Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2013-07325"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Caroline Björk Novak Tfn (22) Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp Planområdet markerat med rött Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (22) Innehåll Planbeskrivning Detaljplan för Isbrytaren 50 i stadsdelen Kungsholmen, S- Dp Inledning... 3 Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Miljöbedömning... 3 Plandata... 3 Tidigare ställningstaganden... 4 Förutsättningar... 5 Bakgrund... 5 Befintlig bebyggelse... 6 Landskapsbild/stadsbild... 9 Kulturhistoriskt värdefull miljö... 9 Offentlig och kommersiell service Gator och trafik Störningar och risker Planförslaget Bebyggelse Gator och trafik Teknisk försörjning Konsekvenser Behovsbedömning Miljökvalitetsnormer för vatten Stadsbild Landskapsbild Kulturhistoriskt värdefull miljö Störningar och risker Ljusförhållanden och lokalklimat Barnkonsekvenser Tidplan Genomförande Organisatoriska frågor Verkan på befintliga detaljplaner Fastighetsrättsliga frågor Ekonomiska frågor Tekniska frågor Genomförandetid... 22

3 SID 3 (22) Inledning Handlingar Planhandlingar Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning och en illustrationsplan. Utredningar Utredningar som tagits fram under planarbetet är - Antikvarisk förundersökning,(nyréns Arkitektkontor, ) - Antikvariskt utlåtande (Nyréns Arkitektkontor, ) - Angöring, tillgänglighet och sophantering (koncept stockholm, 2013) - Bullerutredning (ACAD, ) - Brandtekniska förutsättningar (Briab, ) - Miljöbedömning (Struktor, ) - Solstudier (Koncept Stockholm, 2013) Medverkande Planen är framtagen av stadsbyggnadskontoret genom Caroline Björk Novak i samarbete med exploateringskontoret och byggherrar Oscar Properties och Niam samt arkitekt Koncept Stockholm. Planens syfte och huvuddrag Syftet med planen är att möjliggöra bostäder inom befintligt kvarter. Den nya detaljplanen medger en viss till- och påbyggnad av befintliga volymer. Uppskattningsvis kan cirka 170 lägenheter inrymmas inom planområdet. Detaljplanen reglerar även förskoleverksamhet samt verksamhetsanvändning i bottenplanet mot Igeldammsgatan och ger också planmässiga förutsättningar för fortsatt användning som kontor. Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta varför detaljplaneförslaget också omfattar skyddsbestämmelser. Miljöbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras. Plandata Läge, areal, markägoförhållanden Fastigheten ligger på stadsdelen Kungsholmen i Stockholm och omgärdas av gatorna Igeldammsgatan och Svarvargatan. Området omfattar fastigheten Isbrytaren 50. Planområdets sammanlagda yta är ca 0,5 hektar och ägs av Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB och Niam.

4 SID 4 (22) Karlbergssjön Stadshagen Planområdets avgränsning är markerad med streckad linje. Fridhemsplan Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Promenadstaden-Översiktsplan för Stockholm ligger Isbrytaren 50 inom stadsbebyggelse innerstadsbebyggelse och inom riksintresset Stockholms innerstad med tät och enhetlig stenstadsbebyggelse. Detta innebär att både bevarande och utveckling behöver ta särskild hänsyn till kulturhistoriska värden (se vidare kapitel 2.9 och 3 i översiktsplanen, samt bilagan Riksintressen enligt miljöbalken). Området berörs vidare av översiktsplanens strategi 1, som innebär att centrala Stockholm ska fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska ske huvudsakligen inom ramen för den befintliga strukturen. Utgångspunkten för detta är den beskrivning av stadens karaktärer som görs i Stockholms byggnadsordning. En grundläggande kvalitet i innerstaden är blandningen mellan bostäder och arbetsplatser. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att även arbetsplatser lokaliseras till kollektivtrafiknära lägen. Program För området finns inget program. Detaljplanen upprättas med stöd av översiktsplanen. Stockholms byggnadsordning Den enhetliga höjdskalan i det sena 1800-talets byggda stadslandskap utgör grunden för innerstadens stadsbild och siluett. Stadens front mot vatten och det sena 1800-talets stadsplanestruktur har särskilt värde. Stenstadens mångsidighet och den täta integrationen av bostäder och verksamheter är viktiga att slå vakt om.

5 SID 5 (22) Gällande detaljplan För fastigheten Isbrytaren 50 gäller detaljplan Dp Fastigheten ska användas för kontor, lätt hantverk, småindustri och kultur. I bottenvåningen mot Igeldammsgatan och Svarvargatan tillåts handel. Byggnaderna omfattas av skyddsbestämmelser. Rivningsförbud och förbud mot exteriör förvanskning gäller alla byggnader. Byggnaden mot Igeldammsgatan är dessutom belagd med förbud mot förvanskning av ursprunglig stomme och trapphus. Genomförandetiden för planen löper ut Karta över gällande planer och aktuellt planområde Kommunala beslut i övrigt Stadsbyggnadsnämnden gav uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja planarbetet för Isbrytaren 50. Riksintressen Planområdet ingår i området av riksintresse för kulturmiljövård (Stockholms innerstad med Djurgården) men ingår inte i något av de områden som är särskilt utpekade. Stadsmuseets klassificering Enligt Stockholms stadsmuseum har fastigheten ett särskilt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde. Byggnaderna är grönklassade enligt klassificeringskartan. Förutsättningar Bakgrund Samtliga fabriksbyggnader på fastigheten uppfördes runt sekelskiftet och byggdes till- och på under de kommande decennierna. Fram till 1931 användes byggnaderna av AB Pump-Separator. Då förvärvades fastigheten av AB

6 Industricentralen och Sveriges första industrihotell skapades därmed. Från och med 1970-talet kom allt fler lokaler att istället inrymma kontor. Anläggningen såldes 2001 till Humlegården och har fortsättningsvis används för kontor och lager. År 2012 köpte Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB och Niam fastigheten med syftet att på sikt bygga om de tre fabriksbyggnaderna till bostäder. SAMRÅDSHANDLING SID 6 (22) Befintlig bebyggelse På fastigheten finns tre sammanbyggda huskroppar med gemensamma gårdsutrymmen i två höjdnivåer. Den övre gården är underbyggd med kontor. Fastigheten är en sammanslagning av flera olika tomter med industriföretag. Byggnaderna, som utgör en väl bevarad fabriksmiljö, är alla uppförda runt förra sekelskiftet. Ett undantag är dock den underbyggda gården som är sentida och inte har något med den ursprungliga fabriksfunktionen att göra. Snedbild över kvarteret Isbrytaren. Samtliga fasader både mot gård och gata är repetitivt rationella med typisk industrikaraktär. I förgrunden Stadshagen och Igeldammsgatan. AB pumpseparators fabriksanläggning som den presenterades i en broschyr från De tre tidigare separata fabriksbyggnaderna har byggts ihop till ett fabrikskomplex.

7 Hus I: mot Svarvargatan Fabriksbyggnaden mot Svarvargatan uppfördes av Pump-Separator på 20-talet efter ritningar av Cyrillus Johansson. Byggnaden hade från början endast två våningar men omgestaltades efter ritningar av Ragnar Östberg på 30-talet. Fasaderna utformades i likhet med det utseende som de äldre fabrikerna fått efter ombyggnaden några år tidigare, med stora, tätspröjsade fönsterpartier indelade med lisener (pilastrar) i full höjd. SAMRÅDSHANDLING SID 7 (22) Vy mot Svarvargatan, hus I. Fasaden visar en tydlig industriarkitektur från och 1930-talet med rationellt repetetiva putsade fasder. De stora, djupt sittande småspröjsade fönsterpartierna i de två nedersta våningarna samt de stora horisontella fönsterpartierna i fasadliv på de fyra översta våningarna utgör värdefulla karaktärsdrag. Den från gatan indragna takvåningen med fönsterpartier från Foto: Nyréns Arkitektkontor. Hus II: mot Igeldammsgatan AB Centrator, senare AB Pump-Separator, uppförde 1897 en långsmal envåningsbyggnad i tegel med långsidan mot Igeldammsgatan. Ritningarna framställdes av Fritz Söderberg. Byggnaden byggdes på i olika etapper under de kommande 20 åren till sammanlagt fem våningar och två takvåningar. Fasaderna är av rött tegel som till största delen är slammade i gul kulör. Dess tegelfasader och granitsockel är fortfarande bevarade. Fasaderna gestaltades i renässansinspirerad stil. Dörr- och fönsterpartier är av grönmålat trä. De småspröjsade fönsterbågarna har till stor del bytts ut genom åren medan karmarna är bevarade. Fönstren till trapphuset i södra delen är helt bevarade från om- och påbyggnaden från 1914 liksom entrépartiet.

8 SID 8 (22) Gatufasaden med ursprunglig port från Den särskiljande bottenvåningen med granitsockel, liksom fasaderna med synligt tegel ger byggnaden karaktär. Den repetitiva fasaden är ett viktigt karaktärsdrag. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Den särpräglade takuppbyggnaden med takfönster och takkupor krönt av ett ventilationstorn. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Gårdsfasaden. På bilden syns det asfalterade gårdsbjälklaget som idag används för bilparkering. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Hus III: gårdshuset Gårdsbyggnaden Tobaksfabriken Skandinavien uppfördes 1910 i tre våningar och källare men byggdes redan 1914 på så att huset idag har fem våningar. Gårdshuset införlivades tidigt med byggnaden mot Igeldammsgatan. Byggnaden ritades av Hugo Westerkund och fick enkla putsfasader i jugendinfluerad stil.

9 SID 9 (22) Tobaksfabrikens fasad mot söder. Det utanpåliggande trapphuset uppfördes 1914 i jugendstil. Ett av fönstren har tidstypiskt blyinfattade olikfärgade glas. Foto: Nyréns Arkitektkontor. Landskapsbild/stadsbild Fastigheten utgör mot väster stenstadens yttersta rand och gränsar mot den skogsbeväxta bergssluttning som höjer sig mot Stadshagens lamellhusbebyggelse som uppfördes på 30-talet. Byggnaderna inom planområdet utgör en tidstypisk och väl sammanhållen äldre industrimiljö med en hög arkitektonisk kvalitet och ett stort kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt värdefull miljö Samtliga byggnader på fastigheten har ett kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde. Fastigheten i sin helhet har ett industrihistoriskt värde då fabriksbyggnaderna berättar om den starka industriella expansionen vid förra sekelskiftet. Byggnaderna har en tidstypisk rationell industriarkitektur och konstruktion. Fastigheten har även ett lokalhistoriskt värde då byggnaderna berättar om stadens utveckling och lokalisering av industrier på Kungsholmen. Största delen av Kungsholmens industrier är idag rivna och de kvarvarande byggnaderna är därför viktiga att bevara som källor till stadsdelens historia. Fabriksbyggnaderna har också ett arkitekturhistoriskt värde. Huset mot Igeldammsgatan har en välbevarad tidstypisk industriarkitektur från 1910-talet, baserad på den ursprungliga fabriksbyggnaden från Huset mot Svarvargatan har samma värden. Gårdshuset präglas idag av rationell ombyggnadsfilosofi från 1930-talet där man skapade allmängiltiga lokaler för många små företag. Fabriksbyggnaderna har slutligen ett miljöskapande och arkitektoniskt värde med enkel, rationell och tidstypisk industrikaraktär. Trots de tre byggnadernas olikheter finns samma slag av repetitiva fasader mot gatorna som karaktäriseras av stora fönsterpartier med kraftiga lisener. Den sentida konsekventa gula färgsättningen förstärker samhörigheten.

10 Offentlig och kommersiell service Skola och förskola Inom en radie om cirka en kilometer från planområdet finns Rålambshovs skola, Kungsholmens grundskola, Sverigefinska skolan samt de fyra gymnasieskolorna Thorildsplans-, Kungsholmens- och S:t Eriks gymnasium. Inom stadsdelen finns ett behov av ytterligare förskoleplatser. SAMRÅDSHANDLING SID 10 (22) Sjukvård Stor tillgång till sjukvård finns i planområdets närhet. S:t Görans sjukhus ligger ungefär 500 meter från planområdet. Kommersiell service I närområdet finns ett stort utbud av butiker, livsmedelsbutiker och annan kommersiell service. Gator och trafik Gatunät och biltrafik Fastigheten nås via Igeldammsgatan och Svarvargatan, där Igeldammsgatan har karaktär av matargata och har hastighetsbegränsning om 30 km/h. Längs med de båda gatorna finns trottoarer och kantstensparkering på båda sidor av gatan. Från Igeldammsgatan nås Drottningholmsvägen som har avfart mot E4:an, Essingeleden, i både norr- och södergående riktning. Bilparkering sker idag antingen längs med gatan eller på ett 20-tal platser på den upphöjda gården. Ytterligare 8 parkeringsplatser finns i ett garage i källaren på byggnaden mot Svarvargatan. Gång- och cykeltrafik Cykelbana saknas längs Igeldammsgatan och Svarvargatan. Igeldammsgatan är utpekad som ett huvudstråk för cykel och ansluter till cykelpendelstråket i Fleminggatan, där cykelbanor finns på båda sidor om vägen. I nuläget parkeras cyklar inne på gården eller utanför entréerna på trottoaren. Kollektivtrafik Området är väl försörjt av kollektivtrafik. Cirka 300 meter bort ligger Fridhemsplans tunnelbanestation som är en knutpunkt för kollektivtrafiken både vad gäller tunnelbana och i viss mån busstrafik. Tillgänglighet Från Igeldammsgatan nås den upphöjda gården genom en kraftigt lutande infart via servitut genom grannfastigheten. Angöring till gatuhusen kan ske från Igeldammsgatan och Svarvargatan. Störningar och risker Förorenad mark Structor har genomfört en miljöbedömning med syftet att beskriva eventuell föroreningsstatus inom fastigheten (Miljöbedömning, ). Bedömningen baseras på ett antal tidigare genomförda utredningar. Fastigheten och dess byggnader har under åren använts för bland annat tryckeri-, bryggerioch verkstadsändamål. Utredningen visar att byggnaderna är förorenade i blandad omfattning. Föroreningar förekommer i väggfärg och puts

11 (tungmetaller), samt i golv och tak (oljespill från tryckeriverksamhet). Även asbest förekommer i äldre byggnadsmaterial. SAMRÅDSHANDLING SID 11 (22) Structor bedömer att påträffade föroreningar kan hanteras i samband med ombyggnation och omställning av byggnaderna för bostadsändamål. Påträffade halter i byggadsmaterial och i mark bedöms inte utgöra en förhöjd hälsorisk för boende baserat på underlag från Naturvårdsverkets riskbedömningsmodeller. Luftkvalitet Enligt Luftvårdsförbundets luftkvalitetskartor gränsar halterna för PM10 riktvärden vid planområdet. Buller ACAD har genomfört en bullerutredning ( ). Denna påvisar dygnsekvivalenta bullernivåer vid fasaden mot Igeldammsgatan som överstiger gällande riktvärden vid fasad, 55 dba. Vidare beskrivning av trafikbuller finns redovisad i denna planbeskrivning i avsnittet konsekvenser för miljön; störningar och risker.

12 SID 12 (22) Planförslaget Planförslaget möjliggör en ändrad användning från verksamheter och kontor till bostads- och centrumändamål i stora delar av bebyggelsen inom fastigheten. I huvudsak behålls byggnadernas ursprungliga volym och utseende, med undantag för en förtjockning och höjning av gårdshuset, hus III, samt ett nytt utförande av vinden på hus I. En mindre ny gårdsbyggnad i en våning föreslås också. Bottenvåningen mot Igeldammsgatan planläggs för centrumändamål och bottenvåningen i gårdshuset för förskoleändamål i minst tio år efter det att planen vunnit laga kraft. I resterande del av byggnaderna tillåts både centrumändamål och bostäder. Genom ombyggnaden bedöms ca 170 lägenheter kunna inrymmas inom fastigheten. Nedan anges kopplingar till plankartan enligt följande: (exempel). Bebyggelse Gestaltningsprinciper Den konceptuella idén i ombyggnadsförslaget är att värna Kungsholmens historiska industrikaraktär och samtidigt göra det möjligt för bostäder och olika verksamheter att existera tillsammans. På- och tillbyggnader ska ta avstamp i de befintliga byggnadernas rationella, regelbundna fasadutformning. Platta tak ska så långt det är möjligt beläggas med sedum eller liknande. III II Schematisk bild: Hus I mot Svarvargatan, hus II mot Igeldammsgatan och hus III mot gården. I

13 SID 13 (22) Hus I, mot Svarvargatan Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål (BC). Byggnaden får inte rivas (q1) och karaktären ska bevaras (q2). Taket föreslås rivas och byggas på. Takutformningen regleras i planen (f). Indragna terrasser kan anordnas mot gården där befintlig takfot bildar ett naturligt avslut mot påbyggnaden. Takfallet mot gatan framför den befintliga takvåningen kan rivas och ersättas med en kungsbalkong. Nya mindre entréer till etagelägenheter, bokaler eller verksamheter kan tas upp i sockeln. Ett ljusschakt kan behöva tas upp. Sektion genom hus I. Befintligt tak föreslås att byggas om för att rymma bostäder. Befintligt tak i höjd med den indragna våningen kan göras om till kungsbalkong. Vid ombyggnation är det viktigt att befintlig takfot är fortsatt tydligt markerad. Hus II, mot Igeldammsgatan Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål (BC). Byggnaden får inte rivas (q1) och karaktären ska bevaras (q2). Taklandskapet ska bevaras, undantaget vissa fönster i det övre takfallet som tillåts ersättas med nedsänkta terrasser utan synliga räcken (q3). Taket mellan balkong och gata samt balkong och gård ska bevaras. Varje balkongs bredd får inte överstiga bredden av det ursprungliga fönstret. Sektion genom hus II. Det befintliga taket med dess ventilationshuv är karaktäristisk och ska bevaras. Befintligt tak bevaras med undantag av ett varsamt anordnande av ett antal terrasser mot gata och gård, enligt sektionen.

14 SID 14 (22) Hus III, gårdshuset Byggnaden kan användas för bostäder och centrumändamål och i bottenvåning mot Igeldammsgatan ska förskola finnas åtminstone de tio första åren efter det att detaljplanen vunnit laga kraft (BCS1). Taket föreslås rivas och ersätts med en modern påbyggnad i två våningar med terrasser mot norr och söder. Huset förtjockas mot norr. Fasaden mot innergården får inte rivas (q4). Både gaveln mot väster och bottenvåningsfasaden mot norr ligger i fastighetsgräns. Här får fönster inte finnas för att inte omöjliggöra framtida fastighetsutveckling. Befintlig entrévåning sträcker sig till fastighetens norra gräns medan resterande volym är smalare. I förslaget föreslås entrévåningen behålla sitt djup i vissa delar medan andra delar tas bort för att skapa gårdar som ger ljus och rymd till den planerade förskolan. Kvarteret har ett högt kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde varför tilläggen ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och en hög grad av anpassning till den kulturhistoriska miljön. Tilläggen ska vara tydligt samtida men spegla den ursprungliga byggnadens anda och rytm med repetitiva fasader. Fasadbeklädnad kan vara något skivmaterial, till exempel fibercementskivor, där eventuellt synliga fogar ska utgöra ett gestaltande element. Sektion genom hus III. Huset föreslås att byggas till och byggas på. Byggnadens höjd kommer alltjämt att underordna sig de båda gatuhusens.

15 SID 15 (22) Illustrerat planförslag, vy från norr. Den nytillkomna volymen ska vara tydligt samtida och förhålla sig till de befintliga byggnadernas industrikaraktär. I husets sockelvåning som idag går hela vägen fram till fastighetsgränsen mot norr kommer volymer att tas bort för att bilda förskolegårdar som komplement till den större gården mellan husen. Illustration: Koncept Stockholm.

16 Nytt gårdshus Den nya planen föreslår ett nytt mindre gårdshus, cirka 90 kvm, i en våning. SAMRÅDSHANDLING SID 16 (22) Gården På gården finns en sentida överbyggnad som används som kontor. Denna byggnadsdel kommer att tas bort och gården avses få en industriell karaktär genom att utföras som en hårdgjord men permeabel yta. Träd kan planteras fritt över gårdsytan och förskolegården. I möjligaste mån anordnas dagbäddar i anslutning till träden för att ta hand om fastighetens dagvatten. Träden kompletteras med planteringslådor. Förskolan kommer att ha tillgång till bostadsgården. Kulturhistoriskt värdefull miljö Fastigheten är grönmarkerad på kartan över kulturhistorisk klassificering i Stockholm. Det innebär att det är en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna får inte rivas och har i planen försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser. Kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag som ska bevaras Nedan karaktärsdrag och värden för hus I och II ska enligt planbestämmelse bevaras: Hus I, mot Svarvargatan: - Industriarkitektur från 1910-talet och 1930-talet med rationellt repetitiva putsade fasader. - Stora, djupt sittande småspröjsade fönsterpartier mellan putsade lisener i de två nedre våningarna. - Stora, horisontellt betonande ospröjsade fönsterpartier i fasadliv i de fyra övre våningarna. - Från gatan indragen takvåning. Hus II, mot Igeldammsgatan: - Industriarkitektur från 1897, 1910 och 1914 med rationellt repetitiva fasader och redovisad skelettkonstruktion samt stora fönsterpartier. - Särskiljande bottenvåning med mindre stickbågiga fönsteröppningar. - Fasader med synligt tegel och granitsockel. - Huvudtrapphus mot gården. Ett flertal övriga kulturhistoriska värden finns i byggnaderna. För hus I och II är bevarade träfönsterpartier, synliga byggnadskonstruktion och trapphusen av industrikaraktär viktiga att beakta vid ändring. Hus II har även väl bevarade snickerier i fabrikslokalerna som är av intresse. Det separata trapphuset på hus III liksom det västra trapphuset i jugendstil bör bevaras liksom de synliga konstruktionerna och fönstersnickerierna. För mer information om kulturhistoriska värden, se den antikvariska förundersökningen Kv. Isbrytaren 50, Kungsholmen, Stockholm

17 SID 17 (22) Gator och trafik Gatunät och trafik Detaljplaneförslaget innebär inga förändringar i gatunätet. Igeldammsgatan utgör ett huvudstråk för cykeltrafik som kopplar på cykelpendlingsstråken både i söder Flemminggatan och i norr Kungsholmstrand. Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med både Fridhemsplans och Stadshagens tunnelbanestationer i närheten. Cykel- och bilparkering Fastigheten ligger i ett gynnsamt läge för pendlingstrafik med cykel. Bostadshusen ska därför uppfylla ett parkeringstal för cykel som motsvarar cirka 2,2 parkeringsplatser per lägenhet, varav hälften av dessa ska vara väderskyddade och lättillgängliga. Då fastigheten redan är bebyggd har det visat sig svårt att komplettera med bilparkeringsplatser inom fastigheten utan att andra kvaliteter går förlorade. Inom fastigheten föreslås 11 parkeringsplatser (varav en handikapp), lokaliserade i bottenvåningen på hus I, samt en handikapparkeringsficka vid hus III s sydvästra hörn. Vidare föreslås blockhyrning av 12 parkeringsplatser inom fastigheten Bojen 3, belägen 500 meter från planområdet. Av dessa sammanlagt 24 parkeringsplatser avses 22 att användas som bilpoolsplatser. En bilpoolsplats antas kunna ersätta 6 parkeringsplatser. Med detta som utgångspunkt kan parkeringstalet antas motsvara ca 0,75 parkeringsplatser per lägenhet. Motsvarande siffra utan bilpoolsparkering skulle dock bli endast 0,14 bilparkeringar per lägenhet. Med tanke på fastighetens beskaffenhet och det centrala och kollektivtrafiknära läget bedöms parkeringslösningen som acceptabel. Tillgänglighet Stadens mål avseende tillgänglighet bedöms kunna uppnås för de båda gatuhusen. För gårdshuset kan dock angöringsavståndet komma att överstiga 10 meter men med marginal understiga de nationella riktlinjerna om 25 meter. Handikapparkering avses att anordnas i garageplan samt vid gårdshusets sydvästra hörn. Möjlighet till hiss till alla våningsplan finns inom både bostadsoch förskoledelarna av byggnaden. Entréer i markplan görs tillgängliga genom att ramper med godkänd lutning och ett framkomligt material anläggas. Alla lägenheterna planeras med hänsyn till tillgänglighet i alla rum. Alla uteplatser och terrasser görs tillgängliga. Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Fastigheten kan anslutas till befintliga vatten- och spillvattenledningar. Dagvatten från planområdet ska omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig dagvattenservice efter fördröjning och samråd med Stockholm Vatten. El/Tele El- och teleledningar finns framdragna till fastigheten och kan anslutas till. Hänsyn ska tas till befintliga serviceledningar inom området.

18 SID 18 (22) Energiförsörjning Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan anslutas. Avfallshantering Avfallshantering ska ske i enlighet med stadens riktlinjer. En utredning som behandlar angöring, tillgänglighet och sophantering har tagits fram. Angöring sker från Igeldammsgatan respektive Svarvargatan. Hämtning av avfall sker från soprum som alla ska inrymmas inom fastighetens byggrätter. Tre av fyra soprum är belägna mindre än 10 meter från respektive angöringsplats. Soprummen ska vara tillgängliga för de boende i fastigheten. Konsekvenser Behovsbedömning Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL (2010) 4 kap 34 eller MB 6 kap 11 att en miljöbedömning behöver göras. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskapseller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa. För att belysa planförslagets påverkan på kulturmiljön har en separat konsekvensanalys upprättats och sammanfattas i denna planbeskrivning. Övriga miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Miljökvalitetsnormer för vatten Andelen hårdgjord yta inom området kommer inte att öka då all mark redan är hårdgjord. Planförslaget bedöms som helhet inte förhindra att miljökvalitetsnormerna för vatten för ytvattenförekomsten Mälaren-Stockholm (SE ) kan uppnås. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Byggherren får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter. Stadsbild Genomförandet av planförslaget innebär att bottenvåningen längs med Igeldammsgatan öppnas upp för verksamheter vilket tillför gaturummet liv. I bottenvåningen mot Svarvargatan tillåts både bokaler och annan typ av verksamhet som ger variation och liv. Sentida förvanskande tillägg i form av inlastningsportar etc kommer att tas bort och fasaden återställas. Sammantaget bedöms åtgärderna som positiva för stadsbilden.

19 Landskapsbild Förslaget innebär en höjning med cirka två meter och förtjockning av gårdshuset (hus III). Gårdshuset kommer dock alltjämt att underordna sig de båda gatuhusen. På grund av topografin kommer påbyggnaden att påverka landskapsbilden något. Taklandskapets förändring kan ses främst från Karlbergs slott. SAMRÅDSHANDLING SID 19 (22) Modellfoto som visar det påbyggda gårdshuset i förgrunden. Gårdshuset underordnar sig alltjämt de båda gatuhusen. Vy från Karlbergs slott som visar dagens situation. Vy från Karlbergs slott. Fotomontage som visar en illustration av planförslaget

20 SID 20 (22) Kulturhistoriskt värdefull miljö Ett antikvariskt utlåtande har tagits fram där föreslagen förändring ställs mot de värden som har identifierats i den antikvariska förundersökningen. I utlåtandet konstateras att den nya användningen påverkar de kulturhistoriska värdena men bedöms inte innebära en förvanskning av desamma. Takutformningarna och tilläggen bedöms påverka det kulturhistoriska värdet något, främst takpåbyggnaden på hus I. För mer information och bakgrund om kulturhistoriska värden och konsekvenser av planförslaget se den antikvariska förundersökningen Kv. Isbrytaren 50, Kungsholmen, Stockholm samt Antikvariskt utlåtande, , båda utförda av Nyréns Arkitektkontor. Störningar och risker Buller Planerade bostäder utsätts för trafikbuller från främst vägtrafik längst lokalgatorna Igeldammsgatan och Svarvargatan. I utförd Bullerutredning (ACAD ) redovisas ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad. Vid mest utsatta fasad och våningsplan (längs med Igeldammsgatan) uppgår ekvivalent ljudnivå till 59 dba och maximal ljudnivå till 81 dba. De ekvivalenta ljudnivåerna varierar från lägsta bostadsvåningen (våning 1) med 58 dba till högsta våningen med under 55 dba. 154 av projektets cirka 170 lägenheter (90 %) erhåller en ekvivalent ljudnivå vid fasad på högst 55 dba och mål enligt riksdagsbeslut innehållas. Resterande 10 % av lägenheterna, det vill säga enkelsidiga lägenheter på våning 1 till 3 mot Igeldammsgatan behöver planeras med en lokal åtgärd för att dämpa bullret till åtminstone 55 dba. Då fasadens utseende ska bevaras kan till exempel speciella innerfönster som ger vädringsmöjligheter anordnas. På så vis skapas en lokal ljuddämpad sida motsvarande avstegsfall B. Illustrationer som visar principer för vädringsfönster.

21 Samtliga lägenheter har tillgång till gemensam uteplats med en maximal och ekvivalent ljudnivå som understiger 55 dba. Med 10 % speciallösningar kan alltså Stockholmsmodellen och avstegsfall B innehållas. Detta bedöms acceptabelt med tanke på bostädernas centrala och kollektivtrafiknära läge. Luftkvalitet Enligt Luftvårdsförbundets luftkvalitetskartor gränsar halterna för PM10 riktvärden vid planområdet. Förslaget bedöms inte påverka halterna. Farligt gods Ingen led för farligt gods finns i anslutning till, eller i närheten av, planområdet. Ljusförhållanden och lokalklimat Solstudier (Koncept Stockholm, 2013) visar att skuggningen på den egna gården inte ökar nämnvärt i och med genomförandet av planförslaget. Bostadsgårdarna norr och väster om gårdshuset påverkas mer: sommarens förmiddagssol minskar för den västra gården medan gården i norr blir av med delar av sin kvällssol. SAMRÅDSHANDLING SID 21 (22) Barnkonsekvenser Planförslaget bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn. I dagsläget vistas barn i mycket liten utsträckning på fastigheten då byggnaderna inrymmer kontorsverksamheter och gården består av hårdgjord yta i form av parkering. I och med ombildandet av fastigheten till bostäder och förskola kommer en bostads- och förskolegård med plats för lek att anordnas och fastigheten öppnas därmed upp för barn. Omsorg bör läggas på utformningen av gårdsytan för att främja användningsmöjligheten för förskolebarn och barn som flyttar in byggnaderna. Tidplan Samråd 18 november januari 2014 Utställning 2:a - 3:e kvartalet 2014 Antagande 4:e kvartalet 2014 Genomförande Organisatoriska frågor Ansvarsfördelning Byggherren ansvarar för planens genomförande och eventuella anslutningar mot allmän platsmark. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för upprättande av detaljplanen och myndighetsutövning vid bygglovsprövning. Huvudmannaskap Planen omfattar endast kvartersmark. Avtal Planavtal har upprättats mellan Stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna.

22 Verkan på befintliga detaljplaner Planförslaget innebär att den befintliga detaljplanen Dp helt upphör att gälla inom planområdet. Fastighetsrättsliga frågor Fastigheter, marksamfälligheter och ägoförhållanden Planområdet berör fastigheten Isbrytaren 50 som ägs av Fastighets AB ibryt 50/Oscar Properties AB. Erforderliga avtal ska tecknas med Exploateringskontoret innan detaljplanen antas. Fastighetsbildning Ingen fastighetsbildning eller regleringar krävs. Möjlighet till 3Dfastighetsbildning finns för försola/bostäder samt centrum/bostäder. Gemensamhetsanläggningar/Servitut Servitut eller gemensamhetsanläggning måste finnas både på Isbrytaren 46 och Isbrytaren 51 för att säkerställa tillgänglighet till gård och lägenheter. Ekonomiska frågor Enligt planavtal ska planbeställaren bekosta planarbetet. Eventuell flytt av ledningar eller anläggningar bekostas av fastighetsägaren. Anslutningsavgifter bekostas av fastighetsägaren. SAMRÅDSHANDLING SID 22 (22) Tekniska frågor Vatten, avlopp och dagvatten Bebyggelse inom planområdet kan påkopplas befintliga vatten- och avloppsledningar enligt huvudmannens anvisningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom område. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Plangenomförandet innebär en mindra andel hårdgjorda ytor än i dagsläget. Dagvatten från planområdet ska i största möjliga mån omhändertas inom den egna fastigheten enligt stadens dagvattenstrategi. Dagvatten får endast anslutas mot befintlig dagvattenservis efter samråd med Stockholms Vatten. El, tele och fjärrvärme Bebyggelse inom planområdet kan påkopplas befintliga el-, tele-, och fjärrvärmeledningar. Hänsyn ska tas till befintliga servisledningar inom området. Vid projektering ska det utredas om ledningar kan vara kvar i befintligt läge eller behöver flyttas. Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801

Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Helena Wessberg 2014-11-18 Tfn 08-508 27 331 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för Barnhuset 25 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2014-06801 Planområdet är

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANBESKRIVNING PLANAVDELNINGEN Christian Bleckman 2014-02-07 Tfn +46 08-508 27 340 1 (8) Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp 2013-10965 Box

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-07-10 Handläggare Andreas Björklund Telefon 08-50827581 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514 Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Samrådshandling 2015-06-23 Sida 1 (10) Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Killingen 20 m fl i stadsdelen Vasastaden (11 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen -54 Sida 1 (8) 2015-10-05 Handläggare Martin Schröder Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336

Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2014-11-18 Tfn 08-508 27 318 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336 Planområdet

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54

Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54 STADSBYGGNADSKONTORET DNR 2010-18643-54 PLANAVDELNINGEN 2012-02-28 Susanna Stenfelt 1(7) Tfn 08-508 261 42 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede Gård, S-Dp 2012-13758 cirka 40 studentlägenheter

Planbeskrivning Detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede Gård, S-Dp 2012-13758 cirka 40 studentlägenheter STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Andrew Blank 2014-02-21 Tfn 08-508 27 226 1(12) Planbeskrivning Detaljplan för Lantarbetaren 13 i stadsdelen Enskede Gård, S-Dp 2012-13758 cirka 40

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur)

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Plan Södermalm, Kungsholmen Södra Bromma Sida 1 (5) 2016-02-24 Handläggare Oskar Bergström Telefon 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659

PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 PLANBESKRIVNING 1(8) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-15100-54 Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Detaljplan för Bjälken 20 i stadsdelen Södermalm i Stockholm Dp 2010-15100-54 HANDLINGAR Planen består av

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för delar av fastigheten Isafjord 1 i stadsdelen Kista Dp

Planbeskrivning Detaljplan för delar av fastigheten Isafjord 1 i stadsdelen Kista Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANBESKRIVNING PLANAVDELNINGEN Torbjörn Johansson 2014-02-25 Tfn 08-508 273 52 SID 1 (7) Planbeskrivning Detaljplan för delar av fastigheten Isafjord 1 i stadsdelen Kista Dp 2008-14572-54

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm (ca 30 st lägenheter samt kontors-, skol- och handelslokaler).

Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm (ca 30 st lägenheter samt kontors-, skol- och handelslokaler). STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-05-15 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Backhoppet 2 i stadsdelen Västertorp (Ändrad användning samt tillbyggnad av bageri/café)

Startpromemoria för planläggning av Backhoppet 2 i stadsdelen Västertorp (Ändrad användning samt tillbyggnad av bageri/café) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-05-22 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Backhoppet 2

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331

Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2 vid Sockenvägen i stadsdelen Gamla Enskede, S-Dp 2012-15331 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2012-15331 Suzanna Tsygankova 2013-08-26 Tfn 08-508 275 68 1(14) Laga kraft 2013-11-20 Planbeskrivning Detaljplan för Enskede-Terrassen, del av Gamla Enskede 1:2

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Sjökalven 17 och 28 i stadsdelen Östermalm, Dp

Antagande av förslag till detaljplan för Sjökalven 17 och 28 i stadsdelen Östermalm, Dp Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2017-02-02 Handläggare Maria Borup Telefon 08-508 27 353 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Sjökalven 17

Läs mer

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-07-11 Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-07-11 diarienummer 2012-01169 Dp 5374 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten SÄDESÄRLAN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planen är att bestämmelsen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (44 lägenheter)

Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (44 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2012-02-21 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-50827526 Till Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning SOLNA STAD Enkelt planförfarande 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2011-02-15 P11/2 Per Anders Olsson 2011-01-04 SBN/2010:807 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för kv. Marielund inom

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för kv. Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för kv. Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Mattias Olsson 2014-11-04 Tfn 08-508 27 261 1(16) Planbeskrivning Detaljplan för kv. Ynglingen 10 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2012-17433 Planområdet markerat med

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Markheden 4:61 mfl, Furugården

Markheden 4:61 mfl, Furugården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-10 Dnr: 10BMN242 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-10-27 Laga kraft: 2010-11-25 Markheden 4:61 mfl, Furugården Detaljplan för vård och särskilt

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (13) Planavdelningen Dp Linda Palo Tfn

PLANBESKRIVNING 1 (13) Planavdelningen Dp Linda Palo Tfn PLANBESKRIVNING 1 (13) Planavdelningen 2011-10-28 Dp 2008-07542-54 Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Laga kraft 2013-03-14 Detaljplan för Basaren 1 m m i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm Dp 2008-07542-52

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Gröna Rutan 1 och 2 i stadsdelen Bredäng (förskola)

Antagande av förslag till detaljplan för Gröna Rutan 1 och 2 i stadsdelen Bredäng (förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-01-14 Handläggare: Andrew Blank Tfn 08-508 27 226 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Gröna Rutan 1

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-05-23 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. PLANBESKRIVNING 1(7) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-09766-54 Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Detaljplan för fastigheten Figaro 3 i stadsdelen Kälvesta i Stockholm Dp 2010-09766-54 HANDLINGAR Planen

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för HANDEN, Söderbymalm 3:405 och del av 3:380.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för HANDEN, Söderbymalm 3:405 och del av 3:380. Samrådshandling Dnr Plan 2008.50 SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för HANDEN, Söderbymalm 3:405 och del av 3:380. Evelina Öberg, Origo Arkitekter På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

P LANBESKRIVNING 1(11) tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING 1(11) tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Tulpanen 2 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2011-05-03,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Gladan 2 och 8 i stadsdelen Stadshagen (156 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Gladan 2 och 8 i stadsdelen Stadshagen (156 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-10-22 Handläggare: Anders Berg Tfn 08-508 273 16 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Gladan 2 och 8 i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

Detaljplan för Humlegården 89 i stadsdelen Östermalm

Detaljplan för Humlegården 89 i stadsdelen Östermalm Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-10-26 Handläggare Sofia Regnell Telefon: 08-508 09 021 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-11-24

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer