Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Beslutande ledamöter Esbjörn Jonsson (S), ordf Malin Westman (S) Annika Westin (S) Jan Svensson (S) Ingrid Åström (S) Erik Nordlander (C) Kristina Granlöf (C) Per Hörnblad (M) Per Sundin (KD) Jenny Nilsson (MP) Beslutande ersättare Hans Wentjärv (S) John Nilsson (M) Gerd Persson (S) Övriga ersättare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Mikael Hedin (S), Lillian Nilsson (S), Lars Strömstedt (S), Malin Sjöberg (S), Björn Edlund (C), Ann-Britt Svensson (C), Bengt Skogetun (KD) och Bror Wallström (FP). Förvaltningschef Carina Edblad Avdelningschef Trafik och park Ronny Sjögren Sekreterare Ann-Britt Häggström Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 28 september 2011, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Paragrafer Ann-Britt Häggström Ordförande Justerare Esbjörn Jonsson (S) Erik Nordlander (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Samhällsbyggnadsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Ann-Britt Häggström

2 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Innehållsförteckning 118 Information Ekonomisk uppföljning Tertialuppföljning september Svar på skrivelser angående nedsläckning av gatubelysning i Flärke Gideå Svar på skrivelser om vägbelysning i Yttersel Gallringsfrister för färdtjänst och riksfärdtjänst Digitalisering av bildkortsarkivet för bygglovhandlingar Kurser och konferenser Meddelanden Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut

3 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Information - Lantmäterienhetens verksamhet (Göran Norberg och Pia Höglander) - Verksamhetsplanering (Carina Edblad) - Färdtjänst (Marita Kangas, Elaine Hagström och Kjell Yngvér) - Information om ärendena på föredragningslistan och extra ärenden. Nämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Ekonomisk uppföljning 2011 Tertialuppföljning september 2011 Ärendet Enligt kommunens ekonomiska process ska nämnderna under september månad göra en tertialuppföljning. Den ska innehålla utfall 1-8 samt en prognos för innevarande år. Samhällsbyggnadsnämndens resultat efter åtta månader visar ett plus på 7,3 Mkr. Prognosen för helåret är plus 0,5 Mkr. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner tertialuppföljning september 2011.

5 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Svar på skrivelser angående nedsläckning av gatubelysning i Flärke Gideå Bakgrund I skrivelser till kommunstyrelsen, undertecknade av Rolf Nordin, ställs frågor gällande nedsläckning av varannan lampa på vägbelysningen inom Flärke Gideå som kommunen utfört av besparingsskäl för att klara anslagen budget. Anläggningen byggdes 1968 där belysningsföreningen betalade 30 % och dåvarande Gideå kommun 70 %, kommunen övertog därefter drift och underhåll, avtalet anger inte något gällande förnyelse. Anläggningen ligger inom Vattenfalls koncessionsområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att den inves-tering som gjordes 1968 av vägbelysningsföreningen är avskriven samt att anläggningen kan fortleva tack vare den förnyelse som gjorts. Just dessa frågor har diskuterats med representanter från Flärke Gideå både vid möten och via skriftväxling. Senaste svaret lämnades från förvaltningen. Ärendet I skrivelser daterade och från boende i Flärke Gideå ställs följande frågor som berör vägbelysningen: 1. När överlät Örnsköldsviks Kommun gällande avtal av färdigbyggd anläggning från Flärke Gideå m.fl byar till Vattenfall efter år 1971? 2. Vattenfall överlät år 2000 till Örnsköldsviks Kommun dessa ovan nämnda färdigbyggda belysningsanläggningar med tillhörande arvode på 10,5 miljoner. Var Vattenfall juridisk ägare till ovan färdigbyggda anläggningar? Från vilken tidpunkt blev Vattenfall juridisk ägare? 3. Vid färdigbyggd anläggning i Flärke Gideå den 19/ visar protokoll över slutredovisningen 30 % av kostnaden som 47 sakägare fick betala. Då var det 83 ljuspunkter helt enligt Statens Vägverks riktlinjer, idag är det ca 41 st ljuspunkter. Avtalet säger 83 ljuspunkter. 4. Har Örnsköldsviks Kommun uppfyllt gällande avtal när 83 ljuspunkter har reducerats till att bli ca 41 st i Flärke Gideå efter år 2009? Idag är det mellan meter mellan varje ljuspunkt. forts

6 Samhällsbyggnadsnämnd (16) 120 (forts) 5. Tar Örnsköldsviks kommunstyrelse på sig ansvar om en allvarlig olycka inträffar i Flärke by på grund av för långt avstånd mellan ljuspunkterna, som blev följden av Er nedsläckning av varannan ljuspunkt år 2009? Samhällbyggnadsförvaltningens svar på frågorna Fråga 1: Vattenfall har koncession på området och övertog driften på uppdrag av dåvarande kommun. Detta driftavtal följde med till Örnsköldsviks Kommun vid kommunsammanslagningen. Fråga 2: Vattenfall ansåg sig som ägare till samtliga anläggningar inom sitt koncessionsområde. Kommunen hävdade att de anläggningar som kommunen betalat helt eller till största delen var kommunens egendom. Till detta inkluderades också de medel som kommunen inbetalat till förnyelse och som fanns fonderade hos Vattenfall. Efter förhandling så medgav Vattenfall att kommunens hållning var riktig. Fråga 3: Örnsköldsviks Kommun har vid tidigare möten och via skrivelser upplyst Er om skälet till utbyte av armaturer samt den utglesning som gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen hävdar att funktionen vägbelysning finns kvar, dock med något sämre funktion. Liknande utglesning har skett på många vägar och efter många vägföreningsvägar för att kunna ha ekonomiska resurser att behålla belysningen. Fråga 4: Den investering som gjordes av 47 sakägare i Flärke Gideå 1968 är helt avskriven, skulle inte kommunen ha gjort mer än vad avtalet säger, alltså även gjort en förnyelse så skulle hela anläggningen ha släckts ned av elsäkerhetsskäl. Fråga 5: Ansvar för olyckor är det inblandade parter och då den vållande som ansvarar för. Samhällsbyggnadsnämndens behandling Yrkanden Per Sundin (KD) yrkar att nämnden besvarar fråga 4 enligt följande: "Gällande avtal har inte uppfyllts när förändringar av belysningen gjorts och vi avser att i en dialog med respektive väglyseförening, där lyset delvis släckts i strid mot ett gammalt skötselavtal, träffa nya avtal." För övrigt bifall till kontorets svar. forts

7 Samhällsbyggnadsnämnd (16) 120 (forts) Esbjörn Jonsson (S) yrkar bifall till kontorets samtliga svar på frågorna. Propositionsordning Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Esbjörn Jonssons yrkande. Nej-röst för bifall till Per Sundins yrkande. Ordförande lägger fram förslagen och finner bifall till Esbjörn Jonssons yrkande. Omröstning begärs. Omröstningsresultat 8 ja-röster: Esbjörn Jonsson (S), Malin Westman (S), Annika Westin (S), Jan Svensson (S), Ingrid Åström (S), Hans Wentjärv (S), Gerd Persson (S) och Jenny Nilsson (MP). 5 nej-röster: Erik Nordlander (C), Kristina Granlöf (C), Per Hörnblad (M), John Nilsson (M) och Per Sundin (KD). Samhällsbyggnadsnämnden har således beslutat att bifalla samhällsbyggnadsförvaltningens svar på frågorna. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens svar på frågorna som sitt svar till Rolf Nordin m.fl gällande belysning i Flärke Gideå. Reservationer Mot beslutet avseende fråga 4 reserverar sig Erik Nordlander (C), Kristina Granlöf (C), Per Hörnblad (M), John Nilsson (M) och Per Sundin (KD) till förmån för Per Sundins yrkande.

8 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Svar på skrivelser om vägbelysning i Yttersel Bakgrund Kommunen har beslutat att utglesning av belysning ska ske för att ekonomiskt klara kostnaderna för belysningen. Ingen belysningsanläggning har däremot tagits ur drift utan alla anläggningar finns kvar, men med en försämrad funktion. Samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt beslut i nämnden för teknik och service genomfört utglesning av vägbelysning längs belysningar uppförda via belysningsföreningar som erhållit ett sjuttioprocentigt kommunalt bidrag. Där har kommunen övertagit och ansvarat för drift och underhåll, men inte för förnyelse. Ärendet Yttersels Vägförening har i skrivelser daterade och ställt följande frågor: 1. Vem har tagit beslut om nedmontering och varför blev inte berörda inom området informerade? 2. Boende inom området bekostade del av investeringen, kan kommunen då utan vidare demontera hälften av ljuspunkterna utan förhandling? 3. Varför är även armaturfästen demonterade? 4. Varför har inte utglesning skett i Backe, Hållen och Gottne. Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på frågorna Fråga 1: Vi beklagar att vi inte har kunnat informera om de beslut som tagits gällande utbyte och utglesning av vägbelysning, men de åtgärder som gjorts har berört så många vägbelysningsanläggningar att det inte har varit tidsmässigt möjligt för förvaltningen att hinna med. Vägbelysningen har glesats ut i över 100 byar. Det är över 1600 lampor som har släckts med. Det var i huvudsak kvicksilverlampor vilka är förbjudna att säljas efter forts

9 Samhällsbyggnadsnämnd (16) 121 (forts) år Kostnaden för att förse dessa stolpar med ny armatur ligger på ca 5 miljoner kronor. Beslut om utglesning har tagits av dåvarande nämnden för teknik och service. Övik Energi AB är i dag ägare till anläggningarna. Fråga 2: Att en vägbelysningsförening betalade del av investeringen för många år sedan kan betraktas som avskriven och anläggningen överläts till kommunen för att svara för drift och underhåll. Den nya, men utglesade belysningen är ju i sig en ny anläggning och funktionen vägbelysning finns kvar om dock i försämrat skick. Fråga 3: Armaturer som inte ska vara driftsatta monteras ner för att de inte behövs längre och inte ska orsaka framtida elproblem. Fråga 4: Beträffande belysning i Backe, Hållen mm så består den av högtrycksnatriumarmaturer som inte prioriteras för utbyte just för tillfället. I Gottne är det kvicksilverbelysning och de kommer att bytas ut. I samband med det arbetet kommer utglesning att ske. Svar på den första skrivelsen, daterad , lämnades under augusti månad från förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämndens behandling Yrkanden Per Sundin (KD) yrkar att nämnden besvarar fråga 2 enligt följande: "Gällande avtal har inte uppfyllts när förändringar av belysningen gjorts och vi avser att i en dialog med respektive väglyseförening, där lyset delvis släckts i strid mot ett gammalt skötselavtal, träffa nya avtal." För övrigt bifall till kontorets svar. Esbjörn Jonsson (S) yrkar bifall till kontorets samtliga svar på frågorna. Propositionsordning Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Esbjörn Jonssons yrkande. Nej-röst för bifall till Per Sundins yrkande. Ordförande lägger fram förslagen och finner bifall till Esbjörn Jonssons yrkande. forts

10 Samhällsbyggnadsnämnd (16) 121 (forts) Omröstning begärs. Omröstningsresultat 8 ja-röster: Esbjörn Jonsson (S), Malin Westman (S), Annika Westin (S), Jan Svensson (S), Ingrid Åström (S), Hans Wentjärv (S), Gerd Persson (S) och Jenny Nilsson (MP). 5 nej-röster: Erik Nordlander (C), Kristina Granlöf (C), Per Hörnblad (M), John Nilsson (M) och Per Sundin (KD). Samhällsbyggnadsnämnden har således beslutat att bifalla samhällsbyggnadsförvaltningens svar på frågorna. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens svar på frågorna som sitt svar till Yttersels vägförening. Reservationer Mot beslutet avseende fråga 2 reserverar sig Erik Nordlander (C), Kristina Granlöf (C), Per Hörnblad (M), John Nilsson (M) och Per Sundin (KD) till förmån för Per Sundins yrkande.

11 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Gallringsfrister för färdtjänst och riksfärdtjänst Sammanfattning av ärendet Inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten förekommer både pappers- och elektroniska dokument. I enighet med Örnsköldsviks kommunfullmäktiges beslut , 21, om övergång till elektronisk arkivering har färdtjänsthandläggarna tillsammans med centralarkivet utarbetat ett förslag till gallringsfrister för de olika handlingarna inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten. I huvudsak föreslås gallring av de flesta pappershandlingar som förekommer i färdtjänst- och riksfärdtjänstverksamhet. I stället kommer dessa handlingar/uppgifter att finnas bevarade i digital form. Vilka gallringsfrister som föreslås att gälla för de olika dokumenten framgår av den upprättade dokumenthanteringsplanen för färdtjänst och riksfärdtjänst. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till gallringsfrister för färdtjänst och riksfärdtjänst enligt den upprättade dokumenthanteringsplanen.

12 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Digitalisering av bildkortsarkivet för bygglovhandlingar Bakgrund Inom byggenheten finns idag ett arkiv där handlingar finns på bildkort. På bildkorten lagras bygglovhandlingar och akter som rör fastigheter. Bygglovenheten har ett uppdrag att serva medborgare och näringsliv, ex mäklare, med uppgifter som rör fastigheter. Den utrustning som finns för att få fram bildkorten ur arkivet är trasig och reservdelar finns inte att få tag på eftersom det är en mycket gammal utrustning. Det har allt eftersom tiden gått blivit alltmer nödvändigt att åtgärda den uppkomna situationen. Effekten är att det tar lång tid att få fram handlingar ur arkivet och därmed svårt att serva allmänhet och företag på en acceptabel nivå när de efterfrågar handlingar som rör en specifik fastighet. Bygg och miljöavdelningen bedömer att det inte är en framkomlig väg att investera i den befintliga utrustningen som är en gammal tekniklösning. Kommuns vilja är enligt ett beslut i kommunfullmäktige att arkivhandlingar successivt ska digitaliseras. Förutsättningar Bildkortsarkivet består av ca bildkort. De är överförda på s.k. rullfilmer som arkiveras på Landsarkivet i Härnösand. För att göra dessa rullfilmer tillgängliga så måste de scannas. Därefter måste varje fil kopplas mot en sökfunktion, t ex fastighetsnummer och diarienummer, en s.k. indexering. Den indexeringen görs med fördel inom vår egen organisation. Arbetsinsatsen bedöms till ca sex månader. När scanning och indexering är gjord finns arkivet tillgängligt som datafiler och kan hanteras ex via e-post till sökande. Det finns två alternativ att digitalisera arkivet. Alternativ 1 innebär att vi upphandlar en tjänst som scannar och att vi förfogar över materialet och efterföljande tjänster. Alternativ 2 innebär även den en upphandling av en tjänst där ett företag scannar samt indexering av materialet. Skillnaden är att företaget förfogar över materialet och lägger det som en webbtjänst där kommunen får köpa licenser samt servar medborgare och näringsliv med att tillhandahålla uppgifter. Nackdelen är att företaget kan upp- forts

13 Samhällsbyggnadsnämnd (16) 123 (forts) höra eller går i konkurs och därmed finns risken att kommunen mister tillgängligheten till materialet. Centralarkivet avråder dock med bestämdhet att ingå den typen av avtal. Kostnaden för alternativ 1 bedöms ligga totalt på kr varav kr för scanning och kr för arbete internt med indexering av materialet. Med anledning av centralarkivets ställningstagande mot alternativ 2 bedöms det ointressant att gå vidare med en kostnadskalkyl. Licenskostnaden för fem användare uppgår till kr plus kostnaden för scanning. Indexeringen av materialet är detsamma för båda alternativen. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att bygg och miljöavdelningen går vidare med en upphandling för digitalisering av bildkortsarkivet enligt alternativ 1 och att finansiering sker inom befintlig ram för samhällsbyggnadsnämnden.

14 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Kurser och konferenser - Inbjudan till Demokratidagen för unga, ett forum för möte mellan unga, politiker, chefer och tjänstemän. Örnsköldsvik Tre politiker från samhällsbyggnadsnämnden deltar.

15 Samhällsbyggnadsnämnd (16) 125 Meddelanden A. Mark- och miljödomstolens dom Överklagat beslut gällande beviljat bygglov för anordnande av parkering på Domsjö 47:1. Plan- och miljönämnden beviljade , Pmndb/2010:727, bygglov för anordnande av parkering. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut. Mark- och miljödomstolen upphäver nu länsstyrelsens beslut. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov står därmed fast. (Sbn/2011:2067). B. Mark- och miljödomstolens dom Överklagat beslut gällande strandskyddsdispens på Västerhus 1:3 del av. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade , 31, strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus. Länsstyrelsen upphävde kommunens dispensbeslut i beslut vilket har överklagats. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. (Sbn/2011:2463). Samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av meddelandena.

16 Samhällsbyggnadsnämnd (16) Sbn/2011: Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut 2011 Ärendet Redovisning av de beslut som fattats med stöd av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Förteckning över delegationsbeslut 2011, nr , LEX-ärenden, bygg m.m., delegationsbeslut 2011, nr , ECOS-ärenden, miljö och livsmedel m.m., delegationsbeslut 2011 i ärenden om alkohol, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel , delegationsbeslut 2011 i ärenden om samhällsbetalda resor, färdtjänst och riksfärdtjänst , delegationsbeslut 2011, nr , i ärenden om upplåtelse av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet, delegationsbeslut 2011, nr 4-7, i ärenden om skolskjuts, delegationsbeslut 2011, nr 1-254, i ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, delegationsbeslut 2011, nr 13, i ärenden inom brand- och säkerhetsavdelningen, delegationsbeslut 2011, nr 77-82, personalärenden Bilagor. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-28 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Katarina Nylén (S)

Läs mer

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Nämnden för teknik och service 2009-10-20 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Ove Eriksson (MP) Pär Söderström (S) Agneta Brendt (S) Monica Flöjt (S) Solveig Jansson (S) 161-169

Christina Falk (C) Pärlennart Larsson (KD) Ove Eriksson (MP) Pär Söderström (S) Agneta Brendt (S) Monica Flöjt (S) Solveig Jansson (S) 161-169 Protokoll 1 (30) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 10.05-10.25, 10.35-10.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-10-26. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 2010-10-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna måndagen

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Elin Lestander, sekreterare Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 4,5,11 Marika Nilsson, 5 Sammanträdesdatum Sida 2011-01-20 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Fyrkanten, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 januari 2011, kl. 08:00 12:00 ande Björn Berglund, S, ordförande Christer Berglund, S Daniel

Läs mer