Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte Telefonmöte 52-76

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-03-05 Telefonmöte 52-76"

Transkript

1 Labrador Retrieverklubben 3/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte Telefonmöte Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Thomas Persson, Ninni Ericsson 57-60, tjänstgörande suppleanten Annika Berntsson, suppleanten Lasse Söderberg samt Solveig Gyring, kansliet Anmält förhinder: Peter Näsman 52 Mötets öppnande Ordföranden Dan Ericsson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat. 53 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera protokollet valdes Thomas Persson 54 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med några tillägg. 55 Föregående mötesprotokoll Protokoll 1/2013 och protokoll 2/2013 är justerade, utskickade och utlagda på hemsidan. Protokollen lades till handlingarna. SKRIVELSER 56 Inkomna Från SKK Reseersättningsdokument som tillämpas av SKK centralt Avliden hedersledamot, M. Hjernquist Information om kurs för klubbarnas ordf. sekreterare, kassör m. bilaga Norra Älvsborgs KK SRD- utvärderingar Lansering av AGRIA Breed Profiles Update SRD- dokumenten inför 2013 års officiella utställningar Svar på ansökan om bidrag till Labradorkonferensen Påminnelse om kurs i föreningsteknik i Alingsås Dags att rapportera in nya styrelseledamöter Från SSRK Remiss revidering av SKK:s grundregler, sista svarsdag (förlängd svarsdag) Listor över uteslutna personer samt personer som ej får bli medlemmar inom SKK-org. Information om auktorisation retrieverjaktprovsdomare, Mats Närling, Sören Swärd Nytt utställningsår, resultatredovisning för avd. o. rasklubbar Enkät Rasdata, svar senast 1 mars Svar på brev från LRK:s ordförande Nya styrelseuppgifter för 2013 Inbjudan till SSRK:s fullmäktige 2013, anmälan senast 15 april Inbjudan till SSRK:s funktionärsträff 2013 Personer med icke hänvisning Påminnelse inför hantering vid kommande provledarutbildningar, certifiering Inbjudan till föreläsning av Keith Mathews 28 april Ansökan t. prep.kurs för bliv. ext.domare, F. Rönnquist, S. Öman Marklund, E. Hysén Hedvall Svar på insänd skrivelse ang. Norrlabbens förslag o. rekommendation om jaktprovsdomarutb.

2 HS Protokoll , Protokoll Avelskommittén Protokoll Retrieverjaktkommittén A+B Protokoll Retrieverjaktkommittén B , Protokoll Retrieverjaktkommittén A Protokoll Ungdomskommittén Protokoll Utbildningskommittén , Protokoll Viltspårkommittén , , Protokoll Exteriörkommittén Protokoll Tollingjaktkommittén Information om kommande ändringar i rutinerna för inregistrering av hundar, registrerade i annat register än av FCI godkänd klubb Från Regionerna Region Östergötland ang. sponsring av rosetter t. inoff. utställning i Linköping Protokoll från Sörmland Protokoll från Värmland Protokoll från Ö-labben Protokoll från Skaraborg , Protokoll från Skåne (2/2013) Norrlabben Protokoll (2/2013) Protokoll från Årsmöte , konst.möte , Verksamhetsberättelse 2012, Verksamhetsplan o. budgetförslag 2013, Lista över ny styrelse 2013 Region Halland Årsmötesprotokoll samt övriga årsmöteshandlingar Region Östra lista över ny styrelse 2013 Från övriga SLU Inbjudan till SLU- konferens om immunmedierade sjukdomar, 15 mars 2013, anm. 1 mars SBK Information från SBK om Agilityns framtid med länk till enkätsvar SBK Inbjudan till 2013 års RAS/D-RUS konferens 6-7 april Sofia Larsson, skrivelse för kännedom till Labradorklubbens styrelse Kungliga Hovstaterna, svar på inbjudan till HM Konungen till LRK:s fullmäktige Utgående Till SKK Angående översättningsfel i Rasstandarden Till SSRK Svar på ansökningar till domarutbildning/vidareutbildning på labrador, 3 sökande Svar på ansökan om preparandkurs, 3 sökande Svar på remiss gällande revidering av SKK:s grundregler LRK HS protokoll 1/2013, 2/2013 Till Regionerna HS- protokoll 1/2013, 2/2013 Info om LM från jaktansvarig Till Övriga Inbjudningar till Labradorfullmäktige, samtliga LRK:s hedersmedlemmar De inkommande skrivelserna gicks igenom och diskuterades. SRD utvärderingarna vidarebefordras till utställningskommittén för handläggning. EKONOMI 57 Ekonomisk rapport per De ekonomiska rapporterna, som kassören skickat ut gicks igenom.

3 58 Löneuppräkning, kansliet Beslutades om löneuppräkning för kanslisten från den 1 januari Sent inkommen reseräkning Ninni tog upp frågan om en för sent inkommen reseräkning, gällande en resa företagen i september Enligt LRK:s regler skulle reseräkningen ha inkommit före årsskiftet , d.v.s. under det verksamhetsår då resan företogs. Ninni har diskuterat frågan med klubbens revisor, vars rekommendation är att frågan tas upp på ett styrelsemöte. Efter diskussion beslöt styrelsen att inte betala reseräkningen. 60 Labradorkonferensen Klubben har begärt in ett antal offerter från hotell och konferensanläggningar i stockholmsområdet, som kan vara lämpliga för Labradorkonferensen. Scandic hotell vid Järva krog befanns vara mest lämpligt, såväl prismässigt som kommunikationsmässigt. Styrelsen beslöt att anta offerten från Scandic Järva krog. Ninni och Dan fick i uppdrag att a) göra upp en budget för konferensen, b) räkna ut vad varje deltagare ska betala. Efter ansökan hos SKK har ett konferensbidrag på högst kronor beviljats. Detta bidrag kan användas till kostnader för föreläsare och konferenslokaler. Även medel från Labradorfonden skulle kunna användas till föreläsningsarvoden. EXTERIÖR/UTSTÄLLNING 61 LRK:s kurs i Anatomi och bedömning Katarina har skickat ut ett underlag för den blivande utbildningen Anatomi och bedömning med fokusering på labrador retriever. Beslöts att Katarina får styrelsens mandat att fortsätta arbetet med planeringen av utbildningen enligt det framlagda förslaget. JAKT 62 Funktionsbeskrivning retriever, rapport från möte 16 februari Thomas rapporterade från det möte han deltagit i med kommittén för FB-R. Tanken är att kunna börja beskriva hundar under Kostnaderna är dock fortfarande oklara. 63 Ansökan om LM 2015 Thomas informerade om att en ansökan om att få anordna Labradormästerskapet 2015 har inkommit från region Halland. 64 Elmia Fair Game Thomas informerade om att region Småland kommer att vara med i SSRK Smålands monter i samband med Elmia Game Fair i Jönköping för att representera vår ras. UTBILDNING 65 Working Camp 2013 Annika informerade om läget inför Campen. Eftersom det fortfarande finns några reservplatser kvar kan fler anmälningar tas emot. Styrelsen beslöt att stå för kostnaderna för resa och boende för Bitte Sjöblom som kommer att anlitas som en förstärkning i arbetsgruppen. KLUBBEN 66 Labradorfullmäktige Programmet för Labradorfullmäktige diskuterades. Styrelsen bör vara på plats senast kl , gärna tidigare. Ett kort möte för att gå igenom styrelsemedlemmarnas uppgifter under fullmäktige, iordningställande av lokalerna samt ett möte med presidiet ska hinnas med före lunchen kl Som en programpunkt på söndagen föreslogs ca en timmes utrymme för de inbjudna hedersmedlemmarna att berätta om sina erfarenheter under sin aktiva tid i klubben.

4 67 Labradoren Då en av medlemmarna i redaktionskommittén har avsagt sig sitt uppdrag behöver minst en ny medlem rekryteras. Styrelsen uppmanades att snarast möjligt komma med förslag. 68 Region Blekinge Dan informerade om att region Blekinge har haft sitt årsmöte, där det beslutades att verksamheten kommer att vara vilande under Någon verksamhetsplan presenterades således inte, vilket kommer att innebära att det årliga bidraget från LRK centralt, 15 kr/medlem, inte kommer att utbetalas. 69 Region Östra Dan informerade om ett telefonmöte med delar av region Östras styrelse och valberedning. 70 Skrivelse för kännedom Sofia Larsson, tidigare medlem i redaktionskommittén, har inkommit med en skrivelse för kännedom, där hon informerar styrelsen om varför hon avgår ur redaktionskommittén med omedelbar verkan. Styrelsen har tagit del av skrivelsen. SSRK 71 SSRK fullmäktige De personer som föreslagits som klubbens delegater vid SSRK:s fullmäktige den maj, har tillfrågats och tackat ja till uppdraget. Därtill ska fyra suppleanter utses. Sekreteraren fick i uppdrag att tillfråga ytterligare fyra personer. 72 SSRK Funktionärsträff Vid SSRK:s funktionärsträff den april kommer Dan, Susanne, Thomas och Annika att delta. Anmälan ska göras senast den 27 mars. 73 Enkät rörande Rasdata SSRK har skickat ut en enkät angående användningen av Rasdata. LRK har fått anstånd med att besvara enkäten till den 6 mars. Frågorna i enkäten gicks igenom och besvarades. Klubben vill även i fortsättningen kunna använda sig av rasdata, men är inte beredd att betala mer för tjänsten i dag. 74 Övriga frågor Solveig tog upp frågan om det diplom som ska delas ut till Årets Labrador och som hon har åtagit sig att framställa. 75 Kommande möten Datum för kommande möten kommer att beslutas vid det konstituerande sammanträdet efter Labradorfullmäktige. 76 Mötets avslutande Ordföranden tackade för ett trevligt och konstruktivt möte och avslutade mötet. Monica Damell Modin Sekreterare Justeras: Dan Ericsson Ordförande Thomas Persson Protokolljusterare

5

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217

Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Labrador Retrieverklubben 7/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-10-11 Plats: Scandic hotell, Upplands Väsby 186-217 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49

Labrador Retrieverklubben 2/2011 Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-15 --16 Plats: Scandic, Upplands Väsby 12-49 Närvarande: Maria Hansson, Katarina Ramberg, Ninni Ericsson, Carina Svensson, Thomas Persson, Susanne Rehlin och tjänstgörande suppleant Monica Damell Modin samt Curt Blixt 35 och Camilla Kretz 38. Anmält

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson.

Anita hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Inger Karlsson. Protokoll fört vid styrelsemöte 9-10 maj 2015, Scandic hotell, Upplands Väsby Beslutande Anita Ohlson Lena Ohlsson Annika Andersson Inger Karlsson Janet Johansson Susanna Johansson Cathrin Möller Suppleant

Läs mer

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby

Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 20-21 mars 2010 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande. Huvudstyrelsens ordförande Maria Hansson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat varefter mötet inleddes med en parentation till minne av styrelseledamoten Kristina Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 18 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 150226 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Janne Gustavsson JG Lena Johansson LJ Lena Torstensson LT Emelie Carlsson

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta

Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Protokoll fört styrelsemöte för Golden retrieverklubben 2005 04 16-17, Nova Park hotell, Knivsta Närvarande: Beslutande: Ing-Marie Röstlund Marie Ullatti Lena Flodfält Cilla Hamfelt ( 79-102) Helena Hellström

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30

STYRELSEMÖTE 2008-05-19, KL.19:30 PROTOKOLL FÖRT VID COCKER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE Närvarande: Daniel Svensson (ordförande), Kicki Bro (sekreterare), Ann-Catrine Bergh, Anders Carlsson, Hannah Säveholm, Anna-Carin Johansson och Eva

Läs mer

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna.

32 Föregående protokoll Protokoll från föregående möte 20080426-27 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll fört vid styrelsemöte 20080603 Telefonmöte kl: 19.00 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson Maria Bergman

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm

file://c:\mina%20dokument\ccc\gamla\protokoll00.htm Sida 1 av 13 PROTOKOLL, STYRELSEMÖTE I GÖTEBORG 2000-01-06 Närvarande Ingrid Broqvist Annica Hellman Gunilla Agronius Mona Bengtsson Distribution N ärvarande Karin Larsson (anm. förhinder) Bo Stende (anm.

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer