JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) Per Gunnar Harnesk (SV) Kristin Amundsson (FP) Helen Swartling (MP) Övriga närvarande: Karin Larsson, sekreterare Sabina Sjöström, miljöinspektör Bengt Nilsson, räddningschef Tid och plats för justering: Torsdag den 24 september 2015 i kommunhuset Jokkmokk. Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare... Karin Larsson Ordförande... Anna-Greta Kvickström (S) Justerande... Tord Larsson (S) ANSLAG / BEVIS Organ: Samhällsbyggarnämnden : Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Jokkmokk Underskrift:... Karin Larsson

2 2 Innehållsförteckning 163 Val av justerare 164 Godkännande av föredragningslistan 165 Ansökan bygglov Kåbdalis 2:4 2015: Ansökan strandskyddsdispens Sauloudden 1:1, del av 2015: 167 Ansökan bygglov Sauloudden 1:1, del av 2015: 168 Ansökan bygglov tillbyggnad Jokkmokk 9: : Ansökan bygglov Kyrkostaden 1: : Ansökan bygglov Mattisudden 3: : 171 Ansökan bygglov Kyrkostaden 1: : 172 Ansökan bygglov Porjus 1: : 173 Ansökan strandskyddsdispens avstyckning Allmänningsskogen s:1 2015: 174 Delegationsordning Lag om brandfarliga och explosiva varor 2011: Tillstånd avskjutning inom detaljplanelagt område 2015: 176 Ekonomisk redovisning 177 Måldokument och budgetförutsättningar 178 Redovisning/uppföljning från verksamheterna

3 3 179 Delegationsbeslut 180 Övriga anmälningsärenden

4 4 163 Val av justerare att till justeringsman utse Tord Larsson (S) Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum tisdagen den 24 september 2015 kl

5 5 164 Godkännande av föredragningslista att godkänna utsänd föredragningslista.

6 6 165 Dnr 2015:608 Ansökan om bygglov Kåbdalis 2:4 att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen Vattenfall Service Nordic AB, ansöker om bygglov för nybyggnad av nätstation till ny pumpstation på fastigheten Kåbdalis 2:4. Området är inte detaljplanelagt och inga grannar/sakägare berörs. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

7 7 166 Dnr 2015: Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens Sauloudden 1:1 att bevilja dispens från strandskyddet i miljöbalken. Tommy Nilsson Saulo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov och dispens från strandskyddet, för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sauloudden 1:1. Området är inte detaljplanelagt och ligger inom strandskyddsområde. Området är utpekat i den av kommunen antagna LIS-planen. Motivering I 7 kap 15 p.1, MB, anges att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddsområde. Med strandskyddsområde menas land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Enligt 7 kap 18 b MB får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 1. och 2. Av 7 kap. 18 c MB framgår att man som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om strandskyddsdispens, endast får beakta om det område som dispensen avser (1) redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, (2) genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, (3) behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, (4) behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, (5) behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller (6) behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Uppräkningen i 7 kap 18 c MB av de särskilda skäl som får beaktas vid prövning av en fråga om strandskyddsdispens är uttömmande, d.v.s. inga andra särskilda skäl än de uppräknade får beaktas. I 7 kap18 d finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om prövning gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e.

8 8 Enligt 7 kap 26 MB får en strandskyddsdispens ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte enligt 7 kap 13 MB. Samhällsbyggarnämndens bedömning I detta fall har strandskyddsdispens ansökts för ett fritidshus om 40 m 2. Som särskilt skäl har åberopats att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att platsen ligger inom ett område som är utpekat för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Placeringen av den tänkta byggnaden är 75 meter från vattnet. Tomtplats i detta fall är utmärkt på bifogad karta. Samhällsbyggarnämnden bedömer att den planerade byggnationen är förenligt med strandskyddet syfte enligt 7 kap 13 MB. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Norrbotten, se bilaga.

9 9 167 Dnr 2015: Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens Sauloudden 1:1 att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen att bygglovet gäller under förutsättning att strandskyddsdispensen vinner laga kraft. Tommy Nilsson Saulo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov och dispens från strandskyddet, för nybyggnad av fritidshus, 40 m², på fastigheten Sauloudden 1:1. Området är inte detaljplanelagt och ligger område som berörs av strandskyddet och grannar/sakägare har rätt att yttra sig. Inga yttranden har inkommit. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

10 Dnr 2015:727 Ansökan tillbyggnad Jokkmokk 9:40 att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen Jonny Karlsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för tillbyggnad bostadshus, hall, på fastigheten Jokkmokk 9:40. Byggnaden placeras på, i detaljplanen benämndprickmark=mark som inte får bebyggas. Grannar/sakägare har rätt att yttra sig. Inga yttranden har inkommit. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

11 Dnr 2015:710 Ansökan bygglov Kyrkostaden 1:457 att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen Glenn Arvidsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för nybyggnad av garage/förråd, 78 m², på fastigheten Kyrkostaden 1:457. Området är detaljplanelagt och byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter (2 meter). Grannars skriftliga godkännande har inkommit. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

12 Dnr 2015: Ansökan bygglov Mattisudden 3:26. att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, PBL Niclas Hedin, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för tillbyggnad av bostadshus, 42 m², på fastigheten Mattisudden 3:26. Området är inte detaljplanelagt och inga grannar/sakägare bedöms beröras. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd enligt överenskommelse med sökanden. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL).

13 Dnr 2015: Ansökan bygglov Kyrkostaden 1:244. att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen, PBL. att startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen Kjell Enlund, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för nybyggnad av carport, 20 m², på fastigheten Kyrkostaden 1:244. Området är detaljplanelagt och avses placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Grannar/sakägare skriftliga yttrade har inkommit. Upplysningar Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnadsverket får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL

14 Dnr 2015: Ansökan om bygglov Porjus 1:63 att inhämta grannars/sakägares yttrande. Marina Eriksson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ansöker om bygglov för tillbyggnad bostadshus, 10 m², burspråk, på fastigheten Porjus 1:63. Handlingarna i ansökan är inte fullständig, planritning och måttsatt situationsplan saknas. Till samhällsbyggarnämnden har kompletterande handlingar inkommit. Handlingarna visar att byggnationen avses placeras på mark som i planen benämns som prickmark=mark som inte får bebyggas. Ansökan strider därför mot gällanden detaljplan och grannar/sakägare har rätt att yttra sig.

15 Dnr Ansökan strandskyddsdispens för avstyckning av två fritidshustomter. att avslå ansökan om strandskyddsdispens i detta läge. Jokkmokks Sockenallmänning xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ansöker om strandskyddsdispens för att kunna avstycka två fritidshustomter på fastigheten Allmänningsskogen s:1, 42. Området är inte med i det antagna dokumentet LIS, Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Motiv till beslut I arbetet med att ta fram områden till Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS, togs områden som berörs av det så kallade 100- årsflöde, översvämning bort, bilaga. Det område som nu avses ligger inom den gräns som kommer att beröras av 100-årsflödet varför dispens från strandskyddet inte kan beviljas. Sökanden rekommenderas att om möjligt välja annan placering för nya tomtplatser.

16 Dnr 2011:546 Delegationsordning gällande tillståndsärenden av brandfarliga varor enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor, (SFS 2010:1011) LBE att anta upprättat förslag till delegation. I enlighet med gällande delegationsordning för Jokkmokk kommun och 6 kap. 33 kommunallagen och i förekommande fall 26 tredjestycket LBE, har räddningschefen härmed beslutat att utse följande personer med rätt att besluta i tillståndsärenden rörande brandfarliga varor enligt 17 andra stycket LBE. Räddningschefen kräver en grundkompetens som tillsynsförrättare samt en kompletterande utbildning riktad specifikt för tillsyn av brandfarliga och explosiva varor innan delegation ges. Namn Kaj Nyström Magnus Nilsson Emil Brodin Kompetens Brandinspektör Brandinspektör Brandingenjör

17 Dnr 2015: Ansökan om tillstånd för avskjutning av skabbrävar, duvor, måsar och kråkfåglar inom detaljplanelagt område att ansöka om tillstånd till för nedan nämnda personer att, inom detaljplanelagt område, skjuta skabbrävar, duvor, måsar och kråkfåglar när behov föreligger. vidare att följande villkor ska gälla för tillståndet: 1. Avlivning/jakt får endast ske på uppmaning av miljökontoret eller polisen. Anmälan för avskjutning av skabbrävar ska, om möjligt, göras till miljökontoret eller polisen i förväg. I annat fall ska det anmälas snarast efter avlivning. Vid avskjutning av duvor, måsar och kråkfåglar ska det alltid anmälas till miljökontoret eller polisen i förväg. 2. Varje avlivning ska rapporteras till miljökontoret. 3. Vid avlivning/jakt ska även följas vad som föreskrivs i övrig lagstiftning 4. Villkoren ska delges kommunskyttarna. Sökande; Lennart Hedlin xxxxxxxxxx tfn , Torsten Åkerlund xxxxxxxxxx tfn Gösta Bodén xxxxxxxxxx tfn Kent Zakrisson xxxxxxxxxx tfn , Inom Jokkmokks kommun har fyra personer innehaft tillstånd att vid behov skjuta skabbrävar, duvor, måsar och kråkfåglar. Förfrågningar till dem som haft tillstånd sen tidigare har utförts via telefonsamtal den 15 september 2015 och alla har tackat ja till fortsatt uppdrag. Enligt uppgift från polismyndigheten är avgiften för tillståndet 1350 kr per skytt. Nuvarande tillstånd går ut och därför önskar samhällsbyggarnämnden att förnya detta fr o m

18 18 Avgiften skall betalas av samhällsbyggarnämnden: Faktureringsadress: Jokkmokks kommun, Ekonomiavdelningen, Jokkmokk,

19 Ekonomisk redovisning att uppdra till personalen ta fram en behovsbeskrivning för fortsatt rekrytering. En aktuell ekonomisk redovisning kommer att lämnas vid sammanträdet. Budget för 2015 är för samhällsbyggarnämndens område 9,8 miljoner kronor och har fördelats mellan de olika avdelningarna och nämndens område. Förslag till budget för 2016 är 10,1 miljoner kronor. Under nämndens sammanträde redovisade räddningschef Bengt Nilsson det framtagna förslaget till verksamhets- och ledningsorganisationsanalys. En detaljerad rapport på vilka arbetsuppgifter som finns inom de olika områdena under nämnden har tagits fram av personalen. Rekrytering måste påbörjas för pensionsavgång på kontoret.

20 Dnr Måldokument och budgetförutsättningar. Verksamheterna har upprättat ett måldokument för 2015 utifrån politikernas måldokument. Måldokumentet ska revideras och uppdateras för att vara ett levande dokument. Måldokument för nämnden har upprättats och nämnden har beslutat att anta förslaget till måldokument och att dokumentet ska revideras en gång/år. Nämndens måldokument har reviderats i anslutning till sammanträdet i mars Samhällsbyggarnämnden tackar för redovisningen

21 Redovisning och uppföljning från verksamheterna. Redovisning och uppföljning lämnades. Samhällsbyggarnämnden tackar för redovisningen

22 Anmälan av delegationsbeslut att lägga delegationsbeslutena till handlingarna. Beslutande Karin Larsson Dnr 2015:621 Bygglov transformatorstation, Ananasse 1:1, Vattenfall Eldistribution, Dnr 2015:599 Bygglov transformatorstation, Bäckmark 1:7, Vattenfall Eldistribution. Dnr 2015:681 Bygglov transformatorstation, Jokkmokks kronoöverloppsmark 17:1, Bredviken, Vattenfall Eldistribution Dnr 2015:622 Bygglov transformatorstation, Ananasse 1:1, Vattenfall Eldistribution Dnr Rivningslov, Vajmat 1:5, Margareta Viklund, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015: Bygglov bro med tak till groventré, Stenstorp 1:110, Mathias Enlund, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr Bygglov, fritidshus och förråd, Kåbdalis 2:86, David Öhlund, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dnr 2015:631 Bygglov fritidshus, Kåbdalis 2:85, Fredrik Nilsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr Bygglov, carport Kyrkostaden 1:383, Cityfastigheter AB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr Bygglov bastu, Kåbdalis 4:71, Kåbdalis Skidliftar AB, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015: Bygglov nybyggnad fritidshus, Olstorp 1:8, Robert Nymo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015: Bygglov, tillbyggnad farstu och ny bro, Kyrkostaden 1:286, Marko Luukinen, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

23 23 Anmälan; Dnr 2015: Byte kamin och rökrör, Stenstorp 1:114, Nils Åke Kuoljok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015:632 Installation kamin och rökrör, Jokkmokk 10:46, Annelie Eklöw, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015:730 Installation kamin, Kyrkostaden 1:634, Jonas Stenman, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dnr Installation kamin och rökkanal, Mattisudden 5:8, Kenneth Eriksson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Anmälan, komplementbyggnad Dnr Gäststuga, Kvikkjokk 5:5, Yvonne Enojärvi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dnr Garage/förråd, Njavve 2:20, Anders Lindroth, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015:711 Förråd, Kyrkostaden 1:560, Mikael Sandling, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dnr 2015:712 Förråd, Kåbdalis 2:71, Pär Gabrielsson, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Slutbesked; Granudden 2:4, dnr 2014:882 Dnr Avskrivning klagomål, Koja på hjul, Kåbdalis sågområde. Beslutande Sabina Sjöström, Anna Stenberg och Hanna Olofsson. Registrering, godkännande, registrering av livsmedelsanläggning mm Dnr 2014:718 Villa Åsgård, Kyrkostaden 1:712, upphörande Dnr 2006:745, 2014:1100 Kitajaur Vildmarkscafé, upphörande Kitajaur Vildmarkscafé, dricksvattenanläggning, upphörande. dnr Jokkmokks kommun, Kåbdalis vattenverk, kontrollrapport.

24 24 Dnr 2015:1 Hotel Akerlund AB, riskklassificering och årlig kontrollavgift, Jokkmokk 9:4 Dnr 2015:19 Jokkmokks Teknik och Montage, riskklassificering och årlig kontrollavgift, Jokkmokk 10:18 Dnr 2015:1 Restaurang Ajtte, riskklassificering och årlig kontrollavgift, Jokkmokk 10:44 Dnr 2015:1 Ga-la-mair AB, riskklassificering och årlig kontrollavgift, Herrgården 1:2 Dnr 2015:1 Jokkmokks Grillen, riskklassificering och årlig kontrollavgift, Kyrkostaden 1:2 Dnr 2015:1 Samelandsresors restaurangkåta, mobil verksamhet, riskklassificering och årlig kontrollavgift Yttrande angående alkohollagen Norska Restaurangen HB Övrigt Dnr 2015:682 Porjus 1:160, föreläggande att inkomma med köldmediarapport Dnr 2015: Nedskräpning vid Vuollerim 21:41, Teknik och service, skrivelse Dnr 2015:686 Nedgrävning av hästar, Jokkmokks Ridklubb. Dnr 2009:690 Nedgrävning av slaktavfall, Jokkmokks Vilt AB, Sápmi Ren och Vilt AB, Görjeå 4:1 Dnr Yttrande, samråd om planerat naturvårdsavtal Majtum 1:14 Klagomål Nedgrävning av dött nötkreatur vid fastighet Vuollerim 21:41 Störande hundverksamhet Vuollerim Mögel i lägenhet Vuollerim 21:36. Rosttunna nedströms bro över Aimobäcken.

25 Övriga anmälningsärenden att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 1. Från Länsstyrelsen - Beslut, avslag överklagande nämndens beslut om bygglov Sågudden 1:11. dnr 2014: Från Bergsstaten - Beslut, förlängning av giltighetstiden Parkijaure nr 4, dnr 2012:456 - Beslut, förlängning av giltighetstiden Nautijaure nr 1, dnr 2012: Från Lantmäteriet - Avstyckning berörande Kvikkjokk 5:4.

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-04-16

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden 202-04-6 Tid och plats Måndagen den 6 april 202, Åsasalen, 3:30 6.00 Tjänstgörande Ledamöter Per Lindholm (M) ordförande Karin Salomonsson (S) vice ordförande Torsten Johansson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Dan Karlsson med Sven Nilsson som ersättare. Dan Karlsson. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Dan Karlsson med Sven Nilsson som ersättare. Dan Karlsson. Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förbundsdirektion 2013-02-20 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl. 13.30-14.50 Beslutande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande,

Läs mer

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S)

Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M) Eva Öländer (C) Margaretha Lundgren (S) Lennart Svenberg (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09:00-09:30 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande Klas Zettergren (M)

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00

Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 PROTOKOLL 1 Plats och tid Fågelsjörummet 2013-11-21 08:30:00 Beslutande Rolf Paulsson (SRD), ordförande Klas Eliasson (M), vice ordförande Björn Mårtensson (S) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare

Sammanträdesdatum 2012-02-21. Tjänstgörande ersättare S1da Platsochtid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 15 :00-17:00 (ajournering kl. 16:35-16:55) Beslutande Ledamöter Björn Bröne, ordförande (Fp) Knut Indebetou (M) Göran Svensson (M) Kjell-Arne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Byggnadsnämnden 2007 02 21 Byggnadsnämndens beredning 2007 02 07 2 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE

Byggnadsnämnden 2007 02 21 Byggnadsnämndens beredning 2007 02 07 2 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE Bn 1 MANDATPERIODENS FÖRSTA SAMMANTRÄDE Ordföranden hälsar välkommen till årets och mandatperiodens första sammanträde. Kort presentation av ledamöter och tjänstemän. Bn 2 VAL AV BEREDNINGSUTSKOTT Byggnadsnämnden

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. "~ _ f ~ ~--- w. -_~

LILLA EpETS KOMMUN. Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ .._. ~ _ f ~ ~--- w. -_~ .,,.r `~"'~' ~~ R~ ~_~/ LILLA EpETS KOMMUN Miljö-och byggnämndens protokoll ~.~ ~_~-_ Datum: Onsdagen den 27 mars Tid: 17:00 18:30 Plats: Elfl~ungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Onsdagen den 27

Läs mer