ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 2 oktober 2012, kl Beslutande Katarina Johannesson C Anna-Lena Knutsson FP Lars Gustafsson FP Esbjörn Andersson M Roland Kylen C Kjell-Anders Dahlström C Kristina Kristiansson S Maurice Leroy S Daniel Schutzer S Ulla-Kerstin Aronsson S Mårten Karlsson S tjänstgörande ersättare Ulla-Britt Svensson S ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Kommunchefen, Ingemar Rosén Administrativ chef, Lina Rådegård VA-/renhållningschef, Cathrin Sköld 121 Miljöingenjör, Christoffer Henriksson 121 Ekonomichef, Linda Sydengen Förvaltningsekonom, Petra Stromski 123 Utses att justera Esbjörn Andersson och Maurice Leroy Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 3 oktober 2012 Paragrafer Underskrift Sekreterare Lina Rådegård Ordförande Katarina Johannesson Myndighet Justerande Esbjörn Andersson Maurice Leroy ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslagets uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet, Årjäng Underskrift Agneta Hansemark

2 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Anmälan av delegationsbeslut På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträden , Dnr Yttrande till Arbetsmiljöverket Kollektivavtal Lönebidrag Omplacering av lån Förelägganden från sotaren Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr UPH 2012/12 Fullmakt företräda Årjängs kommun Dnr Skrivelse angående byggherreansvar - bevakningsuppdrag Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

3 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Ärenden för kännedom På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom: 1. Polismyndighetens tack 2. Information lägesrapport Sammanhållen vård och omsorg 3. Munkfors kommun protokoll Ramavtal Quadracom 4. Beställning/kontrakt Vattenfall Service Nordic AB 5. Inbjudan, Fysisk aktivitet och planering 6. Inbjudan, Sverigefinska Riksförbundet 7. Säkerhetsdokument för Årjäng Camping & Stugor Sommarvik 8. Synpunkter på Årjängs torg 9. Uttalande, de nya villkoren för allmännyttiga kommunala bostadsbolag 10. Beslut, Bildande av naturreservatet Korsdalen, Årjängs kommun, Länsstyrelsen 11. Information/meddelande, Åtgärdsprogram för Skyddsvärda träd 12. Information, Nya zoner och nya priser, Värmlandstrafik 13. Yttrande, Samråd för Vindkraft i Östfold regional plan, Länsstyrelsen 14. Synpunkter på skolfrågan, lärarbehörighet 15. Travskolans tack Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

4 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Näringslivsinformation Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella näringslivsfrågor enligt följande: - SKL:s utbildning Förenkla helt enkelt, Karlstad den 18 oktober Regionrådets besök i Årjäng den 15 september Planuppdrag , för tillfället pågår arbete med 15 planer Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Kopia till: KS ordf

5 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Information om avfallsplan för Årjängs kommun VA-/renhållningsingenjören och miljöingenjören presenterar projektet som pågår med att ta fram en avfallsplan för Årjängs kommun. I enlighet med lagstiftningen ska varje kommun ha en avfallsplan. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt en politisk referensgrupp har satts samman för att arbeta med framtagandet av avfallsplanen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar del av informationen. Kopia till: Miljöingenjören, VA-/renhållningschefen

6 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Delårsbokslut per för Årjängs kommun och helårsprognos 2012 Årjängs kommuns ekonomiska prognos på helårsbasis pekar mot ett resultat på 2,5 mkr. Nämndernas driftskostnader ligger för perioden januari till augusti på -2,9 mkr över budget. De största avvikelserna återfinns hos barn- och utbildningsnämnden med -2,8 mkr och hos kommunstyrelsen med -1,9 mkr. För socialnämnden visar perioden ett överskott på +1,0 mkr och för kultur- och fritidsnämnden ett överskott på +0,7 mkr. Nämnders prognos för helåret 2012 pekar mot ett överskridande av budget med -9,6 mkr där de största avvikelserna finns hos barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden pekar mot ett överskridande av budget på ca -5,5 mkr och för kommunstyrelsen med -3,1 mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att träffa samtliga nämnders arbetsutskott den 16 oktober 2012 för att följa upp utfallet i delårsbokslutet. Ekonomichefen föredrar ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsbokslutet per godkänns och läggs till handlingarna. KF

7 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Driftbudget för kommunstyrelsen Ekonomichefen presenterar driftbudget för kommunstyrelsen som arbetats fram under tidigare budgetberedningar. Kommunstyrelsen har tilldelats en ram (KF ) om tkr och vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen tkr kvar att hantera för att driftbudgeten ska ligga inom den tilldelade ramen. Facklig samverkan har skett. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens driftbudget för år antas med följande besparingar: - Turismutvecklare -413 tkr - Kommunikationsstrateg -637 tkr - Landsbygdsrådgivning -385 tkr - Centralt sparbeting -500 tkr - Lönebidrag -300 tkr - Personalsekreterare -488 tkr - Vägbidrag -450 tkr - Lokalvård -500 tkr - Skolmat -220 tkr - Sammanträden i egna lokaler -100 tkr - Sparbeting (inköp/upphandling) -800 tkr 2. Ansvaret för frågor gällande besöksnäringen och webbutvecklingen ska även fortsättningsvis tillhöra medborgarkontorets arbetsuppgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska tillsammans med chefen för medborgarservice arbeta fram nya mål för medborgarkontorets verksamhet 3. Kommunchefen får i uppdrag lämna över redovisningen av DANO till Bengtsfors kommun. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av kommunstyrelsens driftbudget godkänns och läggs till handlingarna. KF

8 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Presentation av respektive nämnds driftbudget Ekonomichefen presenterar driftbudget för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden presenterar en driftbudget som är 3,7 mkr över den tilldelade ramen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av respektive nämnds driftsbudget för godkänns. KF

9 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Motion om näringslivsutveckling på landsbygden Gunilla Svantorp (S) har väckt en motion om näringsutveckling på landsbygden och framförde att Grön Arena är ett projekt som möjliggör stöd till personer på landsbygden som har utvecklingsidéer inom områdena social omsorg, hälsa och rekreation samt skola/pedagogik. Konceptet kan betraktas som ett värdefullt komplement till offentlig service inom dessa områden vilket samtidigt innebär ytterligare ett ben för gårdsbrukare att stå på med ökad sysselsättning som följd. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Företrädare för konceptet Grön Arena bjuds in till kommunfullmäktige för att informera om konceptet. 2. Frågan överlämnas till socialnämnden för vidare utredning kring konceptet Grön Arena och hur det eventuellt skulle kunna användas i deras verksamhet. 3. Motionen anses därmed besvarad. KF

10 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Utbyggnad av spillvatten Hagvägen omdisponering av medel inom 2012 års investeringsbudget Miljökontoret har inventerat enskilda avloppsanläggningar på Hagvägen i Årjäng och funnit att det är flertalet som är mycket undermåliga. Dessa avloppsanläggningar har en negativ påverkan på Silbodalsälven. Samhällsbyggnadsavdelningen har för avsikt att införliva dessa fastigheter i det kommunala VA-nätet under hösten Det är ca fastigheter som berörs. För detta behöver medel omdisponeras i 2012 års investeringsbudget. Projekt 2159 Ut/Nybyggnad Töcksfors reningsverk beräknas inte att göra åt alla budgeterade medel under (Beräknad kostnad under 2012 är 20 miljoner för reningsverket mot budgeterade 28 miljoner) Medel kan därför disponeras om till att skapa en bättre miljö i området runt Hagvägen samt i förlängningen runt Silbodalsälven. Detta kommer dock att medföra att ytterligare medel kommer att begäras för Töcksfors reningsverk för Projektet beräknas kosta ca 3 miljoner. Detta inkluderar grävning, ledningar och kopplingar samt personal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Medel disponeras om från projekt 2159 Ut/Nybyggnad Töcksfors reningsverk till 2261 Utbyggnad spillvatten Hagvägen. KF

11 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Fullmäktigeberedning om skolans framtid Kommunfullmäktige beslutade om att tillsätta en fullmäktigeberedning om skolans framtid. Beredningen hade till syfte att inom en budgetram som är långsiktigt hållbar höja kvaliteten i skolan så att - Barn och elever ska uppleva trygghet i barnomsorg och skola - Förskolor och skolor ska ha en bra lär- och arbetsmiljö - Andelen förskollärare i förskolan ska uppgå till minst 75 % % av alla elever ska bli godkända för nationella gymnasieprogram - I de olika skolformerna arbeta för att öka andelen sökande till universitet och högskolor - Alla barn och elever i alla skolformer ska få inblick i närsamhället och dess arbetsliv, föreningsliv och kulturliv Beredningen hade som mål att utarbeta ett förslag till organisation och verksamhet för skolan i Årjängs kommun samt föreslå vilka kvalitativa och ekonomiska mått som ska användas för att beskriva och mäta skolans verksamhet i kommunen. Vidare skulle beredningen utarbeta förslag till nyckeltal som ska användas i samband med fördelning av budgetmedel. Utredningen är huvudsakligen inriktad på kommunens grundskoleverksamhet men skulle, i de fall dessa berördes, även omfatta förskolan och gymnasieskolan. Fullmäktigeberedningens förslag skulle lämnas till berörd facknämnd, d v s barnoch utbildningsnämnden, senast den 1 juni 2012 för att därefter behandlas av fullmäktige under hösten Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fullmäktigeberedningens förslag lämnas vidare till kommunfullmäktige. Protokollsanteckning Anna-Lena Knutsson (FP) anser att fullmäktigeberedningen inte har fullgjort sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut KF

12 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Dalslands Kanal framställan om anslag för år 2013 Dalslands Kanal är en viktig turistled för Årjängs kommun. Alltfler turistbåtar kommer till hamnarna i kommunen vilket innebär att det ekonomiska utfallet från turismen ökar. För drift och skötsel av kanalen svarar Dalslands Kanal AB. Inför verksamhetsåret 2013 har Dalslands Kanal AB begärt en utökning av det årliga anslaget. Orsaken till begäran är den ökade driftskostnaden. Anslaget till Dalslands Kanal AB föreslås höjas med 3% ( kronor) till totalt kronor för verksamhetsåret Ärendet behandlades på kommunstyrelsen den 8 maj 2012, men återremitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare beredning. Kommunstyrelsens beslut Årjängs kommuns anslag till Dalslands Kanal för år 2013 höjs med 3 % ( kronor) till totalt kronor. Kopia till: Ekonomichefen

13 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Skrivelse angående ersättningsnivån för överförmyndarens ersättare Skrivelse har inkommit med förfrågan om en höjning av ersättningsnivån för överförmyndarens ersättare. Detta beroende på att överförmyndarens ersättare måste arbeta 100 timmar extra per år i förhållande till den reglerade arbetstiden om 2 timmar per vecka. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Överförmyndarens ersättares ansökan om en höjning av ersättningen avslås. Det tidigare beslutet om arvode för överförmyndarens ersättare kvarstår, KF KF

14 Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Dnr Extra sammanträde kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande väcker frågan om att hålla ett extra sammanträde den 16 oktober då flera brådskande ärenden kräver detta. Kommunstyrelsen beslut Ett extra sammanträde hålls den 16 oktober, kl 16:00. Kopia till: Administrativ chef, administrativ assistent

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S)

Tf. kommunchef Katarina Lundin Sekreterare Sandra Norsell. Annika Holmstrand (C), Ulla-Britt Svensson (S) 2(30) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00 14.55 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson (M) Kristina Kristiansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 12 maj 2004 kl. 09:00 13:20 Beslutande Sven-Åke Eriksson (c) Ordförande Urban

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer