INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 INNEHÅLL Året i korthet 3 Detta är Tagehus 4 Affärsmodell och genomförande 5 VD har ordet 6 Hotell- och konferensfastigheter 8 Bostäder och kontor 11 Egna utvecklingsprojekt 12 Fördjupning Tagebad 14 Externa utvecklingsprojekt 16 Investeringar i bolag 18 Fördjupning Medley 20 Tagehus en liten men attraktiv arbetsgivare 22 Styrelse och ledning 23 Finansiering 24 Tagehus Holding AB Förvaltningsberättelse 26 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Tilläggsupplysningar 31 Revisionsberättelse 40 T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 41 Koncernresultaträkning 43 Koncernbalansräkning 44 Fastighetsförteckning 46

3 Året i korthet Omstrukturering av den svenska verksamheten med bildande av nytt moderbolag Tagehus Holding AB. Förvärv av 6,9 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet i fastighetsbolaget Atrium Ljungberg för ett totalt ägande om 11,0 procent av rösterna och 14,1 procent av kapitalet. Försäljning av sju fastigheter med reavinst om knappt 450 Mkr. Tagebad inleder uppförande av simhall för Tyresö kommun med en beräknad investering om 160 Mkr. Fortsatt positiv utveckling med stark tillväxt och stabil lönsamhet för bad- och friskvårdskoncernen Medley. Tagehus är det samlade namnet för Tagehus Holding AB och det i Nederländerna baserade T Ljungberg BV med dotterföretag. Årsredovisningen speglar verksamheten inom hela gruppen, inklusive T Ljungberg BV. Bolagen drivs av en gemensam företagsledning. Den formella delen av årsredovisningen för Tagehus Holding AB är upprättad enligt Bokföringsnämndens anvisningar, vilket innebär en mer försiktig värdering av de bokförda värdena än vid marknadsvärdering enligt IFRS. Koncernredovisningen för T Ljungberg BV är upprättad enligt holländska redovisningsregler (Dutch GAAP). Sidorna utgör den formella årsredovisningen inklusive koncernredovisning för Tagehus Holding AB. Denna del redogör endast för andra halvåret 2010, från det att moderbolaget Tagehus Holding AB bildades den 7 juni Då koncernen är ny saknas jämförelsesiffror. Den formella delen kompletteras med ett utdrag ur T Ljungberg BV:s årsredovisning. För att lättare se i vilken koncern en investering hör hemma är Tagehus Holding AB:s tillgångar markerade med AB medan BV är tillgångar som tillhör T Ljungberg BV. tagehus årsredovisning

4 Detta är tagehus Tagehus är ett samlingsnamn för att beskriva den verksamhet som bedrivs i Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV med dotterföretag. Tagehus Holding AB bildades 2010 och tog över merparten av den verksamhet som tidigare bedrevs av Tagehus AB, före detta TageHus Förvaltning AB. Tagehus Holding AB ägs av Johan, Jenny och Tom Ljungberg medan T Ljungberg BV ägs av familjerna Ljungberg och Holmström tillsammans. Tagehus har sitt ursprung i den byggnadsfirma som Tage Ljungberg startade 1946 för att bygga villor och lägenheter i Stockholm. Under årens lopp ut ökades byggverksamheten med ägande av bostadsfastigheter, kommersiella lokaler samt utveckling av befintliga fastigheter. Under talet började Åke Ljungberg och Birgitta Holmström, barn till Tage Ljungberg, att arbeta i firman. Mot slutet av 1980-talet delades verksamheten upp i två bolag, LjungbergGruppen för huvudsakligen kommersiella lokaler och Tagehus Förvaltning AB för övriga innehav. LjungbergGruppen börsnoterades I samband med att ett hotell förvärvades i centrala Amsterdam skapades under tidigt 1990-tal ytterligare ett bolag, T Ljungberg BV, med säte i Nederländerna. Tyngdpunkt inom fastighetsrelaterade investeringar Tagehus verksamhet har sin tyngdpunkt i fastighetsrelaterade investeringar, inklusive förvaltning av såväl hotell- och konferensfastigheter som bostäder och kontor. Vidare har Tagehus en portfölj av investeringar i noterade och onoterade bolag samt fonder. Genom att utveckla portföljbolagen och genom ägande av fastigheter skapar Tagehus substanstillväxt. Det största noterade innehavet är Atrium Ljungberg och bland de onoterade finns Medley. Det sistnämnda bolaget är verksamt inom bad, friskvård och rekreation och är den största privatägda operatören av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar i Sverige. Tagehus bedriver även aktietrading. Under 2010 gjordes en omviktning av Tagehus tillgångar genom försäljning av bostadsfastigheter och förvärv av aktier i Atrium Ljungberg. Atrium Ljungberg en central investering Atrium Ljungberg bildades sedan Ljungberg- Gruppen 2006 via apportemission förvärvat fastighetsbolaget Atrium Fastigheter, ägt av Konsumentföreningen Stockholm. Verksamheten består av förvaltning och utveckling av främst handels- och kontorsfastigheter. Familjerna Ljungberg och Holmström kontrollerar, både genom direkt ägande och via bolag, 47,8 procent av rösterna och 35,2 procent av kapitalet i bolaget. Långsiktiga investeringar Tagehus bedriver ett antal utvecklingsprojekt, dels i egen regi, dels tillsammans med andra avseende markutveckling eller inom ramen för Tagebad. Tagebad arbetar med utveckling av ett koncept för bad- och träningsanläggningar i Sverige. Utmärkande för dessa projekt är långsiktiga investeringsåtaganden med en avkastning som kan ligga flera år framåt i tiden. Sammanfattningsvis har Tagehus en bred verksamhet, kan agera snabbt när affärsmöjligheter uppstår och har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande samt en lång tradition av att bedriva affärsverksamhet inom fastighetsbranschen. Tagehus tillgångar 51% Investeringar i bolag 4% Övriga tillgångar 35% Hotell- och konferensfastigheter 6% Bostäder och kontor 2% Egna utvecklingsprojekt 2% Externa utvecklingsprojekt De samlade tillgångarna för Tagehus, värderade till marknadsvärden, uppgår till Mkr. De samlade skulderna uppgår till Mkr, varav Mkr avser lån från banker. Tagehus egna kapital uppgår till Mkr, vilket ger en justerad soliditet på 56 procent. 4 tagehus årsredovisning 2010

5 Affärsmodell och genomförande Genom att utveckla portföljbolag, vara en aktiv ägare i Atrium Ljungberg samt direktägande av fastigheter skapar Tagehus substansvärdestillväxt. Tagehus har inga principiella begränsningar vad gäller typen av investeringar men med lång erfarenhet inom fastig hetsområdet är det naturligt att många investeringar är fastighetsrelaterade. Tagehus agerar snabbt när affärsmöjligheter uppstår men har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande. Tagehus står för hög affärsmoral. Vision Att skapa värden för kommande generationer. Affärsidé Tagehus affärsidé är att skapa värdetillväxt genom investeringar i fastigheter, mark och företag med god värdepotential. Affärsmodell Genom fastighetsrelaterade investeringar som utvecklas och förädlas kan Tagehus skapa hävstång på kompetensen och kunnandet inom fastighetsområdet i Sverige och utomlands. Med ett öppet investeringsperspektiv möjliggörs dessutom kompletterande investeringar inom ett brett område samtidigt som riskerna sprids. Med ett långsiktigt, professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägande skapas bästa möjliga riskjusterad avkastning. Strategi Tagehus strategi är att investera i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar med hög riskjusterad avkastning. Det kan vara bostadsfastigheter, specialfastigheter som till exempel simhallar men även börsnoterade fastighetsbolag. Genom att investera i olika typer av fastigheter och tillgångsslag sprids riskerna. Som icke-noterat privatägt bolag har Tagehus stor frihet att investera inom en rad olika områden. En framgångsrik del av strategin har varit att investera i människor med en bevisad förmåga inom ledarskap och entreprenörskap, snarare än att binda sig vid vissa branscher. Tagehus ska ha låga förvaltningskostnader. tagehus årsredovisning

6 VD har ordet Tagehus har en lång historia med start i den byggverksamhet som Tage Ljungberg grundade Under årens lopp har verksamheten förgrenats till LjungbergGruppen, idag Atrium Ljungberg, samt en rad fastighetsinvesteringar och utvecklingsprojekt i Sverige och utomlands inom ramen för Tagehus. Tagehus har arbetat i det tysta men har utvecklats väl under åren. I år har Tagehus, för första gången, gjort en samlad årsredovisning som vi hoppas ska beskriva vår verksamhet, resan hit, och inriktning för framtiden. Fastigheter är vår huvudsakliga marknad Tagehus arbetar med såväl direktinvesteringar i fastigheter som ägande i noterade och onoterade bolag, främst med fastighetsrelaterad inriktning. Bolaget påverkas av fastighets- och aktiemarknadernas utveckling i Sverige och internationellt. Fastighetsmarknaden i Sverige har utvecklats väl under Transaktionsvolymen i Sverige fördubblades från 55 Mdr kronor 2009 till 110 Mdr kronor Hyresmarknaden är generellt god med sjunkande vakanser och bättre möjligheter att justera upp hyresnivåerna. Vi har sett en trend med fallande avkastningskrav och därmed gradvis högre värderingar. Den starka utvecklingen på fastighetsmarknaden speglar det förbättrade ekonomiska klimatet i stort. Intresset har ökat för alla slags fastigheter, särskilt för bostäder. Under året har vi sett flera initiativ till satsningar på bostäder med främst institutionellt kapital vilket bör leda till fortsatt intresse för denna marknad. Aktiemarknaden hade en fortsatt uppåtgående trend under 2010 även om året inte var lika spektakulärt som Stockholmsbörsens OMX-index gick upp med 21,5 procent. I Nederländerna, där Tagehus har stora intressen, har både fastighets- och aktiemarknaden utvecklats svagt positivt under året. Den positiva trend som funnits inom både fastighets- och aktiemarknaden, särskilt i Sverige, har skapat en bra miljö för Tagehus att verka i. Vår verksamhet 2010 har präglats av hög aktivitet och flera milstolpar. Vi vill särskilt lyfta fram två satsningar under året. Till att börja med har vi genomfört ett stort förvärv av Atrium Ljungberg-aktier. Tagehus har som vision att skapa värden för framtida generationer. Detta innebär att vi har en långsiktig strategi för de flesta av våra innehav och affärer. Detta gäller i synnerhet vårt innehav i Atrium Ljungberg. Under året har vi förvärvat 10,8 miljoner B-aktier, motsvarande 6,9 procent av rösterna och 8,8 procent av kapitalet. Som delfinansiering av detta förvärv har vi sålt en stor del av våra bostadsfastigheter. Affären innebär att vi ökar vårt innehav på, i vår bedömning, attraktiva prisnivåer och samtidigt ökar vår möjlighet att påverka Atrium Ljungbergs utveckling, något som jag bedömer som viktigt sett över mycket lång tidshorisont. Jag vill betona att avyttringen av bostadsfastigheter är en konsekvens av möjligheten att förvärva Atrium Ljungberg-aktier uppstod. Vi har för avsikt att på längre sikt åter öka vårt bostadsbestånd och söker därmed aktivt förvärvsmöjligheter. Den andra större satsningen var att vi satte spaden i marken för vårt första projekt inom Tagebad, uppförandet av en ny simhall i Tyresö. Det är en Offentlig Privat Samverkan-upphandling (OPS) där vi tillhandahåller en öppen simanläggning med fullt driftsansvar under 30 års tid. Operatören för simhallen är Medley, som är ett dotterföretag till Tagehus Holding AB. Affärsmodellen är ur Tagehus perspektiv oprövad och vi ser med stor spänning och förväntan fram emot att bygget färdigställs och driftsättningen av simhallen vid årsskiftet 2012/2013. Förutsatt ett positivt utfall kommer detta att utgöra ett mycket viktigt framtidsområde för Tagehus. Övrig verksamhet har fortsatt att utvecklas väl. Inom fastighetsverksamheten har hotellfastigheterna fortsatt en hög beläggning och god lönsamhet. Inom fastighetsutvecklingsområdet fortsätter samtliga projekt att utvecklas positivt och har under 2010 börjat leverera kassaflöden, en trend som bedöms fortsätta 2011 och ett antal år framåt. Medley har haft ett mycket framgångsrikt 2010 och är nu operatör för 29 sim- och badanläggningar i Sverige. 6 tagehus årsredovisning 2010

7 Framtida utveckling Världsekonomin är på återhämtning, om än med vissa orosmoln främst beroende på höga skuldnivåer i flera länder i världen. Sveriges ekonomi står dock mycket stark och visar god tillväxt. Tagehus har under flera år, men med särskilt engagemang under 2010, skapat förutsättningar för att dra nytta av den positiva underliggande ekonomiska trenden i Sverige och stora delar av övriga världen. Tagehus har starka finanser, en solid balansräkning, en i vår bedömning balanserad riskprofil och en kompetent organisation. Med detta som bakgrund har Tagehus alla möjligheter att fortsätta en intressant resa både på kort och lång sikt. Under 2011 kommer Tagehus att fokusera på ett fåtal, strategiskt viktiga, satsningar. Vi har under 2010 tydligt tagit ett steg mot större exponering i Atrium Ljungberg. Vi har dessutom i högre utsträckning fokuserat på Medley, vår största investering utanför fastighetssektorn, samt Tagebad där vi kommer att vidareutveckla satsningen under Vi ser med tillförsikt på framtiden där vi bedömer potentialen för ett långsiktigt värdeskapande inom dessa områden som god. Stark bas inför 2011 Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett fantastiskt Året som gått bestod av flera spännande satsningar och affärer. Medarbetarna inom Tagehus har visat prov på stor kunskap, kreativitet och lojalitet under året. Det är till stor del tack vare detta humankapital inom Tagehus som vi har kunnat skapa ett positivt 2010 och förutsättningar för en framtida god utveckling inom Tagehus. Johan Ljungberg VD tagehus årsredovisning

8 Hotell- och konferensfastigheter I affärsområdet ingår två hotellfastigheter, tre konferensanläggningar samt en fastighet där restaurang och caféverksamhet bedrivs. Marriott-hotellet i Amsterdam är det största innehavet och Grythyttans Gästgivaregård är ett av de mer kända innehaven i Sverige. Det sammanlagda portföljvärdet uppgår till cirka 1,2 Mdr kronor. Överskottet från konferensfastighetsverksamheten har historiskt återinvesterats i underhåll och utveckling av fastigheterna. Under 2011 samlades ansvaret för underhåll och löpande drift av konferensanläggningarna i en gemensam förvaltningsorganisation, TLBV Förvaltning AB. Den nya organisationen infördes den 1 februari Att driva konferensanläggningar är kostnadskrävande och på sikt förväntas fortsatt strukturomvandling i branschen. Den operativa driften av konferensanläggningarna handhas av c/o Hotels AB, ett bolag ägt av Jenny Ljungberg. Hotellfastigheterna, som ligger i Stockholm respektive Amsterdam, drivs av hotellkedjorna Best Western respektive Marriott. Som ägare bistår Tagehus med förvaltning och fastighetskompetens. Tagehus har en möjlighetsorienterad investeringsfilosofi inom hotellfastigheter och tittar löpande på nya investeringar, främst i Sverige och Nederländerna där Tagehus har kunskap och lång erfarenhet av marknaderna. Långsiktiga relationer och etablerade samarbeten utgör viktiga hörnstenar vid utvärderingen av nya investeringar. BV Marriott Hotel En första investering i hotellfastigheten, som är centralt belägen i Amsterdam, gjordes 1990 och är sedan 1996 helägd av Tagehus. Ett så kallat managementavtal är tecknat med Marriott som driver hotellverksamheten. Hotellet har 395 rum och är det första som kedjan öppnade utanför USA. Hotellet har 163 heltidsanställda med en omsättning på drygt 23 miljoner euro Efter finanskrisen har verksamheten utvecklats mycket väl med en beläggning på 77 procent för 2010 (71). Marriott är välrenommerat i hotellbranschen och en stark partner med över hotellanläggningar i 70 länder och cirka anställda. Samarbetet med Marriott är långsiktigt. 8 tagehus årsredovisning 2010

9 AB Best Western Time Hotel Hotellfastigheten, som ligger i Vasastan i Stockholm, färdigställdes oktober Hotellet har i dag sju våningar med 144 rum varav 15 rum med en liten köksdel. Hotellet är fyrstjärnigt och beläggningen har överträffat förväntningarna. En del av gatuplanet i fastigheten hyrs till en ICA-butik som har varit en av de snabbast växande ICA-butikerna i Sverige på senare år. tagehus årsredovisning

10 Krägga Herrgård Tammsviks herrgård BV BV Krägga Herrgård, med anor sedan 1300-talet, är en konferensanläggning med plats för 300 deltagare, 46 rum och totalt 85 bäddar. Krägga erbjuder förutom mat- och dryckesrelaterade upplevelser även en rad andra aktiviteter för sina gäster. Under det senaste året har erbjudandet till privatkundsmarknaden utvidgats. Tammsviks Herrgård stod klar 1921 och har 22 konferenslokaler, 22 grupparbetsrum samt 230 bäddar fördelade på 120 rum. Här finns en gourmetrestaurang med 265 platser samt sporthall, motionsslinga, pool, bastu, tennisbana och seglingsmöjligheter. Till Tammsvik hör även Mälargården som byggdes i slutet av 1800-talet och rymmer 16 gästrum med 31 bäddar. Grythyttans gästgivaregård Åre Ski Inn BV BV Grythyttans Gästgivaregård består av sammanlagt 22 hus, byggda mellan 1640 och Anläggningen har nio konferensrum och 60 gästrum. Till erbjudandet hör en uppskattad behandlingsavdelning samt förstås många mat- och dryckesrelaterade aktiviteter. I affärsområdet ingår också Åre Ski Inn. Det är café, restaurang och bar som ligger mitt i skidområdet i Åre. Här finns även konferenslokal och två mindre gruppmatsalar. 10 tagehus årsredovisning 2010

11 Bostäder och kontor Tagehus portfölj av kontors- och bostadsfastigheter genomgick en större förändring under I samband med att Tagehus ägare ökade sitt innehav i Atrium Ljungberg avyttrades ett bestånd om sju bostadsfastigheter i Stockholms innerstad för att delvis finansiera investeringen. Vid utgången av 2010 utgjordes affärsområdet av en portfölj med kontors- och bostadsfastigheter i Sverige och i Amsterdam, Nederländerna. Inom affärsområdet finns även en ägarandel i ett fastighetsbolag i London, Storbritannien. Tagehus fokus ligger främst på fastighetsutveckling på de orter där bolaget redan finns etablerat. Åre hyreslägenheter AB Tagehus förvärvade 1999 fastigheten Åre-Totten, vilken tidigare var en bostadsrättsförening. Fastigheten ligger i centrala Åre och har cirka 150 hyreslägenheter som är fullt uthyrda, delvis till företaget Skistar. Åre har utvecklats starkt de senaste tio åren och bedöms ha fortsatt goda tillväxtmöjligheter som skid- och friluftsort. Amsterdam kontorsfastigheter BV Tagehus äger två kontorsfastigheter i centrala Amsterdam, varav den ena är delägd. Den helägda fastigheten förvärvades 2000 och har en uthyrningsbar yta om drygt m 2 samt ett 20-tal parkeringsplatser. Liksom i många andra storstäder råder det brist på parkeringsplatser i centrala Amsterdam. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till hotellfastigheten Marriott och är fullt uthyrd till bland annat ett bemanningsföretag. Den andra fastigheten ägs till 33 procent och har en uthyrningsbar yta om cirka m 2 samt ett 70-tal egna parkeringsplatser och har Amsterdams kommun som huvudsaklig hyresgäst. Grythyttan studentlägenheter I Grythyttan finns 32 lägenheter fördelade på tre fastigheter. Lägenheterna är uppdelade i mindre studentrum och ligger i anslutning till Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens Hus, som är en del av Örebro Universitet. Måltidens Hus ska främja utveckling och kvalitet inom livsmedels- och restaurangbranscherna med utbildningar, seminarier, utställningar, konferenser och forskning. London fastighetsutvecklingsprojekt BV Tagehus äger 27 procent i fastighetsbolaget Redab som bedriver fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i centrala London. För mer information se BV tagehus årsredovisning

12 EGNA utvecklingsprojekt Tagehus tittar löpande på mark- och fastighetsutvecklingsprojekt. Projekten har hittills drivits tillsammans med samarbetspartners och därmed kan Tagehus fortsatt hålla sin egen organisation liten och effektiv. Grunden för investeringsbesluten utgörs av det kunnande som finns internt i organisationen inom fastigheter och fastighetsutveckling. Därtill tar Tagehus in kompletterande kompetenser beroende på potentiella investeringar. AB Stockholm, Kungsholmen bostadsutvecklingsprojekt Krillans Krog är ett bostadsutvecklingsprojekt som Tagehus investerade i första gången år Kvarteret ligger på västra Kungsholmen mellan tunnelbanespåren, Hjalmar Söderbergs väg och Kristinebergs slottsväg. På tomten finns i dag en hotellbyggnad av äldre standard. Hela västra Kungsholmen är under stark omvandling med utbyggnad av framför allt bostäder men även kontor och annan service. Projektet inkluderar yttre gestaltning samt förberedande produktionsanpassning. Projektering pågår och antalet lägenheter beräknas uppgå till cirka 160. En detaljplan ställs ut hösten Tagehus ägarandel uppgår till 75 procent. 12 tagehus årsredovisning 2010

13 Krägga markutvecklingsprojekt BV I förvärvet av Krägga Herrgård ingick 100 hektar mark. Tagehus har tagit fram ett detaljplaneprogram för uppförande av totalt 80 villor och har fått det godkänt av Håbo kommun. Projektet är uppdelat i tre detaljplaner varav tomtförsäljning har påbörjats för den första. Vid detaljplanearbetet har det varit viktigt att ta hänsyn till de historiska omgivningarna. Projektet utförs i samarbete med väl etablerade och erfarna samarbetspartners. Åre markutvecklingsprojekt AB Tagehus äger ett markområde i Björnen, ett väl etab lerat fritidshusområde öster om Åre. En detaljplan finns för tomtmarken men några beslut har ännu inte fattats om det fortsatta utvecklingsarbetet. tagehus årsredovisning

14 EGNA utvecklingsprojekt fördjupning tagebad De kommunala simhallarna fyller en viktig funktion runt om i landet. Men de börjar bli gamla. Tagebad är en ny privat nischaktör och samarbetspartner på marknaden för att äga och driva simhallsfastigheter. Det finns i dag cirka simhallar i Sverige, varav flertalet byggdes på och 70-talen. Syftet var att främja friskvård och folkhälsa. I dagsläget är många av dessa simhallar i stort behov av kostsam renovering och upprustning. Det finns många utmaningar i att bygga simhallar. De ska klara extrema förhållanden med hög luftfuktighet, stora skillnader mellan ute- och innetemperatur och samtidigt motsvara högt ställda kvalitetskrav. Tagebad har valt att utveckla ett specialkunnande inom detta område där förståelsen för helheten, från projektering och byggnation till verksamhet och förvaltning är central för ett lyckat resultat. Målet för Tagebad är att designa, utveckla och äga simhallsfastigheter. Tagebad tar ett helhetsansvar i långa kontrakt där kommuner genom en årlig ersättning köper tjänsten. Den tekniska driften sköts av förvaltningsbolag medan bad- och friskvårdsverksamheten drivs av operatören Medley, med Tagehus som delägare. Den här typen av samarbete mellan offentliga och privata aktörer, OPS, har börjat användas i allt större utsträckning under de senaste åren. AB Att bygga en ny simhall ställer höga krav på byggtekniskt kunnande. Simhallar ska klara extrema förhållanden med hög luftfuktighet, varma bassänger, stora skillnader mellan ute- och innetemperaturer och samtidigt motsvara högt ställda kvalitetskrav. 14 tagehus årsredovisning 2010

15 Tagebad fick under 2010 möjlighet till sitt första OPS-projekt i samarbete med Tyresö kommun. Tagebad ska bygga Tyresös nya bad- och friskvårdsanläggning med en 25-metersbassäng. Det kommer att finnas åtta banor för nationella tävlingar, en äventyrsdel, en rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbar botten samt gym- och grupptränings lokaler. Tyresö kommun har gett Tagebad i uppdrag att projektera, uppföra och finansiera anläggningen. Tagebad ansvarar även för verksamhet och teknisk förvaltning i anläggningen genom sina underentreprenörer Medley och Cemi under en avtalsperiod om 30 år. Arbetet påbörjades i september 2010 och beräknas vara klart årsskiftet 2012/2013. tagehus årsredovisning

16 externa utvecklingsprojekt De externa utvecklingsprojekten är i samtliga fall mark utvecklingsprojekt. Arbetet bedrivs oftast i samarbete med markutvecklingsbolaget Imprestor Fastighets AB. Idén är att köpa råmark och därefter driva arbetet med detaljplanen tills den är godkänd av kommunen för villatomter. När detaljplanen har antagits säljs normalt projekten. Om det bedöms mer fördelaktigt så ansvarar Imprestor även för hela infrastrukturprocessen med byggande av vägar, vatten och avlopp. De externa projekten har många likheter med tomtprojekt som Tagehus bedriver till exempel i Kristineberg på Kungsholmen eller i anslutning till Krägga Herrgård. På sikt är planen att Tagehus externa utvecklingsprojekt ska vara färre men större. Täljöviken AB BV Täljöviken är ett markområde om cirka 200 hektar söder om Åkersberga centrum i Österåkers kommun. Det är kommunens största projekt för utvecklingen av den framtida tätorten Åkersberga som kopplar samman de tre boendeområdena Österskär, Åkersberga centrum och Svinninge. Planerna omfattar utvecklingen av bostäder under en period av år. Imprestor är projektledare och arbetet sker i samverkan med LO och Peab Bostad. Under 2010 har detaljplanen för den första etappen om cirka 400 bostäder arbetats fram, med fint läge sydväst mot Täljöviken. Tagehus, som förvärvade en andel motsvarande 15 procent i projektet 2007, har ett vinstandelsavtal med Imprestor med option att omvandla andelen till ett direktägande i projektet. 16 tagehus årsredovisning 2010

17 Morningside marina Saltsjö-Duvnäs BV Morningside marina är ett markutvecklingsprojekt i Saltsjö-Duvnäs sydost om Stockholm som förvärvades Planen är att bygga ett 30-tal exklusiva lägenheter på fastigheten där det i dag finns en marina. Detaljplanearbetet väntas påbörjas under första halvåret Tagehus ägande i projektet uppgår till 10 procent. Björkhaga BV Björkhaga är ett markområde om cirka 30 hektar i norra Åkersberga som förvärvades Markutvecklingsprojektet omfattar totalt 145 tomter, varav Imprestors andel är 68 tomter. Hela områdets infrastruktur är färdigbyggd och Imprestor har påbörjat försäljningen av villatomter i samarbete med några småhusleverantörer. Tagehus ägarandel uppgår till 33 procent. Solbackastrand AB BV Solbackastrand är råmark cirka en kilometer norr om Norrtälje. En detaljplan blev godkänd under våren 2010 som innebär att arbetet kan gå vidare med uppförandet av ett 60-tal villor samt m 2 äldreboenden med närservice. Tagehus ägarandel uppgår till 50 procent. Markprojekt österby Estland AB År 2003 förvärvades ett markområde om cirka 50 hektar i Österby i Nuckö kommun på Estlands nordvästra kust. Området har historiska kopplingar till Sverige och är nu detaljplanerat för 19 havsnära tomter. Tagehus ägarandel uppgår till 50 procent. Övriga externa projekt BV Tagehus är tillsammans med Imprestor även involverat i några mindre markutvecklingsprojekt i Länna söder om Stockholm samt på Mörkö söder om Södertälje. tagehus årsredovisning

18 investeringar i bolag Tagehus strategi är att främst investera i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar med hög riskjusterad avkastning. Det gäller inte minst investeringarna i Atrium Ljungberg samt Credentia som äger och förvaltar fastigheter i Roslagen. Atrium Ljungberg AB BV Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vid årsskiftet ägde bolaget 49 fastigheter med ett fastighetsvärde om 19,9 Mdr kronor. Fastigheterna finns främst i Stockholm, Malmö och Uppsala. I beståndet finns även flera stora byggrätter som utgör en viktig del av arbetet med fastighetsutvecklingen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till m 2 med en uthyrningsgrad på 94 procent inklusive projektfastigheter. Atrium Ljungberg har ett långsiktigt ägarperspektiv. Bolaget utvecklar och förädlar nya och befintliga fastigheter och byggrätter. Man driver själv processen från förvärv, idéarbete och konceptutveckling till projektering, byggnation, uthyrning och förvaltning. Detta kompletteras med en egen förvaltningsverksamhet. Atrium Ljungberg strävar efter att skapa långsiktigt hållbara och funktionella miljöer för såväl kunder som för kundernas kunder. Fastigheterna är belägna på delmarknader med hög ekonomisk tillväxt där det finns goda kommunikations- och konkurrensförutsättningar. Till de mer kända fastigheterna hör varuhuset PUB vid Hötorget och Glashuset vid Slussen i Stockholm. Sickla Köpkvarter är en av Storstockholms mest besökta handelsplatser med cirka 140 butiker, restauranger, caféer, servicebutiker och kulturinrättningar. Genom att ge fastigheter och områden ett varierat innehåll skapar Atrium Ljungberg attraktiva miljöer att leva, arbeta, handla och vistas i. Ofta är det en mix av arbetsplatser, butiker, boende, restauranger, friskvårdsanläggningar, biografer, hantverkare och skolor eller annan utbildning. Visionen är att skapa levande mötesplatser för människor, handel och affärer. Atrium Ljungberg vill vara det ledande fastighetsbolaget inom detta område. För 2010 uppgick nettoomsättningen till Mkr (1 980). Driftsöverskottet från fastighetsförvaltningen var Mkr (1 052). Driftsöverskottet ökade med 4 procent, rensat för sålda fastigheter. Resultatet före värdeförändringar uppgick till 669 Mkr (667). Resultatet efter skatt var 916 Mkr (187), vilket motsvarar 7,03 kronor per aktie (1,44). Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (93), inklusive projektfastigheter. Under 2010 färdigställdes om- och tillbyggnad av tre handelsplatser, Port73 i Haninge, Igor i Västerås och Farsta Centrum i Farsta. Under året påbörjades också ett antal projekt, bland dem en stor utbyggnad av handelsplatsen Mobilia i Malmö samt nya kontorsfastigheter i Sickla. Sammantaget avser Atrium Ljungberg att investera 1 Mdr kronor om året de närmaste åren. Sickla Köpkvarter är en av Storstockholms mest besökta handelsplatser med cirka 140 butiker, restauranger och caféer. Det är också ett bra exempel på hur Atrium Ljungberg arbetar med att skapa levande mötesplatser för människor, handel och affärer. 18 tagehus årsredovisning 2010

19 Credentia Fokus AB AB Credentia äger och förvaltar fastigheter i Roslagen med omnejd med tyngdpunkt inom bostäder. Credentia fokuserar på att utveckla befintligt fastighetsbestånd, markförvärv samt utveckling av nya bostadsprojekt, i första hand bostadsrätter. Fastighetsägare, främst bostadsrättsföreningar, anlitar Credentia för fastighetsförvaltningsuppdrag. Byggentreprenader utförs för externa uppdragsgivare liksom maskinentreprenader och transporter men verksamheten inkluderar även viss maskinhandel. I koncernen ingår åtta bolag som är verksamma inom VVS, byggnation samt fastighetsägande och fastighetsförvaltning. Omsättningen för 2010 uppgick till 98 Mkr (24) och resultatet efter skatt till 19 Mkr (7). Tagehus ägarandel uppgår till 12,0 procent av röster och kapital. Därutöver äger familjen ytterligare 31,2 procent i detta bolag (gäller såväl röster som kapital). Fokus är ett oberoende nyhetsmagasin som varje vecka levererar nyheter, fördjupande analyser och sammanfattande reportage inom politik, vetenskap, ekonomi, kultur och livsstil, från Sverige och världen. Fokus har bland annat vunnit Publicistklubbens Stora pris och utsetts till Årets tidskrift inom digitala medier. Medarbetare i tidningen har utnämnts till Årets journalist, Årets krönikör, Årets medierookie, Årets genombrott och Årets annonssäljare. Tidningen har flera kända krönikörer, bland dem Hans Blix och Ulrika Knutson. Fokus grundades 2005 och Tagehus har varit med sedan starten. Utgivning sker via förlaget FPG Media AB ökade upplagan med 5 procent till exemplar medan antalet läsare ökade med 25 procent till , enligt TS respektive Orvesto Konsument 2010:3. Investeringar i värdepapper AB BV Tagehus bedriver värdepappersinvesteringar i mindre skala. Investeringar har gjorts i aktier och fonder i Sverige och Ryssland. Per årsskiftet uppgick de totala investeringarna till 101 Mkr. För fonder kan den totala exponeringen uppgå till 5 Mkr på den svenska marknaden och till 3 miljoner dollar på den ryska marknaden, varav det senare beloppet är jämnt fördelat mellan Tagehus Holding AB och T Ljungberg BV. Tillkommande investeringsåtaganden i fonder uppgick till cirka 6,5 Mkr vid årsskiftet. Därtill bedriver Tagehus en begränsad värdepappershandel. Balansomslutningen var cirka 5,5 Mkr per den 31 december. Värdepappershandeln drivs som en absolutavkastande verksamhet. tagehus årsredovisning

20 investeringar i bolag Fördjupning medley Medleys affärsidé är att driva och utveckla bad- och friskvårdsanläggningar åt Sveriges kommuner. Visionen är att alla ska kunna idrotta, motionera, koppla av, mötas och ha roligt hos Medley. Med en inbjudande atmosfär och många aktiviteter ska Medley bidra till att främja folkhälsan. Tagehus ägarandel i Medley uppgår till 74 procent. AB Marknaden Marknaden för den här typen av tjänster har uppstått under de senaste tio åren sedan politiker i ökad utsträckning velat konkurrensutsätta offentliga tjänster. Syftet är att skattebetalarna ska få mer valuta för pengarna. Simhallsverksamhet bedrivs antingen i kommunal regi eller utförs av privata aktörer efter offentliga upphandlingar. Medley fick sitt första uppdrag i Solna 2001 och tio år senare, år 2010, drevs 29 anläggningar i 18 kommuner. Sammanlagt finns det strax under 400 simhallar i Sverige där den överlägset vanligaste driftsformen är i kommunal regi. Sammantaget uppskattas marknaden vara värd 3 Mdr kronor. Medleys marknadsandel uppgår till knappt 7,5 procent. Kontrakten är ofta på fem år med option på förlängning om två år. Marknadstillväxten hänger samman med viljan till att åstadkomma fortsatta effektiviseringar inom offentlig sektor. Framgång på marknaden, som är en del av upplevelsemarknaden generellt, handlar om att konkurrera om folks tid, vid sidan av lekland, shopping eller att spela datorspel. Rena konkurrenter utgörs av kommuner eller andra lokala privata aktörer. Attraktivt erbjudande Inom simning är medley en tävlingsgren där man simmar alla fyra simsätten. Namnet ska symbolisera en mängd olika aktiviteter som till exempel simskola eller äventyrsbad. Besökare ska kunna träna både på land och i vatten, enskilt eller i grupp. Det ska även finnas möjlighet till gravidgympa, babysim, familjeaktiviteter och seniorsimning. Sammantaget ska Medley ha det bredaste utbudet av friskvårdsaktiviteter. Medley ska växa på två sätt, dels genom att vinna kommunala upphandlingar, dels genom att attrahera fler besökare till befintliga anläggningar, till exempel med målgruppsanpassade aktiviteter. Medley vitaliserar kommunens simhall. Det är inte sällan vi sett besöksantalet öka med 15 procent efter att vi vunnit ett anbud. Mattias Jonsson, VD Medley. 20 tagehus årsredovisning 2010

21 Därtill växer marknaden i sig i och med att intresset för hälsa och välbefinnande fortsätter att öka. Antalet simhallar kommer sannolikt inte att öka i någon större utsträckning men det finns en trend där simhallar byggs ut eller förbättras på andra sätt. Medarbetare och kompetenser Medley är en växande organisation där det ständigt skapas nya möjligheter. I fokus står människors hälsa vilket skapar stort engagemang, har en positiv bottenklang och som är lätt att identifiera sig med. Det skapar också engagemang bland människor i allmänhet eftersom alla har varit i en simhall, vilket bidrar till att göra arbetet hos Medley stimulerande. Mkr Mkr Rörelseresultat Omsättning Miljöfrågor Miljö- och samhällsfrågor är viktiga för Medley. Reningen av vattnet sker med minsta möjliga tillsats av kemikalier för att minska miljöpåverkan och för att göra badupplevelsen trevligare. Finns miljövänliga alternativ för vattenrening och städning används dessa. Medley arbetar löpande med energieffektivisering då uppvärmning av simhallar är energikrävande. I december 2009 inledde Medley ett långsiktigt samarbete med biståndsorganisationen Water Aid som arbetar för att öka tillgången till rent vatten och sanitet i Tredje världen. tagehus årsredovisning

22 Tagehus en liten men attraktiv arbetsgivare Tagehus företagskultur präglas av öppenhet och korta beslutsvägar. Drivkraften är den entreprenörsanda som syftar till att tillvarata affärsmöjligheter. Det nätverk som Tagehus har utgör en viktig strategisk tillgång för företaget att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter. Snabbfotad organisation Tagehus arbetar med en liten organisation om nio personer med bas i Stockholm. Under 2011 har en förvaltningsorganisation för konferensfastigheterna skapats som sysselsätter ytterligare fem personer. Organisationen kompletteras vid behov med underkonsulter. Fördelen med en liten, rörlig organisation är att det går att fatta snabba beslut. Personalstyrkan är däremot ofta betydligt större inom dotterföretagen. Bland andra hade Medley 250 årsarbetare. Tagebad hade ingen fast anställd personal utan en entreprenad- och konsultorganisation om cirka 15 personer. Marriott Hotel i Amsterdam hade motsvarande 163 årsarbetare. Huvudkontoret har sammanlagt fyra kvinnor och fem män, där ungefär hälften har akademisk utbildning. Medelåldern uppgår till 49 år medan antalet anställningsår uppgår till i snitt sju år, inklusive anställningsåren i den tidigare organisationsformen. Såväl sjukfrånvaro som personalomsättning är låg. Ekonomi och administration. Från vänster: Kerstin Banks, Marie Modig, Ulrika Lunell och Hjördis Berg. Förväntningarna är höga på kreativitet, flexibilitet och lojalitet hos medarbetarna. Arbetssättet förutsätter också att alla är beredda att ta egna initiativ. Samtidigt finns det inom koncernen en rad olika verksamheter, projekt och investeringar vilket skapar en stimulerande arbetsmiljö med omväxlande frågeställningar. Värderingar Tagehus värderingar bygger på fyra grundläggande principer; långsiktighet vad gäller såväl ägande som interna och externa relationer, respekt för individen, tillit till varandra samt hög affärsmoral. Kompetensutveckling är en integrerad del av arbetsformerna med exempelvis kurser och seminarier, inte minst för att följa händelseutvecklingen och fånga upp nyheter inom Tagehus verksamhetsområden. Miljö- och samhällsansvar Som fastighetsägare arbetar Tagehus i enlighet med företagets miljöpolicy. Tagehus hotell- och konferensanläggningar är Svanenmärkta baserat på det miljöarbete som har genomförts både i fastigheterna och inom de rörelsedrivande verksamheterna. Som exempel kan nämnas att Tagehus de senaste åren har övergått till bergvärme och fortsätter att arbeta aktivt med andra energibesparande lösningar. En annan viktig komponent är kontinuerlig uppföljning av energiförbrukning och konkreta förslag till effektiviseringar. Ett exempel är Time Hotel i Stockholm som genomgått ett framgångsrikt 25-punktsprogram för energibesparingar sedan hotellet togs i bruk hösten Fastighetsförvaltning och projektutveckling. Från vänster: Carl-Erik Augustsson, Karl Lilja, Eric Andreasson, Björn Hedbeck och Mattias Eriksson. Saknas på bild: Johanna Lisskar, Thomas Widlund och Staffan Boèsen. Dessutom saknas Håkan Olofsson, aktietrader. 22 tagehus årsredovisning 2010

23 Från vänster: Åke Ljungberg, Johan Ljungberg och Per-Erik Hasselberg. Styrelse Per-Erik Hasselberg Styrelseordförande Född: 1944 Utbildning: Jur. kand. Stockholms Universitet Invald i styrelsen Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ett antal privatägda bolag samt tidigare advokat och delägare i Linklaters Advokatbyrå Åke Ljungberg Ledamot Född: 1947 Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm Invald i styrelsen: 1983 Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Credentia AB Johan Ljungberg Ledamot Född: 1972 Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm Invald i styrelsen: 2002 Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atrium Ljungberg med flera Ledning Johan Ljungberg VD Tagehus Holding AB Född: 1972 Utbildning: Civilingenjör KTH Stockholm Anställd år: 2002 Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Atrium Ljungberg med flera Hjördis Berg Ekonomichef Tagehus Holding AB/T Ljungberg BV Född: 1955 Utbildning: MBA Uppsala Universitet Anställd år: 2008 Övriga uppdrag: Inga Karl Lilja Affärsutvecklare, VD Tagebad AB Född: 1970 Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Jur kand Stockholms Universitet Anställd år: 2003 Övriga uppdrag: Inga Fredrik Waern VD T Ljungberg BV Född: 1960 Utbildning: Civilekonom Handels högskolan i Stockholm Anställd år: 1992 Övriga uppdrag: Egen verksamhet, styrelseledamot i KL Capital AB med flera Från vänster: Fredrik Waern, Johan Ljungberg, Karl Lilja och Hjördis Berg. 23

24 Finansiering Tagehus styrelse har utformat en finanspolicy för hantering av finansiella risker. Policyn utgör ett ramverk med regler och riktlinjer i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Finansverksamhetens roll är att säkerställa kapitalförsörjningen på lång och kort sikt, tillse att Tagehus har en långsiktigt stabil kapitalstruktur samt uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramarna för riskexponeringen. LÅNEFINANSIERING Tagehus fastigheter och andra investeringar är finansierade med eget kapital och externa lån. Låneportföljen består av låneavtal med enskilda banker. Finanspolicyn anger hur stor andel av låneportföljen som en enskild långivare får ha liksom hur stor andel av låneportföljen som får förfalla till refinansiering inom ett år. Den totala låneportföljen på Mkr är uppdelad på 18 lån hos sju olika långivare i Sverige och Tyskland. Riktlinjerna tillsammans med god framförhållning begränsar Tagehus refinansieringsrisk. Denna bedöms vara låg med hänsyn till Tagehus låga belåningsgrad och starka finansiella ställning med överlag betryggande nyckeltal. Tagehus Holding-koncernen tecknar ofta större låneavtal med en löptid på fem år, vilket är vanligt på marknaden för fastighetskrediter i Sverige. T Ljungberg BV-koncernens bolag tecknar lån i euro med en löptid på minst fem år för investeringar på den nederländska marknaden och i svenska kronor för investeringar i Sverige. Målsättningen för Tagehus Holding är att ha en lång kapitalbindning och därutöver uppnå önskad risknivå på de rörliga krediterna med hjälp av swappar, medan T Ljungberg BV-koncernen till största delen arbetar med fasträntelån. Vid utgången av 2010 var cirka 40 procent av de rörliga krediterna säkrade med swappar. Hur stor denna andel är beror på aktuella räntenivåer. Utgångspunkten är att använda enkla instrument för riskbegränsningen. Den genomsnittliga räntebindningstiden inklusive derivatpositioner uppgick vid årsskiftet till 2,8 år. Enligt Tagehus målsättningar ska räntebindningen ligga mellan ett till tre år, där maximalt 50 procent får räntejusteras under ett år. Medelräntan på räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 4,6 procent (3,95 procent för Tagehus Holding-koncernen och 5,22 procent för T Ljungberg BV-koncernen). Den genomsnittliga kapitalbindningen för Tagehus ligger på cirka fyra år, för närmare information se nedanstående tabeller. räntebindning Tagehus Bindningstid Belopp, Mkr Andel, % Rörligt eller senare kapitalbindning Tagehus Bindningstid Belopp, Mkr Andel, % eller senare tagehus årsredovisning 2010

25 årsredovisning 2010 Tagehus Holding AB Noterade aktier och fastigheter utgör säkerheter för upptagna lån. Tagehus policy är att inte vara högbelånad. I Tagehus uppgår den justerade soliditeten till 44 procent. Tagehus Holding-koncernen har inga lån i utländsk valuta. Inom T Ljungberg BVkoncernen finns lån i euro för investeringar i Nederländerna och lån i kronor för svenska fastighetsinvesteringar. Enligt finanspolicyn ska valutarisker i möjligaste mån undvikas. utdrag från årsredovisning 2010 T Ljungberg BV LIKVIDITETSPLANERING Inom ramen för likviditetsplaneringen strävar Tagehus efter att endast uppfylla kraven på likviditetsreserver. Överskottslikviditet ska i första hand användas för att lösa räntebärande lån. Likviditeten ska vid varje tillfälle motsvara minst sex månaders kända utbetalningar inklusive räntebetalningar och refinansieringar. Bolagets inbetalningar utgörs av utdelningsintäkter från främst noterade innehav samt hyresintäkter. Tagehus målsättning är att placera kortfristiga likviditetsöverskott till en god och säker avkastning. Under 2011 förfaller lån på totalt 57 Mkr, varav cirka 50 Mkr avser lån i euro. Detta motsvarar cirka 5 procent av Tagehus låneportfölj. Refinansiering har gjorts av det lån som förföll under januari 2011, varvid lånebeloppet, omräknat till svenska kronor, har höjts från 50 Mkr till 53 Mkr.

26 Tagehus Holding AB Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret till Årsredovisningen är upprättad i tkr. Verksamheten Tagehus Holding AB (Tagehus) bildades den 7 juni Bolaget är moderbolag i en koncern som bedriver fastighets- och kapitalförvaltning samt handel med värdepapper. Dessutom bedrivs utvecklingsprojekt inom fastighetsområdet samt försäljning av administrativa tjänster till externa parter. Under september 2010 förvärvades samtliga aktier i Tagehus AB. Därefter träffades avtal med Tagehus AB att förvärva den verksamhet som tidigare bedrevs i Tagehus AB med dotterföretag med undantag av sju bostadsfastigheter. Efter genomförd omstrukturering såldes Tagehus AB och fem tidigare dotterföretag till en extern part. Realisationsvinsten på tkr redovisas i moderbolaget som resultat från andelar i koncernföretag och den koncernmässiga realisationsvinsten på tkr redovisas bland rörelsens intäkter. I samband med omstruktureringen uppstod en koncerngoodwill på tkr, vilken i sin helhet har skrivits ned i koncernredovisningen för Tagehus under räkenskapsåret. Ekonomisk översikt, koncernen tkr 2010 Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal 74,1% Balansomslutning Soliditet 39,8% Ekonomisk översikt, moderbolaget tkr 2010 Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster Vinstmarginal Balansomslutning Soliditet 52,0% Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltning bedrivs i den helägda BirgittaHus-koncernen med dotterföretaget Presidium AB. Därutöver bedrivs fastighetsförvaltning i de helägda dotterföretagen AB Skalmejblåsaren & Co KB och i Edicta Hotellfastigheter AB. Sistnämnda bolag ägs av Kristine Fastigheter AB, där Tagehus äger 75 procent. Koncernen förvaltar cirka 150 lägenheter i Åre samt två hotellfastigheter i Stockholm. Hyresintäkterna uppgår till tkr (verksamheten ingår i koncernen sedan september/oktober 2010). Fastig hetsförvaltningen uppvisar ett resultat på tkr. Kapitalförvaltning De finansiella placeringarna inom kapitalförvaltningen avser såväl noterade som onoterade innehav. Det största innehavet utgörs av aktier i Atrium Ljungberg AB (publ), där koncernen innehar aktier samt via aktielån ytterligare aktier. Innehavet motsvarar 13,0 procent av kapitalet och 10,2 procent av rösterna. Samtliga aktier innehas av moderbolaget. Atrium Ljungberg AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Värdetillväxt skapas genom att utveckla och förädla nya och befintliga fastigheter och byggrätter. Inom den närmaste femårsperioden planeras investeringar på 5 Mdr kronor genom ny-, till- och ombyggnader i egna utvecklingsprojekt. Bolaget är sedan 1994 noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Ett annat innehav utgörs av aktier i Medley Holding AB, där ägandet uppgår till 74 procent av såväl kapital som röster. Medley Holding AB är ett företag verksamt inom området bad, friskvård och rekreation. Företaget är idag den största privatägda operatören av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar i Sverige. Verksamheten bedrivs vid 29 bad- och friskvårdsanläggningar i 18 kommuner, från Umeå i norr till Lomma i söder. Flera av landets största äventyrsbad drivs av Medley. De anläggningar som Medley driver har nära besök per år. Medleys mål är att skapa en rikstäckande kedja av bad- och friskvårdsverksamheter. Vidare har investeringar gjorts i ett privatägt bygg- och fastighetsbolag, verksamt i Norrtälje, samt i aktier och fonder på den svenska och ryska marknaden. Resultat för kapitalförvaltningen, exklusive omvärdering av finansiella tillgångar, uppgår till tkr. Omvärdering av finansiella tillgångar har gjorts med totalt tkr. Handel med värdepapper Värdepappershandel bedrivs i det helägda bolaget RGG Adm- Gruppen AB. Värdepappershandeln bedrivs som en absolutavkastande verksamhet. Den har under innehavstiden gått med förlust. Utvecklingsprojekt Inom koncernen bedrivs utvecklingsprojekt inom fastighetsområdet. Tagebadprojektet arbetar med utveckling av ett koncept för badoch träningsanläggningar i Sverige. Under året har avtal träffats med Tyresö kommun om att uppföra en ny badanläggning. Det första spadtaget för bygget togs under hösten Sim hallen ska ägas och förvaltas av ett av koncernens bolag (Tyresö Nya Badanläggning AB) och driften kommer att skötas av ett annat (Medley Holding AB). Badanläggningen beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2012/ tagehus årsredovisning 2010

27 Vidare bedrivs ett utvecklingsprojekt avseende en fastighet, belägen på västra Kungsholmen, vilken utvecklas för bostadsändamål. Slutligen är Tagehus delägare i ett större markutvecklingsprojekt i Åkersberga och ett bostadsprojekt i Norrtälje. Övrig verksamhet Moderbolaget bedriver kapitalförvaltning samt leder och hanterar, förutom den egna koncernen, administrationen åt ett tiotal externa bolag. Resultat Koncernen redovisar för perioden ett resultat efter finansiella poster på tkr och moderbolaget ett resultat på tkr. Årets resultat uppgår till tkr för koncernen och tkr för moderbolaget. Finansiell ställning Likvida medel uppgår till tkr för koncernen och tkr för moderbolaget. De långfristiga skulderna uppgår till tkr för koncernen och tkr för moderbolaget. Bolagets finansiella strategi är att låneportföljen ska bestå av få men stora lån, säkerställda med noterade aktier eller fastigheter med bästa rätt. Lånen har långa löptider med korta räntebindningar. Derivat i form av swappar används för att minimera ränterisken. Framtida lånebehov säkerställs med bekräftade lånelöften. Medelräntan på räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 3,95 procent. Medellöptiden för räntebindningen uppgick till 2,5 år. Eget kapital uppgick på balansdagen till tkr för koncernen och tkr för moderbolaget, vilket motsvarar en soliditet på 39,8 procent för koncernen och 52,0 procent för moderbolaget. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen har ett ägande som fördelar sig på såväl innehav i andra bolag som direktägande av fastigheter främst i Stockholm och Åre. Riskspridning erhålls genom att såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter finns i portföljen. Den enskilt största tillgången utgörs av innehav av aktier i Atrium Ljungberg AB (publ). Atrium Ljungbergs fastighetsbestånd med handels-, kontors- och helhetsmiljöer finns främst på starka delmarknader i tillväxtregioner. Finansverksamheten bedrivs enligt den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Denna reglerar risker avseende räntor, finansiering, motparter och kontrollsystem. Enligt policyn ska finansiella risker begränsas samtidigt som en aktiv förvaltning långsiktigt ska trygga finansieringen till lägsta möjliga kostnad. Den dominerande risken utgörs av att förändringar av marknadsräntor påverkar upplåningskostnaden på ett negativt sätt. För att begränsa ränterisken ska den genomsnittliga räntebindningstiden vara ett till tre år, där maximalt 50 procent får räntejusteras under ett år. Tagehus har en stark finansiell ställning med överlag betryggande nyckeltal. Miljö Tagehus arbetar i enlighet med bolagets miljöpolicy där Tagehus verksamhet ska präglas av kvalitet och långsiktighet. Det ställer krav på oss att minska våra fastigheters påverkan på klimatet och miljön, såväl i förvaltningsverksamheten som i vår fastighetsutveckling. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Förvärv av aktier i Atrium Ljungberg AB (publ) har gjorts under Bolagets förväntade framtida utveckling Verksamheten kommer fortsättningsvis att bedrivas med ett fokus på fastigheter och andra fastighetsrelaterade investeringar på minst samma förvaltningsnivå som för innevarande år. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst. Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat årets vinst Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres kr kr kr kr kr Fondemission Styrelsen föreslår vidare att aktiekapitalet ökas med kronor till kronor genom fondemission (utan utgivning av aktier). Ökning av aktiekapitalet ska ske genom överföring från fritt eget kapital. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tillläggsupplysningar samt bokslutskommentarer. tagehus årsredovisning

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 36 att köpa undervärderade värdepapper och tvärtom Det som är ute i dag kan vara inne i morgon. Genom att utveckla sin investerings strategi och ibland agera motvalls är tanken att en ökad satsning på

Läs mer

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av:

Detta är Tagehus. Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Detta är Tagehus Affärsidén är att skapa värde genom investeringar och utveckling av: Fastigheter, bl. a. bostäder och hotell Företag med god värdetillväxt Strategiskt, långsiktigt innehav i Atrium Ljungberg

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet 3 Tagehus historia 4 VD har ordet 6 Detta är Tagehus 8 Tagebad 13 Tageflyg 16 Investeringar i bolag 18 Fastigheter Hotell- och konferensfastigheter 22 Fastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58

INNEHÅLL. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 55 Koncernresultaträkning 57 Koncernbalansräkning 58 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i korthet 3 Tagehus utveckling 4 Tagehus i korthet 5 Fem frågor till VD och styrelseordförande 7 Detta är Tagehus 9 Fastigheter Bostäder och kontor 17 Fastigheter Hotell-

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016

TAGEHUS ÅRSREDOVISNING 2016 14 Tålamod viktig ingrediens för lyckad bostadsutveckling Tålamodet att invänta den rätta affären är en av Tagehus styrkor. Förutsättningarna för att förädla fastigheter eller utveckla nya bostäder kanske

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 februari 2010 Vad är möjligheternas fastighetsbolag? Det beskriver på vilket sätt som vi vill särskilja oss i fastighetsbranschen. Våra

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer