NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORRA INDUSTRIOMRÅDET, STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS"

Transkript

1 1 Detaljplan för NORRA INDUSTRIOMRÅDET, fastigheterna STORUMANSKOGEN 1:1, VALLNÄS 1:7, 1:73 m fl fastigheter inom nordöstra delen av Storumans samhälle i Västerbottens län. PLANBESKRIVNING 1

2 2 HANDLINGAR: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning PM Geoteknik Miljökonsekvensbeskrivning MKB PLANPROCESSEN Normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 1987:10 För de planer som påbörjades innan den nya PBL ( ) trädde i kraft (2 maj 2011) gäller den gamla lagen. Aktuellt ärende inkom till kommunen Start för planarbetet: Inriktning och omfattningen bestäms. (ev program) Program kan ersättas av en aktuell översiktsplan Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådsredogörelse: Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Utställningstid: Planförslaget hålls tillgängligt för granskning. Det är sista tillfället att påverka förslaget. Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen. Utställningsutlåtande: Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utställningsutlåtande. Handlingarna revideras då det bedöms vara relevant. Antagande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige antar planen. Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft ca en månad efter antagandet om den inte överklagas. 2

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING. 4 SYFTE OCH HUVUDDRAG. 4 PLANDATA. 4 Lägesbestämning 4 Areal och markägoförhållanden.. 5 Särskilda frågor för bygglovet. 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktliga planer och program... 5 Detaljplaner... 5 Områden i gällande detaljplan som föreslås ändras... 5 Behov av miljöbedömning... 5 Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB... 6 Riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB. 6 Miljökvalitetsnormer 7 Utomhusluft.7 Vatten...7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 7 Naturmiljö.. 7 Kulturmiljö. 8 Fornlämningar... 8 Bebyggelse.. 8 Friytor, rekreation.. 8 Gator och Trafik. 9 Hälsa och Säkerhet 9 Inverkan på miljön 10 Teknisk försörjning GENOMFÖRANDE. 11 Tidplan 11 Genomförandetid.. 11 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 11 Avtal 12 Fastighetsrättsliga frågor.. 12 Ekonomiska frågor 12 Tekniska frågor. 13 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 13 3

4 4 PLANBESKRIVNING En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en beskrivning av nuläget, förändringar som föreslås samt konsekvenserna. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram. SYFTE OCH HUVUDDRAG Kommunstyrelsen, genom projekt Storumanterminalen, har ansökt om att få upprätta detaljplan för utökning av Norra Industriområdet inom nordöstra delen av Storumans samhälle. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 10, att ställa sig positiv till förslaget samt påbörja arbetet med planprocessen. Detaljplanen innebär en utökning av den befintliga industrimarken för att erbjuda ersättningsmark till entreprenörer som i dagsläget har industrimark vid Storumanterminalen (Godsterminal vid Biostor). Storumanterminalen behöver mer mark för att kunna utvecklas på ett bra och ändamålsenligt sätt. Den befintliga Materialvägen är idag hårt belastad med tunga och miljöstörande fordon till och från industriområdet. Då vägen dessutom passerar bostadsområden som är belägna på ömse sidor om denna, är det angeläget att hitta ny utfartsväg från industriområdet. I planen har föreslagits en utfart mot sydsydost och med anslutning direkt mot Europaväg 45. Trafikverket har uttalat sig positiv till den föreslagna sträckningen. Den befintliga ljud- och ljusreglerade plankorsningen över järnvägen i höjd med Materialvägen och Plåtslagargatan föreslås behållas, men då enbart för gång- och cykeltrafik. Motivet för detta är att området mellan E 45 och järnvägen används som friluftsområde SKOLSKOG för grundskolans åk 6-9. Inom södra delen av industriområdet finns en befintlig fjärrled för skoter. Den föreslås få ligga kvar mellan industrigatan och järnvägen. PLANDATA Lägesbestämning Planområdet är beläget ca 900 meter nordost från cirkulationsplats E 12- Centralskolan Folkets Hus, inom Storumans samhälle. 4

5 5 Areal & markägoförhållanden Planområdet omfattar totalt ca 11 ha. Berörda fastigheter är Gunnarn 4:35, Storumanskogen 1:1, Vallnäs 1:49, 1:50, 1:52, 1:7, 1:73, 1:135, Depån 2 och Hyvelspånet 3. Marken ägs av Kommunen, AssiDomän AB, Sveaskog, och privata personer. Särskilda frågor för byggloven Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovprövning men följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik. Radonförekomst Farligt gods TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer och program Planområdets östra del berörs marginellt av riksintresse för rennäringen. Aktuellt område är inte prövat i den gällande fördjupade översiktsplanen för Storuman Stensele. En ny vägförbindelse mellan Norra Industriområdet och E 45 är dock föreslagen. Detaljplanen skapar möjligheter till fler arbetstillfällen i kommunen på en ur infrastruktursynpunkt strategiskt bra belägen plats. Detaljplanen bidrar därmed till en positiv samhällsutveckling ur ett tillväxtperspektiv. Detaljplaner För västra delen av planområdet finns en gällande detaljplan antagen I den planen nämns möjligheten att i framtiden ansluta området direkt till Sorselevägen, nuvarande E 45:an. Områden i gällande detaljplan som föreslås ändras Den stora förändringen blir att med trafikbestämmelser reglera bort den tunga genomfartstrafiken på Materialvägen, samt att den befintliga järnvägsövergången endast blir tillåten för gång-och cykeltrafik. Behov av miljöbedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 49, att utifrån upprättad behovsbedömning finns risk att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Detaljplanen bedöms medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att området får tas i anspråk för industriändamål, men också för att den i övrigt kan bedömas ha en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömning har varit utsänd för synpunkter till Länsstyrelsen, Trafikverket, Inlandsbanan AB och Ubmeje tjeälddie- Umbyns sameby. 5

6 6 Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som är av nationell betydelse. Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger lägsta godtagbara miljökvalitet som människan kan anses tåla. Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB Planförslaget berörs delvis av ett riksintresse för rennäringen (renflyttningsled). Berörd sameby är Ubmeje Tjeälddie. Den nya föreslagna utfarten mot E 45:an kommer att ansluta i den punkt som den befintliga utfarten från Försvarets fd anläggning norr om järnvägen är anlagd. En breddning av vägen bör underlätta vid eventuell flyttning av renarna över järnvägen. Europavägen E 45 är av riksintresse och berörs i viss utsträckning av den föreslagna industrigatans anslutning vid samma punkt som befintlig utfart. Trafikverket har inget att erinra men hänvisar till yttrande från Inlandsbanan AB daterat Inlandsbanan skriver att den befintliga farbanan vid övergången Blevikberget kommer inte att hålla för den tunga trafiken varför nytt plankorsningssystem måste läggas in. Detta förutsätter en samfinansieringslösning. Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, fisk- och musselvatten, vattenförekomster samt omgivningsbuller (berör i dagsläget endast kommuner med mer än invånare) 6

7 7 Utomhusluft Planförslaget innebär en ökning av trafiken till/från området. Samtidigt kommer biltrafiken till/från området att till största delen upphöra att nyttja Materialvägen och därigenom minskar koldioxidutsläppen inom skol-och bostadsområdena som ligger utmed denna väg. Även fjärrvärmesystemet till området har betydelse för minskade utsläpp. Mot bakgrund av detta bedöms miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte överskridas vid ett genomförande av planen. Vatten Stenseletjärnen omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna då tjärnen inte ligger inom Länsstyrelsens avgränsning av det generella strandskyddet. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Naturmiljö Mark och vegetation I områdets nordvästra del utgörs vegetationen av ett myrområde med snårskog och gräs. Jorden bedöms här utgöras av torv på moränjord Inom den föreslagna kvartersmarken utgörs vegetationen främst av gran- och tallskog. Jorden bedöms utgöras av moränmark Blockhalten är hög i området. Ytblockens storlek varierar mellan finblock och mycket stora block. Skogen i sig har inte bedömts ha något bevarandevärde. I samband med bygglovskedet bör dock möjligheterna att spara träd studeras eftersom dessa skulle bli ett positivt inslag inom industriområdet. Strandskydd Stenseletjärnen omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna då tjärnen inte ligger inom Länsstyrelsens avgränsning av det generella strandskyddet. Geotekniska förhållanden Inom planområdet har gjorts en översiktlig geoteknisk undersökning. Preliminärt sägs att undergrunden består av torv på morän inom området närmast järnvägen, medan området i övrigt består av moränmark. Stora delar av området är täckt med ytblock som varierar mellan finblock till mycket stora block. Inför projektering och utbyggnad av industriområdet rekommenderas en detaljerad geoteknisk undersökning. Kulturmiljö Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Inom planområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader Fornlämningar 7

8 8 Cirka 5 hektar är mindre påverkat än resterande område och i stort sett avser det området i den sydöstra delen av planområdet. Området är delvis påverkat av kraftledning, försvarsanläggning, skoterleder m m. Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämning ska detta anmälas till Länsstyrelsen enligt Kulturminneslagen. Bebyggelse Planförslaget innebär ny industrimark i anslutning till ett befintligt arbetsplatsområde som kan förväntas utökas i framtiden Arbetsplatser Planförslaget medger industribebyggelse. Inom beteckningen industri inryms produktion, lagring och annan hantering av varor men även laboratorier, partihandel, lager och tekniska anläggningar. Vidare inräknas de kontor, personalutrymmen etc som inryms i industribegreppet. Planförslaget medger för Depån 2 och Hyvelspånet 3 en byggnadshöjd på 5 meter som gäller i tidigare detaljplan. För det nya industrikvarteret medges en byggnadshöjd på 9 meter. Gestaltning Planförslaget innebär att en relativt stor yta, där relativt höga byggnader medges, planläggs som industrimark. Detta innebär, förutsatt att hela byggrätten utnyttjas, en viss påverkan på stadsbilden. Planområdet ligger i nordöstra utkanten av samhället och vid foten av Blevikberget och bebyggelsen bedöms inte få några större konsekvenser vad gäller stadsbilden. Offentlig och kommersiell service Ett genomförande av detaljplanen föranleder inte ett utökat behov av offentlig eller kommersiell service. Tillgänglighet Vid nybyggnation ska entréer kunna nås med bil. Tillgängligheten inne i byggnaderna ska studeras i samband med bygglovskedet. Friytor, rekreation Bleviksberget som ligger omedelbart norr om planområdet är ett välfrekventerat rekreationsområde både sommar som vintertid. Det har lämnats fria korridorer både i gällande som föreslagen detaljplan som medger gångstigar, skidspår och skoterleder för att nå området. Mellan järnvägen och industrigatan har lämnats ett grönområde på ca 20 meters bredd för att ge plats för en fjärrskoterled. Den måste utnyttja den planerade järnvägsövergången för att senare korsa E 45:an. Gator och trafik 8

9 9 Gatunät Detaljplanens industriområde nås via en INDUSTRIGATA som skall anslutas österut mot riksväg E 45. För närvarande nås det befintliga industriområdet via Materialvägen. Det innebär störningar för skol- och bostadsområdena som ligger på ömse sidor av vägen. För att undanröja dessa trafikproblem skall de befintliga och de nya industrifastigheternas trafik ledas via Industrigatan österut mot E 45:an. Trafiknämnden måste besluta om lämpliga trafikföreskrifter på Materialvägen.0 Gång-, cykel- och mopedtrafik Omedelbart söder om planområdet och järnvägen finns ett skogsområde som nyttjas som SKOLSKOG av grundskolan åk 6-9. G:a Sorselevägen tangerar skolskogen och är en viktig förbindelseled för att dessa skolungdomar ska nå sin skog. För övrigt nyttjas vägen av många för cykling, promenader mm. Inlandsbanan menar att den befintliga järnvägsövergången måste stängas för att undvika rundkörning med tunga lastbilar. I planförslaget föreslås att övergången blir kvar och får nyttjas endast av allmännyttig gång- och cykeltrafik. Parkering, varumottag, utfarter Parkering och varumottag skall anordnas inom respektive fastighet. Även parkeringsplatser för cyklar skall anordnas. Exakt behov av parkeringsplatser ska studeras närmare i bygglovskedet. Utfarter ska anläggas mot den planerade industrigatan. Hälsa och säkerhet Skyddsrum Skyddsrumsbesked ska sökas hos Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänst Insatstiden till området beräknas normalt under 10 minuter. Insatstiden motsvarar den tid som förflyter från dess att räddningsstyrkan larmats till dess att räddningsarbete har påbörjats. För industrier ska det i normalfallet finnas tillgång till brandposter med 1200 minutliter. Placering och behov av brandposter utreds i bygglovskedet. Samråd kring detta ska ske med Räddningstjänsten. Farligt gods Länsstyrelserna har tagit fram dokumentet Riskhantering i detaljplaneprocessenriskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods. I dokumentet pekas på att riskhantering bör beaktas i detaljplaner som ligger inom 150 meter från trasportled för farligt gods. Planområdet ligger från meter från riksväg 45, som är en primär 9

10 10 transportled för farligt gods. Radonförekomst Där radonvärdet i marken är kgbq/m 3 skall byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion. Där radonvärdet i marken överstiger 50 kgbq/m 3 skall byggnader uppföras med radonsäker konstruktion. Varje fastighetsägare skall själv göra en egen radonmätning i samband med grundundersökningen i byggskedet för att fastställa radonhalten på platsen. Störningar Inom planområdet skall Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller, SNV Råd och riktlinjer 1978:5, följas. Riktlinjerna gäller bland annat fläktar, skorstenar, panncentraler och kompressorer. Trygghet Gång-och cykelstråk längs INDUSTRIGATAN ska förses med gatubelysning Detta kan bidra till en ökad trygghetskänsla. Inverkan på miljön För tillkommande verksamheter inom planområdet kan, parallellt med bygglovprocessen, bli aktuellt med en miljöprövning. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) behandlar frågan om vilka verksamheter som ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Teknisk försörjning Vatten-, spillvatten och dagvatten Kommunala vatten-, avlopps- och dagvattenledningar kommer att byggas fram till planområdet. Fördröjning av dagvatten ska ske på varje fastighet. Samråd ska ske med kommunen. Värme Fjärrvärme finns i närområdet. Möjlighet till anslutning avgörs av fastighetens energiförbrukning och avstånd från stamledning. El Närmaste transformatorstation finns vid Depågatan ca 200 meter från planområdet. Elförsörjningen kan ombesörjas genom anslutning till befintlig huvudmatning för el. Anslutningspunkt anges av huvudman. Nedan gäller för Vattenfalls ledningar: Byggnader får inte uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen eller driften av Vattenfalls anläggningar. För att säkerställa kabels placering måste inmätning ske. Detta bekostas av Vattenfall. Vid markarbeten ska kabelutsättning i fält alltid begäras. Vid arbete nära 10

11 11 Vattenfalls anläggningar krävs bevakning. Byggherren ska tidigt kontakta Vattenfall gällande åtgärder i och i anslutning till planområdet. Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören om inte annan överenskommelse finns. Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Avfall Avfall ska hämtas på respektive fastighet. Lämpliga lägen skall studeras närmare i samband med bygglovprövningen. GENOMFÖRANDE En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli verklighet. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar åtgärden och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Det är bra om frågor som rör genomförandet regleras närmare mella köpare och säljare, till exempel i köpeavtal. Tidplan Detaljplanen beräknas kunna hanteras enligt följande tidplan: Samrådstid September/oktober 2013 Utställningstid November/december 2013 Antagande Januari/februari 2014 Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft ca en månad efter antagandebeslutet. Genomförandetid Genomförandetiden är tio (10) år från den dag då planen vunnit laga kraft Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän plats dvs. naturmarken samt de allmänna gatorna inom planområdet. (den nya industrigatan) Tekniska avdelningen ansvarar för drift och underhåll av de allmänna gatorna och skötsel av naturmarken. Tekniska avdelningen är huvudman för allmänna vatten-och avloppsledningar, dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med Räddningstjänsten. Vattenfall ansvarar för elledning. Skellefteå Kraft AB för fjärrvärmeledningar. Exploatören/respektive fastighetsägare ansvarar för att förbereda mark inom kvartersmark som skall bebyggas. 11

12 12 Tekniska avdelningen ansvarar för att ansöka om bildande av nya fastigheter inom planområdet. Respektive ledningsägare ansvarar för att säkerställa och bekosta möjligheten att förlägga ledningar inom kvartersmarken. Den enskilde fastighetsägaren/exploatören ansvarar för drift och underhåll av enskilda VA-anläggningar inom kvartersmark/tomt från anvisad förbindelsepunkt till egen byggnad. Avtal Ett planavtal som reglerar kostnaderna i samband med planarbetet har tecknats mellan Miljö- och samhällsbyggnad och initiativtagaren Kommunstyrelsen g m projekt Storumanterminalen. Fastighetsrättsliga frågor Tekniska avdelningen ansvarar för att ansöka om bildande av nya fastigheter. Ekonomiska frågor Kostnaderna för lantmäteriförrättningar i samband med genomförandet av detaljplanen belastar exploatören/tekniska avdelningen. Kostnaderna kommer sedan att tas ut i samband med försäljningen av tomtmarken. Kostnader för eventuell undanflyttnig av ledningar och kablar belastar exploatören/ respektive fastighetsägare. Infrastrukturkostnader bekostas av Storumans kommun i samråd med Inlandsbanan AB när det gäller en utbyggnad av järnvägsövergången för industrigatans anslutning mot E 45. Respektive fastighetsägare ansvarar för och bekostar själva de åtgärder som krävs inom kvartersmark t ex geoteknisk och radonundersökning, markplanering mm. Anläggningsavgifter (engångssumma) för kommunalt VA enligt gällande VA-taxa ska betalas av respektive fastighetsägare när anslutningspunkt finns även om inte anslutning sker. Brukningsavgiften (betalas periodvis) för kommunalt VA enligt gällande VA-taxa ska betalas av respektive fastighetsägare som ansluter sig till kommunalt VA. Vid bygglovprövning kommer inte planavgift tas ut. Bygglovavgifter kommer att tas ut enligt gällande taxa. Tekniska frågor I samband med bygglovbeskedet ska en förfinad grundundersökning göras för att fastställa markens beskaffenhet. 12

13 13 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ulrika Kjellsdotter, planhandläggare, Sonja Eliasson, miljö- och samhällsbyggnadschef, Roger Jonsson, miljöinspektör Debora Jonsson, teknisk chef Carl-Eskil Wallrudh,plankonsult. Lycksele den 16 juni 2013 Carl-Eskil Wallrudh CEW-consult Ulrika Kjellsdotter Handläggare, Storumans Kommun 13

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun

Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun Detaljplan för Kungsgården 5:3 mfl FRÖSÖ LÄGER Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 494/2011 Dnr planmodul: P 11/0007 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 15 mars 2012 Antagen av miljö- och samhällsnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje

PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2012-01301-214 Detaljplan för Ärten 3 inom Geneta i Södertälje Upprättad 2013-04-12 Reviderad 2013-05-28 Reviderad 2013-08-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1

6530650 Planområdesgräns EDS-TORP 1:55>1 EDS-TORP 4:5>1 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. 144 143

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer