Egelsta 2:8, del av, m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egelsta 2:8, del av, m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Yeneba King, Samrådshandling Detaljplan för Egelsta 2:8, del av, m.fl. Hällby Eskilstuna kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Planprocessen enkelt planförfarande I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Om synpunkter lämnas ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Om samtliga berörda godkänner förslaget kan det snarast tas upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Eskilstuna kommun 2 (15) INLEDNING Handlingar Utredningar Syfte Bakgrund Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt behovsbedömning. Under planarbetet har följande utredningar/rapporter upprättas och tillförts handlingarna: riskanalys (VAP VA-Projekt AB ), bullerutredning (Soundcon AB ) samt dagvattenutredning (Landstorps Cadhouse AB ). Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 6000 kvadratmeter sällanköpshandel av husvagnar och husbilar på fastigheten Egelsta 2:8, samt att reservera mark för en gång- och cykelväg längs med Tumbovägen (väg 939) som ska knyta samman Kvicksund med Eskilstuna. Detaljplanen utformas så att användningen begränsas till volymhandel, kontor och garageändamål, som omfattar Tumbo Husvagnar AB:s verksamheter. Med volymhandel avses varor som är skrymmande och har extra tungt logistikbehov. Dessa varor går inte att frakta på rygg, cykel eller med kollektivtrafik. Verksamheten finns i centrala Tumbo men behöver flytta eftersom man vill expandera, vilket inte är möjligt på befintlig plats på grund av utrymmesskäl. Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Planområdet är beläget mellan väg 56 och väg E20 i anslutning till Gröndals trafikplats, ca 9 km nordväst om Eskilstuna centrum. Planområdets areal är ca 3,5 hektar. Planområdets norra gräns löper parallellt med väg 939 (Tumbovägen), dess södra gräns löper parallellt med E20 och dess östra gräns löper parallellt med väg 56. Planområdet är markerat med röd streckad linje.

3 Eskilstuna kommun 3 (15) Markägande Planområdet består av fastigheten Egelsta 2:8 som är privatägd, liksom del av fastigheten Egelsta 2:4. Del av fastigheten Valtomta 1:8 ägs av Trafikverket. Tre fastigheter ingår i planområdet, som är markerat med röd streckad linje. Miljöbedömning För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. En exploatering av planområdet bedöms inte utgöra betydande påverkan på befintliga naturvärden eller kulturmiljövärden. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället har en konsekvensbedömning införts i planbeskrivningen, benämnd Konsekvenser av planens genomförande, som underlag för politiska ställningstaganden. Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Planområdet är inte särskilt utpekat som ett lämpligt handelsområde i översiktsplanen, men planavdelningens bedömning är att området kan fungera bra för den föreslagna typen av handel. Den västra delen av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Strax nordost om planområdet finns en detaljplan för del av Valtomta 1:8 m.m. (antagen ). Planens syfte var att möjliggöra utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 56 och väg 939.

4 Eskilstuna kommun 4 (15) FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Planområdet ligger lägre än väg E20 och marken sluttar svagt med en lägsta punkt i sydväst. Strax väster om planområdet finns ett naturvårdsområde av regionalt intresse, Tumboåsen, som är en grusås av stor betydelse för landskapsbilden. Eftersom planområdet är omgivet av skogsbevuxen mark åt alla håll, bedöms en exploatering inte beröra naturvårdsområdet nämnvärt. Planområdet sett från Tumbovägen. Markradon Geotekniska förhållanden Markföroreningar Kulturmiljövärden Fornlämningar Planområdet är beläget inom ett högriskområde för markradon enligt översiktsplan Marken inom planområdet består till större delen av finsediment (mo, silt och torrskorpelera) samt grovsediment. Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. En del av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (Tumbo - lokalt centrum under järnålder och medeltid, åssträckning med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt). Inom planområdet har en arkeologisk utredning genomförts av Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syfte var att utreda eventuella fornlämningar i form av en avrättningsplats. 18 schakt grävdes inom utredningsområdet, men inga anläggningar, lager eller fynd påträffades. Om fornlämningar påträffas, ska det anmälas till länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen. Bebyggelseområden Bostäder Det finns en bostadsfastighet ca 130 meter norr om planområdet.

5 Eskilstuna kommun 5 (15) Verksamheter Service Lek och rekreation Naturmiljö Det finns inga verksamheter inom planområdet eller i dess närhet. Planområdet är lantligt beläget och någon service finns inte i närområdet. Det närmaste handelsområdet finns i Folkesta på ca 3 kilometers avstånd. Planområdet är mycket trafikstört och utnyttjas därför sannolikt inte för lek eller rekreation. Planområdet omges på alla håll av skog. Vattenområden Vattenområden Det finns inga vattenområden i närheten av planområdet. Strandskydd Planområdet berörs inte av strandskydd. Gator och trafik Gatunät och trafik Trafikdata Planområdet omges av vägar - E20 i söder, väg 56 mot Kvicksund i öster, och väg 939 mot Tumbo i norr. Eftersom både E20 och väg 56 är transportleder för farligt gods behövs skyddsavstånd till den föreslagna verksamheten. Väg E20 och väg 56 är av riksintresse. Uppgifterna angående vägtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafikmätningarna för väg E20 samt väg 56 är genomförda 2010 och trafikmätningar för väg 939 är genomförda Vägar ÅDT Andel tung trafik Hastighet Väg E % 100 km/h Väg 56 (norr om % 70 km/h Gröndalsrondellen) Väg 56 (söder om % 70 km/h Gröndalsrondellen) Väg % 70 km/h Gång- och cykelvägar Det finns inga gång- eller cykelvägar i området. Kollektivtrafik Buss 211 trafikerar sträckan Eskilstuna-Kvicksund med en frekvens av ca 5 turer per dag, endast måndag-fredag. Närmaste busshållplats finns på ca 200 meters avstånd från planområdets västra gräns. Störningar Buller Planområdets läge intill väg E20 och väg 56 medför störningar i form av trafikbuller.

6 Eskilstuna kommun 6 (15) Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Dagvatten Planområdet är inte beläget i närheten av kommunalt vatten och avlopp. En markförlagd elkabel från Eskilstuna Energi & Miljö passerar nära planområdets nordöstra del, parallellt med väg 939 till Tumbo, för att sedan vika av mot nordväst. En lågspänningsledning ägd av Vattenfall passerar nära planområdets nordvästra hörn. Skanovas ledning korsade tidigare planområdet diagonalt från nordväst till sydost, men har nu flyttats för att ge plats åt utställningshallen. IP-onlys ledning löper strax utanför planområdets norra och östra gräns. Planområdet är i dagsläget inte anslutet till något dagvattensystem. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Natur och kultur Mark och vegetation Markradon Vegetation ska återplanteras inom planområdet, dels av estetiska skäl, dels för att underlätta infiltrering av dagvatten. Minst 10 % av kvartersmarken inom planområdet ska bestå av vegetation i form av träd, buskar etc. Längs med kvartersmarkens norra och östra gräns ska en enkelradig trädallé planteras. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert. Planerad bebyggelse Bebyggelse Placering och utformning Inom planområdet föreslås sällanköpshandel, garage och kontor, samlat i en stor hall som placeras i planområdets östra del med långsidan mot E20 och Tumbovägen, med en maximal byggrätt om 6000 kvadratmeter. Eftersom utställningshallen kommer att bli en mycket stor byggnad (enligt en skiss ca 5000 kvadratmeter) i ett exponerat läge vid E20, är det väsentligt att estetiska krav ställs på utformningen. Byggnaden föreslås delas upp i tre urskiljbara volymer för att ge variation och undvika en lång monoton fasad. Färgsättningen föreslås gå i olika nyanser av grått på de tre delarna av byggnaden för att förstärka intrycket av separata volymer. Utställnigshallen: överst fasaden mot Tumbovägen, underst fasaden mot väg E20.

7 Eskilstuna kommun 7 (15) Även uppställningsytorna utomhus för fordon kommer at ta stora ytor i anspråk. En exploatering innebär omfattande arealer med hårdgjorda ytor och ställer stora krav på utformning och dimensionering av dagvattenhantering. Grundläggning Material och byggnadsteknik Verksamheter Service Det åligger byggherren att utföra erforderlig geoteknisk undersökning för val av lämplig grundläggning med hänsyn till den planerade byggnadens utformning. Utställningshallen föreslås bestå av prefabricerade sandwichelement av betong, utvändigt beklädda med slät plåt samt stora glasade partier. Den planerade verksamheten inom planområdet innebär försäljning, reparation och service av husvagnar och husbilar. Ingen service utöver den föreslagna verksamheten planeras inom planområdet. Gator och trafik Gatunät och trafik Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar Parkering I enlighet med Trafikverkets krav placeras av trafiksäkerhetsskäl en tillfart till planområdets ca 230 meter från Gröndalsrondellen, i anslutning till Tumbovägen som har en hastighetsbegränsning om 70 km/timme. Parkering för anställda och kunder förläggs till planområdets nordöstra del, och uppställningsplatser för husvagnar och husbilar upptar planområdets västra del. Husbilar och husvagnar körs in i utställningshallen via den södra delen av planområdet - fasaden som vetter mot E20 - där det finns ett antal portar för ändamålet. Huvudentré, butik och garage placeras på norra sidan av utställningshallen, väl synlig från Tumbovägen. Ingen ny kollektivtrafik planeras i samband med en exploatering. Besökare till Tumbo Husvagnar AB antas i hög utsträckning vara bilburna. En gång-, cykel- och mopedväg planeras på sikt mellan Kvicksund och Eskilstuna med en sträckning mellan Tumbovägen och planområdet. Den planeras söder om Tumbovägen, och utgör planområdets norra och östra gräns. Eftersom det krävs en bredd om ca 9 meter för vägdike samt gång-, cykel- och mopedväg, ianspråktar den mark som tillhör exploatören, och därmed är markköp en förutsättning för att vägen ska kunna komma till stånd. En allé ska anläggas längs kvartersmarkens norra och östra gräns. Parkering ska anordnas på kvartersmark för personal och besökare. Kommunens parkeringsnorm för externa handelsområden föreskriver 30,6 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA. Parkeringsnormen är överdimensionerad för den föreslagna verksamheten (försäljning och service av husbilar och husvagnar), eftersom husbilar är en vara som köps eller säljs betydligt mera sällan än de flesta andra kategorier av sällanköpshandel. Om en annan typ av verksamhet skulle etableras ska det dock vara möjligt att utöka antalet parkeringsplatser. Därför ska två separata parkeringsnormer gälla för planområdet: 15 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA för försäljning/service av husbilar/husvagnar, respektive 30,6 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA vid etablering av annan typ av sällanköps-/volymhandel. Utöver detta föreslås

8 Eskilstuna kommun 8 (15) drygt 100 uppställningsplatser för förvaring av husbilar och husvagnar i planområdets västra del, samt ett inhägnat område i anslutning till utställningshallen som fyller samma funktion. Störningar Buller Risker Närområdet är idag trafikstört på grund av läget vid väg E20. En måttlig trafikökning kan antas ske när planområdet har exploaterats, under förutsättning att det är frågan om försäljning av husvagnar/husbilar. En annan typ av sällanköpshandel kan generera en betydligt större trafikökning. Det enda bebyggelsen i närheten som riskerar att störas av en exploatering är ett bostadshus som är beläget ca 130 meter norr om planområdet. För verksamheten inom planområdet gäller Naturvårdsverkets gränsvärden för externt industribuller. På grund av att planområdet omges av leder för transporter av farligt gods, ska krav på byggnadsfritt avstånd utmed dessa följas. Byggnader ska placeras minst 50 meter från väg E20 respektive minst 30 meter från väg 56. För byggnader inom planområdet skall det vara krav att det finns utrymningsvägar placerade mot norr, det vill säga motsatt sida i förhållande till E20. Ventilation ska anordnas så att luftintaget sker från norr. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Avfall Dagvatten Ett enskilt avlopp kommer att anläggas för planområdet, men i ett senare skede kan eventuellt en anslutning ske till det kommunala nätet, beroende på tidtabell för VA-utbyggnad i närområdet. Vattenförsörjning kommer att ske via borrad brunn. Uppvärmning av utställningshallen kommer att ske med bergvärme. El-, bredband- och teleledningar finns planområdets närhet. Planområdet ansluts till den kommunala sophämtningen, enligt gällande renhållningstaxa. Närmaste miljöstation finns på Hagbyvägen i Hällbybrunn, ca 3 km från planområdet. Utrymme för avfallshantering ska finnas i eller i anslutning till utställningshallen. Dagvatten från byggnaders tak och hårdgjorda ytor ska i första hand omhändertas, fördröjas och renas lokalt. För att minimera föroreningar i dagvatten ska byggmaterial med tungmetaller undvikas. En dagvattenutredning har upprättats av Landstorps Cadhouse AB, som utgår från ett dimensionerande nederbördstillfälle med tio års återkomsttid. I utredningen föreslås att vatten från hårdgjorda ytor avleds till slänter och svackdiken i utkanterna av planområdet, där det infiltreras. Dagvatten från takytor föreslås ledas via markanslutna stuprör till stenkistor med breddning till svackdiken. Dagvatten som inte kan infiltreras inom kvartersmark föreslås breddas ut i ett kärr väster om planområdet. I anslutning till kärret finns en bäck som i sin tur leder dagvattnet ut i Mälaren. Den föreslagna lösningen för dagvattenhantering har godkänts av EEM.

9 Eskilstuna kommun 9 (15) Principskiss - föreslagen dagvattenhantering KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Dagvatten Buller Planförslaget bedöms på grund av sin storskalighet påverka landskapsbilden. Från väg E20 kommer utställningshallen samt de stora uppställningsytorna för fordon att vara väl synlig. Den föreslagna byggnaden är uppdelad i tre neutralt färgsatta volymer för att, så långt det är möjligt, smälta in. Strax väster om planområdet finns Tumboåsen, ett naturvårdsområde av regionalt intresse med en grusås av stor betydelse för landskapsbilden. En exploatering bedöms inte påverka naturområdet visuellt, eftersom det inte finns några fria siktlinjer däremellan. Planområdets västra halva ingår i ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, Tumboåsen, med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt. En exploatering bedöms inte påverka riksintresset, eftersom det inte finns några fria siktlinjer däremellan. Avståndet från den västra plangränsen till den närmaste fornlämningen är drygt 300 meter och består mestadels av skogsbevuxen mark. Utställningshallen som ska uppföras är stor, men byggnaden kommer inte att upplevas vara dominerande från nordväst tack vare skogsskärmen Söder om planområdet, på andra sidan E20, finns ett regionalt naturvårdsintresse, men detta bedöms inte beröras av en exploatering då E20 fungerar som en effektiv fysisk barriär. De stora hårdgjorda ytor som skapas inom planområdet försvårar avrinning och infiltration av dagvatten. Planområdet ska utformas så att dagvattenhantering kan ske lokalt genom infiltrationsytor och svackdiken. Fördröjning ska ske så att dimensioneringen 10-årsregn klaras inom planområdet. Dagvattnet behöver renas eftersom det är stora mängder som kommer från parkerings- och uppställningytor för fordon. Hela planområdet är beläget i ett område med hög sårbarhet på grund av förekomsten av betydande grundvattenmagasin. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller gäller inom planområdet. Detta innebär bland annat att buller som genereras inom planområdet inte får överstiga 50 dba dygnsekvivalent ljudnivå dagtid på vardagar kl 7-18, respektive 45 dba på söndagar/helgdagar/kvällar vid bostäder. Detta gäller för fas-

10 Eskilstuna kommun 10 (15) Ljudnivå (dba) tigheten Tumbo-Berga 1:6, som är beläget ca 130 meter norr om planområdet. För utställningshallen gäller att ljudnivån inomhus inte ska överstiga 40 dba dygnsekvivalentnivå, och att ljudnivån utomhus inte ska överstiga 65 dba dygnsekvivalentnivå. Byggnadens kontorsdel bör lokaliseras ut mot väg 939, som är den tystaste sidan med avseende på trafikbuller. Byggnader inom planområdet ska uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller, vilket är ett villkor för bygglovsgivning. Soundcon AB har upprättat en bullerutredning som redovisar beräkningar av ljudnivån från angränsande trafik till planområdet samt till fastigheten Tumbo- Berga 1:6 efter en exploatering, se kartor nedan. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasader på bostadsfastigheten Tumbo-Berga 1:6 beräknas år 2025 understiga riktvärdet 55 dba för trafikbuller vid bostad, och den maximala ljudnivån beräknas understiga riktvärdet 70 dba utmed hela fastighetsgränsen. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå år Beräknad maximal ljudnivå år 2013.

11 Eskilstuna kommun 11 (15) Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå år Beräknad maximal ljudnivå år Trafik Markföroreningar Barnkonsekvens En exploatering av planområdet kommer att medföra en trafikökning. En beräkning har gjorts som uppskattar trafikökningen till ca 20 fordon/1000 BTA, det vill säga 100 fordon (kunder + anställda) för en utställningshall på ca 5000 kvm. I denna beräkning har hänsyn även tagits till att antalet anställda kan öka (från dagens 30 anställda till 40 i denna beräkning). Om en annan typ av sällanköpshandel etableras i området, kan trafiken öka betydligt, beroende på typ av verksamhet. I fallet med sällanköpshandel uppskattas att trafikalstringen blir maximalt 100 fordon/1000 kvm BTA, dvs ca 600 åvdt (årsmedelveckodygnstrafik) till och från planområdet om utställningshallen utökas till 6000 kvm BTA. De stora uppställningsytorna för fordon innebär en risk för oljeläckage inom planområdet, vilket ska omhändertas med hjälp av oljefilter. Den planerade gång-, cykel- och mopedvägen som ska knyta samman Kvicksund och Eskilstuna innebär att barn och ungdomar får en betydligt säkrare färdväg än idag.

12 Eskilstuna kommun 12 (15) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Tidplan Februari-mars 2013 Samråd. April 2013 Särskilt utlåtande sammanställs. Maj 2013 SBN antar detaljplanen. Juni 2013 Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Om synpunkter inkommer som medför ändringar av planförslaget, kommer förslaget att skickas på underrättelse. Planen bedöms då kunna antas i augusti/september. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs. Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen ska ansvara för anläggande, drift och underhåll samt skötsel av allmänna platser. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för och bekostar underhåll av allmän platsmark. Trafikverket ansvar för anläggande, drift och underhåll av gång-, cykel- och mopedvägen. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark. Exploatörerna ska samråda med ansvarig ledningsägare som berörs. Exploatören ansvarar för anläggande och bekostnad av tillfart till planområdet. Vattenfall ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. Exploateringsavtal Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Tumbo Husvagnar AB för att reglera genomförandet av detaljplanen.

13 Eskilstuna kommun 13 (15) Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Fastighetsbildning Fastigheter som berörs av planen är följande: Del av Egelsta 2:4 Del av Egelsta 2:8 Del av Valtomta 1:8 Gunnarskäl 1:4 ägare privatperson ägare privatperson ägare Trafikverket ägare Eskilstuna kommun Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark ombesörjer och bekostar respektive fastighetsägare. Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet till en annan genom Lantmäterimyndighetens beslut. I tabellen nedan beskrivs de fastighetsregleringar som ska genomföras inom detaljplaneområdet. Till fastighet Från fastighet Färg på karta Gunnarskäl 1:4 Egelsta 2:4 lila Gunnarskäl 1:4 Egelsta 2:8 ljusblå Gunnarskäl 1:4 Valtomta 1:8 gul Kartan visar fastighetsregleringar som ska göras med anledning av planförslaget, se tabell ovan. Planområdet är markerat med röd streckad linje. Fastighetsreglering kan initieras hos Lantmäterimyndigheten av berörda fastigheter då planen vunnit laga kraft. Det vanligaste är att det är den part som önskar genomföra fastighetsregleringen som initierar den. I regel skriver parterna först ett gemensamt avtal som reglerar markersättning m.m. Lantmäterimyn-

14 Eskilstuna kommun 14 (15) digheten använder sedan avtalet som grund för sitt beslut. Dagvatten I exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Egelsta 2:8 regleras hur dagvattenhanteringen inom fastigheterna ska lösas med utgångspunkt av framtagen dagvattenutredning utförd av Landstorps Cadhouse AB, daterad Ekonomiska frågor Planavgift Finansiering av investeringar Fastighetsbildning Ledningsrätt Planavgift erlägges av exploatören enligt planavtal. Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen. Gång-, cykel- och mopedvägen bekostas och anläggs av Trafikverket. Trafikverket bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra detaljplanen. Ledningsägare bekostar bildande av ledningsrätt för sina egna ledningar. Tekniska frågor El Vatten och avlopp Uppvärmning Parkering Gata Trädallé Dagvatten Övrigt Vattenfall blir huvudman för elnätet inom planområdet. Exploatören bekostar och anlägger enskilt avlopp och borrad brunn för planområdet. Exploatören bekostar och anlägger bergvärmeanläggning för planområdet. Exploatören bekostar och anlägger parkeringsplatser på kvartersmark. Exploatören bekostar och anlägger anläggandet av tillfart till planområdet. Exploatören bekostar och anlägger anläggandet av allén inom planområdet. Exploatören ansvarar för att dagvattenhanteringen inom kvartersmark. Exploatören bekostar anläggande, återställning, drift och underhåll av svackdiken/infiltrationsytor inom kvartersmark. Detta regleras i exploateringsavtal. Detaljutformning av dagvattenfrågor och teknisk försörjning till området fastställs under projekteringen. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

15 Eskilstuna kommun 15 (15) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Yeneba King, planarkitekt Sheraz Iqbal, trafikplanerare Camilla Ährlund, kommunbiolog Peter Jensen-Urstad, miljöinspektör Hans Ollman, markingenjör Petter Skarin, trafikplanerare Anders Enesved, avdelninghschef Jörgen Westerlund, avdelningschef Anna Götzlinger, antikvarie Planavdelningen Planavdelningen Planavdelningen Miljökontoret Mark- och exploateringsavdelningen Trafikavdelningen Projektavdelningen EEM, Planavdelningen VA Stadsmuséet Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Yeneba King Planarkitekt

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer