INFORMATION OM STÄMNINGSANSÖKAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM STÄMNINGSANSÖKAN"

Transkript

1 INFORMATION OM STÄMNINGSANSÖKAN Bakgrund Styrelsen var i kontakt med Fagerdala Vårdhem under mars/ april Styrelsen meddelade att om Bolaget önskade nyttja anläggningarna i Älvsala Nya tomtägareförening emotsåg styrelsen förslag på möte om diskussion om ett hyresavtal. I april månad bjöd styrelsen in Bolaget till ordinarie stämma för att de skulle kunna presentera sig och svara på frågor och på det viset även berätta om sin verksamhet. Företrädarna för vårdhemmet lovade att återkomma inom kort. Efter 5-6 veckor hade vårdhemmet fortfarande inte återkommit i frågan. Styrelsen skärpte tonen och berättade att om inte Bolaget skrev avtal med föreningen som alla andra bolag och privatpersoner måste göra med föreningen, kommer Bolaget inte att få nyttja föreningens anläggningar. Bolaget förstod detta och lovade att återkomma, vilket man inte gjorde. Under 2014 skickades flera mail från styrelsen om allvaret i situationen och förhoppningen var att Bolaget skulle ta sitt förnuft till fånga och tillmötesgå föreningen. Även muntliga framställningar om möte förekom vid flera tillfällen. Men alla försök till förhandling ledde inte till något. Barnen/ ungdomarna nyttjade anläggningarna och styrelsen avvisade dem inte eftersom det är Bolaget som ansvarar för barnen. Bolagets brister i tillsynen över barnen under sommaren överraskade såväl flera föreningsmedlemmar som styrelsen. Det kulminerade i en incident vid föreningens bad den 6 augusti 2014, då en yngling höll på drunkna framför ögonen på ett ca 20 tal medlemmar. Tack och lov räddades han av en rådig medlem i sista sekunden. I samband med incidenten tog väldigt många medlemmar illa vid sig av den uppkomna situationen, särskilt barn. Någon ansvarig för vårdhemmet fanns ej på plats, varken då eller vid något annat tillfälle vilket är ett krav i tillståndet från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Under hela 2014 har företrädarna för Bolaget även kört för fort på området, och vid ett tillfälle fick en medlem hoppa i diket för att inte bli påkörd. Under hösten när det var minusgrader (november- december 2014) har flera medlemmar sett ungdomarna till och från busshållplatsen endast iförd t-shirt, medan företrädarna kört omkring i vräkiga sportbilar, vilket styrelsen anser extremt provocerande. Vid styrelsesammanträde i september hade styrelsen fått nog av Fagerdala Vårdhems bristande respekt och undvikande av avtal med föreningen, vilket resulterade i att styrelsen bestämde sig för att inge en stämningsansökan till Nacka tingsrätt. Dessutom övervägde styrelsen att kalla till extrastämma för att försöka köpa loss fastigheten, då styrelsen ansåg vårdhemmet brista i sin omsorg för de boende. Emellertid drog styrelsen på beslutet i förhoppning om att Bolaget skulle kontakta styrelsen för ett avtal. Istället erhöll styrelsen information från medlemmar om att Fagerdala vårdhem ansökt om att få tillstånd att ta emot ytterligare 17 st ungdomar. Agerandet från Vårdhemmets sida i denna del är helt förkastligt då Bolagets företrädare vid föreningens stämma meddelade att det endast skulle bli tal om 8 st ungdomar. Styrelsen ansåg detta vara brist på respekt gentemot föreningens medlemmar och styrelse att undanhålla denna information och detta agerande tillsammans med övriga ageranden från bolagets sida påverkade styrelsens förtroende för Vårdhemmet. Styrelsen saknar fullständigt förtroende för bolaget.

2 Fastighetens/ bolagets VA anläggning Till detta kan styrelsen informera om att fastighetsägaren ej inkommit med underlag för sin VA anläggning. Enligt uppgift från tidigare styrelser har försök att erhålla information från fastighetsägaren beträffande VA anläggning misslyckats. Nuvarande styrelse har i drygt ett års tid försökt att kontakta fastighetsägaren/ vårdhemmet för att bringa klarhet i vad som gjorts gällande VA anläggningen. Trots upprepade försök har styrelsen till dags datum ej erhållit information om vilka punkter som måste åtgärdas för att anläggningen ska bli godkänd. Ett som är säkert är dock att VA anläggningen har brister, d v s att en slang från VA anläggningens reningsverk är kopplat till föreningens dagvattenbrunn och rinner sålunda direkt ut i badviken. Enligt experter som rådfrågats, har denna typ av anläggning ett betydligt hårdare krav på rening då VA går ut nära vattendrag. En konsult har kopplats in på ärendet. Enligt konsulten saknar fastighetsägaren/ vårdhemmet en infiltrationsbädd. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Om uppgifterna stämmer, d v s om anläggningen inte uppfyller gällande föreskrifter och åtaganden enligt tillståndet, har fastighetsägaren/ Vårdhemmet begått ett mycket allvarligt miljöbrott. Då styrelsen är extremt miljömedveten kommer ärendet att handläggas skyndsamt för att skydda medlemmarnas intressen. Det värsta scenariot är att badviken kan komma att stängas av under 2015 p.g.a. fastighetsägarens/ bolagets bristande VA anläggning. Vidare riskerar fastighetsägaren/ Bolaget polisanmälan för miljöbrott som faller under allmänt åtal. Dessutom riskerar fastighetsägaren/ Bolaget skadeståndskrav från samtliga drabbade föreningar och privatpersoner. Detta är en fruktansvärd situation och fastighetsägaren/ Bolaget inser inte allvaret i denna fråga då man ignorerar styrelsens försök att komma till rätta med deras VA problem. För det fallet att VA anläggningen inte åtgärdas kan miljöförvaltningen stänga ned verksamheten omedelbart under pågående utredning och i avvaktan på att VA uppfyller de kriterier som krävs enligt tillståndet. Bolagets omsorg över ungdomarna; ovan har redovisats några flagranta exempel på hur ungdomarna missköts. Styrelsen ser mycket allvarligt på detta. Bolaget kan inte sköta sin uppgift. Än mindre uppnå de krav som ställs på Bolaget enligt deras egen IVO ansökan. Styrelsen har sökt fastighetsägaren för att eventuellt kunna driva vårdhemmet i egen regi då styrelsen sett hur dåligt barnen mår. Styrelsen har även efterlyst att vårdhemmet drivs av kommunalt- alternativt av ett landstingsbolag, då Bolaget saknar den kunskap som krävs. Barnen har rätt till god omsorg som alla andra medborgare/ barn i Sverige! Bolagets förtroende är förbrukat. Något avtal önskar Bolaget uppenbarligen ej få till stånd, när man inte ens återkommer i den allvarligare VA frågan. Styrelsen såg därför ingen annan utväg än att inge stämningsansökan för att väcka Bolaget och få till stånd ett avtal. Frågor från medlemmar nedan anges några frågeställningar från medlemmar som styrelsen besvarat (mestadels) i e-post och som återges nedan. Vad är en stämningsansökan? Föreningen har ingett ett krav gentemot Bolaget för nyttjande av föreningens anläggningar.

3 Hur stort är kravet och vad baseras det på? Kravet är ca kronor och baseras på nyttjande av föreningens anläggningar fördelat på fotbollsplan och badet. Vad händer sedan? När stämningsansökan utfärdas, kommer Bolaget att få chansen att ge sin syn på saken. Efter ytterligare skriftväxling, kommer tingsrätten att sätta ut målet för en muntlig förberedelse. Vid denna muntliga förberedelse kommer målet att gås igenom och sedan kommer båda parter att ges möjlighet att göra upp i godo (förlikning). Om Bolaget vägrar förlikas, kommer huvudförhandling att avgöra målet. Dom kommer oftast efter 2-3 veckor efter avslutad huvudförhandling. Om beslutet går någon av parterna emot, kan man överklaga domen till hovrätten. För att få upp målet i hovrätten krävs prövningstillstånd, d v s att målet prövas av hovrätten om det finns särskilda skäl att ta upp målet (pröva målet). Sista instans är Högsta domstolen. Även här krävs prövningstillstånd. Vad är föreningens kostnad i domstolen? Den tappande (förlorade) parten står för alla rättegångskostnader. Om föreningen förlorar står föreningen alla rättegångskostnader. Rättsskydd i föreningens försäkring har tagits i anspråk. Föreningen har således beviljats rättsskydd från föreningens försäkringsbolag. Det innebär att föreningen får stå för 20 % av rättegångskostnaderna om föreningen förlorar målet. Om föreningen vinner målet, står motparten för alla kostnader + yrkandet om kronor + ränta fr.o.m. dagen för delgivning. Vad är syftet med stämningen? Att få Bolaget till förhandlingsbordet för ett avtal som tilltalar såväl föreningen som Bolaget. Vidare är det ett sätt att markera föreningens äganderätt. Äganderätten är grundlagsskyddad. Styrelsen ansvarar för förvaltning av föreningens egendomar. För att klara underhåll, service mm krävs det att medlemmar inbetalar och sköter sina åtagande gentemot föreningen. Detta krav uppställs även mot de som hyr av föreningen. Kan ni stämma Vårdhemmet? Har ni rätt att göra det? Rätten för styrelsen att driva in föreningens avgifter har tagits på ordinarie stämma 2013, där det specifikt uttalades att medlemsregistret skulle även utgöra debiteringslängd för medlemsavgifter. Anledningen var att styrelsen försökte kräva in vissa medlemmars avgifter via kronofogdemyndigheten och domstol och det kunde bara göras om stämman beslöt att medlemsregistret skulle utgöra debiteringslängden för föreningen. Då styrelsen har mandat från stämman att utkräva ersättning från medlemmar, omfattas även det mandatet för utomstående eftersom agerandet sker i medlemmarnas intresse d v s i syfte att hålla medlemsavgifterna på en rimlig nivå, alternativt kunna sänka dem för medlemmarna. Varför lämnar ni inte ut styrelseprotokollen? För att det är styrelsen som ansvarar för dessa och bestämmer självmant om huruvida dem ska göras offentliga eller inte. Då vissa känsliga uppgifter kan förekomma beträffande egna medlemmar, har styrelsen valt att inte lägga ut dessa på hemsidan. Dock är stämmobeslut offentliga. Varför har ni inte kommit ut med info angående stämningen, extrastämma? Styrelsen vill inte förekomma den rättsliga prövningen. Styrelsen hoppas givetvis att stämningen väcker Bolaget. Att styrelsen inte behöver kalla till extrastämma följer av

4 stämmans mandat att driva in avgifter till föreningen och som grundas på nyttjande av föreningens anläggningar. Det ligger således inom styrelsens förvaltning. Omfattas stämningen av den normala förvaltningen? Ja, det gör den då stämman gett styrelsen mandat att driva in avgifter från egna medlemmar och därmed även av andra som nyttjar anläggningar och föreningens marker. Hur stora chanser har föreningen att vinna domstol? Mycket goda. Föreningen avvaktar svar på stämningen från motparten. Finns andra Bolag/ föreningar som hyr mark i föreningen? Ja, flera, se nedan; Dalängsgården har hyrt vårt område vid infarten till Bullandövägen. Avtalet är uppsagt per den sista december Ägaren kommer att erbjudas nytt område att förhyra. Anledningen till uppsägningen är att kommunen vill dra VA till hela området (Västra Älvsala och Fagerdala). Möjligheter finns således att stycka av marken till 5-6 tomter. Arkitekt kommer att inge förslag på avstyckningen. Avstyckningen beslutas på ordinarie stämma i april Privatperson arrenderar mark i pottan; nuvarande avtal löper ut 2016 men förlängs automatiskt. Krav från medlemmar på att avtalet ska omförhandlas då kvm antalet är felaktigt enligt arrendeavtalet. Kontakt med fastighetsägaren tas under våren 2015 för omförhandling. Bastuföreningen hyr plats i hamnen. Vinteruppläggningsplatser uthyrs till egna medlemmar och utomstående. Framtida projekt som styrelsen överväger och som kräver hyreskontrakt; Restaurang, café - utomstående entreprenör, föreningsmark tas i anspråk Tennisbana för ny tennisklubb egna medlemmar, ny förening, föreningsmark tas i anspråk Minigolf entreprenör, föreningsmark tas i anspråk Ev Parkering vid korsningen Bullandövägen/ ormbunksvägen, föreningsmark tas i anspråk Ev sopstation i området, där föreningen erhåller ersättning från kommunen, föreningsmark tas i anspråk Större hamn för uthyrning till utomstående, föreningsmark/ vattendrag tas i anspråk Spolplatta, drift av entreprenör? föreningsmark tas i anspråk Föreningslokal/ klubben, föreningsmark tas i anspråk Utbyggnad av kommunalt VA beräknas till våren 2016 och då kommer delar av föreningens mark att tas i anspråk, men då vägnätet förmodligen till övervägande del att nyttjas tillfaller eventuella ersättningar Älvsala Vägförening. Tycker ni inte synd om ungdomarna? Självklart, men; Ungdomarna har aldrig tvingats bort från föreningens anläggningar, varken av styrelsen eller av andra medlemmar. Bolaget ansvarar för ungdomarna och ska tillse att ungdomarna har tillbörlig omsorg. Det ankommer inte på föreningen att ombesörja omsorgsfrågan det är således upp till Bolaget att söka föreningen för hyresavtal. Föreningen har inget ansvar för att Bolaget ska leva upp till sin egen IVO ansökan.

5 Är ni inte snåla som ska ta pengar för ungdomarnas lek/ spel? Nej, styrelsen tycker att Bolaget ska betala en skälig ersättning som motsvaras av deras nyttjande. Allt kostar pengar. Det finns ingenting i dagens samhälle som inte kostar särskilt inte för vinstdrivande aktiebolag. Frågan ska också ställas i perspektivet till att medlemmarna betalar för Bolagets nyttjande. Det är fel anser styrelsen. Om medlemmar (pensionärer, barnfamiljer, övriga) betalar en ersättning per år för underhåll är det inte oskäligt att vinstdrivande bolag även ska betala en slant för nyttjande av föreningens anläggningar. Stackars vårdhemmet varför ska dem betala för en god gärning? För att Bolaget är vinstdrivande och nyttjar föreningens anläggningar utan tillstånd. Enligt uppgift tjänar Bolaget ca kronor per barn/ månad vilket ger ca kronor årligen baserat på omsorg för 8 st barn/ ungdomar. Det är så synd om barnen! Ja, det tycker vi också. Det är tragiskt att barnen hamnar i kläm för att Bolaget vill göra större vinster. Hur stor skulle avgiften bli om ni kom överens? Svårt att säga det beror helt på i vilken omfattning anläggningarna används. Medlemmarna ska inte få det sämre. Medlemmarna ska kunna nyttja något när som helst och för något som man har betalat för. Om Bolaget önskar betala, har alla samma stora rätt att spela fotboll, att använda badet lika mycket o s v. Är ni emot invandrare/ invandrarbarn? Nej, verkligen inte. Vi månar om barnen. Att Bolaget inte tar bättre hand om barnen är helt förkastligt. Styrelsen ser helst att annat seriöst bolag tar över, helst kommunalt- eller landstingsbolag. Styrelsen har i protokoll övervägt extrastämma för att eventuellt ta över Vårdhemmet för att kunna garantera barnens välbefinnande. Gör sig Bolaget skyldig till något olagligt? Ja, beträffande VA anläggningen är det miljöbrott om uppgifterna stämmer att VA anläggningen inte uppfyller kraven från kommunen (kan ge böter eller fängelse). Beträffande nyttjande av anläggningarna kan det utgöra olaga inträng, alternativt egenmäktigt förfarande (båda kan ge böter eller fängelse). Är det inte allemansrätt får inte ungdomarna göra vad dem vill i området? Nej att nyttja annans privatmark (anläggningar) strider mot gällande rätt. Äganderätten är grundlagsskyddad och även skyddad enligt civilrättsliga regler samt enligt brottsbalkens bestämmelser. Mark och anläggningar tillhör föreningens tillgångar och styrelsen är skyldig att vårda dessa. Varför stämmer styrelsen vårdhemmet? För att styrelsen anser att medlemmar inte ska subventionera aktiebolag (aktiebolags främsta syfte är att gå med vinst). Vidare har styrelsen, som är förtroendevalda, en skyldighet att tillvarata medlemmars intressen, oavsett om de är ekonomiska eller andra.

6 Kan inte ungdomarna få bada gratis? Spela fotboll gratis? Nej, det strider mot stadgarna. Styrelsen har dock valt linjen att inte avvisa ungdomarna för det är inte ungdomarna som är problemet, det är Bolagets inställning om att inte göra rätt för sig. Att använda sig av andras tillgångar strider mot svensk rätt se ovan. Vem ansvarar för barnen på föreningens anläggningar? Ja, detta är känslig fråga, då föreningens anläggningar förvisso är försäkrade men var går gränsen för föreningens ansvar om det skulle inträffa en olycka (Bolagets ungdomar drunknar)? Får ett fotbollsmål över sig? Med anledning av detta emotser styrelsen därför kontakt med Bolaget för att efterhöra vilka försäkringar Bolaget har för styrelsen/ föreningen frånsäger sig givetvis allt ansvar då Bolaget inte gör rätt för sig. Om Bolaget däremot hyr anläggningarna av föreningen, är föreningen skyldig att vidtaga åtgärder för att säkerställa anläggningarna. Då medlemmarna oftast har en hemförsäkring som täcker eventuella skador, är styrelsen oroade att Bolaget inte försäkrat sin verksamhet. Om bolaget har försäkrat verksamheten, hur ser den i så fall ut? När föreningen hyr ut till medlemmar och andra krävs kopia av försäkringsbrev in för att tillse att alla inblandande har ett fullgott skydd. Kan inte styrelsen ändra på detta? Kan inte vårdhemmet som gör en god gärning få nyttja anläggningarna kostnadsfritt? Styrelsen har inte mandat att ändra på detta. Det ankommer på stämman att besluta om. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. För att ändra något som är så väsentligt som att kringgå styrelsens ansvar för medlemmarna, krävs två på varandra stämmobeslut vid två stämmor. T ex om en medlem inger en motion om att stämman ska godta att Vårdhemmet inte behöver betala för sig, krävs två stämmobeslut. Å andra sidan, om stämman fattar ett sådant beslut som innebär att medlemmarna ska subventionera ett aktiebolags vinster, strider detta mot likhetsprincipen. Det innebär vidare att i så fall tas avgiften även bort för medlemmarna som också får nyttja samtliga anläggningar kostnadsfritt. Det innebär i sin tur att några pengar för underhåll, service, inköp, investeringar faller bort och då får föreningen istället inrikta sig på föreningens pumphus och hamnen (vägunderhållet betalas av vägföreningen). Något underhåll av anläggningarna kommer inte att ske. Även städdagar och annat kommer iså fall att dras in. Underhåll mm av bad och fotbollsplan, boulebanan mm kommer inte att ske. Om föreningen fattar beslut i frågan om att ingen avgift ska erläggas av Bolaget, kommer flera privatpersoner som hört av sig till styrelsen i förhoppning om att starta aktiebolag och driva egna verksamheter. Flera medlemmar önskar då, enligt uppgift, erbjuda andra utsatta grupper även de en chans att nyttja anläggningarna och det är självklart att dem får göra det i så fall, eftersom stadgarna erbjuder dem den möjligheten. Vidare kan inga avgifter tas ut av privatpersoner eller andra företagare för anläggningarna eftersom lika- principen gäller. D v s föreningen kan inte göra skillnad på människor som är i behov av något slag och dess egna medlemmar. Har bolaget rätt att marknadsföra föreningens anläggningar utan tillstånd? Nej, givetvis inte. Information om att bolaget använder sig av föreningens anläggningar i marknadsföringssyfte för att tjäna ännu mer pengar är enligt styrelsens helt förkastligt. Styrelsen tar starkt avstånd från detta agerande. Det är inte ok.

7 Styrelsens svar på ovanstående frågor är till övervägande besvarade via e-post. Av frågeställningarna kan styrelsen dra slutsatsen att medlemmar och andra har en inställning som saknar betydelse i sammanhanget. Styrelsens huvuduppgift är att tillvarata medlemmars intressen. Om ett bolag inkräktar på föreningens anläggningar gör sig bolaget då skyldig till en rad förseelser som strider mot svensk grundlag. När överträdelsen är så pass allvarlig, måste styrelsen vidtaga åtgärder för att säkerställa medlemmarnas intressen och framför allt se till att medlemmarna ges möjlighet att nyttja sina egna anläggningar när dem så önskar, utan att behöva oroa sig för om anläggningarna används av något utomstående bolag som inte gör rätt för sig. Medlemmar som anser att Vårdhemmet kostnadsfritt ska få nyttja föreningens mark/ anläggningar, agerar illojalt gentemot sin egen förening. Enligt styrelsen tar medlemmarna i så fall parti för vinstdrivande aktiebolag istället för att se till föreningens bästa och dess fantastiska tillgångar. Det innebär i slutändan att högre kostnader för underhåll, service etc. kommer att belasta egna medlemmar. För styrelsen är detta scenario helt otänkbart. Hur kan medlemmar säga ja till egna högre avgifter och Bolagets möjlighet till högre vinster. Styrelsen får inte ihop dessa förvirrade och felaktiga tankegångar som helt saknar stöd i stadgarna! Styrelsen har svårt att tillgodogöra sig medlemmars krav på att bolaget kostnadsfritt ska få tillgång till föreningens anläggningar. Styrelsen vill härmed fråga dessa medlemmar följande; Om det är ok för bolaget att använda sig av föreningens anläggningar, i så fall är det således ok att föreningens medlemmar fritt får klampa in i bolagets fastighet och nyttja den för egna ändamål? Är det så det ska förstås? Varför ska föreningen respektera bolagets fastighet om bolaget inte respekterar föreningens anläggningar? Svaret på frågan är naturligtvis att man respekterar varandras egendom och kommer överens om ett avtal som gynnar båda parter, i det här fallet en ideell förening och ett vinstdrivande aktiebolag. MEDLEMMAR SKA INTE SUBVENTIONERA AKTIEBOLAGS VINSTER! Med vänliga hälsningar Styrelsen

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 55/09 Mål nr A 67/08 Sammanfattning En övergång av verksamhet, enligt 6 b anställningsskyddslagen, har skett från ett handelsbolag till ett aktiebolag. Fyra arbetstagare har sagts

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

LOVLIGT BYTE? Utredning om bluffakturor

LOVLIGT BYTE? Utredning om bluffakturor LOVLIGT BYTE? Utredning om bluffakturor Rapport från Företagarna Januari 2013 INNEHÅLL 3. INLEDNING 4. BLUFFAKTUROR UR ETT AVTALSRÄTTSLIGT PERSPEKTIV 4. Att sluta avtal 5. Ogiltigförklaring av avtal 7.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden

Ett häfte om bostadsdiskriminering. Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden Ett häfte om bostadsdiskriminering Kunskaper samlade från Malmö mot Diskriminerings projekt Diskriminering på bostadsmarknaden 1 Samlade kunskaper från projektet Diskriminering på bostadsmarknaden Malmö

Läs mer

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter

Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Mer ändamålsenliga regler om ändringsarbeten i bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att bostadsrättslagen (1991:614) ändras så reglerna gällande de ändringar

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening

LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt LEKMANNAREVISORNS ANSVAR - En studie kring lekmannarevisorns faktiska ansvar i en ideell förening Kandidatuppsats VT 2014 Datum: 2014-06-10

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till?

Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Finns det andra problem med anställningsvillkor som du möter eller funderar över som vi bör känna till? Att man förutsätts vara tillgänglig utan ersättning är dessutom vanligt förekommande inom det offentliga,

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR 13 Enkät till socialnämnder om deras arbete 13.1 Enkäten En av kommitténs uppgifter var att undersöka hur de regler som kom till genom 1998 års vårdnadsreform tillämpas av

Läs mer

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

2011-03-25 meddelad i Stockholm

2011-03-25 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Chefsåklagare Christer Ekelund Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Jesper Nilsson Anders Reimers Väg 11 Lgh 1408 117 50 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-11-19 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T 9980-08 PARTER KÄRANDE 1. Ann Runquist, 420308-0520 Box 2138 103 14 Stockholm 2. Anders Garpe, 420528-1498 Peterséns väg 6 127 41 Skärholmen Ombud:

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer