INFORMATION OM STÄMNINGSANSÖKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM STÄMNINGSANSÖKAN"

Transkript

1 INFORMATION OM STÄMNINGSANSÖKAN Bakgrund Styrelsen var i kontakt med Fagerdala Vårdhem under mars/ april Styrelsen meddelade att om Bolaget önskade nyttja anläggningarna i Älvsala Nya tomtägareförening emotsåg styrelsen förslag på möte om diskussion om ett hyresavtal. I april månad bjöd styrelsen in Bolaget till ordinarie stämma för att de skulle kunna presentera sig och svara på frågor och på det viset även berätta om sin verksamhet. Företrädarna för vårdhemmet lovade att återkomma inom kort. Efter 5-6 veckor hade vårdhemmet fortfarande inte återkommit i frågan. Styrelsen skärpte tonen och berättade att om inte Bolaget skrev avtal med föreningen som alla andra bolag och privatpersoner måste göra med föreningen, kommer Bolaget inte att få nyttja föreningens anläggningar. Bolaget förstod detta och lovade att återkomma, vilket man inte gjorde. Under 2014 skickades flera mail från styrelsen om allvaret i situationen och förhoppningen var att Bolaget skulle ta sitt förnuft till fånga och tillmötesgå föreningen. Även muntliga framställningar om möte förekom vid flera tillfällen. Men alla försök till förhandling ledde inte till något. Barnen/ ungdomarna nyttjade anläggningarna och styrelsen avvisade dem inte eftersom det är Bolaget som ansvarar för barnen. Bolagets brister i tillsynen över barnen under sommaren överraskade såväl flera föreningsmedlemmar som styrelsen. Det kulminerade i en incident vid föreningens bad den 6 augusti 2014, då en yngling höll på drunkna framför ögonen på ett ca 20 tal medlemmar. Tack och lov räddades han av en rådig medlem i sista sekunden. I samband med incidenten tog väldigt många medlemmar illa vid sig av den uppkomna situationen, särskilt barn. Någon ansvarig för vårdhemmet fanns ej på plats, varken då eller vid något annat tillfälle vilket är ett krav i tillståndet från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Under hela 2014 har företrädarna för Bolaget även kört för fort på området, och vid ett tillfälle fick en medlem hoppa i diket för att inte bli påkörd. Under hösten när det var minusgrader (november- december 2014) har flera medlemmar sett ungdomarna till och från busshållplatsen endast iförd t-shirt, medan företrädarna kört omkring i vräkiga sportbilar, vilket styrelsen anser extremt provocerande. Vid styrelsesammanträde i september hade styrelsen fått nog av Fagerdala Vårdhems bristande respekt och undvikande av avtal med föreningen, vilket resulterade i att styrelsen bestämde sig för att inge en stämningsansökan till Nacka tingsrätt. Dessutom övervägde styrelsen att kalla till extrastämma för att försöka köpa loss fastigheten, då styrelsen ansåg vårdhemmet brista i sin omsorg för de boende. Emellertid drog styrelsen på beslutet i förhoppning om att Bolaget skulle kontakta styrelsen för ett avtal. Istället erhöll styrelsen information från medlemmar om att Fagerdala vårdhem ansökt om att få tillstånd att ta emot ytterligare 17 st ungdomar. Agerandet från Vårdhemmets sida i denna del är helt förkastligt då Bolagets företrädare vid föreningens stämma meddelade att det endast skulle bli tal om 8 st ungdomar. Styrelsen ansåg detta vara brist på respekt gentemot föreningens medlemmar och styrelse att undanhålla denna information och detta agerande tillsammans med övriga ageranden från bolagets sida påverkade styrelsens förtroende för Vårdhemmet. Styrelsen saknar fullständigt förtroende för bolaget.

2 Fastighetens/ bolagets VA anläggning Till detta kan styrelsen informera om att fastighetsägaren ej inkommit med underlag för sin VA anläggning. Enligt uppgift från tidigare styrelser har försök att erhålla information från fastighetsägaren beträffande VA anläggning misslyckats. Nuvarande styrelse har i drygt ett års tid försökt att kontakta fastighetsägaren/ vårdhemmet för att bringa klarhet i vad som gjorts gällande VA anläggningen. Trots upprepade försök har styrelsen till dags datum ej erhållit information om vilka punkter som måste åtgärdas för att anläggningen ska bli godkänd. Ett som är säkert är dock att VA anläggningen har brister, d v s att en slang från VA anläggningens reningsverk är kopplat till föreningens dagvattenbrunn och rinner sålunda direkt ut i badviken. Enligt experter som rådfrågats, har denna typ av anläggning ett betydligt hårdare krav på rening då VA går ut nära vattendrag. En konsult har kopplats in på ärendet. Enligt konsulten saknar fastighetsägaren/ vårdhemmet en infiltrationsbädd. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Om uppgifterna stämmer, d v s om anläggningen inte uppfyller gällande föreskrifter och åtaganden enligt tillståndet, har fastighetsägaren/ Vårdhemmet begått ett mycket allvarligt miljöbrott. Då styrelsen är extremt miljömedveten kommer ärendet att handläggas skyndsamt för att skydda medlemmarnas intressen. Det värsta scenariot är att badviken kan komma att stängas av under 2015 p.g.a. fastighetsägarens/ bolagets bristande VA anläggning. Vidare riskerar fastighetsägaren/ Bolaget polisanmälan för miljöbrott som faller under allmänt åtal. Dessutom riskerar fastighetsägaren/ Bolaget skadeståndskrav från samtliga drabbade föreningar och privatpersoner. Detta är en fruktansvärd situation och fastighetsägaren/ Bolaget inser inte allvaret i denna fråga då man ignorerar styrelsens försök att komma till rätta med deras VA problem. För det fallet att VA anläggningen inte åtgärdas kan miljöförvaltningen stänga ned verksamheten omedelbart under pågående utredning och i avvaktan på att VA uppfyller de kriterier som krävs enligt tillståndet. Bolagets omsorg över ungdomarna; ovan har redovisats några flagranta exempel på hur ungdomarna missköts. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Bolaget kan inte sköta sin uppgift. Än mindre uppnå de krav som ställs på Bolaget enligt deras egen IVO ansökan. Styrelsen har sökt fastighetsägaren för att eventuellt kunna driva vårdhemmet i egen regi då styrelsen sett hur dåligt barnen mår. Styrelsen har även efterlyst att vårdhemmet drivs av kommunalt- alternativt av ett landstingsbolag, då Bolaget saknar den kunskap som krävs. Barnen har rätt till god omsorg som alla andra medborgare/ barn i Sverige! Bolagets förtroende är förbrukat. Något avtal önskar Bolaget uppenbarligen ej få till stånd, när man inte ens återkommer i den allvarligare VA frågan. Styrelsen såg därför ingen annan utväg än att inge stämningsansökan för att väcka Bolaget och få till stånd ett avtal. Frågor från medlemmar nedan anges några frågeställningar från medlemmar som styrelsen besvarat (mestadels) i e-post och som återges nedan. Vad är en stämningsansökan? Föreningen har ingett ett krav gentemot Bolaget för nyttjande av föreningens anläggningar.

3 Hur stort är kravet och vad baseras det på? Kravet är ca kronor och baseras på nyttjande av föreningens anläggningar fördelat på fotbollsplan och badet. Vad händer sedan? När stämningsansökan utfärdas, kommer Bolaget att få chansen att ge sin syn på saken. Efter ytterligare skriftväxling, kommer tingsrätten att sätta ut målet för en muntlig förberedelse. Vid denna muntliga förberedelse kommer målet att gås igenom och sedan kommer båda parter att ges möjlighet att göra upp i godo (förlikning). Om Bolaget vägrar förlikas, kommer huvudförhandling att avgöra målet. Dom kommer oftast efter 2-3 veckor efter avslutad huvudförhandling. Om beslutet går någon av parterna emot, kan man överklaga domen till hovrätten. För att få upp målet i hovrätten krävs prövningstillstånd, d v s att målet prövas av hovrätten om det finns särskilda skäl att ta upp målet (pröva målet). Sista instans är Högsta domstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Vad är föreningens kostnad i domstolen? Den tappande (förlorade) parten står för alla rättegångskostnader. Om föreningen förlorar står föreningen alla rättegångskostnader. Rättsskydd i föreningens försäkring har tagits i anspråk. Föreningen har således beviljats rättsskydd från föreningens försäkringsbolag. Det innebär att föreningen får stå för 20 % av rättegångskostnaderna om föreningen förlorar målet. Om föreningen vinner målet, står motparten för alla kostnader + yrkandet om kronor + ränta fr.o.m. dagen för delgivning. Vad är syftet med stämningen? Att få Bolaget till förhandlingsbordet för ett avtal som tilltalar såväl föreningen som Bolaget. Vidare är det ett sätt att markera föreningens äganderätt. Äganderätten är grundlagsskyddad. Styrelsen ansvarar för förvaltning av föreningens egendomar. För att klara underhåll, service mm krävs det att medlemmar inbetalar och sköter sina åtagande gentemot föreningen. Detta krav uppställs även mot de som hyr av föreningen. Kan ni stämma Vårdhemmet? Har ni rätt att göra det? Rätten för styrelsen att driva in föreningens avgifter har tagits på ordinarie stämma 2013, där det specifikt uttalades att medlemsregistret skulle även utgöra debiteringslängd för medlemsavgifter. Anledningen var att styrelsen försökte kräva in vissa medlemmars avgifter via kronofogdemyndigheten och domstol och det kunde bara göras om stämman beslöt att medlemsregistret skulle utgöra debiteringslängden för föreningen. Då styrelsen har mandat från stämman att utkräva ersättning från medlemmar, omfattas även det mandatet för utomstående eftersom agerandet sker i medlemmarnas intresse d v s i syfte att hålla medlemsavgifterna på en rimlig nivå, alternativt kunna sänka dem för medlemmarna. Varför lämnar ni inte ut styrelseprotokollen? För att det är styrelsen som ansvarar för dessa och bestämmer självmant om huruvida dem ska göras offentliga eller inte. Då vissa känsliga uppgifter kan förekomma beträffande egna medlemmar, har styrelsen valt att inte lägga ut dessa på hemsidan. Dock är stämmobeslut offentliga. Varför har ni inte kommit ut med info angående stämningen, extrastämma? Styrelsen vill inte förekomma den rättsliga prövningen. Styrelsen hoppas givetvis att stämningen väcker Bolaget. Att styrelsen inte behöver kalla till extrastämma följer av

4 stämmans mandat att driva in avgifter till föreningen och som grundas på nyttjande av föreningens anläggningar. Det ligger således inom styrelsens förvaltning. Omfattas stämningen av den normala förvaltningen? Ja, det gör den då stämman gett styrelsen mandat att driva in avgifter från egna medlemmar och därmed även av andra som nyttjar anläggningar och föreningens marker. Hur stora chanser har föreningen att vinna domstol? Mycket goda. Föreningen avvaktar svar på stämningen från motparten. Finns andra Bolag/ föreningar som hyr mark i föreningen? Ja, flera, se nedan; Dalängsgården har hyrt vårt område vid infarten till Bullandövägen. Avtalet är uppsagt per den sista december Ägaren kommer att erbjudas nytt område att förhyra. Anledningen till uppsägningen är att kommunen vill dra VA till hela området (Västra Älvsala och Fagerdala). Möjligheter finns således att stycka av marken till 5-6 tomter. Arkitekt kommer att inge förslag på avstyckningen. Avstyckningen beslutas på ordinarie stämma i april Privatperson arrenderar mark i pottan; nuvarande avtal löper ut 2016 men förlängs automatiskt. Krav från medlemmar på att avtalet ska omförhandlas då kvm antalet är felaktigt enligt arrendeavtalet. Kontakt med fastighetsägaren tas under våren 2015 för omförhandling. Bastuföreningen hyr plats i hamnen. Vinteruppläggningsplatser uthyrs till egna medlemmar och utomstående. Framtida projekt som styrelsen överväger och som kräver hyreskontrakt; Restaurang, café - utomstående entreprenör, föreningsmark tas i anspråk Tennisbana för ny tennisklubb egna medlemmar, ny förening, föreningsmark tas i anspråk Minigolf entreprenör, föreningsmark tas i anspråk Ev Parkering vid korsningen Bullandövägen/ ormbunksvägen, föreningsmark tas i anspråk Ev sopstation i området, där föreningen erhåller ersättning från kommunen, föreningsmark tas i anspråk Större hamn för uthyrning till utomstående, föreningsmark/ vattendrag tas i anspråk Spolplatta, drift av entreprenör? föreningsmark tas i anspråk Föreningslokal/ klubben, föreningsmark tas i anspråk Utbyggnad av kommunalt VA beräknas till våren 2016 och då kommer delar av föreningens mark att tas i anspråk, men då vägnätet förmodligen till övervägande del att nyttjas tillfaller eventuella ersättningar Älvsala Vägförening. Tycker ni inte synd om ungdomarna? Självklart, men; Ungdomarna har aldrig tvingats bort från föreningens anläggningar, varken av styrelsen eller av andra medlemmar. Bolaget ansvarar för ungdomarna och ska tillse att ungdomarna har tillbörlig omsorg. Det ankommer inte på föreningen att ombesörja omsorgsfrågan det är således upp till Bolaget att söka föreningen för hyresavtal. Föreningen har inget ansvar för att Bolaget ska leva upp till sin egen IVO ansökan.

5 Är ni inte snåla som ska ta pengar för ungdomarnas lek/ spel? Nej, styrelsen tycker att Bolaget ska betala en skälig ersättning som motsvaras av deras nyttjande. Allt kostar pengar. Det finns ingenting i dagens samhälle som inte kostar särskilt inte för vinstdrivande aktiebolag. Frågan ska också ställas i perspektivet till att medlemmarna betalar för Bolagets nyttjande. Det är fel anser styrelsen. Om medlemmar (pensionärer, barnfamiljer, övriga) betalar en ersättning per år för underhåll är det inte oskäligt att vinstdrivande bolag även ska betala en slant för nyttjande av föreningens anläggningar. Stackars vårdhemmet varför ska dem betala för en god gärning? För att Bolaget är vinstdrivande och nyttjar föreningens anläggningar utan tillstånd. Enligt uppgift tjänar Bolaget ca kronor per barn/ månad vilket ger ca kronor årligen baserat på omsorg för 8 st barn/ ungdomar. Det är så synd om barnen! Ja, det tycker vi också. Det är tragiskt att barnen hamnar i kläm för att Bolaget vill göra större vinster. Hur stor skulle avgiften bli om ni kom överens? Svårt att säga det beror helt på i vilken omfattning anläggningarna används. Medlemmarna ska inte få det sämre. Medlemmarna ska kunna nyttja något när som helst och för något som man har betalat för. Om Bolaget önskar betala, har alla samma stora rätt att spela fotboll, att använda badet lika mycket o s v. Är ni emot invandrare/ invandrarbarn? Nej, verkligen inte. Vi månar om barnen. Att Bolaget inte tar bättre hand om barnen är helt förkastligt. Styrelsen ser helst att annat seriöst bolag tar över, helst kommunalt- eller landstingsbolag. Styrelsen har i protokoll övervägt extrastämma för att eventuellt ta över Vårdhemmet för att kunna garantera barnens välbefinnande. Gör sig Bolaget skyldig till något olagligt? Ja, beträffande VA anläggningen är det miljöbrott om uppgifterna stämmer att VA anläggningen inte uppfyller kraven från kommunen (kan ge böter eller fängelse). Beträffande nyttjande av anläggningarna kan det utgöra olaga inträng, alternativt egenmäktigt förfarande (båda kan ge böter eller fängelse). Är det inte allemansrätt får inte ungdomarna göra vad dem vill i området? Nej att nyttja annans privatmark (anläggningar) strider mot gällande rätt. Äganderätten är grundlagsskyddad och även skyddad enligt civilrättsliga regler samt enligt brottsbalkens bestämmelser. Mark och anläggningar tillhör föreningens tillgångar och styrelsen är skyldig att vårda dessa. Varför stämmer styrelsen vårdhemmet? För att styrelsen anser att medlemmar inte ska subventionera aktiebolag (aktiebolags främsta syfte är att gå med vinst). Vidare har styrelsen, som är förtroendevalda, en skyldighet att tillvarata medlemmars intressen, oavsett om de är ekonomiska eller andra.

6 Kan inte ungdomarna få bada gratis? Spela fotboll gratis? Nej, det strider mot stadgarna. Styrelsen har dock valt linjen att inte avvisa ungdomarna för det är inte ungdomarna som är problemet, det är Bolagets inställning om att inte göra rätt för sig. Att använda sig av andras tillgångar strider mot svensk rätt se ovan. Vem ansvarar för barnen på föreningens anläggningar? Ja, detta är känslig fråga, då föreningens anläggningar förvisso är försäkrade men var går gränsen för föreningens ansvar om det skulle inträffa en olycka (Bolagets ungdomar drunknar)? Får ett fotbollsmål över sig? Med anledning av detta emotser styrelsen därför kontakt med Bolaget för att efterhöra vilka försäkringar Bolaget har för styrelsen/ föreningen frånsäger sig givetvis allt ansvar då Bolaget inte gör rätt för sig. Om Bolaget däremot hyr anläggningarna av föreningen, är föreningen skyldig att vidtaga åtgärder för att säkerställa anläggningarna. Då medlemmarna oftast har en hemförsäkring som täcker eventuella skador, är styrelsen oroade att Bolaget inte försäkrat sin verksamhet. Om bolaget har försäkrat verksamheten, hur ser den i så fall ut? När föreningen hyr ut till medlemmar och andra krävs kopia av försäkringsbrev in för att tillse att alla inblandande har ett fullgott skydd. Kan inte styrelsen ändra på detta? Kan inte vårdhemmet som gör en god gärning få nyttja anläggningarna kostnadsfritt? Styrelsen har inte mandat att ändra på detta. Det ankommer på stämman att besluta om. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. För att ändra något som är så väsentligt som att kringgå styrelsens ansvar för medlemmarna, krävs två på varandra stämmobeslut vid två stämmor. T ex om en medlem inger en motion om att stämman ska godta att Vårdhemmet inte behöver betala för sig, krävs två stämmobeslut. Å andra sidan, om stämman fattar ett sådant beslut som innebär att medlemmarna ska subventionera ett aktiebolags vinster, strider detta mot likhetsprincipen. Det innebär vidare att i så fall tas avgiften även bort för medlemmarna som också får nyttja samtliga anläggningar kostnadsfritt. Det innebär i sin tur att några pengar för underhåll, service, inköp, investeringar faller bort och då får föreningen istället inrikta sig på föreningens pumphus och hamnen (vägunderhållet betalas av vägföreningen). Något underhåll av anläggningarna kommer inte att ske. Även städdagar och annat kommer iså fall att dras in. Underhåll mm av bad och fotbollsplan, boulebanan mm kommer inte att ske. Om föreningen fattar beslut i frågan om att ingen avgift ska erläggas av Bolaget, kommer flera privatpersoner som hört av sig till styrelsen i förhoppning om att starta aktiebolag och driva egna verksamheter. Flera medlemmar önskar då, enligt uppgift, erbjuda andra utsatta grupper även de en chans att nyttja anläggningarna och det är självklart att dem får göra det i så fall, eftersom stadgarna erbjuder dem den möjligheten. Vidare kan inga avgifter tas ut av privatpersoner eller andra företagare för anläggningarna eftersom lika- principen gäller. D v s föreningen kan inte göra skillnad på människor som är i behov av något slag och dess egna medlemmar. Har bolaget rätt att marknadsföra föreningens anläggningar utan tillstånd? Nej, givetvis inte. Information om att bolaget använder sig av föreningens anläggningar i marknadsföringssyfte för att tjäna ännu mer pengar är enligt styrelsens helt förkastligt. Styrelsen tar starkt avstånd från detta agerande. Det är inte ok.

7 Styrelsens svar på ovanstående frågor är till övervägande besvarade via e-post. Av frågeställningarna kan styrelsen dra slutsatsen att medlemmar och andra har en inställning som saknar betydelse i sammanhanget. Styrelsens huvuduppgift är att tillvarata medlemmars intressen. Om ett bolag inkräktar på föreningens anläggningar gör sig bolaget då skyldig till en rad förseelser som strider mot svensk grundlag. När överträdelsen är så pass allvarlig, måste styrelsen vidtaga åtgärder för att säkerställa medlemmarnas intressen och framför allt se till att medlemmarna ges möjlighet att nyttja sina egna anläggningar när dem så önskar, utan att behöva oroa sig för om anläggningarna används av något utomstående bolag som inte gör rätt för sig. Medlemmar som anser att Vårdhemmet kostnadsfritt ska få nyttja föreningens mark/ anläggningar, agerar illojalt gentemot sin egen förening. Enligt styrelsen tar medlemmarna i så fall parti för vinstdrivande aktiebolag istället för att se till föreningens bästa och dess fantastiska tillgångar. Det innebär i slutändan att högre kostnader för underhåll, service etc. kommer att belasta egna medlemmar. För styrelsen är detta scenario helt otänkbart. Hur kan medlemmar säga ja till egna högre avgifter och Bolagets möjlighet till högre vinster. Styrelsen får inte ihop dessa förvirrade och felaktiga tankegångar som helt saknar stöd i stadgarna! Styrelsen har svårt att tillgodogöra sig medlemmars krav på att bolaget kostnadsfritt ska få tillgång till föreningens anläggningar. Styrelsen vill härmed fråga dessa medlemmar följande; Om det är ok för bolaget att använda sig av föreningens anläggningar, i så fall är det således ok att föreningens medlemmar fritt får klampa in i bolagets fastighet och nyttja den för egna ändamål? Är det så det ska förstås? Varför ska föreningen respektera bolagets fastighet om bolaget inte respekterar föreningens anläggningar? Svaret på frågan är naturligtvis att man respekterar varandras egendom och kommer överens om ett avtal som gynnar båda parter, i det här fallet en ideell förening och ett vinstdrivande aktiebolag. MEDLEMMAR SKA INTE SUBVENTIONERA AKTIEBOLAGS VINSTER! Med vänliga hälsningar Styrelsen

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2017-02-20 Stockholm Mål nr F 8160-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-13 i mål nr F 2991-16, se bilaga

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 99/03 Mål nr B 88/03 Sammanfattning Fråga om anställningsskyddslagens preskriptionsregler är tillämpliga på viss talan. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

Juristförsäkring. Frågor & svar

Juristförsäkring. Frågor & svar Juristförsäkring Frågor & svar FRÅGOR OCH SVAR - JURISTFÖRSÄKRING Tilläggsinformation om det kollektiva försäkringsskyddet för Sekos medlemmar avseende juridiska tjänster som HELP Försäkring tillhandahåller.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT

Överklagande. Stockholm den 14 november Göta hovrätt Box Jönköping. Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT Stockholm den 14 november 2012 Göta hovrätt Box 2223 550 02 Jönköping Överklagande Överklagat avgörande: Skaraborgs tingsrätts dom den 24 oktober 2012 i mål FT 198-12 Klagande: Ombud: Mikael Andersson,

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

Kebals vägförening 2014-07-04

Kebals vägförening 2014-07-04 Kebals vägförening 2014-07-04 Verksamhetsberättelse för Kebals vägförening 2013 Till vår förening är 248 fastigheter anslutna, av dessa är Golfklubben en fastighet, dessutom tillkommande 12 fastigheter

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2008 Ö 1139-08 KLAGANDE ME MOTPART HE Ombud: Advokat MA SAKEN Avvisande av ansökan om försäljning enligt lagen (1904:48 s.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juli 2012 B 2895-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER Efterlevande till US 1. A-BS 2. HS SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11

MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 Stockholms tingsrätt Avdelning 5 Enhet 52 Endast med e-mail: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se Stockholm den 7 oktober 2015 MÅL NR T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 & T 9311-11 HQ AB./. Mats Qviberg

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 februari 2017 Ö 5688-15 KLAGANDE Alektum Group AB, 556331-1678 Box 11108 404 23 Göteborg Ombud: Advokat PH och jur.kand. HÅ-L MOTPART

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2015 Ö 5072-14 KLAGANDE KE MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 oktober 2012 Ö 2451-11 KLAGANDE Sandtorps Villasamfällighetsförening Ombud: Advokat HG och jur.kand. JP MOTPART MS SAKEN Invändning

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker?

Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Är skaderegleringen för nackskadade rättssäker? Enkäten är framtagen av: i samarbete med: Nackskadeförbundet Trigger-Punkt Whiplashinfo SVT Uppdrag granskning 2014-05-09 Hej! Personskadeförbundet RTP,

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Medlemskap & 2:a hand

Medlemskap & 2:a hand Medlemskap & 2:a hand Ronneby 26 maj 2016 Camilla Alm-Eriksson Chef juridik *Medlemskap Vem beslutar om medlemskap? Hur går medlemskapsprövningen till? Har stadgarna någon betydelse för prövningen? Vad

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 1223-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål nr P 166-13, se bilaga KLAGANDE 1. H N 2. H N samma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Aktbilaga 19 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juli 2007 Ö 2257-05 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Stinsen 8, 702002-1478 c/o Fastighetsägarna Stockholm AB Box 12871

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal

Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal 2014-03-10 Styrelsens proposition till stämman rörande hantering av ärenden avseende sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området Promemoria 2014-06-02 Ku2014/44/MFI Kulturdepartementet Promemoria med förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kamportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 mars 2010 T 227-08 KLAGANDE ME Ombud: Advokaterna PB och KH MOTPART Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Ombud: Advokat AG SAKEN Fastställelsetalan

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2004 T 2565-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA Ombud: verksjuristen NM MOTPART UA Ombud: advokaten GW SAKEN Bättre rätt till

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS

LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 2015-03-17 LATHUND FÖR HANDLARE ATT DELTA I SKADESTÅNDSKRAVET MOT JOHN LILJA OCH FLORIBUS 1. Ring till ditt försäkringsbolag och säg att du ska göra en gemensam process med flera handlare angående försäljning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden Lag (1980:894) om jaktvårdsområden [Innehåll] [Ändringar] [Fakta] [Övergångsbestämmelser] Allmänna bestämmelser 1 I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma intressen genom en samordning

Läs mer

DOM 2015-10-13 Stockholm

DOM 2015-10-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060303 DOM 2015-10-13 Stockholm Mål nr F 7731-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-13 i mål nr F 2063-15, se

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Protokoll extra sta mma 13 oktober 2013

Protokoll extra sta mma 13 oktober 2013 Protokoll extra sta mma 13 oktober 2013 1 Stämmans öppnande Ordförande Björn Widén öppnade stämman och hälsade den ovanligt månghövdade skaran medlemmar hjärtligt välkommen till dagens möte. Speciellt

Läs mer

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2016: Försäljning av fastigheten Djursholm 2:447 till Good to Great Tennis Properties AB

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2016: Försäljning av fastigheten Djursholm 2:447 till Good to Great Tennis Properties AB Reservation mot kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2016: Försäljning av fastigheten Djursholm 2:447 till Good to Great Tennis Properties AB Danderydscenterns fullmäktigegrupp reserverar sig till förmån

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2013-04-11 Stockholm Mål nr M 8372-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-09-05 i mål nr M 4979-11, se bilaga

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal

Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal 1(7) Information rörande sammanläggning och tilläggsavtal I Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm har det förekommit frågor kring ombyggnationer och under vilka förutsättningar dessa ska få genomföras.

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer