Ökar diabetes bland barn?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökar diabetes bland barn?"

Transkript

1 Ökar diabetes bland barn? Anna Möllsten Förste forskningsingenjör, pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap Jag ska försöka besvara frågan i rubriken genom att berätta om den forskning som görs av vår grupp på enheten för pediatrik här vid Umeå universitet och om det svenska barndiabetesregistret som vi hanterar. Först visar jag de tidstrender man kan se i Europa och senare hur det ser ut här i Sverige. Jag kommer att använda ordet incidens en hel del, och det betyder det antal fall som inträffar i en given grupp under en viss tid. Hur incidensen ser ut och förändras är naturligtvis en intressant fråga för oss forskare. Som Kristina Lejon nyss berättade är typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom där immunförsvaret förstör kroppens egna insulinproducerande celler. Det drabbar i första hand barn och ungdomar och därför kallas sjukdomen också barndiabetes. Eftersom den som drabbas snabbt blir beroende av att få insulin talar man ibland också om insulinberoende diabetes jag använder i fortsättningen benämningen typ 1-diabetes. I Sverige idag har vi ungefär personer med den sjukdomen. För att någon ska få diabetes krävs att väldigt många olika faktorer samverkar. Den genetiska bakgrunden är väldigt viktig, men frågan om ärftlighet vid diabetes är komplex och det kommer Kristina Lejon snart att berätta mer om för det räcker inte med att ha vissa gener utan det måste till en mängd andra faktorer, vilket illustreras av Figur 1. Det centrala är reaktionen hos immunförsvaret, immunresponsen, eftersom det är den som förstör de insulinproducerande cellerna. Detta påverkas dock av faktorer i omgivningen som till exempel vissa virusinfektioner, som kan utlösa en autoimmun process. Vidare kan till och med händelser på fosterstadiet att mamman 12

2 Figur 1. Ett komplicerat mönster av många olika faktorer med genuppsättningen i botten ligger bakom typ 1-diabetes. (Blom, L., Dahlquist, G. et al.; Diabetologia. (1989) 32;1:7-13) Figur 2. Typ 1-diabetes i världen. Kartan visar incidensen, mätt i antal fall per invånare, och illustrerar ärftlighetens betydelse. 13

3 får infektioner eller röker påverka risken för diabetes hos barnet. Fysisk och psykisk stress kan utlösa sjukdomen, till exempel att man får en annan sjukdom eller att det händer någonting i familjen. Det kan också vara olika saker hos olika personer som gör att de får diabetes; sammanfattningsvis är det här mönstret väldigt komplicerat. Diabetesvärldskartan i Figur 2 visar den bakomliggande genetiken på ett ganska bra sätt. De mörkaste fälten markerar de områden som har den högsta incidensen av typ I-diabetes. Ni ser att det gäller norra Europa, Kanada och Australien, i viss mån också USA. I Australien och Nordamerika bor ju en stor andel människor som är, eller härstammar från, nordeuropeiska invandrare och de hade ju med sig sitt genetiska arv. Sedan finns det andra faktorer som är gemensamma för de här länderna, inte minst den västerländska livsstilen och matvanorna. Man kan med andra ord inte förklara allt med generna. Figur 3 visar de länder som har mest diabetes i världen, och som ni ser ligger Finland i topp medan Sverige kommer in som tvåa. Det är faktiskt så att incidensen av typ 1-diabetes har samband med ett lands bruttonationalprodukt, vilket ju är ett grovt mått på välståndet. Länder med lite lägre Figur 3. Typ 1-diabetes är särskilt vanligt i Norden. Diagrammet visar de tio länder som har högsta incidenstalen mätt i antal nya fall per invånare och år bland världens länder. 14

4 BNP exempelvis Polen, Kroatien och Rumänien ligger ganska lågt medan rikare länder som Danmark, Sverige, Norge och Luxemburg har högre incidens av typ 1-diabetes. Det här kan man tänka sig speglar livsstilarna i de olika länderna. Figur 4. EURODIAB är ett europeiskt samarbete mellan barndiabeteskliniker som sedan 1989 registrerar antalet nya fall av diabetes varje år. Bilden visar den uppdelning i fem regioner som används i Figur 6. (Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, Green A, Soltész G; EURODIAB Study Group. Lancet Jun 13;373(9680): ) I det europeiska samarbetsprojektet EURODIAB, som startade 1989, har vi studerat diabetesincidensen lite närmare genom att dela upp de europeiska länderna i fem regioner och jämföra dessa, indelningen framgår i Figur 4. Resultaten är intressanta och sammanfattas i Figur 5, som jag ska försöka guida er genom. Den övre raden av diagram gäller för pojkarna och den undre för flickorna. Incidensen av typ 1-diabetes i regionen visas på den lodräta axeln och årtalen löper vågrätt i diagrammen. För åren 1989 till och med 15

5 Figur 5. Diagrammen visar nya fall av typ 1-diabetes per år i fem europeiska regioner (indelning enligt Figur 5) i åldersgrupperna 0-4 år (svarta punkter), 5-9 år (grå punkter) och år (ofyllda punkter). Pojkar överst och flickor under. Linjerna är framräknade tendenser. Lägg märke till att diagramskalan är logaritmisk, vilket betyder att ökningen ser linjär ut men faktiskt är accelererande. Man kan se brantare lutning på linjerna för den yngsta gruppen och i de centrala och östra regionerna. (Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, Green A, Soltész G; EURODIAB Study Group. Lancet Jun 13;373(9680): ) 2003 hade man hade verkliga, uppmätta tal och senare fram till 2015 visas framräknade tendenser. De svarta prickarna markerar åldersgruppen 0 4 år, det vill säga barn som fått sin diabetes i den åldern. De grå prickarna visar på samma sätt de barn som fått diabetes mellan 5 och 9 års ålder medan de vita prickarna står för diabetes mellan 10 och 14 år. Dia grammen visar det viktiga faktum att vi i Norden, som från början har en hög incidens, visserligen har ökat men inte lika mycket som exempelvis länderna i östra regionen. De har börjat på en mycket lägre nivå, men lutningen i deras diagram visar en mycket kraftigare ökning än vår. Det är också viktigt att tit- 16

6 ta på åldersgrupperna var för sig, eftersom den yngsta gruppen verkar ha ökat allra mest och har den brantaste lutningen på kurvan. Det är vanligast att få diabetes i årsåldern, men i det här materialet har den yngsta åldersgruppen ökat mest. Det gäller för både pojkar och flickor. Diabetes i allt lägre ålder Man kan säga att diabetesdebuten har förskjutits nedåt i åldrarna. Det gäller inte bara i Europa utan också för resten av världen. De länder som tidigare haft den lägsta incidensen har ökat snabbast och då mest bland de yngsta. Därför tror man att det är någonting som händer väldigt tidigt i livet som har stor betydelse för att man ska utveckla diabetes. En studie av incidensen i Sverige, där man tittat på olika åldersgrupper (Man kan ju få barndiabetes även som vuxen och därför är det bättre att tala om typ 1-diabetes), visar en ungefär 3-procentig årlig ökning för båda könen i åldrarna upp till 15 år medan en mellangrupp inte haft någon ökning alls och i gruppen med debut av diabetes vid 25 år och äldre har incidensen minskat lite. Figur 6 visar att diabetesincidensen hos barn ökar med Figur 6. Medelincidens av typ 1-diabetes för olika ålder och kön enligt det svenska diabetesregistret. Flickor får i allmänheten sjukdomen något tidigare än pojkar beroende på flickornas tidigare pubertetsdebut. 17

7 åldern och når en topp vid år, sedan minskar incidensen. Flickornas incidens kulminerar lite tidigare än pojkarnas, vilket troligen beror på att flickor har sin tillväxtspurt och pubertet lite tidigare och just tillväxten är betydelsefull för diabetesutvecklingen. Figur 7. Incidensutvecklingen för typ 1-diabetes under 30 år, , enligt data från det svenska diabetesregistret. En skarp ökning av antalet fall är tydlig, liksom att det inte finns någon signifikant skillnad mellan könen. Inringade i diagrammet är två perioder med tydlig avflackning i ökningen: och (Berhan Y. et al. Diabetes. (2011) feb;60:577-81) Vårt svenska barndiabetesregister registrerar alla som får typ 1-diabetes när de är yngre än 15 år. Det har vi gjort sedan mitten av 1977, men i studien som sammanfattas i Figur 7 har vi valt perioden för att visa ten- 18

8 denser över en 30-årsperiod. Totalt registrerades barn som fick typ 1-diabetes under perioden. Pojkarna visas med den heldragna linjen och flickorna med den prickade; egentligen har vi inte någon signifikant skillnad mellan könen. Lägg märke till den kraftiga ökningen från 1978, då hade vi ungefär 20 fall per invånare och år, fram till 2007 när vi har 46 fall per Incidensen har mer än fördubblats under de 30 åren, men det finns ett par perioder när ökningen av diabetesincidensen inte är lika kraftig: omkring 1990 och efter Figur 8. Kurvorna visar åldern vid diabetesdebuten. Under den första inringade perioden ökade incidensen bland de yngsta barnen men stod stilla bland de äldre. Sedan följde en stadig ökning för alla och under nästa avflackning, inringad mellan ch 2007, utmärker sig den yngsta åldersgruppen, 0-4 år, på nytt men nu genom den största minskningen av incidensen. (Berhan Y. et al. Diabetes. (2011) feb;60:577-81) 19

9 I Figur 8 ser man att den yngsta åldersgruppen, de som fått diabetes vid 0 4 års ålder, visar en ganska kraftig ökning under perioden medan kurvorna för de äldre åldersgrupperna ligger mer plant. Senare ökade de äldre väldigt mycket. På 2000-talet verkar det som om den yngsta gruppen är den som första börjar sjunka i incidens medan de äldre följer efter. Figur 9. När man tittar närmare på varje årskull i diabetesregistret, med födelseår från 2000 till 2006, ser man att incidensen varje år är lägre än året före. Skillnaden är statistiskt signifikant. (Berhan Y. et al. Diabetes. (2011) feb;60:577-81) Varje kurva i Figur 9 representerar en årskull under 2000-talet. För var och en av dem stiger kurvan mindre brant än för det föregående året. Då kan man tänka sig antingen att diabetesincidensen avtar eller att vi åtminstone har fått en förskjutning till högre debutålder. Vad kan då den här variatio- 20

10 nen i incidens bero på? Om vi återvänder till de faktorer som visas i Figur 1 har genetiken förmodligen inte särskilt stor betydelse för en så snabb variation. Det måste vara något som händer i miljön, och vi har tittat lite extra på tillväxten hos barnen. I en europeisk studie har några olika forskningscentra i Europa tittat på journaler från barnavårdscentralen för barn med typ 1-diabetes för att notera deras längd och vikt vid 2 års ålder, när de ännu inte hade fått sjukdomen. Det visar sig då att de barn som senare fått diabetes var längre, tyngre och hade högre BMI som tvååringar än en kontrollgrupp med barn som inte hade fått sjukdomen. Därför kan man tänka sig att delar av incidensökningen kan förklaras av en snabb tillväxt hos barnet. Att en snabb kroppstillväxt också ökar insulinbehovet kan man se på det faktum att många får diabetes i samband med tillväxtspurten i puberteten. Tillväxt är något som påfrestar kroppen, den behöver då mer insulin och det kan trigga mer autoimmunitet mot de insulinproducerande cellerna. Det här kallar vi overload-hypotesen (av eng. overload, överbelastning). Parallellt med avplaningen av diabetesincidensen under 20o0-talet, se Figur 8 ovan, har man faktiskt sett att andelen överviktiga 4-åringar minskar i Västerbotten, det visar en studie som gjorts av Erik Bergström här i Umeå. Under hade länet 17 % överviktiga pojkar medan motsvarande andel fem år senare, , var 14 %. Den här minskningen är statistiskt säkerställd och motsvarande utveckling finns också bland flickorna. Eftersom vi vet att övernäring och snabb tillväxt är riskfaktorer för typ 1-diabetes har man vid BVC och i skolhälsovården haft rätt mycket fokus på att försöka minska övervikten hos små barn. Att viktminskningen här sker parallellt med en avplaning av typ I-diabetesincidensen kan faktiskt vara intressant. Det är emellertid viktigt att påpeka att det här gäller på epidemiologisk nivå i stora grupper, inte för individen. Det håller inte att säga att ett barn kommer att få diabetes bara för att det växer väldigt snabbt. Det handlar om en komplex sjukdom där många faktorer är med och påverkar. 21

11 Sverker Olofsson: Ska man ändå dra slutsatsen att den här ökningen är en välfärdsfråga? Anna Möllsten: Ja, delvis kan man nog tänka så. Sverker Olofsson: Mat och livsstil helt enkelt? Anna Möllsten: Ja. Sverker Olofsson: Men om då ökningen är så kraftig bland de allra yngsta, där är det ju svårt att tänka sig att livsstilen hunnit få så stort genomslag. Kan du bara gissa lite om vad som då kan ligga bakom? Anna Möllsten: Man kan tänka att det har med annat att göra, till exempel om det någon speciell infektion har drabbat barnen så att fler utsätts för den triggande faktorn som startar immunresponsen mot de insulinproducerande cellerna. Det är många saker som spelar in. Man vet ju att barn till en äldre mamma har en högre risk att få diabetes och man kan då tänka sig att mammorna i allmänhet har blivit äldre under den här perioden, men det är i så fall bara en pytteliten del av förklaringen. Sverker Olofsson: Den första av dina figurer visar ju en väldig röra av genetik och miljö, skulle man kunna säga. Om man har ett litet barn med en ganska stor genetisk risk, kan man göra något? Kan man minska risken för att det ska hända igen? Anna Möllsten: Jag kan bara tänka mig de alltid goda råden att leva sunt, inte röka och inte äta för mycket. Sverker Olofsson: Ni forskare ni är ju oerhört noga med att säga att man kan aldrig dra slutsatser för en individ utan det här är populationsbaserat, det gäller så att säga för alla. Men det är naturligtvis ingen som lyssnar på sådant, utan vi tänker att vad kan jag göra med just mitt fall? Kan du säga till alla som finns här idag att om ni har småbarn, se till att de håller vikten i åldern 3 7 år? Anna Möllsten: Ja, det tror jag är viktigt. Man har ju sett att om barn blir överviktiga tidigt är det svårare att bli av med övervikten senare i livet och då ökar också risken för typ 2-diabetes när man blir vuxen. 22

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

FORSKNINGENS DAG 2010. Mat som medicin. En bok från Forskningens dag 2010 Medicinska fakulteten vid Umeå universitet

FORSKNINGENS DAG 2010. Mat som medicin. En bok från Forskningens dag 2010 Medicinska fakulteten vid Umeå universitet FORSKNINGENS DAG 2010 Mat som medicin En bok från Forskningens dag 2010 Medicinska fakulteten vid Umeå universitet Du kan också bidra... till den medicinska forskningen vid Umeå universitet och Norrlands

Läs mer

Mat vid övervikt främst en fråga om kalorier?

Mat vid övervikt främst en fråga om kalorier? Mat vid övervikt främst en fråga om kalorier? Bernt Lindahl Docent, överläkare Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin Först skulle jag vilja ställa frågan: Vad finns det för anledning

Läs mer

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985

UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Stockholms Universitet Sociologiska institutionen UNGDOMARS FLYTT HEMIFRÅN EN ANALYS AV KOHORTERNA 1965-1985 Karin Lundström D-uppsats i Demografi Höstterminen 2009 Handledare: Ann-Zofie Duvander 2 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Frågestund och debatt

Frågestund och debatt Frågestund och debatt Sverker Olofsson: Innan vi rullar igång med publikfrågorna tänkte jag bara följa upp en del saker. Apropå det som du sade, Bernt, om att medelhavskosten kan vara hjärtskyddande undrar

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

Frågestund och diskussion

Frågestund och diskussion Frågestund och diskussion Sverker Olofsson: Fatima, vi är ju hela tiden i närheten av det här med ögat som själens spegel. Ibland när man tränar kan tränaren säga att håll ögonen dit du ska och inte på

Läs mer

Kunskap som klassfråga. En rapport från tankesmedjan.sap

Kunskap som klassfråga. En rapport från tankesmedjan.sap Kunskap som klassfråga En rapport från tankesmedjan.sap Rapport nr 02 April 2002 Inledning Skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper. Man kan ja, bör ha också andra mål för undervisningen, som att träna

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Varför får man stroke?

Varför får man stroke? Varför får man stroke? Kjell Asplund, professor i medicin, MONICA-projektet, Socialstyrelsen Jag ska tala om orsakerna till stroke och då ur två aspekter: Vad är det som händer i kroppen när man får en

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund

Forma kroppen. och maximera din prestation. Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol. Om kost och träning på vetenskaplig grund Forma kroppen och maximera din prestation Om kost och träning på vetenskaplig grund Av: Nicklas Neuman Jacob Gudiol Viktförändring påverkar fett- och muskelmassa Eftersom muskelbalansen är beroende av

Läs mer

RIFO Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare

RIFO Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare RIFO Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare FETMA arv, miljö & samhälle Rapport från en populärvetenskaplig konferens den 22 oktober 2008 Moderator: Nils Uddenberg Inledning Under de senaste årtiondena

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008. Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen

BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008. Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen BARNFATTIGDOMEN I SVERIGE ÅRSRAPPORT 2008 Sammanfattning av Barns ekonomiska utsatthet i Sverige. Årsrapport 2008 av Tapio Salonen Barnfattigdomen i Sverige Årsrapport 2008 Sammanfattning av Barns ekonomiska

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Hälsan i Södermanland

Hälsan i Södermanland Hälsan i Södermanland - en kommunbeskrivning Version 11221 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Bakgrund... 5 Material och metoder... 5 Begreppsförklaringar... 5 Tolka resultaten

Läs mer

Så viktiga är blodfetterna

Så viktiga är blodfetterna Så viktiga är blodfetterna Gunilla Olivecrona Professor i medicinsk kemi Institutionen för medicinsk biovetenskap Jag har fått i uppgift att tala om blodfetter, antagligen eftersom jag forskar om de mekanismer

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer