiepensionsmyndighet hanterar pensionsspararens premiepensionskonto och beslutar om utbetalning av denna del (PPM). Kommunen betalade in beloppen årligen och skuldposten finns efter utbetalningen inte kvar i kommunens årsredovisning. Kompletterande ålderspension. Den som hade en lön som var högre än 7,5 basbelopp kunde ha rätt till kompletterande ålderspension. Kompletterande ålderspension gav den anställde en pension mellan 62,5 procent av lön mellan 7,5 och 20 basbelopp. Från och med år 2006 ändrades villkoren retroaktivt från att pensionsförmånen hade beräknats på prisbasbelopp till ett löneprisbasbelopp (se KAP-KL sidan 5). Förmånen rättades retroaktivt till år 1998, vilket sänkte pensionsskulden det enstaka året. Skulden skall redovisas i kommunens balansräkning om den inte är försäkrad. Efterlevandepension, betalas ut till anhöriga om den anställde dog innan pensionsålder har uppnåtts. Pensionen betalas i fem år och motsvarar cirka 15 procent av den anställdes lön. Pensionsförmånen ingår i pensionsskulden om den inte är försäkrad. Särskild ålderspension, omfattade i huvudsak anställda inom räddningstjänsten. Pensionen motsvarade cirka 73,5 procent av lönen och ingår i den pensionsskuld som redovisas i balansräkningen. Förmånen kan falla ut från det att pensionsförmånstagaren fyller 58 år och under vissa villkor. År 2006 tecknades ett nytt pensionsavtal KAP-KL, som delvis började gälla år 2006 och ersatte PFA. Det finns några undantag för anställda som fått sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta före den 1 januari Dessa är kvar i PFA eller PA-KL även om personen fortfarande arbetar, exempelvis 50 procent. PFA gäller också för dem som avgick med pension före den 1 januari Enligt KAP-KL ska anställda vid beräkning av förmånsbestämd pension tillgodoräknas tid med pensionsgrundande inkomst åren före Tillgodoräknandet sker dock endast för anställda som fortfarande är anställda år 2007 och framåt och sker successivt under an- 4

5 ställningstiden fram till pensioneringstillfället, vilket sänkte pensionsskulden i årsredovisning I årsredovisningen 2006 fanns ingen beräkning av pensionstaganden som var baserat helt på det nya avtalet. Däremot sänktes kalkylräntan för pensionsberäkningen till 2,5 procent vilket även ökade pensionsskulden, då de framtida utbetalningarna nuvärdesberäknas. Pensionsavtalet KAP-KL (fr.o.m. 2006) innehåller olika delar: Intjänandeålder. Från den 1 januari 2007 gäller för alla anställda 21 år som intjänandeålder för den avgiftsbestämda ålderspensionen, från första lönekronan upp till 30 inkomstbasbelopp. Jämfört med PFA där intjänandeåldern var 28 år har tiden sänkts. Däremot gäller fortfarande 28 år som intjänandeålder för förmånsbestämd ålderspension och livränta i KAP-KL. Avgiftsbestämd ålderspension, (tidigare individuell del). Från 21 år börjar intjänandet i KAP-KL. Den tidigare uppdelningen av inkomster under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp upphörde den 1 januari 2007 och hela inkomstbeloppet upp till 30 inkomstbasbelopp är pensionsgrundande. Pensionsavgiften höjs successivt och år 2006 var avgiften samma som i PFA. År 2010 kommer avgiften att vara 4,5 procent på alla inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp. Den enskilde bestämmer själv över förvaltningen. Förmånsbestämd ålderspension och livränta (tidigare kompletterande ålderspension). Den som fyllt 28 år och har en lön som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp kan ha rätt till förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL. En nyhet mot tidigare är att inkomstgränsen sätts för alla som omfattas av avtalet. Tidigare var beräkningssättet beroende av avtalsområde. Efterlevandepension, betalas ut till anhöriga om den anställde dör innan pensionsålder har uppnåtts. Pensionen betalas i fem år. Jämförbart med PFA. Särskild ålderspension, omfattar i huvudsak anställda inom räddningstjänsten. Pensionen motsvarar cirka 73,5 procent av lönen och ingår i den pensionsskuld som redovisas i balansräkningen. Förmånen kan falla ut från det att pensionsförmånstagaren fyller 58 år och är jämförbar med PFA. KAP-KL skiljer sig från tidigare avtal genom att en större andel av pensionsförmånen än tidigare blir avkastningsbaserad mot tidigare förmånsbaserad. 5

6 2.2 Redovisning Pensionsrätt som är intjänad till och med år 1997 redovisas inte som skuld i kommunens räkenskaper utan som en ansvarsförbindelse. Förändringen av denna del av pensionsskulden påverkar inte kommunens resultaträkning. Ansvarsförbindelsens storlek påverkar inte heller kommunens soliditetsmått. Pensionsrätt som är intjänad från och med år 1998 redovisas som skuld eller avsättning i kommunens balansräkning om den inte är utbetald eller försäkrad. Förändringen av balansposten påverkar kommunens resultaträkning. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin tolkning av Kommunal redovisningslag (rekommendation nr 2.1), ansett att garantipension och kompletterande delpension ska redovisas som avsättning i balansräkningen, det vill säga även intjänandeår före Visstidspensioner ska redovisas som avsättning och då utbetalning sker. I kommunal redovisningslag, kapitel 5 paragraf 4 regleras pensionsredovisningen enligt beskrivningen ovan. Rådet för kommunal redovisning har gett ut tre rekommendationer avseende pensioner, RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension, RKR 5 Redovisning av särskild löneskatt på pensionskostnader och RKR 7.1 Upplysning om pensionsmedel och pensionsförpliktelser. Kalmar kommunen följer samtliga tre rekommendationer men upplysningar som skall lämnas i årsredovisning enligt rekommendation 2.1 kan förbättras. Nedan visas en sammanställning över Kalmar kommuns redovisade pensionsskuld. Pensionsskuld i mnkr. Inklusive löneskatt Pensionsskuld i balansräkningen, efter år ,9 41,1 45,3 47, ,7 Pensionsskuld under linjen, före år ,9 899, ,4 902, ,2 Särskilda visstidsförordnande 34,1 21,9 20,6 19,4 19,5 19,5 Summa 960,9 962,9 921,9 948,5 983, ,4 Summa exkl. visstidspensioner 926, ,3 929,1 963, ,9 År 2003 lämnade kommunen KPA som pensionsadministratör och övergick till SPP. Kalkylerna för pensionsberäkningar var inte entydiga mellan bolagen, vilket medförde en sänkning av pensionskostnaden. I samband med övergången uppdaterades personuppgifterna i pensionsregistret, vilket också fick effekt. 6

7 I de beräkningar SPP har gjort för kommunen under för åren 2006 och 2007 framgår följande förändring: SPP Balansräkning Balansräkning Ansv. förb. Ansv. förb. Daterad rapport Period KAP-KL aktiva/avslutade KAP-KL pensionärer PFA aktiva/avslutade PFA pensionärer PA-KL aktiva/avslutade PA-KL pensionärer Summa Löneskatt tillkommer. De variabler som genererar den stora förändringen mellan åren är följande: Antalet pensionärer/förmånstagare Beräkningar , kalkylränta 2,5 % Beräkning , för förmåner som inte räknas upp är den nominella räntan 4,5 %, för förmåner som räknas upp med PBB är räntan 2,5 % (merparten av pensionerna som bokförs i balansräkningen), för förmåner som räknas upp med inkomstbasbelopp är kalkylräntan 0 %. Ny kalkylmodell RIPS07 som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Modeller ersätter tidigare modell P-fink 2000 och innebär reviderade livslängdsantagande enligt Finansinspektionens föreskrifter. Förändringen har ekonomiska konsekvenser för kommunen som framgår ovan. De nya antagandena börjar gälla Således är både avtal och kalkylvariabler ändrade både år 2006 och I SKL:s cirkulär 07:35 finns en uppfattning om att engångsförändringen år 2007 borde kunna utgöra synnerliga skäl i balanskravsavräkningen. Nästa år, 2008, beräknas de försäkringstekniska variablerna vara oförändrade. Likaså blir RIPS07 standardkalkyl för alla pensionsadministratörer, vilket gör att beräkningen blir oberoende av vald administratör. Kommunens prognoser för utbetalningar av den del som redovisas som ansvarsförbindelse är betydande och uppgår inklusive löneskatt till ca 50 mnkr. Ökningen kommer successivt att öka till 73 mnkr år 2021 för att sedan vika nedåt. 7

8 Den placering som kommunen har gjort i KLP (Kalmar Läns Pensionsbolag AB) för att möta framtida pensionsutbetalningar på 50 mnkr hade i årsredovisning 2006 ett marknadsvärde på 63,4 mnkr. I den femårsprognos från SPP som kommunen fick är inte de nya variablerna inkluderade i kalkylen. SPP 5 årsprognos i mnkr. År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Enligt SPP Tilläggsberäkning Summa Balansräkning Enligt SPP, ansvarsförbindelse Prognosen från SPP var inte uppdaterad i enlighet med de nya villkoren och ekonomikontoret har gjort en bedömning av utfallet i den del som hänförs till balansräkningsposten. Ansvarsförbindelsen har inte justerats för nya livslängdsantagande och effekten beräknas (enligt SKL) bli mellan 1-5 procent. Utbetalningsprognosen från SPP var felaktig och har inte använts i planeringen. Rättelse kommer från SPP. Ovanstående prognos och ekonomikontoret bedömning har använts för budgetplanering Justering görs när ny beräkning blir tillgänglig vilket blir till årsredovisning Den kontroll som görs av materialet från SPP i kommunen är att ekonomichefen gör en rimlighetsbedömning av rapporterna. Personalavdelningen sänder in filer till SPP två gånger per år med information om nyanställda för uppdatering av SPP:s register för kommunen. Personalavdelningen sänder en fil en gång per år med uppgifter om bland annat anställdas inkomst, semestergrundande lön vid vård av barn, när anställda slutar eller går i pension. Uppgifterna kommer från kommunens lönesystem. Faktura för pensionskostnaden kommer varje månad från SPP. Kontroll av SPP:s registeruppgifter görs inte utan kommunen litar på att uppgifterna är uppdaterade i enlighet med insända filer från lönesystemet. 8

9 3 Revisionell bedömning Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgick i årsredovisning 2006 till 1 179,4 mnkr. De senaste fem räkenskapsåren har åtagandet i snitt ökat 5,3 procentenheter per år. De stora förändringarna i pensionsåtagandet åren 2003, 2006 och 2007 beror på faktorer som är definierbara, som byte av administratör, nytt avtal och nya kalkylvariabler. Att få en säker kalkylerad bild av pensionsskulden 2007 och framöver är i dagsläget inte möjligt med de prognoser som lämnats löpande under 2007 från pensionsadministratören. Inför delårsrapporten 2007 var förändrade variabler i kalkylen inte med i beräkningarna utan ekonomiavdelningen gjorde en egen uppskattning av förändringen i den del som redovisas i balansräkningen. RIPS07, pensionskalkylen som börjar gälla från år 2007 och som rekommenderas användas av alla administratörer, gör att beräkningen av pensionsåtagandet blir likvärdigt oavsett administratör. Tidigare har kalkylerna skiljt sig åt. För att aktualisera pensionsåtagandet lämnas filer från lönesystemet till administratören årligen. Någon efterkontroll stickprovsmässigt avseende uppdatering av personuppgifterna görs inte utan kommunen litar på att filerna uppdateras. Ekonomichefen gör en rimlighetsbedömning av de rapporter som lämnas av SPP. År 2006 gjordes en bokföringsmässig justering av pensionsskulden i enlighet med förmåner i det nya pensionsavtalet. Uppgång av pensionsskulden kommer år 2007 då beräkningar görs och uppgången kommer även att innefatta nytt livslängdsantagande, vilket ökar skulden markant. Kommunen följer i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som RKR har lämnat avseende pensionsredovisning. Dock kan vissa upplysningar förbättras. Vår revisionella bedömning är att säkerheten i pensionsskuldens storlek och de prognoser som lämnas för budgetändamål inte har varit tillförlitliga som underlag för budget. Ett bättre underlag borde ha kunnat tas tidigare under året. Vi rekommenderar kommunen att ta upp frågan med administratören. Att göra en egen beräkning i kommunen anser vi inte möjlig med nuvarande organisation. Vi rekommenderar också kommunen att genomföra stickprov för att säkra uppdateringar av personaluppgifter i pensionsregistret eller att ta in uppgifter från administratören om uppdateringsrutiner. 9

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 2 Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld RIPS 07 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - pensionsavtal och redovisning inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Analysrapporten. April 2008

Analysrapporten. April 2008 Analysrapporten. April 2008 Avtalspensioner i kommuner och landsting Siv Stjernborg Analysrapporten. April 2008 Avtalspensioner i kommuner och landsting Siv Stjernborg 2 Analysrapporten. April 2008 Sveriges

Läs mer

INLEDNING... 1 ÖVERGRIPANDE POLICY FÖR BOLAGEN SOM INGÅR I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING... 1 PENSIONSAVTAL... 2

INLEDNING... 1 ÖVERGRIPANDE POLICY FÖR BOLAGEN SOM INGÅR I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING... 1 PENSIONSAVTAL... 2 INLEDNING... 1 ÖVERGRIPANDE POLICY FÖR BOLAGEN SOM INGÅR I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING... 1 PENSIONSAVTAL... 2 PA -KL 85 (Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting)...2 PFA 98 (Överenskommelse

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr MD 2015/63 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet sid 5 Om Statens tjänstepensionsverk sid 7 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Förmånsbestämd pension

Läs mer

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning -

Den kommunala tjänstepensionen - redovisning och förvaltning - Handelshögskolans Civilekonomprogram Bachelor Thesis, ICU2006:76 Den kommunala tjänstepensionen Kandidatuppsats/Bachelor Thesis Elm, Martin, 740326-4034 Hartsner, Elin, 831222-5504 Roos, Lena, 711223-4906

Läs mer

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI

Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI Handbok FPG/PRI Handbok FPG/PRI Produktion: Pensionsgaranti, PRI Pensionstjänst och HFK Helium Finansiell Kommunikation Deltagande skribenter: Marie Bengtsberg, Carin Bergendal, Fredrik Lilieblad, Georg

Läs mer

! " # $! % Av förenklingsskäl används i fortsättningen beteckningen arbetsgivare för samtliga typer av kyrkliga enheter.

!  # $! % Av förenklingsskäl används i fortsättningen beteckningen arbetsgivare för samtliga typer av kyrkliga enheter. 1 (6)! " # $! % Mot bakgrund av den stora mängd frågor som uppkommit avseende pensionsavsättningar i 2007 års bokslut/årsredovisning lämnar Kyrkans pensionskassa och Kyrkans redovisningskommitté (KRED)

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast

KAP-KL din pension. Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting. Smartast KAP-KL din pension Lär dig mer om pensionsavtalet i kommuner och landsting Smartast i Sv erige Vad betyder orden? Avgiftsbestämd pension Avgiften/premien är bestämd på förhand, däremot inte pensionens

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Pensionspolicy DOKUMENTNAMN Pensionspolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-11-17 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET Kf 2014-11-17, 35 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 2.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av Finansiell hantering

Granskning av Finansiell hantering I SOLLENTUNA KOMMUN.^o.T.rriunstyreisen 2012-04- 1 9 SOLLENTUNA KOMMUN Revisorerna 2012-04-11 Kommunstyrelsen Granskning av Finansiell hantering På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21. Kristianstad kommun Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2008-05-21 Kristianstad kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 MÖJLIGHET TILL

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Pensionspolicy för Vimmerby kommun

Pensionspolicy för Vimmerby kommun Pensionspolicy för Vimmerby kommun Antagen av kommmunfullmäktige 2007-09-24 139 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 2 INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Uppdatering... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION FÖR ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionsskulden i kommuner och landsting

Pensionsskulden i kommuner och landsting Pensionsskulden i kommuner och landsting rapport från kpa pension november 2005 250 miljarder i e pensionsskulder kunskapsbrist hos anställda om den egna pensionen 1 Innehåll Förord 4 Avtal om tjänstepension

Läs mer