Egelsta 2:8, del av, m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egelsta 2:8, del av, m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Yeneba King, Samrådshandling Detaljplan för Egelsta 2:8, del av, m.fl. Hällby Eskilstuna kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Planprocessen enkelt planförfarande I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Om synpunkter lämnas ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Om samtliga berörda godkänner förslaget kan det snarast tas upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Eskilstuna kommun 2 (15) INLEDNING Handlingar Utredningar Syfte Bakgrund Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt behovsbedömning. Under planarbetet har följande utredningar/rapporter upprättas och tillförts handlingarna: riskanalys (VAP VA-Projekt AB ), bullerutredning (Soundcon AB ) samt dagvattenutredning (Landstorps Cadhouse AB ). Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 6000 kvadratmeter sällanköpshandel av husvagnar och husbilar på fastigheten Egelsta 2:8, samt att reservera mark för en gång- och cykelväg längs med Tumbovägen (väg 939) som ska knyta samman Kvicksund med Eskilstuna. Detaljplanen utformas så att användningen begränsas till volymhandel, kontor och garageändamål, som omfattar Tumbo Husvagnar AB:s verksamheter. Med volymhandel avses varor som är skrymmande och har extra tungt logistikbehov. Dessa varor går inte att frakta på rygg, cykel eller med kollektivtrafik. Verksamheten finns i centrala Tumbo men behöver flytta eftersom man vill expandera, vilket inte är möjligt på befintlig plats på grund av utrymmesskäl. Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Planområdet är beläget mellan väg 56 och väg E20 i anslutning till Gröndals trafikplats, ca 9 km nordväst om Eskilstuna centrum. Planområdets areal är ca 3,5 hektar. Planområdets norra gräns löper parallellt med väg 939 (Tumbovägen), dess södra gräns löper parallellt med E20 och dess östra gräns löper parallellt med väg 56. Planområdet är markerat med röd streckad linje.

3 Eskilstuna kommun 3 (15) Markägande Planområdet består av fastigheten Egelsta 2:8 som är privatägd, liksom del av fastigheten Egelsta 2:4. Del av fastigheten Valtomta 1:8 ägs av Trafikverket. Tre fastigheter ingår i planområdet, som är markerat med röd streckad linje. Miljöbedömning För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. En exploatering av planområdet bedöms inte utgöra betydande påverkan på befintliga naturvärden eller kulturmiljövärden. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället har en konsekvensbedömning införts i planbeskrivningen, benämnd Konsekvenser av planens genomförande, som underlag för politiska ställningstaganden. Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Planområdet är inte särskilt utpekat som ett lämpligt handelsområde i översiktsplanen, men planavdelningens bedömning är att området kan fungera bra för den föreslagna typen av handel. Den västra delen av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Strax nordost om planområdet finns en detaljplan för del av Valtomta 1:8 m.m. (antagen ). Planens syfte var att möjliggöra utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 56 och väg 939.

4 Eskilstuna kommun 4 (15) FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Planområdet ligger lägre än väg E20 och marken sluttar svagt med en lägsta punkt i sydväst. Strax väster om planområdet finns ett naturvårdsområde av regionalt intresse, Tumboåsen, som är en grusås av stor betydelse för landskapsbilden. Eftersom planområdet är omgivet av skogsbevuxen mark åt alla håll, bedöms en exploatering inte beröra naturvårdsområdet nämnvärt. Planområdet sett från Tumbovägen. Markradon Geotekniska förhållanden Markföroreningar Kulturmiljövärden Fornlämningar Planområdet är beläget inom ett högriskområde för markradon enligt översiktsplan Marken inom planområdet består till större delen av finsediment (mo, silt och torrskorpelera) samt grovsediment. Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. En del av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (Tumbo - lokalt centrum under järnålder och medeltid, åssträckning med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt). Inom planområdet har en arkeologisk utredning genomförts av Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syfte var att utreda eventuella fornlämningar i form av en avrättningsplats. 18 schakt grävdes inom utredningsområdet, men inga anläggningar, lager eller fynd påträffades. Om fornlämningar påträffas, ska det anmälas till länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen. Bebyggelseområden Bostäder Det finns en bostadsfastighet ca 130 meter norr om planområdet.

5 Eskilstuna kommun 5 (15) Verksamheter Service Lek och rekreation Naturmiljö Det finns inga verksamheter inom planområdet eller i dess närhet. Planområdet är lantligt beläget och någon service finns inte i närområdet. Det närmaste handelsområdet finns i Folkesta på ca 3 kilometers avstånd. Planområdet är mycket trafikstört och utnyttjas därför sannolikt inte för lek eller rekreation. Planområdet omges på alla håll av skog. Vattenområden Vattenområden Det finns inga vattenområden i närheten av planområdet. Strandskydd Planområdet berörs inte av strandskydd. Gator och trafik Gatunät och trafik Trafikdata Planområdet omges av vägar - E20 i söder, väg 56 mot Kvicksund i öster, och väg 939 mot Tumbo i norr. Eftersom både E20 och väg 56 är transportleder för farligt gods behövs skyddsavstånd till den föreslagna verksamheten. Väg E20 och väg 56 är av riksintresse. Uppgifterna angående vägtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafikmätningarna för väg E20 samt väg 56 är genomförda 2010 och trafikmätningar för väg 939 är genomförda Vägar ÅDT Andel tung trafik Hastighet Väg E % 100 km/h Väg 56 (norr om % 70 km/h Gröndalsrondellen) Väg 56 (söder om % 70 km/h Gröndalsrondellen) Väg % 70 km/h Gång- och cykelvägar Det finns inga gång- eller cykelvägar i området. Kollektivtrafik Buss 211 trafikerar sträckan Eskilstuna-Kvicksund med en frekvens av ca 5 turer per dag, endast måndag-fredag. Närmaste busshållplats finns på ca 200 meters avstånd från planområdets västra gräns. Störningar Buller Planområdets läge intill väg E20 och väg 56 medför störningar i form av trafikbuller.

6 Eskilstuna kommun 6 (15) Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Dagvatten Planområdet är inte beläget i närheten av kommunalt vatten och avlopp. En markförlagd elkabel från Eskilstuna Energi & Miljö passerar nära planområdets nordöstra del, parallellt med väg 939 till Tumbo, för att sedan vika av mot nordväst. En lågspänningsledning ägd av Vattenfall passerar nära planområdets nordvästra hörn. Skanovas ledning korsade tidigare planområdet diagonalt från nordväst till sydost, men har nu flyttats för att ge plats åt utställningshallen. IP-onlys ledning löper strax utanför planområdets norra och östra gräns. Planområdet är i dagsläget inte anslutet till något dagvattensystem. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Natur och kultur Mark och vegetation Markradon Vegetation ska återplanteras inom planområdet, dels av estetiska skäl, dels för att underlätta infiltrering av dagvatten. Minst 10 % av kvartersmarken inom planområdet ska bestå av vegetation i form av träd, buskar etc. Längs med kvartersmarkens norra och östra gräns ska en enkelradig trädallé planteras. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert. Planerad bebyggelse Bebyggelse Placering och utformning Inom planområdet föreslås sällanköpshandel, garage och kontor, samlat i en stor hall som placeras i planområdets östra del med långsidan mot E20 och Tumbovägen, med en maximal byggrätt om 6000 kvadratmeter. Eftersom utställningshallen kommer att bli en mycket stor byggnad (enligt en skiss ca 5000 kvadratmeter) i ett exponerat läge vid E20, är det väsentligt att estetiska krav ställs på utformningen. Byggnaden föreslås delas upp i tre urskiljbara volymer för att ge variation och undvika en lång monoton fasad. Färgsättningen föreslås gå i olika nyanser av grått på de tre delarna av byggnaden för att förstärka intrycket av separata volymer. Utställnigshallen: överst fasaden mot Tumbovägen, underst fasaden mot väg E20.

7 Eskilstuna kommun 7 (15) Även uppställningsytorna utomhus för fordon kommer at ta stora ytor i anspråk. En exploatering innebär omfattande arealer med hårdgjorda ytor och ställer stora krav på utformning och dimensionering av dagvattenhantering. Grundläggning Material och byggnadsteknik Verksamheter Service Det åligger byggherren att utföra erforderlig geoteknisk undersökning för val av lämplig grundläggning med hänsyn till den planerade byggnadens utformning. Utställningshallen föreslås bestå av prefabricerade sandwichelement av betong, utvändigt beklädda med slät plåt samt stora glasade partier. Den planerade verksamheten inom planområdet innebär försäljning, reparation och service av husvagnar och husbilar. Ingen service utöver den föreslagna verksamheten planeras inom planområdet. Gator och trafik Gatunät och trafik Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar Parkering I enlighet med Trafikverkets krav placeras av trafiksäkerhetsskäl en tillfart till planområdets ca 230 meter från Gröndalsrondellen, i anslutning till Tumbovägen som har en hastighetsbegränsning om 70 km/timme. Parkering för anställda och kunder förläggs till planområdets nordöstra del, och uppställningsplatser för husvagnar och husbilar upptar planområdets västra del. Husbilar och husvagnar körs in i utställningshallen via den södra delen av planområdet - fasaden som vetter mot E20 - där det finns ett antal portar för ändamålet. Huvudentré, butik och garage placeras på norra sidan av utställningshallen, väl synlig från Tumbovägen. Ingen ny kollektivtrafik planeras i samband med en exploatering. Besökare till Tumbo Husvagnar AB antas i hög utsträckning vara bilburna. En gång-, cykel- och mopedväg planeras på sikt mellan Kvicksund och Eskilstuna med en sträckning mellan Tumbovägen och planområdet. Den planeras söder om Tumbovägen, och utgör planområdets norra och östra gräns. Eftersom det krävs en bredd om ca 9 meter för vägdike samt gång-, cykel- och mopedväg, ianspråktar den mark som tillhör exploatören, och därmed är markköp en förutsättning för att vägen ska kunna komma till stånd. En allé ska anläggas längs kvartersmarkens norra och östra gräns. Parkering ska anordnas på kvartersmark för personal och besökare. Kommunens parkeringsnorm för externa handelsområden föreskriver 30,6 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA. Parkeringsnormen är överdimensionerad för den föreslagna verksamheten (försäljning och service av husbilar och husvagnar), eftersom husbilar är en vara som köps eller säljs betydligt mera sällan än de flesta andra kategorier av sällanköpshandel. Om en annan typ av verksamhet skulle etableras ska det dock vara möjligt att utöka antalet parkeringsplatser. Därför ska två separata parkeringsnormer gälla för planområdet: 15 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA för försäljning/service av husbilar/husvagnar, respektive 30,6 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA vid etablering av annan typ av sällanköps-/volymhandel. Utöver detta föreslås

8 Eskilstuna kommun 8 (15) drygt 100 uppställningsplatser för förvaring av husbilar och husvagnar i planområdets västra del, samt ett inhägnat område i anslutning till utställningshallen som fyller samma funktion. Störningar Buller Risker Närområdet är idag trafikstört på grund av läget vid väg E20. En måttlig trafikökning kan antas ske när planområdet har exploaterats, under förutsättning att det är frågan om försäljning av husvagnar/husbilar. En annan typ av sällanköpshandel kan generera en betydligt större trafikökning. Det enda bebyggelsen i närheten som riskerar att störas av en exploatering är ett bostadshus som är beläget ca 130 meter norr om planområdet. För verksamheten inom planområdet gäller Naturvårdsverkets gränsvärden för externt industribuller. På grund av att planområdet omges av leder för transporter av farligt gods, ska krav på byggnadsfritt avstånd utmed dessa följas. Byggnader ska placeras minst 50 meter från väg E20 respektive minst 30 meter från väg 56. För byggnader inom planområdet skall det vara krav att det finns utrymningsvägar placerade mot norr, det vill säga motsatt sida i förhållande till E20. Ventilation ska anordnas så att luftintaget sker från norr. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Avfall Dagvatten Ett enskilt avlopp kommer att anläggas för planområdet, men i ett senare skede kan eventuellt en anslutning ske till det kommunala nätet, beroende på tidtabell för VA-utbyggnad i närområdet. Vattenförsörjning kommer att ske via borrad brunn. Uppvärmning av utställningshallen kommer att ske med bergvärme. El-, bredband- och teleledningar finns planområdets närhet. Planområdet ansluts till den kommunala sophämtningen, enligt gällande renhållningstaxa. Närmaste miljöstation finns på Hagbyvägen i Hällbybrunn, ca 3 km från planområdet. Utrymme för avfallshantering ska finnas i eller i anslutning till utställningshallen. Dagvatten från byggnaders tak och hårdgjorda ytor ska i första hand omhändertas, fördröjas och renas lokalt. För att minimera föroreningar i dagvatten ska byggmaterial med tungmetaller undvikas. En dagvattenutredning har upprättats av Landstorps Cadhouse AB, som utgår från ett dimensionerande nederbördstillfälle med tio års återkomsttid. I utredningen föreslås att vatten från hårdgjorda ytor avleds till slänter och svackdiken i utkanterna av planområdet, där det infiltreras. Dagvatten från takytor föreslås ledas via markanslutna stuprör till stenkistor med breddning till svackdiken. Dagvatten som inte kan infiltreras inom kvartersmark föreslås breddas ut i ett kärr väster om planområdet. I anslutning till kärret finns en bäck som i sin tur leder dagvattnet ut i Mälaren. Den föreslagna lösningen för dagvattenhantering har godkänts av EEM.

9 Eskilstuna kommun 9 (15) Principskiss - föreslagen dagvattenhantering KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Dagvatten Buller Planförslaget bedöms på grund av sin storskalighet påverka landskapsbilden. Från väg E20 kommer utställningshallen samt de stora uppställningsytorna för fordon att vara väl synlig. Den föreslagna byggnaden är uppdelad i tre neutralt färgsatta volymer för att, så långt det är möjligt, smälta in. Strax väster om planområdet finns Tumboåsen, ett naturvårdsområde av regionalt intresse med en grusås av stor betydelse för landskapsbilden. En exploatering bedöms inte påverka naturområdet visuellt, eftersom det inte finns några fria siktlinjer däremellan. Planområdets västra halva ingår i ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, Tumboåsen, med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt. En exploatering bedöms inte påverka riksintresset, eftersom det inte finns några fria siktlinjer däremellan. Avståndet från den västra plangränsen till den närmaste fornlämningen är drygt 300 meter och består mestadels av skogsbevuxen mark. Utställningshallen som ska uppföras är stor, men byggnaden kommer inte att upplevas vara dominerande från nordväst tack vare skogsskärmen Söder om planområdet, på andra sidan E20, finns ett regionalt naturvårdsintresse, men detta bedöms inte beröras av en exploatering då E20 fungerar som en effektiv fysisk barriär. De stora hårdgjorda ytor som skapas inom planområdet försvårar avrinning och infiltration av dagvatten. Planområdet ska utformas så att dagvattenhantering kan ske lokalt genom infiltrationsytor och svackdiken. Fördröjning ska ske så att dimensioneringen 10-årsregn klaras inom planområdet. Dagvattnet behöver renas eftersom det är stora mängder som kommer från parkerings- och uppställningytor för fordon. Hela planområdet är beläget i ett område med hög sårbarhet på grund av förekomsten av betydande grundvattenmagasin. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller gäller inom planområdet. Detta innebär bland annat att buller som genereras inom planområdet inte får överstiga 50 dba dygnsekvivalent ljudnivå dagtid på vardagar kl 7-18, respektive 45 dba på söndagar/helgdagar/kvällar vid bostäder. Detta gäller för fas-

10 Eskilstuna kommun 10 (15) Ljudnivå (dba) tigheten Tumbo-Berga 1:6, som är beläget ca 130 meter norr om planområdet. För utställningshallen gäller att ljudnivån inomhus inte ska överstiga 40 dba dygnsekvivalentnivå, och att ljudnivån utomhus inte ska överstiga 65 dba dygnsekvivalentnivå. Byggnadens kontorsdel bör lokaliseras ut mot väg 939, som är den tystaste sidan med avseende på trafikbuller. Byggnader inom planområdet ska uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller, vilket är ett villkor för bygglovsgivning. Soundcon AB har upprättat en bullerutredning som redovisar beräkningar av ljudnivån från angränsande trafik till planområdet samt till fastigheten Tumbo- Berga 1:6 efter en exploatering, se kartor nedan. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasader på bostadsfastigheten Tumbo-Berga 1:6 beräknas år 2025 understiga riktvärdet 55 dba för trafikbuller vid bostad, och den maximala ljudnivån beräknas understiga riktvärdet 70 dba utmed hela fastighetsgränsen. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå år Beräknad maximal ljudnivå år 2013.

11 Eskilstuna kommun 11 (15) Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå år Beräknad maximal ljudnivå år Trafik Markföroreningar Barnkonsekvens En exploatering av planområdet kommer att medföra en trafikökning. En beräkning har gjorts som uppskattar trafikökningen till ca 20 fordon/1000 BTA, det vill säga 100 fordon (kunder + anställda) för en utställningshall på ca 5000 kvm. I denna beräkning har hänsyn även tagits till att antalet anställda kan öka (från dagens 30 anställda till 40 i denna beräkning). Om en annan typ av sällanköpshandel etableras i området, kan trafiken öka betydligt, beroende på typ av verksamhet. I fallet med sällanköpshandel uppskattas att trafikalstringen blir maximalt 100 fordon/1000 kvm BTA, dvs ca 600 åvdt (årsmedelveckodygnstrafik) till och från planområdet om utställningshallen utökas till 6000 kvm BTA. De stora uppställningsytorna för fordon innebär en risk för oljeläckage inom planområdet, vilket ska omhändertas med hjälp av oljefilter. Den planerade gång-, cykel- och mopedvägen som ska knyta samman Kvicksund och Eskilstuna innebär att barn och ungdomar får en betydligt säkrare färdväg än idag.

12 Eskilstuna kommun 12 (15) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Tidplan Februari-mars 2013 Samråd. April 2013 Särskilt utlåtande sammanställs. Maj 2013 SBN antar detaljplanen. Juni 2013 Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Om synpunkter inkommer som medför ändringar av planförslaget, kommer förslaget att skickas på underrättelse. Planen bedöms då kunna antas i augusti/september. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs. Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen ska ansvara för anläggande, drift och underhåll samt skötsel av allmänna platser. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för och bekostar underhåll av allmän platsmark. Trafikverket ansvar för anläggande, drift och underhåll av gång-, cykel- och mopedvägen. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark. Exploatörerna ska samråda med ansvarig ledningsägare som berörs. Exploatören ansvarar för anläggande och bekostnad av tillfart till planområdet. Vattenfall ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. Exploateringsavtal Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Tumbo Husvagnar AB för att reglera genomförandet av detaljplanen.

13 Eskilstuna kommun 13 (15) Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Fastighetsbildning Fastigheter som berörs av planen är följande: Del av Egelsta 2:4 Del av Egelsta 2:8 Del av Valtomta 1:8 Gunnarskäl 1:4 ägare privatperson ägare privatperson ägare Trafikverket ägare Eskilstuna kommun Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark ombesörjer och bekostar respektive fastighetsägare. Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet till en annan genom Lantmäterimyndighetens beslut. I tabellen nedan beskrivs de fastighetsregleringar som ska genomföras inom detaljplaneområdet. Till fastighet Från fastighet Färg på karta Gunnarskäl 1:4 Egelsta 2:4 lila Gunnarskäl 1:4 Egelsta 2:8 ljusblå Gunnarskäl 1:4 Valtomta 1:8 gul Kartan visar fastighetsregleringar som ska göras med anledning av planförslaget, se tabell ovan. Planområdet är markerat med röd streckad linje. Fastighetsreglering kan initieras hos Lantmäterimyndigheten av berörda fastigheter då planen vunnit laga kraft. Det vanligaste är att det är den part som önskar genomföra fastighetsregleringen som initierar den. I regel skriver parterna först ett gemensamt avtal som reglerar markersättning m.m. Lantmäterimyn-

14 Eskilstuna kommun 14 (15) digheten använder sedan avtalet som grund för sitt beslut. Dagvatten I exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Egelsta 2:8 regleras hur dagvattenhanteringen inom fastigheterna ska lösas med utgångspunkt av framtagen dagvattenutredning utförd av Landstorps Cadhouse AB, daterad Ekonomiska frågor Planavgift Finansiering av investeringar Fastighetsbildning Ledningsrätt Planavgift erlägges av exploatören enligt planavtal. Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen. Gång-, cykel- och mopedvägen bekostas och anläggs av Trafikverket. Trafikverket bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra detaljplanen. Ledningsägare bekostar bildande av ledningsrätt för sina egna ledningar. Tekniska frågor El Vatten och avlopp Uppvärmning Parkering Gata Trädallé Dagvatten Övrigt Vattenfall blir huvudman för elnätet inom planområdet. Exploatören bekostar och anlägger enskilt avlopp och borrad brunn för planområdet. Exploatören bekostar och anlägger bergvärmeanläggning för planområdet. Exploatören bekostar och anlägger parkeringsplatser på kvartersmark. Exploatören bekostar och anlägger anläggandet av tillfart till planområdet. Exploatören bekostar och anlägger anläggandet av allén inom planområdet. Exploatören ansvarar för att dagvattenhanteringen inom kvartersmark. Exploatören bekostar anläggande, återställning, drift och underhåll av svackdiken/infiltrationsytor inom kvartersmark. Detta regleras i exploateringsavtal. Detaljutformning av dagvattenfrågor och teknisk försörjning till området fastställs under projekteringen. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

15 Eskilstuna kommun 15 (15) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Yeneba King, planarkitekt Sheraz Iqbal, trafikplanerare Camilla Ährlund, kommunbiolog Peter Jensen-Urstad, miljöinspektör Hans Ollman, markingenjör Petter Skarin, trafikplanerare Anders Enesved, avdelninghschef Jörgen Westerlund, avdelningschef Anna Götzlinger, antikvarie Planavdelningen Planavdelningen Planavdelningen Miljökontoret Mark- och exploateringsavdelningen Trafikavdelningen Projektavdelningen EEM, Planavdelningen VA Stadsmuséet Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Yeneba King Planarkitekt

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:441 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Stadsbyggnadsnämnden 2016-09-01 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:441 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING Sida 1(8) Detaljplan för Tostarp 1:13 Perstorps kommun, Skåne län UTSTÄLLNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanen har

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Ölycke 21:1 i Löberöd Eslövs kommun, Skåne län Dnr 2013-05- 30, ANTAGANDEHANDLING 2013-06-19 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2(6) PLANBESKRIVNING

Läs mer