Politikens språk i mediernas offentlighet Arbetsrapport IV. Ja men Alf om telefonväkteri i radio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikens språk i mediernas offentlighet Arbetsrapport IV. Ja men Alf om telefonväkteri i radio"

Transkript

1

2 Forskningsprogram Politikens språk i mediernas offentlighet Arbetsrapport IV Ja men Alf om telefonväkteri i radio Ulla Moberg Koordinator: Mats Ekström HUMANISTISKA INSTITUTIONEN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP Telefon: E-post:

3 1 Ja men Alf om telefonväkteri i radio Ulla Moberg Via radio och TV kan människor som normalt inte deltar i offentliga debatter finna en alternativ offentlig arena. Samtal av det slag som förs i radions ring-in-program har blivit allt vanligare medan medieforskningen ofta inriktar sig på mediehändelser som behandlar kriser, katastrofer, våld, politiska utspel. Ring-in-program häcklas inte sällan av de debattörer som redan har tillträde till offentligheten, de som skriver på tidningarnas debattsidor och uttalar sig i radio och TV. Lyssnare som ringer till dessa program karakteriseras som äldre, bittra, åsiktsstyrda, känslodrivna etc. Samhällsfrågor skall uppenbarligen debatteras offentligt av experter och även för public service har utgångspunkten varit att experter vet mer än mannen på gatan, att journalister och mediearbetare har förmåga att se övergripande mönster och att den kunskapen sedan skall förmedlas till lyssnarna (Murdock 1996:21). Respekten och förståelsen för människors politiska uppfattningar brister, och vissa av offentlighetens röststarka debattörer har uppenbarligen svårt att tro att folk möjligtvis på goda grunder kan bilda sig en egen uppfattning om olika samhällsfrågor. Tal och föredrag som var så vanliga i radio under de första decennierna blir allt ovanligare inslag. Inlärda monologer har nu bytts ut mot intervjuer, samtal och diskussioner som uppfattas som spontana, omedelbara och autentiska. Gårdagens mycket väl förberedda debatter har ersatts av vardagligt, oplanerat prat som uppstår i situationen och även i direktkontakt med lyssnarna. I medierna finns och har länge funnits möjligheter för människor att göra sin stämma hörd. Till Sveriges Radios Ring P1 ringer varje vardag lyssnare och vädrar sina åsikter i dialog med en programledare, och det telefonväkteri som infördes på 60- talet när folk kunde ringa in och tala med politiker är en programtyp som ännu lever kvar. Väljare och valda möter här varandra i samtal i offentligheten. Politikerna ställs till svars; de måste i samtalen sträva efter att vara trevliga och tillmötesgående gentemot den som ringer samtidigt som de naturligtvis har ett intresse av att ge svar som har en viss allmängiltighet, dvs. politikern vänder sig till den lyssnande publiken och inte bara till inringaren. En erfaren

4 2 politiker kan använda situationen som en sorts talarstol varifrån ett mer generellt politiskt budskap levereras till och fångar in alla lyssnare. I stället för att svara på frågor passar man alltså på att, när tillfälle ges, hålla ett monologiskt tal. Dessa olika roller, å ena sidan en samtalspartner, å andra sidan en politiker som talar gör att dialogen tenderar att bli kvasiliknande med långa oavbrutna turer. Här krävs det att partiledaren kan dels föra en dialog med inringaren, dels med retoriska strategier nå ut med sina politiska budskap till den lyssnande publiken den publik för vilken radioprogram produceras. För politiker som blir intervjuade är därför kunskapen om regler för samtal lika viktig som retoriken är för offentliga tal. Från inringarens sida handlar det emellertid om spontant tal riktat till just den person som är ens samtalspartner, och man ställer inte sina frågor för publikens skull utan för sin egen. Jämfört med intervjuer mellan en journalist och en politiker präglas denna interaktion till viss del av oförutsägbarhet. Det är inte fråga svar som hela tiden gäller och inringande lyssnare är inte alltid så disciplinerade att konstruera identiteterna som utfrågare och svarare. Samtalsdeltagarna placerar sig alltså delvis inom olika format vilket dessutom förstärks av att programledaren och politikern sitter i en radiostudio, medan inringaren sitter hemma med sin telefon, i en privat miljö. Syftet Denna artikel koncentrerar sig på telefonväkteri med en ledande politiker, kristdemokraternas Alf Svensson. Det handlar här om ett faktiskt samtal mellan människor som möts i en medierad interaktion en interaktionssituation som är medierad dels via telefon, dels via direktsänd radio inför en lyssnande publik och med en programledare som är aktiv och närvarande. Publiken inbjuds att delta i ett offentligt samtal, att inta rollen som intervjuare. Inspelningarna har transkriberats i detalj (se transkriptionsnyckel), och utdrag ur transkriptionerna får belysa olika interaktionspraktiker. I analysen av hur politiker svarar är det deltagarnas perspektiv som får gälla, dvs. i detta fall lyssnarens som ringer in, programledarens och den utfrågade politikerns. Telefonsamtal i radio Telefonsamtal i radio är institutionella därför att åtminstone en av deltagarna, programledaren, är inriktad mot en uppgift som organisationen tilldelat honom/henne. Samtalen pågår dessutom i ett offentligt rum; de är etersända; de är styrda av tidstablåer och teknik; det finns en fördelning av roller som medför åtskilda rättigheter och skyldigheter och det finns lyssnare att ta hänsyn till. Samtalen är inte förberedda utan argument och samtalsämnen uppstår i situationen i det ögonblick inringarna tar till orda och utvecklar sina synpunkter eller ställer sina frågor till politiker i studion. Den sociala interaktionen liknar vanliga samtal; den som ringer in har bestämt samtalsämne och man kan inte riktigt veta varthän samtalet kommer att gå. Telefonväkteriprogram med politiker är en situation där två tämligen väl förtrogna med situationen, programledaren och politikern, interagerar med en lyssnare som ringt in från sitt hem eller arbete, vanligtvis en person som inte är van att uttrycka sin mening offentligt i medierna. Inringarna växlar, nya röster förs in, medan de två i studion är desamma hela

5 3 kvällen. Samtalen sänds direkt och liknar varandra i uppläggning. De består av en uppsättning faser som följer i en bestämd ordning. Samtalen inleds med en sekvens om 3 6 turer där alla tre deltagarna har minst en tur var. Kontakten upprättas av programledaren/moderatorn som inleder: Programledaren: Inringaren: Programledaren: Inringaren: Politikern: Inringaren: Stina Skog från Skara hej på dej ja hej hej du har en fråga ja hej Stina Skog jo ja tänkte fråga Programledaren identifierar inringaren med namn och ort, hälsar och för in denne i programmet. I dessa samtal hälsar alltså programledaren, den uppringde, i den första turen och inringaren svarar. Därmed hamnar inringaren i en position där han/hon måste lyssna på vad den uppringde säger i stället för tvärtom som är fallet i vanliga telefonsamtal (Schegloff 1972). Efter hälsningssekvensen och efter att relationer upprättats mellan de tre deltagarna och med lyssnarna, förväntas inringaren fråga något och därefter skall partiledaren svara. Programledaren avgör så småningom när det är dags att runda av och ställer också ibland en och annan fråga till inringaren och till partiledaren. Att delta i dessa program är interaktionellt krävande eftersom den som ringt in snabbt måste växla mellan olika talarroller. Inom loppet av några minuter eller t.o.m. sekunder förväntas man gå igenom en rad positioneringar (Goffman 1981), från den som tagit initiativet och ringt till Sveriges radio till rollen som talare off-line och sedan som uppringd talare som väntar, till positionen som aktiv deltagare i ett offentligt radioprogram med två erfarna samtalsdeltagare. Via dessa positioneringar kommer man till slut fram till rollen som utfrågare, dvs. den som ska ställa en fråga om ett ämne som redan initierats före sändning och som programledaren och politikern i förväg via slussen känner till. Frågeställaren går sällan rakt på frågan utan etablerar på olika sätt sin roll som utfrågare: jo ja tänkte fråga, eeh ja funderar lite grann varför, eeh den viktigaste frågan som ja tycker då, eeh ja undrar va vill du göra. Härmed har den som ringt till programmet återtagit sin initiativrätt och antagit identiteten som utfrågare. Intervjuer Clayman & Heritage (2002) har studerat nyhetsintervjun, dvs. situationer där en journalist ställer frågor till politiker, makthavare inom näringslivet etc. Strukturellt har i dessa lägen den som ställer frågan en stark position. En fråga utgör den första delen i ett närhetspar, den kräver ett svar och den som frågar har rätten att tala igen efter svaret (Sacks 1995, s. 49). Så förhåller det sig så länge man befinner sig i positionen att ställa frågor, dvs. frågaren styr och kontrollerar interaktionen. Särskilt starkt är detta i institutionella samtal, t.ex. i domstolar, klassrum och nyhetsintervjuer. I ring-in-program är identiteterna som utfrågare och svarare däremot mer diffusa. Den starkare positionen som frågare mjukas upp p.g.a. deltagarstrukturen. Inringarens möjligheter beskärs i och med att han/hon får positionen som uppringd snarare än den som ringer. I dessa program är dessutom förhållandet mellan utfrågare/lekman, politiker och programledare klart asymmetriskt till utfrågarens nackdel den som ställer frågorna har här ingen självklar institutionell status (Thornborrow 2001, s. 20).

6 4 Ett allmänt antagande är att politiker svarar undvikande på frågor i medierna, något som i sig inte är så konstigt eftersom frågorna ofta är kritiska och ifrågasättande. Ett klart och entydigt svar på sådana frågor kan ju komma att ge för politikern icke önskvärda effekter. Men ett undvikande svar kan å andra sidan ge upphov till följdfrågor och öppet ifrågasättande från journalistens sida. En lyssnare som ringer in och ställer frågor har knappast den rutinen, men även om frågeställaren inte lägger märke till att politikern kanske slirar på svaret så kan publiken eller programledaren göra det och därav dra slutsatsen att politikern har något att dölja. I en situation med frågor och svar förväntar sig ju både frågeställare och lyssnare ett svar. Telefonväkteri med Svensson I detta utdrag ur ett samtal med Alf Svensson har programledaren annonserat vem som ringer, Ingvar, och ämnet: statliga egendomar, en rubricering som inte helt överensstämmer med den fråga som följer. Efter en hälsningssekvens är alla tre med i samtalet och Ingvar går som en professionell utfrågare och till skillnad mot de flesta andra inringare direkt på frågan utan inramning eller etablering av frågarrollen. Här handlar det om en ja-/nejfråga angående regeringsbildning kopplad till ägandet av naturtillgångar: kommer du å medverka i en borgerli regering följd av en konditional bisats: om vi ska sälja ut våra naturtillgångar som vattenfall sveaskog å LKAB me mera Ingvar: kommer du å medverka i en borgerli regering om m- om vi ska 101. sälja ut våra naturtillgångar som vattenfall sveaskog å LKAB 102. me mera (hh) 103. Alf: (.) ja ja tror att de finns en eh del som vi kan sälja ut men ja ha[in Ingvar: (.) ja ja tror att de finns en eh del som vi kan sälja ut men ja ha[va då 105. Alf: jaa till exempe:l eeh e Vasakronan[ fastighetsbolaget[(.)nordea>> 106. Ingvar: jaa tillexempel: eeh e Vasakronan[ja [ja ja men 107. Alf: >>ja tycker vi kunde ha sålt ut hela Telia samtidigt så ä de ju så 108. atte (.) man ska ju *inte sälja* när börsen är som lägst men att 109. de finns anledning att fundera över varför staten ska äga de om man 110. nu tror som ja som eh (.) aktieägarna kan ta hand om [bättre 111. Ingvar: nu tror som ja som eh (.) aktieägarna kan ta hand om [ ja m ja men Alf [de ä ju du å jag å alla våra medborgare som äger>> 113. Alf: ja men Alf [ja 114. Ingvar: >>vattenfall vi äger sveaskog me me[ra va(.) ] å vå- å v- våra>> 115. Alf: >>vattenfall vi äger sveaskog me me[m ja men än-] 116. Ingvar. >>kommande generationer ska inte dom få ög- äga några 117. naturtillgångar över huvud taget? 118. Alf: men om man nu nu nämnde ja ju inte eh de du[nämnt ] 119. Ingvar: men om man nu nu nämnde ja ju inte eh de du[nä men] men ja ha 120. nämnt de ja 121. Alf: va sa du 122. Ingvar: ja nämnde ju vatttenfall [sveaskog å LK[AB 123. Alf: ja nämnde ju vatttenfall [jaeaskog å LK[ja ja ja nämnde ju inte 124. dom men ja sa [att de finns] 125. Ingvar: dom men ja sa [nä men de ]ä ju dom ja vill ha svar på Alf Svensson inleder med att referera till och upprepa sälja ut. Samtalsturen kan, eftersom den anknyter till villkorsbisatsen, vara ett relevant preludium till ett kommande svar. Men det kan också röra sig om ett icke efterfrågat svar som omärkligt styr bort från själva frågan om medverkan i en borgerlig regering. Svensson har helt enkelt anpassat frågan till det svar han är beredd att ge. Ingvar släpper för tillfället frågan och avbryter i stället och söker klarhet

7 5 angående utförsäljningarna. Svensson undviker emellertid att ange naturtillgångarna när han exemplifierar och på rad 109 vagt påpekar att de finns anledning att fundera över varför staten ska äga. Ingvar återkommer emellertid till naturtillgångarna och Svensson invänder på rad 118: men om man nu nu nämnde ja ju inte eh de du nämnt. Ingvar står på sig och Svenssons fråga va sa du kan vara ett sätt att vinna tid. På rad upprepar han ja ja ja nämnde ju inte dom utan att låtsas om att det faktiskt var naturtillgångarna som explicit togs upp i den inledande frågan. Detta vill Ingvar nu ha besked om. Alf värjer sig och håller fast vid principer för statlig egendom över huvud taget. Så småningom kommer svaret på frågan om vattenfall sveaskog å LKAB, 16 turer efter inledningsfrågan. Svaret är jaa de vet inte ja om dom ska säljas ut vilket kanske förklarar obenägenheten från Svenssons sida att snabbt ge ett besked. Programledaren ingriper: 144. PL: varför Alf Svensson kan du inte svara på om eh om du tycker att 145. staten ska sälja ut [till exempel vattenfall] 146. Alf: staten ska sälja ut [därför att ja ty- (.) ] ja tycker inte att de ä dom 147. företag som man i förstone ska sälja ut om man ska sälja ut 148. dom senare de får de ju bli resonemang å debatt om mellan 149. utförsäljarna i nuläget så ä inte så att säja (.) försäljningsintresset 150. tror ja särskilt omfattande vare sej för eh telia den del som staten 151. har kvar eller för vasakronan men ja ser inte de som rimligt att 152. [staten ska äga å konkurrera å inte göra de möjligt för aktieägare>> 153. Ingvar: [nä men 154. Alf: >>[att komma in 155. Ingvar >>[ja men Alf 156. Alf: ja Svensson värjer sig för exemplet vattenfall och nämner i stället telia och vasakronan (rad ). Ingvar försöker komma in i samtalet nä men, ja men Alf för att återföra samtalet till vattenfall. Han bemöts av Svensson som hellre vill tala om vin å sprit (rad 166) Alf: men ja men du talar hela tiden om vattenfall Ingvar Jacobsson 165. Ingvar: ja 166. Alf: men om vi talar om vin å sprit 167. Ingvar: [ja 168. Alf: [ä de så orimligt att de säljs ut 169. Ingvar: varför ska vi sälja ut Sverige för 170. Alf: varför ska vi ja Sverige vin å sprit ä väl inte Sverige 171. Ingvar: jo men de ä v- de ä väl delvis i alla fall nä men ja menar vi måste ju 172. s- tänk svara nu på sveaskog vattenfall å LKAB[ kommer du å>> 173. Alf: s- tänk svara nu på sveaskog vattenfall å LKAB[nä 174. Ingvar. >>medverka i en borgerli regering om dom säljs ut eller kommer du 175. å avgå om m- när de kommer opp 176. Alf. nää så kan man inte resonera att man kommer å avgå eller inte avgå 177. man måste våga vända och vrida på frågeställningarna ja sitter ju här 178. å säjer att de ä inget prioriterat från vårt håll när de gäller 179. utförsäljningar ja talar om vasakronan telia apoteksbolaget vin[ å>> 180. Ingvar: utförsäljningar ja talar om vasakronan telia apoteksbolaget vin[ja 181. Alf: >>sprit 182. Ingvar: ja men hörre du= 183. Alf: =SAS kan ja tänka mej å sälja 184. Ingvar: ja men Alf 185. Alf: ja 186. Ingvar: de ä inga naturtillgångar vattenfall ä en naturtillgång skogen ä en 187. naturtillgång och LKAB ä en naturtillgång 188. Alf: ja (.) [därf Ingvar: ja (.) [och de ä ju de vi ska prata om

8 Alf: (.) jaa vi tala väl generellt inledningsvis om om staten ska äga eller om 191. vi kan sälja ut en del utav de som staten för närvarande[ äger 192. Ingvar: vi kan sälja ut en del utav de som staten för närvarande[ja men ja ha 193. ja ha hela tiden prata om vattenfall [sveaskog å LKAB Utfrågaren ger inte upp utan uppmanar på rad 172 Svensson att svara nu på sveaskog vattenfall å LKAB och återkopplar därmed till och upprepar den fråga han inledde samtalet med men aldrig fått något svar på, nämligen om Svensson kommer att medverka i en borgerli regering om dom säljs ut eller kommer du å avgå. Svenssons svar på rad 176 visar att han tycker att det är omdömeslöst att ställa den frågan och återgår till vasakronan telia apoteksbolaget vin å sprit. Han avbryts av en något uppgiven Ingvar på rad 182 och 184 ja men hörre du; ja men Alf, och han slår fast ytterligare en gång i en trelistning: vattenfall ä en naturtillgång skogen ä en naturtillgång och LKAB ä en naturtillgång (rad ). Han påpekar att de ä ju de vi ska prata om (rad 189). Så tycker emellertid inte Svensson: vi tala väl generellt inledningsvis (rad 190). Men Ingvar har redan från första början talat om vattenfall sveaskog å LKAB ett mantra som han upprepat med vissa modifikationer åtta gånger under samtalet. Samtalet avslutas med att Svensson hävdar angående vattenfall sveaskog å LKAB att de ä ingenting som ligger i så att säja första hand om de blir tal om utförsäljning, och programledaren avrundar: ja tror inte att du får så jättemycke tydligare eh svar än så. Utfrågaren är stark och vill veta dels om Svensson tänker bilda regering med partier som är beredda att sälja ut Sverige, dels om en borgerlig regering kommer att avhända sig våra naturtillgångar. Svensson försöker på olika sätt att undvika ett rakt svar. Han girar åt ett annat håll genom att t.ex. redogöra för vilka företag han är beredd att sälja i stället för att tala om vilka som inte, enligt kristdemokraterna, bör avyttras. En undvikandestrategi är att som Svensson hålla sig inom ämnessfären, i detta fall utförsäljningen av statliga bolag, men med en utvikningsmanöver styra samtalet så att frågan lyfts upp på ett övergripande, generellare plan och kommer att gälla sådana bolag som inte förknippas med naturtillgångar. Men Svenssons undvikande manövrar uppmärksammas av såväl programledaren som den inringande lyssnaren och båda kräver besked. Vanligtvis undviker politiker sådana omvägar eftersom de vet att detta kan leda till besvärliga följdfrågor (Clayman & Heritage 2002, s. 245). Det kan i detta fall vara så att Alf Svensson underskattat utfrågaren. Detta exempel visar några strategier som politiker kan utnyttja när de av olika skäl inte är beredda att, eller inte kan, ge ett entydigt svar på en konkret fråga. Ibland slutar ändå samtalet med att både programledare och inringare tycker att de fått ett adekvat svar, men i exemplet Alf Svensson talar parterna förbi varandra och utfrågaren anser att han inte fick något svar på sin fråga.

9 7 Litteraturförteckning Clayman S. & Heritage J., 2002: The News Interview. Journalists and Public Figures on the Air. Cambridge: Cambridge University Press. Goffman, E., 1981: Forms of Talk. Oxford. Heritage, J. & Greatbatch, D., 1991: On the Institutional Talk: The Case of News Interviews. In: Boden, D. & Zimmerman, D.H. (eds.), Talk and Social Structure. Berkeley: University of California Press. S Jefferson, G., 1990: List-Construction as a Task and Resource. In: Psathas, G. 8ed,), Interaction Competence. Lanhamn. S Murdock, G., 1996: Rights and Representations: Public Discourse and Cultural Citizenship. In: Gripsrud, J. (ed.) Rhetoric Knowledge mediation. Working papers No Bergen. University of Bergen. S Sacks, H., 1995: Lectures on conversation. Vol I & II. Ed. by Jefferson, G. Oxford: Blackwell Publishers. Schegloff, E. A., 1972: Sequencing in conversational openings. I: Gumperz & Hymes (eds.) Directions in Sociolinguistics. New York. S Thornborrow, J. 2001: Questions, control and the organization of talk in calls to a radio phone-in. In: Discourse Studies. London m.fl.: SAGE Publications. S Transkriptionsnyckel: (.) paus kortare än 0,5 sekunder [ ] överlappande tal = yttrandena sammanbinds utan paus hundar emfatiskt tryck ja sägs med svag röst me- avbrutet ord (hh) (.hh) utandning resp. inandning? frågeintonation >> repliken fortsätter på ny rad (används vid samtidigt tal) (HOSTAR) versaler visar metakommentarer ja: förlängning av vokalen

Interaktion Kommunikation Samtal

Interaktion Kommunikation Samtal Interaktion Kommunikation Samtal Ickeverbal kommunikation Klädsel Kroppshållning Gester Närhet / distans Ansiktsuttryck Ögonrörelser Attityd / bemötande Kultur Kroppskontakt Statusföremål Röst och tonläge

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse

Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Omformuleringar som en resurs för gemensam förståelse Preliminära resultat från min avhandlingsstudie om gemensam förståelse Inst. för Nordiska språk, Uppsala 5 juni 2012 Karin Sheikhi Göteborgs Universitet/Mälardalens

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Kommunikationsanalys (5) Mathias Broth Avdelningen för språk och kultur/ikk

Kommunikationsanalys (5) Mathias Broth Avdelningen för språk och kultur/ikk Kommunikationsanalys (5) Mathias Broth Avdelningen för språk och kultur/ikk Kapitel 10: Joint commitment Joint actions är beroende av att alla inblandade är beredda att delta. Transfer of goods : någon

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Varför är Carl Bildt så skicklig på att hantera journalister?" Peter Dahlgren. medie- och kommunikationsvetare"

Varför är Carl Bildt så skicklig på att hantera journalister? Peter Dahlgren. medie- och kommunikationsvetare Varför är Carl Bildt så skicklig på att hantera journalister?" Peter Dahlgren medie- och kommunikationsvetare" Status kärnfrågan i en debatt" 1 Fakta: Gjorde han det?" 2 Definition: Vad gjorde han?" 3

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial TJ UGAN. Vad handlar boken om? Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Berättaren är en flicka, eller pojke, som ska köpa julklappar. Hon/han ger en tjuga till en kvinna som sitter och tigger. I en affär blir berättaren

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

Vad är rättvisa skatter?

Vad är rättvisa skatter? Publicerad i alt., #3 2008 (med smärre redaktionella ändringar) Vad är rättvisa skatter? Det är uppenbart orättvist att många rika privatpersoner och företag genom skatteplanering och rent fusk lägger

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Ur: Filosofisk tidskrift, 2008, nr 4. Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet Är handlingsfrihet förenlig med determinism? Peter van Inwagens konsekvensargument ska visa att om determinismen

Läs mer

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G

KONTAKT Linus Jonkman Programansvarig Telefon: 0733 500 153 Linus.jonkman@sigma.se W W W. E G O N A U T. O R G SEMINARIER På de kommande sidorna kan du ta del av vårt utbud av seminarium. De flesta ämnen finns i utföranden med olika ambitionsnivå. Kunskapen kan även förstärkas genom att ämnet utförs som en halvdag

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen,

01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 S: se saken ä den att eh (0,3) pt (0,4) nä man ä ung 02 å frisk (0,2) dä ä ett friskt jöre i skogen, 01 I: ja:? 02 (0,3) 03 S: å senn på dåm (0,6) eh: spikte'n läkta si. 04 (0,5) ((fortsätter)) 01

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar:

Kroppsspråk och tal. Introduktion. Gå- och Stopp-signaler. Viktiga delar: Kroppsspråk och tal Introduktion I detta avsnitt kommer du lära dig ett par grundläggande saker för kontakt med andra människor. I kontakt med andra använder vi både ord och kroppsspråk. Du kommer att

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I TIDERSRUM DEN 12 APRIL 2010. Datum: 2010-04-12 Tid: 19.00 20.50 Plats: Hembygdsgården, Tidersrum Deltagare: 14 Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Gratis är gott. Eftersmaken är sur.

Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Gratis är gott. Eftersmaken är sur. Det drabbar ingen fattig. Det går inte att stoppa ny teknik. Den som verkligen har talang kommer att skapa ändå. Om man lyssnar på några av argumentet som förts fram

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

2006-10-18 UD2006/75. Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge

2006-10-18 UD2006/75. Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge 2006-10-18 UD2006/75 Barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom UD 2004:06 Granskningsnämnden för radio och TV Box 244 136 23 Haninge Sekreterare Anna Mannikoff Telefon 08-405 47 39 Mobil 070-225 05 29

Läs mer

Man får det intrycket av dig

Man får det intrycket av dig Örebro Universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Man får det intrycket av dig En samtalsanalytisk studie i journalisters användande av det indefinita pronomenet man i partiledarintervjuer.

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/6 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/01339 och 1348 SAKEN Uutiset, SVT2, kl. 17.45, Rapport, kl. 6.30, 7.00 och 7.30 samt Gomorron Sverige, SVT1, 2014-05-27, inslag om partibesök på skolor; fråga om opartiskhet

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter!

2. Skriv en sammanfattning av nyheten med dina egna ord. Välj tre olika kategorier, alltså denna termin gör du tre nyheter! Veckans nyheter Följ med i veckans nyheter och händelser genom att se på nyhetssändningar, läsa dagstidningar och lyssna på radions nyheter. Du ska välja ut sådant som har med samhällsfrågor att göra dvs

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2014-05-26 Dnr: 13/02855, 2857 och 2800 SAKEN Tankesmedjan, P3, 2013-12-02, inslag om en politiker; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem

Läroplanen. Normer och värden. Kunskaper. Elevernas ansvar och inflytande 6 Skola och hem Läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag Kursplaner Syfte Centralt innehåll 1-3 2. Övergripande mål och riktlinjer 4-6 Normer och värden 7-9 Kunskaper Kunskapskrav Elevernas ansvar och inflytande 6

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Nya risker-nya hot? Webbsidor om självmord. Michael Westerlund 2009 1

Nya risker-nya hot? Webbsidor om självmord. Michael Westerlund 2009 1 Nya risker-nya hot? Webbsidor om självmord Michael Westerlund 2009 1 Representationen av självmord på Internet Produktionen av pro-suicid innehåll på Internet Dialoger och bekännelser om självmord på Internet

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Om partikeln då i kontrollfrågor

Om partikeln då i kontrollfrågor Publicerad i: Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. Utg. B. Nordberg m.fl. (Skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. 2003. S. 219

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer