Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006/2007 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsplan är det dokument som skall ligga till grund för arbetet i MFG under det närmaste året. Verksamhetsplanen omfattar två delar. Allmän del Den allmänna delen handlar om MFG:s övergripande verksamhet utåt gentemot universitet och samhället och inåt avseende den interna verksamheten och strukturen. För den allmänna verksamhetsplanens uppfyllelse ansvarar styrelsen, i samråd med andra berörda föreningsorgan, inför Föreningsmötet. Råds- och utskottsspecifik del Varje råd och utskott har sin egen verksamhetsplan för vilken de själva ansvarar inför Föreningsmötet. Sida 1 av 36

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse allmän del, 2006/ Verksamhetsberättelse för ABUR, 2006/ Verksamhetsberättelse för doktorandrådet, 2006/ Verksamhetsberättelse för Logopedutbildningsrådet (LogUR), 2006/ Verksamhetsberättelse för Läkarutbildningsrådet (LUR), 2006/ Verksamhetsberättelse för Förvaltningsutskottet (FU), 2006/ Verksamhetsberättelse för Idrottsutskottet (IdrU), 2006/ Verksamhetsberättelse för Internationella utskottet (Intet), 2006/ Verksamhetsberättelse för Introduktionsutskottet (IntrU), 2006/ Verksamhetsberättelse för Mentorskapstskottet (MentU), 2006/ Verksamhetsberättelse Organet, 2006/ Verksamhetsberättelse för Programutskottet (PU), Verksamhetsberättelse för Sexmästeriutskottet (Sexet), 2006/ Sida 2 av 36

3 Verksamhetsberättelse allmän del, 2006/2007 den 12 sep 2007 Organisation Styrelsen bestod under verksamhetsåret 2006/2007 av följande ledamöter Johan Salvén Ordförande Henrik von Sydow Vice ordförande Ida Abrahamsson Skattmästare Daniel Vestberg Utbildningssekreterare Dinko Rekic Informationssekreterare Ingrid Stubelius Socialsekreterare Mikael Ring Övrig ledamot Sara Persson Övrig Ledamot Simon Ottosson Övrig ledamot Styrelsen har sammanträtt elva gånger under året och hade två arbetsehelger. Fyra föreningsmöten hölls under verksamhetsåret. Samtliga styrelsemöten och föreningsmöten har varit beslutsmässiga Utåtriktad verksamhet Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) Under verksamhetsåret har GFS presidium och styrelse arbetat för att den nya organisation, som infördes under sommaren 2006, skall fungera så bra som möjligt. Den 1 juli 2006 bildades Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB som är en koncern som i detta syfte bedriver verksamhet genom tre dotterbolag; Fysiken Friskvård i Göteborg AB, Akademihälsan i Göteborg AB samt Fysiken Fastigheter AB. Koncernen ägs till 100 % av Göteborgs Studentkårer, genom GFS. Styrelserna i samtliga bolag består av såväl studentrepresentanter som externa ledamöter. Studentkårerna i Göteborg skulle köpa aktier i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB, detta har dock inte skett under verksamhetsåret på grund av att Fysikens fastighet på Gibraltargatan inte flyttats från GFS till Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB. Fastigheten har inte flyttats på grund av skattetekniska skäl. GFS äger idag 100 % av aktierna och studentkårerna kommer att köpa aktierna i av GFS så fort fastigheten är överflyttad Vid Omorganisationen blev Krokus en ekonomisk förening. GFS har under året lagt ner mycket tid på att Krokus och dess styrelse skall komma till rätta i den nya organisationen. GFS har genom medlemskårerna betalat ut ett startbidrag till Krokus på kr. Som motprestation lämnade Krokus in en ekonomisk handlingsplan för hur förskolans ekonomi ska säkras på längre sikt. Sida 3 av 36

4 För att sänka GFS kostnader har kansliet och Studenthälsan under verksamhetsåret bytt lokaler. MFG har deltagit i kampanj för att höja studiemedlet. Det är en kampanj som SFS höll i med hjälp av lokala organisationer. Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS) MFG har deltagit på alla GUS styrelsemöten förutom ett samt nästan alla rektorsfrukostar. Delar av MFG:s styrelse deltog vid GUS kårstyrelseutbildning hösten MFG har under året haft representant i GUS valberedning. Under året har bl a frågan om ett studentombud på GUS behandlats och det arbetet kommer att fortsätta inpå nästa verksamhetsår. Doktorandrådet har varit representerat i Göteborgs Universitets Doktorandkommitté, GUDK. MFG har deltagit i GUS kampanj för regelsamlingen för studier vid Göteborgs Universitet. Samarbetsrådet för Studentkåren vid Sahlgrenska Akademin (SAMSS) Arbetet med att göra Agnetha Johansson till en kårgemensam resurs har resulterat i att Agnetha under verksamhetsåret även hanterat OF:s och HVS:s medlemsregister. Detta arbete har fungerat bra och det har inte inneburit någon försämring för MFG. Under våren 2007 har SAMSS diskuterat frågan om en gemensam kårtidning och man beslutade att under hösten 2007 göra ett första försök. För att det inte skall innebära några kostnader kommer man göra ett elektroniskt nummer. Nationella samarbeten Medlemmar ur styrelsen har under året deltagit på SNAPS:s (Swedish National Association of Pharmaceutical Students) två SNAPS-möten samt ett OMSISmöte(Ordförande konventet för Medecine Studerande I Sverige). Styrelsen har även beviljat projektpengar till Loogopedutbildningsrådet för utveckling av ett nationellt samarbetsorgan för logopedstudenter. Utbildningssekreterare Daniel Vestberg deltog på ett MOVIS möte på våren MOVIS är ett nystartat informellt samarbete mellan Medicin, Odontologi och Vårdkårer I Sverige. Samverkan med fackliga organisationer MFG har under året haft god kontakt med de fackliga organisationerna. Utbildningssekreterare Daniel Vestberg deltog på MSF fullmäktige. Studentforum Studentforum är en av kommunstyrelsen utsedd samarbetsform mellan studentkårerna och politikerna i Göteborgs Stad. MFG har deltagit på Studentforums visionsdag samt ordinarie Studentforums möten. Under året har arbetsformerna för Studentforum utvärderats och diskuterats vilket har resulterat i ett visionsdokument och en verksamhetsplan för 2007/2008. För tillfället pågår en utredning om var Studentforums kansli skall placeras, förhoppningsvis blir det Sida 4 av 36

5 på stadskansliet. En av frågorna under nästa verksamhetsår kommer vara att försöka få Göteborg att bli utsedd till SFS:s studentstad. Arbetet med Sahlgrenska Akademin Arbetet med Sahlgrenska Akademin har fungerat bra under verksamhetsåret, man har lyssnat på studenternas åsikter i hög utsträckning. Resultatet av samarbetet med Sahlgrenska Akademin syns under andra rubriker nedan Ordförande har lagt stor del av sin tid på utbildningsbevakning. Ordförande har deltagit på samtliga möten med grundutbildningsrådet (GUR). Ordförande har även deltagit på de flesta av GUR:s utbildningsmöten som hålls varannan onsdag. Ordförande har tagit en aktiv del av arbetet med Bolognaprocessen och varit delaktig i arbetsgrupper rörande pedagogisk utveckling på akademin Mycket tid har lagts ner på Akademistyrelsen där ordförande har deltagit vid alla styrelsemöten, diskussionstillfällen samt förmöten med studentrepresentanter, dekanus, prodekanus samt kansliet Ordförande har varit SAMSS representant i Grundutbildningsrådets och Akademistyrelsen arbetsutskott under våren Utöver detta har MFG varit representerade i alla organ inom Sahlgrenska akademin där vi har studentrepresentanter. Arbetsmiljöarbete Vice ordförande har under året varit MFG:s ombud för arbetsmiljöarbete och har representerat MFG i LAK, Lokala arbetsmiljökommittén, vid Sahlgrenska akademin. Vice ordförande har med assistans deltagit på arbetsmiljöronder på studentcentra på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus samt på två gånger på Medicinarberget. Inom Grundutbildningsrådet vid Sahlgrenska Akademin har man arbetat med frågan om vaccination till studenter. Detta arbete är färdigt och kommer att starta hösten Det är endast studenter som börjar HT 07 och senare som kommer att bli vaccinerade. Jämställdhet och Jämlikhet likabehandlingsarbetet har i år framförallt koncentrerats till engagemanget i Sahlgrenska Akademins jämställdhets- jämlikhets- och likabehandlingskommité. På Akademinivå har man under året helt gått över från att endast tala om jämställdhet till att bredda begreppet och man talar numer om likabehandling, ett begrepp som således täcker in arbetet med samtliga juridiska diskrimineringsgrunder. Akademistyrelsen antog den 31 augusti 2006 en ny handlingsplan för likabehandling och breddad rekrytering av studenter för år 2006 och 2007, vilken har tagits fram av akademins jämställdhets- och jämlikhetskommitté. Idéer kring hur man konkret kan arbeta för breddad rekrytering till Akademins utbildningar har bollats och följt årets arbete som en röd tråd. Mycket tid har gått åt till att utvärdera resultaten av Akademins jämställdhetsplan , för att med dessa som grund arbeta fram en ny plan som gäller år Stor vikt har även lagts vid frågan om hur SA skall arbeta för att uppfylla Göteborgs Universitets jämställdhetsmål för adjungeringar. Detta arbete har bl.a. bestått av skrivelser till, och samtal med, dekanus Olle Larkö. Under våren har frågan om frågor som rör Sida 5 av 36

6 likabehandling i en eventuell Akademigemensam kursvärdering diskuterats och gruppen ställer sig mycket positiv till detta. I Sahlgrenska Akademins jämställdhets- jämlikhetsoch likabehandlingskommité finns representanter från alla de tre studentkårerna, och samarbetet oss emellan har varit gott. Arbetet med att nå ut till kårens studenter med information om att vi arbetar med likabehandlingsfrågor är svårt, och tyvärr verkar många som är intresserade av att arbeta med frågorna istället ansluta sig till andra grupperingar exempelvis genusgrupper, diskussionsfora etc. som står utanför kårens regi. Detta är en bidragande faktor till att den genusgrupp som var tänkt att startas upp inte har blivit av under verksamhetsåret. Arbetet som bedrivits har följt den jämställdhetsplan som tagits fram för kåren. Under ht -06 representerade likabehandlingsombudet även studenterna i Göteborgs Universitets likabehandlingsgrupp, där liknande frågor som ovan diskuteras fast på universitetsnivå. Utbildningslokaler och studentutrymmen Studentcentrum på SU/Mölndal invigdes hösten Där finns ett grupprum, microvågsugnar samt matplatser Det var under hösten 2006 byggstart för Läkemedelscentrum (LMC). Den skall inrymma farmakologen samt klinisk näringslära. Det kommer att finnas en stor föreläsningssal samt övriga studentutrymmen Det har beslutats att det skall byggas fler grupprum i medicinarelängan. De skall finnas i suterrängplanet mellan Fysiologen och Medicinsk Kemi. Dessa grupprum skall användas för undervisning. De grupprum i anatomen som idag används för undervisning skall bli studentbokbara när de nya är färdigställda. Det har även beslutats om nybyggnad av studentutrymmen i låghusdelen av centralkomplexet på Sahlgrenska sjukhuset. Där skall finnas grupprum samt läsplatser. Utbildning MFG har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att få gemensamma kursvärderingar för alla Sahlgrenska Akademins utbildningar och kurser. Det är ett arbete som gått långsamt och är ej färdigställt. Detta arbete har SAMSS arbetat gemensamt med i Sahlgrenska Akademins kvalitetsråd. Framtidens pedagogik är ett projekt som drivits från Grundutbildningsrådet som syftar till att införa ett pedagogiskt tänk bland lärarna samt att starta en utveckling av utbildningarna. Den pedagogiska modell som använts är variationsteorin. Detta arbete kommer att fortsätta även nästa verksamhetsår. Den stora frågan på Sahlgrenska Akademin under året har varit införandet av Bolognaprocessen. MFG:s arbete med denna fråga har främst inneburit granskning av utbildningsplaner, diskussion kring vilken examina som skall ges på våra utbildningar samt benämningar av examina på engelska. Bolognaprocessen kommer att starta hösten En annan viktig fråga under året har varit regler för studier på forskarnivå. Akademistyrelsen har under året tagit beslut om regler på forskarnivå. Sida 6 av 36

7 Akademistyrelsen har även beslutat om ny fördelning av medel på forskarnivå som innebär att institutionerna inte längre kommer att ha ett bestämt antal doktorandplatser. Det nya systemet kommer istället att innebära att institutionerna får konkurrera om platserna och detta kommer leda till att endast de bästa projekten kommer leda till en doktorandplats. Alla doktorandplatser skall nu även utlysas öppet två gånger per termin för att få en mer rättssäker antagning av studenter till forskarutbildning. Hösten 2006 infördes en ny apotekarutbildning och MFG:s ordförande har tillsammans med ABUR arbetat med övergångsregler mellan gamla och nya apotekarutbildningen. Högskoleverket har under året utvärderat MFG:s tre utbildningar. Det resulterade i att logopedprogrammet fick mycket god kritik och man har ansökt om att bli utnämd till en excellent utbildningsmiljö. Apotekarprogrammet och läkarprogrammet fick mindre bra resultat och man kritiserade bl a att grundutbildningen behöver en tydligare organisation, att man behöver en genomtänkt pedagogik, att man behöver fler apotekare som lärare på apotekarprogrammet m.m. Studentdatorer och IT Datorerna i studentcentrum på Medicinareberget byttes ut sommaren På studentcentra på medicinareberget har SA även bytt skrivare för att kunna hantera den stora mängd utskrifter som blir när alla studenter får ett antal utskrifter gratis. Sahlgrenska Akademin har även beslutat att byta ut datorerna i studentcentra på sjukhusen. Sponsring MFG har under året haft bra relation med kårsponsorn SEB. SEB har deltagit i introduktionsveckorna, varit med på alarm samt arrangerat tre informationsluncher för studenter på senare terminer. Arbetet för att få ett ökat antal sponsorer har börjat med utgångspunkt från ALARM. Det har dock inte resulterat i fler sponsorer ännu men en första kontakt är etablerad. Inåtriktad verksamhet ALARM ALARM arrangerades för tredje gången våren Resultatet var mycket bra och både utställare och studenter var nöjda. Skillnad från tidigare år var att det kom flera bioteknikföretag vilket är bra då de ger en extra bredd åt mässan och då kan tilltala fler besökare. Ämnena på föredragen var mer åt inspirationshållet än marknadsföring vilket också är en förbättring jämfört med tidigare år. På ALARM framkom det att det fanns intresse att träffa studenter som läser sista terminen på apotekarprogrammet för anställningsintervjuer. Detta arrangerade MFG andra veckan studenterna är i Göteborg under praktiken. Information MFG har under året arbetat med att sprida information, om hur den nya hemsidan fungerar, till föreningens olika organ. Detta för att få en så aktuell och innehållsrik hemsida som möjligt. Informationen har varit i form av två utbildningskvällar. Sida 7 av 36

8 MFG har under året genomfört kurspresentationer på alla kurser till och med T6 förutom ett par på läkarprogrammet. Anledningen till att alla inte besökts är bl a schemaändring med kort varsel. Inriktningen på kurspresentationerna har varit avvikelserapporten samt regelsamlingen för studier vid Göteborgs Universitet. MFG:s styrelse har under året försökt få föreningen och dess medlemmar i större utsträckning använda sig av organet som informationskanal för information. MFG har inte gjort någonting för att få kursledningar att endast använda sig av GUmailen för utskick till studenterna. Detta på grund av att GU-mailen inte fungerar optimalt. Styrelsen har beslutat att inte trycka någon medlemsmatrikel. Profileringsarbet MFG har under året inte införskaffat några fler profilprodukter utan istället inrikta sig på att sälja de som finns. Luvtröjorna är snart slut och det finns en efterfrågan på att köpa fler så man bör beställa nya. Vid besök hos de nyantagna studenterna har MFG:s styrelse delat ut nyckelband och jubileumsbok till alla studenter samt lottat ut en t-shirt per kurs. Medlemsregister MFG:s styrelse har under året inte sett över andra alternativ till ett mer tidsenligt register då det nuvarande fungerar mycket bra även för HVS och OF. Det är dessutom troligt att det kommer komma ett gemensamt register för hela GU inom en inte alltför avlägsen framtid. Doktorandfrågor Ordförande har haft en nära kontakt med doktorandombudsmannen för att bistå med hjälp vid eventuellt behov av sådan. Doktorandrådet har dock fungerat mycket bra och inte varit i behov av så mycket stöttning från styrelsen. Utbilningskvällar, kårknuttekalas samt relationen mellan MFG:s organ Styrelsen tycker att det är mycket viktigt med en god relation mellan föreningens olika organ. En viktig del i detta är att lära känna varandra över utskotts- och rådsgränser. För att förstärka detta har MFG:s styrelse arrangerat ett par tillfällen för medlemmar att träffas över gränser. Det var i början av höstterminen en utbildningskväll i mötesteknik som hölls av Jan-Olle Folkesson som är extern ledamot i Akademistyrelsen. Styrelsen arrangerade även en föreläsning som var öppen för föreningens alla medlemmar med temat nära döden upplevelser som hölls av en narkosläkare. Det har under verksamhetsåret varit 7 utbildningsmöten alla möten har haft representation från alla de tre grundutbildningarna. Tyvärr har representationen från doktorrandrådet varit låg under året. Mötet har fungerat på som ett samordnande forum för de olika utbildningsråden och mötet har dokumenterats som minnesanteckningar. Utbildningsmötet anordnade en utbildningskväll om Bolognaprocessen under hösten. Andra frågor som varit aktuella är regelsamlingen för studier vid Göteborgs Universitet som utbildningsmötet har diskuterat med avseende hur det fungerar på de olika utbildningarna. Sida 8 av 36

9 MFG:s styrelse har även arrangerat ett kårknuttekalas på våren där ett urval av avgående samt tillträdande kårknuttar var närvarande. Detta är ett mycket bra tillfälle att träffa personer från andra råd, utskott och corpser än de man själv är engagerad i. Överlämningsdokument MFG:s styrelse har inventerat vilka överlämningsdokument som finns samt i de fall de är bristfälliga uppmanat till att skriva nya eller uppdatera de gamla. Arbetsordning På föreningsmöte ett beslutade man om en rad förändringar i arbetsordningen för att göra den mer aktuell för att se till att den motsvarar den verksamhet som föreningen har. Arkivering MFG har samarbetat med Seniorskollegiet för att samla in MFG-dokument från förr till arkivet Otterhällan. Seniorskollegiet skickade under våren ut ett brev till gamla medlemmar för att samla in dessa dokument. Ekonomi Styrelsen har, vid sidan av det löpande arbetet, under året även försökt se över möjligheterna att kunna lösa de redovisningsproblem föreningen haft sedan ett antal år. Styrelsen har haft kontakt med redovisningskonsulten Ola Bengtsson för att få hjälp med arbetet. Efter ett möte mellan Ola Bengtsson, ordföranden och skattmästaren framkom att problemen med balansräkningen kom till när man började använda bokföringsprogrammet och att det inte finns någon korrekt balansräkning att utgå ifrån. Vid ett möte mellan styrelsens arbetsutskott och revisor Axel Jansson beslutades att det rimligaste vore att se över föreningens tillgångar och skulder för att sedan påbörja en ny balansräkning. På Föreningsmöte 1 gav revisor Axel Jansson styrelsen i uppdrag att se till att upprätta en korrekt balansräkning. Styrelsen har inte kunnat fullfölja det uppdraget men har under året kunnat kartlägga de problem som finns och hur de ska kunna lösas. Nästkommande styrelse har intentionen att fortsätta arbetet detta arbete. Heltidsarvoderad ordförande MFG:s styrelse har arbetat fram ett dokument med principer för heltidsarvoderad ordförande. Det innehåller bl a regler för sjukskrivning, entledigande och arvode m.m. Detta dokument behöver under nästa verksamhetsår fastställas av föreningsmötet. Uppföljning MFG:s ordförande har under året haft relativt lite kontakt med verksamhetsrevisorerna. Verksamhetsrevisorerna har inte deltagit föreningsmötena. Ordförande har dock haft kontakt med verksamhetsrevisorerna, inspektor, seniorskollegiets senator samt tidigare ordförande vid frågor av mer komplicerad art. Nya utskott Under året har två nya utskott bildats och ett gammalt har avslutats och gått in i ett av de nystartade. Sida 9 av 36

10 På föreningsmöte två inrättades Näringslivsutskottet (NärU) som består av tre grupper, mentorskapsgruppen, ALARM samt sponsorgruppen. Mentorskapsutskottet avslutades då och verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som innan fast i det nya utskottet istället. Den främsta anledningen till detta är att få en samordnad och mer kontrollerad näringslivskontakt. På föreningsmöte tre inrättade föreningsmötet internationella utskottet som har till uppgift att ta emot utbytesstudenter som kommer till någon av MFG:s utbildningar. Detta är ett viktigt arbete då ett gått mottagande av inresande studenter ökar möjligheterna för MFG:s medlemmar att få göra utbytesstudier. Förändring av kårobligatoriet Ordförande har haft möte med Senator i Seniorskollegiet samt Inspektor för att starta arbetet med hur MFG skall hantera en förändring i kårobligatoriet. Detta resulterade i att en arbetsgrupp bildades bestående av Inspektor Björn Rydevik, Senator Anne Olmarker, Bengt Mollstedt, Inspektor Immeritus Mattias Aurell, Johan Salvén, Emma Spak, Björn Spak samt Emelie Hultberg MFG:s ordförande 07/08. Arbetsgruppen skall ha ett första möte i början av september där man förutsättningslöst skall funder av vad MFG behöver göra för att förbereda sig på en förändring i kårobligatoriet. Löpnde verksamhet Utöver detta har MFG:s styrelse arbetat med löpande verksamhet såsom informationsbrev, avvikelserapporter samt löpande bokföring m.m. Sida 10 av 36

11 Verksamhetsberättelse för ABUR, 2006/2007 den 1 juni 2007 Organisation ABUR har under verksamhetsåret bestått av två/tre kursrepresentanter från varje kurs, och AU har utgjorts av Elisabeth Wald (ordförande), Helena Ljungqvist (sekreterare) samt Sara Ulfhielm (kassör). Löpande verksamhet Åtta möten har hållits under året, varav alla har varit beslutsmässiga. Under dessa har ABUR sett till att kurser utvärderas och att kursnämnder hålls, samt att kursutvärderingar följts upp. Studentrepresentanter har tillsatts till arbetsgrupper under Programkommittén för farmaciutbildningarna samt nominerats till instanser där apotekarstudenter ska vara representerade. ABUR har också bevakat att regelverket följs samt sett till att kursrepresentanter är informerade om vad som står i regelsamlingen. SOAB plus ytterligare en studentrepresentant har deltagit på Programkommittén för farmacevtisk och biovetenskaplig utbildnings möten. Särskilda frågor ABUR har spridit information om sin verksamhet, bla för nya apotekarstudenter under introduktionsveckan samt i Organet. Under året har ABUR deltagit i programledningens diskussion om språkproblem bland studenterna och kommit med synpunkter och förslag. Även farmacistrimmans utformning och funktion har diskuterats med ansvarig för denna. ABUR har deltagit på utbildningskväll om Bolognaprocessen som ordnats av utbildningsråden. Pga problem med personliga angrepp på föreläsare på kursutvärderingarna har ABUR informerat i kurserna om syftet med dessa utvärderingar, att de är till för konstruktiv kritik och inte för personliga påhopp då detta inte leder till något positivt. I maj ordnades en informationskväll om utredningen av apoteksmonopolet för studenterna med Cecilia Bernsten som bla är ordförande i Sveriges Farmacevtförbund och mycket insatt i frågan. Uppslutningen var stor. Under året har ABUR drivit frågor angående rutiner vid tentamenstillfällen på apotekarprogrammet i Programkommittén och fått igenom beslut på att vid tentamenstillfället skall kursledare eller ersättare komma till tentamenslokalen för att på plats, under en kortare tid, kunna hjälpa till med oklara frågor. Studenterna bör ges tillfälle att läsa igenom tentamen innan kursledare eller ersättare kommer. att det beslut om anonymitet vid tentamen som programkommittén fattade 2003 skall tillämpas med förtydligande att alla kurser skall erbjuda anonyma tentor och koder som studenterna tilldelas skall vara slumpvis utdelade Sida 11 av 36

12 Även frågor om information från kursledaren har drivits i programkommittén och det har beslutats att kursledare i god tid skall informera alla inblandade lärare om vilka studenter som han/hon kommer att föreläsa för så att undervisningen kan anpassas till deras utbildning att kursledare skall informera om kursens målsättning att kursledare skall återrapportera utfallet av förra kursens utvärdering och gå igenom eventuella åtgärder som vidtagits baserat på utvärderingen att kursledaren skall informera alla föreläsare om hur många studenter som kan förväntas närvara så att rätt antal kopior av undervisningsmaterialet finns tillgängligt Då det förekommit att betygsgränser för tentamen inte bestämts förrän efter den rättats och att tidigare satta betygsgränser sänkts utan motivering, och detta riskerar att leda till sämre kvalitet på utbildningen, har ABUR tagit upp denna fråga i programkommittén och det har fattats beslut om att betygsgränserna ska bestämmas före tentamenstillfället och klart och tydligt anges på tesen. Detta gäller tentamen med poängsättning. att en eventuell sänkning av betygsgränserna efter tentamenstillfället måste kunna motiveras. Vem som skall besluta om huruvida en sänkning sak ske bestäms av respektive blockansvarig. ABUR har under verksamhetsårets början haft problem med att hålla hemsidan uppdaterat, men detta är nu åtgärdat. Både information och protokoll finns nu utlagda. I verksamhetsplanen för ABUR togs det upp att ABUR skulle verka för samarbete under kurstid mellan apotekarstudenter och läkarstudenter. Diskussion om hur detta skulle kunna genomföras har påbörjats men fått läggas på is eftersom läkarutbildningens kursplan har lagts om under våren och detta har lett till problem att planera under vilka kurser samarbetet skulle kunna läggas. Sida 12 av 36

13 Verksamhetsberättelse för doktorandrådet, 2006/2007 Den 14 juli 2007 Möten DoR har under året haft åtta möten med varierande deltagande. Årets arbete avslutades med en överlämningsmiddag på Svarta Oliver till vilken alla aktiva medlemmar inbjöds. Representation Doktorandrådet har under 06/07 haft representation i Akademistyrelsen, Rådet för Forskningsfrågor, Rådet för forskarutbildningsfrågor, Göteborgs universitets doktorandkommitté, Göteborgs universitets forskarutbildningsberedning, samt i ett flertal av Akademins institutionsstyrelser och utskott. DoRs medlemsantal har under året 06/07 dessvärre inte uppgått till en representant samt en ersättare från varje institution. Det är ffa de kliniska institutionerna som saknar representation och där engagemang är svårt att väcka. Utåtriktad verksamhet ALARM DoR deltog under ALARM och informerade om hur det är att vara doktorand, regler för redan antagna doktorander etc. Montern fick besök av både intresserade grundutbildningsstudenter och doktorander. Basblocket DoR informerar i samband med basblocket om MFG och DoR. Hemsida DoR har börjat arbeta med sin hemsida. Denna är inte färdig ännu, vilket betyder att det är ett arbete som kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår. Projekt Akademigemensamma regler Under verksamhetsåret 04/05 började DoR driva frågan angående avskaffandet av stipendiering som finansieringsform av antagna doktorander inom Sahlgrenska Akademin, denna fråga drevs vidare under 05/06. Ett förbud av stipendiering som finansieringsform fattades den 13 juni 2006 av Akademistyrelsen. I samband med detta beslut så ändrades även ett antal andra regler för forskarutbildningen, med anledning av den nya strukturen på Akademin. I och med Sahlgrenska Akademins bildande så hamnade 3 olika forskarutbildningar under samma tak, vilket innebär att det under verksamhetsår 05/06 påbörjades ett försök att skapa Akademigemensamma regler för forskarutbildningen. Detta är nu genomfört och det pågår nu ett arbete att implementera dessa regler och arbetsrutiner för dessa. De nya reglerna är något som Sida 13 av 36

14 DoR under nästa verksamhetsår kommer att lägga ner mycket tid på att följa upp och även se över om de behöver revideras. Samarbeten DoR har skapat kontakt med doktorandrepresentanter från Hälsovetenskapliga Studentkåren och Odontologiska föreningen. För samarbete lokalt i Göteborg skall DoR fortsätta att ha representation och delta aktivt i Göteborgs universitets doktorandkommittés arbete. Information Det finns idag 900 doktorander inom Sahlgrenska Akademin, vilka är väldigt svåra att nå. Idag har vi en lista till 600 av dessa, men denna behöver kontinuerligt uppdateras. För att lösa detta har vi lämnat ett förslag till institutionerna att upprätta en lista för deras doktorander, t ex vilket de ansvarar för att uppdatera. Denna form av lista finns redan på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Detta är något som måste följas upp under nästa verksamhetsår. Sida 14 av 36

15 Verksamhetsberättelse för Logopedutbildningsrådet (LogUR), 2006/2007 Den 10 maj 2007 Organisation Logopedutbildningsrådet består för närvarande av en fast grupp om åtta studenter, varav tre i arbetsutskottet: ordförande, kassör samt sekreterare. Studenterna representerar logopedprogrammets fyra kurser (kurs 16, 17, 18 och 19). Då två representanter tar examen till sommaren är målet att till hösten utöka logopedutbildningsrådet med två representanter från den nya kursen som startar (kurs 20), och därmed ha representanter från logopedutbildningens fyra kurser. Studenterna i logopedutbildningsrådet är också representanter i andra organ: Programkommittén för logopedprogrammet samt i institutionsstyrelsen för Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Höstterminen 2006 Redan första dagen på terminen hölls information om LogUR och kommande LOforum, till den nya kursen (19) detta tillsammans med MFGs ordförande och sekreterare. Vid höstens första möte var uppslutningen något skral och även vid nästkommande möte saknades representanter från en av kurserna. Efter eftersökning kunde två representanter rekryteras. Uppslutningen från den nya kursen var däremot bra redan på första mötet. Höstens största projekt var uppstartandet av LO-forum, som fungerar som ett öppet möte för samtliga studenter på logopedprogrammet samt lärare från logopedprogrammet. På höstens två LO-forum var uppslutningen relativt god men kanske inte så god som vi hoppats på. Frågor rörande bl a praktik och litteratur diskuterades. Man lyfte också frågan om huruvida logopedstudenterna har rätt till vaccination eller inte. Senare under våren beslutades det att även logopedstudenter får gratis vaccination (gäller nya kurser). Information angående de 250 utskrifter som studenter vid Sahlgrenska Akademin varje termin har rätt till mottogs via MFGs ordförande, varpå önskemål uppkom om att införskaffa en skrivare till Hälsovetarbacken som är kopplad till GU-kontot. Detta genomfördes i början av vårterminen, även detta med påtryckning från MFGs ordförande. Användningen av hemsidan kom igång ordentligt, den uppdaterades och protokoll och annan information lades ut under hösten. Vid sista föreningsmötet på hösten hade LogUR fyllnadsval, och en ny ordförande, kassör och sekreterare tog vid. (Emy Larsson, Cecilia Olsson och Lisbeth Karltorp) Planer inför samarbete mellan utbildningsorter påbörjades för att fortsätta under våren. Sida 15 av 36

16 Vårterminen 2007 Under vårterminen lade vi fram ett förslag för programkommittén om tentagenomgångar. Detta är något som sällan tillämpas på Logopedprogrammet men som vi har tyckt oss se behövs, inte minst som ett lärandemoment. Vi lät påskina att GU.s regelsamling rekommenderar detta. Förslaget mottogs på ett positivt sätt men kommittén ville ändå inte schemalägga det utan hänvisade i stället till att det är upp till studenterna att efterfråga tentagenomgång inför/efter kurs om detta önskas. Man lät dock meddela att man i det material som skickas ut till kursledning ska trycka på rekommendationen om tentagenomgång. Under våren har också en sammanställning av kurslitteraturen påbörjats. Litteraturfrågan dyker ofta upp på LogURs möten samt på LO-forum. Studenterna upplever frustration då den obligatoriska litteraturen ofta är omfattande, dyr och svår att få tag i. Dessutom stämmer litteraturlistan inte alltid, vilket leder till att få köper litteratur i förväg, och därmed riskerar att bli utan litteratur om denna sedan är svåråtkomlig. Synpunkter på de två första läsårens litteratur samlades in med hjälp av studenterna, och den litteratur som inte använts eller varit svår att få tag i sammanfattades till ett dokument som lades fram för programkommittén på deras möte i april. Programkommittén uppskattade det arbete som lagts ner från LogUrs sida och tog åt sig av kritiken på ett önskvärt sätt. Flera titlar har sedan strukits eller bytts ut på litteraturlistorna. Under våren hölls endast ett LOforum p g a schematekniska svårigheter och dålig planering. Inbjudningar skickades ut per mail och det annonserades på kursportalen. Uppslutningen var relativt god och återigen diskuterades praktikfrågan. Utvärdering av lathundarna som används vid klinisk praktik skickades ut via mail till kurs XVII. Detta skedde i slutet av terminen och i skrivande stund hade ingen sammanställning hunnit göras, vilket alltså får bli ett kvarstående mål till nästa år. Vårt större planerade projekt inför våren var en utbildningshelg med representanter från Karolinska Institutets logopedprogram. Datumet var satt till den april. Tyvärr kunde inte denna helg genomföras då KIs representanter drog sig ur i sista stund. Planeringen var dock inte förgäves då vi hoppas på ett större samarbete med fler av landets utbildningar under hösten i stället. Inbjudningar och förfrågan om intresse har skickats ut under senvåren. Uppslutningen har varit god på samtliga möten under våren utom det sista då många hade förhinder. Sida 16 av 36

17 Verksamhetsberättelse för Läkarutbildningsrådet (LUR), 2006/2007 Organisation Under året har LUR bestått av AU: Emelie Hultberg (ordf), Robert Sigström (sekr) och Karin Säljö (kassör) samt två kursombud från varje kurs utom T9 och T11 där vi endast haft ett kursombud. Dessutom har ett par övriga läkarstudenter deltagit vid LUR:s möten. Löpande verksamhet LUR har under året haft åtta möten. I början på verksamhetsåret var uppslutningen något sämre men förbättrades sedan. Mötena var beslutsmässiga alla gånger. Under året har fokus under kursombudens rapporter legat på anonymitet vid tentamen, tentamensgenomgång, Kursportalen, kursens ½ -timme och kursnämnder för att på så sätt öka medvetenheten om dessa moment som en del av utbildningsbevakningen samt få större uppmärksamhet kring dessa. Ett projekt under året har varit att ytterligare förbättra informationsflödet, vilket har gjorts genom den nya hemsidan med protokoll, kallelser samt dokument av intresse för alla studenterna. LUR har genom AU under året även haft med artiklar som berört olika aspekter av utbildningsbevakningen i alla nummer av Organet. Representation LUR har under verksamhetsåret valt representanter till Programkommittén för medicinsk utbildning (PK-Med) och dess undergrupper och i dagsläget är studentrepresentationen god i dessa organ. Under året har LUR även representerats nationellt på då OMSiS (Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige) träffats. OMSiS är det samarbetsorgan som finns mellan utbildningsråden för medicinska utbildningar i Sverige. I samband med Läkarstämman i Göteborg i december 2006 arrangerade LUR ett OMSiS-möte som blev mycket lyckat. Ordförande för LUR (SOL) har även deltagit på ett internationellt IFMSA-möte i den grupp som ägnar sig åt utbildningsbevakning (SOME -Standing Committee on Medical Education). LUR:s sekreterare och kassör deltog i AMEE-konferensen (Association of Medical Education in Europe) som hölls i Italien i september. Projekt LUR har under hösten arbetat vidare med rekryteringen av kursombud och har i dagsläget två ombud från alla kurser förutom T9 och T11. Nya kursombud från T1 har fått en kursombudspärm med information om LUR och MFG. Internutbildningen Under hösten hölls på initiativ av SOL tillsammans med de andra utbildningsråden en utbildningskväll om Bolognaprocessen för kursombud och studentrepresentanter inom Sida 17 av 36

18 Sahlgrenska akademin. Denna var mycket uppskattad men tyvärr var deltagandet från LUR:s medlemmar lågt varför planer på vidare utbildning under våren lades ner. Lathund för klinisk handledning Den kliniska lathunden har delats ut till T6 under Infektionskursen. 50 exemplar har även skickats till kursen i Psykiatri. Under året har de 3000 exemplar som trycktes upp 2005 tagit slut. AU har satt samman formulär för att utvärdera lathunden och så har också gjorts av T8 och T11. Sammanställningen av lathundarna kommer att ske under sommarmånaderna av avgående AU och tillträdande AU kommer att presentera resultatet för LUR och PK-Med och ta ställning till vidare distribution av lathunden. Målbeskrivning Under verksamhetsåret har läkarutbildningens fokus legat på utformningen av den nya utbildningsplanen och dess anpassning till Bolognaprocessen (se nedan). I och med detta arbete har alla programmets kursplaner skrivits om för att anpassas till den förändrade högskoleförordningen. Detta har medfört att det har varit svårt att dessutom kräva av kursledningar att de ska utforma nya målbeskrivningar. Framöver ska dock även målbeskrivningar anpassas till Bolognaprocessen och förhoppningen är att detta kommer att resultera i nya, och bättre målbeskrivningar på sikt. Information angående tentamensgenomgång I en artikel i Organet informerades alla studenter om vad som gäller vid tentamina i största allmänhet och i den togs även rätten till tentamensgenomgång upp. Under våren har de dokument och beslut som finns om detta distribuerats till kursombuden som tagit upp frågan på kursnämnder. Upplevelsen är att anonymiteten vid tentamina förbättrats något under det gångna året. Frågan har diskuterats i PK-Med och kursledare menar att för få studenter närvarar vid genomgångarna. LUR diskuterade på sista mötet hur detta skulle kunna förbättras och frågan kommer att fortsätta vara aktuell under kommande verksamhetsår. Övrigt Ny läkarutbildning Sommaren 2006 kom en förändring i högskoleförordningen som medförde att en ny läkarutbildning behövde utformas; denna skulle anpassas till Bolognaprocessen samt innefatta ett examensarbete om en termin. Bolognaprocessen syftar till att skapa ett europeiskt område för högre utbildning till år Arbetet med den nya utbildningsplanen kom tyvärr igång sent. LUR diskuterade frågan och en arbetsgrupp med intresserade studenter tog fram ett eget förslag till ny utbildningsplan, som lades fram för kursledarkollegiet. Det visade sig bli en viktig del i beslutsprocessen, då det tvingade fram konstruktiva ansatser från lärare och kursledare. Den plan som till slut beslutades om, och som studentrepresentanterna stod bakom, kom att innehålla flera av de moment som trycktes på i vårt förslag. Det bör poängteras att den nya utbildningsplanen i sig endast är en formell anpassning till Bolognaprocessen; det finns nu plats för ett terminslångt examensarbete. Arbetet med anpassning till processens pedagogiska principer återstår. Sida 18 av 36

19 Arbete med nya kursplaner har skett i PK-Med AU där studentrepresentanter tryckt på vikten av att det tydligt framgår hur man hanterar obligatoriska moment, hur många LADOK-poäng som faller ut för avklarad kurs, vid flera examinationsdelar etc. samt att det i kursplanen ska anges att kursnämnd ska hållas. HSV:s utvärdering Verksamhetsåret inleddes med att HSV (Högskoleverkets) bedömargrupp besökte läkarprogrammet i Göteborg. SOL ordnade så att studenterna var väl representerade över terminerna. Rapporten från bedömargruppen kom i maj Läkarutbildningen i Göteborg placerades i den lägsta kvalitetsgruppen och framför allt framfördes kritik mot utbildningens plats i fakultetens (Sahlgrenska akademins) organisation samt avsaknaden av en gemensam pedagogik. Arbetet med att genomföra förändringar utifrån utvärderingen kommer att påbörjas under hösten Internationell medicin Lotta Mellander, professor i internationell medicin, har under många år varit kursledare för kursen Internationell medicin som ges under läkarprogrammets termin 10 som alternativ till projektarbetet. Under sommaren 2007 har Lotta Mellander gått i pension. Detta innebär att kursen gavs för sista gången VT Efter diskussioner i flera organ inom läkarutbildningen beslutade LUR om en namninsamling som gick ut till samtliga läkarstudenter via kursombuden och sedan samlades in av SOL. Denna överlämnades sedan till dekanus vid ett möte då frågan diskuterades. Trots dessa insatser stod det i slutet av verksamhetsåret klart att kursen inte skulle finnas HT Arbetet för att återinrätta kursen fortsätter under kommande verksamhetsår. Sida 19 av 36

20 Verksamhetsberättelse för Förvaltningsutskottet (FU), 2006/2007 den 31 juli 2006 Organisation Ledamöter Eric Strömblad, ordförande t.o.m Emelie Gyllencreutz, sekreterare t.o.m , ledamot t.o.m Elin Holmblad, ledamot t.o.m , sekreterare därefter t.o.m , ordförande resterande del av VÅ. Irina Midenfjord, ledamot fr.o.m t.o.m , sekreterare resterande del av VÅ. Ida Abrahmsson, kassör Gustaf Stukát, ledamot t.o.m Jenny Ousbäck, ledamot. Linnea Höper, ledamot fr.o.m Oskar Nordström, ledamot fr.o.m Möten Utskottet har haft sex möten under verksamhetsåret. Intendenter Intendenter under verksamhetsåret har växlat enligt ovan. Löpande verksamhet Möten och övrig medlemsverksamhet MFG:s olika organ har flitigt använt huset till möten och andra sammankomster. Corpser, föreningar och intresseorganisationer har använt sig av huset som tidigare. Villandagar Villandagar hölls vid fyra tillfällen under verksamhetsåret. Corpserna uppfyllde i de flesta fall sina skyldigheter mot MFG genom att närvara med minst tre representanter vid varje tillfälle. I de fall detta inte gjordes uträttades restarbeten i efterhand. Vi har dessutom erhållit benäget SIC-bistånd. Uthyrning Villan har hyrts ut gratis för kursfester, max en fest/kurs/termin. I de fall då kurser ej ställt upp med servering på sexets sittningar har dessa ej fått ha någon gratis kursfest. Utöver detta har Villan hyrts ut mot betalning för bl a disputationsfester och interna kalas. Samtliga bokningar för sommaruthyrning blev avbokade? Sida 20 av 36

21 Försäljning Försäljning av pappersartiklar och kontorsmateriel har fortsatt som tidigare år. Under året har ytterligare nya regler för alkoholförsäljning i förhållande till corpserna införts. Vasaskolan Nytt kontrakt med Vasaskolan har skrivits. Bashyran har höjts med 9000 kr till kr/termin (den höjdes senast 0304). Dessutom har avgiften för slitage höjts med kr till kr/år. Inga andra ändringar i kontraktet har gjorts. Ett möte har företagits med vasaskolans rektor där ömsesidig kritik samt framtidsplaner diskuterats. Tele2 Inga förändringar gjordes under året i avtalet eller arrangemangen vad gäller upplåtandet av plats på Villans vind för en basstation för mobil GSM-telefoni till Tele2. Städning Även i år har Sesab AB utfört vecko- och feststädning på Villan. Problemet med felaktiga fakturor kvarstår. Nya rutiner för kontroll av städningsfakturorna har dock visat sig effektiv. Myndigheter Tillståndsenheten Medicinska föreningens intendentassistent Elin Holmblad och sexmästare Jenny Ousbäck har utbildats i alkohollagen. Sexmästaren har tillsammans med intendenten Eric Strömblad, MFG:s ordförande Johan Salvén och skattmästare Ida Abrahamsson godkänts som PBI (personer med betydande inflytande) av Tillståndsenheten. Eric Strömblad och Jenny Ousbäck har hållit i utbildningen av serveringsansvariga. Denna utbildning innefattar bl a alkohollagen och brandskydd vid Villa Medici. Vid kursfester ställer Sexmästeriet upp gratis och serverar dryck. Ansökan om förlängt tillstånd har skett för ett tillfälle under verksamhetsåret, vilket innebär vi har ett tillfälle kvar under kalenderåret ICA Meny/Menigo Kontakt har tagits med Menigo (fd ICA Meny) för leverans av alkohol som Carlsberg inte har i sitt sortiment. Detta syftar till att minska Sexmästeriets inköp från Systembolaget. Reparation och underhåll Långsiktigt underhåll Renovering av fönster på intendentvåningen planerades till vårterminen pga väderförhållanden. Renoveringsfirman senarelade det hela ytterligare med hänvisning till andra projekt och det kommer att utföras i början på hösten VÅ 07/08. Ett möte med inspektor Björn Rydevik för att diskutera en långsiktig underhållsplan har diskuterats och är planerat till nästa VÅ. Sida 21 av 36

22 Festsalen Det har bedömts att Festsalen och hallen utanför skulle kunna fräschas upp av en ommålning. Diskussioner kring detta har förts under våren. Golvunderhåll Vi har som tidigare underhållit golvet i Wallenbergsalen genom att tvätta och olja det enligt gängse rutin. Avlopp Fr.o.m tömmer kommunen fettavskiljartankarna två gånger per år till skillnad från tidigare då man fick ansöka om tömning. FU beslutade att ej ansöka om dispens då fler tömningar upplevdes förbättra lukten på Villan. Investeringar Festsalen Nya stolar och bord av samma typ som de föregående har köpts in och levererats i slutet på VÅ. De gamla stolarna och borden bjuds ut i första hand till medlemmarna. Det kommer även att bli möjligt att på andra sätt sponsra inköpet av de nya möblerna. Sida 22 av 36

23 Verksamhetsberättelse för Idrottsutskottet (IdrU), 2006/2007 Syfte Vårt i verksamhetsplanen fastställda syfte att värna medlemmarnas välbefinnande fysiskt och psykiskt genom att verka för ökade möjligheter till idrottslig samvaro har uppfyllts genom löpande verksamhet enligt nedan. Organisation IdrU har under året bestått av följande förtroendevalda: Madelene Gabrielsson, ordförande Jaana Bolin, sekreterare Pontus Eriksson, kassör Patrik Pipkorn (endast HT 2006), övrig ledamot Tobias Börjesson, övrig ledamot Jesper Waldenström, övrig ledamot Lisa Önnestam, övrig ledamot Stina Stjernström, övrig ledamot Jonas Alverlin, övrig ledamot Madelene Karlsson (endast VT 2007), övrig ledamot Dario Tesan (endast VT 2007), övrig ledamot Cecilia Kållberg (endast VT 2007), övrig ledamot IdrU har, i enlighet med MFG:s stadga, haft fyra protokollförda möten under året och dessutom några inofficiella möten där inga beslut tagits. Löpande verksamhet IdrU har under året arrangerat träning för alla MFG:s medlemmar på Fysiken varje lördag klockan Träningen har bestått i en timma innebandy följt av en timma sport enligt rullande schema som anslagits på MFG:s anslagstavlor, distribuerats i klasserna och på hemsidan. Vi har också utlyst fredagssimning på Valhallabadet som ett IdrU-arrangemang. Deltagarna har betalt inträde i kassan som vanligt och sedan simtränat i grupp. Möjlighet till att lära sig simma crawl har funnits. IdrU har under verksamhetsåret arrangerat tre turneringar. På hösten spelades volleyboll- och innebandyturneringar och på våren innebandyturnering. Samtliga turneringar har varit relativt välbesökta. I innebandy- och volleybollturneringarna har vi haft mellan fem och nio deltagande lag från blandade terminer, dock företrädelsevis läkarstudenter. Sida 23 av 36

24 IdrU har också tagit ut ett lag till Medicinar-SM, som i år gick av stapeln maj i Lund. Göteborg placerade sig på en mycket hedrande andraplats efter segrande Umeå. IdrU har haft ett nära samarbete med den nystartade Löparcorpsen. Detta samarbete har bestått i att IdrU och Löparcorpsen har informerat om varandras aktiviteter, haft ett gemensamt bord på corpsmässan, använt sig av samma e-post-adress och samma mailinglista (med adresser till idrottsintresserade medlemmar i MFG som självmant skrivit upp sig på listan). IdrU har också i viss mån samarbetat med Alpincorpsen, genom att informera tillsammans på corpsmässan och informera om varandras aktiviteter i den mån kunskaper har funnits. Viktiga frågor I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2006/2007 framgår att IdrU bör ägna sig åt att försöka få fler apotekar- och logopedstudenter till IdrUs aktiviteter. Försök har gjorts, genom information i kurserna, informationsspridning via nyhetsbrevet, hemsidan och informationslappar på anslagstavlor som nås av alla MFG:s studenter och genom intensiv uppmuntran till de få icke-läkarstudenter som sedermera dykt upp på våra arrangemang. Sammanfattningsvis kan sägas att goda försök har gjorts, men att IdrU nog inte nått upp till sin egen målsättning (vilken dock inte var specificerad till antal/andel eller liknande). Sida 24 av 36

25 Verksamhetsberättelse för Internationella utskottet (Intet), 2006/2007 Syfte Internationella utskottet (Intet) startades vårterminen 2007 och godkändes som nytt utskott i syfte att ta emot inresande utbytesstudenter inom läkar-, logoped- och apotekarprogrammen. Fokus ska ligga på introduktion, sociala aktiviteter och att ordna faddrar. Därmed kan svenska studenter som vill diskutera utbytesstudier och träffa utländska studenter få en möjlighet att göra detta inom kårens verksamhet. Organisation Under året har Intet bestått av AU; Elin Holmblad (ordförande), Emelie Hultberg (kassör) och Ylva Odelberg (sekreterare). Därutöver har ett tiotal studenter från läkarprogrammet deltagit som faddrar till utbytesstudenter. Verksamhet AU har under vårterminen haft egna möten där Intets verksamhet diskuterats. Diskussionerna har till stor del rört hur utskottet bäst ska fungera och under vilka former det ska arbeta. Verksamheten utåt inleddes med deltagande på corpsmässan och på Sahlgrenska Akademins internationaliseringsdag samt med en artikel i Organet. AU har upprättat en lista med studenter som är intresserade av att vara faddrar för inresande studenter i olika kurser, vid vårterminens slut har 33 studenter anmält sitt intresse för att vara med på fadderlistan. Intet har under våren anordnat pubkväll, påskpyssel och svenskt påskfirande på Villan, bowling med middag samt kubb och picknick i Slottsskogen för utbytesstudenter och faddrar. Under våren har även ett samarbete med HVS (Hälsovetenskapliga studentkåren) inletts. Detta har fungerat mycket bra och nästan alla sociala aktiviteter som anordnats har varit gemensamma Kontakt har tagits med ESS (Exchange Student Services, GUs gemensamma serviceenhet för utbytesstudenter) för att samarbeta med dem vid förmedling av faddrar och liknande, vilket de ställer sig positiva till. Intet samarbetar också med Annelie Hyllner, internationell koordinator vid Sahlgrenska Akademin som håller i all kontakt med inkommande utbytesstudenter. Under våren anställdes ytterligare en internationell koordinator, Karin Dejke. Intets verksamhet har under våren finansierats med bidrag ut MFG:s projektpott samt bidrag från Programkommittéerna för medicinsk respektive farmaceutisk utbildning (PK-Med och PK-Farm). I samarbete med LUR, ABUR och MFGs styrelse har medlemmar ur AU även valts som studentrepresentanter i arbetsgrupperna för internationalisering vid såväl apotekarsom läkarutbildningen samt Sahlgrenska akademins internationaliseringskommitté. Sida 25 av 36

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008

Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Verksamhetsberättelse för MFG 2007-2008 Medicinska föreningens i Göteborg verksamhetsberättelse är det dokument som berättar vad de olika organen i MFG gjort under verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Verksamhetsåret 2011/2012 verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 bokslut för verksamhetsåret 2011/2012 revisionsberättelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 04/05

Verksamhetsberättelse 04/05 Verksamhetsberättelse 04/05 1. FÖRORD Denna verksamhetsberättelse är ett sätt för oss att avsluta och summera vårt verksamhetsår. Den är också en redovisning av vårt arv till våra efterträdare. Summeringen

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7

1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003-2004 1. FÖRORD 4 2. REPRESENTATION OCH ARVODERADE 5 2.1 KÅRSTYRELSEN 5 2.2 ARVODERADE STUDENTER 5 2.3 FULLMÄKTIGE 5 2.4 INSPEKTOR OCH PROINSPEKTOR 6 3. VERKSAMHETSOMRÅDEN 7 3.1

Läs mer

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. 1.7 Godkännande av föredragningslista. 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga 1

Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde. 1.7 Godkännande av föredragningslista. 1.9 Avstämning av ärendeplan Bilaga 1 MÖTE 3 2012-12-12 Kallelse Fullmäktigemöte 3 Härmed kallas Fullmäktige till sammanträde Tid: 2012-12-12, 18.00 Plats: Festsalen, Villa Medici Sändlista: kallelse@saks.gu.se Fullmäktiges ledamöter Preliminär

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse för året 2012 Julia Berglund Emma Lövgren Lisa Claar Maja Edlund Emily Töyrä Jens Werner Ulrika Byström Oskar Nellström Sandra Wikström Beatrice Rohdin Juridiska föreningen vid Umeå universitet Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer

Verksamhetsberättelse. 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Verksamhetsberättelse 2013/2014 Sveriges förenade studentkårer Handläggare: Styrelsen 14/15/JA Datum: 2015-01-14 Dnr: O47-4/1415 Innehåll Politiska prioriteringar under verksamhetsåret...3 Studenters trygghet

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

VårFUM II. Bilagehäfte nr.1. 2008-04-30 Studentkåren vid Högskolan Väst

VårFUM II. Bilagehäfte nr.1. 2008-04-30 Studentkåren vid Högskolan Väst VårFUM II Bilagehäfte nr.1 2008-04-30 Studentkåren vid Högskolan Väst Innehållsförteckning Alkohol och Drogpolicy hos Studentkåren vid Högskolan Väst... 3 Informationspolicy, informationsregler för Studentkåren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN... 17 BILAGA 2 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE...18 BILAGA 3 - ÄSKAN...19 BILAGA 4 - UTLÄGG... 20 BILAGA 5 - PROTOKOLL...

BILAGA 1 - VERKSAMHETSPLAN... 17 BILAGA 2 - VERKSAMHETSBERÄTTELSE...18 BILAGA 3 - ÄSKAN...19 BILAGA 4 - UTLÄGG... 20 BILAGA 5 - PROTOKOLL... Kårhandboken 2012 INNEHÅLL OM KÅRHANDBOKEN... 4 DOKUMENT SOM FÅR ALLT ATT FUNGERA...5 SEKTIONER/UTSKOTT...5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...5 ÄSKAN OM BUDGET...5 FÖRENINGAR...5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...5 ÄSKAN

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006 STYRELSE OCH PRESIDIET Medicinska Föreningens styrelse haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare FU:s ordförande InfU:s ordförande

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer