Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2013-07325"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Caroline Björk Novak Tfn (22) Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp Planområdet markerat med rött Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (22) Innehåll Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S- Dp Inledning... 3 Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Miljöbedömning... 3 Plandata... 3 Tidigare ställningstaganden... 4 Förutsättningar... 5 Bakgrund... 5 Befintlig bebyggelse... 6 Landskapsbild/stadsbild... 9 Kulturhistoriskt värdefull miljö... 9 Offentlig och kommersiell service Gator och trafik Störningar och risker Planförslaget Bebyggelse Gator och trafik Teknisk försörjning Konsekvenser Behovsbedömning Miljökvalitetsnormer för vatten Stadsbild Landskapsbild Kulturhistoriskt värdefull miljö Störningar och risker Ljusförhållanden och lokalklimat Barnkonsekvenser Tidplan Genomförande Organisatoriska frågor Verkan på befintliga detaljplaner Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor Genomförandetid... 22

3 SID 3 (22) Inledning Handlingar Planhandlingar Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning och en illustrationsplan. Utredningar Utredningar som tagits fram under planarbetet är - Antikvarisk förundersökning,(nyréns Arkitektkontor, ) - Antikvariskt utlåtande (Nyréns Arkitektkontor, ) - Angöring, tillgänglighet och sophantering (koncept stockholm, 2013) - Bullerutredning (ACAD, ) - Brandtekniska förutsättningar (Briab, ) - Miljöbedömning (Struktor, ) - Solstudier (Koncept Stockholm, 2013) Medverkande Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom Caroline Björk Novak i samarbete med exploateringskontoret och byggherrar Oscar Properties och Niam samt arkitekt Koncept Stockholm. Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom befintligt kvarter. Den nya detaljplanen medger en viss till- och påbyggnad av befintliga volymer. Uppskattningsvis kan cirka 170 lägenheter inrymmas inom planområdet. Detaljplanen reglerar även förskoleverksamhet samt verksamhetsanvändning i bottenplanet mot Igeldammsgatan och ger också planmässiga förutsättningar för fortsatt användning som kontor. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta varför detaljplaneförslaget också omfattar skyddsbestämmelser. Miljöbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras. Plandata Läge, areal, markägoförhållanden Fastigheten ligger på stadsdelen Kungsholmen i Stockholm och omgärdas av gatorna Igeldammsgatan och Svarvargatan. Området omfattar fastigheten Isbrytaren 50. Planområdets sammanlagda yta är ca 0,5 hektar och ägs av Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB och Niam.

4 SID 4 (22) Karlbergssjön Stadshagen Planområdets avgränsning är markerad med streckad linje. Fridhemsplan Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Promenadstaden-Översiktsplan för Stockholm ligger Isbrytaren 50 inom stadsbebyggelse innerstadsbebyggelse och inom riksintresset Stockholms innerstad med tät och enhetlig stenstadsbebyggelse. Detta innebär att både bevarande och utveckling behöver ta särskild hänsyn till kulturhistoriska värden (se vidare kapitel 2.9 och 3 i översiktsplanen, samt bilagan Riksintressen enligt miljöbalken). Området berörs vidare av översiktsplanens strategi 1, som innebär att centrala Stockholm ska fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska ske huvudsakligen inom ramen för den befintliga strukturen. Utgångspunkten för detta är den beskrivning av stadens karaktärer som görs i Stockholms byggnadsordning. En grundläggande kvalitet i innerstaden är blandningen mellan bostäder och arbetsplatser. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att även arbetsplatser lokaliseras till kollektivtrafiknära lägen. Program För området finns inget program. Detaljplanen upprättas med stöd av översiktsplanen. Stockholms byggnadsordning Den enhetliga höjdskalan i det sena 1800-talets byggda stadslandskap utgör grunden för innerstadens stadsbild och siluett. Stadens front mot vatten och det sena 1800-talets stadsplanestruktur har särskilt värde. Stenstadens mångsidighet och den täta integrationen av bostäder och verksamheter är viktiga att slå vakt om.

5 SID 5 (22) Gällande detaljplan För fastigheten Isbrytaren 50 gäller detaljplan Dp Fastigheten ska användas för kontor, lätt hantverk, småindustri och kultur. I bottenvåningen mot Igeldammsgatan och Svarvargatan tillåts handel. Byggnaderna omfattas av skyddsbestämmelser. Rivningsförbud och förbud mot exteriör förvanskning gäller alla byggnader. Byggnaden mot Igeldammsgatan är dessutom belagd med förbud mot förvanskning av ursprunglig stomme och trapphus. Genomförandetiden för planen löper ut Karta över gällande planer och aktuellt planområde Kommunala beslut i övrigt Stadsbyggnadsnämnden gav uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för Isbrytaren 50. Riksintressen Planområdet ingår i området av riksintresse för kulturmiljövård (Stockholms innerstad med Djurgården) men ingår inte i något av de områden som är särskilt utpekade. Stadsmuseets klassificering Enligt Stockholms stadsmuseum har fastigheten ett särskilt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde. Byggnaderna är grönklassade enligt klassificeringskartan. Förutsättningar Bakgrund Samtliga fabriksbyggnader på fastigheten uppfördes runt sekelskiftet och byggdes till- och på under de kommande decennierna. Fram till 1931 användes byggnaderna av AB Pump-Separator. Då förvärvades fastigheten av AB

6 Industricentralen och Sveriges första industrihotell skapades därmed. Från och med 1970-talet kom allt fler lokaler att istället inrymma kontor. Anläggningen såldes 2001 till Humlegården och har fortsättningsvis används för kontor och lager. År 2012 köpte Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB och Niam fastigheten med syftet att på sikt bygga om de tre fabriksbyggnaderna till bostäder. SAMRÅDSHANDLING SID 6 (22) Befintlig bebyggelse På fastigheten finns tre sammanbyggda huskroppar med gemensamma gårdsutrymmen i två höjdnivåer. Den övre gården är underbyggd med kontor. Fastigheten är en sammanslagning av flera olika tomter med industriföretag. Byggnaderna, som utgör en väl bevarad fabriksmiljö, är alla uppförda runt förra sekelskiftet. Ett undantag är dock den underbyggda gården som är sentida och inte har något med den ursprungliga fabriksfunktionen att göra. Snedbild över kvarteret Isbrytaren. Samtliga fasader både mot gård och gata är repetitivt rationella med typisk industrikaraktär. I förgrunden Stadshagen och Igeldammsgatan. AB pumpseparators fabriksanläggning som den presenterades i en broschyr från De tre tidigare separata fabriksbyggnaderna har byggts ihop till ett fabrikskomplex.

7 Hus I: mot Svarvargatan Fabriksbyggnaden mot Svarvargatan uppfördes av Pump-Separator på 20-talet efter ritningar av Cyrillus Johansson. Byggnaden hade från början endast två våningar men omgestaltades efter ritningar av Ragnar Östberg på 30-talet. Fasaderna utformades i likhet med det utseende som de äldre fabrikerna fått efter ombyggnaden några år tidigare, med stora, tätspröjsade fönsterpartier indelade med lisener (pilastrar) i full höjd. SAMRÅDSHANDLING SID 7 (22) Vy mot Svarvargatan, hus I. Fasaden visar en tydlig industriarkitektur från och 1930-talet med rationellt repetetiva putsade fasder. De stora, djupt sittande småspröjsade fönsterpartierna i de två nedersta våningarna samt de stora horisontella fönsterpartierna i fasadliv på de fyra översta våningarna utgör värdefulla karaktärsdrag. Den från gatan indragna takvåningen med fönsterpartier från Foto: Nyréns Arkitektkontor. Hus II: mot Igeldammsgatan AB Centrator, senare AB Pump-Separator, uppförde 1897 en långsmal envåningsbyggnad i tegel med långsidan mot Igeldammsgatan. Ritningarna framställdes av Fritz Söderberg. Byggnaden byggdes på i olika etapper under de kommande 20 åren till sammanlagt fem våningar och två takvåningar. Fasaderna är av rött tegel som till största delen är slammade i gul kulör. Dess tegelfasader och granitsockel är fortfarande bevarade. Fasaderna gestaltades i renässansinspirerad stil. Dörr- och fönsterpartier är av grönmålat trä. De småspröjsade fönsterbågarna har till stor del bytts ut genom åren medan karmarna är bevarade. Fönstren till trapphuset i södra delen är helt bevarade från om- och påbyggnaden från 1914 liksom entrépartiet.

8 SID 8 (22) Gatufasaden med ursprunglig port från Den särskiljande bottenvåningen med granitsockel, liksom fasaderna med synligt tegel ger byggnaden karaktär. Den repetitiva fasaden är ett viktigt karaktärsdrag. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Den särpräglade takuppbyggnaden med takfönster och takkupor krönt av ett ventilationstorn. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Gårdsfasaden. På bilden syns det asfalterade gårdsbjälklaget som idag används för bilparkering. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Hus III: gårdshuset Gårdsbyggnaden Tobaksfabriken Skandinavien uppfördes 1910 i tre våningar och källare men byggdes redan 1914 på så att huset idag har fem våningar. Gårdshuset införlivades tidigt med byggnaden mot Igeldammsgatan. Byggnaden ritades av Hugo Westerkund och fick enkla putsfasader i jugendinfluerad stil.

9 SID 9 (22) Tobaksfabrikens fasad mot söder. Det utanpåliggande trapphuset uppfördes 1914 i jugendstil. Ett av fönstren har tidstypiskt blyinfattade olikfärgade glas. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Landskapsbild/stadsbild Fastigheten utgör mot väster stenstadens yttersta rand och gränsar mot den skogsbeväxta bergssluttning som höjer sig mot Stadshagens lamellhusbebyggelse som uppfördes på 30-talet. Byggnaderna inom planområdet utgör en tidstypisk och väl sammanhållen äldre industrimiljö med en hög arkitektonisk kvalitet och ett stort kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värdefull miljö Samtliga byggnader på fastigheten har ett kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde. Fastigheten i sin helhet har ett industrihistoriskt värde då fabriksbyggnaderna berättar om den starka industriella expansionen vid förra sekelskiftet. Byggnaderna har en tidstypisk rationell industriarkitektur och konstruktion. Fastigheten har även ett lokalhistoriskt värde då byggnaderna berättar om stadens utveckling och lokalisering av industrier på Kungsholmen. Största delen av Kungsholmens industrier är idag rivna och de kvarvarande byggnaderna är därför viktiga att bevara som källor till stadsdelens historia. Fabriksbyggnaderna har också ett arkitekturhistoriskt värde. Huset mot Igeldammsgatan har en välbevarad tidstypisk industriarkitektur från 1910-talet, baserad på den ursprungliga fabriksbyggnaden från Huset mot Svarvargatan har samma värden. Gårdshuset präglas idag av rationell ombyggnadsfilosofi från 1930-talet där man skapade allmängiltiga lokaler för många små företag. Fabriksbyggnaderna har slutligen ett miljöskapande och arkitektoniskt värde med enkel, rationell och tidstypisk industrikaraktär. Trots de tre byggnadernas olikheter finns samma slag av repetitiva fasader mot gatorna som karaktäriseras av stora fönsterpartier med kraftiga lisener. Den sentida konsekventa gula färgsättningen förstärker samhörigheten.

10 Offentlig och kommersiell service Skola och förskola Inom en radie om cirka en kilometer från planområdet finns Rålambshovs skola, Kungsholmens grundskola, Sverigefinska skolan samt de fyra gymnasieskolorna Thorildsplans-, Kungsholmens- och S:t Eriks gymnasium. Inom stadsdelen finns ett behov av ytterligare förskoleplatser. SAMRÅDSHANDLING SID 10 (22) Sjukvård Stor tillgång till sjukvård finns i planområdets närhet. S:t Görans sjukhus ligger ungefär 500 meter från planområdet. Kommersiell service I närområdet finns ett stort utbud av butiker, livsmedelsbutiker och annan kommersiell service. Gator och trafik Gatunät och biltrafik Fastigheten nås via Igeldammsgatan och Svarvargatan, där Igeldammsgatan har karaktär av matargata och har hastighetsbegränsning om 30 km/h. Längs med de båda gatorna finns trottoarer och kantstensparkering på båda sidor av gatan. Från Igeldammsgatan nås Drottningholmsvägen som har avfart mot E4:an, Essingeleden, i både norr- och södergående riktning. Bilparkering sker idag antingen längs med gatan eller på ett 20-tal platser på den upphöjda gården. Ytterligare 8 parkeringsplatser finns i ett garage i källaren på byggnaden mot Svarvargatan. Gång- och cykeltrafik Cykelbana saknas längs Igeldammsgatan och Svarvargatan. Igeldammsgatan är utpekad som ett huvudstråk för cykel och ansluter till cykelpendelstråket i Fleminggatan, där cykelbanor finns på båda sidor om vägen. I nuläget parkeras cyklar inne på gården eller utanför entréerna på trottoaren. Kollektivtrafik Området är väl försörjt av kollektivtrafik. Cirka 300 meter bort ligger Fridhemsplans tunnelbanestation som är en knutpunkt för kollektivtrafiken både vad gäller tunnelbana och i viss mån busstrafik. Tillgänglighet Från Igeldammsgatan nås den upphöjda gården genom en kraftigt lutande infart via servitut genom grannfastigheten. Angöring till gatuhusen kan ske från Igeldammsgatan och Svarvargatan. Störningar och risker Förorenad mark Structor har genomfört en miljöbedömning med syftet att beskriva eventuell föroreningsstatus inom fastigheten (Miljöbedömning, ). Bedömningen baseras på ett antal tidigare genomförda utredningar. Fastigheten och dess byggnader har under åren använts för bland annat tryckeri-, bryggerioch verkstadsändamål. Utredningen visar att byggnaderna är förorenade i blandad omfattning. Föroreningar förekommer i väggfärg och puts

11 (tungmetaller), samt i golv och tak (oljespill från tryckeriverksamhet). Även asbest förekommer i äldre byggnadsmaterial. SAMRÅDSHANDLING SID 11 (22) Structor bedömer att påträffade föroreningar kan hanteras i samband med ombyggnation och omställning av byggnaderna för bostadsändamål. Påträffade halter i byggadsmaterial och i mark bedöms inte utgöra en förhöjd hälsorisk för boende baserat på underlag från Naturvårdsverkets riskbedömningsmodeller. Luftkvalitet Enligt Luftvårdsförbundets luftkvalitetskartor gränsar halterna för PM10 riktvärden vid planområdet. Buller ACAD har genomfört en bullerutredning ( ). Denna påvisar dygnsekvivalenta bullernivåer vid fasaden mot Igeldammsgatan som överstiger gällande riktvärden vid fasad, 55 dba. Vidare beskrivning av trafikbuller finns redovisad i denna planbeskrivning i avsnittet konsekvenser för miljön; störningar och risker.

12 SID 12 (22) Planförslaget Planförslaget möjliggör en ändrad användning från verksamheter och kontor till bostads- och centrumändamål i stora delar av bebyggelsen inom fastigheten. I huvudsak behålls byggnadernas ursprungliga volym och utseende, med undantag för en förtjockning och höjning av gårdshuset, hus III, samt ett nytt utförande av vinden på hus I. En mindre ny gårdsbyggnad i en våning föreslås också. Bottenvåningen mot Igeldammsgatan planläggs för centrumändamål och bottenvåningen i gårdshuset för förskoleändamål i minst tio år efter det att planen vunnit laga kraft. I resterande del av byggnaderna tillåts både centrumändamål och bostäder. Genom ombyggnaden bedöms ca 170 lägenheter kunna inrymmas inom fastigheten. Nedan anges kopplingar till plankartan enligt följande: (exempel). Bebyggelse Gestaltningsprinciper Den konceptuella idén i ombyggnadsförslaget är att värna Kungsholmens historiska industrikaraktär och samtidigt göra det möjligt för bostäder och olika verksamheter att existera tillsammans. På- och tillbyggnader ska ta avstamp i de befintliga byggnadernas rationella, regelbundna fasadutformning. Platta tak ska så långt det är möjligt beläggas med sedum eller liknande. III II Schematisk bild: Hus I mot Svarvargatan, hus II mot Igeldammsgatan och hus III mot gården. I

13 SID 13 (22) Hus I, mot Svarvargatan Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål (BC). Byggnaden får inte rivas (q1) och karaktären ska bevaras (q2). Taket föreslås rivas och byggas på. Takutformningen regleras i planen (f). Indragna terrasser kan anordnas mot gården där befintlig takfot bildar ett naturligt avslut mot påbyggnaden. Takfallet mot gatan framför den befintliga takvåningen kan rivas och ersättas med en kungsbalkong. Nya mindre entréer till etagelägenheter, bokaler eller verksamheter kan tas upp i sockeln. Ett ljusschakt kan behöva tas upp. Sektion genom hus I. Befintligt tak föreslås att byggas om för att rymma bostäder. Befintligt tak i höjd med den indragna våningen kan göras om till kungsbalkong. Vid ombyggnation är det viktigt att befintlig takfot är fortsatt tydligt markerad. Hus II, mot Igeldammsgatan Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål (BC). Byggnaden får inte rivas (q1) och karaktären ska bevaras (q2). Taklandskapet ska bevaras, undantaget vissa fönster i det övre takfallet som tillåts ersättas med nedsänkta terrasser utan synliga räcken (q3). Taket mellan balkong och gata samt balkong och gård ska bevaras. Varje balkongs bredd får inte överstiga bredden av det ursprungliga fönstret. Sektion genom hus II. Det befintliga taket med dess ventilationshuv är karaktäristisk och ska bevaras. Befintligt tak bevaras med undantag av ett varsamt anordnande av ett antal terrasser mot gata och gård, enligt sektionen.

14 SID 14 (22) Hus III, gårdshuset Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål och i bottenvåning mot Igeldammsgatan ska förskola finnas åtminstone de tio första åren efter det att detaljplanen vunnit laga kraft (BCS1). Taket föreslås rivas och ersätts med en modern påbyggnad i två våningar med terrasser mot norr och söder. Huset förtjockas mot norr. Fasaden mot innergården får inte rivas (q4). Både gaveln mot väster och bottenvåningsfasaden mot norr ligger i fastighetsgräns. Här får fönster inte finnas för att inte omöjliggöra framtida fastighetsutveckling. Befintlig entrévåning sträcker sig till fastighetens norra gräns medan resterande volym är smalare. I förslaget föreslås entrévåningen behålla sitt djup i vissa delar medan andra delar tas bort för att skapa gårdar som ger ljus och rymd till den planerade förskolan. Kvarteret har ett högt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde varför tilläggen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och en hög grad av anpassning till den kulturhistoriska miljön. Tilläggen ska vara tydligt samtida men spegla den ursprungliga byggnadens anda och rytm med repetitiva fasader. Fasadbeklädnad kan vara något skivmaterial, till exempel fibercementskivor, där eventuellt synliga fogar ska utgöra ett gestaltande element. Sektion genom hus III. Huset föreslås att byggas till och byggas på. Byggnadens höjd kommer alltjämt att underordna sig de båda gatuhusens.

15 SID 15 (22) Illustrerat planförslag, vy från norr. Den nytillkomna volymen ska vara tydligt samtida och förhålla sig till de befintliga byggnadernas industrikaraktär. I husets sockelvåning som idag går hela vägen fram till fastighetsgränsen mot norr kommer volymer att tas bort för att bilda förskolegårdar som komplement till den större gården mellan husen. Illustration: Koncept Stockholm.

16 Nytt gårdshus Den nya planen föreslår ett nytt mindre gårdshus, cirka 90 kvm, i en våning. SAMRÅDSHANDLING SID 16 (22) Gården På gården finns en sentida överbyggnad som används som kontor. Denna byggnadsdel kommer att tas bort och gården avses få en industriell karaktär genom att utföras som en hårdgjord men permeabel yta. Träd kan planteras fritt över gårdsytan och förskolegården. I möjligaste mån anordnas dagbäddar i anslutning till träden för att ta hand om fastighetens dagvatten. Träden kompletteras med planteringslådor. Förskolan kommer att ha tillgång till bostadsgården. Kulturhistoriskt värdefull miljö Fastigheten är grönmarkerad på kartan över kulturhistorisk klassificering i Stockholm. Det innebär att det är en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna får inte rivas och har i planen försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag som ska bevaras Nedan karaktärsdrag och värden för hus I och II ska enligt planbestämmelse bevaras: Hus I, mot Svarvargatan: - Industriarkitektur från 1910-talet och 1930-talet med rationellt repetitiva putsade fasader. - Stora, djupt sittande småspröjsade fönsterpartier mellan putsade lisener i de två nedre våningarna. - Stora, horisontellt betonande ospröjsade fönsterpartier i fasadliv i de fyra övre våningarna. - Från gatan indragen takvåning. Hus II, mot Igeldammsgatan: - Industriarkitektur från 1897, 1910 och 1914 med rationellt repetitiva fasader och redovisad skelettkonstruktion samt stora fönsterpartier. - Särskiljande bottenvåning med mindre stickbågiga fönsteröppningar. - Fasader med synligt tegel och granitsockel. - Huvudtrapphus mot gården. Ett flertal övriga kulturhistoriska värden finns i byggnaderna. För hus I och II är bevarade träfönsterpartier, synliga byggnadskonstruktion och trapphusen av industrikaraktär viktiga att beakta vid ändring. Hus II har även väl bevarade snickerier i fabrikslokalerna som är av intresse. Det separata trapphuset på hus III liksom det västra trapphuset i jugendstil bör bevaras liksom de synliga konstruktionerna och fönstersnickerierna. För mer information om kulturhistoriska värden, se den antikvariska förundersökningen Kv. Isbrytaren 50, Kungsholmen, Stockholm

17 SID 17 (22) Gator och trafik Gatunät och trafik Detaljplaneförslaget innebär inga förändringar i gatunätet. Igeldammsgatan utgör ett huvudstråk för cykeltrafik som kopplar på cykelpendlingsstråken både i söder Flemminggatan och i norr Kungsholmstrand. Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med både Fridhemsplans och Stadshagens tunnelbanestationer i närheten. Cykel- och bilparkering Fastigheten ligger i ett gynnsamt läge för pendlingstrafik med cykel. Bostadshusen ska därför uppfylla ett parkeringstal för cykel som motsvarar cirka 2,2 parkeringsplatser per lägenhet, varav hälften av dessa ska vara väderskyddade och lättillgängliga. Då fastigheten redan är bebyggd har det visat sig svårt att komplettera med bilparkeringsplatser inom fastigheten utan att andra kvaliteter går förlorade. Inom fastigheten föreslås 11 parkeringsplatser (varav en handikapp), lokaliserade i bottenvåningen på hus I, samt en handikapparkeringsficka vid hus III s sydvästra hörn. Vidare föreslås blockhyrning av 12 parkeringsplatser inom fastigheten Bojen 3, belägen 500 meter från planområdet. Av dessa sammanlagt 24 parkeringsplatser avses 22 att användas som bilpoolsplatser. En bilpoolsplats antas kunna ersätta 6 parkeringsplatser. Med detta som utgångspunkt kan parkeringstalet antas motsvara ca 0,75 parkeringsplatser per lägenhet. Motsvarande siffra utan bilpoolsparkering skulle dock bli endast 0,14 bilparkeringar per lägenhet. Med tanke på fastighetens beskaffenhet och det centrala och kollektivtrafiknära läget bedöms parkeringslösningen som acceptabel. Tillgänglighet Stadens mål avseende tillgänglighet bedöms kunna uppnås för de båda gatuhusen. För gårdshuset kan dock angöringsavståndet komma att överstiga 10 meter men med marginal understiga de nationella riktlinjerna om 25 meter. Handikapparkering avses att anordnas i garageplan samt vid gårdshusets sydvästra hörn. Möjlighet till hiss till alla våningsplan finns inom både bostadsoch förskoledelarna av byggnaden. Entréer i markplan görs tillgängliga genom att ramper med godkänd lutning och ett framkomligt material anläggas. Alla lägenheterna planeras med hänsyn till tillgänglighet i alla rum. Alla uteplatser och terrasser görs tillgängliga. Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Fastigheten kan anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar. Dagvatten från planområdet ska omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig dagvattenservice efter fördröjning och samråd med Stockholm Vatten. El/Tele El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området.

18 SID 18 (22) Energiförsörjning Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas. Avfallshantering Avfallshantering ska ske i enlighet med stadens riktlinjer. En utredning som behandlar angöring, tillgänglighet och sophantering har tagits fram. Angöring sker från Igeldammsgatan respektive Svarvargatan. Hämtning av avfall sker från soprum som alla ska inrymmas inom fastighetens byggrätter. Tre av fyra soprum är belägna mindre än 10 meter från respektive angöringsplats. Soprummen ska vara tillgängliga för de boende i fastigheten. Konsekvenser Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. För att belysa planförslagets påverkan på kulturmiljön har en separat konsekvensanalys upprättats och sammanfattas i denna planbeskrivning. Övriga miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Miljökvalitetsnormer för vatten Andelen hårdgjord yta inom området kommer inte att öka då all mark redan är hårdgjord. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE ) kan uppnås. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Stadsbild Genomförandet av planförslaget innebär att bottenvåningen längs med Igeldammsgatan öppnas upp för verksamheter vilket tillför gaturummet liv. I bottenvåningen mot Svarvargatan tillåts både bokaler och annan typ av verksamhet som ger variation och liv. Sentida förvanskande tillägg i form av inlastningsportar etc kommer att tas bort och fasaden återställas. Sammantaget bedöms åtgärderna som positiva för stadsbilden.

19 Landskapsbild Förslaget innebär en höjning med cirka två meter och förtjockning av gårdshuset (hus III). Gårdshuset kommer dock alltjämt att underordna sig de båda gatuhusen. På grund av topografin kommer påbyggnaden att påverka landskapsbilden något. Taklandskapets förändring kan ses främst från Karlbergs slott. SAMRÅDSHANDLING SID 19 (22) Modellfoto som visar det påbyggda gårdshuset i förgrunden. Gårdshuset underordnar sig alltjämt de båda gatuhusen. Vy från Karlbergs slott som visar dagens situation. Vy från Karlbergs slott. Fotomontage som visar en illustration av planförslaget

20 SID 20 (22) Kulturhistoriskt värdefull miljö Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram där föreslagen förändring ställs mot de värden som har identifierats i den antikvariska förundersökningen. I utlåtandet konstateras att den nya användningen påverkar de kulturhistoriska värdena men bedöms inte innebära en förvanskning av desamma. Takutformningarna och tilläggen bedöms påverka det kulturhistoriska värdet något, främst takpåbyggnaden på hus I. För mer information och bakgrund om kulturhistoriska värden och konsekvenser av planförslaget se den antikvariska förundersökningen Kv. Isbrytaren 50, Kungsholmen, Stockholm samt Antikvariskt utlåtande, , båda utförda av Nyréns Arkitektkontor. Störningar och risker Buller Planerade bostäder utsätts för trafikbuller från främst vägtrafik längst lokalgatorna Igeldammsgatan och Svarvargatan. I utförd Bullerutredning (ACAD ) redovisas ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad. Vid mest utsatta fasad och våningsplan (längs med Igeldammsgatan) uppgår ekvivalent ljudnivå till 59 dba och maximal ljudnivå till 81 dba. De ekvivalenta ljudnivåerna varierar från lägsta bostadsvåningen (våning 1) med 58 dba till högsta våningen med under 55 dba. 154 av projektets cirka 170 lägenheter (90 %) erhåller en ekvivalent ljudnivå vid fasad på högst 55 dba och mål enligt riksdagsbeslut innehållas. Resterande 10 % av lägenheterna, det vill säga enkelsidiga lägenheter på våning 1 till 3 mot Igeldammsgatan behöver planeras med en lokal åtgärd för att dämpa bullret till åtminstone 55 dba. Då fasadens utseende ska bevaras kan till exempel speciella innerfönster som ger vädringsmöjligheter anordnas. På så vis skapas en lokal ljuddämpad sida motsvarande avstegsfall B. Illustrationer som visar principer för vädringsfönster.

21 Samtliga lägenheter har tillgång till gemensam uteplats med en maximal och ekvivalent ljudnivå som understiger 55 dba. Med 10 % speciallösningar kan alltså Stockholmsmodellen och avstegsfall B innehållas. Detta bedöms acceptabelt med tanke på bostädernas centrala och kollektivtrafiknära läge. Luftkvalitet Enligt Luftvårdsförbundets luftkvalitetskartor gränsar halterna för PM10 riktvärden vid planområdet. Förslaget bedöms inte påverka halterna. Farligt gods Ingen led för farligt gods finns i anslutning till, eller i närheten av, planområdet. Ljusförhållanden och lokalklimat Solstudier (Koncept Stockholm, 2013) visar att skuggningen på den egna gården inte ökar nämnvärt i och med genomförandet av planförslaget. Bostadsgårdarna norr och väster om gårdshuset påverkas mer: sommarens förmiddagssol minskar för den västra gården medan gården i norr blir av med delar av sin kvällssol. SAMRÅDSHANDLING SID 21 (22) Barnkonsekvenser Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn. I dagsläget vistas barn i mycket liten utsträckning på fastigheten då byggnaderna inrymmer kontorsverksamheter och gården består av hårdgjord yta i form av parkering. I och med ombildandet av fastigheten till bostäder och förskola kommer en bostads- och förskolegård med plats för lek att anordnas och fastigheten öppnas därmed upp för barn. Omsorg bör läggas på utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för förskolebarn och barn som flyttar in byggnaderna. Tidplan Samråd 18 november januari 2014 Utställning 2:a - 3:e kvartalet 2014 Antagande 4:e kvartalet 2014 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Byggherren ansvarar för planens genomförande och eventuella anslutningar mot allmän platsmark. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplanen och myndighetsutövning vid bygglovsprövning. Huvudmannaskap Planen omfattar endast kvartersmark. Avtal Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna.

22 Verkan på befintliga detaljplaner Planförslaget innebär att den befintliga detaljplanen Dp helt upphör att gälla inom planområdet. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet berör fastigheten Isbrytaren 50 som ägs av Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB. Erforderliga avtal ska tecknas med Exploateringskontoret innan detaljplanen antas. Fastighetsbildning Ingen fastighetsbildning eller regleringar krävs. Möjlighet till 3Dfastighetsbildning finns för försola/bostäder samt centrum/bostäder. Gemensamhetsanläggningar/Servitut Servitut eller gemensamhetsanläggning måste finnas både på Isbrytaren 46 och Isbrytaren 51 för att säkerställa tillgänglighet till gård och lägenheter. Ekonomiska frågor Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbetet. Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av fastighetsägaren. Anslutningsavgifter bekostas av fastighetsägaren. SAMRÅDSHANDLING SID 22 (22) Tekniska frågor Vatten, avlopp och dagvatten Bebyggelse inom planområdet kan påkopplas befintliga vatten- och avloppsledningar enligt huvudmannens anvisningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom område. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Plangenomförandet innebär en mindra andel hårdgjorda ytor än i dagsläget. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten. El, tele och fjärrvärme Bebyggelse inom planområdet kan påkopplas befintliga el-, tele-, och fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom området. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Helena Wessberg 2014-11-18 Tfn 08-508 27 331 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 Planområdet är

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson 2015-01-20 Telefon 08-508 27 261 Sida 1 (24) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kalleberga 3:4

Detaljplan för fastigheten Kalleberga 3:4 (och del av Kalleberga 6:17) Ronneby kommun, Blekinge län Orienteringskarta PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av följande handlingar daterade 2013-04-19: Plankarta i skala 1:500 Plan- och

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet

DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet DETALJPLAN FÖR LILLA SKOLAN 2 och 3 samt del av CENTRUM 4:3 Centrumverksamhet Kiruna Kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir juridiskt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret

Gestaltningsprogram. Rosen SAMRÅDSHANDLING 1(10) SPN 2011/0008 214 SPN 2011/0008 214. tillhörande detaljplan för kvarteret Gestaltningsprogram 1(10) tillhörande detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping den 25 november 2014 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag:

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (11) 2014-10-1304 Handläggare Joel Berring Tfn 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga (385 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen Västberga (385 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (15) 2013-06-05 Handläggare: Martin Edfelt Tfn 08-508 27 219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 17 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2013-02770 SID 1 (8) 2013-10-16 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-16 Handläggare: Monika Rudenska Tfn 08-508 27 266 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Hejaren 16, Kyrkogatan 9-11 i Sundbybergs stad

Detaljplan för Hejaren 16, Kyrkogatan 9-11 i Sundbybergs stad STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2009-01-22 Lisa Brattström DNR 69/2007-214 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Hejaren 16, Kyrkogatan 9-11 i Sundbybergs stad Planprocessen PROGRAM UTSTÄLLNING

Läs mer

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö

datum 2013-05-15 Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö datum 2013-05-15 diarienummer 2012-01049 Dp 5300 PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten KUNGEN 1 i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900 och har bedömts vara

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer