SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT 20030430 20051130"

Transkript

1 Sid. 1 (16 ) Diarienummer Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia SLUTRAPPORT Projektuppgifter Projektägare Porjus Bya- & Intresseförening Organisationsnummer Projektledare Cecilia Cicci Andersson Firmatecknare Lars Wallbing Projekttid Förlängning Projektmedel Regionala utvecklingsmedel 42 % av bokförda nettokostnader/högst /Bygdemedel Länsstyrelsens kontaktperson gällande regionala utvecklingsmedel och attest ansvarig: Jeanette Aro Länsstyrelsens kontaktperson gällande bygdemedel: Kenneth Wågman Kontaktperson, projektledare Cecilia Andersson Utvecklingsprojekt; Porjus Porten till Laponia Tfn; C/O VSN AB Strömgatan 26 Fax; Porjus

2 Sid. 2 (16) Innehållsförteckning. Sid. 2 Sammanfattning. Sid. 3 Bakgrund till projektet. Sid. 4 Organisation, Mål, Målgrupp & Avvikelser. Sid. 5 Syfte & Exempel på aktiviteter.. Sid. 6 Fler exempel på aktiviteter. Sid. 7-8 Resultat. Sid Projektledarens egna tankar om projektet och framtiden Sid. 12 Aktiviteter för hela projektperioden Sid

3 Sid. 3 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Sammanfattning Det som ibland förefaller vara slutet på någonting är egentligen början till något nytt. Att i ett genuint kraftsamhälle så starkt präglat av Vattenfall påbörja en process som ska frigöra från beroendet och låta nya tankeslingor om företagsamhet, samarbete, samverkan, demokratiska processer, egna initiativ o.s.v. styra processen är inte helt lätt, och samtidigt ta till vara den styrka som finns i mindre samhällen. I detta ensidigt styrda samhälle var/är turism/besöksnäring också ett relativt nytt fenomen. Utvecklingsprojektet högre syfte sett i ett perspektiv på några år var att stimulera och öka den kommersiella handeln inom bl.a. turism. Behålla och utveckla samhällsservice, entusiasmera nya idéer som förhoppningsvis skulle kunna ge nyetableringar. I den inledande inventeringen bland målgruppen för projektet framgick olika behov av support, experter, utbildare osv. Via projektet har många av dessa behov tillgodosetts. Flera nya säljbara produkter inom turism har vuxit fram och nu ligger i tiden att sälja och hitta rätt kanaler för att kommunicera med marknaden. Den grupp i Porjus som utgör aktörer/entreprenörer inom turism i Porjus är inte stor, en handfull, men den grupp som har nytta av ökad turism tillströmning för sin verksamhet är större, ett 25-tal. Denna grupp ger naturligtvis ringar på vattnet och ökad sysselsättning och det stödjer och ger näring till hela samhället. Porjus kan också räkna in två nystartade entreprenörer och två med företagandet som bisyssla. Det finns representation från Porjus i Jokkmokks kommuns branschråd för turism som vuxit fram under den länsomfattande kraftprocessen Up2Us, som drivits via Norrbotten/Lappland. (Deltagare från Porjus har också funnits med i kraftprocessen.) Aktiebolaget Laponia PortenPorjus AB bildades i Porjus november 2002 i akt och mening att äga och förvalta nybyggnationen LaponiaPorten. Laponia Porten ska bli Porjus nya medborgarhus med flera funktioner. Dels ett medborgarhus som ska till vara samhällets behov av samlingslokal men också bli den arena i Porjus som kan ta tillvara den gryende turismutvecklingen som vuxit fram de senaste åren. LaponiaPorten ska utrustas med modern teknik för digital bio, spel (x-box, playstation, tv-sändning via HD kanal) konferenser, Internetcafé m.m. LPP AB`s framtidsplaner är att den verksamhet som inryms i huset ska tillgodose den spontana besökaren med information om Porjus och Laponia Världsarvsområde i första hand. Länsstyrelsen, Naturvårdsverk, entreprenörer, hotell, galleri, vandrarhem, aktivitetsarrangörer, slöjdare, konstnärer m.fl. ska kunna erbjudas tjänster via Laponia Porten, i form av informationstjänster, förmedling av aktiviteter, konferenslokaler osv. LPP AB har ambitionen att bli den naturliga och självklara plattformen för besöksnäringen i Porjus.

4 Sid. 4 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Bakgrund till projektet För ca 100 år sedan kom de första ingenjörerna till Porjus. Då fanns bara ett fritt vatten och en bosättning i Porjus. Ingenjörerna såg möjligheterna och vattenkraftsutbyggnaden var ett faktum, från 1910 till 1911 ökade befolkningen väsentligt och bara inom Vattenfall fanns år 1911 dryga 900 personer anställda. Idag bor ca 415 personer i Porjus och Vattenfall har ca 60 anställda och tar inte längre det samhällsansvar som tidigare funnits i kraftsamhällen. I början på 90 talet då statliga Vattenfall övergick till fristående aktiebolag påverkades alla kraftsamhällen i sina grundvalar, och beroendet av Vattenfall/staten blev väldigt synligt. Ännu i slutet på 90-talet var Porjus samhälle omskakat, utflyttningen hade ökat dramatiskt och det var en av orsakerna till att Jokkmokks kommun tillsammans med Vattenfall gick in och stöttade en process som fick arbetsnamnet Porjus Strategiforum. Strategiforum bildades för att tydliggöra, klarlägga, formulera vilka områden/insatser som ansågs viktiga och kunna bära i ett längre perspektiv, och framförallt minska beroendet av Vattenfall. Viktigt var också att utvecklingsidéerna skulle komma från människorna själva som bodde och verkade i Porjus. Analyser gjordes för att kartlägga styrkor svagheter, hot och möjligheter. Företag, föreningar, privatpersoner, politiker deltog i den aktiva processen som leddes av Bo Grankvist AB. Ett elvapunkts program togs fram och Strategiforum väljer att lägga fokus på: 1. turismutveckling 2. nybyggnaden, LaponiaPorten. Den byggnad (Sarek medborgarhus) som hittills fungerat som samhällets samlingshus var/är i totalt förfall och skall rivas, ägs av Jokkmokks kommun. I samhället fanns också andra tecken och exempel på kampvilja, ICA - affären stängs, (år 2001) men öppnas igen då man efter 11/2 månad få klart med en ny handlare. Kiosken stängs men får också en ny ägare och öppnas. Inom arbetet med Porjus Strategiforum fanns iden om ett EU-projekt som skulle bära processen vidare och möjliggöra en projektledare, ett utkast fanns klart mars Jokkmokks kommun hade förordat medfinansiering till EU-projektet, men i konkurrensen bland den mängd projekt som skulle igenom Länsstyrelsens granskning under våren 2002 föll Porjus EU-projekt. Dock fick Porjus Strategiforum positiva signaler om stöd från regionala utvecklingsmedel av Länsstyrelsen. EU- projektet utmynnade till slut i Utvecklingsprojekt Porjus Porten till Laponia, som fick sin finansiering via Jokkmokkskommuns bygdemedel ( ) och Länsstyrelsens regionala utvecklingsmedel ( ). Formell projektägare blev då Porjus Bya-& Intresseförening. Jokkmokks kommun finansierade projektledaren under ett års tid från mars 2002, ½ tid under sex månader och ytterliggare sex månader 1/1-tid fram till det beslutet om regionala utvecklingsmedel. Total projekttid för utvecklingsprojektet, 2,7 år. I mars 2002 beslutades på ett allmänt möte i Porjus att bilda det bolag man såg framför sig att äga och förvalta nybyggnationen LaponiaPorten. Och den 30 november 2002 hade bolaget konstituerande bolagsstämma. Samtidigt löpte processen med Länsstyrelsen i att formulera utvecklingsprojektet och utvecklingsprojektet fick skriftligt beslut april 2003.

5 Sid. 5 (16) Organisation vid projektstart PROJEKTÄGARE Porjus Bya- & Intresseförening Karl-Olof Nilsson/Ica-handlare Bo-Lennart Uusitalo/Vattenfall Vattenkraft Eva-Lisa Eriksson/Porjusbo Karin Karkiainen/Studerande Eila Juntti/Studerande PROJEKTLEDARE Cecilia Andersson STYRGRUPP Per Gunnar Harnesk/Laponia IntensivRenskötsel HB Kenneth Larsson/Porjus Fastighetsservice AB Lotta Lundgren/Porjus VA-service AB Ingvar Thor/Vattenfall Service Nord AB Birgit Meier-Thunborg/Thunborgsviltaffär REFERENSGRUPP Alf Wallbing / Porjus Arkiv kommitté Fredrik Broman / Luleå Älvdal Stefan Nordholm / Vattenfall AB Minette Eriksson /AB Fiskflyg Kent Ögren / Jokkmokks Kommun Britt Inger Lundqvist / Porjus Idrottsklubb Torbjörn Lindgren / Vattenfall ServiceNord AB Patricia Cowern / Arctic Image Per Ola Utsi / Sirkas Sameby. Mål Övergripande - Att projektet stärker Porjus överlevnadsförmåga i det längre perspektivet. - Att utveckla samverkan/kompanjonskap och samarbete med andra näringar, organisationer, projekt osv. - Att Porjus med LaponiaPorten blir den naturliga kopplingen till skeenden som pågår i och kring utvecklandet av Natur & Kultur arvet. - Att utveckla och vidareutveckla den lokalpatriotiska känslan hos Porjusborna för sitt samhälle och ökad självkänsla och stolthet inför Porjus. Stödja processen att frigöra sig från beroendet av Vattenfall. Delmål - Att lokala aktörer finner varandra och ökar sitt samarbete och därmed ökar intäkterna. - Att grunden för den verksamhet som LaponiaPorten kan/ska presentera är tydligt beskriven och påbörjad. Målgrupp Aktörer lokalt i Porjus inom turism och friluftsliv, näringsidkare/organisationer som har nytta av att den kommersiella handeln ökar. Avvikelser Inga direkta avvikelser men att notera - utvecklingsprocesser har ett eget liv och det har tagit längre tid än beräknat. Den planerade lokala guideutbildningen för Porjusbor är framflyttad/uppskjuten. Och några av de planerade föreläsarna/utbildarna valdes bort. Referensgruppen har formellt aldrig kallats till möte. Flera av de personer som fanns i denna grupp var representerade i flera sammanhang och skeenden i projektets process.

6 Sid. 6 (16) Syfte - Projektets högsta syfte är att skapa grunder som kommer företagande inom turism och besöksnäring tillgodo, som därmed gynnar samhället i övrigt. - Bidra med den kompetensutveckling som entreprenörerna önskar, via bl.a. ideverkstäder. - Samordna de produkter som finns idag. - Hitta former för kommersiell service. Det som berör Porjus ur ett lokalt perspektiv men också i ett sammanhang sett ur ett perspektiv där Porjus är en naturlig entré till vårt Natur & Kultur världsarv. - Samla marknadsföring/hitta samverkan/samarbetspartners i och utanför Porjus. Finna och utveckla samverkanskanaler. T.ex. lokalt Jokkmokkstätort, regionalt Norrbotten/Lappland ekonomiskaförening. - Bereda väg att för lokala guider, finna ett varaktigt sätt att tillhanda hålla god kvalitet på Porjus guider. Exempel på några aktiviteter Under projekttiden har mängder av både formella och informella möten hållits med olika grupperingar (entreprenörer, aktörer, styrgrupp, offentliga möten, politiker, tjänstemän, andra intilliggande projekt, turistorganisationer m.fl.) dessa möten var absolut viktiga för att hålla processen vid liv, få kunskap om vilka behov som förelåg och ge indikation för nästa steg. Porjus har också haft representanter i Jokkmokkskommuns Kraftprocess, vars syfte är att konkretisera en organisation för besöksnäringen inom Jokkmokks kommun. (Branschråd är skapat i tätorten med en representant från Porjus.) - Utbildningar/föreläsningar Styrelsen för det nybildade aktiebolaget Laponia PortenPorjus AB vars mening är att driva och förvalta nybyggnationen LaponiaPorten hade ingen erfarenhet att sitta i aktiebolagsstyrelser. Styrelsen har under tiden förändrats från 14 ledamöter och suppleanter till 5 ledamöter och 3 suppleanter. Sex personer har valt att lämna sin plats och några mindre förändringar har också skett inom styrelsen. Denna grupp har genomgått utbildning och fått handledning/coachning att arbeta i AB styrelser, affärsutveckling, affärsplan budgetarbete, projektansökningar mm. Här har Kerstin Sofia Andersson AB, Kerstin Andersson och Jokkmokks Redovisning AB, Maj-Britt Kolehmainen nyttjats. Vattenfall Inlandskraft har också gett stöd till denna grupp. Styrelsen för LPP AB har också genomfört en studieresa till Sundvall med två studiebesök, området kring höga kusten bron, samt Skulebergets naturrum. En tvådagars konferens med tema Affärsidéer, varumärkesbyggande & storytelling utifrån kulturarvet. Tio olika förläsare fanns att lyssna till och konferensen hade ett mycket aktuellt tema; - hur man uppfattas och säljer sin idé och att kulturarvet kan vara en mycket bra resurs för verksamheten. Hans Lundberg från Växjö universitet, forskat på större events (medeltidsveckan) och visade vikten av ta tillbaka och behålla sin kärnvärden tog fotbollen som exempel som är på väg att totalt kommersielliserad. Han talade om existentiella mål och ekonomiska mål att finna balansen där emellan.

7 Sid. 7 (16) Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Budskapet under dessa två dagar var mycket tydligt alla föreläsare beskrev nyttan av kulturarvet och hur de dragit nytta av det i uppbyggnad av sitt varumärke. *Aktörerna enades om att börja med ordförande i BodenTurism Ekonomiska förening, Bengt Eriksson för att kunna ta del av deras organisation, deras process, vad som gett framgång mm. Nästa inbjudna förläsare/utbildare var Max Piltz från Winter reklambyrå att guida i Varumärkets betydelse Den tredje i denna serie var Lotta Hallbom, ZincereUtveckling Att möta sina kunder med både hjärta och hjärna. Aktörerna har också bjudits in och entusiasmerats att delta på och andras utbildningar och erbjudanden, t.ex. paketering med Ulf Åberg. Några har genomgått en Tourquality certifiering en kvalitetssäkring av turism, för nöjdare kunder och ökad konkurrenskraft. Media träning och hur nyttja media på ett bra sätt besvarades till viss del av Håkan Sjunneson, FleraMedia. Håkan beskrev och lät gruppen göra några enkla övningar. vad tänka på när Du ska skriva pressmeddelande. hur tänker och vad är viktigt i allmänintresse för journalisten. om något händer och media kommer vem har rätt att föra talan? pressrum på webben mm. Här var det tänkt att ha en uppföljning med fler praktiska övningar, intervjusituationer in live. men annat har prioriterats. Flera aktörer har deltagit vid Workshops som arrangerats av Projekt Laponia Hållbart världsarv I dessa workshops har förutom att möta potentiella köpare till sina av produkter har dom också fått en liten del exportutbildning. En handfull aktörer/entreprenörer har också fått personlig coachning specifikt för sina frågeställningar gällande eget företag. Ett annat viktigt budskap följer med Det Goda Värdskapet I samarbete med Samtal för Framtiden, och i samverkan med Sparbanken Nord genomfördes i Porjus och i Jokkmokks tätort två kvällsföreläsningar med Jan Gunnarsson som estradör. Kvällarna hade olika teman i Porjus handlade det om värdskap och i tätorten den goda ledaren Denna aktivitet var upplagd i tre steg, först eget material att läsa hemma - föreläsning och uppföljning. Det är svårt att mäta reaktioner och effekten av en sådan här aktivitet men flera har spontant reagerat positivt och hela samhället har fått ta del av budskapet även de som aldrig deltar. Flera vittnar om att detta är viktigt och angeläget. Första inspirationsträffen för att titta på möjligheterna att utveckla Sportfiske som turistisk produkt hölls i mars 2004, med PAAP-adventure. Ytterliggare några miniseminarier arrangerades för att sedan mynna ut i en trestegsutbildning med två uppföljningar. Med *aktörer menas egentligen entreprenörer men alla som förekommer i beskrivningen har inte sin huvudsakliga inkomst från eget företagande, därför beskrivs dom som aktörer. T.ex. kan styrelsen för LPP AB ingå i det som kallas aktörer.

8 Sid. 8 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Paketeringar Inför sommaren 2003 prövades en första paketering. Tre aktörer gick samman och erbjöd PorjusPaketet, övernattning, guidning, provsmak av delikatesser. Annonserades i Inlandsbanans magasin. Inför sommaren 2004, ytterliggare ett paket, Golf i midnattssol. Tre lokala aktörer går samman med resesäljare i Jokkmokks tätort och erbjuder, flyg, transfer, boende och golf. Stor energi las på att prissätta och bygga ihop det paket som skulle leverera Exklusiva fotoresor. Visningsresan genomfördes och paketet blev prissatt. Men en olyckshändelse utanför aktörernas ansvar och område har skjutit detta på framtiden. Kort om utbildningsserien, Sportfiske som turistiskprodukt. Serien har sitt ursprung i varje individs personliga målsättning. Denna målsättning sätter också gränserna för hur den affärsmässiga verksamheten kan och ska utvecklas, genom paketeringen, prissättningen, genomförande osv. Med realistiska affärsmässiga målsättningar som avgränsas av de individuella, privata målsättningarna utvecklas entreprenörer som mår bra och kan fortsätta utvecklas. Utbildningen baseras på ett antal gemensamma träffar där respektive delmoment gås igenom. Mellan träffarna skall de deltagande arbeta vidare på egen hand med det som påbörjas vid utbildningstillfällena. Var och en arbetar med ett individuellt projekt bestående av en befintlig produkt eller en grundtanke/ide/upplevelse som man har tänkt realisera till en produkt. Turistisk Entreprenörsutveckling - från idé till kvalitetssäkrad, säljbar produkt ger deltagarna kompetensen att skapa produkter som tillsammans bildar den flora som slutligen utgör en hel verksamhet. - Marknadsföring/Annonseringar. På förslag gjordes en gästenkät för de som övernattar i Porjus under Jokkmokksmarknad. (Tyvärr var svarsfrekvensen väl låg för att med statistisk säkerhet fastslå svaren, men generellt kan sägas att de flesta var förstagångsbesökare och gav Porjus mycket högt betyg och kunde tänka sig komma tillbaka. Några ur aktörsgruppen genomförde en studie & säljresa längs Inlandsväg 45 våren Inför denna lät vi göra ett enklare säljbrev/information vilka också översattes till engelska och tyska. Säljbreven användes också som annonsmaterial längs hela vägen och lades i det informationsmappar om Porjus som lämnades vid studiebesök och på andra lämpliga platser. Säljbrevet blev återkommande och har använts vid flera tillfällen och också skickats till turistbyråer i Norrbotten. Annonsering i Inlandsbanans magasin samt turistbilagor har gjorts via och tack vare projektmedel. (Inför sommaren 2005 satsades ca från entreprenörs sidan och ca från projektet) Rollups har gjorts med olika teman för att nyttjas i offentliga sammanhang med beskrivning av utvecklingsprojektet, processen och företagande. Representation har också funnits vid lämpliga temadagar, te.x. Näringslivsdagar i Jokkmokk och under Fallensdag arrangemangen i Porjus. Porjus har också representerats i Göteborg (produktblad) och Huddinge (två personer) när det på dessa orter arrangerade Jokkmokksdagar.

9 Sid. 9 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Resultat - emot övergripande mål & delmål Övergripande - Att projektet stärker Porjus överlevnadsförmåga i det längre perspektivet. Detta mål går väl att räkna av i framtiden, finns Porjus samhälle kvar efter ytterliggare hundra år så kanske man vågar säga att projektet var en ingrediens för fortsatt utveckling. Men ändå kan man väl säga; att gå samman för gemensam sak ger resultat. Då med tanke på att man beslutar för att bilda LPP AB med en insats på 1000kr/aktie och fem månader senare har 78 aktieägare (privatpersoner, företag, föreningar) lagt sin del och man kan ha konstituerande bolagsstämma. Att sedan finansieringen av nybyggnationen LaponiaPorten gick att lösa och det blir ett nytt hus att förvalta och ta ansvar för stärker tankar om framtid. - Att utveckla samverkan/kompanjonskap och samarbete med andra näringar / organisationer projekt osv. Under projekttiden har en naturlig dialog förts med intilliggande projekt, samverkan kring aktiviteter har gjorts från Porjusaktörer med Strukturum, Jokkmokks kommuns näringslivsbolag och entreprenörer i Jokkmokk, t.ex. vid Fallensdag., Jokkmokksdagar i Huddinge och Göteborg. Studiebesök från Mansfield i England gästade Porjus juni Att Porjus med LaponiaPorten blir den naturliga kopplingen till skeenden som pågår i och kring utvecklandet av Natur & Kultur arvet. Detta delmål är/kan helt naturligt inte uppfyllas ännu, då LaponiaPorten med sin verksamhet inte kommer att vara klar förrän september Men i samtal med Länsstyrelsen och Jokkmokks kommun har Porjus hela tiden beskrivits som en av noderna i detta sammanhang. - Att utveckla och vidareutveckla den lokalpatriotiska känslan hos Porjusborna för sitt samhälle och ökad självkänsla och stolthet inför Porjus. Stödja processen att frigöra sig från beroendet av Vattenfall. Alla aktiviteter som genomförts via projektet stödjer på sätt och vis detta mål, men kanske särskilt aktiviteten Det Goda Värdskapet. (Här fanns ännu en seminariekväll planerad men gick inte att prioritera p.g.a. tidsbrist.)

10 Sid. 10 (16) Delmål. - Att lokala aktörer finner vandra och ökar sitt samarbete och därmed öka intäkterna. Redan vid det inledande mötet, juni 2003, öppnades kommunikation mellan Vaisa Sameförening och fastighetsägaren till Gamla Fingals. Detta resulterade i att Porjus kunde stoltsera med en samisk slöjd- & konsthall sommaren Sommaren 2004 hade dock GamlaFingals sålts och gick ej att hyra, så slöjd och konstutställningen fick vänta till sommaren 2005, i samarbetet om turistbyrån med LPP m.fl. (I GamlaFingals har ny entreprenör etablerat sig, Porjus AlleHanda med Antikt och nytt, samt däck, begagnade bilar, släp, mopeder verktyg mm.) Max Piltz föreläsning resulterade i att aktörsgruppen påbörjade en marknadsföringsplan för Porjus marknad och målgrupper behövde definieras vilken kommunikationsstrategi är möjlig för Porjus segmentering, vilka är kunderna, vem vill ha Porjus utbud och var finns kunderna geografiskt osv. Processen pågick under flera månader och aktörerna valde att fokusera på; Inlandsvägen, säljbrev/information, inför sommaren Fotogrupper via Nina Baily/Canon, visningsresa hösten 2004 och planerade gäster vinter Fallensdag. (Hur öka attraktionskraften?) Några viktiga punkter som aktörsgruppen hade tagit fasta på vid tillfället med Bengt Eriksson, Boden Turism, var vikten av öppen dialog, att vara överens om vem som gör vad, vem har mandat, att aktiviteter är lokalt förankrade och görs utifrån de som deltar så att alla vet vem som ansvara för vad? Inför sommaren 2005 stod det klart att Vattenfall inte längre hade för avsikt att driva turistbyrån i gamla polisstation. Styrelsen i LPP AB tog detta som en utmaning att få pröva det man redan skissat på i handlingsplanen. LPP sökte och fick samarbete med Vaisa sameförening, Vattenfall och Jokkmokks kommun. Vaisa sameförening tog anställning och personal ansvar samt ansvar för den konst och slöjdutställning som också inrymdes i lokalerna. LPP tog ansvar för hyreskontrakt, ansökan av medel till kommun och att ordna informations material. Resultatet blev att LPP tillsammans med Vaisa sameförening drev turistbyrån i Porjus under sommaren Det får bli ett av de goda exempel där man hittar och visar nya former för samarbete och samverkan. Där hela Porjus med sitt utbud blir presenterat. Kombinationen turistbyrå och konst/slöjd utställning med försäljning upplevs ha bidragit till ökat besöksantal besökare togs om hand, en ökning med 10 % från förra sommaren, då Vattenfall hade turistbyrån öppen i samband med sin visningsverksamhet på gamla kraftstation. Provisionsbaserad försäljning gav inkomst till Vaisa sameförening. Ett annat exempel på aktivitet i syfte att få besökare att stanna längre och att stimulera samverkan, var Porjuskryssningen. Besökare entusiasmerades att besöka minst fem av tio föreslagna besöksmål i Porjus. Besökaren fick med sig ett formulär och fick verifiera sitt besök med en signatur/stämpel. När besökaren gjort sina besök kunde han åka till turistbyrån och kvittera ut en Porjus t-shirt.

11 Sid. 11 (16) Mycket uppskattad aktivitet från både besökare och de besöksmål som ingick. Det innebar att alla rekommenderade alla utan att peka ut någon speciell och besök och försäljning ökade. Detta administrerades via turistinformationen. Via utbildningsserien med rubriken, Sportfiske entreprenörsutbildning tillkom fyra nya säljbara produkter, vilka alla har legat ute för försäljning i mindre omfattning. En handfull produkter ligger också för bearbetning. Till detta delmål kan vi också räkna in de paketeringar som beskrivs under exempel på aktiviteter. Delmål. - Att grunden för den verksamhet som LaponiaPorten kan/ska presentera är tydligt beskriven och påbörjad. Styrelsen har i sin process dragit upp riktlinjer för sitt arbete enligt: Övergripande - Bygga broar mellan olika kulturer, Vattenfall, samer, kommuner, LNST med flera. Samt att tillhandahålla god information till aktieägarna och lokalbefolkning. 1. LaponiaPorten, Nybyggnation 1.1 Finansiering 1.2 Konkretisera verksamheten i huset bl.a. genom att, inventera intresset hos entreprenörer, samt finna kunder/hyresgäster. 1.3 Förvaltning av LaponiaPorten. 2. Varumärket Styrelsens affärsplan och handlingsplan är ett levande dokument under bearbetning. Nu ligger i tid att formulera investeringar för inredning och teknisk utrustning. Lösa finansieringen till detta. Upprätta avtal och överenskommelser för de som ska nyttja LaponiaPortens verksamhet. En klok människa sa, Affärer görs inte mellan företag projekt, organisationer osv. Affärer görs mellan människor.

12 Sid. 12 (16) Projektledarens egna tankar om projektet och framtiden. Komplext sammanhang med starka traditioner och kultur. Jag har sett LaponiaPorten med dess verksamhet som den naturliga motorn och sammanhållande länken lokalt i Porjus, en mottagarorganisation för turism och besöksnäring. Mottagarorganisationen är en förutsättning för att kunna skapa hållbara och långssiktiga arrangemang, aktiviteter, överenskommelser, avtal mm. Som kund måste jag kunna ringa ett nummer! Ideellt föreningsliv kommer att var en del av verksamheten som ska bedrivas i huset och har redan sina återkommande aktiviteter och naturliga plattform. Det finns mycket mycket mer att göra kring försäljning, upprätta säljkanaler, hitta det som är möjligt för Porjus. Finna rätt nivå på detta arbete så det sker utifrån den nivå LPP och Porjus klarar. Dra mer nytta av, öka samverkan med det som redan hunnit bli etablerat för Porjus, t.ex. Arctic Color Galleri/Norrsken, Norrbotten Teknologiska Megasystem, Anrika Hotellet och krydda med produkter som vuxit fram. Samekultur har alltid varit en naturlig ingrediens i området, nyttja denna resurs mer. Porjus är smått unikt med sådan hög kvalitet på samiska konstnärer och slöjdare och efterfrågan finns. Samarbete och samverkan är en konstart som inte blir mer framgångsrikt än vad var och en tillför. Cicci Var överens om vilka möjliga målgrupper som går att bearbeta, rikta marknadsföringen. Budgetera några år för att nå resultat. Vem är kunden? Statistik visar att sommaren 2005 besökte ca människor turistbyrån i Porjus. Tidigare somrar ungefär samma antal. Jobba ännu mer med dessa som redan kommit till Porjus, och få dom att stanna längre. Kostar mindre i marknadsföring, dom är ju redan i Porjus. En enkät under sommaren skulle också hjälpa till och öka kunskapen om vilka gästerna är som kommer till Porjus och vad dom har för behov. *Forskning pekar på att de orter som aktivt jobbar med jämställhetsarbete har försprång och kommer att ha lättare att överleva. I nåt forum ser jag som mycket viktigt att jämställhetsarbetet påbörjas och att bör genomsyra hela samhället. Skall orter som Porjus följa med i utvecklingen och attrahera nya människor så må man visa att dessa frågor är viktiga. Jämställdhet är inte bara mellan kvinnor och män utan minst lika viktigt är jämställdhet mellan människor. De som fortsätter att blunda för jämställhetsarbete kommer att vara ohjälpligen efter. Den kunskap jag fått på köpet i detta uppdrag är svårt att värdera men jag är mycket glad att jag fått vara i Porjus och coacha processen. Och önskar av hela mitt hjärta LYCKA TILL Professor och forskare i genusvetenskap, Gunnel Forsberg/Lokalutveckling med könsperspektiv.

13 Sid. 13 (16) Slutrapport - Utvecklingsprojekt: Porjus Porten till Laponia, Diarienummer Aktiviteter för hela projektperioden Maj Offentligt möte för boende i Porjus med projektinformation. - Planeringsmöte för ett evenemang med kvinnliga förtecken. - Möte med Styrgruppen för projektet. - Deltagande i den kraftprocess som pågår för hela Jokkmokks kommun. - Helgkurs/seminarie i processhandledning. - Förberedelse och genomförande av möte med företag/organisationer inom turism och friluftsliv. - Förberedelse för informationsmaterial/rollups. - Förberedelse för deltagande på miniseminarium 14 juni. - Flertal informella möten, med näringsidkare, ordf. projektägare, sammankallande styrgruppen. Juni Förlängt lunchmöte med företag/organisationer inom turism och friluftsliv. - Deltagande i den kraftprocess som pågår för hela Jokkmokks kommun. - Projektinformation till Vattenfalls sommarguider. - Förberedelse för informationsmaterial. - Deltagande på möte inför Fallensdag. - Offentligt möte med inbjudna gäster, kommunstyrelsen samt kommunalråd, projektledarna för Hållbart Världsarv, Bo Granqvist AB. - Uppföljning/planering för programval, exp. samverkan, marknadsföring, guidesystem mm. från mötet med turistentreprenörerna. Juli Förberedelser inför höstens program. - Företagsbesök Augusti Träffar/möten med div. konsulter. - Studiebesök/entreprenörsträffar. - Förberedelser och genomförande av möte med företag/organisationer inom turism och friluftsliv. Inbjuden gäst; Jane Axelsson Hållbart Världsarv. - Framställning av informationsmaterial. - Möte med kommunledning i Jokkmokk. - Förberedelser och genomförande av processhandledning. - Deltagande i kraftprocessen September Deltagande i kraftprocessen - Förberedelser säljbrev. - Förberedelser gemensamma marknadsföringsaktiviteter. - Möten med entreprenörer. - Möten och förberedelser föreläsare. - Kontakt/möte med reseagent. - Dokumentation av Porjus attraktioner. Oktober Styrgruppsmöte. - Diverse möten Vattenfall vägverket kommunalråd kommunchef. - Möte med Boverket Länsstyrelsen - kommunledning. - Deltagande i Kraftprocessen. - Möte med Inlandsbane organisationen.. - Miniseminarium med Bengt Eriksson. - Miniseminarium med Max Piltz/varumärket.

14 November Fortsättning processinriktad varumärkesbyggnad/max Piltz - Deltagande i Kraftprocessen. - Möten med lokala entreprenörer. - Möte med entreprenörer/jokkmokk. - Förberedelse och genomförande av process handledning. - Enkel informationsfolder om utvecklingsprojektet till alla hushåll i Porjus, samt kommunstyrelsen m.fl. Dec Förberedelse färdigställande av ansökan till Boverket. (Nybyggnationen Laponia Porten) - Deltagande i Kraftprocessen. - Möte med Styrgruppen - Förberedelse studieresa. - Uppföljning/dokumentation angående processhandledning för styrelsen LPP AB. - Planering för gästenkät. Januari Deltagande i seminarier. - Fortsatt grupparbete/utbildning med målgrupper och kommande kampanjer. - Information till övrig turistnäring inom Jokkmokks kommun. - Processhandledning. - Studieresa samt uppföljning av densamma. - Deltagande i Kraftprocess. - Planering för inspirationsmöte avseende sportfiskeprodukter. - Fortsatt planering gästenkät. - Seminariekväll kring attityder och känslomässig intelligens. (Att möta sina kunder med både hjärta och hjärna) Februari Deltagande i Kraftprocess - Deltagande i seminarier. (Paketering/Ulf Åberg, Det Goda värdskapet/jokkmokks entreprenörscenter/ - Möte med besökande gruppresor. - Processhandledning/Mentor utbildning - Förberedelse visningresa/företagsförsäkringar. - Uppföljning, övernattningsenkät (för Jokkmokksmarknadsbesökare) - Konferensdag Marknad & Målgrupper Mars Möte med statens bostadsbolag Bothia. - Arrangemang för kvinnor. - Seminarium för sportfiske som turistisk produkt - Förberedelse studieresa. - Förberedelse visningsresa. - Handledning prissättning affärsstrategier mm. April Förberedelse visningsresa. - Möte med Jokkmokks projektledare. - Handledning prissättning affärsstrategier mm. - Förberedelser studieresa väg Framtagande av säljbrev presentationer Maj Flertal aktörer deltar i en tvådagars Tourquality utbildning/kvalitetssäkring. - Möte med delar av kommunledning angående verksamheten i LaponiaPorten. - Förberedelse & genomförande av studieresa längs Inlandsväg 45. (se bilaga) - Deltagande i Kraftprocess. - Förberedelse och genomförande av rundresa i Porjus för frontpersonal inom turism i Jokkmokkskommun. Sid. 14 (16)

15 Sid. 15 (16) Juni Deltagande i Inspirationsdag för turismnäringen i Jokkmokk. - Styrelsemöte för LaponiaPorten Porjus AB. - Information för Vattenfalls sommarguider. - Förberedelser och möte visningsresa exklusiva fotoresor. - Deltagande/förberedelse möte med SBO. - Förberedelse för möte med kommunledning Vattenfall Länsstyrelsen i anledning av LaponiaPorten verksamhet finansiering mm. Juli Möte med kommunledning Vattenfall Länsstyrelsen i anledning av LaponiaPorten verksamhet innehåll mm. Augusti Planeringsmöten i olika grupper för exempelvis LaponaPortens verksamhet. - Fortsatt handledning för sportfiske som turistisk produkt - Förberedelse visningsresa. (Exklusiva fotoresor.) - Handledning prissättning affärsstrategier mm. - Stormöte med LaponiaPortens verksamhet i fokus. September Förberedelse genomförande och uppföljning av visningsresa. (Exklusiva fotoresor.) - Förberedelse studie och konferensresa för styrelsen i LaponiaPorten Porjus AB - Deltagande i Kraftprocessen. - Fortsatt process/möte angående LaponiaPortens verksamhet innehåll och utseende. - Deltagande på studieresa till Narvik Megasystemet. (6personer) - Planering för aktivitet tillsammans med SparbankenNord. Det goda värdskapet. Oktober Planering Hur nyttja media/håkan Sjunnesson. - Deltagande i frukostmöte/strukturum. - Planering Studieresa och konferensresa till Sundsvall. - Förberedelse - Sportfiske som turistisk produkt. - Miniseminarie Sportfiske som turistisk produkt. - Deltagande i studie- och konferens resa; affärsidèer, varumärkesbyggande & storytelling utifrån kulturarvet. - Planering Vinnande Värdskap. November Allmänt möte för Porjusborna med LaponiaPortens verksamhet i fokus. - Flera träffar med representanter från Lnst och kommun i anledning av LaponiaPortens verksamhet. - Planering/möte exklusiva fotoresor - Deltagande i Turismens framtidsdagar/boden. - Planering/information genomförande Vinnande Värdskap. - Deltagande i en informationsdag för näringsliv & projekt i Jokkmokk. December Miniseminarie Sportfiske som turistisk produkt. - Deltagande i kraftprocessen. - Deltagande i Norrbottens Megasystem Rödbergsfortet. - Fortsatt planering exklusiva fotoresor. Januari Förberedelse marknadsplan för Laponia Porten. - Arbetsmöte marknadsplan/verksamhet LaponiaPorten. - Miniseminarie - Hur nyttja media/håkan Sjunnesson. - Deltagande i inspirationsforum /Dundret. - Förberedelse Informations material/uppföljning Det Goda Värdskapet

16 Februari Möte med representanter från Kommun Inlandskraft SBO Porjus. - Möte med Porjus framtidfrågor i fokus. Representation, kommun Inlandskraft SBO Porjus. - Planering och genomförande av utbildning - Sportfiske som turistisk produkt. - Projektledarmöte för projektledare i Jokkmokks kommun. - Bearbetning av marknad och affärsplan för LPP AB Mars Förbereder och genomförande av möte med Hållbart världsarv och Sara Hansson, samekansliet. - Flera träffar med fokus på aktiviteter och verksamhet i den kommande nybyggnationen LaponiaPorten. - Förberedelse och genomförande av arbetsmöte med styrelsen för LPP AB, bearbetning av marknad och affärsplan. - Planering och genomförande av utbildning - Sportfiske som turistisk produkt. April Förberedelse och genomförande av arbetsmöte med styrelsen för LPP AB - Presentation av LPP AB`s marknadsplan/affärsplan. - Förberedelse och genomförande av kväll för kvinnor i entreprenörskap - Uppföljning av Sportfiske entreprenörsutbildning. - Deltagande i Att jämställdhetssäkra projekt Maj Förberedelse och genomförande av möte med aktörsgruppen för genomgång av återstående projektperiod och vad som är angeläget. - Sammanställning av produkter/aktiviteter/annonsering mm inför sommaren. - Uppföljning, fortsatt bearbetning av marknad och affärsplan för LPP - styrelse. - Uppföljning av nya produkter. - Förberedning för tur-operatörer till Porjus. Juni Deltagande på konferens Naturens bästa - Förberedelse och genomförande av mottagning av studiebesök från Mansfield/England. - Samordning av de intressenter som samverkar för turistbyråns öppethållande i Porjus sommaren Sammanställning (uppföljning, justering) av produkter/aktiviteter/annonsering mm inför sommaren. Juli Administration. - Fortsatt samordning/samverkan LaponiaPorten Porjus AB/Vaisa sameförening/vattenfall för utställning och turistbyrå. Augusti Handledning och stöd till styrelsen i LPP AB. - Informella och formella möten med aktörer/entreprenörer - Planering för lokalguideutbildning i och kring Porjus. - Administration September Utbildning Att göra jämställdhet - Fortsatt coachning till styrelsen i LPP AB/ Marknadsplan & affärsplan. - Förberedelse för Sportfiskeentreprenörer/uppföljning. - Planering lokal guideutbildning. Sid. 16 (16) Oktober Fortsatt coachning till styrelsen LPP AB - Information från utvecklingsprojektet till alla hushåll i Porjus samt kommunstyrelsen i Jokkmokk. - Utbildningskväll & uppföljning för Sportfiskeentreprenörer/entreprenörer. - Deltagande på workshop, säljmöte, turistprodukter. November Fortsatt coachning till styrelsen LPP AB - Studiebesök Arvidsjaur Folketshus och Piteå Musikhögskolan - Avslutning & avrapportering Cecilia Cicci Andersson Projektledare, Utvecklingsprojekt Porjus Porten till Laponia.

17

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Lägesrapport Slutrapport

Lägesrapport Slutrapport 7-01-15 1 Lägesrapport Slutrapport x Allmänna uppgifter Projektägare: Haparanda stad Diarienummer Mål 1: 304-3745-05 Diarienummer Länsstyrelsen: Projektet bedrivs under tiden: 6-01-01 7-02-28 Projektnamn:

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vattenfall Inlandskraft AB

Vattenfall Inlandskraft AB Vattenfall Inlandskraft AB S-E Åkerlind 3 juni 2009 Bakgrund Vattenfall är beroende av fungerande samhällen i Norrlands inland och har arbetat med näringslivsutveckling i detta område under många år. För

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun Bygdeutveckling på i Slutrapport av delprojekt Paraplyprojekt bygdeutveckling 2010-2013 Projekt 1.se utvecklad hemsida 2010-12-30 Samverkan mellan boende och intresseföreningar på Förbundet norrlandet.se

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer