Läkare måste utbildas i att ge svåra besked

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkare måste utbildas i att ge svåra besked"

Transkript

1 Patient läkarkommunikation Läkare måste utbildas i att ge svåra besked Cancerläkaren måste dagligen hantera den svåra uppgiften att ge patient och anhöriga besked om obotlig sjukdom; en uppgift som kräver stor erfarenhet, lyhördhet och självkännedom. Men det finns också metoder som underlättar dessa samtal. Utbildning i dessa kommunikationsmetoder och återkommande träning bör bli ett självklart inslag i grund- och vidareutbildningen för läkare. Kommunikationen mellan läkare och patient har länge varit ett etiskt debattområde, men börjar nu också bli ett forskningsområde som kan ge underlag för djupare förståelse, mer relevant etisk debatt, ändrad sjukvårdspraxis Författare MARGARETA ANDRÉ med dr, överläkare, onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå KNUT ASPEGREN docent, universitetslektor, enheten för medicinsk pedagogik, Lunds universitet BIRGITTA BERGLÖF biträdande överläkare, leg psykoterapeut, psykosociala enheten, onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund CHRISTINA BOLUND docent, överläkare, psykosociala enheten, Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, Stockholm JOHANNA NORDENGREN avdelningsläkare, kvinnokliniken, Ängelholms sjukhus SYLVIA SAUTER avdelningschef, Cancerfonden, Stockholm CLAES-GÖRAN WESTRIN professor emeritus, institutionen för socialmedicin, Uppsala universitet. och som kan påverka undervisningen av medicinstudenter och läkare. Den tidiga forskningen i ämnet tog upp frågan: Skall man säga sanningen om cancerdiagnosen? Bakgrunden var en allmänt spridd uppfattning bland läkare och allmänhet att människor inte kunde klara av att få veta att man hade cancer. Man varnade för självmord och psykiskt sammanbrott om man lämnade sådana besked. Fram till 1950-talet fanns föga forskning inom området. En av pionjärerna var den svenske kirurgen Philip Sandblom och medarbetare som 1960 publicerade studien»the patient with inoperable cancer from the psychiatric and social standpoint» [1]. Den grundade sig på observationer på 101 patienter med obotlig cancer. År 1960 var endast 6 procent av amerikanska läkare beredda att meddela en cancerdiagnos, och då endast om patienten hade mycket starka önskemål och skäl att få veta! 18 år senare ansåg 97 procent av amerikanska läkare att man självklart skulle lämna besked om cancerdiagnosen [1, 2]. De starka pådrivande krafter som funnits i USA har måhända saknats i andra länder. Ändå har utvecklingen mot full information gått mycket snabbt, särskilt i de nordliga och västliga europeiska länderna. I den latinska delen av Europa, i Östeuropa och i Japan är den etiska debatten just nu livlig och liknar den som fanns här på 1970-talet. Olika praxis i olika länder En enkätundersökning genomförd 1992 bland europeiska gastroenterologer [3] visade att attityder, och därmed även praxis, varierar starkt mellan olika länder i Europa. Skandinaviska, tyska och holländska läkare liknar varandra i sin beredskap att meddela diagnosen, men inte lika självklart prognosen, till patienten eller anhöriga. Läkare från Syd- och Östeuropa liknar varandra i att snarare informera anhöriga än patienter. Sådana kulturella skillnader är viktiga att känna till i en tid när både patienter och läkare rör sig över gränser. Vad vill patienter och anhöriga veta i dag? I en aktuell undersökning från Spanien [4] var det endast 20 procent av inneliggande cancerpatienter som kände till sin diagnos. De anhöriga önskade i 63 procent av fallen att patienten skulle skyddas från vetskap, varför dessa patienter inte informerades. Tillfrågade friska personer ville i 73 procent ha information om sin egen hypotetiska cancersjukdom men önskade till 60 procent undanhålla en cancersjuk anhörig samma vetskap. I en samtidig engelsk studie [5] tillfrågades 101 cancerpatienter varav cirka hälften hade god och andra hälften dålig prognos. 95 procent av dem önskade få ingående vetskap om sin sjukdom. Information är nödvändig Patienter behöver information, inte bara för att kunna fatta ett välgrundat beslut utan också för andra viktiga behov [6]: att få veta mer ger mindre osäkerhet och kanske mindre ångest, att identifiera problem gör det möjligt att hitta lösningar (coping), att få en karta gör det möjligt att orientera sig i en ny värld, att behandlas med respekt gör att man får självkänsla, att få alternativ ger en frihet att fatta beslut, att få både positiva och negativa fakta ger hopp och balans. Effekten av olika läkarstilar vid informationssamtalet belystes i en av många studier av psykiska reaktioner på bröstsparande behandling versus mastektomi [7]. De läkare som var beredda att använda båda behandlingsmodaliteterna (om så var möjligt) och gav patienterna valfrihet hade patienter som var mer nöjda och mindre depressiva än de läkare som hade sin uppfattning om val av behandlingsmetod klar från början. Viktiga strategier En aktuell studie från USA [8], som är baserad på attityder hos såväl erfarna cancerläkare som erfarna cancerpatienter, visar på viktiga strategier vid cancerinformationen. Mest hoppingivande var: att läkaren lovar modernast möjliga behandling, att både patientens egen läkare och specialistläkaren informerar, LÄKARTIDNINGEN VOLYM 95 NR

2 FOTO: JAN HÅKAN DAHLSTRÖM/BILDHUSET. att läkaren försäkrar patienten att denne inte skall överge patienten, att läkaren kan svara på alla slags frågor, inte bara de rent medicinska, att läkaren kan konsultera experter vid behov, att det finns många behandlingar som kan påverka sjukdomen, att en anhörig eller en god vän finns med vid informationen, att läkaren är öppen för okonventionell behandling av sjukdomen. Minst hoppingivande var: att läkaren verkar nervös, att läkaren säger:»du har tur, en annan patient avled i sjukdomen», att läkaren inte vill svara på frågor då det kan oroa patienten, att läkaren verkar ledsen, att beskedet ges i närvaro av andra patienter, att diagnosen meddelas av en okänd läkare, att diagnosen meddelas per telefon. Att ge en patient besked om obotlig sjukdom kräver erfarenhet, lyhördhet och självkännedom hos läkaren. En inte ovanlig strategi för att hantera den svåra situationen är att upprätta en nära relation till patienten. Studier från Sverige visar att sådana strategier ibland inte tillämpas. Drugge påvisade 1986 [9] att endast 40 procent av patienter med cancersjukdom fick sin diagnos i samtal i enrum med läkaren, och att 17 procent fick den per telefon. I en studie på melanompatienter fick 43 procent sitt diagnosbesked per telefon. Efter publikation och debatt i fackpressen gjordes studien om [10]. Telefonbeskeden hade då minskat, men fortfarande fick 30 procent diagnosmeddelandet per telefon. 46 procent av de tillfrågade var missnöjda med den information de fått, och 58 procent önskade mer. I en tredje studie på melanompatienter [11] erbjöds patienterna gruppinformation i samband med första kontrollbesöket. 65 procent av de inbjudna deltog. Av dem var 87 procent nöjda medan 17 procent ville ha ytterligare information. Unga läkare ofta oförberedda Som ung läkare upplever man att det är svårt att t ex informera om att behandlingen inte längre kan bota cancersjukdomen. Yngre läkare ställs ofta i situationer de inte är förberedda för, till exempel när de måste svara på frågor från cancerpatienter de inte tidigare träffat. Då man inte vet vad som tidigare sagts mellan den ordinarie läkaren och patienten kan man bli överrumplad av de reaktioner som ett för patienten oväntat och hotfullt besked ger upphov till: aggressivitet, tung sorg och andra djupa emotioner. Man blir»ställd», vilket skapar osäkerhet och en bristande tilltro till den egna förmågan att hantera situationen. Patientens djupa emotioner väcker de egna psykologiska försvaren, och kommunikationen försvåras eller avbryts. Unga läkare efterlyser mera kunskap om krisreaktioner, psykologiska försvar hos både patient och läkare, samtalsteknik och träning under handledning att hantera svåra situationer. Mera utbildning i sådant under grundutbildningen till läkare efterlyses. Efter läkarexamen behöver man få lära sig mera om t ex palliativ vård och få fortbildning i medicinsk psykologi, både teoretiskt och genom handledning på eget patientarbete. Svårt även för erfarna Erfarna cancerläkares svårigheter är inte så värst annorlunda. Det som här framförs grundar sig på erfarenheter som två av författarna (KA och BB) har från kurser i samtalsmetodik och medicinsk psykologi speciellt för läkare med lång yrkeserfarenhet av cancersjukvård [12]. Erfarenhetsmässigt är det fyra områden som upplevs som speciellt svåra: 1. Att informera om återfall i cancersjukdomen eller progress av den trots behandling. Den situationen är för patienten svårare än när det första insjuknandet skedde. Patienten är förtvivlad, orolig och besviken. Men situationen är svår även för läkaren som också upplever maktlöshet, besvikelse och osäkerhet när de medicinska verktygen inte räcker till. Läkaren måste klara av att bära dessa tunga känslor och behålla dem inom sig själv så att patienten fritt kan uttrycka sina. 2. Samtal där läkaren blir anklagad. Innehållet kan vara förmodade misstag i diagnos och behandling och anklagelser mot läkarens uppträdande, men även anklagelser som av läkaren upplevs som helt främmande. Anklagelserna mot diagnos och behandling kan vara speciellt svåra att bära eftersom rädsla för misstag i yrkesutövningen alltid finns hos läkare. Man ifrågasätter gärna sina egna bedömningar och handlingar. Självanklagelser och patienternas anklagelser går hand i hand. Läkare går ofta ensamma med anklagelser och självanklagelser och känner sig kanske utpekade. I läkarnas yr LÄKARTIDNINGEN VOLYM 95 NR

3 ANNONS

4 ANNONS

5 keskultur finns inga bra former att ta hand om dessa svåra och ofta förlamande känslor. 3. Samtal med en avvisande patient. Patienten kan vara avvisande genom att vara tyst och sluten, aggressiv eller glättigt avvisande. Läkarens upplevelse blir att det inte går att nå patienten, att det döljer sig något bakom fasaden, men att det är oåtkomligt. Ju mindre vi vet om en människa, desto mera benägna blir vi att skapa oss föreställningar om denna. Särskilt gäller det om människor vi har ansvar för och som har en svår, obotlig sjukdom. Läkaren fantiserar gärna med utgångspunkt från sina negativa erfarenheter från liknande fall, vilket blir en belastning. Motsatsen är den öppne patienten som berättar om sig själv, sina tankar och sina känslor. Ju mer det sker, desto mindre behöver läkaren fylla ut själv med sina gissningar och farhågor. 4. Samtal med en krävande anhörig handlar oftast om mycket sjuka, kanske döende patienter. Läkaren kan vilja avstå från behandlingar och undersökningar som skulle öka patientens lidanden medan de anhöriga vill ha sådana gjorda. Den anhörige tar ofta på sig ett tolkningsföreträde för patienten och»vet» hur denne skulle vilja ha det och vad läkaren skall och inte skall göra. Väcker motstridiga känslor Hur ska läkare orka med uppgiften att ständigt informera om allvarlig eller livshotande sjukdom? För att få svar på den frågan gjorde en av oss (MA) under en systematisk serie intervjuer med 20 strategiskt utvalda erfarna läkare som dagligen arbetade med vuxna cancerpatienter. Resultaten av studien har publicerats i en avhandling [13] och en populärvetenskaplig skrift [14]. Cancerläkare måste dagligen hantera sådana svåra situationer som berörts ovan. Det väcker hos dem motstridiga känslor att ge information som kan skrämma patienten, att vara auktoritet och att vara nära patienten. Läkarna hanterar sin egen rädsla genom att mobilisera egna psykologiska försvar. Olusten kan behärskas genom att man rustar sig med kunskap och finner lösningar i svåra situationer. Man söker stöd för sina åtgärder hos erfarna kolleger och delar därigenom sin oro med dem. En avledande strategi kan vara att man»dränker sig i arbete så att man slipper tänka». Det innebär allvarliga risker för överbelastning och uttröttning. En strategi som vissa läkare använder är att upprätta en nära relation till patienten. Den medför en vinst men också en risk för att inte kunna särskilja sina egna och patientens emotionella behov. Anmärkningsvärt är att läkare i högre grad söker sådana relationer hos patienterna än hos kolleger. Olusten i en allvarlig situation kan avledas genom humor. Det är en värdefull strategi som emellertid kan vara skrämmande för läkaren själv och framför allt för utomstående. Den måste därför anpassas till olika personer och situationer. Ett viktigt resultat av studien var att den pekade på att läkare som var effektiva i kommunikationen med sina cancerpatienter hade utvecklat en bred repertoar av varierade psykologiska försvar. De kunde därigenom effektivt reducera sin olust inför de svåra uppgifterna och bättre tillgodose sina patienters psykologiska behov. Lyhördhet och tolerans för tystnad underlättar De svåra samtalen med patienterna underlättas om man är förtrogen med tekniker som t ex öppna frågor och att man lär sig att tolerera tystnad. Det räcker emellertid inte. För att samtalen skall bli en dialog måste läkaren kunna fånga upp patientens känslomässiga budskap och kunna skilja dem från sina egna. Det är en färdighet som patienterna förväntar sig av den läkare som har att ge svåra besked. Förutsättningen för det är att läkaren granskar och reflekterar över sina tidigare erfarenheter, bl a av konflikter och sitt sätt att hantera dem. Nyligen har en systematisk sammanställning av litteraturen kring»breaking bad news» gjorts av Ptacek och Eberhart [15]. Artikeln tar upp problemen ur både patientens och läkarens synvinkel. Upplevelsebaserad undervisning mest effektiv Med katederföreläsning och självstudier kan kunskaper ökas medan attityder och beteenden sällan förändras. Maguire och medarbetare [16] genomförde en randomiserad prövning av fyra olika metoder för handledning. Den visade att effektiv undervisning i kommunikation med patienter bör göras upplevelsebaserad»lära genom att göra» genom videoinspelning av patientsamtal med omedelbar återkoppling på den egna prestationen av en kompetent handledare. Sådan undervisning bedrivs effektivast i smågrupper, vars storlek brukar variera mellan fyra och tolv elever. Vissa moment av den basala kommunikationsfärdigheten kan utföras av enbart en av deltagarna i fyramannagrupper. Effekten blir lika stor som om alla fyra aktivt gjorde momentet [17]. Här finns således en möjlighet till en mera kostnadseffektiv undervisning än vad individuell träning av varje gruppmedlem innebär. Mera komplicerade färdigheter måste dock tränas individuellt. Effektiv träning i kommunikationsfärdigheter kräver således mycket handledning, individuellt eller i grupp. Den blir därigenom tidskrävande och dyrbar. För att bli effektiv behöver den också en kongruent studiemiljö, vilket påvisats i en svensk studie [18]. I den undersöktes studenter på terminerna 1, 6 och 8 på två olika kursorter med ett affektavläsningstest som mäter förmågan att avläsa egna känslor inför en standardiserad men äkta patientsituation. Man fann på termin 6 en signifikant effekt efter undervisning i samtalsmetodik. Den effekten kvarstod bland studenterna på den ena kursorten där man följde upp med seminarier i medicinsk psykologi och fortsatt praktisk träning i kommunikation på de två följande terminerna. På den andra kursorten, där man inte hade motsvarande undervisning, sjönk testpoängen under den åttonde terminen (kirurgiterminen) till en nivå som var under nivån för testgruppen på termin 1. Utbildning i kommunikation bäst på klinik Alla moderna läkarutbildningar för in patientrelaterade moment så tidigt som möjligt. Avsikten med dem är att redan från början introducera ett psykosocialt förhållningssätt till patienter. Det är dock inte säkert att detta alltid leder till målet. En tankeväckande erfarenhet kommer från träningen av kliniska färdigheter vid den medicinska högskolan i Maastricht. Den är en av de första reformskolorna som systematiskt arbetat med studentaktiverande pedagogik. I Holland ägnar man de fyra första åren av medicinstudierna åt enbart teoretiska kurser, i vilka man inte bara lär basal vetenskap utan även studerar alla kliniska ämnen. Dessa fyra första helt teoretiska år följs sedan av två års kliniska kurser, där man undervisas i den praktiska delen av de kliniska ämnena. Maastricht-skolan förbereder under de fyra teoretiska åren studenterna genom att i särskilda»clinical skills labs» undervisa olika kliniska färdigheter som undersökningsteknik och intervjumetod. Man har simulerade patienter och arbetar med videoinspelning och grupphandledning. Utfallet har rapporterats av Kraan och medarbetare [19]. Man fann att»basic interviewing skill» och»exploring reasons for encounter» inte förbättrades utan snarare försämrades under de sex åren medan»medical history taking» förbättrades något, och det blev en klar förbättring av»structuring the interview» och»presenting solutions». De delar av kommunikationsfärdigheten som är kognitivt inriktade (struktur, problemlösning) kan sålunda tränas i laboratoriemiljö medan de delar som kräver inslag av empati i bemötan- LÄKARTIDNINGEN VOLYM 95 NR

6 det inte kan det. Sådana delar behöver läras i ett kliniskt relevant sammanhang, vilket är i överensstämmelse med vad man vet hur vuxna lär,»adult learning theory»[20]. Den slutsatsen bekräftas bl a i en studie från England [21] där man avsevärt kunde förbättra kommunikationsfärdigheten hos läkare under specialistutbildning. De som hade de största bristerna i sin förmåga att kommunicera med patienter drog mest nytta av undervisningen. Samma erfarenhet har också gjorts i en kurs för erfarna cancerläkare, vilken getts i regi av Nordisk cancerunion [21]. Effekten av träning blir bestående Maguire och medarbetare [22] följde upp 108 studenter som genomgått fyra veckors upplevelsebaserad utbildning i intervjumetod under sin grundkurs i psykiatri. Fyra till sex år efter genomgången träning hade dessa unga läkare signifikant bättre intervjumetod än en kontrollgrupp som inte hade gått denna utbildning. Båda grupperna var emellertid lika dåliga i att informera patienter [23]! Undersökningen visar på att det inte tycks finnas en»allmän» kommunikationsfärdighet, utan olika situationer som en läkare möter i sitt yrkesliv behöver övas. Läkare behöver träning i basala kommunikationsfärdigheter för att kunna fungera professionellt i patient läkarrelationen. Det finns idag effektiva metoder för sådan undervisning och utvärdering av dem. För att träningen skall bli effektiv skall den vara uppgiftsrelaterad och finnas i sitt kliniska sammanhang. Undervisningens innehåll skall tillämpas i elevernas omgivning. De som bäst behöver träningen drar också mest nytta av den. Den ökade förmåga man fått genom utbildning kvarstår om den tillämpas i det dagliga arbetet. Kommunikationsträning ett måste för cancerläkare Från»The Toronto Consensus Statement» [24] citeras:»sufficient data have now accumulated to prove that problems in doctor patient communication are extremely common and adversely affect patient management. It has been repeatedly shown that the clinical skills needed to improve these problems can be taught and that the subsequent benefit to medical practice are demonstrable, feasible on a routine basis, and enduring. There is therefore a clear and urgent need for teaching of these clinical skills to be incorporated into medical school curriculums and continued into postgraduate training and courses in continuing medical education. If current knowledge is now implemented in clinical practice, and if the priorities for research are addressed, there may be material improvement in the relationship between patient and doctor.» Vi instämmer i detta uttalande och anser, mot bakgrunden av den vetenskapliga litteraturen och egna erfarenheter, att träning i kommunikation måste vara en självklar del av en cancerläkares utbildning och vidareutbildning. Referenser 1. Gerle B, Lundén G, Sandblom P. The patient with inoperable cancer from the psychiatric and social standpoints. A study of 101 cases. Cancer 1960; 13: Novack DH, Plumer R, Smith RL. Changes in physicians attitudes towards telling the cancer patient. JAMA 1979; 24: Östergaard-Thomsen O, Wulff HR, Martin A, Singer PA. What do gastroenterologists in Europe tell cancer patients? Lancet 1993; 341: Arraras JI, Illaramendi JJ, Valerdi JJ, Wright SJ. Truth-telling to the patient in advanced cancer: Family information filtering and prospects for change. Psychooncology 1995; 4: Fallowfield LJ, Ford S, Lewis S. No news is good news: Patient preferences for information. Psychooncology 1995; 4: Holland J: Now we tell But how well? [editorial]. J Clin Oncol 1989; 7: Fallowfield LJ, Hall A, Maguire GP, Baum M. Psychological outcomes of different treatment policies in women with early breast cancer outside a clinical trial. BMJ 1990; 301: Sardell AN, Trierweiler SJ. Disclosing the cancer diagnosis. Procedures that influence patient hopefulness. Cancer 1993; 72: Drugge G. Cancervård på en kirurgklinik. Medicinskt och psykologiskt omhändertagande 359 patientsynpunkter. Östersund: Jämtlands Läns Landsting, Kuratorsavd. 1986, Rapport Brandberg Y, Bolund C, Ringborg U, Sjödén PO. Telefonbesked vanligt vid malignt melanom. Läkartidningen 1995; 92: Brandberg Y, Bergenmar M, Bolund C. Information to patients with malignant melanoma: a randomized group study. Patient Education and Counselling 1994; 23: Aspegren K, Birgegård G, Ekeberg Ö, Hietanen P, Holm U, Bonde-Jensen A et al. Improving awareness of the psychosocial needs of the patient: A training course for experienced cancer doctors. Acta Oncologia 1996; 35: André M: Facing death. Physicians difficulties and coping strategies in cancer care [dissertation]. Umeå: Umeå universitet, medicinska fakulteten, Andræ M. För deras ångest är ju också min. Lund: Studentlitteratur, Ptacek JT, Eberhardt TL. Breaking bad news. A review of the literature. JAMA 1996; 276: Maguire P, Roe P, Goldberg D, Jones S, Hyde C, O Dowd T. The value of feedback in teaching interviewing skills to medical students. Psychol Med 1978; 8: Maguire P. Can communication skills be taught? Br J Hosp Med 1990; 43: Holm U, Aspegren K. Empatiutveckling bland läkarstuderande under de första kliniska kurserna. Läkartidningen 1995; 92: Kraan HF, Crijnen A, devries MW, Zuidweg J, Imbos T, van der Vleuten C. To what extent are medical interviewing skills teachable? Medical Teacher 1990; 12: Regehr G, Norman GR. Issues in cognitive psychology: Implications for professional education. Academic Medicine 1996; 71: Gask L, Goldberg D, Lesser AL, Millar T. Improving the psychiatric skills of the general practice trainee: an evaluation of a group training course. Med Educ 1988; 22: Maguire P, Fairbairn S, Fletcher C. Consultation skills of young doctors: I. Benefits of feed back training in interviewing as students persist. BMJ 1986; 292: Maguire P, Fairbairn S, Fletcher C. Consultation skills of young doctors: II. Most young doctors are bad at giving information. BMJ 1986; 292: Simpson MA, Buchman R, Stewart M, Maguire P, Lipkin M, Novak D. Doctor patient communication: the Toronto consensus statement. BMJ 1991; 303: LÄKARTIDNINGEN VOLYM 95 NR

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter Beslut om övergången från kurativ till palliativ vård Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter Lina Ekström Frida Hansson Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad 61-90 hp Ht 2009 Sektionen för hälsa

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Högskolan på Åland Serienummer 12/2010. Vårdprogrammet. Mariehamn 2010 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland Serienummer 12/2010. Vårdprogrammet. Mariehamn 2010 ISSN 1458-1531 Patienters självbestämmande inom palliativ vård Strandholm Fanni Sundberg Ines Högskolan på Åland Serienummer 12/2010 Vårdprogrammet Mariehamn 2010 ISSN 1458-1531 INNEHÅLL 1 INLEDNING 6 1.1 BAKGRUND 7

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD

VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD VÅRD I LIVETS SLUT AV PERSONER MED DEMENS. PERSONAL OCH ANHÖRIGAS UPPLEVELSE AV GIVEN VÅRD EN METASYNTES End- Of- Life Care to Persons with Dementia. Keyproviders of Care and Relatives Experience of Given

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Att leva tills man dör

Att leva tills man dör Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd Att leva tills man dör Distriktssköterskor erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet en intervjustudie Examensarbete i: Vårdvetenskap

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Women s experiences

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet?

EXAMENSARBETE. Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? EXAMENSARBETE 2008:115 Går empatiutvecklingen att påverka hos barnet? Kristina Andersson Ingela Bäcklin Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS, NEW SERIES, No. 1590 Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre Karin Sjögren Institutionen för omvårdnad Umeå 2013 Ansvarig utgivare: Dekanus vid medicinska

Läs mer

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar

Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar Sjuksköterskans familjecentrerade vård bland barn med medfödda hjärtmissbildningar En kvalitativ intervjustudie Författare: Enkeleta Berisha Madeleine Crafoord Handledare: Anita Lundqvist Magisteruppsats

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord.

En studie om de anhörigas och professionens syn på behovet av stöd och hjälp efter en äldre persons självmord. Donna Svensson, Ann-Christine Waaranperä Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, 210 hp, Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete Vetenskaplig metod och examensarbete 20 hp, SÄ 62,

Läs mer