KeepItSafe. Allmänna villkor KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR HÄREFTER KIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KeepItSafe. Allmänna villkor KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR. 988 882 100 HÄREFTER KIS"

Transkript

1 KeepItSafe Allmänna villkor KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR HÄREFTER KIS 1. Inledning Dessa allmänna villkor, och eventuellt tillhörande bilaga, regulerar de villkor som Kunden ställs under när denne använder sig av KIS hemsida, när man loggar in, beställer eller tar tjänsten från KIS i användning. De allmänna villkoren är alltid en del av Avtalet med Kunden och kompletterar eventuellt särskilda villkor som behandlar mer specifika aspekter av tjänsten. I händelse av konflikt mellan de allmänna villkoren och särskilda villkor som är knutna till tjänsten, går de särskilda villkoren, tillsammans med eventuella ändringsbilag, till fördel. Tjänsten levereras av KeepItSafe Norway AS med den företagsadressen som är gällande på företagsregistret. Hemsidan följer: Tjänster från KIS är löpande tjänster med bindningstid beskriven i beställningsformulär eller i tjänstebeskrivning. Tjänsten blir automatiskt förnyat enligt gällande villkor tills skriftlig uppsägning av tjänsten är avgiven. Uppsägning av tjänsten påverkar inte Kundens plikt att betala kvarvarande del av existerande kontrakt, men medför att ny avtalsperiod inte inleds. De allmänna villkoren och den särkilda tjänstebeskrivningen med eventuella bilagor, regulerar det fullständiga Avtalsförhållandet mellan parterna och fastställer parternas skyldigheter, samt ersätter alla tidigare avtal om tjänsten. Definitioner. Avtalet: De allmänna villkor och de särskilda villkor som beskriver den konkreta tjänsten som Kunden har beställt. Tjänstebeskrivning: Särkilda villkor som beskriver villkor och egenskaper för den konkreta tjänsten som Kunden har beställt från KIS. Dessa villkor är alltid beskrivna under överskriften Tjänstebeskrivning. Kunden: Vederbörande juridisk eller fysisk person som har ingått detta avtal, eller annan som har fått tillgång till tjänsten genom användning av Kundens administrastionsverktyg eller lösenord.

2 2. UPPSTART Avtalet förpliktar parterna ömsesidigt från den tidpunkt KIS har bekräftat beställningen/uppdraget antingen via e-post, eller genom signatur. Avtalsperioden löper från tidpunkten som faktura har blivit utfärdad av KIS (fakturadatum), eller från tidpunkten då tjänsten blev tillgänglig för Kunden. 2.1 Särskilt om automatiserade och elektroniska beställningar: För tjänster som är beställda via KIS hemsida förbehåller sig KIS rätten att häva avtalet även efter att beställningen/uppdraget är bekräftat av Kunden. KIS förlorar rätten att häva avtalet om detta inte åberopas 5 dagar efter att bekräftelsen är angiven. 3. REKLAMATIONER Kunden skall utan dröjsmål framlägga reklamation senast 5 dagar efter att brist i fullförande av tjänsten upptäcks, eller borde ha upptäckts. //Vid berättigad reklamation där omständigheter inte ger grund för upphävning av kontraktet råder, kan Kunden återhålla upp till 20% av årlig kostnad inkl. moms.// 4. TILLGÄNGLIGHET Tjänsten ska vara tillgänglig 24/7/365 med undantag för: - Planerat underhåll (underhåll och uppgradering som blir anmält minimum 24 timmar på förhand). Planerat underhåll kommer endast ske mellan 18:00-08:00. - Driftstopp upp till 20 timmar per månad. 5. PRIS OCH BETALNING 5.1. Allmänt a) Pris för registrering och drift av tjänster framgår specifikt i beställningsformuläret eller särskild bilaga. KIS kan neka Kunden tillgång eller ändra tjänstens administrationsverktyg (lösenord etc.) tills betalning för tjänsten är registrerad. Vid avvikelser på bestämmelser om betalning och/eller som resultat av annat kontraktsbrott kan tjänsten spärras (ref. punkt 16) utan vidare förvarningvid kontraktsbrott kan all data som är lagrad åt Kunden raderas eller inaktiveras efter 14 vardagar från den dagen tjänsten stängs av. Det tilkommer en avgift på Kr. 1.29,- + moms vid ominstalasjon av tjänst efter inbetaling av utestående faktura.

3 b) Varje avtalsperiod förnyas kontinuerligt i intervaller som framgår av beställningsformulär eller särskilt bilag, och faktureras i förskott. c) Betalning skall ske enligt angivna fakturadetaljer. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta och påminnelseavgift som regleras av akutell lagstiftning. d) Alla priser är angivna exklusive eventuella statliga avgifter så vida annat inte framgår. 5.2 Prisförändingar Information om prisförändringar skall alltid upplysas Kunden. KIS skall kunna framvisa att e- post gällande evenutell prisförändring har blivit skickad till kundens uppförda kontaktperson. Prisförändringar gällande tjänsten startar från dagen kunden blivit upplyst om ändringen Prisförändringar utan föregående meddelande KIS har rätt att årligen justera abonnemangspriser enligt konsumentprisindex utveckling utan särkild förvarning om detta Prisförändringar i avtalsperioden KIS kan när som helst under avtalsperioden ändra priserna med tre månaders förvarning om ändringen. Prisändringen kommer ha betydelse för gällande och framtida avtalsperioder. Vid motsättning av prisökningen skall detta förmedlas i tre månaders perioden innan prisförändringen träder i kraft. Tjänsten kommer i angivna tillfälle betraktas som uppsagd, och kunden behåller samma villkor i kvarstående avtalsperiod. För övrigt hänvisas detta i allmänna villkor för uppsägning ref. punkt SUPPORT 6.1 Allmänt Vid behov av hjälp för eventuella felsituationer kan Kunden vända sig till KIS support. KIS erbjuder support på norska och engelska. Vid support via e-post mottar Kunden ett kvitto på att hänvändelsen är mottagen av KIS. I sådana tillfällen löper fristen för återkoppling från tidpunkten Kunden mottar kvitto. KIS kan efter önskan och uppmaning från kunden felsöka problem utanför KIS ansvarsområden och därefter kräva ersättning för detta. Arbetet faktureras i dessa tillfällen per påbörjad timme med avtalat timmespris.

4 KIS är inte ansvariga för programvaror som är levererade av tredjepart och supporterar inte frågor gällande dessa. 6.2 Support och tillgänglighet Supporten är tillgänglig alla vardagar mellan 08:00 och 16:00. Hänvändelser utanför dessa tider meddelas till en vakttelefon. Support anses kontraktmässigt tillgänglig om följade kriterier är uppfyllda: - Hänvändelser från Kunden på vardagar mellan skall få upprättad telefon kontakt med en person i KIS supportavdelning inom 30 minuter. - Kunden får svar på e-post inom 24 timmar räknat från tidpunkten Kunden mottog kvitto vid insänd hänvändelse. - Felsökning påbörjas inom 2 timmar från att kvittot är mottagen. 6.3 Felrapportering Rapportering av fel på tjänsten ska meddelas per telefon eller e-post enligt anvisningar på KIS hemsida. Återkoppling om status på eventuell felrättning ges per telefon eller e-post. Eventuell felrättning påbörjas av KIS senast inom 2 timmar (120 min) i kontorstid (08:00-16:00) och inom 3 timmar (180 min) utanför kontorstid (16:00-08:00). 7. ÖVERANVÄNDNING ELLER DRIFTPROBLEM Om Kunden överskrider den avtalade lagringsvolymen, skall KIS göra Kunden uppmärksam på detta, samt rekommendera Kunden att antingen inaktivera data eller uppgradera tjänsten till en högre kvot. Om kunden inte följer upp rekommendationen inom 3 arbetsdagar, kan KIS uppgradera Kundens avtalade lagringsvolym till passande kvot. Kunden blir då förpliktad till de villkor som gäller för den valda lagringskapaciteten. KIS kan vid överskridande av volym efter tio (10) dagar välja att avsluta tjänsten ref. punkt KONTROLL OCH SÄKERHET Meddelande om tjänsteändringar och dyl. ges via e-post till vederbörande som står uppförd som kontaktperson hos Kunden. All korrespondens rörande t.ex. prisförändringar och annan kundinformation kan meddelas över e-post. E-poster från KIS till Kunden anses som mottagna och tillkännagivna förutsätt att KIS kan framvisa att e-posten har blivit skickad till den tjänsteserver som e-posten är knuten till, samt att e-postadressen sammanfaller med kontaktinformation uppgiven från Kunden vid utsändelsens tidpunkt.

5 8.1 Säkerhet och internkontroll KIS förmodar att vederbörande som står som kontaktperson och/eller uppförs som mottagare av e-post, också har förfoganderätt över tjänsten. Rätten förmodas innefatta radering, annullering, rekvisition av data, e-post m.m. eller andra dispositioner som helt eller delvis vidrör tjänsten och dets omfång. Kundens verkställande direktör, eller liknande, kan alltid förfoga över tjänsten. Av säkerhetsmässig hänsyn kan KIS välja att använda sig av elektroniska eller hardcopy formulär för användning av tjänstens funktioner. I sådana tillfällen förpliktar sig Kunden att använda sig av formuläret som framställts av KIS. De olika formulären kan rekvireras från KIS hemsida. Kunden skall ha lösenord som används som säkerhetsmekanism vid inloggning. KIS förutsätter att Kunden själv har värderat lösningen från KIS som tillfredställande gentemot egna offentligt rättsliga plikter och ev. interna instruktioner och branschpraxis. Parterna håller sina egna intressen tillräckligt försäkrade. KIS kommer inte under några omständigheter acceptera ansvar om Kunden har försummat denna plikt. Förluster som följd av brist på försäkring eller interna handlingar kan under inga omständigheter krävas från KIS. Kunden förpliktar att försäkra innehållet i data om innehållet antas vara unikt. Detta gäller också om ett eventuellt fel vid försändning, eller mottagsregistrering, kan medföra en risk för ekonomisk förlust. 8.2 Kryptering KIS erbjuder ingen lagring eller uppbevaring av krypteringsnycklar som är upprättade för tillgång till tjänsten eller data som är överförd till KIS. Kunden måste på egen hand lagra lösenordet på ett ansvarsfullt sätt. Kunden är medveten om om att man inte kan dekryptera data / filer till ett läsligt format utan det unika lösenordet. 8.3 Rapporter Kunden mottar e-postrapporter efter varje utfört backup-jobb. Kunden är ansvarig att undersöka att de filer och mappar som Kunden önskar säkerhetskopierade presenteras i backup-rapporten. Om Kunden inte mottar e-postrapporter är Kunden själv ansvarig att meddela KIS om detta. Vid eventuella felmeddelanden måste Kunden snarast kontakta Leverantören. Leverantören är inte ansvarig för konsekvenser som kunde undgåtts genom att rapporterna blev granskade och uppföljda av Kunden.

6 8.4 Tystnadsplikt All information som parterna blir bekanta med i förbindelse med genomföringen av Avtalet skall behandlas konfidentiellt och inte göras tillgänglig för utomstående utan skriftligt samtycke från den andra parten. En av parterna kan dock tillgängliggöra sådan information för utomstående om: - Denna redan var bekant med informationen då den blev mottagen utan förpliktelser eller konfidentialitet. - Den är eller kommer att bli tillgänglig på ett eller annat vis utan att ett misstag har begåtts utav en av parterna. - Eller blir mottagen från andra på rättmässigt vis utan förpliktning om konfidentialitet. Bestämmelsen i första stycket är inte ett hinder för utlämning av information som krävs framlagda i förbindelse med föreskrifter utfärdade av erkänd börs, om det krävs av en offentlig myndighet som har befogenhet, eller blir pålagda av kompetent domstol. Vid möjlighet skall den andra parten underrättas innan sådan information utges. Parterna kan också vidareföra information till utomstående i den utsträckning detta är nödvändigt för genomförandet av Avtalet, med förutsättning att mottagare av informationen blir pålagd förpliktelse till konfidentialitet så som det framgår av denna punkt. Bestämmelsen i första stycket är inget hinder för att parterna ska utnyttja erfarenhet och kompetans som utveckas i samband med genomförandet av Avtalet. 9. NYA VERSIONER TREDJEPARTS PROGRAMVARA ETC. KIS kan kräva att Kunden skall gå över till en ny version om versionen Kunden har tillgång till inte längre supporteras av KIS programvareleverantörer. KIS erbjuder inte support på andra leverantörers programvaror eller hardware. 10. SÄRSKILT OM REKONSTRUKTION AV DATA Det kan inte göras andra krav mot KIS för fel, brister på eller förlust av data än det som följer av punkterna a) till c) nedanför. Således kan KIS inte göras ansvarig för förlust av data m.m. så vida det har förekommit grov oaktsamhet av KIS. Ansvar kan heller inte under några omständigheter riktas mot KIS när rekonstruktion m.m. enligt nämnda bestämmelser är genomfört. a) I händelse av fel vid, brister på eller förlust av kundens data som orsakats av grov oaktsamhet från KIS, skall KIS omgående ersätta, eller om nödvändigt rekonstruera data för egen räkning. b) Om KIS på egen hand inte klarar att utföra rekonstruktion av data, skall i detta tillfälle som nämnt i a), rekonstrueras i samarbete mellan parterna eller med hjäp av tredjepart. KIS kan

7 inte göras ansvariga för förlust av data m.m. när rekonstruktion enligt nämnda bestämmelser är genomförda. c) Vid omständigheter som orsakats av Kunden, har KIS inte ansvar för fel vid, brist på eller förlust av data. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till, fel eller brister vid datamaterial som är levererat av Kunden. Detta gäller också vid fel på Kundens programvara, förlust under transport av data, och fel eller bristande information till KIS, t.ex. ändringar om datans omständigheter. Om KIS utsätts för extra resursförbrukning som följd av omständigheter orsakade av kunden, skall kunden ersätta KIS efter det dokumenterade resursförbruket utifrån vad sådana situationer eventuellt medför. Oavsett orsaken till fel eller förlord data skall felet lösas och data rekonstrureras fortast möjligt i samarbete mellan parterna. Leverentören rekonstruerar den data som kunden önskar säkerhetskopiering av. Leverantören är inte ansvarig för innehållet av, eller kvaliteten till den data som rekonstrueras. 11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Ett avtal med KIS för leverans av tjänster är inte en överlåtelse av rättigheter till programvara, osv. Kunden erhåller en icke-exklusiv, icke överförbar och begränsad nyttjanderätt mot betalning av vederlag så länge tjänsten levereras, och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 12. FORCE MAJEURE Om Avtalets genomförande helt eller delvis hindras, eller i väsentlig grad försvåras av omständigheter som ligger utanför parternas kontroll, upphävs parternas förpliktelser i den utsträckning som omständigheten är relevant, och för så lång tid som omständigheten varar. Sådana förhållanden inkluderar, men är inte begränsade till, strejk, lockout, linjefel hos telefonoperatören, samt efter vilken omständighet som enligt svensk lag bedöms som force majeure. En av parterna kan säga upp Avtalet med 3 månaders skriftlig underrättelse räknat från dagen underrättelsen blev skickad, om force majeure-omständigheten gör det särskilt betungande att upprätthålla Avtalet. 13. ÖVERLÅTELSE OCH FLYTT

8 13.1 Kunden Kunden kan inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under avtalsperioden utan skriftligt samtycke från KIS. Detta samtycket förutsätter att Kunden har betalt fullt ut för alla tjänsterna som är beställda av KIS fram till utgången av respektive avtalsperiod. Kunden förpliktar sig att konsultera KIS om tjänsten kan levereras om flytt är önskvärt KIS KIS kan också överföra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal om tjänsten överförs till en enhet i länder som garanterar en adekvat nivå på behandling av uppgifter om kundens konto Samtycke för överförning 14. ANSVAR KIS kan också överföra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en enhet i länder som inte garanterar en adekvat nivå på behandling av sådan information, om kunden har samtyckt till överföringen. I brist på samtycke erfodras det enligt denna klausul att tjänsten kommer att avslutas. Kunden kommer i sådana tillfällen att återbetalas eventuella förhandsbetalda belopp som kvarstår av den innevarande tjänsteperioden. KIS eventuella ansvar begränsar sig till Kundens direkta och påvisbara ekonomiska förlust. KIS kan inte göras ansvariga vid en s.k. indirekt förlust, som bl.a. omsättningsförlust, förlust efter krav från tredjepart, etc. Ansvaret är begränsat till 50% av tjänstevärdet under avtalsperioden då fordran lämndes in. 15. UPPSÄGNING, STÄNGNING, RADERING AV DATA Kunden måste säga upp avtalet skriftligt senast trettio (30) dagar innan avtalsperiodens utgång. Uppsägning efter denna tidpunkt medför en ny avtalsperiod. Kunden måste betala för hela avtalsperioden. KIS kan säga upp avtalet med trettio (30) dagars förvarning, räknat från den dag KIS skickade uppsägningen. I sådana tillfällen skall kunden få krediterat resterande förhandsbetalda belopp för den kvarstående perioden.

9 Vid uppsägning av tjänsten kan all data som är lagrad åt Kunden raderas eller inaktiveras efter fjorton (14) arbetsdagar, räknat från tidpunken tjänsten blev avslutad. Kopia av data kan i denna tidsperioden rekvireras enligt gällande prislista. Möjligheten att rekvirera data gäller inte när KIS har rätt att hålla tillbaka data m.m. efter bestämmelse i punkt STÄNGNING Vid brott på bestämmelserna om betalning och/eller som följd av annat kontraktsbrott, kan tjänsten bli nedstängd utan närmare förvarning. Vid kontraktsbrott kan all data som är lagrad åt kunden raderas eller inaktiveras efter fjorton (14) arbetsdagar, beräknat från tidpunkten tjänsten blev nedsträngd. Radering av data får inte ske om kunden erbjuder tillfredställande säkerhet, ref. punkt 16.1(3) Retentionsrätt KIS kan neka kunden tillgång / administrationsrätt till servern och egen data. KIS kan också neka användning av filer, data m.m., tills full betalning har registrerats. KIS kan inte under några omständigheter utöva retentionsrätt eller rätten att radera innehåll, om kunden inom fjorton (14) dagar från besked om radering eller inaktivering erbjuder tillfredställande säkerhet för det obetalda kravet, eller för framtida bruk av tjänsten/erna. Bankgaranti från en erkänd finansiell institution för enastående inklusive ränta med förfall upp till fjorton (14) dagar från dagen för överföring rekvisition filer eller återutgivning av administrasjonsknøkler skal anses tillfredsställande säkerhet Procedur vid uppsägning, retentionsrätt och stängning Hänvändelser skall ske till företagets adress som det framgår på KIS hemsida. 17. LOVVAL, RÄTTSLIG MÖTESPLATS Parternas rättigheter och skyldigheter efter avtalet är bestämt efter norsk lag. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna om tolkning eller rättföljder av avtalet, kan det krävas att förhandlingar ska prövas. Skulle sådana förhandlingar inte leda till en lösning inom sextio (60) arbetsdagar från att kravet om förhandling blev rest, kan saken föras vidare till allmänna domstolar. Oslo Tingrett anses som den rättsliga mötesplatsen.

10 ** Detta avtal i två exemplar, varav kunden behåller ett exemplar. SIGNATUR Plats:, 2014 För kund: KeepItSafe Norway AS (KIS)

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m.

Allmänna villkor. Definition av Tjänsten. Definition av Produkten. Priser och betalningsvillkor. Nedanstående villkor gäller fr.o.m. Allmänna villkor Nedanstående villkor gäller fr.o.m. 2017-05- 10 Detta är ett avtal (" Avtalet " ) mellan Zoezi AB (" Zoezi ") och en kund (" Kunden " ) som anger villkoren och förutsättningarna för användningen

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT)

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S TRYCKTA MEDIER (PRINT) Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören )

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6

Innehåll. 2 FAKTURERINGSPOLICY 6 2.1 Vad ingår (dvs debiteras ej)?... 6 2.2 Vad tar vi extra betalt för?... 6 2.3 Priser... 6 Innehåll 1 NORDISK E-HANDEL ALLMÄNNA VILLKOR 2 1.1 Allmänt om avtalet...................................... 2 1.2 Tjänstebeskrivning...................................... 2 1.3 Kontaktperson.........................................

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst

Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Checklista för granskning/författande av avtal för köp av vara eller tjänst Inför avtalsförhandlingen Eventuella tidigare avtal har beaktats avseende den nu aktuella transaktionen. Vid större och strategiska

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Datum 07-12-2008. Försäljnings- och leveransvillkor. Detta dokument beskriver Aleksika AB:s avtalsvillkor (Aleksika AB omnämns härefter som Säljaren).

Datum 07-12-2008. Försäljnings- och leveransvillkor. Detta dokument beskriver Aleksika AB:s avtalsvillkor (Aleksika AB omnämns härefter som Säljaren). 1 Försäljnings- och leveransvillkor Detta dokument beskriver :s avtalsvillkor ( omnämns härefter som Säljaren). 1. Allmänt Säljarens avtalsvillkor används i samband med var och en av tjänsterna för sökmotormarknadsföring,

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Cygrids Allmänna Bestämmelser

Cygrids Allmänna Bestämmelser Cygrids Allmänna Bestämmelser 1 Defenitioner 1.1 Cygrids Cygrids är en förkortning av det juridiska namnet på företaget Cygrids Communications AB med organisationsnummer 556552-0540. I avtalstexten nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna villkor IS/IT uppdrag.

Allmänna villkor IS/IT uppdrag. Detta är Prima Pictura:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Prima Pictura så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Avtal om preventivt underhåll, systemuppdatering samt systemövervakning

Avtal om preventivt underhåll, systemuppdatering samt systemövervakning Avtal om preventivt underhåll, systemuppdatering samt systemövervakning Innehåll Avtalsparter... 3 Avtalets giltighetstid... 3 Tjänstebeskrivning... 4 Omfång för system övervakning av server och klientdatorer...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet )

Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) Avtalsvillkor rörande tillhandahållande av webbhotelltjänster ( Avtalet ) 1. ALLMÄNT 1.1 Detta Avtal reglerar förhållandet mellan kund ( Kunden ) och Netupdate Sverige AB, org.nr. 556836-0092 ( Netupdate

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer