Stora. Stora produktivitetspriset Juryn, som sammanträtt 2 gånger, består av 6 medlemmar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora. Stora produktivitetspriset 2008. Juryn, som sammanträtt 2 gånger, består av 6 medlemmar:"

Transkript

1 Stora produktivitetspriset 2008 Priset Som vanligt är det på mässan Underhåll som branschorganisationen Underhållsföretagen presenterar vem som vinner Stora produktivitetspriset. På de följande sidorna presenterar vi de nominerade företagen. Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling. Kriterier Stora produktivitetspriset De lönsamhetshöjande effekterna väger tyngst i juryns bedömningar, men även graden av visionärt nytänkande och hur utvecklingsarbetet bedrivits värderas. För att kunna jämställa de olika tävlingsbidragen tar juryn också hänsyn till den allmängiltighet som de olika produkterna och tjänsterna har. Innovationer har prioritet före äldre lösningar. Dock gäller att bedömningarna görs på faktiskt uppnådda, av kunden verifierade, resultat. De flesta underhållsåtgärderna har också en positiv miljöpåverkan och därför värderas även uppskattningar av miljökonsekvenserna. Jury och prisutdelning Juryn, som sammanträtt 2 gånger, består av 6 medlemmar: Professor Per Schjölberg NTH, Trondheim Professor Kenneth Holmberg VTT, Helsingfors Professor Anders Kinnander CTH, Göteborg Uh-chef Kari Ojala Ruukki, Tammerfors Ordförande Jan Frånlund UTEK, Stockholm Civ Ing Erkki Persson, Göteborg Juryn är enväldig och dess beslut kan inte överklagas. Priset delas ut i samband med den vartannat år återkommande mässan UNDERHÅLL i Göteborg Nominerade företag: vattenfall service nord ab COLLY FILTRERINGSTEKNIK AB SEMATEC AB - DYNAMATE AB FRAS TECHNOLOGY AS SPM INSTRUMENT AB Teke Oy

2 Colly Filtreringsteknik AB Colly Filtreringsteknik är ett företag i Colly Company AB som specialiserat sig på att leverera komponenter och kompletta system för filtrering och separation av gaser och vätskor. Företaget är i huvudsak en återförsäljare av välrenommerade tillverkares produkter som ingår i egenutvecklade helhetslösningar. Företagets viktigaste kundgrupper är papper och massa, stålverk och kemisk industri, fordons- och verkstadsindustrin. I mer än 60 år har företaget Coiltech utvecklat och tillverkat värmeväxlare i Söderköping. Under dessa år har produkterna utvecklats till att bli alltmer effektiva och materialsnåla. Konstruktionsdetaljerna har utvecklats för att ge användarna större mervärde. Värmeväxlarna används förutom till värmning, kylning och värmeåtervinning i ventilationssystem, till indirekt kylning av industriell utrustning såsom krafttransformatorer, stora elektriska motorer och stationära dieselmotorer. Innan en värmeväxlare lämnar fabriken så genomgår den ett tvättsteg för att ta bort partiklar som om dessa var kvar i systemet skulle skapa stora problem i de system de kopplas till. Tvättsteget består i att lågviskös olja spolas med ett högt flöde igenom transformatorkylarna och tar på så sätt med sig metallpartiklar ut därifrån, oljan passerar sedan genom ett antal filter innan den på nytt spolas in i värmeväxlaren. För att veta när antalet metallpartiklar kommit ner till rätt nivåer så användes tidigare en partikelräknare som arbetade med ljusblockering för att få fram ett resultat. Denna ljusblockerare tolkade även luft och vatten som en partikel vilket medförde att Coiltech var tvungen att eliminera luft och vatten innan ett korrekt renhetsvärde kunde fås fram. Colly Filtreringsteknik har utvecklat en metod som är helt okänslig för vatten och luft, en partikelräknare (PCM400W) som enbart tar hänsyn till partiklar, tack vare att den grovt förklarat arbetar som en siktduk och därmed är helt okänslig för vatten och luft. Metoden skall klara att rensa oljan från partiklar så att efter rening det endast får finnas < 2000 partiklar vid 4 my och 0 vid 70 my. Metoden medför även att att oljans livslängd väsentligt förlängs från 1 år till ca 5 år, vilket ger stora positiva miljöeffekter. Utrustningen reducerar tiden för tvättsteget från 3,5 till 0,5 timmar/tvättcykel. Investeringen för Coiltech räknades hem på endast 3 månaders drift. Effektiviseringen skapar möjlighet till en produktionsökning med befintliga resurser på upp till 400%. Colly Filtreringsteknik har med relativt lågt risktagande och känd teknik och kända produkter anpassat desamma till att lösa ett specifikt problem. Den presenterade lösningen kan ge goda lönsamhetseffekter inom ett relativt begränsat industriellt område. Underhåll & Driftsäkerhet(4)

3 FRAS Technology AS FRAS Technology är ett ingenjörsföretag som specialiserar sig på tillståndskontroll av hydraul- och smörjoljor. De viktigaste kundgrupperna är offshore, kraftverk, process- och marinindustri. FRAS har särskilt utvecklat och patenterat en metod för kontroll av system med höga arbetstryck. Dessutom har FRAS utvecklat en speciell kunskap och teknik inriktad på att följa tillväxten av mikroorganismer i oljor. Mikroorganismer är ett allvarligt problem särskilt i miljövänliga oljor utan giftiga tillsatser. Marathon Oil förvärvade 2004 en tankbåt med avsikt att i Singapore bygga om till ett oljeproduktionsfartyg (FPSO) med en daglig kapacitet på fat. Den planerade livslängden är 50 år vilket ställer mycket höga krav på ingående enheters och komponenters driftsäkerhet. FRAS ombads studera och kartlägga samtliga hydrauliksystem ombord. Det framkom att viktiga system för ballastvatten, brandsläckning och ventilsystem för oljeproduktionen var fulla av rester från mikrobiologisk tillväxt i oljan. Vissa system var näst intill funktionsodugliga. Eftersom bl a ballastvattensystemet hade stora brister så fick fartyget inte tillåtelse att starta oljeproduktion. FRAS fick i uppdrag att analysera, behandla och verifiera att systemen var rena. Procedurer utvecklades för kartläggning och behandling. Med den av FRAS patenterade provtagningsmetoden DynaSamp, kartlades faktiskt tillstånd och injicerades biocid för blockering av den mikrobiologiska tillväxten. Vid start var föroreningsgraden i alla system ca 12 och efter behandling hade de flesta system nått till ca 2. DynaSamp är den enda av Lloyd s Register of Shipping godkända provtagningsmetoden i smörj- och hydrauloljesystem med höga arbetstryck och representerar ett helt nytt sätt att göra provtagningar. Den patenterade lösningen möjliggör provtagning i det trycksatta systemet utan att störa strömningsförhållandena. Därmed garanteras att provet med stor noggrannhet representerar föroreningsgraden och har hög repeterbarhet. Vidareutveckling har lett till att FRAS fått tilläggspatent för fjärrdiagnostik, analys av mikrobiologisk tillväxt och biocidinjicering i sjuka system. FRAS` metoder har visat sig ge ekonomiska besparingar på följande områden: Reducerad premie för avbrottsförsäkring, minskat bemanningskrav, mindre underhåll, förlängda klassningsintervaller, minskade miljöavgifter rökavgaser och högre tillgänglighet. Att kunna undvika en veckas produktionsstop medför en försäljningsförbättring motsvarande ca 340 Miljoner SEK. FRAS har utvecklat en ny patenterbar metod som dels ger möjlighet att under driftsfas göra provtagningar på hydraul- och smörjoljor i system och vidare analysera icke enbart vanliga organiska och oorganiska föroreningar utan även levande mikrobiologiska föroreningar samt förhindra mikrobiologisk tillväxt. Förekomst av de senare kan ge allvarliga konsekvenser särkilt vid användning av miljövänliga oljor. FRAS teknologi gör oljepartikelanalys till en fullgod metod för övervakning av att systems tillstånd. Produkten är framtagen under en målmedveten och väl underbyggd risktagning och resurser har avsatts för långsiktig teknologiutveckling. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde i flera stora industrigrenar och kan ge stor positiv lönsamhetspåverkan 44 Underhåll & Driftsäkerhet(4)2008

4 SemaTec AB - DynaMate AB DynaMate AB är ett fristående av Scania helägt bolag som under de senaste åren genomgått en ökad fokusering och en hög tillväxt inom kärnverksamheterna produktions- och fastighetsunderhåll samt projekt- och entreprenadverksamhet. DynaMate bildades 1993, från början som en egen avdelning inom Scania. Under våren 2001 ombolagiserades företaget för att fokusera på egen kärnverksamhet och dessutom kunna erbjuda tjänster till andra kunder. DynaMate AB ansvarar bland annat för Scanias produktions- och fastighetsunderhåll. DynaMate har utvecklat en ny tillståndsbaserad underhållsmetodik baserad på företaget Sema-Tec s produkter. Sema-Tec levererar kärnan i den mätteknik som DynaMate baserar sin underhållsstrategi på. Produkterna används av DynaMate för att mäta vibrationsnivåer i produktionsmaskiner, förutse lagerhaverier, kontrollera obalans i maskinspindlar, acceptanstesta nya maskiner och avgöra om maskiner skall repareras eller bytas ut samt mäta produktkvalitetsrelaterade parametrar som t.ex. spindelkast. Med andra ord en betydande del av de parametrar som krävs för att bedöma maskinhälsa på en verktygsmaskin. Med tillhörande programvara kan all maskinhälsorelaterad information lagras överskådligt på ett och samma ställe, oavsett om det är vibrationsmätdata, geometriska data, tryck, kraft, temperatur eller något annat. Sema-Tec AB och DynaMate AB har visat att rätt kombination av mätteknik och metodik leder till de resultat de flesta företag eftersträvar, men ofta misslyckas med. Dessa resultat kan endast uppnås genom en långsiktig medveten underhållstrategi baserad på en kombination av rätt teknik och rätt metodik. Som en logisk slutsats av detta ansöker därför Sema-Tec AB och DynaMate AB gemensamt om Stora Produktivitetspriset 2008.Lönsamheteffekterna är mycket tydliga och visar sig på flera olika områden: Leveranstester för att identifiera eventuella avvikelser och säkerställa leverantörers åtagande under garantitiden. Tillståndsbaserat istället för tidsstyrt förebyggande underhåll ger väsentliga kostnadsreduktioner eftersom åtgärder alltid genomförs i rätt tid.underhållskostnadens andel av totala produktionskostnaden har en klart sjunkande trend. I ett rpdouktionsavsnitt reducerades underhållskostnaden per tillverkad enhet med 30% samtidigt som produktionen i befintlig anläggning kunde höjas med 22%. Sema-Tec AB grundades 2002 med affärsidén att tillhandahålla den teknik och kompetens som krävs för en modern långsiktig medveten tillståndsbaserad underhållstrategi. Företaget har sedan starten till stor del arbetat med företag inom verkstadsindustrin och där hjälpt till att införa mätteknik och tillståndsbaserad underhållsmetodik som historiskt sett vanligen tillämpats inom process och pappersindustrin. Sema-Tec är idag en ledande leverantör av mätteknik för mätning av maskinhälsa på verktygsmaskiner och levererar sina mätsystem till maskinspindeltillverkare och maskinbyggare över hela Europa såväl som till maskinsäljare och serviceföretag. SEMA-Tec har utvecklat ett mätinstrument, en maskinhälsoanalysator, med äkta multidomänsanalys i realtid. Signaler såsom vibrationer, skärkrafter och kylvätsketryck kan mätas och presenteras med max 6 kanaler exakt samtidigt. Traditionellt har en mätteknik använts åt gången och utvärderats var och en för sig. Med Sema-Tec s maskinhälsoanalysator kan man i fält mäta alla relevanta parametrar samtidigt. Resultatet av ett samarbete mellan två företag noteras mycket positivt. Framtagningen anses ha skett i väsentligen två steg där SemaTec i steg 1 under ett målmedvetet och väl underbyggt risktagande utvecklat sin maskinhälsoanalysator för insamling och analys. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde där ny teknik spelat viss roll. Det har inte tidigare varit möjligt att samtidigt i fält mäta alla relevanta parametrar med samma instrument. DynaMate har i sitt totala ansvarsåtagande utnyttjat SemaTecs produkter för att kunna komma åt central information om verktygsmaskiners tillstånd. DynaMate har i steg 2 utvecklat två arbetsmetoder för optimering av underhållsinsatser Quick Test och Complete Test. Dessa metoder har stort nyhetsvärde och stort användningsområde i hela den svenska verkstadsindustrin och är framtagna med stort faktabasunderlag i en väldefinierad process för produktutveckling med avsättning för resurser för långsiktig teknologiutveckling. Underhåll & Driftsäkerhet(4)

5 SPM Instrument AB SPM Instrument hjälper till att lösa underhållsproblem med hjälp av tillståndskontroll inom industrin, världen över och i alla branscher. SPM Instrument grundades 1970 vid en tid då tillståndskontroll var synonymt med att lyssna till maskinljud med hjälp av en träkäpp eller en skruvmejsel. Idag har företaget sitt huvudkontor i Strängnäs, där också all forskning och utveckling, huvuddelen av tillverkningen samt marknadssupport finns. I Strängnäs finns även den svenska försäljningsorganisationen. Koncernen SPM har en världsomspännande kapacitet med kvalificerade försäljnings- och servicerepresentanter i mer än 50 länder. Driftsäkerheten på vindkraftverk är inte tillräckligt bra. Många haverier, ofta orsakade av lager- eller växellådshaverier, resulterar i långa stillestånd. SPM har utvecklat ett övervakningssystem, SPM Windmill Online, baserat på sina existerande produkter, speciellt avsett för vindkraftverk. Hänsyn har tagits till de mycket speciella driftsförusättningar och -störningar som råder uppe toppen. Tillsammans med ett särskilt utvecklat mjukvaruprogram, SPM Spektrum, kan mätningar utföras online, utan risk för störkällor i en omgivning mycket utsatt vad gäller vibrationer och andra störningar, med betydligt kortare intervall än tidigare. Kombinationen av vibrations- och SPM-mätning ger unika möjligheter att dra nytta av respektive metods fördelar. Mätresultaten analyseras och information ges i god tid om felutveckling i kritiska komponenter. Smöjens Vindpark med 6 enheter på Gotland har genom användning av SPMs produkter kunnat påvisa en väsentligt bättre driftsäkerhet och reducerade underhållskostnader. Återbetalningstiden för investeringen blev ca 2 månader. Det tidsstyrda förebyggande underhållsarbetet kan i allt väsentligt omvandlas till tillståndsbaserat och stora lönsamhetsförbättringar blir resultatet. För befintliga vindkraftverk i Sverige större än 1,5 MW beräknas den årliga underhållskostnaden kunna minskas med 75 Mkr och tillgängligheten höjas med 12% motsvarande en intäktsökning med ävenledes 75 Mkr årligen. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde och vänder sig till en specifik industrigren med tydliga driftssäkerhetsproblem. Den är framtagen med ett väl underbyggt risktagande och bygger på tidigare känd teknik men har även inslag av ny teknik. SPM har i sitt utvecklingsarbete tagit stor hänsyn till användarsituationen och anpassat produkten för att uppnå hög användarvänlighet. Produkten bidrar väsentligt till att förbättra tillgänglighet, lönsamhet och därmed möjlighet till lägre elenergipris. Utan att åsidosätta lönsamhetskrav har produkten även väsentlig positiv miljöpåverkan och bidrar särskilt till att Sverige uppnår sina mål på lägre koldioxidutsläpp. 46 Underhåll & Driftsäkerhet(4)2008

6 Teke Oy Teke Oy är ett finskt företag med huvudkontor i Valkeala. Den huvudsakliga verksamheten sker i Finland och övriga baltiska länder. Teke är i huvudsak en återförsäljarorganisation som ingår i samarbetsorganisationen Skandinavisk Industriutveckling. Inom sina specialistområden satsar Teke även på utveckling av egna metoder och produkter. Tekes viktigast kundgrupper finns inom papper & massa och kraftverksindustrin. Teke har utvecklat ett servicekoncept för rengöring av kraftverkspannor och värmeöverföringsdelar. Konceptet baserar sig på egenutvecklade verktyg som möjliggör rening av såväl vertikala som horisontella tuber i värmeväxlare där användning av en speciell blästringsteknik och ett speciellt blästermaterial spelar stor roll. Avsikten med metoden är att kunna rengöra fullständigt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Tekniken baseras på en blästringsmetod som ger minsta möjliga påverkan på rena metallytor och därmed gör det möjligt att upprepa fler gånger om så skulle behövas. Teke har utvecklat egna verktyg som möjliggör rengöring även på mycket svåråtkomliga ställen. Vid förbränning av fossila bränslen kan metoden effektivt avlägsna de vanligtvis mycket svårforcerade beläggningar som uppstå på rör och väggar. Metoden arbetar helt utan vatten vilket har medfört väsentligt reducerade problem med korrosion på rengjorda metallytor och snabbare uppstart av pannor. De ekonomiska effekterna av att använda Tekes metod är att rengöringstiden reduceras med 40%, från ca 2 dygn till 30 timmar och att samtidigt kunna rengöra både luftförvärmare och överhettare. Rengöringen blir bättre, pannan kan köras med planerad effekt under längre tid och stopptiderna blir kortare. För ett kraftverk kan detta innebära kostnadsbeparingar på ca 2 Mkr årligen. Produkten har ett relativt stort nyhetsvärde och bygger på till största delen på känd teknik med visst inslag av nya lösningar. Den riktar sig mot en specifik industrigren. Företaget har med begränsade resurser och väl underbyggd risktagning tagit fram en kundanpassad produkt som dels förbättrar verkningsgraden och dessutom väsentligt reducerar tidsåtgången för en nödvändig tidigare mycket arbetsam process som haft ett delvis osäkert resultat. Underhåll & Driftsäkerhet(4)

7 Vattenfall Service Nord AB Vattenfall Service Nord är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB. Den huvudsakliga uppgiften för Vattenfall Service Nord är att ansvara för drift och underhållsarbete på Vattenfalls egna vattenkraftverk för elproduktion. I mindre omfattning sker även försäljning av företagets produkter och tjänster till externa kunder. Vattenfall har utvecklat, och infört på fyra vattenkraftsstationer, ett arbetssätt IOU = Införande Optimalt Underhåll - och metoder med syfte att minska mängden statiskt arbete. Det möjliggörs genom optimala underhållsinsatser och utökad övervakning av system och komponenter med hjälp av kamera och tillståndskontrollutrustning. Andelen analys, uppföljning och planering blir högre och effektivare. Åtgärderna ska ge en ytterligare förbättrad driftsäkerhet och underhållskostnaderna ska långsiktigt reduceras. Ett mer varierat arbete för arbetsgruppen ger ökad motivation och delaktighet och det dagliga arbetet kännetecknas av ständiga förbättringar. Vattenfall har infört optimerade anläggnings- och aggregatspecifika FU-planer vari också ingår mätningar av vibrationer. Man har infört och arbetar med virtuell rondning och agliga analyser och uppföljningar. IOU har, med utnyttjande av modern övervakningsteknik, medfört en reduktion av antalet rondpunkter med 65% och en höjning av Tillgängligheten från 98.3 till 99.9%. Denna höjning i tillgänglighet har medfört en reduktion av vattenspillet, det vatten som outnyttjat rinner förbi turbinen, från 28 GWh till 1.54 GWh dvs. en reduktion med 94.5%. Ett bättre utnyttjande av vattenkraftverken medför ett reducerat behov av energiproduktion i kraftverk med fossila bränslen vilket kan omräknas i detta fall till en reduktion av CO2-utsläppen med 2410 Ton årligen. Ytterligare positiva effekter av IOU är att Kundnyttan förbättrats genom bättre driftsäkerhet och reducerat spill, stora miljövinster har uppnåtts genom bättre utnyttjande av befintliga vattenresurser och trivsel och engagemang har väsentligt ökat genom större delaktighet i problemlösning. Förbättringspotentialen i Sverige beräknas till en ytterligare reduktion av CO2-utsläppen med ca 8000 Ton årligen eller ca 37 Mkr/år i intäktsökning. Återbetalningstiden för investeringen beräknas till 4 månader. Produkten, i detta fall en metod för effektiv organisation och arbete, har begränsat nyhetsvärde och bygger till störst delen på kända tekniker och metoder. Framtagningen har skett med en faktabaserad risktagning efter en i många stycken väldefinierad produktutvecklingsprocess varvid även vissa resurser avsatts för långsiktig utveckling. Metoden är utvecklad för en specifik industrigren med bedöms användbar även i andra processbetonade industrier och ger god lönsamhetspåverkan. Utan att åsidosätta lönsamhetskrav har produkten resulterat i väsentlig positiv miljöpåverkan, förbättrad kundnytta och ökad trivsel och bättre engagemang. Metoden bidrar också särskilt till att Sverige uppnår sina mål på lägre koldioxidutsläpp. 48 Underhåll & Driftsäkerhet(4)2008

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4 FORUM En kundtidning från SKF Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2 Jakten på renhet sida 3 Ett år ombord sida 4 FORUM Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager Nu även i tätat utförande SKF har

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen. Henrik Pääjärvi. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2006:070 CIV Utveckling av det förebyggande underhållet vid chokladpralinlinjen Henrik Pääjärvi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik Institutionen för Tillämpad

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie

En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie Verksamhetsutveckling och kvalitet SIQ-modellen v2.0 1(28) En Studie av SIQ-modellen Teori och Fallstudie av Berkan Kapkac, berkank@kth.se Branosh Abravesh, branosh@kth.se Mattias Mårtensson, u14fj5u7@kth.se

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning

Innehåll. Verksamhetsbeskrivning. Årsredovisning Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsbeskrivning Det här är Biotage 3 Biotages verksamhet och affärsmodell 4 Vd har ordet 6 Finansiella mål 8 Strategi 9 Styrelseordförande har ordet 11 Marknad 12 Erbjudande

Läs mer

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig!

Vill Du vara med som deltagare eller kanske som föreläsare, hör av dig! Underhållscirkeln en del av vår Mötesplats Underhållscirkeln arrangeras en gång i månaden och har teman på teknik, ekonomi eller verksamhet på agendan. Bifogat finner du artiklar om de träffar vi hittills

Läs mer

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms.

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms. Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 En miljon installerade Anybus nätverkskort över hela världen. 317 miljoner kr i försäljning med stark lönsamhetsutveckling. Återkommande försäljning till tusen kunder

Läs mer

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 -

Förord. Helsingborg den 10 Juni 2003. Utveckling av förrådsverksamheten på Unilever Bestfoods i Helsingborg - 1 - Förord Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2003 som den avslutande delen i maskinteknisk civilingenjörsutbildning med inriktning industriell ekonomi. Arbetet omfattar 20 poäng och har skett

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

Anläggningseffektivitet i världsklass

Anläggningseffektivitet i världsklass Innehåll: Ny på jobbet Sida 2 Nu intar vi Norge Sida 2 Operatörsunderhåll till vilken nytta? Sida 3 Idéseminarium om TPU/TPM Sida 3 TPU i Brastad (fortsättning) Sida 4 Skrämmande låg kunskap i smörjning

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

Energi för hållbar forskning

Energi för hållbar forskning Energi för hållbar forskning ESS energirapport 2011 Innehåll 5 E.ON och Lunds Energi i unikt samarbete 6 Så fungerar ESS 8 Den hållbara forskningsanläggningen 10 RESPONSIBLE: Genomtänkt design optimerar

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön UPPSALA UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Uppsats påbyggnadskurs D Höstterminen 2005 Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön Författare:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur!

ÅRSREDOVISNING 2011. Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! ÅRSREDOVISNING 2011 Nynas tar olja till nya nivåer. Låt oss visa hur! Vi Förädlar Utvecklar Specialiserar Våra kunder Isolerar Binder Smörjer Löser Du Läser Arbetar Kör Lever Våra kunders produkter skapar

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll

Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll AT Modellprodukter AB Akademin för Innovation, Design och Teknik Framtagning av underhållssystem & kartläggning av underhåll Examensarbete, produktutveckling - Konstruktion 15 högskolepoäng, grundnivå

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör Årsredovisning 2009 Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör II Innehåll Året i korthet 1 VD-intervju 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Marknad och trender 8 Global ingenjörskonst 11 Expertis

Läs mer