Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2013-07325"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Caroline Björk Novak Tfn (22) Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp Planområdet markerat med rött Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (22) Innehåll Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S- Dp Inledning... 3 Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Miljöbedömning... 3 Plandata... 3 Tidigare ställningstaganden... 4 Förutsättningar... 5 Bakgrund... 5 Befintlig bebyggelse... 6 Landskapsbild/stadsbild... 9 Kulturhistoriskt värdefull miljö... 9 Offentlig och kommersiell service Gator och trafik Störningar och risker Planförslaget Bebyggelse Gator och trafik Teknisk försörjning Konsekvenser Behovsbedömning Miljökvalitetsnormer för vatten Stadsbild Landskapsbild Kulturhistoriskt värdefull miljö Störningar och risker Ljusförhållanden och lokalklimat Barnkonsekvenser Tidplan Genomförande Organisatoriska frågor Verkan på befintliga detaljplaner Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor Genomförandetid... 22

3 SID 3 (22) Inledning Handlingar Planhandlingar Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning och en illustrationsplan. Utredningar Utredningar som tagits fram under planarbetet är - Antikvarisk förundersökning,(nyréns Arkitektkontor, ) - Antikvariskt utlåtande (Nyréns Arkitektkontor, ) - Angöring, tillgänglighet och sophantering (koncept stockholm, 2013) - Bullerutredning (ACAD, ) - Brandtekniska förutsättningar (Briab, ) - Miljöbedömning (Struktor, ) - Solstudier (Koncept Stockholm, 2013) Medverkande Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom Caroline Björk Novak i samarbete med exploateringskontoret och byggherrar Oscar Properties och Niam samt arkitekt Koncept Stockholm. Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom befintligt kvarter. Den nya detaljplanen medger en viss till- och påbyggnad av befintliga volymer. Uppskattningsvis kan cirka 170 lägenheter inrymmas inom planområdet. Detaljplanen reglerar även förskoleverksamhet samt verksamhetsanvändning i bottenplanet mot Igeldammsgatan och ger också planmässiga förutsättningar för fortsatt användning som kontor. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta varför detaljplaneförslaget också omfattar skyddsbestämmelser. Miljöbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras. Plandata Läge, areal, markägoförhållanden Fastigheten ligger på stadsdelen Kungsholmen i Stockholm och omgärdas av gatorna Igeldammsgatan och Svarvargatan. Området omfattar fastigheten Isbrytaren 50. Planområdets sammanlagda yta är ca 0,5 hektar och ägs av Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB och Niam.

4 SID 4 (22) Karlbergssjön Stadshagen Planområdets avgränsning är markerad med streckad linje. Fridhemsplan Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Promenadstaden-Översiktsplan för Stockholm ligger Isbrytaren 50 inom stadsbebyggelse innerstadsbebyggelse och inom riksintresset Stockholms innerstad med tät och enhetlig stenstadsbebyggelse. Detta innebär att både bevarande och utveckling behöver ta särskild hänsyn till kulturhistoriska värden (se vidare kapitel 2.9 och 3 i översiktsplanen, samt bilagan Riksintressen enligt miljöbalken). Området berörs vidare av översiktsplanens strategi 1, som innebär att centrala Stockholm ska fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska ske huvudsakligen inom ramen för den befintliga strukturen. Utgångspunkten för detta är den beskrivning av stadens karaktärer som görs i Stockholms byggnadsordning. En grundläggande kvalitet i innerstaden är blandningen mellan bostäder och arbetsplatser. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att även arbetsplatser lokaliseras till kollektivtrafiknära lägen. Program För området finns inget program. Detaljplanen upprättas med stöd av översiktsplanen. Stockholms byggnadsordning Den enhetliga höjdskalan i det sena 1800-talets byggda stadslandskap utgör grunden för innerstadens stadsbild och siluett. Stadens front mot vatten och det sena 1800-talets stadsplanestruktur har särskilt värde. Stenstadens mångsidighet och den täta integrationen av bostäder och verksamheter är viktiga att slå vakt om.

5 SID 5 (22) Gällande detaljplan För fastigheten Isbrytaren 50 gäller detaljplan Dp Fastigheten ska användas för kontor, lätt hantverk, småindustri och kultur. I bottenvåningen mot Igeldammsgatan och Svarvargatan tillåts handel. Byggnaderna omfattas av skyddsbestämmelser. Rivningsförbud och förbud mot exteriör förvanskning gäller alla byggnader. Byggnaden mot Igeldammsgatan är dessutom belagd med förbud mot förvanskning av ursprunglig stomme och trapphus. Genomförandetiden för planen löper ut Karta över gällande planer och aktuellt planområde Kommunala beslut i övrigt Stadsbyggnadsnämnden gav uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för Isbrytaren 50. Riksintressen Planområdet ingår i området av riksintresse för kulturmiljövård (Stockholms innerstad med Djurgården) men ingår inte i något av de områden som är särskilt utpekade. Stadsmuseets klassificering Enligt Stockholms stadsmuseum har fastigheten ett särskilt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde. Byggnaderna är grönklassade enligt klassificeringskartan. Förutsättningar Bakgrund Samtliga fabriksbyggnader på fastigheten uppfördes runt sekelskiftet och byggdes till- och på under de kommande decennierna. Fram till 1931 användes byggnaderna av AB Pump-Separator. Då förvärvades fastigheten av AB

6 Industricentralen och Sveriges första industrihotell skapades därmed. Från och med 1970-talet kom allt fler lokaler att istället inrymma kontor. Anläggningen såldes 2001 till Humlegården och har fortsättningsvis används för kontor och lager. År 2012 köpte Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB och Niam fastigheten med syftet att på sikt bygga om de tre fabriksbyggnaderna till bostäder. SAMRÅDSHANDLING SID 6 (22) Befintlig bebyggelse På fastigheten finns tre sammanbyggda huskroppar med gemensamma gårdsutrymmen i två höjdnivåer. Den övre gården är underbyggd med kontor. Fastigheten är en sammanslagning av flera olika tomter med industriföretag. Byggnaderna, som utgör en väl bevarad fabriksmiljö, är alla uppförda runt förra sekelskiftet. Ett undantag är dock den underbyggda gården som är sentida och inte har något med den ursprungliga fabriksfunktionen att göra. Snedbild över kvarteret Isbrytaren. Samtliga fasader både mot gård och gata är repetitivt rationella med typisk industrikaraktär. I förgrunden Stadshagen och Igeldammsgatan. AB pumpseparators fabriksanläggning som den presenterades i en broschyr från De tre tidigare separata fabriksbyggnaderna har byggts ihop till ett fabrikskomplex.

7 Hus I: mot Svarvargatan Fabriksbyggnaden mot Svarvargatan uppfördes av Pump-Separator på 20-talet efter ritningar av Cyrillus Johansson. Byggnaden hade från början endast två våningar men omgestaltades efter ritningar av Ragnar Östberg på 30-talet. Fasaderna utformades i likhet med det utseende som de äldre fabrikerna fått efter ombyggnaden några år tidigare, med stora, tätspröjsade fönsterpartier indelade med lisener (pilastrar) i full höjd. SAMRÅDSHANDLING SID 7 (22) Vy mot Svarvargatan, hus I. Fasaden visar en tydlig industriarkitektur från och 1930-talet med rationellt repetetiva putsade fasder. De stora, djupt sittande småspröjsade fönsterpartierna i de två nedersta våningarna samt de stora horisontella fönsterpartierna i fasadliv på de fyra översta våningarna utgör värdefulla karaktärsdrag. Den från gatan indragna takvåningen med fönsterpartier från Foto: Nyréns Arkitektkontor. Hus II: mot Igeldammsgatan AB Centrator, senare AB Pump-Separator, uppförde 1897 en långsmal envåningsbyggnad i tegel med långsidan mot Igeldammsgatan. Ritningarna framställdes av Fritz Söderberg. Byggnaden byggdes på i olika etapper under de kommande 20 åren till sammanlagt fem våningar och två takvåningar. Fasaderna är av rött tegel som till största delen är slammade i gul kulör. Dess tegelfasader och granitsockel är fortfarande bevarade. Fasaderna gestaltades i renässansinspirerad stil. Dörr- och fönsterpartier är av grönmålat trä. De småspröjsade fönsterbågarna har till stor del bytts ut genom åren medan karmarna är bevarade. Fönstren till trapphuset i södra delen är helt bevarade från om- och påbyggnaden från 1914 liksom entrépartiet.

8 SID 8 (22) Gatufasaden med ursprunglig port från Den särskiljande bottenvåningen med granitsockel, liksom fasaderna med synligt tegel ger byggnaden karaktär. Den repetitiva fasaden är ett viktigt karaktärsdrag. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Den särpräglade takuppbyggnaden med takfönster och takkupor krönt av ett ventilationstorn. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Gårdsfasaden. På bilden syns det asfalterade gårdsbjälklaget som idag används för bilparkering. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Hus III: gårdshuset Gårdsbyggnaden Tobaksfabriken Skandinavien uppfördes 1910 i tre våningar och källare men byggdes redan 1914 på så att huset idag har fem våningar. Gårdshuset införlivades tidigt med byggnaden mot Igeldammsgatan. Byggnaden ritades av Hugo Westerkund och fick enkla putsfasader i jugendinfluerad stil.

9 SID 9 (22) Tobaksfabrikens fasad mot söder. Det utanpåliggande trapphuset uppfördes 1914 i jugendstil. Ett av fönstren har tidstypiskt blyinfattade olikfärgade glas. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Landskapsbild/stadsbild Fastigheten utgör mot väster stenstadens yttersta rand och gränsar mot den skogsbeväxta bergssluttning som höjer sig mot Stadshagens lamellhusbebyggelse som uppfördes på 30-talet. Byggnaderna inom planområdet utgör en tidstypisk och väl sammanhållen äldre industrimiljö med en hög arkitektonisk kvalitet och ett stort kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värdefull miljö Samtliga byggnader på fastigheten har ett kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde. Fastigheten i sin helhet har ett industrihistoriskt värde då fabriksbyggnaderna berättar om den starka industriella expansionen vid förra sekelskiftet. Byggnaderna har en tidstypisk rationell industriarkitektur och konstruktion. Fastigheten har även ett lokalhistoriskt värde då byggnaderna berättar om stadens utveckling och lokalisering av industrier på Kungsholmen. Största delen av Kungsholmens industrier är idag rivna och de kvarvarande byggnaderna är därför viktiga att bevara som källor till stadsdelens historia. Fabriksbyggnaderna har också ett arkitekturhistoriskt värde. Huset mot Igeldammsgatan har en välbevarad tidstypisk industriarkitektur från 1910-talet, baserad på den ursprungliga fabriksbyggnaden från Huset mot Svarvargatan har samma värden. Gårdshuset präglas idag av rationell ombyggnadsfilosofi från 1930-talet där man skapade allmängiltiga lokaler för många små företag. Fabriksbyggnaderna har slutligen ett miljöskapande och arkitektoniskt värde med enkel, rationell och tidstypisk industrikaraktär. Trots de tre byggnadernas olikheter finns samma slag av repetitiva fasader mot gatorna som karaktäriseras av stora fönsterpartier med kraftiga lisener. Den sentida konsekventa gula färgsättningen förstärker samhörigheten.

10 Offentlig och kommersiell service Skola och förskola Inom en radie om cirka en kilometer från planområdet finns Rålambshovs skola, Kungsholmens grundskola, Sverigefinska skolan samt de fyra gymnasieskolorna Thorildsplans-, Kungsholmens- och S:t Eriks gymnasium. Inom stadsdelen finns ett behov av ytterligare förskoleplatser. SAMRÅDSHANDLING SID 10 (22) Sjukvård Stor tillgång till sjukvård finns i planområdets närhet. S:t Görans sjukhus ligger ungefär 500 meter från planområdet. Kommersiell service I närområdet finns ett stort utbud av butiker, livsmedelsbutiker och annan kommersiell service. Gator och trafik Gatunät och biltrafik Fastigheten nås via Igeldammsgatan och Svarvargatan, där Igeldammsgatan har karaktär av matargata och har hastighetsbegränsning om 30 km/h. Längs med de båda gatorna finns trottoarer och kantstensparkering på båda sidor av gatan. Från Igeldammsgatan nås Drottningholmsvägen som har avfart mot E4:an, Essingeleden, i både norr- och södergående riktning. Bilparkering sker idag antingen längs med gatan eller på ett 20-tal platser på den upphöjda gården. Ytterligare 8 parkeringsplatser finns i ett garage i källaren på byggnaden mot Svarvargatan. Gång- och cykeltrafik Cykelbana saknas längs Igeldammsgatan och Svarvargatan. Igeldammsgatan är utpekad som ett huvudstråk för cykel och ansluter till cykelpendelstråket i Fleminggatan, där cykelbanor finns på båda sidor om vägen. I nuläget parkeras cyklar inne på gården eller utanför entréerna på trottoaren. Kollektivtrafik Området är väl försörjt av kollektivtrafik. Cirka 300 meter bort ligger Fridhemsplans tunnelbanestation som är en knutpunkt för kollektivtrafiken både vad gäller tunnelbana och i viss mån busstrafik. Tillgänglighet Från Igeldammsgatan nås den upphöjda gården genom en kraftigt lutande infart via servitut genom grannfastigheten. Angöring till gatuhusen kan ske från Igeldammsgatan och Svarvargatan. Störningar och risker Förorenad mark Structor har genomfört en miljöbedömning med syftet att beskriva eventuell föroreningsstatus inom fastigheten (Miljöbedömning, ). Bedömningen baseras på ett antal tidigare genomförda utredningar. Fastigheten och dess byggnader har under åren använts för bland annat tryckeri-, bryggerioch verkstadsändamål. Utredningen visar att byggnaderna är förorenade i blandad omfattning. Föroreningar förekommer i väggfärg och puts

11 (tungmetaller), samt i golv och tak (oljespill från tryckeriverksamhet). Även asbest förekommer i äldre byggnadsmaterial. SAMRÅDSHANDLING SID 11 (22) Structor bedömer att påträffade föroreningar kan hanteras i samband med ombyggnation och omställning av byggnaderna för bostadsändamål. Påträffade halter i byggadsmaterial och i mark bedöms inte utgöra en förhöjd hälsorisk för boende baserat på underlag från Naturvårdsverkets riskbedömningsmodeller. Luftkvalitet Enligt Luftvårdsförbundets luftkvalitetskartor gränsar halterna för PM10 riktvärden vid planområdet. Buller ACAD har genomfört en bullerutredning ( ). Denna påvisar dygnsekvivalenta bullernivåer vid fasaden mot Igeldammsgatan som överstiger gällande riktvärden vid fasad, 55 dba. Vidare beskrivning av trafikbuller finns redovisad i denna planbeskrivning i avsnittet konsekvenser för miljön; störningar och risker.

12 SID 12 (22) Planförslaget Planförslaget möjliggör en ändrad användning från verksamheter och kontor till bostads- och centrumändamål i stora delar av bebyggelsen inom fastigheten. I huvudsak behålls byggnadernas ursprungliga volym och utseende, med undantag för en förtjockning och höjning av gårdshuset, hus III, samt ett nytt utförande av vinden på hus I. En mindre ny gårdsbyggnad i en våning föreslås också. Bottenvåningen mot Igeldammsgatan planläggs för centrumändamål och bottenvåningen i gårdshuset för förskoleändamål i minst tio år efter det att planen vunnit laga kraft. I resterande del av byggnaderna tillåts både centrumändamål och bostäder. Genom ombyggnaden bedöms ca 170 lägenheter kunna inrymmas inom fastigheten. Nedan anges kopplingar till plankartan enligt följande: (exempel). Bebyggelse Gestaltningsprinciper Den konceptuella idén i ombyggnadsförslaget är att värna Kungsholmens historiska industrikaraktär och samtidigt göra det möjligt för bostäder och olika verksamheter att existera tillsammans. På- och tillbyggnader ska ta avstamp i de befintliga byggnadernas rationella, regelbundna fasadutformning. Platta tak ska så långt det är möjligt beläggas med sedum eller liknande. III II Schematisk bild: Hus I mot Svarvargatan, hus II mot Igeldammsgatan och hus III mot gården. I

13 SID 13 (22) Hus I, mot Svarvargatan Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål (BC). Byggnaden får inte rivas (q1) och karaktären ska bevaras (q2). Taket föreslås rivas och byggas på. Takutformningen regleras i planen (f). Indragna terrasser kan anordnas mot gården där befintlig takfot bildar ett naturligt avslut mot påbyggnaden. Takfallet mot gatan framför den befintliga takvåningen kan rivas och ersättas med en kungsbalkong. Nya mindre entréer till etagelägenheter, bokaler eller verksamheter kan tas upp i sockeln. Ett ljusschakt kan behöva tas upp. Sektion genom hus I. Befintligt tak föreslås att byggas om för att rymma bostäder. Befintligt tak i höjd med den indragna våningen kan göras om till kungsbalkong. Vid ombyggnation är det viktigt att befintlig takfot är fortsatt tydligt markerad. Hus II, mot Igeldammsgatan Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål (BC). Byggnaden får inte rivas (q1) och karaktären ska bevaras (q2). Taklandskapet ska bevaras, undantaget vissa fönster i det övre takfallet som tillåts ersättas med nedsänkta terrasser utan synliga räcken (q3). Taket mellan balkong och gata samt balkong och gård ska bevaras. Varje balkongs bredd får inte överstiga bredden av det ursprungliga fönstret. Sektion genom hus II. Det befintliga taket med dess ventilationshuv är karaktäristisk och ska bevaras. Befintligt tak bevaras med undantag av ett varsamt anordnande av ett antal terrasser mot gata och gård, enligt sektionen.

14 SID 14 (22) Hus III, gårdshuset Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål och i bottenvåning mot Igeldammsgatan ska förskola finnas åtminstone de tio första åren efter det att detaljplanen vunnit laga kraft (BCS1). Taket föreslås rivas och ersätts med en modern påbyggnad i två våningar med terrasser mot norr och söder. Huset förtjockas mot norr. Fasaden mot innergården får inte rivas (q4). Både gaveln mot väster och bottenvåningsfasaden mot norr ligger i fastighetsgräns. Här får fönster inte finnas för att inte omöjliggöra framtida fastighetsutveckling. Befintlig entrévåning sträcker sig till fastighetens norra gräns medan resterande volym är smalare. I förslaget föreslås entrévåningen behålla sitt djup i vissa delar medan andra delar tas bort för att skapa gårdar som ger ljus och rymd till den planerade förskolan. Kvarteret har ett högt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde varför tilläggen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och en hög grad av anpassning till den kulturhistoriska miljön. Tilläggen ska vara tydligt samtida men spegla den ursprungliga byggnadens anda och rytm med repetitiva fasader. Fasadbeklädnad kan vara något skivmaterial, till exempel fibercementskivor, där eventuellt synliga fogar ska utgöra ett gestaltande element. Sektion genom hus III. Huset föreslås att byggas till och byggas på. Byggnadens höjd kommer alltjämt att underordna sig de båda gatuhusens.

15 SID 15 (22) Illustrerat planförslag, vy från norr. Den nytillkomna volymen ska vara tydligt samtida och förhålla sig till de befintliga byggnadernas industrikaraktär. I husets sockelvåning som idag går hela vägen fram till fastighetsgränsen mot norr kommer volymer att tas bort för att bilda förskolegårdar som komplement till den större gården mellan husen. Illustration: Koncept Stockholm.

16 Nytt gårdshus Den nya planen föreslår ett nytt mindre gårdshus, cirka 90 kvm, i en våning. SAMRÅDSHANDLING SID 16 (22) Gården På gården finns en sentida överbyggnad som används som kontor. Denna byggnadsdel kommer att tas bort och gården avses få en industriell karaktär genom att utföras som en hårdgjord men permeabel yta. Träd kan planteras fritt över gårdsytan och förskolegården. I möjligaste mån anordnas dagbäddar i anslutning till träden för att ta hand om fastighetens dagvatten. Träden kompletteras med planteringslådor. Förskolan kommer att ha tillgång till bostadsgården. Kulturhistoriskt värdefull miljö Fastigheten är grönmarkerad på kartan över kulturhistorisk klassificering i Stockholm. Det innebär att det är en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna får inte rivas och har i planen försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag som ska bevaras Nedan karaktärsdrag och värden för hus I och II ska enligt planbestämmelse bevaras: Hus I, mot Svarvargatan: - Industriarkitektur från 1910-talet och 1930-talet med rationellt repetitiva putsade fasader. - Stora, djupt sittande småspröjsade fönsterpartier mellan putsade lisener i de två nedre våningarna. - Stora, horisontellt betonande ospröjsade fönsterpartier i fasadliv i de fyra övre våningarna. - Från gatan indragen takvåning. Hus II, mot Igeldammsgatan: - Industriarkitektur från 1897, 1910 och 1914 med rationellt repetitiva fasader och redovisad skelettkonstruktion samt stora fönsterpartier. - Särskiljande bottenvåning med mindre stickbågiga fönsteröppningar. - Fasader med synligt tegel och granitsockel. - Huvudtrapphus mot gården. Ett flertal övriga kulturhistoriska värden finns i byggnaderna. För hus I och II är bevarade träfönsterpartier, synliga byggnadskonstruktion och trapphusen av industrikaraktär viktiga att beakta vid ändring. Hus II har även väl bevarade snickerier i fabrikslokalerna som är av intresse. Det separata trapphuset på hus III liksom det västra trapphuset i jugendstil bör bevaras liksom de synliga konstruktionerna och fönstersnickerierna. För mer information om kulturhistoriska värden, se den antikvariska förundersökningen Kv. Isbrytaren 50, Kungsholmen, Stockholm

17 SID 17 (22) Gator och trafik Gatunät och trafik Detaljplaneförslaget innebär inga förändringar i gatunätet. Igeldammsgatan utgör ett huvudstråk för cykeltrafik som kopplar på cykelpendlingsstråken både i söder Flemminggatan och i norr Kungsholmstrand. Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med både Fridhemsplans och Stadshagens tunnelbanestationer i närheten. Cykel- och bilparkering Fastigheten ligger i ett gynnsamt läge för pendlingstrafik med cykel. Bostadshusen ska därför uppfylla ett parkeringstal för cykel som motsvarar cirka 2,2 parkeringsplatser per lägenhet, varav hälften av dessa ska vara väderskyddade och lättillgängliga. Då fastigheten redan är bebyggd har det visat sig svårt att komplettera med bilparkeringsplatser inom fastigheten utan att andra kvaliteter går förlorade. Inom fastigheten föreslås 11 parkeringsplatser (varav en handikapp), lokaliserade i bottenvåningen på hus I, samt en handikapparkeringsficka vid hus III s sydvästra hörn. Vidare föreslås blockhyrning av 12 parkeringsplatser inom fastigheten Bojen 3, belägen 500 meter från planområdet. Av dessa sammanlagt 24 parkeringsplatser avses 22 att användas som bilpoolsplatser. En bilpoolsplats antas kunna ersätta 6 parkeringsplatser. Med detta som utgångspunkt kan parkeringstalet antas motsvara ca 0,75 parkeringsplatser per lägenhet. Motsvarande siffra utan bilpoolsparkering skulle dock bli endast 0,14 bilparkeringar per lägenhet. Med tanke på fastighetens beskaffenhet och det centrala och kollektivtrafiknära läget bedöms parkeringslösningen som acceptabel. Tillgänglighet Stadens mål avseende tillgänglighet bedöms kunna uppnås för de båda gatuhusen. För gårdshuset kan dock angöringsavståndet komma att överstiga 10 meter men med marginal understiga de nationella riktlinjerna om 25 meter. Handikapparkering avses att anordnas i garageplan samt vid gårdshusets sydvästra hörn. Möjlighet till hiss till alla våningsplan finns inom både bostadsoch förskoledelarna av byggnaden. Entréer i markplan görs tillgängliga genom att ramper med godkänd lutning och ett framkomligt material anläggas. Alla lägenheterna planeras med hänsyn till tillgänglighet i alla rum. Alla uteplatser och terrasser görs tillgängliga. Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Fastigheten kan anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar. Dagvatten från planområdet ska omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig dagvattenservice efter fördröjning och samråd med Stockholm Vatten. El/Tele El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området.

18 SID 18 (22) Energiförsörjning Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas. Avfallshantering Avfallshantering ska ske i enlighet med stadens riktlinjer. En utredning som behandlar angöring, tillgänglighet och sophantering har tagits fram. Angöring sker från Igeldammsgatan respektive Svarvargatan. Hämtning av avfall sker från soprum som alla ska inrymmas inom fastighetens byggrätter. Tre av fyra soprum är belägna mindre än 10 meter från respektive angöringsplats. Soprummen ska vara tillgängliga för de boende i fastigheten. Konsekvenser Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. För att belysa planförslagets påverkan på kulturmiljön har en separat konsekvensanalys upprättats och sammanfattas i denna planbeskrivning. Övriga miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Miljökvalitetsnormer för vatten Andelen hårdgjord yta inom området kommer inte att öka då all mark redan är hårdgjord. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE ) kan uppnås. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Stadsbild Genomförandet av planförslaget innebär att bottenvåningen längs med Igeldammsgatan öppnas upp för verksamheter vilket tillför gaturummet liv. I bottenvåningen mot Svarvargatan tillåts både bokaler och annan typ av verksamhet som ger variation och liv. Sentida förvanskande tillägg i form av inlastningsportar etc kommer att tas bort och fasaden återställas. Sammantaget bedöms åtgärderna som positiva för stadsbilden.

19 Landskapsbild Förslaget innebär en höjning med cirka två meter och förtjockning av gårdshuset (hus III). Gårdshuset kommer dock alltjämt att underordna sig de båda gatuhusen. På grund av topografin kommer påbyggnaden att påverka landskapsbilden något. Taklandskapets förändring kan ses främst från Karlbergs slott. SAMRÅDSHANDLING SID 19 (22) Modellfoto som visar det påbyggda gårdshuset i förgrunden. Gårdshuset underordnar sig alltjämt de båda gatuhusen. Vy från Karlbergs slott som visar dagens situation. Vy från Karlbergs slott. Fotomontage som visar en illustration av planförslaget

20 SID 20 (22) Kulturhistoriskt värdefull miljö Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram där föreslagen förändring ställs mot de värden som har identifierats i den antikvariska förundersökningen. I utlåtandet konstateras att den nya användningen påverkar de kulturhistoriska värdena men bedöms inte innebära en förvanskning av desamma. Takutformningarna och tilläggen bedöms påverka det kulturhistoriska värdet något, främst takpåbyggnaden på hus I. För mer information och bakgrund om kulturhistoriska värden och konsekvenser av planförslaget se den antikvariska förundersökningen Kv. Isbrytaren 50, Kungsholmen, Stockholm samt Antikvariskt utlåtande, , båda utförda av Nyréns Arkitektkontor. Störningar och risker Buller Planerade bostäder utsätts för trafikbuller från främst vägtrafik längst lokalgatorna Igeldammsgatan och Svarvargatan. I utförd Bullerutredning (ACAD ) redovisas ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad. Vid mest utsatta fasad och våningsplan (längs med Igeldammsgatan) uppgår ekvivalent ljudnivå till 59 dba och maximal ljudnivå till 81 dba. De ekvivalenta ljudnivåerna varierar från lägsta bostadsvåningen (våning 1) med 58 dba till högsta våningen med under 55 dba. 154 av projektets cirka 170 lägenheter (90 %) erhåller en ekvivalent ljudnivå vid fasad på högst 55 dba och mål enligt riksdagsbeslut innehållas. Resterande 10 % av lägenheterna, det vill säga enkelsidiga lägenheter på våning 1 till 3 mot Igeldammsgatan behöver planeras med en lokal åtgärd för att dämpa bullret till åtminstone 55 dba. Då fasadens utseende ska bevaras kan till exempel speciella innerfönster som ger vädringsmöjligheter anordnas. På så vis skapas en lokal ljuddämpad sida motsvarande avstegsfall B. Illustrationer som visar principer för vädringsfönster.

21 Samtliga lägenheter har tillgång till gemensam uteplats med en maximal och ekvivalent ljudnivå som understiger 55 dba. Med 10 % speciallösningar kan alltså Stockholmsmodellen och avstegsfall B innehållas. Detta bedöms acceptabelt med tanke på bostädernas centrala och kollektivtrafiknära läge. Luftkvalitet Enligt Luftvårdsförbundets luftkvalitetskartor gränsar halterna för PM10 riktvärden vid planområdet. Förslaget bedöms inte påverka halterna. Farligt gods Ingen led för farligt gods finns i anslutning till, eller i närheten av, planområdet. Ljusförhållanden och lokalklimat Solstudier (Koncept Stockholm, 2013) visar att skuggningen på den egna gården inte ökar nämnvärt i och med genomförandet av planförslaget. Bostadsgårdarna norr och väster om gårdshuset påverkas mer: sommarens förmiddagssol minskar för den västra gården medan gården i norr blir av med delar av sin kvällssol. SAMRÅDSHANDLING SID 21 (22) Barnkonsekvenser Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn. I dagsläget vistas barn i mycket liten utsträckning på fastigheten då byggnaderna inrymmer kontorsverksamheter och gården består av hårdgjord yta i form av parkering. I och med ombildandet av fastigheten till bostäder och förskola kommer en bostads- och förskolegård med plats för lek att anordnas och fastigheten öppnas därmed upp för barn. Omsorg bör läggas på utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för förskolebarn och barn som flyttar in byggnaderna. Tidplan Samråd 18 november januari 2014 Utställning 2:a - 3:e kvartalet 2014 Antagande 4:e kvartalet 2014 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Byggherren ansvarar för planens genomförande och eventuella anslutningar mot allmän platsmark. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplanen och myndighetsutövning vid bygglovsprövning. Huvudmannaskap Planen omfattar endast kvartersmark. Avtal Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna.

22 Verkan på befintliga detaljplaner Planförslaget innebär att den befintliga detaljplanen Dp helt upphör att gälla inom planområdet. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet berör fastigheten Isbrytaren 50 som ägs av Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB. Erforderliga avtal ska tecknas med Exploateringskontoret innan detaljplanen antas. Fastighetsbildning Ingen fastighetsbildning eller regleringar krävs. Möjlighet till 3Dfastighetsbildning finns för försola/bostäder samt centrum/bostäder. Gemensamhetsanläggningar/Servitut Servitut eller gemensamhetsanläggning måste finnas både på Isbrytaren 46 och Isbrytaren 51 för att säkerställa tillgänglighet till gård och lägenheter. Ekonomiska frågor Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbetet. Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av fastighetsägaren. Anslutningsavgifter bekostas av fastighetsägaren. SAMRÅDSHANDLING SID 22 (22) Tekniska frågor Vatten, avlopp och dagvatten Bebyggelse inom planområdet kan påkopplas befintliga vatten- och avloppsledningar enligt huvudmannens anvisningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom område. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Plangenomförandet innebär en mindra andel hårdgjorda ytor än i dagsläget. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten. El, tele och fjärrvärme Bebyggelse inom planområdet kan påkopplas befintliga el-, tele-, och fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom området. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764 Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Mattias Olsson 2015-01-20 Telefon 08-508 27 261 Sida 1 (24) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Skålen 24 i stadsdelen Vasastaden, S-Dp 2012-19764

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Niklas Zetterberg 1(40) Tfn 08-508 273 35 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-08491-54 Planområdets

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3

Valnötsträdet 8 samt Valnötsträdet 6 och 7 Etapp 3 Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planavdelningen 2014-0624 1(26) Elena Kakavandi/Thomas Nilausen 0480-45 03 12 /0480-45 03 15 PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Valnötsträdet

Läs mer

Orienteringsbild som visar planområdets läge i Enköpings tätort. Ortofoto 2007.

Orienteringsbild som visar planområdets läge i Enköpings tätort. Ortofoto 2007. ANTAGANDEHANDLING 2014-08-07 Dnr KS2012/53 1(21) Detaljplan för Fanna 32:9 m fl (f d Bahco) Enköpings kommun - normalt planförfarande Antagen 201X-XX-XX Laga kraft 201X-XX-XX PLANBESKRIVNING Orienteringsbild

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan)

Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) PÄ 25/2013a Detaljplan för Banvakten 1 i Lund, Lunds kommun (Rallaregatan) Upprättad 2015-03-05 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse 2015-03-05 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011.

Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Normalt planförfarande 2014-08-19. Dnr 2011. Detaljplan för del av Kalvsvik 11:3 m.fl. Jordbro PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande 2014-08-19 Dnr 2011.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 7 FÖRÄNDRINGAR -

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-12553-54 SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2012-12-17 Handläggare: Helena Thomann Tfn 08-508 271 08 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ersta 24 och Rabatten

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014. Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING mars 2014 Detaljplan för Löjan 18 Mariestads centralort Planförfattare: Maria Nilsson, planarkitekt INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund 4 Sammanfattning och syfte 4 Handlingar 4 Planförfarande

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 12 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: PLA 12-23 Datum: 2014-02-14 Handläggare: Sara Bäckström för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012. Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20.

Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012. Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20. Stadsarkitektkontoret 2011-11-10 rev. aug 2012 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Drottningholmsmalmen på Lovön i Ekerö kommun, Stockholms län, dnr 2004.20.214 Bild som visar planområdet

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-18740 SID 1 (16) 2013-01-22

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2012-18740 SID 1 (16) 2013-01-22 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (16) 2013-01-22 Handläggare: Giuliana Conciauro Tfn 08-508 273 20 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kv Lysbomben

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2014-00404-54 SID 1 (11) 2014-01-15 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2014-01-15 Handläggare: Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av kvarteret

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer