Egelsta 2:8, del av, m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egelsta 2:8, del av, m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2011: Planavdelningen Yeneba King, Samrådshandling Detaljplan för Egelsta 2:8, del av, m.fl. Hällby Eskilstuna kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Planprocessen enkelt planförfarande I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Om synpunkter lämnas ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Om samtliga berörda godkänner förslaget kan det snarast tas upp till beslut om antagande i stadsbyggnadsnämnden. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Eskilstuna kommun 2 (15) INLEDNING Handlingar Utredningar Syfte Bakgrund Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning med genomförandebeskrivning samt behovsbedömning. Under planarbetet har följande utredningar/rapporter upprättas och tillförts handlingarna: riskanalys (VAP VA-Projekt AB ), bullerutredning (Soundcon AB ) samt dagvattenutredning (Landstorps Cadhouse AB ). Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av 6000 kvadratmeter sällanköpshandel av husvagnar och husbilar på fastigheten Egelsta 2:8, samt att reservera mark för en gång- och cykelväg längs med Tumbovägen (väg 939) som ska knyta samman Kvicksund med Eskilstuna. Detaljplanen utformas så att användningen begränsas till volymhandel, kontor och garageändamål, som omfattar Tumbo Husvagnar AB:s verksamheter. Med volymhandel avses varor som är skrymmande och har extra tungt logistikbehov. Dessa varor går inte att frakta på rygg, cykel eller med kollektivtrafik. Verksamheten finns i centrala Tumbo men behöver flytta eftersom man vill expandera, vilket inte är möjligt på befintlig plats på grund av utrymmesskäl. Plandata Läge och areal Planområdets avgränsning Planområdet är beläget mellan väg 56 och väg E20 i anslutning till Gröndals trafikplats, ca 9 km nordväst om Eskilstuna centrum. Planområdets areal är ca 3,5 hektar. Planområdets norra gräns löper parallellt med väg 939 (Tumbovägen), dess södra gräns löper parallellt med E20 och dess östra gräns löper parallellt med väg 56. Planområdet är markerat med röd streckad linje.

3 Eskilstuna kommun 3 (15) Markägande Planområdet består av fastigheten Egelsta 2:8 som är privatägd, liksom del av fastigheten Egelsta 2:4. Del av fastigheten Valtomta 1:8 ägs av Trafikverket. Tre fastigheter ingår i planområdet, som är markerat med röd streckad linje. Miljöbedömning För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. En exploatering av planområdet bedöms inte utgöra betydande påverkan på befintliga naturvärden eller kulturmiljövärden. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planförslaget bedöms därför inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället har en konsekvensbedömning införts i planbeskrivningen, benämnd Konsekvenser av planens genomförande, som underlag för politiska ställningstaganden. Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Detaljplan Planområdet är inte särskilt utpekat som ett lämpligt handelsområde i översiktsplanen, men planavdelningens bedömning är att området kan fungera bra för den föreslagna typen av handel. Den västra delen av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Området är inte tidigare detaljplanelagt. Strax nordost om planområdet finns en detaljplan för del av Valtomta 1:8 m.m. (antagen ). Planens syfte var att möjliggöra utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 56 och väg 939.

4 Eskilstuna kommun 4 (15) FÖRUTSÄTTNINGAR Natur och kultur Mark och vegetation Planområdet ligger lägre än väg E20 och marken sluttar svagt med en lägsta punkt i sydväst. Strax väster om planområdet finns ett naturvårdsområde av regionalt intresse, Tumboåsen, som är en grusås av stor betydelse för landskapsbilden. Eftersom planområdet är omgivet av skogsbevuxen mark åt alla håll, bedöms en exploatering inte beröra naturvårdsområdet nämnvärt. Planområdet sett från Tumbovägen. Markradon Geotekniska förhållanden Markföroreningar Kulturmiljövärden Fornlämningar Planområdet är beläget inom ett högriskområde för markradon enligt översiktsplan Marken inom planområdet består till större delen av finsediment (mo, silt och torrskorpelera) samt grovsediment. Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. En del av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (Tumbo - lokalt centrum under järnålder och medeltid, åssträckning med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt). Inom planområdet har en arkeologisk utredning genomförts av Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Syfte var att utreda eventuella fornlämningar i form av en avrättningsplats. 18 schakt grävdes inom utredningsområdet, men inga anläggningar, lager eller fynd påträffades. Om fornlämningar påträffas, ska det anmälas till länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen. Bebyggelseområden Bostäder Det finns en bostadsfastighet ca 130 meter norr om planområdet.

5 Eskilstuna kommun 5 (15) Verksamheter Service Lek och rekreation Naturmiljö Det finns inga verksamheter inom planområdet eller i dess närhet. Planområdet är lantligt beläget och någon service finns inte i närområdet. Det närmaste handelsområdet finns i Folkesta på ca 3 kilometers avstånd. Planområdet är mycket trafikstört och utnyttjas därför sannolikt inte för lek eller rekreation. Planområdet omges på alla håll av skog. Vattenområden Vattenområden Det finns inga vattenområden i närheten av planområdet. Strandskydd Planområdet berörs inte av strandskydd. Gator och trafik Gatunät och trafik Trafikdata Planområdet omges av vägar - E20 i söder, väg 56 mot Kvicksund i öster, och väg 939 mot Tumbo i norr. Eftersom både E20 och väg 56 är transportleder för farligt gods behövs skyddsavstånd till den föreslagna verksamheten. Väg E20 och väg 56 är av riksintresse. Uppgifterna angående vägtrafiken har erhållits från Trafikverket. Trafikmätningarna för väg E20 samt väg 56 är genomförda 2010 och trafikmätningar för väg 939 är genomförda Vägar ÅDT Andel tung trafik Hastighet Väg E % 100 km/h Väg 56 (norr om % 70 km/h Gröndalsrondellen) Väg 56 (söder om % 70 km/h Gröndalsrondellen) Väg % 70 km/h Gång- och cykelvägar Det finns inga gång- eller cykelvägar i området. Kollektivtrafik Buss 211 trafikerar sträckan Eskilstuna-Kvicksund med en frekvens av ca 5 turer per dag, endast måndag-fredag. Närmaste busshållplats finns på ca 200 meters avstånd från planområdets västra gräns. Störningar Buller Planområdets läge intill väg E20 och väg 56 medför störningar i form av trafikbuller.

6 Eskilstuna kommun 6 (15) Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Dagvatten Planområdet är inte beläget i närheten av kommunalt vatten och avlopp. En markförlagd elkabel från Eskilstuna Energi & Miljö passerar nära planområdets nordöstra del, parallellt med väg 939 till Tumbo, för att sedan vika av mot nordväst. En lågspänningsledning ägd av Vattenfall passerar nära planområdets nordvästra hörn. Skanovas ledning korsade tidigare planområdet diagonalt från nordväst till sydost, men har nu flyttats för att ge plats åt utställningshallen. IP-onlys ledning löper strax utanför planområdets norra och östra gräns. Planområdet är i dagsläget inte anslutet till något dagvattensystem. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Natur och kultur Mark och vegetation Markradon Vegetation ska återplanteras inom planområdet, dels av estetiska skäl, dels för att underlätta infiltrering av dagvatten. Minst 10 % av kvartersmarken inom planområdet ska bestå av vegetation i form av träd, buskar etc. Längs med kvartersmarkens norra och östra gräns ska en enkelradig trädallé planteras. Ny bebyggelse ska uppföras radonsäkert. Planerad bebyggelse Bebyggelse Placering och utformning Inom planområdet föreslås sällanköpshandel, garage och kontor, samlat i en stor hall som placeras i planområdets östra del med långsidan mot E20 och Tumbovägen, med en maximal byggrätt om 6000 kvadratmeter. Eftersom utställningshallen kommer att bli en mycket stor byggnad (enligt en skiss ca 5000 kvadratmeter) i ett exponerat läge vid E20, är det väsentligt att estetiska krav ställs på utformningen. Byggnaden föreslås delas upp i tre urskiljbara volymer för att ge variation och undvika en lång monoton fasad. Färgsättningen föreslås gå i olika nyanser av grått på de tre delarna av byggnaden för att förstärka intrycket av separata volymer. Utställnigshallen: överst fasaden mot Tumbovägen, underst fasaden mot väg E20.

7 Eskilstuna kommun 7 (15) Även uppställningsytorna utomhus för fordon kommer at ta stora ytor i anspråk. En exploatering innebär omfattande arealer med hårdgjorda ytor och ställer stora krav på utformning och dimensionering av dagvattenhantering. Grundläggning Material och byggnadsteknik Verksamheter Service Det åligger byggherren att utföra erforderlig geoteknisk undersökning för val av lämplig grundläggning med hänsyn till den planerade byggnadens utformning. Utställningshallen föreslås bestå av prefabricerade sandwichelement av betong, utvändigt beklädda med slät plåt samt stora glasade partier. Den planerade verksamheten inom planområdet innebär försäljning, reparation och service av husvagnar och husbilar. Ingen service utöver den föreslagna verksamheten planeras inom planområdet. Gator och trafik Gatunät och trafik Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar Parkering I enlighet med Trafikverkets krav placeras av trafiksäkerhetsskäl en tillfart till planområdets ca 230 meter från Gröndalsrondellen, i anslutning till Tumbovägen som har en hastighetsbegränsning om 70 km/timme. Parkering för anställda och kunder förläggs till planområdets nordöstra del, och uppställningsplatser för husvagnar och husbilar upptar planområdets västra del. Husbilar och husvagnar körs in i utställningshallen via den södra delen av planområdet - fasaden som vetter mot E20 - där det finns ett antal portar för ändamålet. Huvudentré, butik och garage placeras på norra sidan av utställningshallen, väl synlig från Tumbovägen. Ingen ny kollektivtrafik planeras i samband med en exploatering. Besökare till Tumbo Husvagnar AB antas i hög utsträckning vara bilburna. En gång-, cykel- och mopedväg planeras på sikt mellan Kvicksund och Eskilstuna med en sträckning mellan Tumbovägen och planområdet. Den planeras söder om Tumbovägen, och utgör planområdets norra och östra gräns. Eftersom det krävs en bredd om ca 9 meter för vägdike samt gång-, cykel- och mopedväg, ianspråktar den mark som tillhör exploatören, och därmed är markköp en förutsättning för att vägen ska kunna komma till stånd. En allé ska anläggas längs kvartersmarkens norra och östra gräns. Parkering ska anordnas på kvartersmark för personal och besökare. Kommunens parkeringsnorm för externa handelsområden föreskriver 30,6 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA. Parkeringsnormen är överdimensionerad för den föreslagna verksamheten (försäljning och service av husbilar och husvagnar), eftersom husbilar är en vara som köps eller säljs betydligt mera sällan än de flesta andra kategorier av sällanköpshandel. Om en annan typ av verksamhet skulle etableras ska det dock vara möjligt att utöka antalet parkeringsplatser. Därför ska två separata parkeringsnormer gälla för planområdet: 15 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA för försäljning/service av husbilar/husvagnar, respektive 30,6 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter BTA vid etablering av annan typ av sällanköps-/volymhandel. Utöver detta föreslås

8 Eskilstuna kommun 8 (15) drygt 100 uppställningsplatser för förvaring av husbilar och husvagnar i planområdets västra del, samt ett inhägnat område i anslutning till utställningshallen som fyller samma funktion. Störningar Buller Risker Närområdet är idag trafikstört på grund av läget vid väg E20. En måttlig trafikökning kan antas ske när planområdet har exploaterats, under förutsättning att det är frågan om försäljning av husvagnar/husbilar. En annan typ av sällanköpshandel kan generera en betydligt större trafikökning. Det enda bebyggelsen i närheten som riskerar att störas av en exploatering är ett bostadshus som är beläget ca 130 meter norr om planområdet. För verksamheten inom planområdet gäller Naturvårdsverkets gränsvärden för externt industribuller. På grund av att planområdet omges av leder för transporter av farligt gods, ska krav på byggnadsfritt avstånd utmed dessa följas. Byggnader ska placeras minst 50 meter från väg E20 respektive minst 30 meter från väg 56. För byggnader inom planområdet skall det vara krav att det finns utrymningsvägar placerade mot norr, det vill säga motsatt sida i förhållande till E20. Ventilation ska anordnas så att luftintaget sker från norr. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Avfall Dagvatten Ett enskilt avlopp kommer att anläggas för planområdet, men i ett senare skede kan eventuellt en anslutning ske till det kommunala nätet, beroende på tidtabell för VA-utbyggnad i närområdet. Vattenförsörjning kommer att ske via borrad brunn. Uppvärmning av utställningshallen kommer att ske med bergvärme. El-, bredband- och teleledningar finns planområdets närhet. Planområdet ansluts till den kommunala sophämtningen, enligt gällande renhållningstaxa. Närmaste miljöstation finns på Hagbyvägen i Hällbybrunn, ca 3 km från planområdet. Utrymme för avfallshantering ska finnas i eller i anslutning till utställningshallen. Dagvatten från byggnaders tak och hårdgjorda ytor ska i första hand omhändertas, fördröjas och renas lokalt. För att minimera föroreningar i dagvatten ska byggmaterial med tungmetaller undvikas. En dagvattenutredning har upprättats av Landstorps Cadhouse AB, som utgår från ett dimensionerande nederbördstillfälle med tio års återkomsttid. I utredningen föreslås att vatten från hårdgjorda ytor avleds till slänter och svackdiken i utkanterna av planområdet, där det infiltreras. Dagvatten från takytor föreslås ledas via markanslutna stuprör till stenkistor med breddning till svackdiken. Dagvatten som inte kan infiltreras inom kvartersmark föreslås breddas ut i ett kärr väster om planområdet. I anslutning till kärret finns en bäck som i sin tur leder dagvattnet ut i Mälaren. Den föreslagna lösningen för dagvattenhantering har godkänts av EEM.

9 Eskilstuna kommun 9 (15) Principskiss - föreslagen dagvattenhantering KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Landskapsbild Kulturmiljö Naturmiljö Dagvatten Buller Planförslaget bedöms på grund av sin storskalighet påverka landskapsbilden. Från väg E20 kommer utställningshallen samt de stora uppställningsytorna för fordon att vara väl synlig. Den föreslagna byggnaden är uppdelad i tre neutralt färgsatta volymer för att, så långt det är möjligt, smälta in. Strax väster om planområdet finns Tumboåsen, ett naturvårdsområde av regionalt intresse med en grusås av stor betydelse för landskapsbilden. En exploatering bedöms inte påverka naturområdet visuellt, eftersom det inte finns några fria siktlinjer däremellan. Planområdets västra halva ingår i ett område som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, Tumboåsen, med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt. En exploatering bedöms inte påverka riksintresset, eftersom det inte finns några fria siktlinjer däremellan. Avståndet från den västra plangränsen till den närmaste fornlämningen är drygt 300 meter och består mestadels av skogsbevuxen mark. Utställningshallen som ska uppföras är stor, men byggnaden kommer inte att upplevas vara dominerande från nordväst tack vare skogsskärmen Söder om planområdet, på andra sidan E20, finns ett regionalt naturvårdsintresse, men detta bedöms inte beröras av en exploatering då E20 fungerar som en effektiv fysisk barriär. De stora hårdgjorda ytor som skapas inom planområdet försvårar avrinning och infiltration av dagvatten. Planområdet ska utformas så att dagvattenhantering kan ske lokalt genom infiltrationsytor och svackdiken. Fördröjning ska ske så att dimensioneringen 10-årsregn klaras inom planområdet. Dagvattnet behöver renas eftersom det är stora mängder som kommer från parkerings- och uppställningytor för fordon. Hela planområdet är beläget i ett område med hög sårbarhet på grund av förekomsten av betydande grundvattenmagasin. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller gäller inom planområdet. Detta innebär bland annat att buller som genereras inom planområdet inte får överstiga 50 dba dygnsekvivalent ljudnivå dagtid på vardagar kl 7-18, respektive 45 dba på söndagar/helgdagar/kvällar vid bostäder. Detta gäller för fas-

10 Eskilstuna kommun 10 (15) Ljudnivå (dba) tigheten Tumbo-Berga 1:6, som är beläget ca 130 meter norr om planområdet. För utställningshallen gäller att ljudnivån inomhus inte ska överstiga 40 dba dygnsekvivalentnivå, och att ljudnivån utomhus inte ska överstiga 65 dba dygnsekvivalentnivå. Byggnadens kontorsdel bör lokaliseras ut mot väg 939, som är den tystaste sidan med avseende på trafikbuller. Byggnader inom planområdet ska uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller, vilket är ett villkor för bygglovsgivning. Soundcon AB har upprättat en bullerutredning som redovisar beräkningar av ljudnivån från angränsande trafik till planområdet samt till fastigheten Tumbo- Berga 1:6 efter en exploatering, se kartor nedan. Den ekvivalenta ljudnivån vid fasader på bostadsfastigheten Tumbo-Berga 1:6 beräknas år 2025 understiga riktvärdet 55 dba för trafikbuller vid bostad, och den maximala ljudnivån beräknas understiga riktvärdet 70 dba utmed hela fastighetsgränsen. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå år Beräknad maximal ljudnivå år 2013.

11 Eskilstuna kommun 11 (15) Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå år Beräknad maximal ljudnivå år Trafik Markföroreningar Barnkonsekvens En exploatering av planområdet kommer att medföra en trafikökning. En beräkning har gjorts som uppskattar trafikökningen till ca 20 fordon/1000 BTA, det vill säga 100 fordon (kunder + anställda) för en utställningshall på ca 5000 kvm. I denna beräkning har hänsyn även tagits till att antalet anställda kan öka (från dagens 30 anställda till 40 i denna beräkning). Om en annan typ av sällanköpshandel etableras i området, kan trafiken öka betydligt, beroende på typ av verksamhet. I fallet med sällanköpshandel uppskattas att trafikalstringen blir maximalt 100 fordon/1000 kvm BTA, dvs ca 600 åvdt (årsmedelveckodygnstrafik) till och från planområdet om utställningshallen utökas till 6000 kvm BTA. De stora uppställningsytorna för fordon innebär en risk för oljeläckage inom planområdet, vilket ska omhändertas med hjälp av oljefilter. Den planerade gång-, cykel- och mopedvägen som ska knyta samman Kvicksund och Eskilstuna innebär att barn och ungdomar får en betydligt säkrare färdväg än idag.

12 Eskilstuna kommun 12 (15) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen. Tidplan Februari-mars 2013 Samråd. April 2013 Särskilt utlåtande sammanställs. Maj 2013 SBN antar detaljplanen. Juni 2013 Detaljplanen vinner laga kraft förutsatt att den inte överklagas. Om synpunkter inkommer som medför ändringar av planförslaget, kommer förslaget att skickas på underrättelse. Planen bedöms då kunna antas i augusti/september. Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den ändras eller upphävs. Huvudmannaskap Ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Det innebär att kommunen ska ansvara för anläggande, drift och underhåll samt skötsel av allmänna platser. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga arbeten som ska utföras inom kvartersmark. Kommunen ansvarar för och bekostar underhåll av allmän platsmark. Trafikverket ansvar för anläggande, drift och underhåll av gång-, cykel- och mopedvägen. Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flytt av ledningar inom kvartersmark. Exploatörerna ska samråda med ansvarig ledningsägare som berörs. Exploatören ansvarar för anläggande och bekostnad av tillfart till planområdet. Vattenfall ansvarar för anläggande samt drift och underhåll av elledningar fram till anslutningspunkt. Exploateringsavtal Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Tumbo Husvagnar AB för att reglera genomförandet av detaljplanen.

13 Eskilstuna kommun 13 (15) Fastighetsrättsliga frågor Berörda fastigheter Fastighetsbildning Fastigheter som berörs av planen är följande: Del av Egelsta 2:4 Del av Egelsta 2:8 Del av Valtomta 1:8 Gunnarskäl 1:4 ägare privatperson ägare privatperson ägare Trafikverket ägare Eskilstuna kommun Bildande och ombildande av fastigheter inom enskild kvartersmark ombesörjer och bekostar respektive fastighetsägare. Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en fastighet till en annan genom Lantmäterimyndighetens beslut. I tabellen nedan beskrivs de fastighetsregleringar som ska genomföras inom detaljplaneområdet. Till fastighet Från fastighet Färg på karta Gunnarskäl 1:4 Egelsta 2:4 lila Gunnarskäl 1:4 Egelsta 2:8 ljusblå Gunnarskäl 1:4 Valtomta 1:8 gul Kartan visar fastighetsregleringar som ska göras med anledning av planförslaget, se tabell ovan. Planområdet är markerat med röd streckad linje. Fastighetsreglering kan initieras hos Lantmäterimyndigheten av berörda fastigheter då planen vunnit laga kraft. Det vanligaste är att det är den part som önskar genomföra fastighetsregleringen som initierar den. I regel skriver parterna först ett gemensamt avtal som reglerar markersättning m.m. Lantmäterimyn-

14 Eskilstuna kommun 14 (15) digheten använder sedan avtalet som grund för sitt beslut. Dagvatten I exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Egelsta 2:8 regleras hur dagvattenhanteringen inom fastigheterna ska lösas med utgångspunkt av framtagen dagvattenutredning utförd av Landstorps Cadhouse AB, daterad Ekonomiska frågor Planavgift Finansiering av investeringar Fastighetsbildning Ledningsrätt Planavgift erlägges av exploatören enligt planavtal. Exploatören bekostar och utför de byggnader och anläggningar på kvartersmark som möjliggörs enligt detaljplanen. Gång-, cykel- och mopedvägen bekostas och anläggs av Trafikverket. Trafikverket bekostar den fastighetsbildning som behövs för att genomföra detaljplanen. Ledningsägare bekostar bildande av ledningsrätt för sina egna ledningar. Tekniska frågor El Vatten och avlopp Uppvärmning Parkering Gata Trädallé Dagvatten Övrigt Vattenfall blir huvudman för elnätet inom planområdet. Exploatören bekostar och anlägger enskilt avlopp och borrad brunn för planområdet. Exploatören bekostar och anlägger bergvärmeanläggning för planområdet. Exploatören bekostar och anlägger parkeringsplatser på kvartersmark. Exploatören bekostar och anlägger anläggandet av tillfart till planområdet. Exploatören bekostar och anlägger anläggandet av allén inom planområdet. Exploatören ansvarar för att dagvattenhanteringen inom kvartersmark. Exploatören bekostar anläggande, återställning, drift och underhåll av svackdiken/infiltrationsytor inom kvartersmark. Detta regleras i exploateringsavtal. Detaljutformning av dagvattenfrågor och teknisk försörjning till området fastställs under projekteringen. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Huvudmannaskap Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

15 Eskilstuna kommun 15 (15) ARBETSGRUPP Arbetet med detaljplanen har bedrivits i projektform. Medverkande tjänstemän har varit: Yeneba King, planarkitekt Sheraz Iqbal, trafikplanerare Camilla Ährlund, kommunbiolog Peter Jensen-Urstad, miljöinspektör Hans Ollman, markingenjör Petter Skarin, trafikplanerare Anders Enesved, avdelninghschef Jörgen Westerlund, avdelningschef Anna Götzlinger, antikvarie Planavdelningen Planavdelningen Planavdelningen Miljökontoret Mark- och exploateringsavdelningen Trafikavdelningen Projektavdelningen EEM, Planavdelningen VA Stadsmuséet Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Madeleine Lundbäck Planchef Yeneba King Planarkitekt

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= =

= aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = Diarienummer PLAN 2012.14 = aéí~äàéä~å=ñ ê=hî=_çääëééä~êéåi=ã=ñä= áåçã= êà~= ëíê~i=i~åçëâêçå~= = mä~åj=çåü=öéåçãñ ê~åçéäéëâêáîåáåö= = = = = OMNQJMRJNV= p^joüape^kaifkd= = Landskrona stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten

Planbeskrivning 52-75. Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun. LAGA KRAFT den 2012-04-12. Botkyrka kommun. Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT den 2012-04-12 Botkyrka kommun Referens Anna Ahlstrand SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN 2 [16] Information

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. 1(18) Planbeskrivning 1(18) Planbeskrivning tillhörande tillägg till del av Detaljplan för Norra delen av Herstadberg 9:1 med närområde (Herstadbergs verksamhetsområde inom Kvillinge i Norrköping (kvarteret Argonet och del

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun

Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun Detaljplan för del av Spiran 1, Motala kommun PLANKARTA OCH PLANBESTÄMMELSER OBS EJ SKALENLIG 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Börje Mathiasson, Formiloge AB, i samråd med kommunledningsförvaltningens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden:

KOMMUNSTYRELSEN. kallas till sammanträde onsdagen den 6 mars kl. 09.00 i Borgmästaren, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Innehållsförteckning Kallelse Ärende 1.1 Uppföljning LOV Ärende 1.2 Rapport över ej verkställda beslut Ärende 2.1 Tolkning av bygglovsbefriande åtgärder Ärende 2.2 Boendeparkering i Fiskebäckskil Ärende

Läs mer