Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Onsdagen den 21 april 2010, kl Paragrafer Beslutande Carina Erlandsson (M) ordförande Ersättare Peter Stenberg (KD) Ann-Marie Nyberg-Raadsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Eva Hiort (M) Leo Smidhammar (M) Peter Lilliebjörn (M) Benkt Lindström (M) Marc de Neergaard (M) Pelle Brandt (M) Jörgen Elfving (C) Torgeir Fjelde (M) Jesper Bergman (C) Anita Enflo (C) Hans Lemnelius (S) Anita Jansson (C) Iwona Sjölie (KD) Sven Stjärne (FP) Olov Johansson (S) Övriga deltagare Utses att justera Leif Horn, teknisk direktör Susanne Dingle, stabschef David Johannesson, VA & Avfallschef Annika Selinder, fastighetschef Pernilla Dufström, anläggningschef Pauline Nobel, sekreterare Olov Johansson (S) Justeringens plats och tid Tekniska kontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Pauline Nobel Ordförande Justerande Carina Erlandsson (M) Olov Johansson (S) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Pauline Nobel Utdragsbestyrkande...

2 2(16) Ärendeförteckning Nr 38 Justering och fastställande av dagordning 39 Tekniska direktören informerar 40 Svar på remiss: Motion om införande av ett debattforum på kommunens hemsida 41 Upphandling; Offentlig belysning för Danderyds kommun Svar på remiss: Detaljplan för kvarteret Vindsvale, i Djursholm, Danderyds kommun 43 Fastighets- och miljölyftet 44 Delårsbokslut per den 31 mars och prognos 2 45 Upphandling av entreprenad för bullerskärm E18 46 Upphandling av VA-debitering med tillhörande kundtjänst 47 Upphandling av vattenmätarbyten 48 Information 49 Övrigt 50 Anmälningsärenden

3 3(16) 38 Justering och fastställande av dagordning Olov Johansson (S) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Följande ärenden utgår från dagordningen: - Ärende 7, Kabbelekan 14, Skogsviksvägen 2 A, f.d. Solgårdens äldreboende. - Ärende 8, Fastighetsavdelningen, Passivhus, nybyggnad. - Ärende 11, Fribergaskolan: Upprustning och tillbyggnad. I övrigt anmäls frågor från Sven Stjärne (FP) och Pelle Brandt (M). Därefter fastställs dagordningen.

4 4(16) 39 Tekniska direktören informerar Leif Horn informerar om det pågående arbetet med paviljongetablering för Skogsgläntans förskola. Paviljongerna planeras att invigas i maj. På måndagen den 26 april sker ett avstämningsmöte med Miljö och hälsa i frågan. Vidare fortgår utvecklingsarbetet i ledningsgruppen med fokus på arbetsrutiner, ledarskap och organisation. Övriga medarbetare ska också ta del av detta arbete, därför är en och en halv dag i slutet av april avsatt för detta ändamål. Kommunstyrelsens översyn av tekniska kontoret fortsätter, bestående av dels intervjuer och en personalenkät. Resultatet är beräknat att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i maj. Ordförande Carina Erlandsson (M) har begärt att tekniska nämndens beredningsutskott ska få närvara vid presentationen. Anläggningschef Pernilla Dufström lämnar sin tjänst i sommar för att gå vidare till Lidingö stad. Ordförande Carina Erlandsson (M) meddelar att ordinarie beredningsutskott den 10 maj blir förlängt för att diskutera budgetförutsättningarna för Ny ersättare för Centerpartiet, Jesper Bergman (C), hälsas välkommen till tekniska nämnden. Nämnden beslutar att sammanträdet den 16 juni istället börjar kl , plats meddelas i samband med kallelse.

5 5(16) 40 TN 2010/0053 Svar på remiss: Motion om införande av ett debattforum på kommunens hemsida Ärendet Jonas Uebel m.fl. (FP) har inkommit med en motion med förslag att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inrätta ett allmänt debattforum på kommunens hemsida. Tekniska kontorets yttrande Att hitta sätt för att öka kontaktytorna mot medborgarna är viktigt för att främja den lokala demokratin. Idén till ett debattforum på kommunens hemsida är bra, men det tjänar att granskas under vilka former detta kommer till sin rätt. Ett allmänt debattforum kräver resurser i form av kontinuerlig bevakning och underhåll och värdet av ett forum och dess inlägg kan urholkas om det saknar inriktning. Dessa problemställningar bör vägas mot fördelarna med ett allmänt debattforum. Ett bättre sätt är att avgränsa debattforumet till specifika frågor som är av allmänt intresse, som i exemplet Mörby Centrum. Detta inbjuder till saklig debatt och visar på viljan att föra en dialog med kommuninvånarna genom att ge dem en möjlighet att delge och diskutera sina synpunkter i aktuella frågor som engagerar dem. För Mörby Centrum kompletterades forumet med en frågepanel för politikerkontakt, som skulle kunna vara ett positivt och viktigt instrument för att främja lokal demokrati. Riktade debattforum kan ge effekten av ett ökat intresse för övriga sidor på hemsidan, vilket då innebär att kommunen måste förbättra standarden och aktualiteten på sidorna. Om ett forum, som i exemplet Mörby Centrum, ska involvera tjänstemännen ser tekniska kontoret det som särskilt viktigt att man först fokuserar på en fungerande synpunktshantering, innan man etablerar ytterligare ett sätt att öka kontaktytorna. Provperioder kan också vara lämpligt för att mäta aktiviteten på forumen och nyttan gentemot resursanspråket. s beslut 1. godkänner förvaltningens förslag till yttrande, daterat , som sitt svar på remissen till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

6 6(16) 41 TN 2010/0035 Upphandling; Drift- och underhållsentreprenad, offentlig belysning för Danderyds kommun Ärendet Tekniska kontoret genomförde anbudsöppning i enlighet med gällande lagstiftning (15 kap. LOU) Sammanlagt har fyra svar på förfrågningsunderlaget inkommit. De entreprenörer som inkom med anbud är: 1. Vattenfall Service Nordic Svevia Infratek E.O N ES Trafik&Belysning Utvärdering har skett i tre steg: uteslutning av entreprenör kvalificering av entreprenör utvärdering av anbud med anbudssumma och mervärdesfaktorer Utvärderingen gav följande resultat: det fanns inget skäl för uteslutning av inkomna anbud. samtliga inlämnade anbud blev kvalificerade. Utvärdering av anbuden samt rankning efter avdrag för mervärden gav följande: 1. Vattenfall 4 2. Svevia 2 3. Infratek 3 4. E.ON ES Trafik&Belysning 1 s beslut 1. uppdrar åt tekniska direktören att teckna avtal med E.ON ES Trafik&Belysning som entreprenör för drift- och underhållsentreprenad, Offentlig Belysning för Danderyds kommun med start

7 7(16) 42 TN 2010/0122 Svar på remiss: Detaljplan för kvarteret Vindsvale, i Djursholm, Danderyds kommun Ärendet För att kunna garantera bevarande av grönområdet söder om Danderydsvägen och öster om Niflungavägen i Djursholm har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett planförslag i enighet med kommunstyrelsens uppdrag , 99. Gällande detaljplan är från 1946 och anger att marken får bebyggas med fristående villor i två våningar. Syftet med detaljplanen är bevarande av kvarterets karaktär och obebyggda grönytor. Planförslaget innebär att befintlig byggrätt tas bort. Planen är ute på samråd under tiden Tekniska kontorets yttrande Tekniska kontoret har inget att erinra. s beslut 1. tillstyrker planförslaget gällande detaljplanen för kvarteret Vindsvale, i Djursholm, Danderyds kommun. Exp: Byggnadsnämnden

8 8(16) 43 TN 2009/0079 Fastighets- och miljölyftet Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 23, i sin hantering av budget 2009 att fullmäktige skall godkänna förslag till nyttjande av medel i fastighets- och miljölyftet innan pengar fördelas. Beslutet omfattar 65 mkr som öronmärkts i budget 2009 att användas till satsningar i drift- och miljöeffektiviseringar och underhållsinsatser (under åren 2009, 2010 och 2011) i kommunens fastigheter i syfte att säkerställa en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Genom tidigare beslut i fullmäktige hade fram till december 2009, beslut tagits om fördelning av stort sett hela beloppet (64,5 mkr). Kommunfullmäktige beslutade , 135, om medelstilldelning (investeringsmedel) motsvarande 52 mkr för tillbyggnad av Brageskolan. De tidigare medlen om 26 mkr som genom beslut i fullmäktige ( ) avsatts ur fastighets- och miljölyftet till ombyggnad av Brageskolan behöver därmed inte nyttjas. Återstående medel att fördela ur fastighets- och miljölyftet är alltså 26,5 mkr. Tekniska kontoret föreslår att följande insatser prioriteras: Projekt Beskrivning Kostnad (tkr) Generellt i fastighetsbeståndet Utemiljö och lekutrustning, utbyte och komplettering framförallt på förskolor och skolor Förskolor Kevinge förskola Planerat underhåll, utvändigt och invändigt Jungfrun 2 Golfvägen 22 Trappgränds Montessoriförskola Planerat underhåll, utvändigt och invändigt 700 Ängen 40 Trappgränd 1 Skolor Baldersskolan Planerat underhåll, utvändigt (bl.a. tak) och invändigt Segelbåten 8 Baldervägen 18 Brageskolan Orren 30 Gethagsvägen 13 Konvertering av nuvarande oljepannor till en bergvärmeanläggning. Projektkostnaden uppskattas till ca 4 mkr (kostnadsläge 2009-oktober), varav hälften finan

9 9(16) Fribergaskolan Mörbyberget 1 Mörbyhöjden 24 Fribergaskolan Mörbyberget 1 Mörbyhöjden 24 Kevingeskolan Jungfrun 2 Golfvägen Mörbyskolan Danderyd 3:165 Vendevägen 94 A Stocksundsskolan Skolan 20 Stocksundsskolan Vasaskolan Åsgård 8 Vasaskolan hus 1-11 Danderyds gymnasium Gymnasiet 1 Rinkebyvägen 4 Danderyds gymnasium Gymnasiet 1 Rinkebyvägen 4 sieras av fastighets- och miljölyftet och den andra hälften av drifteffektiviseringar år Projektet genomförs år Planerat underhåll, renovering av herrarnas omklädningsrum Planerat underhåll, genomförs i samband med om- och tillbyggnadsprojektet, delfinansiering Planerat underhåll, utvändigt, yttertak mm Planerat underhåll, utvändigt, yttertak mm Planerat underhåll, utvändigt och invändigt 800 Planerat underhåll, utvändigt och invändigt Nytt golv i stora gymnastiksalen, armaturskydd i samtliga gymnastiksalar mm Renovering av aulan, byte av golvbeläggning samt utbyte av fast inredning (stolar & bord) mm Summa: s beslut 1. godkänner för sin del föreslagna insatser genom medel ur fastighets- och miljölyftet och överlämnar redovisningen vidare till kommunstyrelsen för godkännande. Särskilt uttalande Anita Enflo (c) framför följande uttalande till protokollet: Jag anser att de medel som erhållits från försäljningen av Enebyängens handelsområde (fastighetslyftet) skall huvudsakligen läggas på investeringar och inte drift. Exp: Kommunstyrelsen

10 10(16) 44 TN 2009/0233 Delårsbokslut per den 31 mars och prognos 2 Ärendet Kostnaderna för vinterväghållning 2010 beräknas uppgå till mkr. Prognosen anger 20 mkr, vilket innebär ett budgetöverskridande på 13 mkr. Med undantag av kostnaderna för vinterväghållning förväntar verksamheterna ett utfall i nivå med budget för helåret Tekniska kontoret bedömer att sammanlagt ca 60 mkr av de investeringsmedel som beslutats för fastighetsprojekt 2010 istället kommer att tas i anspråk under 2011 bl.a. på grund av reviderade tidplaner för Brageskolan, Björkdungens förskola och gruppboendet Ekologen. Även tidplanen för Stocksundsgården är förskjuten. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat Yrkande Anita Jansson (C) yrkar att extra pengar begärs även för snöröjning på fastighetsmark, för att möjliggöra att antagna medel för underhåll kan användas för avsett ändamål. Proposition Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Anita Janssons (C) yrkande. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till delårsbokslut och prognos 2 för 2010 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Reservation Anita Enflo (C), Anita Jansson (C) och Olov Johansson (S) reserverar sig till förmån för Anita Janssons (C) yrkande. Anteckning Nämnden tackar tekniska kontoret för en tydlig redovisning av investeringsuppföljningen.

11 11(16) Exp: Kommunstyrelsen 45 Upphandling av entreprenad för bullerskärm E18 Ärendet I detaljplanen med tillhörande genomförandebeskrivning för Enebyängen finns bullerskärm redovisad i plan samt att kommunen ska uppföra denna. Hösten 2009 begärde tekniska nämnden tilläggsanslag om 3 mkr för att ånyo kunna upphandla och utföra projektet (i tidigare upphandling framkom det att inkomna anbud vida överskred anslagna medel). Ärendet återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott ( , 120). har, , kompletterat underlaget gällande bullerskärmar. Kommunfullmäktige behandlade ärendet att anvisa tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 3,5 mkr för åtgärder gällande bullerskärm där Roslagsbanan passerar E18. Budget för detta projekt uppgår nu till 6,5 mkr. Upphandling av bullerskärm pågår, anbud inkommer 23 april. s beslut 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutade att anvisa tekniska nämnden ett tilläggsanslag om 3,5 mkr för åtgärder gällande bullerskärm utmed E18 delegerar tekniska nämnden till teknisk direktör att teckna avtal med utsedd entreprenör efter utvärdering av inkomna anbud. Detta under förutsättning att den totala budgeten inte överskrids.

12 12(16) 46 Upphandling av VA-debitering med tillhörande kundtjänst Ärendet Tekniska kontoret har idag avtal med Roslagsvatten AB gällande VAdebitering med tillhörande kundtjänst. I samma entreprenad finns vattenmätarbyte. För att få så många anbud som möjligt på respektive upphandling delas nuvarande entreprenad i två delar, dels vattenmätarbyte dels VAdebitering med tillhörande kundtjänst. VA-debitering med tillhörande kundtjänst är sedan 2002 utlagt på entreprenad. Entreprenaden har aldrig konkurrensutsatts och har nu sagts upp till den 31 december Entreprenaden upphandlas perioden till med möjlighet till två års förlängning. Fakturautskick och kravhantering ska utföras i samma omfattning som tidigare med skillnaden att tekniska kontoret ska godkänna fakturautseende. Det skall finnas möjlighet för abonnenter att välja e-faktura och autogiro. Kundtjänst ska vara öppet (I dagsläget är öppettiderna 9-14). Prövning av inkomna anbud kommer att ske i tre steg, uteslutning av leverantör, kvalificering av leverantör samt utvärdering av anbud. Under kvalificeringssteget kommer uppdragsreferenstagning att ske inom området kundtjänst och debitering av offentliga avgifter. Anbuden utvärderas utifrån pris, där lägsta anbudssumma tilldelas uppdraget. s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till innehåll i förfrågningsunderlaget och ger tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med upphandling av VA-debitering med tillhörande kundtjänst. Särskilt uttalande Anita Enflo (C) och Anita Jansson (C) framför följande uttalande till protokollet: Vi anser att VA-debiteringen på sikt skall skötas i egen regi.

13 13(16) 47 Upphandling av vattenmätarbyten Ärendet Tekniska kontoret har idag avtal med Roslagsvatten AB gällande vattenmätarbyte. I samma entreprenad finns VA-debitering med tillhörande kundtjänst. För att få så många anbud som möjligt på respektive upphandling delas nuvarande entreprenad i två delar, dels vattenmätarbyte, dels VAdebitering med tillhörande kundtjänst. Vattenmätarbyte är sedan 2002 utlagt på entreprenad. Entreprenaden har aldrig konkurrensutsatts och har nu sagts upp till den 31 december Normalstora vattenmätare skall bytas var 10:e år. Tekniska kontoret avser att utföra läcksökning av servisledningen i samband med vattenmätarbytet. Delar av det odebiterade vattnet i Danderyd torde härröra från läckande servisledningar. Ett kostnadseffektivt sätt att hitta läckor är att läcksöka i samband med vattenmätarbyte. Tekniska kontoret avser att handla upp denna tjänst enligt reglerna om förenklad upphandling. Prövning av inkomna anbud kommer att ske i tre steg, uteslutning av leverantör, kvalificering av leverantör samt utvärdering av anbud. I kvalificeringssteget ställs krav på erfarenhet av läcksökning likväl som vattenmätarbyte. Anbuden utvärderas utifrån pris, där lägsta anbudssumma tilldelas uppdraget. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat s beslut 1. godkänner tekniska kontorets förslag till innehåll i förfrågningsunderlaget och ger tekniska kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med upphandling av vattenmätarbyte.

14 14(16) 48 Information För tekniska nämndens kännedom informeras om: - Orren 30, Brageskolan, tillbyggnad - Orren 30, Brageskolan, utredning av gymnastiksal: - Fastighetsavdelningen, fastighetsregister/system och underhållsplan Benkt Lindström (M) framför att nämnden bör framöver delges regelbunden information om fastighetsavdelningens arbete med fastighetsregister/system och underhållsplaner.

15 15(16) 49 Övrigt Pelle Brandt (M) framför att det positivt att ledamöterna visas på kommunens hemsida. Vidare har Danderyds kommun fått positiv feedback om sitt tillgänglighetsarbete från kommunala handikapprådet. Anita Enflo (C) framför synpunkter från kommuninvånare om Enebyängens handelsplats, där belysningen stör nattetid och asfalt har spridits ut. Anläggningschef Pernilla Dufström tar med sig frågan. Sven Stjärne (FP) ger tekniska kontoret i uppdrag att undersöka nedan frågor med anledning av skadade gator till följd av Transits arbete med att lägga koaxialkablar för sitt markbundna TV-nät. - Hur ser avtalet ut med Transit? - Om det finns avtal så ska Transit laga de hål som de orsakat. - Om inte Transit har något avtal så ska kablarna och dithörande skåp bort. Redovisning av svaren från tekniska kontoret sker till nästkommande nämndsammanträde.

16 16(16) 50 Anmälningsärenden Delegationsbeslut Parkeringstillstånd utfärdade , Infart/Inverness/Tranholmen/Mörbyområdet Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, , löpnr Beställningar, mars 2010 Övrigt In- och utgående handlingar, mars 2010 Inkomna remisser/uppdrag, februari och mars 2010

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.

Sammanträdesprotokoll 2011-01-26 Tekniska nämnden. DANDERYDS KOMMUN Tekniska nämnden. Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20. 1(19) Plats och tid Konferensrum Tranholmen, plan 6, Mörby Centrum, kl. 19.00 20.20 Paragrafer 1 18 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Pelle Brandt (M) Christian

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19.

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-03-27. Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30 Ajournering kl 18.55-19. Kommunstyrelsen 2000-03-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 mars, kl 18.05-20.30

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande...

Kungörelse. Justerandes sign... Utdragsbestyrkande... 1 Kungörelse Kungörelse om dagens sammanträde har varit anslagen på kommunens anslagstavla. Den har varit införd i DanderydsAktuellt, på kommunens hemsida och anslagen i Information Danderyd samt tillställts

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset

HÖGANÄS KOMMUN KALLELSE. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 7 juni 2011 kl 14.00 OBS!!! TIDEN!!! Plats: Gruvsalen, Stadshuset Nedanstående ärenden tas upp

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer