Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ufs. Underrättelser för sjöfarande. Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN"

Transkript

1 14 januari 2004 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket Ufs/BALTICO Marknad NORRKÖPING NORRKÖPING tel: +46 (0) tel: +46 (0) fax: +46 (0) fax: +46 (0) e-post: e-post: Bäringar är rättvisande från 0 medurs till 360 och räknas beträffande uppgifter om fyrsken från sjön mot fyren. Övriga uppgifter om tidskriftens redigering återfinns i Ufs A som medföljer något av årets första nummer. Ansvar för sakinnehållet i Ufs åvilar uppgiftslämnaren. Luftfartsverkets tryckeri i Norrköping 2004 ISSN

2 2 Svenska sjökort som berörs / Swedish charts affected Tabellen visar vilka sjökort som berörs av tillfälliga eller permanenta notiser i detta häfte. Dessutom publiceras sammanställningen Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser en gång per månad. The table is listing charts affected by temporary or permanent notices in this Ufs. In addition, the cumulative list Sjökortsupplagor - sjökortsrättelser is published monthly. Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page , 1639 (T) 4, (T) , 1642 (T) 3, (T) (T) (T) (T), 1640 (T) 6, 7 Sjökort Charts Notiser Notices Sida Page (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) 5 Glöm inte att läsa Tillkännagivanden sist i häftet Don t forget to see the section Tillkännagivanden at the end of Ufs Sida/ Page 1645 Göteborg. Kattegatt och Skagerrak. Västkustens Sjötrafikområde. 7 Ändrat telefon- och faxnummer Göteborg. Kattegat and Skagerrak. Västkusten Maritime Traffic Area. Changed phone and fax number Uppgift om vattenstånd i Vänern 7 Tillfälligt stängda farleder pga förbud mot brytande av isränna 8 Closed fairways due to prohibition of breaking ice Sjöfynd 8

3 3 Nr 2 UNDERRÄTTELSER Norra Östersjön / Northern Baltic Sjökort/Charts: 6141, (T) Sverige. Norra Östersjön. Stockholm. Lilla Värtan. Frihamnen. Tillfälligt avstängt område. Tidpunkt: Den 22 januari kl januari kl 1200 Position: ca 59-20,6N 18-07,6E Frihamnsbassängen Frihamnsbassängen, innanför en linje mellan fyren Lilla Värtan Nr 6 och kajplats 701, kommer att vara avstängt under tidpunkten. Fartyg i nyttotrafik kan medges passera eller tillåtas vara förtöjda vid kaj. Tillstånd för passage kan ges av Stockholms Hamn AB efter medgivande av Polismyndighetens sjöpolisenhet. Båtsportkort: Stockholms skärgård sid 16 och 19 Sweden. Northern Baltic. Stockholm. Lilla Värtan. Frihamnen port. Temporarily closed area. Time: Between 22 January January 1200 Position: approx ,6N 18-07,6E Frihamnen bassin Area closed for all traffic inside a border between light Lilla Värtan Nr 6 and berth 701. Arriving vessels will be informed through Port of Stockholm. Länsstyrelsen Stockholm Sjökort: Sverige. Norra Östersjön. Askö. Kyrkogårdsskär. Kabel. Inför: undervattenskabel mellan a) 58-48,33N 17-40,40E landfäste Askötorp b) 58-48,22N 17-40,41E landfäste Kyrkogårdsskär Båtsportkort: Ostkusten sid 10 och Mälaren sid 24 Vattenfall service Syd Nyköping Mälaren och Södertälje kanal Sjökort/Charts: 111, (T) Sverige. Mälaren. Lambarön. Farleden till Kungsör. Gripsholmsfjärden. Förbud mot brytande av isränna. Förbud mot brytande av isränna gäller i följande områden: Sundet NO om Lambarön a) 59-22,0N 17-48,4E I södra farleden till Kungsör mellan b) - c) b) 59-27,0N 16-13,0E N om Lövnäsudde c) 59-26,5N 16-08,0E N om Skillingeudd Gripsholmsfjärdens södra del S om latituden genom d) d) 59-15,3N 17-15,4E Stora Härnöns NV udde Båtsportkort: Mälaren sid 4, 5, 13, 15 Sweden. Lake Mälaren. Lambarön. Fairway to Kungsör. Gripsholmsfjärden. Prohibition of icebreaking. It is prohibited to breake ice in following waters: Passage NE of Lambarön a) 59-22,0N 17-48,4E

4 4 Southern fairway to Kungsör between b) - c) b) 59-27,0N 16-13,0E N of Lövnäsudde c) 59-26,5N 16-08,0E N of Skillingeudd S part of Gripsholmsfjärden S of latitude through d) d) 59-15,3N 17-15,4E NW point of Stora Härnön Sjöfartsverket Stockholm Sjökort: Sverige. Mälaren. O om Ekerö. Vårbyfjärden. Gällstaö. Rör. En rörledning är utlagd mellan Gällstaö och Jungfruholmarna. Inför: rör mellan a) 59-16,69N 17-51,26E landfäste Gällstaö b) 59-16,47N 17-51,29E landfäste Jungfruholmarna Båtsportkort: Mälaren sid 15 Göta segelsällskap Stockholm Mellersta Östersjön / Central Baltic Sjökort/Charts: 6231, Sverige. Mellersta Östersjön. Farleden till Västervik. Girfyr SO om Gränsö. Fyrkaraktär justeras. Se: Notis 2002:32/429 Position: 57-44,13N 16-43,26E Gränsö gircentrumfyr Fyrljuset skall ändras från vitt till gult sken. Ändra: IVQ 6s till: IVQ Y 6s Båtsportkort: Ostkusten sid 36 Sweden. Central Baltic. Västervik approaches. SE of Gränsö. Gränsö gir light. Amend characteristics. See: Notice 2002:32/429 Position: 57-44,13N 16-43,26E Gränsö centre turning light Amend: character IVQ 6s to IVQ Y 6s Sjöfartsverket Oxelösund Sjökort/Charts: 7, 72, Sverige. Mellersta Östersjön. Gotland. Klintehamn. Sänkt leddjupgående i farleden. Utgår: Nr 2002:48/693 (T) Position: Ca 57-23N 18-10E Leddjupgåendet i farleden till kaj i Klintehamn är sänkt till 4,5 m. SvL II -98, sid 19, 23 och 152. Sweden. Central Baltic. Gotland. Klintehamn. Authorized draught reduced. Cancel: Notice 2002:48/693 (T) Position: Approx N 18-10E Maximum authorised draught in the fairway to Klintehamn is permanently reduced to 4,5 m. Sw Pilot book II -98, pages 19, 23 and 152 Sjöfartsverket Norrköping

5 5 Nr 2 Sjökort/Chart: (T) Lettland. Mellersta Östersjön. Rigaviken. Irbe Strait. Fyren Irbe otillförlitlig. Fyren Kolka släckt. Följande fyrar i Irbe Strait har driftstörningar som inte kommer att kunna åtgärdas förrän våren 2004: Fyren IRBE Otillförlitlig a) 57-45,0N 21-43,4E Fyren KOLKA Släckt b) 57-48,1N 22-38,0E Anm: Fyren Irbe benämns Irbenskij i nuvarande edition av svenskt sjökort 7. Latvia. Central Baltic. Gulf of Riga. Irbe Strait. Irbe light unreliable. Kolka light unlit. Following lights in Irbe Strait are subject to operational disturbances and will not be repaired before spring 2004: IRBE light Unreliable a) 57-45,0N 21-43,4E KOLKA light Unlit b) 57-48,1N 22-38,0E Note: Irbe light is named Irbenskij in current edition of chart 7. Latvian Nav Warn 026, 027 Södra Östersjön / Southern Baltic Sjökort/Chart: (T) Sverige. Södra Östersjön. Karlskrona. Hasslö. Broöppning ej möjlig. Tidpunkt: T.o.m. den 12 mars kl 1600 Position: 56-07,6N 15-27,5E Hasslöbron Farleden vid Hasslöbron är avstängd för sjötrafik som kräver broöppning. Båtsportkort: Sydostkusten sid 20 Sweden. Southern Baltic. Karlskrona. Hasslö. Bridge opening not possible. Time: Until 12th of March 1600h Position: 56-07,6N 15-27,5E Hasslö bridge Fairway closed for vessels which demand bridgeopening. Länsstyrelsen Karlskrona Sjökort/Charts: 8221, (T) Sverige. Södra Östersjön. Karlshamn. Centralhamnen. Muddring. Tidpunkt: T.o.m. den 20 februari Positioner: a) ca 56-09,8N 14-51,7E Centralhamnen b) ca 56-09,5N 14-51,1E Munkahusviken Muddring kommer att utföras i Centralhamnen, NV delen, under tidpunkten. Arbetet utförs av den självgående mudderpråmen Kristina Höj som även transporterar muddermassorna vidare till Munkahusviken, där lossning sker till pråmen EH II. Fartygen passar VHF kanal 69 och 16 samt anmäler trafikrörelser på kanal 13. Sjöfarande uppmanas till försiktighet med hänsyn till arbetet och anslutande trafik. Begränsad trafikinformation genom Karlshamns hamn, tel eller Karlshams lotsstation, tel Arbetsledning, tel Båtsportkort: Sydostkusten sid 24 och 28

6 6 Sweden. Southern Baltic. Port of Karlshamn. Centralhamnen. Dredging. Time: Until 20th of February Positions: a) approx ,8N 14-51,7E Centralhamnen b) approx ,5N 14-51,1E Munkahusviken, spoil ground Dredgingworks in progress at NW part of Centralhamnen by dredger Kristina Höj. VHF channel 69 and 16 are watched and dredger report movements on ch 13. Traffic information through Karlshamns harbour office, tel or Karlshamns pilot service, tel Works manager, tel Karlshamns Hamn Öresund / The Sound Sjökort/Charts: 92, Danmark. Öresund. Dybe Rende. N om Hornbæk Bugt. NO om Nakkehoved Fyr. Vrak. Positioner: a) 56-08,083 N 12-25,267E b) 56-08,123N 12-24,943E Efter sjömätning är vraket på position a) återfunnet på position b). Danska sjökort: 129, 131, 102, 100, (INT 1331, 1302). Denmark. The Sound. Dybe Rende. N of Hornbæk Bugt. NE of Nakkehoved Light. Wreck. Positions: a) 56-08,083N 12-25,267E b) 56-08,123N 12-24,943E Move wreck in position a) to position b) NtM 138 Köpenhamn Skagerrak Sjökort: Sverige. Skagerrak. Syd-Koster. Kosterhamn. Flytdocka bärgad. Prick indragen. Utgår: Notis 2003:41/1449 (T) Position: 58-52,78N 11-03,12E Flytdockan i Kosterhamnen är bärgad och den tillfälliga utmärkningen på positionen är indragen. Båtsportkort: Västkusten sid 6 Sjöfartsverket Göteborg Vänern och Trollhätte kanal Sjökort/Charts: 135, (T) Sverige. Trollhätte kanal. Vänersborg. Vassbotten. Dykdalb tillfälligt ersatt med lysboj. Position: 58-22,55N 12-18,47E Dykdalb 114 Dykdalben på positionen är raserad och tillfälligt ersatt av en BB-lysboj med karaktär Q R. Båtsportkort: Vänern sid 21 Sweden. Trollhätte kanal. Vänersborg. Vassbotten. Dolphin demolished. Light buoy temporarily established. Position: 58-22,55N 12-18,47E Dolphin 114

7 7 Nr 2 Dolphin in position is demolished and temporarily replaced with a port-hand light buoy, showing Q R. Sjöfartsverket Trollhättan Sjökort/Charts: 13, 131, 132, 133, (T) Sverige. Vänern. Värmlandssjön. Tillfälligt intagna lysbojar. Under vinterperioden är följande lysbojar intagna: Prejbådan pos: 58-54,25N 13-50,21E Storebanken 58-44,99N 13-23,70E Dagskärsgrunden 58-42,92N 13-31,13E Hönsäters inlopp 58-38,82N 13-25,55E Hönan 59-14,72N 13-38,65E Måkalgrunden 59-12,05N 13-58,54E Ängskärsgrund 59-14,43N 14-01,43E tillf. ersatt med en BB-prick Båtsportkort: Vänern sid 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 och 22 Sweden. Lake Vänern. Värmlandssjön. Temporarily withdrawn light buoys. During winterperiod following light buoys are withdrawn: Prejbådan pos: 58-54,25N 13-50,21E Storebanken 58-44,99N 13-23,70E Dagskärsgrunden 58-42,92N 13-31,13E Hönsäters inlopp 58-38,82N 13-25,55E Hönan 59-14,72N 13-38,65E Måkalgrunden 59-12,05N 13-58,54E Ängskärsgrund 59-14,43N 14-01,43E temp. replaced by port-hand spar buoy Vänerns Seglationsstyrelse Åmål TILLKÄNNAGIVANDEN 1645 Sverige. Kattegatt och Skagerrak. Göteborg. Västkustens Sjötrafikområde. Ändrat telefon och fax nummer. Se: Ufs A 2003 notis A 10 Nya växelnummer, till kontoret i Västkustens Sjötrafikområde, gäller fr.o.m. den 23 januari Telefon: Fax: Sweden. Kattegat and Skagerrak. Göteborg. Västkusten Maritime Traffic Area. Changed phone and fax numbers. See: Ufs A 2003 notice A 10 New phone and fax numbers to Västkusten Maritime Traffic Area from 23 of January Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Sjöfartsverket Göteborg ÅTERKOMMANDE INFORMATION Vattenståndet i Vänern Den 13 januari var vattenståndet ca 27 cm över sjökortens referensyta.

8 POSTTIDNING A 8 Underrättelser för sjöfarande NORRKÖPING Tillfälligt stängda farleder pga förbud mot brytande av isränna Closed fairways due to prohibition of breaking ice Norra Östersjön Northern Baltic Sjökort/Chart Sundet mellan Storholmen och Lidingölandet 6142 Mälaren Lake Mälaren Sundet NO om Lambarön 111 Gripsholmsfjärdens S del, S om en linje Stora Härnöns NV udde 111 Södra farleden till Kungsör 1131 Sjöfynd Okända ägare uppmanas att inom nittio dagar anmäla sig hos nedanstående polismyndighet och styrka äganderätten till bärgat gods: NACKA STRAND Vit plastroddbåt Monark 3,38 m. Furusundsleden. 2. Orange/vit plastroddbåt, 3,90 m, Yamaha 8 hk. Rådmanby. 3. Vit plastroddbåt, 3,70 m. Grässkärsudden, Barnens Ö, Väddö. 4. Vit plastroddbåt Jofa 3,50 x 4,00 m. Norrbyle, Väddö. 5. Grå roddbåt, aluminium Roslagsbåtar 2,60 m. Farleden vid Tynningö. 6. Grön plastroddbåt Pioner 8 2,40 m. Norrfjärden, Vaxholm. 7. Bojeka med stubbrytare/kran, 4,00 m. Skurusundet, Saltsjö-Boo. 8. Vit styrpulpetbåt i plast KMV 4,80 m, Suzuki 40 hk. Buskvikens marina, Stora Räfsvik, Värmdö.

Ufs Underrättelser för sjöfarande

Ufs Underrättelser för sjöfarande Nr 2003:38 Den 18 september 2003 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 330 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 498 2014-06-12. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 498 2014-06-12 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS

SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET ÅF CLASSIC BALTIC RACE 26 JUNI - 2 JULI 2014 SEGLINGS- FÖRESKRIFTER SAILING INSTRUCTIONS Foto: Oskar Kihlborg Etapp 1 Stockholm Sandhamn Startlinjen i närheten av Svängen

Läs mer

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio

Produktkatalog. rtkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikatio Produktkatalog et Levande Sjökortet WebbUfs Kort 1 Digitala sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande Sjökortet Web sjökort Sjökort Båtsportkort Nautiska Publikationer Det Levande

Läs mer

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER

Register. Underrättelser för sjöfarande. Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER Register Underrättelser för sjöfarande 1993 Geografiskt ordnat efter sjö- och kustområden UNDERRÄTTELSER I denna avdelning av registret är notisrubrikerna sorterade i geografisk ordning. För svenska notiser

Läs mer

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön

Överenskommelse (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön Föreskrift 1 (1) TRAFI/28918/03.04.01.00/2014 Utfärdad: 12.12.2014 Träder i kraft: 1.1.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om transport av farliga ämnen (719/1994), 24 2 mom. Genomförd EU-lagstiftning:

Läs mer

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket. 1 (10) DAGORDNING Farledsavdelningen Sjökarteenheten Handläggare, direkttelefon Dnr: Svante Håkansson, 011-19 10 07 Agenda: Möte 3 angående väder- och isinformation på NAVTEX SMHI Stockholmradio Sjöfartsverket.

Läs mer

Ostkustens trafikområde

Ostkustens trafikområde Uppdaterad : 2010 05-21 Detta är en sammanställning av maximala dimensioner och marginaler erfarenhetsmässigt med en godtagbar säkerhet kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder / hamnar inom

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta?

Q2: Om jag får problem med min(a) biljett(er) eller med att köpa biljetter; vem ska jag då kontakta? FREQUENTLY ASKED QUESTIONS SWEDISH & ENGLISH UEFA WOMEN S EURO 2013 Q1: Var kommer UEFA Dam-EM 2013 att spelas? A1: UEFA Dam-EM 2013 kommer att spelas på följande sju (7) arenor; Gamla Ullevi Göteborg

Läs mer

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM

SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM I N M I S J Ö SÄKRARE FARLEDER TILL STOCKHOLM FÖRSLAG FRÅN SJÖFARTSVERKETS OCH STOCKHOLMS HAMNS GEMENSAMMA ARBETSGRUPP SEPTEMBER 1999 INMISJÖ Sjöfartsverket, sjötrafikdirektör Sjöfartsverket, sjötrafikområdeschef

Läs mer

www.eastswedenrally.se

www.eastswedenrally.se Inbjudan och tilläggsregler East Sweden Rally 4-5 Sept 2015 Linköping East Sweden Rally counts for: The Swedish Rally Championship (SM), the Swedish Junior Rally Championship (JSM), North European Zone

Läs mer

Dynamic Under Keel Clearance(DUKC)

Dynamic Under Keel Clearance(DUKC) Sjökaptensprogrammet Dynamic Under Keel Clearance(DUKC) Ökat godsflöde i svenska hamnar samt bibehållen sjötransportsäkerhet Jesper Axelsson Kristian Nordström Examensarbete, 7.5 ETC Handledare: Andreas

Läs mer

Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan

Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan Medlemstidning för VIGGENKLUBBEN NR 4 2009 Sommarträff Viggen Cup Eskader Höstträff Dåliga rådgivare Skitsnack Siljan Sommar på Nordsjön Foto Gunnar Tidner Hej alla! Nu är det dags att kasta loss från

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm

Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm 1 Instuderingsfrågor vid prov för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Detta dokument innehåller frågor och svar som kommer bli prövade vid examinering för lotsdispens inom lotsområde Stockholm Du finner

Läs mer

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN

SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2013 Innehåll 1. Sammanfattning...4 2. Summery...5 3. Uppdraget...6 3.1 Bakgrund...6 3.2 Syfte och mål...6 3.3 Avgränsningar...7

Läs mer

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913-1930 / Socialstyrelsen. Stockholm, 1933. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Konsumentpriser och indexberäkningar / Statistiska centralbyrån. Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1961-1996. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1931/1959, 1960-1994. 1931/59-1961

Läs mer

Styrmedel för ökad rening från kommunala reningsverk

Styrmedel för ökad rening från kommunala reningsverk Styrmedel för ökad rening från kommunala reningsverk För genomförande av aktionsplanen för Östersjön och Kattegatt samt miljökvalitetsnormer för kväve och fosfor rapport 6521 oktober 2012 Styrmedel för

Läs mer

Miljökostnader för sjöfartens avgasutsläpp

Miljökostnader för sjöfartens avgasutsläpp Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Miljökostnader för sjöfartens avgasutsläpp

Läs mer