VIDAREUTVECKLING AV ÖVERLIGGANDE REFLEKTORER FÖR FRISTÅENDE SOLCELLSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIDAREUTVECKLING AV ÖVERLIGGANDE REFLEKTORER FÖR FRISTÅENDE SOLCELLSYSTEM"

Transkript

1 VIDAREUTVECKLING AV ÖVERLIGGANDE REFLEKTORER FÖR FRISTÅENDE SOLCELLSYSTEM Strömförsörjning med solceller av fjärrstyrda frånskiljare i kraftledningsnätet Peter Krohn VATTENFALL UTVECKLING AB Rapportnummer U 04:

2 Vidareutveckling av överliggande reflektorer för fristående solcellsystem Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall Utveckling AB, FoU Produktion U 04:138 Författare Tillgänglighet Uppdragsnr Peter Krohn Öppen Beställare Elforsk AB Monika Adsten Stockholm Teknisk granskning Björn Karlsson Godkänd Anders Wik Sökord Antal textblad Antal bilagor Solcell, årstidsutjämning, reflektor, frånskiljare 14 - Sammanfattning Det nationella solcellsprogrammet SolEl som administreras av Elforsk har varit huvudfinansiär för projektet som är en uppföljning till den idé- och prototyputveckling som introducerades i den tidigare programperioden SolEl Projektet har genomförts av Vattenfall Utveckling AB med Vattenfall Eldistribution AB och Nortroll Svenska AB som medaktörer. Sedan slutet av 1980-talet har vid Vattenfall Utveckling AB pågått arbete med reflektorer inom solenergiområdet. Ett problem för energiförsörjning av en konstant last över året med solceller är att stor överdimensionering av solcellsarean uppstår sommartid för att säkra tillräcklig tillförsel under den mörkaste årstiden. Ett sätt att öka utbytet från en solcellsmodul vintertid är att tillfoga ett reflektorplan i överkant av modulen. Det ökar instrålningen mot modulen samt skyddar mot frostoch snöbeläggning. En applikation som kan tillgodogöra sig dessa fördelar är strömförsörjning med solceller till fjärrkontrollerade frånskiljare i kraftledningsnätet. I viss utsträckning har dessa problem med att energitillförseln blir otillräcklig på vintern, vilket skulle kunna avhjälpas med en tillsatsreflektor. I tidigare projekt har en reflektor konstruerats och åtta stycken prototypsystem har placerats ut i Vattenfall Eldistribution AB:s elnät i Norduppland.

3 Innevarande projekt syftar till att verifiera årstidutjämningsfunktionens tillräcklighet, i fält och laboratorium, med tillsatsreflektorn. Väderrelaterade problem har medfört avsevärda svårigheter att kunna göra en statistisk jämförelse i fält. Enstaka iakttagelser tyder dock på att tillsatsreflektorn gör nytta under den mörkaste delen av året. Olycklig placering av en solcellsmodul med skuggning som följd är dock svår att avhjälpa med tillsatsreflektor. Den skulle till och med kunna vara till nackdel genom dess också skuggande inverkan. I laboratorieundersökningarna med jämförande mätningar är resultatet entydigt att utbytet från solcellen med reflektor ökar under den kritiska årstiden. Med reflektorns hjälp har spänningsnivån hållits över 12 V hela året, vilket ej varit fallet i referenssystemet. På grund av förluster kopplade till batterierna och deras laddningsförfarande som ingår i systemet, blir skillnaden i totalt utbyte över året mellan system med och utan tillsatsreflektor, mindre än vad som visats i tidigare studier.

4 Distributionslista Företag Avdelning Namn Antal Elforsk AB Monika Adsten 1 Statens Energimyndighet Energiteknikavdelningen Maria Hall 1 Vattenfall Utveckling AB TUE Lennart Spante 1 Vattenfall Eldistribution AB NDAMF Einar Hellman 1 Vattenfall Service Syd AB TERN2 Håkan Eriksson 1 Nortroll Svenska AB Carl Norén 1

5 Innehållsförteckning Sida 1 BAKGRUND Praktiska försök Strömförsörjning av frånskiljarstation Projekthistorien Utveckling av reflektor Prov i fält 4 2 MÅL 5 3 FÄLTFÖRSÖK Väderberoende Iakttagelser i fält Orientering och placering 7 4 LABORATORIEMÄTNINGAR Nytta med reflektorn Den reala lasten Energiutbyte Nyttoperiod 11 5 SLUTSATSER 13 6 REFERENSER 14

6 1 Bakgrund Inom ramen för det nationella solcellsprogrammet SolEl 03-07, som administreras av Elforsk (se ), under verksamhetsområdet solceller som energikälla, har projektet genomförts som en uppföljning till den idé- och prototyputveckling som bedrivits under den tidigare programperioden i SolEl Projektet som har SolEl som huvudfinansiär, har genomförts av Vattenfall Utveckling AB med Vattenfall Eldistribution AB och Nortroll Svenska AB som medaktörer. Vattenfall Utveckling AB har sedan slutet på 1980-talet aktivt arbetat med reflektorer inom solenergiområdet för att öka utbytet per aktiv receptiv ytenhet. Först användes tekniken i solvärmesammanhang men senare även till solceller. I de fall energiuttaget sammanfaller med årstidsvariationen är det lätt visat att tillsatsreflektorer är billigare än att öka den aktiva solfångar- eller solcellsytan till motsvarande utbyte. Men tekniken beskriven ovan löser inte behovet av jämn energiförsörjning under hela året med annat än rejäl överdimensionering av solcellsytan sommartid om vinterförsörjningen tryggas med relevant modulstorlek. En lösning vore ju att dimensionera solcellsytan mot årsutbyte och införa ett årstidslager, det vill säga batterier. Det är emellertid visat i såväl nationella som internationella utredningar att batterierna tillför den tveklöst högsta livscykelkostnaden i sådana system. 1.1 Praktiska försök Som alternativ till batterier sattes ett första solcellsförsök upp vid Vattenfall Utveckling AB, Älvkarlebylaboratoriet, En nästan vertikalt monterad solcellsmodul försågs med en reflekterande skärm i överkant av modulen. En referensmodul i direkt anslutning till provet sattes också upp, se figur 1.1. Effekten av överkantsreflektorn är att vid låg solhöjd, det vill säga vintertid, erhålls mer infallande ljus per ytenhet på provmodulen relativt referensmodulen. Som bieffekt kommer, med valda storlekar och montageförhållanden, energiutbytet från provmodulen relativt referensmodulen att minska sommartid på grund av skuggning från reflektorskärmen. Sida 1 (14)

7 Figur 1.1 Installation från 1998 för jämförandeprov med överliggande reflektor, Vattenfall Utveckling AB, Älvkarlebylaboratoriet. En ytterligare årstidsförknippad fördel med den överliggande reflektorn är att beläggning med snö och frost minskar. Genom avskärmningen uppåt på himlen projiceras solcellsytan mindre mot den kalla himlen som är upphov till frostbildningen. 1.2 Strömförsörjning av frånskiljarstation En praktisk applikation som skulle kunna dra nytta av årstidsutjämningseffekten är strömförsörjningen till fjärrstyrningsutrustningen som förekommer på frånskiljarstationer i kraftledningsnätet. Sedan 1985 använder Nortroll Svenska AB solcellsmoduler som ett alternativ till strömförsörjning för fjärrkontrollerade frånskiljare med radioförbindelse. Vattenfall Eldistribution AB distributionsområde Mellan, tidigare Sveanät AB, använder Nortrolls utrustningar. Man har ungefärligen 400 fjärrkontrollerade frånskiljare i sitt ledningsnät som är strömförsörjda med solceller, se figur 1.2. Ett problem med utrustningarna har varit att energitillgången ibland varit för liten. Detta har främst aktualiserats vintertid då infallande ljus varit otillräckligt. Sida 2 (14)

8 Figur 1.2 Kraftledningsfrånskiljare med fjärrkontrollutrustning från Nortroll, strömförsörjd med solcell. 1.3 Projekthistorien Som en del i det nationella solcellsprogrammet SolEl påbörjades arbete under 2001 vid Vattenfall Utveckling AB med utvecklingen av en plan reflektor för frånskiljarstationer med solcellsförsörjning. I detta ingick också att se över några provplatser inom rimlig närhet till Älvkarlebylaboratoriet. 1.4 Utveckling av reflektor Ett grundläggande praktiskt krav är att en kristallin solcellsmodul måste ha jämn belysning över hela ytan för att leverera elektrisk effekt motsvarande instrålningen. Förklaringen till det är att de i modulen ingående cellerna är seriekopplade och principiellt begränsas strömmen av den sämst belysta cellen. Detta får i sin tur den praktiska följden att reflektorn måste ha en större bredd och längd än solcellsmodulen för att fungera under längre tid av dagen och året än bara den stund solljusets infallsvinkel överensstämmer med reflektorns position relativt solcellsmodulen. Den utprovade reflektorn fick storleken 130x98 cm² och är 3 cm tjock. Det kan jämföras med solcellsmodulen, Solarex MSX-30, med en storlek på 59x50 cm². Vid Sida 3 (14)

9 den praktiska utformningen av reflektorplanet höll ett misstag på att begås. Konstruktörerna förutsatte att reflektorn skulle monteras från ett fordon med skylift eller liknande anordning. Att nyttja ett sådant fordon vid montaget ansågs dock av nätägaren orimligt dyrt. Erforderlig reflektoryta måste också vara formstabil ur både optisk och mekanisk synvinkel. Trots dessa krav lyckades man få reflektorns vikt att stanna vid 5,7 kg. Det gör att reflektorplanet är hanterbart för hand även med stolpskor på fötterna uppe i en kraftledningsstolpe. I minst lika hög grad krävs att reflektorn placeras korrekt i förhållande till solcellsmodulen. För att erhålla klanderfri positionering ingår prefabricerade konsoler i systemet. Konsolerna monteras parvis i befintliga hål i solcellsmodulens ram. Härefter ställs själva reflektorplanet på fixerad plats i konsolerna och får utan egentliga justeringar rätt position direkt, för ytterligare detaljer se ref. [3]. Till systemet hör dessutom ett par stag som stabiliserar konstruktionen i både sid- och höjdled. Vindlasten på konstruktionen blir ju avsevärd med en så stor yta som 1,5 m² eftersom allt bärs upp av solcellsmodulens enarmade hållare, se figur 1.3. Tillsammans med entreprenören, personal från Vattenfall Service Syd AB, utvecklades en metod att montera reflektorplanen i fält som gör att det tar två man mindre än en timme att utföra monteringsarbetet. Figur 1.3 T.v. Solcellsmodul på sitt enarmade stativ. T.h. montagekonsoler med reflektorplan och stabiliserande stagning. 1.5 Prov i fält Åtta stationer i Vattenfall Sveanäts, numera Vattenfall Eldistribution AB, område är försedda med reflektorlösningen, fyra i Hållnäsområdet och fyra i Söderfors- Hedesundaområdet. Av anvisade platser har några avståtts från installation för att Sida 4 (14)

10 erhålla referenssystem. Vidare har några platser valts bort med hänsyn till dåliga förutsättningar på grund av skuggning eller annan för montaget besvärande anledning. Projektbudget och praktiska hinder för realistiskt genomförande medgav inte att installera kontinuerlig uppföljningsmätning på alla system som monterades i fält. Ett provsystem med referens för detaljerade jämförande mätningar sattes därför upp vid Vattenfall Utveckling AB, Älvkarlebylaboratoriet, se figur 1.4. Nortroll har ställt utrustning till förfogande för att kunna genomföra dessa mätningar. Figur 1.4 Provsystem uppsatt vid Vattenfall Utveckling, Älvkarlebylaboratoriet, med reflektorsystem och referenssystem. 2 Mål Projektet har haft som mål att verifiera årstidsutjämningsfunktionens tillräcklighet i fält och laboratorium vid lågljussäsong. Effektutjämningen åstadkommes med den överliggande tillsatsreflektor som konstruerats tidigare i projekthistorien och som förväntas kunna reducera investeringen genom ett alternativ till utbyte mot större solcellsmodul för periodvis ökat drivenergibehov. Sida 5 (14)

11 3 Fältförsök I Vattenfall Eldistribution AB:s lågspänningsnät i Norduppland försågs 8 stycken frånskiljarstationer med reflektorkonstruktionen i början av I projektplanen var avsikten att besöka dessa för att få jämförande uppgifter om batteristatus. Vid jämförelsen avsågs även att inkludera referenssystem utan tillsatsreflektor. 3.1 Väderberoende Liksom montageperioden drabbades av vädret har också utvärderingen drabbats. Under sommaren och hösten 2003 lät anläggningsägaren göra en genomgång av samtliga frånskiljarstationer i området för att säkra funktionen hos dem. Huvudsakligen två stormar under hösten och vintern ställde till avsevärda problem på kraftledningsnätet i det aktuella området. Vid det första uppföljningstillfället visar det sig att flera batterier helt tappat kapaciteten, fjärrstyrningar varit urkopplade och någon laddningsregulator helt enkelt gått sönder. Vid följande besök har status sedan ändrats i sådan grad att några slutsatser beträffande reflektorns inverkan är näst intill omöjlig att dra. Förhållandet understryks av att fyra solcellsladdade stationer i området byggts om till laddning från elnätet istället. I de fall det rör sig om nedmonterade reflektorer kommer dessa att flyttas över till andra frånskiljare där de förväntas kunna göra nytta. Det huvudsakliga problemet har varit skuggning av solcellsmodulerna av skoglig uppväxt. Då handlar det inte enbart om absolut höjd på träden. Exempel förekommer där terrängen ogynnsamt medverkar till skuggning trots att solcellen placerats förhållandevis öppet. Funktionen hos de fjärrkontrollerade frånskiljarstationerna är så pass viktig att de tilldrar sig ett icke obetydligt intresse för alternativa sätt att ordna strömförsörjningen. 3.2 Iakttagelser i fält Enstaka iakttagelser får därmed utgöra grunden för fältförsökens utvärdering. Vid installation , av reflektor, jämfördes laddningsströmmen i reflektorsystemet med ett närstående system utan reflektor med resultatet 1,69 A relativt 0,83 A. Vid två andra tillfällen , gjordes mätning av laddningsströmmen före respektive omedelbart efter montage av reflektor. Mätresultaten före/efter montage blev 1,34 A/2,15 A respektive 1,22 A/2,15 A. Även om absoluta prestanda inte kan bestämmas ur sådana mätningar ger de en bra indikation på funktionen. Batterispänningen är annars den parameter som lättast kan iakttagas i fält och ge ett ungefärligt mått på systemets status. Sida 6 (14)

12 I anslutning till en reparation den 19 februari uppmättes batterispänningen på en station med reflektorsystem till 12,2 V. Vid återbesök på morgonen den 23 februari hade spänningen ökat till 12,6 V. Man kan anta att batteriet inte var fullt laddat vid den första mätningen eftersom spänningen ökat med 0.4 V uppmätt vid lågljustid, tidigt på morgonen. Vid jämförelse med laboratoriesystemen som också uppvisar näst intill samma slutvärden ökar spänningen för referenssystemet med 0,25 V medan ökningen i reflektorsystemet bara är 0,11 V. Här kan man också se att under lördagen den 21 februari, som var en dag med mycket solinstrålning, inträtt laddningsbegränsning i reflektorsystemet men ej i referenssystemet. Totalt sett tyder dessa tecken på att reflektorn på systemet i fält givit ett bättre utbyte i systemet än om den inte funnits. I motsvarande grad är det svårt att kvantifiera storleken av förbättringen. 3.3 Orientering och placering Tillgängligheten hos systemen har som tidigare nämnts varierat kraftigt. I något fall förväntades spänningen i systemet ligga högre än vad som detekterats. Trots problem med hög växtlighet runt omkring har stationens solcellsmodul en gynnsam riktning nästan rakt söder ut med fritt ljusfält längs kraftledningsgatan. Här borde reflektorn göra stor nytta men försöket har alltså inte kunnat påvisa det. Ett annat exempel finns där stationen i och för sig placerats öppet trots mycket skog runt omkring. Här har laddningsnivån inte upprätthållits varför man kanske till och med skulle överväga att ta bort reflektorn i avsikt att öka andelen diffus instrålning som skärmas bort. Figur 3.1 Frånskiljarstationer som haft problem att upprätthålla spänningsnivåerna i batterierna trots en inte allt för ogynnsam placering. T.v. frånskiljarstation med fri sikt söderut, t.h. placering vid en öppning mot söder i skogen. Sida 7 (14)

13 4 Laboratoriemätningar En viktig del i utvärderingsarbetet har varit den prov- och referensuppställning med solcellsmoduler med respektive utan tillsatsreflektorn. Här följs belastning, laddningsström och batterispänning kontinuerligt med hjälp av mätningar med logger. 4.1 Nytta med reflektorn Det råder ingen större tvekan om att reflektorn verkligen gör nytta. Som exempel kan man titta på början av januari. Med bara några få solglimtar från den 1 till den 9 januari sjunker spänningen med 0,4 V till 12,13 V i reflektorsystemet respektive 12,02 V i referenssystemet. Den 10 januari kommer solen fram, se figur 4.1. Laddningsströmmen blir som högst 1,5 A i reflektorsystemet men bara 0,25 A i referenssystemet. Vid utgången av den 14 januari har ytterligare lite laddning tillförts. Spänningsnivåerna ligger då på 12,20 V och 11,98 V i reflektor- respektive referenssystem Ubatt [V] U reflektorsyst U referenssyst I [ma] PVström reflektorsyst PVström referenssyst :00 24: : : : :00 Figur 4.1 Spänningsnivå och laddningsström i reflektorsystem respektive referens. Sida 8 (14)

14 4.2 Den reala lasten I de första jämförelserna mellan system med reflektor och referens utan sådan, utnyttjades ett system med närmast oändlig last, det vill säga all solcellsproducerad el kunde nyttiggöras. Med frånskiljarsystemen är så inte fallet. I normal drift utgör styrutrustningen en konstant last om 60 ma. Det medför en energiförbrukning omkring Wh per månad eller sammantaget en årslast om 6600 Wh. Under 2003 levererade solcellsmodulen Wh i reflektorsystemet och Wh i referenssystemet, se figur 4.3. Förlusterna, som sannolikt uppstår på grund av att batterier har begränsad kapacitet, uppgår således till ungefärligen 50 % på årsbasis. Energiutbytessiffrorna för 2004 går i samma riktning, möjligen något men obetydligt lägre. Batterierna som används är Yuasa NPL38-12I. Det är två stycken parallellkopplade batterier om 12 V och 38 Ah vardera i respektive system. 4.3 Energiutbyte I mätningarna från 1999, se figur 1, uppmättes resultat som visade på stora utbytesförbättringar, omkring 30 %, med reflektor under vintermånaderna, se vidare figur Energi [Wh] med refl utan refl Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec 1999 Figur 4.2 Utbyte uppmätt i ett tidigt provsystem med och utan reflektor. Mätresultaten i figurerna redovisas i absoluta tal av energi utan hänsyn till systemets storlek. Det innebär att resultaten från 1999 härrör från ett annat system än vad som använts till redovisade mätningar 2003 och Vidare är ju mätresultaten direkt väderberoende vilket försvårar jämförelse mellan åren. Förhållandet med och utan reflektor är dock alltid jämförbart inom respektive månad. Sida 9 (14)

15 Energi [Wh] med refl utan refl Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec 2003 Figur 4.3 Utbyte uppmätt på laboratoriefrånskiljarsystemet med reflektor och referenssystem Den utbytesförsämring på årsbasis på grund av reflektorns skuggande effekt sommartid, som tidigare antogs ligga i storleksordningen 25 % förbättras således i det verkliga systemet till 10 %. Vilket i sig ändå blir en ointressant siffra eftersom den drunknar i de totala systemförlusterna. Mätresultatet för 2004 presenteras i figur Energi [Wh] med refl utan refl Jan Feb Mar Apr Maj Jun jul Aug Sep Okt Nov Dec 2004 Figur 4.4 Utbyte från solcellsmodulen i laboratoriefrånskiljarsystemet uppmätt Sida 10 (14)

16 Av figurerna 4.3 och 4.4 framgår också att man fått en verklig utjämning över året av energiutbytet från solcellsmodulen med reflektor. 4.4 Nyttoperiod Det är tydligt att reflektorns vinstsäsong är ganska kort. Åtminstone är den kortare än förväntat, åter igen refererande till de initiala försöken vid Älvkarlebylaboratoriet. Redan i slutet av februari, se figur 4.5, ser man att referenssystemet börjar ligga högre i spänning. Värdena som redovisas i följande figurer är uppmätta nattetid för att inte påverkas den spänningsstegring som hör samman med laddning av batterierna. Batterispänning 15.0 Ubatt [V] U reflektorsyst U referenssyst 1.0 Udiff [V] JAN 2004 U reflektorsyst - U referenssyst FEB MAR APR MAJ JUN JUL Figur 4.5 Batterispänningen uppmätt i laboratoriesystemen under första halvåret När september nås börjar energiutbytet från solcellen i reflektorsystemet överstiga referenssystemets. Ändå är spänningsnivån högre i referenssystemet ända fram till början av december, se figur 4.6. Sida 11 (14)

17 Batterispänning 15.0 Ubatt [V] U reflektorsyst U referenssyst 1.0 Udiff [V] JUL 2004 U reflektorsyst - U referenssyst AUG SEP OKT NOV DEC JAN 2005 Figur 4.6 Batterispänningen uppmätt i laboratoriesystemen under andra halvåret Trots att utbytet, i energi räknat, är högre för reflektorsystemet i mars månad ligger batterispänningen högre i referenssystemet. Vad som händer är att vid mycket höga instrålningsnivåer den 21 februari inträder laddningsbegränsning i reflektorsystemet, se figur 4.7. Sida 12 (14)

18 Ubatt [V] U reflektorsyst U referenssyst I [ma] PVström reflektorsyst PVström referenssyst : : : :00 Figur 4.7 Spänningsnivåer och laddningsströmmar den 19 till 23 februari. Man ser tydligt hur laddningsbegränsning inträder den 21 februari. 5 Slutsatser Otvivelaktigt ökar utbytet från reflektorsystemet under den kritiska perioden på året, men det är svårt att fältmässigt kvantifiera storleken på ökningen. Den huvudsakliga förbättringen yttrar sig under soliga dagar i början av året. Med normalt ljusinfall och användande av systemet, finns ingen risk att totala energiförsörjningen över året ska bli otillräcklig. Med reflektorns hjälp har spänningsnivån hållits över 12 V hela året, vilket ej varit fallet för referenssystemet. Den initiala idén om årstidsutjämning har fungerat i allra högsta grad. Mekaniskt har inga problem uppdagats med reflektormontagen under provperioden. Nätägaren kommer att låta provsystemen sitta kvar. I de fall reflektorer monterats ned kommer dessa att återanvändas på andra platser i elnätet. Sida 13 (14)

19 6 Referenser 1. Setterwall C. (2000) Solceller, Sammanfattning och uppdatering av Elforsks LCI-studier inom solcellsområdet, Rapport, SwedPower AB. 2. Karlsson B., Helgesson A., Rönnelid M., (2001) Utveckling av moduler med överliggande reflektorer för fristående solcellssytem för årtidsutjämning och för att undvika snö och frostbeläggning, U 01:39, Vattenfall Utveckling AB. 3. Krohn P., (2002) "Utveckling av överliggande reflektorer för fristående solcellssystem för årstidsutjämning, lägesrapport ", PM UD 02-02, Vattenfall Utveckling AB. 4. Krohn P., (2003) Utveckling av överliggande reflektorer för fristående solcellssystem för årstidsutjämning UD 03:15, Vattenfall Utveckling AB. Sida 14 (14)

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Vill du vara fri och ha samma tillgång till el som hemma?

Vill du vara fri och ha samma tillgång till el som hemma? Vill du vara fri och ha samma tillgång till el som hemma? EFOY COMFORT 365 dagar utan stickkontakt EFOY COMFORT. Den helautomatiska, tysta elförsörjningen på alla platser, i alla väder och under alla årstider.

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

***** Testa laddbara batterier

***** Testa laddbara batterier ***** Testa laddbara batterier Kort version Ett laddbart batteri laddar man upp med energi från solceller eller från elnätet. Men får man tillbaka lika mycket energi som man stoppar in? Så här kan du göra

Läs mer

ANSLUTNING AV SOLENERGI

ANSLUTNING AV SOLENERGI ANSLUTNING AV SOLENERGI Vattenfall Eldistribution Februari 2017 STARK TRO PÅ SOLENERGITILLVÄXT I SVERIGE En miljon prosumenter år 2040. 100 % förnybart, 10% solenergi. Gynnsam lagstiftning, prissättning

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Solceller i Lantbruket

Solceller i Lantbruket Solceller i Lantbruket Hässleholm 2014-03-07 Agenda 1.Vilka är vi? 2.Varför solceller och vad är det? 3.Hur fungerar en solcellsanläggning? 4.Vad ska man tänka på som köpare 5.Referensanläggningar GermanSolar

Läs mer

FÖRSTUDIE OM SOLFÖLJANDE SYSTEM

FÖRSTUDIE OM SOLFÖLJANDE SYSTEM FÖRSTUDIE OM SOLFÖLJANDE SYSTEM Mikael Svensson 2002-08-15 Förstudie om solföljande system Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall Utveckling AB, Decentraliserade energilösningar 2002-08-15 U 02:72 Författare

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Solcellsregulator 12/24V 30A

Solcellsregulator 12/24V 30A Solcellsregulator 12/24V 30A Bruksanvisning 1 Anslutningsdiagram Solpanel Lågspänningsbelastning Säkring Säkring Eventuell inverter Följ ovanstående diagram. Säkringarna ska fysiskt vara nära batteriet,

Läs mer

EFFECTA SOLCELLER INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA. 016-02-02

EFFECTA SOLCELLER INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING. Rev. EA. 016-02-02 EFFECTA SOLCELLER INSTALLATION SKÖTSEL SERVICE MONTERING Rev. EA. 016-02-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Symboler 2 Varningsskyltar 2 Garanti 3 Allmänt 4 Teknisk data 5 Funktion 6 Före installationen

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Johan Nilsson Avd. f. Energi & ByggnadsDesign, Lunds tekniska högskola Disposition Bakgrund Metod för att utvärdera olika

Läs mer

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100

Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Uppföljning av drift, solcellsanläggning Kv Lugnvattnet 2 Obj nr 6100 Familjebostäders solcellsprojekt Lysande Slutrapport av datainsamling 2004-2006 Jonas Hedström Energibanken i Jättendal AB Mars 2006

Läs mer

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND 2012 Omsättning Antal anställda HSB BRF Övriga Brf Bostadsrätter Hyresrätter 162,9 Mkr 97 st. 138 st. 17 st. 10 500 lgh 1200 lgh KLIMAT & ENERGIMÅL HSB

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Solgården. Stefan Larsson

Solgården. Stefan Larsson Solgården Stefan Larsson Bakgrund Stefan Larsson (FoU solenergi + lokal småskalig energiproduktion ) Björn Karlsson, Bengt Perers, & Andreas Fieber (FoU energi i byggnader, LTH) Georg Lagnerius, David

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument * Kort version Prova Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument Hur skall solcellen riktas Hur skall speglarna vinklas Tag en lös spegel och rikta solkatten mot solcellen Samarbeta med

Läs mer

Vi säljer färdiga systempaket som man lätt kan bygga på med extra paneler och batterier då energibehovet växer.

Vi säljer färdiga systempaket som man lätt kan bygga på med extra paneler och batterier då energibehovet växer. 3 olika paket SOLEL TILL FRITIDSHUSET med Naps Standard och Mediumsystem 50W, 80W, 125W Med Naps Standard och Medium-systemen kan man sköta fritidsbostadens belysning, kylskåp, radio och TV. Till bastun

Läs mer

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Mallen skapad av Peter Hildingsson: -- Utgåva DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Bakgrund Detta material ska fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna följa upp och kontrollera företagets drivmedelsförbrukning.

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Flexibel lösning för elkvalitetsproblem. Ensto Voltage Booster Get boosted!

Flexibel lösning för elkvalitetsproblem. Ensto Voltage Booster Get boosted! Flexibel lösning för elkvalitetsproblem Ensto Voltage Booster Get boosted! Power quality by Ensto Vad kan Voltage Boostern göra för dig? Ensto, leverantör av lösningar för eldistribution, har tagit ett

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Elevhandledning Experiment i miljöfysik Mats Areskoug Solceller Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Inledning Solceller ger elektrisk ström när solen lyser på dem. De består av specialbehandlade

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden

Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Hogre spanningar har inforts 130 kv 220 kv 1936 i Sverige och varlden 380 kv 1952 i Sverige och varlden Justera spanningarna 380 kv blir 400 kv blir 410 kv Coronaförlusten kan uppgå till 1 kw per 10 meter.

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

** Mät solstrålningen

** Mät solstrålningen ** Mät solstrålningen Kort version Prova att mäta Klar himmel Molnigt Mulet Mitt på dan Morgon och kväll Söder, öster, väster, norr Rakt upp eller vinklat 1 *** Mät solstrålningen Utförlig version Att

Läs mer

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 www.euronom.se EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 TM VACCUMRÖRSOLFÅNGARE Med vaccumrörsolfångarna, ExoSol OPC 10 och OPC 15, kan inte bara den direkta solstrålningen (som hos plana fångare), utan även den

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1/2 Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först...3 Sammanfattning...3 Teknisk data...3 Installation...5 Varning-viktigt...5 Display-enhet...5 Shunt-och kablage...5

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10

Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel. Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Utveckling och Marknadsläge för Solvärme och solel Björn Karlsson Mälardalens högskola 2012-11-10 Gammalt Budskap Solelsystem är för dyra! Solvärmesystem har låg täckningsgrad och kan ej konkurrera med

Läs mer

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 GS1 GDSN Major Release 3.1 Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 Inledning Den 7 oktober 2014 i Rom godkände GDSN användargrupp datumen för införandet av Major Release 3.1. Införandet påbörjas

Läs mer

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä

InnoVentums idé. Vårt Solar Power Set består av. 8 fotovoltaiska (PV) paneler. 8 mikroinverter. Monteringssystem för PV panelerna. Konstruktion i trä SOLAR POWER SET GRÖN OCH HÅLLBAR ELPRODUKTION InnoVentums idé InnoVentums Solar Power Set är en solpanelsmodul med en kapacitet på 2kWp. Den är perfekt anpassad för både privat och industriellt bruk. PV

Läs mer

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri

Ta vara på solen. El från solen Solect Power AB Malin Åman Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri Ta vara på solen El från solen Solect Power AB Malin Åman 2016-12-06 Energi on Tour på Röshults Vedugnsbageri INNEHÅLL Solect Power AB Solceller - Tekniken Solceller Potentialen Solceller - Ekonomi Några

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik

Översiktligt PM Geoteknik Götene kommun Nordskog et. 2-3, Lundsbrunn et. 1-2 och Truve/Svanvik et. 1 Objektnummer 103603 Översiktligt PM Geoteknik 2010-07-12 Dokumentinformation 103603 Lundsbrunn et. 1-2, Nordskog et. 2-3 och Truve/Svanvik

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå

solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå innehållsförteckning kort historia utvinning energiomvandlingar miljövänlighet användning energikällans framtid kort historia På solenergiteknik.se

Läs mer

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader

Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Solceller för elproduktion vid Stockholm Vattens Dricksvattenverk - Undersökning av möjligheter och kostnader Peder Häggström Vattenproduktion Processutveckling Stockholm Vatten VA AB Innehåll Slutsatser...

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-24 Dnr: 11-1283 1(8) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se Frågor och svar avseende upphandling av administration av Telepriskollen

Läs mer

Resultat från energiberäkning

Resultat från energiberäkning Resultat från energiberäkning 2012-09-06 21:32 Utförd av:, konsult.ing.byrå AB Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. Sammanfattning Klimatzon: III Södra Sverige Närmaste ort: Göteborg Län:

Läs mer

** Bygg en bil som laddas av solceller

** Bygg en bil som laddas av solceller ** Bygg en bil som laddas av solceller Kort version Prova Låt solcellerna ladda batteriet i 5 minuter Hur länge kör bilen på en laddning Hur långt kör bilen på en laddning 1 ** Bygg en bil som laddas av

Läs mer

Välkomna till informationsmöte

Välkomna till informationsmöte Välkomna till informationsmöte Lundby Södra anläggningssamfälligheter Flygfoto över nybyggda Lundby, 1973. Bildkälla: Örebro stadsarkiv Information från Värmegruppen Agenda Värmegruppen informerar om arbetet

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC

Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC Sida 1 av 13 Solceller på tak på Uppsala Universitet hus 20 EBC Utredning / teknisk redovisning av solcellsystem Ramböll Sverige AB, 2006-02-20 Beställare: Elkonsult: Göran Nyhlin Tommy Berggården Akademiska

Läs mer

Materialet under denna rubrik är under utarbetande och ej fullständigt.

Materialet under denna rubrik är under utarbetande och ej fullständigt. Sekvenser av experiment och annan verksamhet inom Klimat-X Här presenterar vi några tänkbara sekvenser av experiment och förslag till uppföljning med arbete i skolan, studiebesök mm. Materialet under denna

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Laddning av batterier

Laddning av batterier Laddning av batterier Celltech AB 2012-11-20 Laddning av de olika batterityperna görs enklast och säkrast med de laddare som normalt följer med den utrustning som innehåller batterierna. Ibland kanske

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Sjöar. Mark. Avdunstning. Avdunstningen från en fri vattenyta (sjöar, hav, dammar mm.) kan således principiellt formuleras

Sjöar. Mark. Avdunstning. Avdunstningen från en fri vattenyta (sjöar, hav, dammar mm.) kan således principiellt formuleras Avdunstning Avdunstning Energi från solen tillförs en fri vattenyta och omvandlar vattnet till vattenånga. När avdunstningen ökar kommer luften till sist att mättas av vattenånga och kondensation börjar.

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

5. Framtagning av ett vinnande koncept

5. Framtagning av ett vinnande koncept 5. Framtagning av ett vinnande koncept 5.1 Funktionell modellering Tidigare i projektet lokaliserades starka och svaga delsystem.vid utvecklandet av nya lösningar bestämdes att så många starka delsystem

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Solcellspaneler för leksaksdrift

Solcellspaneler för leksaksdrift ***** Mera om Solcellspaneler för leksaksdrift Att finna lämpliga solceller eller solcellspaneler för leksaksdrift är inte lätt. Det är en rad egenskaper man måste beakta, t.ex. solcellens typ, spänning,

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Model 9035 - Battery Charger/UPS

Model 9035 - Battery Charger/UPS Model 9035 - Battery Charger/UPS Introduktion Option 9035, Battery Charger/UPS har följande huvudfunktioner:! Används som reservkraftsystem i EXOflex tillsammans med Main Power PIFA EP1011 och två seriekopplade

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer