KeepItSafe. Allmänna villkor KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR HÄREFTER KIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KeepItSafe. Allmänna villkor KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR. 988 882 100 HÄREFTER KIS"

Transkript

1 KeepItSafe Allmänna villkor KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR HÄREFTER KIS 1. Inledning Dessa allmänna villkor, och eventuellt tillhörande bilaga, regulerar de villkor som Kunden ställs under när denne använder sig av KIS hemsida, när man loggar in, beställer eller tar tjänsten från KIS i användning. De allmänna villkoren är alltid en del av Avtalet med Kunden och kompletterar eventuellt särskilda villkor som behandlar mer specifika aspekter av tjänsten. I händelse av konflikt mellan de allmänna villkoren och särskilda villkor som är knutna till tjänsten, går de särskilda villkoren, tillsammans med eventuella ändringsbilag, till fördel. Tjänsten levereras av KeepItSafe Norway AS med den företagsadressen som är gällande på företagsregistret. Hemsidan följer: Tjänster från KIS är löpande tjänster med bindningstid beskriven i beställningsformulär eller i tjänstebeskrivning. Tjänsten blir automatiskt förnyat enligt gällande villkor tills skriftlig uppsägning av tjänsten är avgiven. Uppsägning av tjänsten påverkar inte Kundens plikt att betala kvarvarande del av existerande kontrakt, men medför att ny avtalsperiod inte inleds. De allmänna villkoren och den särkilda tjänstebeskrivningen med eventuella bilagor, regulerar det fullständiga Avtalsförhållandet mellan parterna och fastställer parternas skyldigheter, samt ersätter alla tidigare avtal om tjänsten. Definitioner. Avtalet: De allmänna villkor och de särskilda villkor som beskriver den konkreta tjänsten som Kunden har beställt. Tjänstebeskrivning: Särkilda villkor som beskriver villkor och egenskaper för den konkreta tjänsten som Kunden har beställt från KIS. Dessa villkor är alltid beskrivna under överskriften Tjänstebeskrivning. Kunden: Vederbörande juridisk eller fysisk person som har ingått detta avtal, eller annan som har fått tillgång till tjänsten genom användning av Kundens administrastionsverktyg eller lösenord.

2 2. UPPSTART Avtalet förpliktar parterna ömsesidigt från den tidpunkt KIS har bekräftat beställningen/uppdraget antingen via e-post, eller genom signatur. Avtalsperioden löper från tidpunkten som faktura har blivit utfärdad av KIS (fakturadatum), eller från tidpunkten då tjänsten blev tillgänglig för Kunden. 2.1 Särskilt om automatiserade och elektroniska beställningar: För tjänster som är beställda via KIS hemsida förbehåller sig KIS rätten att häva avtalet även efter att beställningen/uppdraget är bekräftat av Kunden. KIS förlorar rätten att häva avtalet om detta inte åberopas 5 dagar efter att bekräftelsen är angiven. 3. REKLAMATIONER Kunden skall utan dröjsmål framlägga reklamation senast 5 dagar efter att brist i fullförande av tjänsten upptäcks, eller borde ha upptäckts. //Vid berättigad reklamation där omständigheter inte ger grund för upphävning av kontraktet råder, kan Kunden återhålla upp till 20% av årlig kostnad inkl. moms.// 4. TILLGÄNGLIGHET Tjänsten ska vara tillgänglig 24/7/365 med undantag för: - Planerat underhåll (underhåll och uppgradering som blir anmält minimum 24 timmar på förhand). Planerat underhåll kommer endast ske mellan 18:00-08:00. - Driftstopp upp till 20 timmar per månad. 5. PRIS OCH BETALNING 5.1. Allmänt a) Pris för registrering och drift av tjänster framgår specifikt i beställningsformuläret eller särskild bilaga. KIS kan neka Kunden tillgång eller ändra tjänstens administrationsverktyg (lösenord etc.) tills betalning för tjänsten är registrerad. Vid avvikelser på bestämmelser om betalning och/eller som resultat av annat kontraktsbrott kan tjänsten spärras (ref. punkt 16) utan vidare förvarningvid kontraktsbrott kan all data som är lagrad åt Kunden raderas eller inaktiveras efter 14 vardagar från den dagen tjänsten stängs av. Det tilkommer en avgift på Kr. 1.29,- + moms vid ominstalasjon av tjänst efter inbetaling av utestående faktura.

3 b) Varje avtalsperiod förnyas kontinuerligt i intervaller som framgår av beställningsformulär eller särskilt bilag, och faktureras i förskott. c) Betalning skall ske enligt angivna fakturadetaljer. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta och påminnelseavgift som regleras av akutell lagstiftning. d) Alla priser är angivna exklusive eventuella statliga avgifter så vida annat inte framgår. 5.2 Prisförändingar Information om prisförändringar skall alltid upplysas Kunden. KIS skall kunna framvisa att e- post gällande evenutell prisförändring har blivit skickad till kundens uppförda kontaktperson. Prisförändringar gällande tjänsten startar från dagen kunden blivit upplyst om ändringen Prisförändringar utan föregående meddelande KIS har rätt att årligen justera abonnemangspriser enligt konsumentprisindex utveckling utan särkild förvarning om detta Prisförändringar i avtalsperioden KIS kan när som helst under avtalsperioden ändra priserna med tre månaders förvarning om ändringen. Prisändringen kommer ha betydelse för gällande och framtida avtalsperioder. Vid motsättning av prisökningen skall detta förmedlas i tre månaders perioden innan prisförändringen träder i kraft. Tjänsten kommer i angivna tillfälle betraktas som uppsagd, och kunden behåller samma villkor i kvarstående avtalsperiod. För övrigt hänvisas detta i allmänna villkor för uppsägning ref. punkt SUPPORT 6.1 Allmänt Vid behov av hjälp för eventuella felsituationer kan Kunden vända sig till KIS support. KIS erbjuder support på norska och engelska. Vid support via e-post mottar Kunden ett kvitto på att hänvändelsen är mottagen av KIS. I sådana tillfällen löper fristen för återkoppling från tidpunkten Kunden mottar kvitto. KIS kan efter önskan och uppmaning från kunden felsöka problem utanför KIS ansvarsområden och därefter kräva ersättning för detta. Arbetet faktureras i dessa tillfällen per påbörjad timme med avtalat timmespris.

4 KIS är inte ansvariga för programvaror som är levererade av tredjepart och supporterar inte frågor gällande dessa. 6.2 Support och tillgänglighet Supporten är tillgänglig alla vardagar mellan 08:00 och 16:00. Hänvändelser utanför dessa tider meddelas till en vakttelefon. Support anses kontraktmässigt tillgänglig om följade kriterier är uppfyllda: - Hänvändelser från Kunden på vardagar mellan skall få upprättad telefon kontakt med en person i KIS supportavdelning inom 30 minuter. - Kunden får svar på e-post inom 24 timmar räknat från tidpunkten Kunden mottog kvitto vid insänd hänvändelse. - Felsökning påbörjas inom 2 timmar från att kvittot är mottagen. 6.3 Felrapportering Rapportering av fel på tjänsten ska meddelas per telefon eller e-post enligt anvisningar på KIS hemsida. Återkoppling om status på eventuell felrättning ges per telefon eller e-post. Eventuell felrättning påbörjas av KIS senast inom 2 timmar (120 min) i kontorstid (08:00-16:00) och inom 3 timmar (180 min) utanför kontorstid (16:00-08:00). 7. ÖVERANVÄNDNING ELLER DRIFTPROBLEM Om Kunden överskrider den avtalade lagringsvolymen, skall KIS göra Kunden uppmärksam på detta, samt rekommendera Kunden att antingen inaktivera data eller uppgradera tjänsten till en högre kvot. Om kunden inte följer upp rekommendationen inom 3 arbetsdagar, kan KIS uppgradera Kundens avtalade lagringsvolym till passande kvot. Kunden blir då förpliktad till de villkor som gäller för den valda lagringskapaciteten. KIS kan vid överskridande av volym efter tio (10) dagar välja att avsluta tjänsten ref. punkt KONTROLL OCH SÄKERHET Meddelande om tjänsteändringar och dyl. ges via e-post till vederbörande som står uppförd som kontaktperson hos Kunden. All korrespondens rörande t.ex. prisförändringar och annan kundinformation kan meddelas över e-post. E-poster från KIS till Kunden anses som mottagna och tillkännagivna förutsätt att KIS kan framvisa att e-posten har blivit skickad till den tjänsteserver som e-posten är knuten till, samt att e-postadressen sammanfaller med kontaktinformation uppgiven från Kunden vid utsändelsens tidpunkt.

5 8.1 Säkerhet och internkontroll KIS förmodar att vederbörande som står som kontaktperson och/eller uppförs som mottagare av e-post, också har förfoganderätt över tjänsten. Rätten förmodas innefatta radering, annullering, rekvisition av data, e-post m.m. eller andra dispositioner som helt eller delvis vidrör tjänsten och dets omfång. Kundens verkställande direktör, eller liknande, kan alltid förfoga över tjänsten. Av säkerhetsmässig hänsyn kan KIS välja att använda sig av elektroniska eller hardcopy formulär för användning av tjänstens funktioner. I sådana tillfällen förpliktar sig Kunden att använda sig av formuläret som framställts av KIS. De olika formulären kan rekvireras från KIS hemsida. Kunden skall ha lösenord som används som säkerhetsmekanism vid inloggning. KIS förutsätter att Kunden själv har värderat lösningen från KIS som tillfredställande gentemot egna offentligt rättsliga plikter och ev. interna instruktioner och branschpraxis. Parterna håller sina egna intressen tillräckligt försäkrade. KIS kommer inte under några omständigheter acceptera ansvar om Kunden har försummat denna plikt. Förluster som följd av brist på försäkring eller interna handlingar kan under inga omständigheter krävas från KIS. Kunden förpliktar att försäkra innehållet i data om innehållet antas vara unikt. Detta gäller också om ett eventuellt fel vid försändning, eller mottagsregistrering, kan medföra en risk för ekonomisk förlust. 8.2 Kryptering KIS erbjuder ingen lagring eller uppbevaring av krypteringsnycklar som är upprättade för tillgång till tjänsten eller data som är överförd till KIS. Kunden måste på egen hand lagra lösenordet på ett ansvarsfullt sätt. Kunden är medveten om om att man inte kan dekryptera data / filer till ett läsligt format utan det unika lösenordet. 8.3 Rapporter Kunden mottar e-postrapporter efter varje utfört backup-jobb. Kunden är ansvarig att undersöka att de filer och mappar som Kunden önskar säkerhetskopierade presenteras i backup-rapporten. Om Kunden inte mottar e-postrapporter är Kunden själv ansvarig att meddela KIS om detta. Vid eventuella felmeddelanden måste Kunden snarast kontakta Leverantören. Leverantören är inte ansvarig för konsekvenser som kunde undgåtts genom att rapporterna blev granskade och uppföljda av Kunden.

6 8.4 Tystnadsplikt All information som parterna blir bekanta med i förbindelse med genomföringen av Avtalet skall behandlas konfidentiellt och inte göras tillgänglig för utomstående utan skriftligt samtycke från den andra parten. En av parterna kan dock tillgängliggöra sådan information för utomstående om: - Denna redan var bekant med informationen då den blev mottagen utan förpliktelser eller konfidentialitet. - Den är eller kommer att bli tillgänglig på ett eller annat vis utan att ett misstag har begåtts utav en av parterna. - Eller blir mottagen från andra på rättmässigt vis utan förpliktning om konfidentialitet. Bestämmelsen i första stycket är inte ett hinder för utlämning av information som krävs framlagda i förbindelse med föreskrifter utfärdade av erkänd börs, om det krävs av en offentlig myndighet som har befogenhet, eller blir pålagda av kompetent domstol. Vid möjlighet skall den andra parten underrättas innan sådan information utges. Parterna kan också vidareföra information till utomstående i den utsträckning detta är nödvändigt för genomförandet av Avtalet, med förutsättning att mottagare av informationen blir pålagd förpliktelse till konfidentialitet så som det framgår av denna punkt. Bestämmelsen i första stycket är inget hinder för att parterna ska utnyttja erfarenhet och kompetans som utveckas i samband med genomförandet av Avtalet. 9. NYA VERSIONER TREDJEPARTS PROGRAMVARA ETC. KIS kan kräva att Kunden skall gå över till en ny version om versionen Kunden har tillgång till inte längre supporteras av KIS programvareleverantörer. KIS erbjuder inte support på andra leverantörers programvaror eller hardware. 10. SÄRSKILT OM REKONSTRUKTION AV DATA Det kan inte göras andra krav mot KIS för fel, brister på eller förlust av data än det som följer av punkterna a) till c) nedanför. Således kan KIS inte göras ansvarig för förlust av data m.m. så vida det har förekommit grov oaktsamhet av KIS. Ansvar kan heller inte under några omständigheter riktas mot KIS när rekonstruktion m.m. enligt nämnda bestämmelser är genomfört. a) I händelse av fel vid, brister på eller förlust av kundens data som orsakats av grov oaktsamhet från KIS, skall KIS omgående ersätta, eller om nödvändigt rekonstruera data för egen räkning. b) Om KIS på egen hand inte klarar att utföra rekonstruktion av data, skall i detta tillfälle som nämnt i a), rekonstrueras i samarbete mellan parterna eller med hjäp av tredjepart. KIS kan

7 inte göras ansvariga för förlust av data m.m. när rekonstruktion enligt nämnda bestämmelser är genomförda. c) Vid omständigheter som orsakats av Kunden, har KIS inte ansvar för fel vid, brist på eller förlust av data. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till, fel eller brister vid datamaterial som är levererat av Kunden. Detta gäller också vid fel på Kundens programvara, förlust under transport av data, och fel eller bristande information till KIS, t.ex. ändringar om datans omständigheter. Om KIS utsätts för extra resursförbrukning som följd av omständigheter orsakade av kunden, skall kunden ersätta KIS efter det dokumenterade resursförbruket utifrån vad sådana situationer eventuellt medför. Oavsett orsaken till fel eller förlord data skall felet lösas och data rekonstrureras fortast möjligt i samarbete mellan parterna. Leverentören rekonstruerar den data som kunden önskar säkerhetskopiering av. Leverantören är inte ansvarig för innehållet av, eller kvaliteten till den data som rekonstrueras. 11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Ett avtal med KIS för leverans av tjänster är inte en överlåtelse av rättigheter till programvara, osv. Kunden erhåller en icke-exklusiv, icke överförbar och begränsad nyttjanderätt mot betalning av vederlag så länge tjänsten levereras, och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 12. FORCE MAJEURE Om Avtalets genomförande helt eller delvis hindras, eller i väsentlig grad försvåras av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, upphävs parternas förpliktelser i den utsträckning som omständigheten är relevant, och för så lång tid som omständigheten varar. Sådana förhållanden inkluderar, men är inte begränsade till, strejk, lockout, linjefel hos telefonoperatören, samt efter vilken omständighet som enligt svensk lag bedöms som force majeure. En av parterna kan säga upp Avtalet med 3 månaders skriftlig underrättelse räknat från dagen underrättelsen blev skickad, om force majeure-omständigheten gör det särskilt betungande att upprätthålla Avtalet. 13. ÖVERLÅTELSE OCH FLYTT

8 13.1 Kunden Kunden kan inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under avtalsperioden utan skriftligt samtycke från KIS. Detta samtycket förutsätter att Kunden har betalt fullt ut för alla tjänsterna som är beställda av KIS fram till utgången av respektive avtalsperiod. Kunden förpliktar sig att konsultera KIS om tjänsten kan levereras om flytt är önskvärt KIS KIS kan också överföra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal om tjänsten överförs till en enhet i länder som garanterar en adekvat nivå på behandling av uppgifter om kundens konto Samtycke för överförning 14. ANSVAR KIS kan också överföra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en enhet i länder som inte garanterar en adekvat nivå på behandling av sådan information, om kunden har samtyckt till överföringen. I brist på samtycke erfodras det enligt denna klausul att tjänsten kommer att avslutas. Kunden kommer i sådana tillfällen att återbetalas eventuella förhandsbetalda belopp som kvarstår av den innevarande tjänsteperioden. KIS eventuella ansvar begränsar sig till Kundens direkta och påvisbara ekonomiska förlust. KIS kan inte göras ansvariga vid en s.k. indirekt förlust, som bl.a. omsättningsförlust, förlust efter krav från tredjepart, etc. Ansvaret är begränsat till 50% av tjänstevärdet under avtalsperioden då fordran lämndes in. 15. UPPSÄGNING, STÄNGNING, RADERING AV DATA Kunden måste säga upp avtalet skriftligt senast trettio (30) dagar innan avtalsperiodens utgång. Uppsägning efter denna tidpunkt medför en ny avtalsperiod. Kunden måste betala för hela avtalsperioden. KIS kan säga upp avtalet med trettio (30) dagars förvarning, räknat från den dag KIS skickade uppsägningen. I sådana tillfällen skall kunden få krediterat resterande förhandsbetalda belopp för den kvarstående perioden.

9 Vid uppsägning av tjänsten kan all data som är lagrad åt Kunden raderas eller inaktiveras efter fjorton (14) arbetsdagar, räknat från tidpunken tjänsten blev avslutad. Kopia av data kan i denna tidsperioden rekvireras enligt gällande prislista. Möjligheten att rekvirera data gäller inte när KIS har rätt att hålla tillbaka data m.m. efter bestämmelse i punkt STÄNGNING Vid brott på bestämmelserna om betalning och/eller som följd av annat kontraktsbrott, kan tjänsten bli nedstängd utan närmare förvarning. Vid kontraktsbrott kan all data som är lagrad åt kunden raderas eller inaktiveras efter fjorton (14) arbetsdagar, beräknat från tidpunkten tjänsten blev nedsträngd. Radering av data får inte ske om kunden erbjuder tillfredställande säkerhet, ref. punkt 16.1(3) Retentionsrätt KIS kan neka kunden tillgång / administrationsrätt till servern och egen data. KIS kan också neka användning av filer, data m.m., tills full betalning har registrerats. KIS kan inte under några omständigheter utöva retentionsrätt eller rätten att radera innehåll, om kunden inom fjorton (14) dagar från besked om radering eller inaktivering erbjuder tillfredställande säkerhet för det obetalda kravet, eller för framtida bruk av tjänsten/erna. Bankgaranti från en erkänd finansiell institution för enastående inklusive ränta med förfall upp till fjorton (14) dagar från dagen för överföring rekvisition filer eller återutgivning av administrasjonsknøkler skal anses tillfredsställande säkerhet Procedur vid uppsägning, retentionsrätt och stängning Hänvändelser skall ske till företagets adress som det framgår på KIS hemsida. 17. LOVVAL, RÄTTSLIG MÖTESPLATS Parternas rättigheter och skyldigheter efter avtalet är bestämt efter norsk lag. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna om tolkning eller rättföljder av avtalet, kan det krävas att förhandlingar ska prövas. Skulle sådana förhandlingar inte leda till en lösning inom sextio (60) arbetsdagar från att kravet om förhandling blev rest, kan saken föras vidare till allmänna domstolar. Oslo Tingrett anses som den rättsliga mötesplatsen.

10 ** Detta avtal i två exemplar, varav kunden behåller ett exemplar. SIGNATUR Plats:, 2014 För kund: KeepItSafe Norway AS (KIS)

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT Avtal - Datum Sidor 2013-09-16 1( 7) Felanmälan/Support Felanmälan skall göras direkt till T3 företagssupport på nummer alt. : foretag@t3.se. Uppstår det störningar i nätet som är relaterade till nätägares

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer