Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län"

Transkript

1 Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005

2 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen beslöt den 18 december 2000 att inleda ett arbete med att ta fram program för olika sjukdoms- och diagnosgrupper. Syftet är att programmen ska kunna tjäna som underlag vid politiska beslut genom att tillföra kunskap om de olika behov skilda patientgrupper har. Prioritering mellan olika verksamhetsområden kan därigenom underlättas. Programarbetet ska också bidra till att utveckla dialogen mellan politiker, medicinsk verksamhetsansvariga och allmänheten. Arbetet med att ta fram programmen är en flerårig process. Målet är att 75 procent av landstingets verksamhet ska vara täckt av program, vilket innebär cirka femton olika program. Följande program är klara och godkända av landstingsfullmäktige: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Psykisk ohälsa hos vuxna Hjärt-kärlsjukdomar Stroke Ögon Smärttillstånd och besvär i rörelseorganen Programgruppen har bestått av Stefan Andersson (s) ordförande, Margareta Bäckman (m), Anneli Granholm-Halava (v), Erik Forss (fp), Åsa Lernskog-Lundin (c), Lars Lindegren (mp) och Anna- Karin Vaz Contreiras (kd). Tjänstemannastödet i gruppen har utgjorts av Bo Lindberg, processledare och Katarina Håkansson, sekreterare. DIABETES Diabetes mellitus är ett tillstånd med kroniskt förhöjt blodsocker, hyperglykemi, som beror på nedsatt eller upphörd insulinsekretion i kombination med varierande grad av nedsatt perifer insulinkänslighet, s.k. insulinresistens. Insulin produceras i s.k. öceller 1 i bukspottkörteln och öppnar kroppens celler för det socker de måste ha för att kunna fungera. Utan insulin stannar sockret i blodet och blodsockret stiger vilket ger symtomen stor urinmängd, ökad törst och viktnedgång. Vid typ 1-diabetes (tidigare benämnt barn- och ungdomsdiabetes) attackerar immunförsvaret de egna insulinbildande cellerna som förstörs. Det är inte klarlagt varför detta sker. Sjukdomen kan utvecklas när som helst under livet men det är vanligast att den debuterar i yngre åldrar. 1 Ö heter på latin insula. Därav namnet insulin. 1

3 I typ 2-diabetes är insulinbildningen för trög och kroppens vävnader är mindre känsliga för insulinet. Sjukdomen debuterar oftast efter 40 års ålder och hälften av dem som insjuknar är över 65 år. Debuten är smygande och många kan ha eller vara på gränsen att få typ 2-diabetes utan att veta om det. Typ 2-diabetes är mer ärftlig än typ 1-diabetes och det finns en påvisad koppling till livsstil och kostvanor. Typ 2-diabetes förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck och blodfettrubbningar. Bidragande faktorer kan vara för mycket alkohol, stress eller felaktiga matvanor. Både typ 1- och typ 2-diabetes medför en ökad risk för andra komplikationer såsom 2-3 gånger ökat insjuknande i hjärtsjukdomar och stroke, 10 gånger högre frekvens av blindhet och 20 gånger högre risk för kallbrand och amputationer. Risken för en förtidig död ökar också. Övervikt är en viktig bidragande orsak till typ 2- diabetes. Det är därför mycket oroväckande att en allt större andel av befolkningen är överviktiga, att detta problem blir större också bland barn och ungdomar och att allt för många människor inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Om inte denna utveckling kan vändas kommer vi att se en ökad ohälsa i befolkningen. Detta leder i sin tur till en kraftigt ökad belastning på sjukvården i och med att fler och allt yngre får diabetes och därmed ökad risk för att få andra sjukdomar. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet måste därför ha hög prioritet i hälso- och sjukvården men också i samhället i övrigt som exempelvis i skolan. Landstinget bör påverka utvecklingen och söka samarbete med kommunerna så att man gemensamt kan driva frågor om folkhälsa. Programgruppen aktualiserar detta i sina förslag. Programgruppen har funnit att diabetesvården i länet på många sätt fungerar bra. Inom primärvården finns väl utbyggd verksamhet med diabetesteam som är tillgängliga över hela länet. Också inom sjukhusvården arbetar man i team och det finns en god samlad kompetens i arbetet med patienterna.. Det kan konstateras att det genomsnittliga HbA1c-värdet idag är lägre än för några år sedan, vilket tyder på bättre kontroll av sjukdomen. På några punkter finns det dock anledning att förstärka vårdkedjan, vilket också framgår av programgruppens förslag. Samarbetet kring patienten behöver förbättras Den elektroniska patientjournalen som är under införande i landstinget har redan visat sig underlätta överföring av information mellan vårdgivare. Ett ökat samarbete behöver utvecklas mellan landstinget och kommunerna när det gäller patientgruppen som får kommunal hälso- och sjukvård. Avtal och rutiner när det gäller subventionerad fotvård bör ses över så de patienter som har störst behov av vård prioriteras. Man har gemensamt i länet utarbetat en policy om diabetes. Det finns anledning att aktualisera särskilda riktlinjer framtagna gemensamt av landstinget och kommunerna när det gäller patientgruppen som får kommunal hälso- och sjukvård. 2

4 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Som ett led i att nå de långsiktiga målen föreslår gruppen följande åtgärder utan inbördes prioritering. Insatserna bör planeras utifrån epidemiologisk kunskap om olikheter i hälsoläge i olika delar av länet eller olikheter mellan könen. Arbete för att främja goda levnadsvanor Programgruppen ser en oroväckande utveckling i länet när det gäller övervikt. Inte minst är det allvarligt att även barn och ungdomar i högre utsträckning är överviktiga. En allt för stor andel av befolkningen är fysiskt inaktiva och äter en kost som är sockerrik. Om inte denna utveckling kan vändas kommer andelen personer som insjuknar i diabetes med påföljande komplikationer att öka. Arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom behöver bedrivas både av landstinget, kommuner, organisationer och andra aktörer i samhället, men landstinget måste vara förebild och fungera som kompetensbank och pådrivande aktör. Nedan nämns några exempel. Barn och ungdomar Barn och ungdomar är den viktigaste målgruppen, och det är väsentligt att de åtgärder som beslutats i landstingets folkhälsoplan genomförs. I möten med barn, ungdomar och föräldrar ska landstingets vårdgivare aktivt förmedla kunskap och påverka attityder om kost, tobak och rörelse i enlighet med det vårdprogram som tagits fram om övervikt och fetma hos barn Mätning av längd och vikt är enkla undersökningar som bör göras vid varje besök på vårdcentraler och på barnsjukhuset. Med datorstöd är det sedan enkelt att följa utvecklingen av BMI och tidigt upptäcka de barn som riskerar att utveckla övervikt. Det fordrar inga komplicerade vetenskapliga studier men är ändå en god indikator på det hälsofrämjande arbetet och är enkelt att återrapportera. Det finns många exempel på att mödravård-, barnavård- och familjecentraler aktivt arbetar med hälsofrämjande arbete i form av bl.a. kostrådgivning och information om konsekvenser av rökning och alkoholbruk. Detta arbete måste utvecklas så att det vid alla enheter naturligt ingår i mötet med barn och föräldrar Hälsoäventyret har idag verksamhet i Uppsala och i Älvkarleby men det finns inte möjlighet att ta emot alla elever som vill komma. Den personal som idag arbetar med Hälsoäventyret ska kunna fungera som utbildare och handledare för att möjliggöra att Hälsoäventyret kan etableras på fler platser i länet. Verksamheten har unika möjligheter till fortsatt utveckling inom området Vuxna Inom både tandvård, primärvård och sjukhusvård pågår utveckling mot mer hälsofrämjande arbetssätt, vilket är positivt, men flera insatser sker ännu i projektform i olika delar av länet och har inte fått full genomslagskraft. Programgruppen anser att det aktiva arbetet med motivation för fysisk aktivitet, kostrådgivning och rökstopp 3

5 måste ha hög prioritet och status i hälso- och sjukvården. De kurser i motiverande samtalsmetodik som startats i länet ger en bra grund att stå på i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. En väl fungerande organisation skall finnas inom landstinget så att såväl vårdgivare som patienter uppfattar det som tydligt var man kan vända sig för att få stöd att ändra sina vanor när det gäller kost, motion och rökning. Fysisk aktivitet på recept Diabetes är en sjukdom där fysisk aktivitet i högsta grad påverkar hälsotillståndet. Det arbete som påbörjats med Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) behöver ges prioritet och vidareutvecklas så att fler förskrivare använder sig av detta sätt att arbeta. Programgruppen ansluter sig till tanken att det bör finnas någonstans för patienten att vända sig för att få information och stöd för att kunna efterfölja ordinationen. Stöd för viktminskning Programgruppen har funnit att det är kö till överviktsenheten på Akademiska sjukhuset medan det inte är kö till primärvårdens viktminskningsgrupper. Överviktsenheten har arbetat med utbildning av personal inom primärvården för att sprida kunskaperna om det systematiska arbetet med viktminskning. Det är viktigt att sådan utbildning finns att tillgå och att det finns ett gott samarbete mellan primärvården och överviktsenheten så att stöd för viktminskning ges på så tidigt stadium som möjligt. Särskilt vill programgruppen framhålla vikten av att det över hela länet finns ett aktivt arbete när det gäller överviktiga barn och ungdomar. Barnsjukhuset med sin särskilda kompetens bör kunna fungera som motor i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande området. Man bör överväga om en särskild enhet för kraftigt överviktiga barn är motiverad vid Akademiska barnsjukhuset i dess roll som regionsjukhus och universitetsklinik. Kontinuitet i vården Patienter med diabetes har i de flesta fall under lång tid regelbunden kontakt med sjukvården. För denna patientgrupp är det av stor vikt att över tid kunna träffa samma läkare och diabetessköterska i så hög grad som möjligt. Om primärvården har hög personalomsättning leder det till att fler patienter remitteras till Akademiska sjukhuset eller lasarettet i Enköping, vilket är en olägenhet och kostnad både för patienten och för landstinget. Programgruppen förutsätter att detta tas i beaktande i det pågående förändringsarbetet inom primärvården. Samordning och samarbete kring patienten Programgruppen har noterat att ca. 20 procent av dem som vårdas på sjukhus för olika sjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom, också har diabetes i sin sjukdomsbild. För att patienten skall få en god och adekvat vård krävs samarbete och att information om patientens sjukdomsbild görs tillgänglig för vårdgivarna såväl inom primärvård som inom specialistvård. Den gemen- 4

6 samma elektroniska journalen som är under införande, förväntas underlätta samarbetet kring patienten. Landstinget bör följa upp att dessa förväntningar uppfylls. Identifiering av individer med ökad risk för förtidig död För att minska risken för förtidig död hos yngre individer med diabetes krävs en tidig identifiering av personer med alkohol- och drogmissbruk liksom en tidig diagnos av depression och andra mentala problem. Samarbete mellan olika vårdgivare är här extra viktigt eftersom dessa personer ofta flyttar och byter läkare. Extra uppmärksamhet bör ägnas åt att fånga upp personer som ofta uteblir från bokade besök. Diabetesvård i samarbete med kommunens hälso- och sjukvård Programgruppen anser att alla personer med diabetes, oavsett ålder och boendeform, skall ha likvärdig tillgång till den kompetens som finns i primärvårdens diabetesteam. De personer som får kommunal hälso- och sjukvård i hemmet eller i särskilt boende, har en svagare koppling till primärvårdens diabetesteam. Personer som flyttar in i särskilt boende får tillgång till sjukvård genom de sjuksköterskor som finns på boendet och den läkare som är knuten till boendet. Oftast bryts då den kontakt som patienten tidigare har haft med diabetessköterska. Enbart om man har en komplicerad sjukdomsbild bibehålls kontakten. Kommunernas vårdpersonal har endast i undantagsfall särskild diabeteskompetens och det är därför viktigt att det finns ett samarbete mellan primärvården och kommunerna när det gäller kompetensutveckling. Programgruppen anser att det finns behov av särskilda riktlinjer framtagna gemensamt av landstinget och kommunerna när det gäller denna grupp av patienter. Fotvård Landstinget har avtal med ett antal fotterapeuter som skall svara för medicinsk fotvård för de personer som inte har behov av fotvård på sjukhus. Fotterapeuterna har vardera en kostnadsram som förbrukas efterhand som patienter tas emot och behandlas. När kostnadsramen är slut måste patienterna själva betala fullt pris för behandling eller söka en annan fotterapeut. Detta gör att patienter som behöver fotvård i slutet av året inte kan vara säkra på att få denna som sjukvårdande behandling inom ramen för högkostnadsskyddet. Det finns också skillnader i länet på vilket sätt bedömning görs av patientens fotstatus och behov av fotvård. Programgruppen anser att tillgången till subventionerad fotvård måste styras av det medicinska behovet. Det bör finnas en medicinsk bedömning gjord av diabetessköterska eller läkare som ligger till grund för tillgången till subventionerad fotvård. I samband med att nuvarande avtal med fotterapeuterna löper ut bör en översyn göras över hur avtalen är konstruerade när det gäller fotterapeuternas ersättning samt vilka bedömningar som gjorts kring olika risknivåer. 5

7 Tillgång till subventionerad tandvård Personer med diabetes har en ökad risk för försämrad munhälsa. Försäkringskassan kan därför medge en förhöjd tandvårdsersättning om patientens läkare utfärdar ett utlåtande som tandläkaren tillsammans med en förhandsprövning skickar till försäkringskassan. Kännedomen om detta är dålig bland såväl patienter som läkare och tandläkare. Detta tillsammans med att det inte finnas några normer för hur det ökade behovet ska bedömas, medför att patienter får olika tandvårdsersättning från försäkringskassan. Likaså finns det inom primärvården olika praxis huruvida patienten ska betala för att få ett intyg eller inte. Gruppen föreslår därför att landstinget tar initiativ till att rutinerna för ersättningen ses över i samverkan mellan diabetesläkare, tandläkare och försäkringskassa. Rapportering i nationellt diabetesregister Rapportering till det nationella diabetesregistret bör ha hög prioritet för alla som tar emot patienter med diabetes. Den elektroniska patientjournalen bör medge automatisk överföring av patientdata till diabetesregistret utan extra arbetsinsatser. en sund livsstil och som kan hjälpa dem att stå emot marknadsföringen av bl.a. godis och läsk. Fysisk aktivitet måste stimuleras både under skoltid och fritid. Landstinget har en stor medicinsk kompetens när det gäller egenvård och vård av diabetes. Det är viktigt att hitta bra former för att dela med sig av kunskaperna till de personalgrupper inom kommunen som i skolor, särskilda boenden m.m. möter personer med diabetes. För att få styrka i det förebyggande arbetet och för att inte personer med diabetes ska hamna mellan två stolar måste samarbetet utvecklas både på den politiska nivån och mellan landstingets och kommunernas personal på olika nivåer. IT som redskap för kommunikation Det pågår flera intressanta försök där kontakten mellan patienten och vårdgivaren underlättas via dator. Denna utveckling gör information och kontakt lättillgänglig och gör det möjligt för patienterna att vara mer delaktiga i behandlingen. Programgruppen vill uttala sitt stöd för att nya metoder och ny teknik prövas för att kunna möta patienterna utifrån deras behov. Samverkan mellan landsting och kommun För arbetet med att förebygga utvecklingen av diabetes är en nära samverkan mellan landstinget och kommunerna viktig. Barnen måste under hela uppväxten mötas av goda exempel som främjar 6

8 Förslag till beslut Programgruppen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige besluta enligt följande: Landstingsfullmäktige beslutar att anta programmet kring diabetes. Programmet skall utgöra underlag i diskussioner rörande prioriteringar inom landstingets verksamheter. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i samband med vårdöverenskommelsearbetet beakta programmet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att i samråd med länets kommuner ta initiativ till konkreta åtgärder inom programområdet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ett år efter antagandet av programmet genomföra en uppföljning av hur programmet har implementerats samt lämna en redovisning av uppföljningen till landstingsfullmäktige. För programgruppen Stefan Andersson Ordförande

9 Förord Programmet är ett politiskt övergripande dokument som på olika nivåer ska användas för att fatta bra beslut och möjliggöra förbättringar och prioriteringar kring sjukdomsområdet. Programmet ska ses som ett kunskapsunderlag för landstinget och länets kommuner. Programgruppen presenterar ett antal utvecklingsområden som ska ligga till grund för fortsatt utveckling av såväl det hälsofrämjande arbetet som vården av patienter med diabetes. En högre andel av befolkningen riskerar att utveckla sjukdomen diabetes och det kommer att ställas högre krav på hälso- och sjukvården. Samverkan mellan landstinget och länets kommuner i det förebyggande arbetet för att förbättra folkhälsan är därför avgörande. Programgruppen har nu slutfört sitt uppdrag. Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i framtagandet av programmet och alla värdefulla synpunkter som lämnats från olika instanser, internt och externt. Ett särskilt tack vill jag rikta till ledamöterna i programgruppen och tjänstemännen, Bo Lindberg och Katarina Håkansson för ett gott arbete i programgruppen. Tierp den 9 maj 2005 Stefan Andersson (s) Ordförande i programgruppen Landstingsfullmäktige fastställde programmet den 14 februari

10 2

11 Innehåll 1. Bakgrund, syfte m.m Bakgrund Syfte med programarbetet Arbetsformer och arbetssätt Etiska grundprinciper Analysmodell 9 2. Diabetes Grundläggande om sjukdomen Risk- och friskfaktorer Epidemiologi Ekonomi och resurser Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Exempel från primärvård Exempel från sjukhusvård Behandling av diabetes Behandling av typ 1-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Mätning av blodsocker 26 3

12 4.4 Fysisk aktivitet som behandling Forskning och utveckling Komplikationer vid diabetes Ögonsjukdom Hjärt-kärlsjukdom Nedsatt njurfunktion Nedsatt cirkulation i fötter Diabetes och munhälsa Diabetes och sex Kvalitetsarbete och kompetensförsörjning Nationella riktlinjer Team inom primärvården Lokala riktlinjer och central samordning Diabetesregistret Kompetensförsörjning Utbildning och kompetensutveckling Mål Mål för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet Mål för behandling av diabetes Analys Programgruppens förslag Indikatorer för uppföljning av programmet 58 4

13 5

14 6

15 1. Bakgrund, syfte m.m. 1.1 BAKGRUND Framstegen inom den medicinska forskningen och den tekniska utvecklingen har gjort att det idag går att behandla sjukdomar som för bara ett tiotal år sedan inte kunde botas. Möjligheterna att bota och/eller lindra begränsas dock av att de ekonomiska resurserna inte är oändliga, vilket gör att resurserna måste användas så effektivt som möjligt. Desto viktigare är det därför att kommuner och landsting utnyttjar anslagna resurser på ett effektivt sätt. De medel som den offentligt finansierade vården förfogar över räcker inte för att tillfredsställa alla önskemål. För att de förtroendevalda ska kunna prioritera krävs att de har kunskap om behoven och om vilka insatser hälso- och sjukvården kan göra för olika patientgrupper. Som ett steg i detta arbete har Landstinget i Uppsala län sedan 2000 arbetat med att ta fram program kring olika sjukdoms- och diagnosgrupper. Programmen ska utgöra underlag för politiska beslut och användas som riktlinjer i verksamheten. De förtroendevalda har som uppgift att fördela resurserna mellan olika sjukdomsgrupper och verksamhetsområden. Besluten om hur resurserna fördelas inom en sjukdomsgrupp tas inom verksamheterna. Erfarenheter hittills tyder på att det finns ett stort värde i att öka samspelet mellan verksamheter och politik såväl inför horisontella som vertikala prioriteringar. 1.2 SYFTE MED PROGRAMARBETET Det övergripande syftet med programarbetet är att ta fram ett underlag som ska vara styrande och vägledande vid tilldelning av resurser. Arbetsprocessen med att ta fram programmet förväntas även utveckla dialogen mellan politiker och medicinskt verksamhetsansvariga 7

16 om hushållning och prioritering. Inom vissa områden är ansvarsfördelningen mellan olika aktörer oklar. Utifrån en gemensam syn på behoven ökar samverkan över organisatoriska gränser såväl internt inom landstinget som externt och brukarnas ställning stärks. 1.3 ARBETSFORMER OCH ARBETSSÄTT Programgruppen inledde sitt arbete i januari Gruppen har bestått av Stefan Andersson (s) ordförande, Margareta Bäckman (m), Anneli Granholm- Halava (v), Erik Forss (fp), Åsa Lernskog-Lundin (c), Lars Lindegren (mp) och Anna-Karin Vaz Contreiras (kd). Tjänstemannastödet i gruppen har utgjorts av Bo Lindberg, processledare och Katarina Håkansson, sekreterare. I syfte att inhämta kunskaper om diabetes och dess komplikationer, har gruppen träffat Uppsala läns Diabetesförening samt verksamhetsföreträdare från primärvård, sjukhusvård, tandvård och kommunal vård. Genom att ta del av skriftlig information från bland annat Socialstyrelsen och Svenska Diabetesförbundet har ytterligare kunskap inhämtats. Under arbetes gång har två hearingar hållits där materialet presenterats för verksamhetsföreträdare, politiker och företrädare för patientorganisationen Uppsala läns Diabetesförening och lokala diabetesföreningar. Vid den sista hearingen medverkade också en företrädare för den nybildade föräldraföreningen för barn med diabetes. De synpunkter som har kommit fram vid hearingarna har varit mycket värdefulla. 1.4 ETISKA GRUNDPRINCIPER Prioriteringsutredningen Sedan 1997 finns en allmän prioriteringsregel i 2 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), baserad på den statliga utredningen Vårdens svåra val (prop. 1996/97:60). Utgångspunkten för prioritering ska vara att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Riksdagsbeslutet anges i form av allmänna riktlinjer baserade på en etisk plattform som består av tre grundläggande principer: Människovärdesprincipen - Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 8

17 Behovs- och solidaritetsprincipen - Resurserna bör fördelas efter behov. Kostnadseffektivitetsprincipen - Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad och förhöjd livskvalitet, eftersträvas. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Det är oförenligt med de etiska principerna att låta en människas behov stå tillbaka på grund av hans/hennes ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska förhållanden. Däremot kan hänsyn tas till omständigheter som begränsar nyttan av de medicinska åtgärderna. 1.5 ANALYSMODELL I analysen av diabetesvården inom Uppsala län används en modell som utarbetades i samband med projektet Barnfamiljerna och samhällets service. Analysmodellen utgår från fem grundläggande begrepp: mål, behov, kompetens, utbud och efterfrågan. den rådande lagstiftningen samt centrala eller lokala riktlinjer. Behovet är skillnaden mellan det aktuella hälsotillståndet och det önskvärda. Behov kan vara medvetna eller omedvetna, verkliga eller tillskapade, individuella eller samhälleliga osv. I detta sammanhang definieras begreppet som ett tillstånd som, om det inte åtgärdas, leder till skada Med begreppet kompetens menas de metoder som används vid en verksamhet. Genom att anställa personal med viss utbildning och erfarenhet får man tillgång till de eftersträvansvärda metoderna. De insatser som faktiskt är tillgängliga från verksamheternas sida utgör utbudet. Efterfrågan avser vilket sätt individen söker en viss insats. Det kan vara en spontan handling eller ett resultat av remittering, rekommendation, kallelse, information etcetera. Med mål avses de intentioner som en viss verksamhet har. Målen utgår från 9

18 2. Diabetes 2.1 GRUNDLÄGGANDE OM SJUKDOMEN Diabetes mellitus är ett tillstånd med kroniskt förhöjt blodsocker, hyperglykemi, som beror på nedsatt eller upphörd insulinproduktion i kombination med varierande grad av nedsatt perifer insulinkänslighet, s.k. insulinresistens. Insulin produceras i öceller 1 i bukspottkörteln och öppnar kroppens celler för det socker de måste ha för att kunna fungera. Utan insulin stannar sockret i blodet och blodsockret stiger vilket ger symptomen stor urinmängd, ökad törst och viktnedgång. Vid typ 1-diabetes (tidigare benämnt barn- och ungdomsdiabetes) attackerar immunförsvaret de egna insulinbildande cellerna som förstörs. Det är inte klarlagt varför detta sker. Sjukdomen kan utvecklas när som helst under livet men det är vanligast att den debuterar i yngre åldrar. I typ 2-diabetes är insulinbildningen för trög och kroppens vävnader är mindre känsliga för insulinet. Sjukdomen debuterar oftast efter 40 års ålder och hälften av dem som insjuknar är över 65 år. Debuten är smygande och många kan ha eller vara på gränsen att få typ 2-diabetes utan att veta om det. Typ 2-diabetes har en högre ärftlighet än typ 1-diabetes och det finns en påvisad koppling till livsstil och kostvanor. Typ 2-diabetes förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck och blodfettrubbningar. När flera sjukdomar förekommer tillsammans brukar de benämnas syndrom. Det metabola syndromet är en benämning på tillstånd där insulinresistens förekommer i kombination med nedsatt glukostolerans, högt blodtryck, blodfettsrubbning eller fetma. 1) Ö heter på latin insula. Därav namnet insulin. 10

19 2.2 RISK- OCH FRISKFAKTORER Varje fall av sjukdom, skada eller annan ohälsa beror på flera samverkande orsaker. Det kan vara faktorer i arvsmassan, uppväxtmiljön eller exponeringar senare i livet som samverkar för att det enskilda sjukdomsfallet ska uppstå. De faktorer som ökar risken för sjukdom eller ohälsa kallas för riskfaktorer. Framförallt under 1990-talet har man alltmer börjar intressera sig för kompensatoriska faktorer - så kallade friskeller skyddsfaktorer. Friskfaktorerna kan skapas på olika nivåer och av olika aktörer. Individen har själv möjligheter att genom livsstil och levnadsvanor ta ansvar för sin hälsa med avseende på matvanor, motion, bruk av tobak och alkohol m.m. Människors livsstil och levnadsvanor kan bero på hur samspelet med andra har utvecklats. En trygg och säker uppväxt har stor betydelse för vår hälsa. Föräldrar och syskon utgör viktiga förebilder för utvecklingen av levnadsvanorna och vårt val av livsstil. Ogynnsamma sociala förhållanden kan bidra till sämre förutsättningar för vår hälsa, t.ex. vad gäller val av livsmedel, möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter, tillgängligheten till natur och kultur etc. På samhällsnivå har de samlade ekonomiska, sociala, politiska och kulturella resurserna stor betydelse för hur vår hälsa utvecklas. Människor i socialt missgynnade miljöer har generellt sämre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Hög arbetslöshet, dålig ekonomi och bostadssegregation är exempel på riskfaktorer på samhällsnivå. Självklart har även massmedia och reklam liksom impulser från andra länder betydelse. För typ 2-diabetes har ärftligheten stor betydelse som riskfaktor. Också övervikt påverkar direkt risken att få typ 2- diabetes. Ju mer fysiskt aktiv man är desto mindre är risken att få diabetes. Stora mängder fet mat och sockerhaltiga produkter ökar vikten och därmed diabetesrisken. Också överkonsumtion av alkohol, rökning och stress är bidragande riskfaktorer. När det gäller insjuknande i typ 1-diabetes så finns det ingen specifik bild över risk- och friskfaktorer. För dem som har fått sjukdomen så är väl sammansatt kost och motion av stor betydelse. 11

20 2.3 EPIDEMIOLOGI Nationellt I Sverige har 3-4 procent av befolkningen diabetes och flertalet av dessa personer är äldre. Omkring 20 procent av alla över 80 år har diabetes. Ungefär procent av all diabetes är typ 2- diabetes. Kvinnor och män drabbas i samma omfattning. Antalet personer som insjuknar i typ 1- diabetes har de senaste åren ökat svagt, men andelen riktigt små barn som drabbas av sjukdomen var dubbelt så stor 2002 jämfört med Tidigare fick de flesta barn sin sjukdom i puberteten men det är nu nästan lika vanligt att de insjuknar före skolåldern. Typ 2-diabetes ökar kraftigt i hela världen. I Sverige syns framför allt en ökning bland medelålders män. Det finns också en ökad förekomst av sjukdomen i vissa invandrargrupper, vilket ger särskilda problem eftersom språkliga och kulturella hinder kan försvåra genomförandet av en god diabetesvård. Eftersom man under lång tid kan vara symptomfri beräknas sjukdomen vara oupptäckt hos var tredje person som har den och är i åldern år. Trender i befolkningen tyder på att antalet personer med diabetes som har sjukvårdskontakt kommer att öka med närmare 10 procent fram till år Detta beror både på förändrad ålderssammansättning och på befolkningsökning. En ökad screening medför att flera fall av odiagnosticerad diabetes kommer att upptäckas, vilket naturligtvis är av godo eftersom behandling då kan startas. Övervikt och fetma är ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och i övriga världen. Nära 2,8 miljoner människor beräknas vara överviktiga i Sverige. Som exempel kan nämnas att 50-åriga män idag väger i snitt 8 kg mer än vad de gjorde Utvecklingen syns också hos barn och ungdomar. Upp till två års ålder finns inga risker med hög vikt, men därefter bör övervikt uppmärksammas. Ökningen av antalet överviktiga beror till stor del på förändringar i våra matvanor och hur fysiskt aktiva vi är. Vardagsaktiviteten har minskat och vi rör oss allt mindre både på arbetet, på fritiden och vid resor till och från arbete och skola. Det finns också en klar koppling mellan övervikt och samhällsklass. 12

21 2.3.2 Uppsala län Diabetes Det finns ingen exakt redovisning av antalet personer med diabetes i länet. Om det antas att den andel som gäller för riket även gäller i vårt län, skulle det innebära ca individer. På barnsjukhuset i Uppsala har man kontakt med samtliga barn- och ungdomar under 18 år som har typ 1-diabetes. Från år 1992 till år 2002 har antalet patienter där ökat från 140 till 250 per år. Det finns också ett fåtal barn med typ 2-diabetes. Cirka personer med typ 1-diabetes och hälften så många med typ 2 har sin huvudsakliga diabeteskontakt vid sjukhusens mottagningar, medan ca individer med typ 2-diabetes huvudsakligen har sin kontakt med primärvården. På grund av åldersstrukturen i den norra länsdelen är andelen personer med diabetes något större där. Andelen personer som insjuknar i typ 2-diabetes kan förmodas öka i takt med att allt fler är överviktiga och för lite i rörelse. Andelen äldre i befolkningen kommer att öka vilket också kommer att medföra en större andel personer med diabetes. Enligt Socialstyrelsens statistik (EpiC) har Uppsala län större andel patienter i sjukhusvård med huvuddiagnos diabetes än riket i stort. Antal patienter i relation till invånare Kvinnor riket Män riket Kvinnor Uppsala Män Uppsala Uppsala län hade också fram till 2001 fler vårddagar på sjukhus per invånare än riket i stort. Detta kan bero på att det tidigare har funnits ett relativt stort antal vårdplatser i länet. Nu tas de flesta patienterna emot i dagvård/ dagsjukvård vilket troligen kommer att påverka statistiken framöver. Det kan också finnas olikheter i vilken utsträckning diabetes sätts som huvuddiagnos. I Uppsala läns landsting har under många år bedrivits en mycket aktiv diabetesvård, vilket kanske gjort att diabetesdiagnosen inte så ofta missats. Vårddagar i relation till invånare Kvinnor riket Män riket Kvinnor Uppsala Män Uppsala

22 Övervikt Personer med övervikt har en ökad risk att få typ 2-diabetes. Nedan redovisas uppgifter ur landstingets undersökning Liv och hälsa 2000 där personer i Uppsala län har svarat på en enkät om hälsa och levnadsvanor. Diagrammen visar skillnad mellan länets olika kommuner i fråga om övervikt och fetma. De visar också att män är överviktiga i något större utsträckning än kvinnor. Med övervikt avses här BMI 1 över 25 och med fetma avses BMI över 30. När det gäller barn och ungdomar finns följande uppgifter hämtade ur den skolenkät som landstinget genomförde 2003 i länets kommuner utom Uppsala. Uppgifterna bygger på ca enkätsvar. Den redovisar andelen överviktiga elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet. Eleverna har besvarat frågor om kroppslängd och kroppsvikt som ligger till grund för beräkning av BMI. P=pojkar, F=flickor. 2.4 EKONOMI OCH RESURSER Det finns inte så många samhällsekonomiska studier av diabetes gjorda, och de som finns har brister. Om enbart kostnaderna vid diabetes som huvuddiagnos beräknas så innebär det att de verkliga kostnaderna underskattas eftersom diabetes ofta är bidragande orsak till andra sjukdomar. 1) BMI= Body Mass Index är ett mått för vikten uttryckt i kilo, dividerat med längden uttryckt i meter i kvadrat. Ett BMI mellan 25 och 29,9 betecknas som övervikt. BMI över 30 betecknas som fetma. 14

23 1) Studie i bl.a. Uppsala län. (Henriksson m.fl. 2000) refererad i Region Skånes hälso- och sjukvårdsprogram om diabetes mellitus (2002) 2) Källa: Läkartidningen nr 37, ) Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT) 1993, 1995, ) United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 33, 34, 38, 39) 1998 Om man utgår ifrån alla kostnader för patienter med diabetes (d.v.s. också kostnaden för t.ex. hjärt- kärlsjukdom) får man ingen exakt uppskattning av själva diabeteskostnaden. En undersökning enligt detta beräkningssätt 1 har visat att sjukvårdskostnaderna i Sverige år 1998 för samtliga personer med typ 2-diabetes var sju miljarder kronor, vilket motsvarar sex procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden var kronor per patient och år. Av dessa kostnader kunde 27 procent hänföras till kontroll/ skötsel av diabetessjukdomen, 34 procent till diabetesrelaterade komplikationer och 39 procent till vård av ej diabetesrelaterade sjukdomar. De patienter som utvecklar komplikationer medför en 3-4 gånger högre kostnad jämfört med dem som inte har komplikationer. Beräkningarna ovan ingår i en gemensam europeisk studie, CODE-2, som syftar till att ta fram data om diabetessjukdomens omfattning, konsekvenser och kostnader med inriktning mot just typ 2-diabetes. Denna studie kommer att möjliggöra jämförelser mellan Sverige och andra europeiska länder som deltar; Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. 2 Amerikanska 3 och engelska 4 studier har bl.a. visat att de ökade sjukvårdsinsatser som krävs för att få en bättre kontroll av sjukdomen (blodsocker, blodfett, blodtryck) är kostnadseffektiva. I Uppsala län kan vi förmodas ha ca personer med diabetes (det måste betonas att mörkertalet sannolikt är stort, d.v.s. det finns många oupptäckta fall). En försiktig uppskattning är att ca personer har typ 1-diabetes och behöver ett-två läkarbesök per år vilket uppskattas totalt bli läkarbesök. Av de resterande patienterna med typ 2-diabetes torde, enligt medicinkliniken på Akademiska sjukhuset, ungefär hälften ha en komplicerad sjukdom som kräver ett-två läkarbesök per år vilket innebär totalt läkarbesök. Resterande patienter kanske behöver ett läkarbesök per år, d.v.s läkarbesök. Sammanlagt finns det således behov av läkarbesök/år. Till detta kommer minst lika många besök hos diabetessköterska, ögonkontroller, besök hos fotterapeut etc. Patienter med diabetes lever längre än tidigare. Det innebär att de i större utsträckning hinner få flera av de komplikationer som beskrivs senare i denna rapport. Ännu större re- 15

24 surser kommer därmed att krävas i framtiden. Nedan ges en översikt över de resurser som finns november 2004 för att möta detta behov. Bemanning på barnsjukhusets diabetesteam, Uppsala Läkare Diabetessk. Dietister Psykolog Klinik Barnsjukhuset ,5 Enbart diabetessköterskan arbetar heltid med diabetes. Teamet har tillgång till barnsjukhusets psykosociala team. Bemanning inom specialistvården detta i uppskattningen. Läkare, dietist, kurator och sjukgymnast deltar både i verksamheten på avdelning och mottagning, varför fördelningen mellan dessa också är en uppskattning. Den angivna personalen i Enköping och på överviktsenheten arbetar bara delvis med diabetesvård. Bemanning inom primärvården I primärvården finns diabetesteam med läkare och diabetessköterska vid 28 husläkarmottagningar, vilket täcker hela länet geografiskt. Läkare Diabetessk. Fotterapeuter Dietister Kurator/bet.vetare Sjukgymnast Klinik UAS mott 2 3,25 1,4 0,75 0,5 UAS dagv/ 1 5 0,25 0,5 dagsjv Enköping 1 1 0,8 0,75 Överviktsenh, 2, ,5 0,5 UAS Uppgifterna från UAS i tabellens två översta rader avser heltidstjänster. Personalresurserna är något svåra att uppskatta då avdelningen även utreder och behandlar patienter med andra endokrina sjukdomar. Hänsyn har tagits till 16

25 3. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 1) Diabetes prevention program research group: Reduction in the incidence of typ 2-diabetes with lifestyle interventions of metformin. N Engl J Med 2002; 346: ). 2) Eriksson KF et al. Diabetologia 1998; 41: ). Flera studier påvisar att det går att förebygga uppkomsten av typ 2-diabetes genom fysisk aktivitet, viktnedgång och tobaksfrihet. I en studie av amerikanska patienter med nedsatt glukostolerans (ett tillstånd som ofta föregår diabetes) visade det sig att intensiva insatser för att få deltagarna att förändra sin livsstil, minskade risken för diabetes med 58 procent. De gick också ner 5-7 procent i vikt. Insatserna bestod i att deltagarna i försöksgruppen promenerade 30 minuter per dag och de fick dessutom kostråd 1. Det finns även en mindre svensk studie som kommit till samma resultat 2. Formandet av våra barns och ungdomars livsstil och levnadsvanor påverkas bl a av hur den kommunala basverksamheten, som exempelvis förskola och skola, fungerar. Ett barn tillbringar timmar i en formbar del av livet i grund- och gymnasieskolan och de impulser barnet får med sig därifrån kan komma att få en avgörande roll för den fortsatta utveckling av en sund livsstil. Självklart har även reklam och internationellt inflytande betydelse. Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet har tagit fram rekommendationer om kost och motion. Alla rekommenderas att röra på sig minst 30 min per dag i måttlig intensitet motsvarande en rask promenad. Av energiintaget bör högst 30 procent komma från fett, procent från protein och från kolhydrater (högst 10 procent av energiintaget bör komma från tillsatt socker.) Alkoholintaget bör vara högst 15 gram per dag för kvinnor och 20 gram per dag för män (ett glas vin motsvarar 12 g, fyra cl sprit motsvarar sex g och 1/2 l öl 10 g alkohol). Intaget av kostfiber 17

26 bör öka till gram per dag och koksalt minskas till 5-6 gram per dag. Landstinget har av tradition arbetat med folkhälsoinsatser. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landstinget ett ansvar att förebygga sjukdom. Det är därför naturligt att landstinget tar initiativ och agerar motor i såväl det hälsofrämjande som det sjukdomsförebyggande arbetet. Hälsojournal I den nya elektroniska patientjournalen som skall införas i hela landstinget kommer det att finns ett antal frågor om olika livsstilsfaktorer. Hälsojournalen ger förutsättningar för att i det längre perspektivet bättre mäta effekterna av det hälsofrämjande arbetet. Vidare kommer det att finnas enkla rutiner för att utfärda remisser till livsstilsbehandlingar. Hälsoäventyret Hälsoäventyret är en utvecklingsverksamhet som är tänkt att fungera som ett komplement till skolans hälsoundervisning. Eleverna får förståelse för sambandet mellan hälsa, miljö, levnadsvanor och livsstil. Genom att leka och dramatisera får eleverna uppleva, utforska och ha roligt. Ett besök på Hälsoäventyret ska ge kunskap och möjlighet till nya insikter och värderingar. Hälsoäventyret arbetar också med pedagogiskt utvecklingsarbete och metodutveckling som kan komma andra verksamheter till nytta. Hälsoäventyret finns i Uppsala och Älvkarleby och har program för elever i årskurs 2, 6 och 9. Alla som vill komma kan idag inte tas emot och det är därför önskvärt att verksamheten etableras i fler delar av länet. 3.1 EXEMPEL FRÅN PRIMÄRVÅRD Frågor om patientens vanor när det gäller t.ex. rökning, fysisk aktivitet och kost skall regelmässigt ställas vid besök hos läkare eller sjuksköterska i primärvården. Som mål uttalas bl.a. att alla som är i behov av råd och stöd inom områdena tobak, alkohol, mat, fysisk aktivitet och stress skall få det. Icke-farmakologisk behandling skall vara förstahandsval i relevanta fall. Utbildning i motiverande samtal erbjuds kontinuerligt till personalen inom primärvården sedan februari I motiverande samtal arbetar man med att stärka patientens egen tilltro till sin förmåga att förändra levnadsvanorna 18

27 och öka kunskapen om hur dessa påverkar just henne/honom. Samtalsmetodiken stimulerar till egen aktivitet och ett eget ansvarstagande. Hösten 2004 har 400 personer deltagit i halvdagsutbildning och ett 50-tal har en fördjupad utbildning. Övervikt På barnavårdscentralerna förs samtal med föräldrar om kostens betydelse. På flera orter utvecklas familjecentraler där kommun och landsting samlokaliserar öppen förskola, förebyggande socialtjänst samt mödra- och barnahälsovård. Barn 9-12 år: Primärvården, skolhälsovården och idrottsrörelsen driver tillsammans gruppverksamhet för överviktiga barn, Viktiga gruppen. Barnen deltar en termin och man har fokus i första hand på rörelse och i andra hand på matvanor. Grupperna finns i Tierp, Skutskär, Uppsala, Enköping och Bålsta men är öppna även för barn från andra orter i länet. Flickor år: På prov drivs gruppen Tonvikt för flickor år. Temat är självkänsla och god självbild kopplat till fysisk aktivitet och matvanor. Projektet drivs av Hälsoäventyret och primärvården. Vuxna: Grupper för vuxna som vill gå ner i vikt finns vid mottagningar över hela länet. Det är ingen kö till denna verksamhet. Grupperna arbetar enligt samma metodik som överviktsenheten (se vidare avsnitt 4.2). I ett nätverk erbjuds gruppledare fortbildning kring överviktsfrågor. Dietister deltar i nätverket och samarbetar med gruppledarna. Inom landstinget finns vårdprogram om fetma både för vuxna och barn. De innehåller konkreta råd om hur man kan arbeta mot fetma. Tobak Vid varje vårdcentral inom primärvården, vid Akademiska sjukhuset och vid lasarettet i Enköping finns utbildade rök- och snusavvänjare som erbjuder hjälp individuellt eller i grupp. Behandlingen uppdelas i tre faser; förberedelse, aktiva stoppfasen och återfallprevention. Nikotinläkemedel rekommenderas vid behov. 3.2 EXEMPEL FRÅN SJUKHUSVÅRD Både Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping är hälsofrämjande sjukhus och deltar i ett internationellt nätverk inom världshälsoorganisationen 19

28 WHO. Det hälsofrämjande arbetet skall utvecklas kontinuerligt och vara integrerat i sjukhusets verksamhet. Arbetet skall vara tydliggjort, strukturerat och väl kommunicerat. När det gäller fysisk aktivitet på recept behandlas detta närmare i avsnitt 4. Överviktsenheten vid Samariterhemmets sjukhus utgör länets kunskapscentrum för fetmavård och vård vid det metabola syndromet som inkluderar typ 2-diabetes, lipidrubbningar 1 och hypertoni 2 samt övervikt. Enheten har bl.a. svarat för utbildning på 13 vårdcentraler i länet med målsättning att primärvården fortsättningsvis skall kunna genomföra gruppbehandlingar av dem som har övervikt men har ett BMI understigande 35. Vid Akademiska sjukhuset finns också ett projekt mot alkohol, Drick mindre, som innebär att patienter får frågor om alkoholkonsumtion. Indikatorer för uppföljning av programmet (se även avsnitt 10) Användning av fysisk aktivitet på recept Antal besök på Hälsoäventyret Antal deltagare i tobaksavvänjning Utveckligen av BMI hos barn respektive vuxna När det gäller barn med övervikt finns inte motsvarande kunskapscentrum inom länet. Med tanke på att fler barn är i behov av stöd för att gå ner i vikt, kan det övervägas om barnsjukhuset med sin särskilda forskningskompetens skulle kunna vara initativtagare och stimulera andra aktörer på motsvarande sätt som överviktsenheten gör när det gäller vuxna. 1) Lipider: fetter 2) Hypertoni: högt blodtryck 20

29 4. Behandling av diabetes 1) HbA1c, som är ett mått på blodsockernivåerna under de senaste 6-8 veckorna anges i procent. HbA1c-värdet bör ligga under 6.5 procent, ett värde över 7.5 procent är otillfredsställande. Ett gemensamt mål för behandling av både typ 1- och typ 2- diabetes är att hålla blodsockernivåerna på en så låg och stabil nivå som möjligt utan att patienten får insulinkänningar. Målet måste alltid formuleras utifrån individens situation och i samråd med denne. Målet kan variera under livet. När symptomfrihet snarare än prevention av komplikationer är målet, kan högre blodsocker- och HbA1c-värden 1 accepteras. I den gemensamma behandlingsstrategin ingår också att hålla blodfetter, blodtryck och vikt inom acceptabla gränser. En lämplig kost är basen i all diabetesvård, liksom den är av stor betydelse för många andra stora sjukdomsgrupper. 4.1 BEHANDLING AV TYP 1-DIABETES Barn Samtliga barn som har diabetes behandlas av barnsjukhusets diabetesteam. I teamet ingår läkare och sjuksköterskor med särskild kompetens i diabetologi, dietister, kurator och psykolog. Hela första året är att betrakta som ett utbildningsår. Först måste föräldrarna utbildas, och därefter blir det en andra utbildning när barnet själv skall lära sig egenvården. Varje besök som familjen gör är ett utbildningstillfälle. När sjukdomen uppstår läggs barnen in för två till tre veckors akutbehandling. Eftersom insulinproduktionen upphört måste alla behandlas med insulin, men behandlingen behöver också kombineras med lämplig kost och motion. Efter akutbehandlingen slussas barnen ut och inriktningen är att de bör komma på ca. 21

30 tio besök under det första året. Under den första tiden hålls kontakt varje vecka för att bland annat justera insulindosen. Familjen träffar en dietist fyra till sex gånger de första två veckorna. De nationella riktlinjerna anger att det bör ske fyra återbesök per år efter nybehandlingen. Detta klarar man inte idag eftersom antalet nya patienter har ökat. Teamet samarbetar nära med de skolor där barnen går. Vid behov samarbetar teamet med socialtjänsten. Vid 18 års ålder remitteras patienten över till medicinmottagningen vid respektive lasarett. Det är en ålder då mycket annat är viktigt i livet, och övergången kan ibland vara besvärlig eftersom patienterna inte alltid kommer till besök. Det sker en kortfattad informationsöverföring från barnsjukhuset, men i övrigt får patienten själv berätta om sin sjukdom och hur behandlingen fungerar Vuxna Typ 1-diabetes behandlas i huvudsak vid de sjukhusanknutna mottagningarna medan majoriteten av patienter med typ 2-diabetes behandlas i primärvården. Patienter med komplicerad typ 2- diabetes behandlas dock ofta vid sjukhusens diabetesmottagningar. När patienter med typ 1-diabetes blir äldre och får ett ökat omvårdnadsbehov så överflyttas patienten ofta till primärvårdens ansvar på grund av behovet av samverkan med t ex distriktssköterska. Vid endokrin- och diabetessektionen på Akademiska sjukhuset omhändertas ca patienter med typ 1-diabetes, över 500 patienter med komplicerad typ 2-diabetes samt ett mindre antal patienter med diabetesorsakade fotsår. På Akademiska sjukhuset är vården koncentrerad till dagtid och ges i tre nivåer: Mottagning Dagvård Dagsjukvård Mottagning På mottagningen förmedlas vård och patientutbildning inom ramen för individuella besök hos läkare, diabetessköterska, dietist eller fotterapeut. Gruppverksamhet förekommer i begränsad omfattning. Dagvård Dagvården arbetar med planerad verksamhet. Man arbetar med patienter i grupp utifrån ett gruppdynamiskt ar- 22

31 betssätt. Det handlar i stor utsträckning om att förmedla kunskap om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Grupperna är sammansatta med tanke på patienternas sjukdomsbild, erfarenheter och behov. En grupp kan utgöras av unga patienter med typ 1-diabetes och en annan grupp av äldre patienter med typ 1-diabetes som utvecklat komplikationer till sin sjukdom. De patientgrupper som har typ 2-diabetes kommer ofta från primärvården och fortsätter med sina kontroller hos sin läkare där efter dagvårdsvistelsen. De följs dock upp via dagvården efter 6 resp 18 månader. Dagsjukvård Denna sjukvård är avsedd för patienter som kan tillbringa natten hemma eller på patienthotell. Vården är huvudsakligen planerad och individuell. Patienter som insjuknar akut vårdas på akutvårdsavdelning tills läget har stabiliserats. Detta gäller både nyinsjuknade patienter och patienter som drabbats av akuta komplikationer till sin diabetes. När läget är stabilt kan patienten få sin fortsatta vård inom dagsjukvårdens ram. Mobilt team Det mobila teamet utgörs av läkare och diabetessköterska vilka samarbetar med sjukhusets övriga avdelningar som konsulter. På detta sätt nås diabetespatienter som vårdas inneliggande, antingen på grund av sin diabetes eller på grund av andra sjukdomar. Vid medicinkliniken i Enköping har ca. 400 patienter med typ 1-diabetes och 200 patienter med typ 2-diabetes sin vård förlagd vid kliniken. 4.2 BEHANDLING AV TYP 2-DIABETES Typ 2-diabetes kan i en del fall primärt behandlas med ändrad kost och ökad motion. Om detta inte är tillräckligt ges dessutom läkemedel som kan stimulera insulinproduktionen, öka känsligheten för insulin eller fördröja upptaget av glukos från tarmen. På sikt kan också behandling med insulin behövas. En del patienter börjar med tabletter eller insulin direkt vid behandlingens start. Kost och motion är dock hela tiden en del av behandlingen. Att sänka blodfetter och högt blodtryck är viktigt för att förhindra komplikationer. Som framgår ovan får patienter med typ 2-diabetes huvudsakligen vård inom primärvården. Patienter med komplice- 23

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

HJÄRT- KÄRLSJUKDOMAR. Program för Landstinget i Uppsala län

HJÄRT- KÄRLSJUKDOMAR. Program för Landstinget i Uppsala län HJÄRT- KÄRLSJUKDOMAR Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 22 april 2003 Missiv till program om hjärt-kärlsjukdomar Antaget av landstingsfullmäktige den 22 april 2003

Läs mer

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län

Cancer. Program för Landstinget i Uppsala län Cancer Program för Landstinget i Uppsala län Fastställt av landstingsfullmäktige den 11 februari 2008 Foto sid 96, 109, 114: Kristina Jennbert Missiv - programarbete om cancer Fastställt av landstingsfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete

HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013. beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 104 HANDLINGSPROGRAM ÖVERVIKT OCH FETMA 2010 2013 beställarunderlag Vårdprogram Samhällsinriktat hälsoarbete 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 2013

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning Preliminär version Nationella riktlinjer för diabetesvård Stöd för styrning och ledning Preliminär version Artikelnummer 2014-6-19 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2014 Förord I dessa nationella riktlinjer

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 Stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 stöd för styrning och ledning 1 ISBN: 978-91-86301-88-0 Artikelnr: 2010-2-2 Omslag:

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE

Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE Diabetesrapporten 2011 EN ÖVERSIKT ÖVER TYP 2-DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN I SVERIGE FÖRORD För tredje året i rad har Sanofi sammanställt en rapport om diabetes. Det gör vi eftersom det är viktigt för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6

1 Förord... 4. 2 Sammanfattning... 5. 3 Bakgrund... 6 Innehållsförteckning 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Bakgrund... 6 3.1 Varför är det viktigt att främja goda levnadsvanor i hälso- och sjukvården?... 6 3.2 Lagar, riktlinjer och regionala styrdokument...

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005 2005-05-30 Dnr: LiÖ 2005-444 Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort - juni 2005 Rapportering av nyckelindikatorer och fördjupad uppföljning samt delårsbokslut och helårsbedömning april 2005

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för

Vård&Vetenskap. Tema: Diabetes. Magasinet för Magasinet för Vård&Vetenskap EN SKRIFT FRÅN UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO OCH ÖREBRO UNIVERSITET NR 1/2012 Tema: Diabetes Högt blodsocker är den främsta fienden Laxåstudie följer typ 2-diabetes i vardagen

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer