Stora. Stora produktivitetspriset Juryn, som sammanträtt 2 gånger, består av 6 medlemmar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora. Stora produktivitetspriset 2008. Juryn, som sammanträtt 2 gånger, består av 6 medlemmar:"

Transkript

1 Stora produktivitetspriset 2008 Priset Som vanligt är det på mässan Underhåll som branschorganisationen Underhållsföretagen presenterar vem som vinner Stora produktivitetspriset. På de följande sidorna presenterar vi de nominerade företagen. Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling. Kriterier Stora produktivitetspriset De lönsamhetshöjande effekterna väger tyngst i juryns bedömningar, men även graden av visionärt nytänkande och hur utvecklingsarbetet bedrivits värderas. För att kunna jämställa de olika tävlingsbidragen tar juryn också hänsyn till den allmängiltighet som de olika produkterna och tjänsterna har. Innovationer har prioritet före äldre lösningar. Dock gäller att bedömningarna görs på faktiskt uppnådda, av kunden verifierade, resultat. De flesta underhållsåtgärderna har också en positiv miljöpåverkan och därför värderas även uppskattningar av miljökonsekvenserna. Jury och prisutdelning Juryn, som sammanträtt 2 gånger, består av 6 medlemmar: Professor Per Schjölberg NTH, Trondheim Professor Kenneth Holmberg VTT, Helsingfors Professor Anders Kinnander CTH, Göteborg Uh-chef Kari Ojala Ruukki, Tammerfors Ordförande Jan Frånlund UTEK, Stockholm Civ Ing Erkki Persson, Göteborg Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Priset delas ut i samband med den vartannat år återkommande mässan UNDERHÅLL i Göteborg Nominerade företag: vattenfall service nord ab COLLY FILTRERINGSTEKNIK AB SEMATEC AB - DYNAMATE AB FRAS TECHNOLOGY AS SPM INSTRUMENT AB Teke Oy

2 Colly Filtreringsteknik AB Colly Filtreringsteknik är ett företag i Colly Company AB som specialiserat sig på att leverera komponenter och kompletta system för filtrering och separation av gaser och vätskor. Företaget är i huvudsak en återförsäljare av välrenommerade tillverkares produkter som ingår i egenutvecklade helhetslösningar. Företagets viktigaste kundgrupper är papper och massa, stålverk och kemisk industri, fordons- och verkstadsindustrin. I mer än 60 år har företaget Coiltech utvecklat och tillverkat värmeväxlare i Söderköping. Under dessa år har produkterna utvecklats till att bli alltmer effektiva och materialsnåla. Konstruktionsdetaljerna har utvecklats för att ge användarna större mervärde. Värmeväxlarna används förutom till värmning, kylning och värmeåtervinning i ventilationssystem, till indirekt kylning av industriell utrustning såsom krafttransformatorer, stora elektriska motorer och stationära dieselmotorer. Innan en värmeväxlare lämnar fabriken så genomgår den ett tvättsteg för att ta bort partiklar som om dessa var kvar i systemet skulle skapa stora problem i de system de kopplas till. Tvättsteget består i att lågviskös olja spolas med ett högt flöde igenom transformatorkylarna och tar på så sätt med sig metallpartiklar ut därifrån, oljan passerar sedan genom ett antal filter innan den på nytt spolas in i värmeväxlaren. För att veta när antalet metallpartiklar kommit ner till rätt nivåer så användes tidigare en partikelräknare som arbetade med ljusblockering för att få fram ett resultat. Denna ljusblockerare tolkade även luft och vatten som en partikel vilket medförde att Coiltech var tvungen att eliminera luft och vatten innan ett korrekt renhetsvärde kunde fås fram. Colly Filtreringsteknik har utvecklat en metod som är helt okänslig för vatten och luft, en partikelräknare (PCM400W) som enbart tar hänsyn till partiklar, tack vare att den grovt förklarat arbetar som en siktduk och därmed är helt okänslig för vatten och luft. Metoden skall klara att rensa oljan från partiklar så att efter rening det endast får finnas < 2000 partiklar vid 4 my och 0 vid 70 my. Metoden medför även att att oljans livslängd väsentligt förlängs från 1 år till ca 5 år, vilket ger stora positiva miljöeffekter. Utrustningen reducerar tiden för tvättsteget från 3,5 till 0,5 timmar/tvättcykel. Investeringen för Coiltech räknades hem på endast 3 månaders drift. Effektiviseringen skapar möjlighet till en produktionsökning med befintliga resurser på upp till 400%. Colly Filtreringsteknik har med relativt lågt risktagande och känd teknik och kända produkter anpassat desamma till att lösa ett specifikt problem. Den presenterade lösningen kan ge goda lönsamhetseffekter inom ett relativt begränsat industriellt område. Underhåll & Driftsäkerhet(4)

3 FRAS Technology AS FRAS Technology är ett ingenjörsföretag som specialiserar sig på tillståndskontroll av hydraul- och smörjoljor. De viktigaste kundgrupperna är offshore, kraftverk, process- och marinindustri. FRAS har särskilt utvecklat och patenterat en metod för kontroll av system med höga arbetstryck. Dessutom har FRAS utvecklat en speciell kunskap och teknik inriktad på att följa tillväxten av mikroorganismer i oljor. Mikroorganismer är ett allvarligt problem särskilt i miljövänliga oljor utan giftiga tillsatser. Marathon Oil förvärvade 2004 en tankbåt med avsikt att i Singapore bygga om till ett oljeproduktionsfartyg (FPSO) med en daglig kapacitet på fat. Den planerade livslängden är 50 år vilket ställer mycket höga krav på ingående enheters och komponenters driftsäkerhet. FRAS ombads studera och kartlägga samtliga hydrauliksystem ombord. Det framkom att viktiga system för ballastvatten, brandsläckning och ventilsystem för oljeproduktionen var fulla av rester från mikrobiologisk tillväxt i oljan. Vissa system var näst intill funktionsodugliga. Eftersom bl a ballastvattensystemet hade stora brister så fick fartyget inte tillåtelse att starta oljeproduktion. FRAS fick i uppdrag att analysera, behandla och verifiera att systemen var rena. Procedurer utvecklades för kartläggning och behandling. Med den av FRAS patenterade provtagningsmetoden DynaSamp, kartlades faktiskt tillstånd och injicerades biocid för blockering av den mikrobiologiska tillväxten. Vid start var föroreningsgraden i alla system ca 12 och efter behandling hade de flesta system nått till ca 2. DynaSamp är den enda av Lloyd s Register of Shipping godkända provtagningsmetoden i smörj- och hydrauloljesystem med höga arbetstryck och representerar ett helt nytt sätt att göra provtagningar. Den patenterade lösningen möjliggör provtagning i det trycksatta systemet utan att störa strömningsförhållandena. Därmed garanteras att provet med stor noggrannhet representerar föroreningsgraden och har hög repeterbarhet. Vidareutveckling har lett till att FRAS fått tilläggspatent för fjärrdiagnostik, analys av mikrobiologisk tillväxt och biocidinjicering i sjuka system. FRAS` metoder har visat sig ge ekonomiska besparingar på följande områden: Reducerad premie för avbrottsförsäkring, minskat bemanningskrav, mindre underhåll, förlängda klassningsintervaller, minskade miljöavgifter rökavgaser och högre tillgänglighet. Att kunna undvika en veckas produktionsstop medför en försäljningsförbättring motsvarande ca 340 Miljoner SEK. FRAS har utvecklat en ny patenterbar metod som dels ger möjlighet att under driftsfas göra provtagningar på hydraul- och smörjoljor i system och vidare analysera icke enbart vanliga organiska och oorganiska föroreningar utan även levande mikrobiologiska föroreningar samt förhindra mikrobiologisk tillväxt. Förekomst av de senare kan ge allvarliga konsekvenser särkilt vid användning av miljövänliga oljor. FRAS teknologi gör oljepartikelanalys till en fullgod metod för övervakning av att systems tillstånd. Produkten är framtagen under en målmedveten och väl underbyggd risktagning och resurser har avsatts för långsiktig teknologiutveckling. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde i flera stora industrigrenar och kan ge stor positiv lönsamhetspåverkan 44 Underhåll & Driftsäkerhet(4)2008

4 SemaTec AB - DynaMate AB DynaMate AB är ett fristående av Scania helägt bolag som under de senaste åren genomgått en ökad fokusering och en hög tillväxt inom kärnverksamheterna produktions- och fastighetsunderhåll samt projekt- och entreprenadverksamhet. DynaMate bildades 1993, från början som en egen avdelning inom Scania. Under våren 2001 ombolagiserades företaget för att fokusera på egen kärnverksamhet och dessutom kunna erbjuda tjänster till andra kunder. DynaMate AB ansvarar bland annat för Scanias produktions- och fastighetsunderhåll. DynaMate har utvecklat en ny tillståndsbaserad underhållsmetodik baserad på företaget Sema-Tec s produkter. Sema-Tec levererar kärnan i den mätteknik som DynaMate baserar sin underhållsstrategi på. Produkterna används av DynaMate för att mäta vibrationsnivåer i produktionsmaskiner, förutse lagerhaverier, kontrollera obalans i maskinspindlar, acceptanstesta nya maskiner och avgöra om maskiner skall repareras eller bytas ut samt mäta produktkvalitetsrelaterade parametrar som t.ex. spindelkast. Med andra ord en betydande del av de parametrar som krävs för att bedöma maskinhälsa på en verktygsmaskin. Med tillhörande programvara kan all maskinhälsorelaterad information lagras överskådligt på ett och samma ställe, oavsett om det är vibrationsmätdata, geometriska data, tryck, kraft, temperatur eller något annat. Sema-Tec AB och DynaMate AB har visat att rätt kombination av mätteknik och metodik leder till de resultat de flesta företag eftersträvar, men ofta misslyckas med. Dessa resultat kan endast uppnås genom en långsiktig medveten underhållstrategi baserad på en kombination av rätt teknik och rätt metodik. Som en logisk slutsats av detta ansöker därför Sema-Tec AB och DynaMate AB gemensamt om Stora Produktivitetspriset 2008.Lönsamheteffekterna är mycket tydliga och visar sig på flera olika områden: Leveranstester för att identifiera eventuella avvikelser och säkerställa leverantörers åtagande under garantitiden. Tillståndsbaserat istället för tidsstyrt förebyggande underhåll ger väsentliga kostnadsreduktioner eftersom åtgärder alltid genomförs i rätt tid.underhållskostnadens andel av totala produktionskostnaden har en klart sjunkande trend. I ett rpdouktionsavsnitt reducerades underhållskostnaden per tillverkad enhet med 30% samtidigt som produktionen i befintlig anläggning kunde höjas med 22%. Sema-Tec AB grundades 2002 med affärsidén att tillhandahålla den teknik och kompetens som krävs för en modern långsiktig medveten tillståndsbaserad underhållstrategi. Företaget har sedan starten till stor del arbetat med företag inom verkstadsindustrin och där hjälpt till att införa mätteknik och tillståndsbaserad underhållsmetodik som historiskt sett vanligen tillämpats inom process och pappersindustrin. Sema-Tec är idag en ledande leverantör av mätteknik för mätning av maskinhälsa på verktygsmaskiner och levererar sina mätsystem till maskinspindeltillverkare och maskinbyggare över hela Europa såväl som till maskinsäljare och serviceföretag. SEMA-Tec har utvecklat ett mätinstrument, en maskinhälsoanalysator, med äkta multidomänsanalys i realtid. Signaler såsom vibrationer, skärkrafter och kylvätsketryck kan mätas och presenteras med max 6 kanaler exakt samtidigt. Traditionellt har en mätteknik använts åt gången och utvärderats var och en för sig. Med Sema-Tec s maskinhälsoanalysator kan man i fält mäta alla relevanta parametrar samtidigt. Resultatet av ett samarbete mellan två företag noteras mycket positivt. Framtagningen anses ha skett i väsentligen två steg där SemaTec i steg 1 under ett målmedvetet och väl underbyggt risktagande utvecklat sin maskinhälsoanalysator för insamling och analys. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde där ny teknik spelat viss roll. Det har inte tidigare varit möjligt att samtidigt i fält mäta alla relevanta parametrar med samma instrument. DynaMate har i sitt totala ansvarsåtagande utnyttjat SemaTecs produkter för att kunna komma åt central information om verktygsmaskiners tillstånd. DynaMate har i steg 2 utvecklat två arbetsmetoder för optimering av underhållsinsatser Quick Test och Complete Test. Dessa metoder har stort nyhetsvärde och stort användningsområde i hela den svenska verkstadsindustrin och är framtagna med stort faktabasunderlag i en väldefinierad process för produktutveckling med avsättning för resurser för långsiktig teknologiutveckling. Underhåll & Driftsäkerhet(4)

5 SPM Instrument AB SPM Instrument hjälper till att lösa underhållsproblem med hjälp av tillståndskontroll inom industrin, världen över och i alla branscher. SPM Instrument grundades 1970 vid en tid då tillståndskontroll var synonymt med att lyssna till maskinljud med hjälp av en träkäpp eller en skruvmejsel. Idag har företaget sitt huvudkontor i Strängnäs, där också all forskning och utveckling, huvuddelen av tillverkningen samt marknadssupport finns. I Strängnäs finns även den svenska försäljningsorganisationen. Koncernen SPM har en världsomspännande kapacitet med kvalificerade försäljnings- och servicerepresentanter i mer än 50 länder. Driftsäkerheten på vindkraftverk är inte tillräckligt bra. Många haverier, ofta orsakade av lager- eller växellådshaverier, resulterar i långa stillestånd. SPM har utvecklat ett övervakningssystem, SPM Windmill Online, baserat på sina existerande produkter, speciellt avsett för vindkraftverk. Hänsyn har tagits till de mycket speciella driftsförusättningar och -störningar som råder uppe toppen. Tillsammans med ett särskilt utvecklat mjukvaruprogram, SPM Spektrum, kan mätningar utföras online, utan risk för störkällor i en omgivning mycket utsatt vad gäller vibrationer och andra störningar, med betydligt kortare intervall än tidigare. Kombinationen av vibrations- och SPM-mätning ger unika möjligheter att dra nytta av respektive metods fördelar. Mätresultaten analyseras och information ges i god tid om felutveckling i kritiska komponenter. Smöjens Vindpark med 6 enheter på Gotland har genom användning av SPMs produkter kunnat påvisa en väsentligt bättre driftsäkerhet och reducerade underhållskostnader. Återbetalningstiden för investeringen blev ca 2 månader. Det tidsstyrda förebyggande underhållsarbetet kan i allt väsentligt omvandlas till tillståndsbaserat och stora lönsamhetsförbättringar blir resultatet. För befintliga vindkraftverk i Sverige större än 1,5 MW beräknas den årliga underhållskostnaden kunna minskas med 75 Mkr och tillgängligheten höjas med 12% motsvarande en intäktsökning med ävenledes 75 Mkr årligen. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde och vänder sig till en specifik industrigren med tydliga driftssäkerhetsproblem. Den är framtagen med ett väl underbyggt risktagande och bygger på tidigare känd teknik men har även inslag av ny teknik. SPM har i sitt utvecklingsarbete tagit stor hänsyn till användarsituationen och anpassat produkten för att uppnå hög användarvänlighet. Produkten bidrar väsentligt till att förbättra tillgänglighet, lönsamhet och därmed möjlighet till lägre elenergipris. Utan att åsidosätta lönsamhetskrav har produkten även väsentlig positiv miljöpåverkan och bidrar särskilt till att Sverige uppnår sina mål på lägre koldioxidutsläpp. 46 Underhåll & Driftsäkerhet(4)2008

6 Teke Oy Teke Oy är ett finskt företag med huvudkontor i Valkeala. Den huvudsakliga verksamheten sker i Finland och övriga baltiska länder. Teke är i huvudsak en återförsäljarorganisation som ingår i samarbetsorganisationen Skandinavisk Industriutveckling. Inom sina specialistområden satsar Teke även på utveckling av egna metoder och produkter. Tekes viktigast kundgrupper finns inom papper & massa och kraftverksindustrin. Teke har utvecklat ett servicekoncept för rengöring av kraftverkspannor och värmeöverföringsdelar. Konceptet baserar sig på egenutvecklade verktyg som möjliggör rening av såväl vertikala som horisontella tuber i värmeväxlare där användning av en speciell blästringsteknik och ett speciellt blästermaterial spelar stor roll. Avsikten med metoden är att kunna rengöra fullständigt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Tekniken baseras på en blästringsmetod som ger minsta möjliga påverkan på rena metallytor och därmed gör det möjligt att upprepa fler gånger om så skulle behövas. Teke har utvecklat egna verktyg som möjliggör rengöring även på mycket svåråtkomliga ställen. Vid förbränning av fossila bränslen kan metoden effektivt avlägsna de vanligtvis mycket svårforcerade beläggningar som uppstå på rör och väggar. Metoden arbetar helt utan vatten vilket har medfört väsentligt reducerade problem med korrosion på rengjorda metallytor och snabbare uppstart av pannor. De ekonomiska effekterna av att använda Tekes metod är att rengöringstiden reduceras med 40%, från ca 2 dygn till 30 timmar och att samtidigt kunna rengöra både luftförvärmare och överhettare. Rengöringen blir bättre, pannan kan köras med planerad effekt under längre tid och stopptiderna blir kortare. För ett kraftverk kan detta innebära kostnadsbeparingar på ca 2 Mkr årligen. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde och bygger på till största delen på känd teknik med visst inslag av nya lösningar. Den riktar sig mot en specifik industrigren. Företaget har med begränsade resurser och väl underbyggd risktagning tagit fram en kundanpassad produkt som dels förbättrar verkningsgraden och dessutom väsentligt reducerar tidsåtgången för en nödvändig tidigare mycket arbetsam process som haft ett delvis osäkert resultat. Underhåll & Driftsäkerhet(4)

7 Vattenfall Service Nord AB Vattenfall Service Nord är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB. Den huvudsakliga uppgiften för Vattenfall Service Nord är att ansvara för drift och underhållsarbete på Vattenfalls egna vattenkraftverk för elproduktion. I mindre omfattning sker även försäljning av företagets produkter och tjänster till externa kunder. Vattenfall har utvecklat, och infört på fyra vattenkraftsstationer, ett arbetssätt IOU = Införande Optimalt Underhåll - och metoder med syfte att minska mängden statiskt arbete. Det möjliggörs genom optimala underhållsinsatser och utökad övervakning av system och komponenter med hjälp av kamera och tillståndskontrollutrustning. Andelen analys, uppföljning och planering blir högre och effektivare. Åtgärderna ska ge en ytterligare förbättrad driftsäkerhet och underhållskostnaderna ska långsiktigt reduceras. Ett mer varierat arbete för arbetsgruppen ger ökad motivation och delaktighet och det dagliga arbetet kännetecknas av ständiga förbättringar. Vattenfall har infört optimerade anläggnings- och aggregatspecifika FU-planer vari också ingår mätningar av vibrationer. Man har infört och arbetar med virtuell rondning och agliga analyser och uppföljningar. IOU har, med utnyttjande av modern övervakningsteknik, medfört en reduktion av antalet rondpunkter med 65% och en höjning av Tillgängligheten från 98.3 till 99.9%. Denna höjning i tillgänglighet har medfört en reduktion av vattenspillet, det vatten som outnyttjat rinner förbi turbinen, från 28 GWh till 1.54 GWh dvs. en reduktion med 94.5%. Ett bättre utnyttjande av vattenkraftverken medför ett reducerat behov av energiproduktion i kraftverk med fossila bränslen vilket kan omräknas i detta fall till en reduktion av CO2-utsläppen med 2410 Ton årligen. Ytterligare positiva effekter av IOU är att Kundnyttan förbättrats genom bättre driftsäkerhet och reducerat spill, stora miljövinster har uppnåtts genom bättre utnyttjande av befintliga vattenresurser och trivsel och engagemang har väsentligt ökat genom större delaktighet i problemlösning. Förbättringspotentialen i Sverige beräknas till en ytterligare reduktion av CO2-utsläppen med ca 8000 Ton årligen eller ca 37 Mkr/år i intäktsökning. Återbetalningstiden för investeringen beräknas till 4 månader. Produkten, i detta fall en metod för effektiv organisation och arbete, har begränsat nyhetsvärde och bygger till störst delen på kända tekniker och metoder. Framtagningen har skett med en faktabaserad risktagning efter en i många stycken väldefinierad produktutvecklingsprocess varvid även vissa resurser avsatts för långsiktig utveckling. Metoden är utvecklad för en specifik industrigren med bedöms användbar även i andra processbetonade industrier och ger god lönsamhetspåverkan. Utan att åsidosätta lönsamhetskrav har produkten resulterat i väsentlig positiv miljöpåverkan, förbättrad kundnytta och ökad trivsel och bättre engagemang. Metoden bidrar också särskilt till att Sverige uppnår sina mål på lägre koldioxidutsläpp. 48 Underhåll & Driftsäkerhet(4)2008

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll

Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Grundkurs Hydraulik med inriktning mot underhåll Ett hydraulikssystem som sköts väl och körs under rätt driftsförhållanden är pålitligt och har lång livslängd. Ska du arbeta med reparationer och underhåll

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle

Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskola 12-13 Mars Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell Väst, Gävle Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat sätt

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro

Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskola 9-10 oktober Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotell, Grand Örebro Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller som på annat

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Förebyggande Underhåll

Förebyggande Underhåll Förebyggande Underhåll Inverkan av dålig anläggningseffektivitet 100% 26% Förluster 74% Tidstillgänglighet Anläggningsutnyttjande Kvalitetsutbyte 94% 85% 93% Anläggningens kapacitet Anläggningens produktion

Läs mer

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten

Modernt Underhåll. Utbildning i. Drift Underhåll och produktion. Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten Utbildning i Modernt Underhåll Drift Underhåll och produktion Säkrare och effektivare processer genom utveckling av underhållsverksamheten www.mainsys.se Drift i all ära, men din kompetens behöver också

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober

Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskola Steg 2 - Hydraulik- och smörjoljesystem Plats: Scandic Hotel, Gävle Väst När: 15 & 16 Oktober Filterskolan för industrin vänder sig till alla som arbetar med hydraulik- och smörjsystem eller

Läs mer

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning FFI-projekt 2013-2016 Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning Ulf Thole, VD SenSiC AB Projektet genomförs med bidrag från Energimyndigheten The Swedish Energy Agency Fordonskonferens

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk

Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk Richard Gustafsson, ABB AB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem, 2009-11-26 Svenskt Vatten energieffektivisering Energianalyser vid VA-verk November 30, 2009 Slide 1 Motorer En ansenlig del av elanvändningen

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco

PMC cyklontank. Spar utrymme, pengar och miljön. Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7. Foto: Atlas Copco PMC cyklontank Spar utrymme, pengar och miljön Downsizing av hydraulik del i vinnande koncept sidan 7 Foto: Atlas Copco Upp till 90 procent av utrymmet (ibland mer) blir över när man ersätter en traditionell

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

kundanpassade verktyg

kundanpassade verktyg kundanpassade verktyg 1 VD Istvan Kasa Årets Företagare i Norrköping 2011. Du har uppdraget vi har verktyget Specialverktyg i Norrköping AB utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade kvalificerade

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Koll på läget med hjälp av standarder

Koll på läget med hjälp av standarder Koll på läget med hjälp av standarder SIS Seminarium 23 april 2009 Lasse Kyläkorpi, Vattenfall AB Norden Vad är standarder? Standarder är dokumenterad kunskap från framstående aktörer inom industri, näringsliv

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL

Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete. HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Luftföroreningars klimatpåverkan Synergier och konflikter i åtgärdsarbete HC Hansson, Stefan Åström ITM, IVL Bakgrund Utsläpp av luftföroreningar och växthustgaser härstammar till stor del från samma utsläppskällor

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar

SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar SSAB tillverkar högkvalitetsstål för många tillämpningar Höghållfast stål globalt Slitstål Hardox Branschbenchmark Den bredaste portföljen (0,7 160 mm) Konstruktionsstål - Strenx Möjligt att nå nya höjder

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Kommentar till prisexempel

Kommentar till prisexempel Kommentar till prisexempel En redovisning av kostnader är svårt och bör därför inte presenteras utan man har tillfälle till kommentarer. Priserna på energi varierar ofta och förutsättningarna är olika

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som

PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon. LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som PROBLEM: DEt är svårt att hitta någon som är specialiserad BåDE På vätske- Och vakuumpumpar LÖSNING: KuNSKapSfÖretaGet Som erbjuder helhetslösningar INom pumpteknik Jonas Andersson, Key Account Manager

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek

Transkritiska kyl- och fryssystem. 2013-06-05 Anders Ek Transkritiska kyl- och fryssystem 2013-06-05 Anders Ek Kommersiella kyl och frysanläggningar i livsmedelsbutiker 70-80-talet installerades direkta system med syntetiska köldmedier av typ CFC (Klorfluorkarboner)

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius

Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Energisystem som utgår från miljö- och hälsovärderingar. Gunnar Hovsenius Inga enkla systemavgränsningar Äldre tiders produktionssystem och utsläpp begränsar dagens möjligheter Till vad och hur mycket

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Effektivare energianvändning i Höganäs. Magnus Pettersson, Energisamordnare Effektivare energianvändning i Höganäs Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: ~ 35%

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Isolationsprovning (så kallad megger)

Isolationsprovning (så kallad megger) Isolationsprovning (så kallad megger) Varför bör man testa isolationen? Att testa isolationsresistansen rekommenderas starkt för att förebygga och förhindra elektriska stötar. Det ger ökad säkerhet för

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

ENERGISEMINARIUM I GLAVA

ENERGISEMINARIUM I GLAVA www.svenskvattenkraft.se ENERGISEMINARIUM I GLAVA 2011-09-12 Svensk Vattenkraftförening Ideell, politiskt oberoende förening. Intresseförening för småskalig vattenkraft. Grundades 1980. 800 medlemmar.

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning.

Valmatics. Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Valmatics Styrsystemet gör att du kan egenskapsstyra processen utifrån de faktorer som är viktigast. I varje enskild torkning. Det finns många förklaringar till Valutecs fram gångar på marknaden. Det skulle

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Nya mätmetoder inom hydrologin fokus på Vattenföring och flöden Nils Sjödin SMHI Utveckling av mätmetoder Fokus på I går - i dag - i morgon 1) Hur ser vanliga mätproblem ut? 2) Vilka metoder finns? Hur

Läs mer

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat

Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Optimal råvaruinsats och utnyttjandegrad i energikombinat Jennie Rodin WSP Process Panndagarna 01, Örnsköldsvik WSP Process S.E.P. Scandinavian Energy Project WSP Process Consulting 1 Upplägg 1. Energikombinatstudie

Läs mer

Produkter och tjänster

Produkter och tjänster Produkter och tjänster Number 1 in laser precision alignment www.pruftechnik.com Produkter och tjänster Lösningar för ökad produktivitet Copyright Getty Images/ Photographer s Choice RF/ James Lauritz

Läs mer

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE. Kvarkenrådet 2009

FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE. Kvarkenrådet 2009 FÖRSTUDIE OM SAMORDNINGSVINSTER MED ATT KOMBINERA VINDKRAFT OCH EN FAST FÖRBINDELSE Kvarkenrådet 2009 En vision om vindkraft i Kvarken 2 Förstudiens målsättning och utgångspunkter Målsättning Att kartlägga

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Berättelsen om AutoChemist Del 6: Utvecklat svar på intervjufråga 3, kapitel 4:1 Av: Ingmar Jungner

Berättelsen om AutoChemist Del 6: Utvecklat svar på intervjufråga 3, kapitel 4:1 Av: Ingmar Jungner Berättelsen om AutoChemist Del 6: Utvecklat svar på intervjufråga 3, kapitel 4:1 Av: Ingmar Jungner Kapitel 4: Etapp 3:4. Utvecklandet av massanalysatorn AutoChemist den första automatiserade blodanalysanläggningen

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring.

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Som konsulter är vi perfektionister. Vi utvecklar teknik och arbetssätt och ger oss inte förrän kundens problem är löst. MARKO VIRTANEN,

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

GARANTERAD ENERGI- BESPARING

GARANTERAD ENERGI- BESPARING www.ruukki.se GARANTERAD ENERGI- BESPARING RUUKKI ENERGIPANELSYSTEM Minska uppvärmningskostnaderna och koldioxidutsläppen och få en bättre energiklass för din byggnad. Genom att välja Ruukkis nya tätare

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer