SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT 20030430 20051130"

Transkript

1 Sid. 1 (16 ) Diarienummer Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia SLUTRAPPORT Projektuppgifter Projektägare Porjus Bya- & Intresseförening Organisationsnummer Projektledare Cecilia Cicci Andersson Firmatecknare Lars Wallbing Projekttid Förlängning Projektmedel Regionala utvecklingsmedel 42 % av bokförda nettokostnader/högst /Bygdemedel Länsstyrelsens kontaktperson gällande regionala utvecklingsmedel och attest ansvarig: Jeanette Aro Länsstyrelsens kontaktperson gällande bygdemedel: Kenneth Wågman Kontaktperson, projektledare Cecilia Andersson Utvecklingsprojekt; Porjus Porten till Laponia Tfn; C/O VSN AB Strömgatan 26 Fax; Porjus

2 Sid. 2 (16) Innehållsförteckning. Sid. 2 Sammanfattning. Sid. 3 Bakgrund till projektet. Sid. 4 Organisation, Mål, Målgrupp & Avvikelser. Sid. 5 Syfte & Exempel på aktiviteter.. Sid. 6 Fler exempel på aktiviteter. Sid. 7-8 Resultat. Sid Projektledarens egna tankar om projektet och framtiden Sid. 12 Aktiviteter för hela projektperioden Sid

3 Sid. 3 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Sammanfattning Det som ibland förefaller vara slutet på någonting är egentligen början till något nytt. Att i ett genuint kraftsamhälle så starkt präglat av Vattenfall påbörja en process som ska frigöra från beroendet och låta nya tankeslingor om företagsamhet, samarbete, samverkan, demokratiska processer, egna initiativ o.s.v. styra processen är inte helt lätt, och samtidigt ta till vara den styrka som finns i mindre samhällen. I detta ensidigt styrda samhälle var/är turism/besöksnäring också ett relativt nytt fenomen. Utvecklingsprojektet högre syfte sett i ett perspektiv på några år var att stimulera och öka den kommersiella handeln inom bl.a. turism. Behålla och utveckla samhällsservice, entusiasmera nya idéer som förhoppningsvis skulle kunna ge nyetableringar. I den inledande inventeringen bland målgruppen för projektet framgick olika behov av support, experter, utbildare osv. Via projektet har många av dessa behov tillgodosetts. Flera nya säljbara produkter inom turism har vuxit fram och nu ligger i tiden att sälja och hitta rätt kanaler för att kommunicera med marknaden. Den grupp i Porjus som utgör aktörer/entreprenörer inom turism i Porjus är inte stor, en handfull, men den grupp som har nytta av ökad turism tillströmning för sin verksamhet är större, ett 25-tal. Denna grupp ger naturligtvis ringar på vattnet och ökad sysselsättning och det stödjer och ger näring till hela samhället. Porjus kan också räkna in två nystartade entreprenörer och två med företagandet som bisyssla. Det finns representation från Porjus i Jokkmokks kommuns branschråd för turism som vuxit fram under den länsomfattande kraftprocessen Up2Us, som drivits via Norrbotten/Lappland. (Deltagare från Porjus har också funnits med i kraftprocessen.) Aktiebolaget Laponia PortenPorjus AB bildades i Porjus november 2002 i akt och mening att äga och förvalta nybyggnationen LaponiaPorten. Laponia Porten ska bli Porjus nya medborgarhus med flera funktioner. Dels ett medborgarhus som ska till vara samhällets behov av samlingslokal men också bli den arena i Porjus som kan ta tillvara den gryende turismutvecklingen som vuxit fram de senaste åren. LaponiaPorten ska utrustas med modern teknik för digital bio, spel (x-box, playstation, tv-sändning via HD kanal) konferenser, Internetcafé m.m. LPP AB`s framtidsplaner är att den verksamhet som inryms i huset ska tillgodose den spontana besökaren med information om Porjus och Laponia Världsarvsområde i första hand. Länsstyrelsen, Naturvårdsverk, entreprenörer, hotell, galleri, vandrarhem, aktivitetsarrangörer, slöjdare, konstnärer m.fl. ska kunna erbjudas tjänster via Laponia Porten, i form av informationstjänster, förmedling av aktiviteter, konferenslokaler osv. LPP AB har ambitionen att bli den naturliga och självklara plattformen för besöksnäringen i Porjus.

4 Sid. 4 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Bakgrund till projektet För ca 100 år sedan kom de första ingenjörerna till Porjus. Då fanns bara ett fritt vatten och en bosättning i Porjus. Ingenjörerna såg möjligheterna och vattenkraftsutbyggnaden var ett faktum, från 1910 till 1911 ökade befolkningen väsentligt och bara inom Vattenfall fanns år 1911 dryga 900 personer anställda. Idag bor ca 415 personer i Porjus och Vattenfall har ca 60 anställda och tar inte längre det samhällsansvar som tidigare funnits i kraftsamhällen. I början på 90 talet då statliga Vattenfall övergick till fristående aktiebolag påverkades alla kraftsamhällen i sina grundvalar, och beroendet av Vattenfall/staten blev väldigt synligt. Ännu i slutet på 90-talet var Porjus samhälle omskakat, utflyttningen hade ökat dramatiskt och det var en av orsakerna till att Jokkmokks kommun tillsammans med Vattenfall gick in och stöttade en process som fick arbetsnamnet Porjus Strategiforum. Strategiforum bildades för att tydliggöra, klarlägga, formulera vilka områden/insatser som ansågs viktiga och kunna bära i ett längre perspektiv, och framförallt minska beroendet av Vattenfall. Viktigt var också att utvecklingsidéerna skulle komma från människorna själva som bodde och verkade i Porjus. Analyser gjordes för att kartlägga styrkor svagheter, hot och möjligheter. Företag, föreningar, privatpersoner, politiker deltog i den aktiva processen som leddes av Bo Grankvist AB. Ett elvapunkts program togs fram och Strategiforum väljer att lägga fokus på: 1. turismutveckling 2. nybyggnaden, LaponiaPorten. Den byggnad (Sarek medborgarhus) som hittills fungerat som samhällets samlingshus var/är i totalt förfall och skall rivas, ägs av Jokkmokks kommun. I samhället fanns också andra tecken och exempel på kampvilja, ICA - affären stängs, (år 2001) men öppnas igen då man efter 11/2 månad få klart med en ny handlare. Kiosken stängs men får också en ny ägare och öppnas. Inom arbetet med Porjus Strategiforum fanns iden om ett EU-projekt som skulle bära processen vidare och möjliggöra en projektledare, ett utkast fanns klart mars Jokkmokks kommun hade förordat medfinansiering till EU-projektet, men i konkurrensen bland den mängd projekt som skulle igenom Länsstyrelsens granskning under våren 2002 föll Porjus EU-projekt. Dock fick Porjus Strategiforum positiva signaler om stöd från regionala utvecklingsmedel av Länsstyrelsen. EU- projektet utmynnade till slut i Utvecklingsprojekt Porjus Porten till Laponia, som fick sin finansiering via Jokkmokkskommuns bygdemedel ( ) och Länsstyrelsens regionala utvecklingsmedel ( ). Formell projektägare blev då Porjus Bya-& Intresseförening. Jokkmokks kommun finansierade projektledaren under ett års tid från mars 2002, ½ tid under sex månader och ytterliggare sex månader 1/1-tid fram till det beslutet om regionala utvecklingsmedel. Total projekttid för utvecklingsprojektet, 2,7 år. I mars 2002 beslutades på ett allmänt möte i Porjus att bilda det bolag man såg framför sig att äga och förvalta nybyggnationen LaponiaPorten. Och den 30 november 2002 hade bolaget konstituerande bolagsstämma. Samtidigt löpte processen med Länsstyrelsen i att formulera utvecklingsprojektet och utvecklingsprojektet fick skriftligt beslut april 2003.

5 Sid. 5 (16) Organisation vid projektstart PROJEKTÄGARE Porjus Bya- & Intresseförening Karl-Olof Nilsson/Ica-handlare Bo-Lennart Uusitalo/Vattenfall Vattenkraft Eva-Lisa Eriksson/Porjusbo Karin Karkiainen/Studerande Eila Juntti/Studerande PROJEKTLEDARE Cecilia Andersson STYRGRUPP Per Gunnar Harnesk/Laponia IntensivRenskötsel HB Kenneth Larsson/Porjus Fastighetsservice AB Lotta Lundgren/Porjus VA-service AB Ingvar Thor/Vattenfall Service Nord AB Birgit Meier-Thunborg/Thunborgsviltaffär REFERENSGRUPP Alf Wallbing / Porjus Arkiv kommitté Fredrik Broman / Luleå Älvdal Stefan Nordholm / Vattenfall AB Minette Eriksson /AB Fiskflyg Kent Ögren / Jokkmokks Kommun Britt Inger Lundqvist / Porjus Idrottsklubb Torbjörn Lindgren / Vattenfall ServiceNord AB Patricia Cowern / Arctic Image Per Ola Utsi / Sirkas Sameby. Mål Övergripande - Att projektet stärker Porjus överlevnadsförmåga i det längre perspektivet. - Att utveckla samverkan/kompanjonskap och samarbete med andra näringar, organisationer, projekt osv. - Att Porjus med LaponiaPorten blir den naturliga kopplingen till skeenden som pågår i och kring utvecklandet av Natur & Kultur arvet. - Att utveckla och vidareutveckla den lokalpatriotiska känslan hos Porjusborna för sitt samhälle och ökad självkänsla och stolthet inför Porjus. Stödja processen att frigöra sig från beroendet av Vattenfall. Delmål - Att lokala aktörer finner varandra och ökar sitt samarbete och därmed ökar intäkterna. - Att grunden för den verksamhet som LaponiaPorten kan/ska presentera är tydligt beskriven och påbörjad. Målgrupp Aktörer lokalt i Porjus inom turism och friluftsliv, näringsidkare/organisationer som har nytta av att den kommersiella handeln ökar. Avvikelser Inga direkta avvikelser men att notera - utvecklingsprocesser har ett eget liv och det har tagit längre tid än beräknat. Den planerade lokala guideutbildningen för Porjusbor är framflyttad/uppskjuten. Och några av de planerade föreläsarna/utbildarna valdes bort. Referensgruppen har formellt aldrig kallats till möte. Flera av de personer som fanns i denna grupp var representerade i flera sammanhang och skeenden i projektets process.

6 Sid. 6 (16) Syfte - Projektets högsta syfte är att skapa grunder som kommer företagande inom turism och besöksnäring tillgodo, som därmed gynnar samhället i övrigt. - Bidra med den kompetensutveckling som entreprenörerna önskar, via bl.a. ideverkstäder. - Samordna de produkter som finns idag. - Hitta former för kommersiell service. Det som berör Porjus ur ett lokalt perspektiv men också i ett sammanhang sett ur ett perspektiv där Porjus är en naturlig entré till vårt Natur & Kultur världsarv. - Samla marknadsföring/hitta samverkan/samarbetspartners i och utanför Porjus. Finna och utveckla samverkanskanaler. T.ex. lokalt Jokkmokkstätort, regionalt Norrbotten/Lappland ekonomiskaförening. - Bereda väg att för lokala guider, finna ett varaktigt sätt att tillhanda hålla god kvalitet på Porjus guider. Exempel på några aktiviteter Under projekttiden har mängder av både formella och informella möten hållits med olika grupperingar (entreprenörer, aktörer, styrgrupp, offentliga möten, politiker, tjänstemän, andra intilliggande projekt, turistorganisationer m.fl.) dessa möten var absolut viktiga för att hålla processen vid liv, få kunskap om vilka behov som förelåg och ge indikation för nästa steg. Porjus har också haft representanter i Jokkmokkskommuns Kraftprocess, vars syfte är att konkretisera en organisation för besöksnäringen inom Jokkmokks kommun. (Branschråd är skapat i tätorten med en representant från Porjus.) - Utbildningar/föreläsningar Styrelsen för det nybildade aktiebolaget Laponia PortenPorjus AB vars mening är att driva och förvalta nybyggnationen LaponiaPorten hade ingen erfarenhet att sitta i aktiebolagsstyrelser. Styrelsen har under tiden förändrats från 14 ledamöter och suppleanter till 5 ledamöter och 3 suppleanter. Sex personer har valt att lämna sin plats och några mindre förändringar har också skett inom styrelsen. Denna grupp har genomgått utbildning och fått handledning/coachning att arbeta i AB styrelser, affärsutveckling, affärsplan budgetarbete, projektansökningar mm. Här har Kerstin Sofia Andersson AB, Kerstin Andersson och Jokkmokks Redovisning AB, Maj-Britt Kolehmainen nyttjats. Vattenfall Inlandskraft har också gett stöd till denna grupp. Styrelsen för LPP AB har också genomfört en studieresa till Sundvall med två studiebesök, området kring höga kusten bron, samt Skulebergets naturrum. En tvådagars konferens med tema Affärsidéer, varumärkesbyggande & storytelling utifrån kulturarvet. Tio olika förläsare fanns att lyssna till och konferensen hade ett mycket aktuellt tema; - hur man uppfattas och säljer sin idé och att kulturarvet kan vara en mycket bra resurs för verksamheten. Hans Lundberg från Växjö universitet, forskat på större events (medeltidsveckan) och visade vikten av ta tillbaka och behålla sin kärnvärden tog fotbollen som exempel som är på väg att totalt kommersielliserad. Han talade om existentiella mål och ekonomiska mål att finna balansen där emellan.

7 Sid. 7 (16) Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Budskapet under dessa två dagar var mycket tydligt alla föreläsare beskrev nyttan av kulturarvet och hur de dragit nytta av det i uppbyggnad av sitt varumärke. *Aktörerna enades om att börja med ordförande i BodenTurism Ekonomiska förening, Bengt Eriksson för att kunna ta del av deras organisation, deras process, vad som gett framgång mm. Nästa inbjudna förläsare/utbildare var Max Piltz från Winter reklambyrå att guida i Varumärkets betydelse Den tredje i denna serie var Lotta Hallbom, ZincereUtveckling Att möta sina kunder med både hjärta och hjärna. Aktörerna har också bjudits in och entusiasmerats att delta på och andras utbildningar och erbjudanden, t.ex. paketering med Ulf Åberg. Några har genomgått en Tourquality certifiering en kvalitetssäkring av turism, för nöjdare kunder och ökad konkurrenskraft. Media träning och hur nyttja media på ett bra sätt besvarades till viss del av Håkan Sjunneson, FleraMedia. Håkan beskrev och lät gruppen göra några enkla övningar. vad tänka på när Du ska skriva pressmeddelande. hur tänker och vad är viktigt i allmänintresse för journalisten. om något händer och media kommer vem har rätt att föra talan? pressrum på webben mm. Här var det tänkt att ha en uppföljning med fler praktiska övningar, intervjusituationer in live. men annat har prioriterats. Flera aktörer har deltagit vid Workshops som arrangerats av Projekt Laponia Hållbart världsarv I dessa workshops har förutom att möta potentiella köpare till sina av produkter har dom också fått en liten del exportutbildning. En handfull aktörer/entreprenörer har också fått personlig coachning specifikt för sina frågeställningar gällande eget företag. Ett annat viktigt budskap följer med Det Goda Värdskapet I samarbete med Samtal för Framtiden, och i samverkan med Sparbanken Nord genomfördes i Porjus och i Jokkmokks tätort två kvällsföreläsningar med Jan Gunnarsson som estradör. Kvällarna hade olika teman i Porjus handlade det om värdskap och i tätorten den goda ledaren Denna aktivitet var upplagd i tre steg, först eget material att läsa hemma - föreläsning och uppföljning. Det är svårt att mäta reaktioner och effekten av en sådan här aktivitet men flera har spontant reagerat positivt och hela samhället har fått ta del av budskapet även de som aldrig deltar. Flera vittnar om att detta är viktigt och angeläget. Första inspirationsträffen för att titta på möjligheterna att utveckla Sportfiske som turistisk produkt hölls i mars 2004, med PAAP-adventure. Ytterliggare några miniseminarier arrangerades för att sedan mynna ut i en trestegsutbildning med två uppföljningar. Med *aktörer menas egentligen entreprenörer men alla som förekommer i beskrivningen har inte sin huvudsakliga inkomst från eget företagande, därför beskrivs dom som aktörer. T.ex. kan styrelsen för LPP AB ingå i det som kallas aktörer.

8 Sid. 8 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Paketeringar Inför sommaren 2003 prövades en första paketering. Tre aktörer gick samman och erbjöd PorjusPaketet, övernattning, guidning, provsmak av delikatesser. Annonserades i Inlandsbanans magasin. Inför sommaren 2004, ytterliggare ett paket, Golf i midnattssol. Tre lokala aktörer går samman med resesäljare i Jokkmokks tätort och erbjuder, flyg, transfer, boende och golf. Stor energi las på att prissätta och bygga ihop det paket som skulle leverera Exklusiva fotoresor. Visningsresan genomfördes och paketet blev prissatt. Men en olyckshändelse utanför aktörernas ansvar och område har skjutit detta på framtiden. Kort om utbildningsserien, Sportfiske som turistiskprodukt. Serien har sitt ursprung i varje individs personliga målsättning. Denna målsättning sätter också gränserna för hur den affärsmässiga verksamheten kan och ska utvecklas, genom paketeringen, prissättningen, genomförande osv. Med realistiska affärsmässiga målsättningar som avgränsas av de individuella, privata målsättningarna utvecklas entreprenörer som mår bra och kan fortsätta utvecklas. Utbildningen baseras på ett antal gemensamma träffar där respektive delmoment gås igenom. Mellan träffarna skall de deltagande arbeta vidare på egen hand med det som påbörjas vid utbildningstillfällena. Var och en arbetar med ett individuellt projekt bestående av en befintlig produkt eller en grundtanke/ide/upplevelse som man har tänkt realisera till en produkt. Turistisk Entreprenörsutveckling - från idé till kvalitetssäkrad, säljbar produkt ger deltagarna kompetensen att skapa produkter som tillsammans bildar den flora som slutligen utgör en hel verksamhet. - Marknadsföring/Annonseringar. På förslag gjordes en gästenkät för de som övernattar i Porjus under Jokkmokksmarknad. (Tyvärr var svarsfrekvensen väl låg för att med statistisk säkerhet fastslå svaren, men generellt kan sägas att de flesta var förstagångsbesökare och gav Porjus mycket högt betyg och kunde tänka sig komma tillbaka. Några ur aktörsgruppen genomförde en studie & säljresa längs Inlandsväg 45 våren Inför denna lät vi göra ett enklare säljbrev/information vilka också översattes till engelska och tyska. Säljbreven användes också som annonsmaterial längs hela vägen och lades i det informationsmappar om Porjus som lämnades vid studiebesök och på andra lämpliga platser. Säljbrevet blev återkommande och har använts vid flera tillfällen och också skickats till turistbyråer i Norrbotten. Annonsering i Inlandsbanans magasin samt turistbilagor har gjorts via och tack vare projektmedel. (Inför sommaren 2005 satsades ca från entreprenörs sidan och ca från projektet) Rollups har gjorts med olika teman för att nyttjas i offentliga sammanhang med beskrivning av utvecklingsprojektet, processen och företagande. Representation har också funnits vid lämpliga temadagar, te.x. Näringslivsdagar i Jokkmokk och under Fallensdag arrangemangen i Porjus. Porjus har också representerats i Göteborg (produktblad) och Huddinge (två personer) när det på dessa orter arrangerade Jokkmokksdagar.

9 Sid. 9 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Resultat - emot övergripande mål & delmål Övergripande - Att projektet stärker Porjus överlevnadsförmåga i det längre perspektivet. Detta mål går väl att räkna av i framtiden, finns Porjus samhälle kvar efter ytterliggare hundra år så kanske man vågar säga att projektet var en ingrediens för fortsatt utveckling. Men ändå kan man väl säga; att gå samman för gemensam sak ger resultat. Då med tanke på att man beslutar för att bilda LPP AB med en insats på 1000kr/aktie och fem månader senare har 78 aktieägare (privatpersoner, företag, föreningar) lagt sin del och man kan ha konstituerande bolagsstämma. Att sedan finansieringen av nybyggnationen LaponiaPorten gick att lösa och det blir ett nytt hus att förvalta och ta ansvar för stärker tankar om framtid. - Att utveckla samverkan/kompanjonskap och samarbete med andra näringar / organisationer projekt osv. Under projekttiden har en naturlig dialog förts med intilliggande projekt, samverkan kring aktiviteter har gjorts från Porjusaktörer med Strukturum, Jokkmokks kommuns näringslivsbolag och entreprenörer i Jokkmokk, t.ex. vid Fallensdag., Jokkmokksdagar i Huddinge och Göteborg. Studiebesök från Mansfield i England gästade Porjus juni Att Porjus med LaponiaPorten blir den naturliga kopplingen till skeenden som pågår i och kring utvecklandet av Natur & Kultur arvet. Detta delmål är/kan helt naturligt inte uppfyllas ännu, då LaponiaPorten med sin verksamhet inte kommer att vara klar förrän september Men i samtal med Länsstyrelsen och Jokkmokks kommun har Porjus hela tiden beskrivits som en av noderna i detta sammanhang. - Att utveckla och vidareutveckla den lokalpatriotiska känslan hos Porjusborna för sitt samhälle och ökad självkänsla och stolthet inför Porjus. Stödja processen att frigöra sig från beroendet av Vattenfall. Alla aktiviteter som genomförts via projektet stödjer på sätt och vis detta mål, men kanske särskilt aktiviteten Det Goda Värdskapet. (Här fanns ännu en seminariekväll planerad men gick inte att prioritera p.g.a. tidsbrist.)

10 Sid. 10 (16) Delmål. - Att lokala aktörer finner vandra och ökar sitt samarbete och därmed öka intäkterna. Redan vid det inledande mötet, juni 2003, öppnades kommunikation mellan Vaisa Sameförening och fastighetsägaren till Gamla Fingals. Detta resulterade i att Porjus kunde stoltsera med en samisk slöjd- & konsthall sommaren Sommaren 2004 hade dock GamlaFingals sålts och gick ej att hyra, så slöjd och konstutställningen fick vänta till sommaren 2005, i samarbetet om turistbyrån med LPP m.fl. (I GamlaFingals har ny entreprenör etablerat sig, Porjus AlleHanda med Antikt och nytt, samt däck, begagnade bilar, släp, mopeder verktyg mm.) Max Piltz föreläsning resulterade i att aktörsgruppen påbörjade en marknadsföringsplan för Porjus marknad och målgrupper behövde definieras vilken kommunikationsstrategi är möjlig för Porjus segmentering, vilka är kunderna, vem vill ha Porjus utbud och var finns kunderna geografiskt osv. Processen pågick under flera månader och aktörerna valde att fokusera på; Inlandsvägen, säljbrev/information, inför sommaren Fotogrupper via Nina Baily/Canon, visningsresa hösten 2004 och planerade gäster vinter Fallensdag. (Hur öka attraktionskraften?) Några viktiga punkter som aktörsgruppen hade tagit fasta på vid tillfället med Bengt Eriksson, Boden Turism, var vikten av öppen dialog, att vara överens om vem som gör vad, vem har mandat, att aktiviteter är lokalt förankrade och görs utifrån de som deltar så att alla vet vem som ansvara för vad? Inför sommaren 2005 stod det klart att Vattenfall inte längre hade för avsikt att driva turistbyrån i gamla polisstation. Styrelsen i LPP AB tog detta som en utmaning att få pröva det man redan skissat på i handlingsplanen. LPP sökte och fick samarbete med Vaisa sameförening, Vattenfall och Jokkmokks kommun. Vaisa sameförening tog anställning och personal ansvar samt ansvar för den konst och slöjdutställning som också inrymdes i lokalerna. LPP tog ansvar för hyreskontrakt, ansökan av medel till kommun och att ordna informations material. Resultatet blev att LPP tillsammans med Vaisa sameförening drev turistbyrån i Porjus under sommaren Det får bli ett av de goda exempel där man hittar och visar nya former för samarbete och samverkan. Där hela Porjus med sitt utbud blir presenterat. Kombinationen turistbyrå och konst/slöjd utställning med försäljning upplevs ha bidragit till ökat besöksantal besökare togs om hand, en ökning med 10 % från förra sommaren, då Vattenfall hade turistbyrån öppen i samband med sin visningsverksamhet på gamla kraftstation. Provisionsbaserad försäljning gav inkomst till Vaisa sameförening. Ett annat exempel på aktivitet i syfte att få besökare att stanna längre och att stimulera samverkan, var Porjuskryssningen. Besökare entusiasmerades att besöka minst fem av tio föreslagna besöksmål i Porjus. Besökaren fick med sig ett formulär och fick verifiera sitt besök med en signatur/stämpel. När besökaren gjort sina besök kunde han åka till turistbyrån och kvittera ut en Porjus t-shirt.

11 Sid. 11 (16) Mycket uppskattad aktivitet från både besökare och de besöksmål som ingick. Det innebar att alla rekommenderade alla utan att peka ut någon speciell och besök och försäljning ökade. Detta administrerades via turistinformationen. Via utbildningsserien med rubriken, Sportfiske entreprenörsutbildning tillkom fyra nya säljbara produkter, vilka alla har legat ute för försäljning i mindre omfattning. En handfull produkter ligger också för bearbetning. Till detta delmål kan vi också räkna in de paketeringar som beskrivs under exempel på aktiviteter. Delmål. - Att grunden för den verksamhet som LaponiaPorten kan/ska presentera är tydligt beskriven och påbörjad. Styrelsen har i sin process dragit upp riktlinjer för sitt arbete enligt: Övergripande - Bygga broar mellan olika kulturer, Vattenfall, samer, kommuner, LNST med flera. Samt att tillhandahålla god information till aktieägarna och lokalbefolkning. 1. LaponiaPorten, Nybyggnation 1.1 Finansiering 1.2 Konkretisera verksamheten i huset bl.a. genom att, inventera intresset hos entreprenörer, samt finna kunder/hyresgäster. 1.3 Förvaltning av LaponiaPorten. 2. Varumärket Styrelsens affärsplan och handlingsplan är ett levande dokument under bearbetning. Nu ligger i tid att formulera investeringar för inredning och teknisk utrustning. Lösa finansieringen till detta. Upprätta avtal och överenskommelser för de som ska nyttja LaponiaPortens verksamhet. En klok människa sa, Affärer görs inte mellan företag projekt, organisationer osv. Affärer görs mellan människor.

12 Sid. 12 (16) Projektledarens egna tankar om projektet och framtiden. Komplext sammanhang med starka traditioner och kultur. Jag har sett LaponiaPorten med dess verksamhet som den naturliga motorn och sammanhållande länken lokalt i Porjus, en mottagarorganisation för turism och besöksnäring. Mottagarorganisationen är en förutsättning för att kunna skapa hållbara och långssiktiga arrangemang, aktiviteter, överenskommelser, avtal mm. Som kund måste jag kunna ringa ett nummer! Ideellt föreningsliv kommer att var en del av verksamheten som ska bedrivas i huset och har redan sina återkommande aktiviteter och naturliga plattform. Det finns mycket mycket mer att göra kring försäljning, upprätta säljkanaler, hitta det som är möjligt för Porjus. Finna rätt nivå på detta arbete så det sker utifrån den nivå LPP och Porjus klarar. Dra mer nytta av, öka samverkan med det som redan hunnit bli etablerat för Porjus, t.ex. Arctic Color Galleri/Norrsken, Norrbotten Teknologiska Megasystem, Anrika Hotellet och krydda med produkter som vuxit fram. Samekultur har alltid varit en naturlig ingrediens i området, nyttja denna resurs mer. Porjus är smått unikt med sådan hög kvalitet på samiska konstnärer och slöjdare och efterfrågan finns. Samarbete och samverkan är en konstart som inte blir mer framgångsrikt än vad var och en tillför. Cicci Var överens om vilka möjliga målgrupper som går att bearbeta, rikta marknadsföringen. Budgetera några år för att nå resultat. Vem är kunden? Statistik visar att sommaren 2005 besökte ca människor turistbyrån i Porjus. Tidigare somrar ungefär samma antal. Jobba ännu mer med dessa som redan kommit till Porjus, och få dom att stanna längre. Kostar mindre i marknadsföring, dom är ju redan i Porjus. En enkät under sommaren skulle också hjälpa till och öka kunskapen om vilka gästerna är som kommer till Porjus och vad dom har för behov. *Forskning pekar på att de orter som aktivt jobbar med jämställhetsarbete har försprång och kommer att ha lättare att överleva. I nåt forum ser jag som mycket viktigt att jämställhetsarbetet påbörjas och att bör genomsyra hela samhället. Skall orter som Porjus följa med i utvecklingen och attrahera nya människor så må man visa att dessa frågor är viktiga. Jämställdhet är inte bara mellan kvinnor och män utan minst lika viktigt är jämställdhet mellan människor. De som fortsätter att blunda för jämställhetsarbete kommer att vara ohjälpligen efter. Den kunskap jag fått på köpet i detta uppdrag är svårt att värdera men jag är mycket glad att jag fått vara i Porjus och coacha processen. Och önskar av hela mitt hjärta LYCKA TILL Professor och forskare i genusvetenskap, Gunnel Forsberg/Lokalutveckling med könsperspektiv.

13 Sid. 13 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Aktiviteter för hela projektperioden Maj Offentligt möte för boende i Porjus med projektinformation. - Planeringsmöte för ett evenemang med kvinnliga förtecken. - Möte med Styrgruppen för projektet. - Deltagande i den kraftprocess som pågår för hela Jokkmokks kommun. - Helgkurs/seminarie i processhandledning. - Förberedelse och genomförande av möte med företag/organisationer inom turism och friluftsliv. - Förberedelse för informationsmaterial/rollups. - Förberedelse för deltagande på miniseminarium 14 juni. - Flertal informella möten, med näringsidkare, ordf. projektägare, sammankallande styrgruppen. Juni Förlängt lunchmöte med företag/organisationer inom turism och friluftsliv. - Deltagande i den kraftprocess som pågår för hela Jokkmokks kommun. - Projektinformation till Vattenfalls sommarguider. - Förberedelse för informationsmaterial. - Deltagande på möte inför Fallensdag. - Offentligt möte med inbjudna gäster, kommunstyrelsen samt kommunalråd, projektledarna för Hållbart Världsarv, Bo Granqvist AB. - Uppföljning/planering för programval, exp. samverkan, marknadsföring, guidesystem mm. från mötet med turistentreprenörerna. Juli Förberedelser inför höstens program. - Företagsbesök Augusti Träffar/möten med div. konsulter. - Studiebesök/entreprenörsträffar. - Förberedelser och genomförande av möte med företag/organisationer inom turism och friluftsliv. Inbjuden gäst; Jane Axelsson Hållbart Världsarv. - Framställning av informationsmaterial. - Möte med kommunledning i Jokkmokk. - Förberedelser och genomförande av processhandledning. - Deltagande i kraftprocessen September Deltagande i kraftprocessen - Förberedelser säljbrev. - Förberedelser gemensamma marknadsföringsaktiviteter. - Möten med entreprenörer. - Möten och förberedelser föreläsare. - Kontakt/möte med reseagent. - Dokumentation av Porjus attraktioner. Oktober Styrgruppsmöte. - Diverse möten Vattenfall vägverket kommunalråd kommunchef. - Möte med Boverket Länsstyrelsen - kommunledning. - Deltagande i Kraftprocessen. - Möte med Inlandsbane organisationen.. - Miniseminarium med Bengt Eriksson. - Miniseminarium med Max Piltz/varumärket.

14 November Fortsättning processinriktad varumärkesbyggnad/max Piltz - Deltagande i Kraftprocessen. - Möten med lokala entreprenörer. - Möte med entreprenörer/jokkmokk. - Förberedelse och genomförande av process handledning. - Enkel informationsfolder om utvecklingsprojektet till alla hushåll i Porjus, samt kommunstyrelsen m.fl. Dec Förberedelse färdigställande av ansökan till Boverket. (Nybyggnationen Laponia Porten) - Deltagande i Kraftprocessen. - Möte med Styrgruppen - Förberedelse studieresa. - Uppföljning/dokumentation angående processhandledning för styrelsen LPP AB. - Planering för gästenkät. Januari Deltagande i seminarier. - Fortsatt grupparbete/utbildning med målgrupper och kommande kampanjer. - Information till övrig turistnäring inom Jokkmokks kommun. - Processhandledning. - Studieresa samt uppföljning av densamma. - Deltagande i Kraftprocess. - Planering för inspirationsmöte avseende sportfiskeprodukter. - Fortsatt planering gästenkät. - Seminariekväll kring attityder och känslomässig intelligens. (Att möta sina kunder med både hjärta och hjärna) Februari Deltagande i Kraftprocess - Deltagande i seminarier. (Paketering/Ulf Åberg, Det Goda värdskapet/jokkmokks entreprenörscenter/ - Möte med besökande gruppresor. - Processhandledning/Mentor utbildning - Förberedelse visningresa/företagsförsäkringar. - Uppföljning, övernattningsenkät (för Jokkmokksmarknadsbesökare) - Konferensdag Marknad & Målgrupper Mars Möte med statens bostadsbolag Bothia. - Arrangemang för kvinnor. - Seminarium för sportfiske som turistisk produkt - Förberedelse studieresa. - Förberedelse visningsresa. - Handledning prissättning affärsstrategier mm. April Förberedelse visningsresa. - Möte med Jokkmokks projektledare. - Handledning prissättning affärsstrategier mm. - Förberedelser studieresa väg Framtagande av säljbrev presentationer Maj Flertal aktörer deltar i en tvådagars Tourquality utbildning/kvalitetssäkring. - Möte med delar av kommunledning angående verksamheten i LaponiaPorten. - Förberedelse & genomförande av studieresa längs Inlandsväg 45. (se bilaga) - Deltagande i Kraftprocess. - Förberedelse och genomförande av rundresa i Porjus för frontpersonal inom turism i Jokkmokkskommun. Sid. 14 (16)

15 Sid. 15 (16) Juni Deltagande i Inspirationsdag för turismnäringen i Jokkmokk. - Styrelsemöte för LaponiaPorten Porjus AB. - Information för Vattenfalls sommarguider. - Förberedelser och möte visningsresa exklusiva fotoresor. - Deltagande/förberedelse möte med SBO. - Förberedelse för möte med kommunledning Vattenfall Länsstyrelsen i anledning av LaponiaPorten verksamhet finansiering mm. Juli Möte med kommunledning Vattenfall Länsstyrelsen i anledning av LaponiaPorten verksamhet innehåll mm. Augusti Planeringsmöten i olika grupper för exempelvis LaponaPortens verksamhet. - Fortsatt handledning för sportfiske som turistisk produkt - Förberedelse visningsresa. (Exklusiva fotoresor.) - Handledning prissättning affärsstrategier mm. - Stormöte med LaponiaPortens verksamhet i fokus. September Förberedelse genomförande och uppföljning av visningsresa. (Exklusiva fotoresor.) - Förberedelse studie och konferensresa för styrelsen i LaponiaPorten Porjus AB - Deltagande i Kraftprocessen. - Fortsatt process/möte angående LaponiaPortens verksamhet innehåll och utseende. - Deltagande på studieresa till Narvik Megasystemet. (6personer) - Planering för aktivitet tillsammans med SparbankenNord. Det goda värdskapet. Oktober Planering Hur nyttja media/håkan Sjunnesson. - Deltagande i frukostmöte/strukturum. - Planering Studieresa och konferensresa till Sundsvall. - Förberedelse - Sportfiske som turistisk produkt. - Miniseminarie Sportfiske som turistisk produkt. - Deltagande i studie- och konferens resa; affärsidèer, varumärkesbyggande & storytelling utifrån kulturarvet. - Planering Vinnande Värdskap. November Allmänt möte för Porjusborna med LaponiaPortens verksamhet i fokus. - Flera träffar med representanter från Lnst och kommun i anledning av LaponiaPortens verksamhet. - Planering/möte exklusiva fotoresor - Deltagande i Turismens framtidsdagar/boden. - Planering/information genomförande Vinnande Värdskap. - Deltagande i en informationsdag för näringsliv & projekt i Jokkmokk. December Miniseminarie Sportfiske som turistisk produkt. - Deltagande i kraftprocessen. - Deltagande i Norrbottens Megasystem Rödbergsfortet. - Fortsatt planering exklusiva fotoresor. Januari Förberedelse marknadsplan för Laponia Porten. - Arbetsmöte marknadsplan/verksamhet LaponiaPorten. - Miniseminarie - Hur nyttja media/håkan Sjunnesson. - Deltagande i inspirationsforum /Dundret. - Förberedelse Informations material/uppföljning Det Goda Värdskapet

16 Februari Möte med representanter från Kommun Inlandskraft SBO Porjus. - Möte med Porjus framtidfrågor i fokus. Representation, kommun Inlandskraft SBO Porjus. - Planering och genomförande av utbildning - Sportfiske som turistisk produkt. - Projektledarmöte för projektledare i Jokkmokks kommun. - Bearbetning av marknad och affärsplan för LPP AB Mars Förbereder och genomförande av möte med Hållbart världsarv och Sara Hansson, samekansliet. - Flera träffar med fokus på aktiviteter och verksamhet i den kommande nybyggnationen LaponiaPorten. - Förberedelse och genomförande av arbetsmöte med styrelsen för LPP AB, bearbetning av marknad och affärsplan. - Planering och genomförande av utbildning - Sportfiske som turistisk produkt. April Förberedelse och genomförande av arbetsmöte med styrelsen för LPP AB - Presentation av LPP AB`s marknadsplan/affärsplan. - Förberedelse och genomförande av kväll för kvinnor i entreprenörskap - Uppföljning av Sportfiske entreprenörsutbildning. - Deltagande i Att jämställdhetssäkra projekt Maj Förberedelse och genomförande av möte med aktörsgruppen för genomgång av återstående projektperiod och vad som är angeläget. - Sammanställning av produkter/aktiviteter/annonsering mm inför sommaren. - Uppföljning, fortsatt bearbetning av marknad och affärsplan för LPP - styrelse. - Uppföljning av nya produkter. - Förberedning för tur-operatörer till Porjus. Juni Deltagande på konferens Naturens bästa - Förberedelse och genomförande av mottagning av studiebesök från Mansfield/England. - Samordning av de intressenter som samverkar för turistbyråns öppethållande i Porjus sommaren Sammanställning (uppföljning, justering) av produkter/aktiviteter/annonsering mm inför sommaren. Juli Administration. - Fortsatt samordning/samverkan LaponiaPorten Porjus AB/Vaisa sameförening/vattenfall för utställning och turistbyrå. Augusti Handledning och stöd till styrelsen i LPP AB. - Informella och formella möten med aktörer/entreprenörer - Planering för lokalguideutbildning i och kring Porjus. - Administration September Utbildning Att göra jämställdhet - Fortsatt coachning till styrelsen i LPP AB/ Marknadsplan & affärsplan. - Förberedelse för Sportfiskeentreprenörer/uppföljning. - Planering lokal guideutbildning. Sid. 16 (16) Oktober Fortsatt coachning till styrelsen LPP AB - Information från utvecklingsprojektet till alla hushåll i Porjus samt kommunstyrelsen i Jokkmokk. - Utbildningskväll & uppföljning för Sportfiskeentreprenörer/entreprenörer. - Deltagande på workshop, säljmöte, turistprodukter. November Fortsatt coachning till styrelsen LPP AB - Studiebesök Arvidsjaur Folketshus och Piteå Musikhögskolan - Avslutning & avrapportering Cecilia Cicci Andersson Projektledare, Utvecklingsprojekt Porjus Porten till Laponia.

17

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

KALLELSE. 17 Kommunikation och medskapande av Vision 2025 KS/2014:241 KR 299 18 Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-24 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Tisdag den 29 april 2014, kl 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer