Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv!"

Transkript

1 Kulturturism som växande bransch Natur och kulturturism är platsspecifikt och unikt. Här finns med andra ord en stor potential för att locka besökare från både när och fjärran. Inte sällan bygger kulturturism på ideellt engagemang, t.ex. arbetslivsmuseer, och platser som står till förfogande för allmänheten där infrastruktur saknas, t.ex. runstenar, hällkistor m.m. Fråga: Hur kan vi driva hållbar utveckling av kulturturismen? Vad krävs i form av samarbetet och resurser? Bidra med ditt perspektiv! Kommun och region behöver fokusera och besluta om att stödja lokal verksamhet i större utsträckning. Näringen Industrin behöver ta mer ansvar för utvecklingsarbete (destinationer, besöksmål och produkter) Varje verksamhet behöver kvalitetsutvecklas som: besöksmål, del av destinationen, förenings och medlemsverksamhet. Möte mellan generationer, ung vs gammal. Länsöverskridande samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Som regional tjänsteman kan jag genom att stötta föreningarna, förhoppningsvis bidra till ett robust föreningsliv. Bidra med regionala kontexter, samverkan etc. Lyfta medvetenhet om arbetslivsmuseerna som resurs, utbud i kulturturismen gentemot ex. Västsvenska Turistrådet mfl parter. Samverkan. Ur mitt perspektiv som arbetar med ungdomar tänker jag att man nyttjar kompetens hos unga, använder deras resurs, tankar, idéer. Samarbeta. Samarbeta med skolan. Ung/gammal. Stöd att söka ekonomi. Folk är ofta redo att betala mer än landsbygdsborna tror. Våga ta mer betalt och inse värdet på era varor/tjänster. Ju mer det kostar desto mer stärks lyx faktorn. Kommunerna borde uppskatta det ideella engagemanget mer. Tillgänglighet. Skyltning och tillgänglighet. Skyltning, info.

2 Kommunen ansvarar för information. Information om platsen, att den finns, vad som händer. Vägvisning. Personlig närvaro. Närvaro av kunnig person. Närvaro, människor på besöksplatsen. Öppettider. Öppethållande. Helgöppet. Resurser för upprustning. Ansvar för landsbygden. Engagera regionen Kartor Rundtursbuss. Samverkansgrupp bjuder in alla föreningar mfl. Nätverksskapande verksamheter. Det goda värdskapet. Nöjd kund. Tillsammans med olika typer av ägare, juridisk kapital idémässig entreprenör, skapa ett mervärde. Rättvist och på lika villkor. Kommunen bör sätta upp mål för kulturminnen. Visa att de vill arbeta med ämnet. Dialog för att se möjligheter och gå runt hinder och regelverk. Bättre kännedom om vilka aktörer som finns och hur varje sådan fungerar. Ja den frågan har jag ställt mig själv. Det är svårt att svara på. Kommunikation. Ta del av andra föreningar. Samarbete. Ska kultur vara gratis eller ska man betala för att uppleva? Svårt med hållbarhet om visst är fritt och annat kostar.

3 Samarbete är kul, men svårt att veta om andra att samarbeta med. Det behövs forum/kontaktytor. Resurser är alltid välkomna. Alla resurser värderas dock inte lika. Mindre verksamheter och föreningar har alltid till viss del byggt på ideellt engagemang och intresse och gör allt på plats. På en större arena krävs nog det fortfarande. Med samarbete och dialog mellan olika åldrar, folk med olika kunskap, kan dock kreativa och ej nödvändigtvis dyra lösningar komma upp. Idéer kring marknadsföring, arrangemang m.m. Syns man inte, finns man inte. Men kunskapen, intresset och engagemang måste ligga som grund. Har både museum och arkiv. Skördefest i sept. Säljer biljetter till teaterföreställningar, Cornelisafton och Taube. Annars ske mycket över data. PDF filer. 10 som arbetar, 1 fast, 3 fas, 2 prakt, 4 frivilliga. Behöver 1 ny chef. Stödja slöjd som näring. Samarbeta mellan museer, slöjden och hembygdsgårdar. Slöjd och hantverk är ett levande kulturarv. Slöjd kan lyfta, hjälpa till att profilera besöksmål. Slöjd som upplevelse och kunskapsturism ex kursverksamhet. Samarbete mellan besöksmål, förening med/och kommunen, AME, turistorganisationer. Skapa samarbeten. Nätverk. Resurser: handläggning, utarbeta konceptet som tex. guidemanualer, marknadsföring. Stöd av någon: privat, företag, stat/kommun. Finansiering. Använda arbetslösa. Kurser. Kurser, utbildning (gamla tekniker) Kompetensväxling. Kompetensväxling. Resurser för utarbetande av koncept. Skapa teman.

4 Utveckla bet. tillgångar. Marknadsföring och synlighet, vägskylt, plats. Hållbart bygger på lokalt, befintliga kompetenser och resurser: Lokal samverkan, sektoröverskridande samverkan, flernivåsamverkan. Strukturer processer projekt. Bärande affärsidé. Lokal samverkan, med kommunen som huvudansvarig, á la Karlsborg, är ett gott exempel. Alla som ingår ska vilja samarbeta och se möjligheter. Kultur i väst kan sprida information, goda exempel, samt stödja utvecklingsprocesser genom att tex. koppla ihop olika aktiviteter och fungera som bollplank och rådgivare. För att det ska kunna bli en hållbar utveckling av kulturturismen på lokal ort så krävs det att kommunpolitikerna är införstådda på vad som behöver göras och vilka verksamheter som är i behov av resurser. Det måste finnas bra information, vara bra skyltat så att platser kan hittas. Det ska finnas bra uppdaterade uppgifter på kommunernas hemsidor, det är där många turister börjar för att hitta bra och intressanta platser. Kunskapsöverföring mellan generationer. Information som ger förutsättningar. Bra tillgänglighet. Samarbeta med andra för gemensamt mål och gemensam marknadsföring. Totalt: Det handlar om samhällets gemensamma strävan att uppfostra medborgare som tar ansvar för hållbarhet i samhället. Enskilt: Valet mellan att ta eget ansvar och bidra i den processen eller att låta allt gå åt skogen borde vara enkel (?). Perpsektiv ungdomsarbetslöshet. Engagera fler ungdomar i olika kulturprojekt. De kan bidra både med utbyggnad och uppbyggnad. Framförallt skapa engagemang för fler målgrupper. Lärande åt båda håll. Ungdom får kunskap kulturen får tillgänglighet och hjälp. All form av sysselsättning skapar mervärde för individen. En hållbar utveckling som är hållbar för både jorden, bygden och alla människor kan inte handla om profit. Att tjäna pengar och ha det som drivkraft blir kortsiktigt/underminerar ett reellt intresse och engagemang. Jag efterlyser en diskussion och arbete kring turism som ett slags utbyte inte som förflyttning av konsumtion utan som ett givande och tagande. Utbyte där kan inspiration hämtas från olika samarbetsprojekt/modeller. Hur vi kan vara med och

5 omformulera. Värdeskapande perspektiv. Hitta gemensamma engagemang och verkligen öppna upp. Minska rädslan för delaktighet. Rekryteringsträffar, mer samarbete mellan aktörerna, klar struktur och tydlighet, känna till varandras arbete. Samverkan tätare kontakter mellan föreningar, näringsidkare, kommuner, församlingar, arbetsmarknad, organisationer etc. Dela på offentliga resurser som genererat arbetsmarknadsprojekt. Öka möjligheter till nätverk, att skapa mötesplatser där man kan knyta dessa kontakter. Genom projektet Kulturarvslyftet ansätlla personer som ska jobba med underhåll av kulturarv. För detta krävs ett gott samarbete mellan olika samarbetsparter. Bra kommunikation, tydliggöra ansvarsområden, förväntningar och möjligheter. Tillsammans. Alla deltar efter sina förutsättningar. Gränsöverskridande = drivkraft. Om man inte har roligt gör man fel saker! Kultur och turism är inte samkörda. Mycket olyckligt att köra ihop natur och kulturturismen på samma plattform. Kulturuttryck är skapat av människan. Natur av naturen. Två väsen, skilda företeelser. Besökare vill kittlas av det annorlung, det nedärvda, gångna tidens kultur. Det fodrar eldsjälar som briner, som andra lever av, lär av eldsjälen. Kultur behöver marknadsföring, kunna som arbetspartners. NAV tänk. Visa uppskattning. Samarbeta vad gäller praktikplatser. Meningsfulla arbetsuppgifter. Gratis intreäde för kulturturism studenter. Föreläsningar på utbildningen och er verksamhet.

6 Regionalt samarbete med resmålskartor och broschyrer. Besöksrabatt med poängkort vid besök på museum. Mindre kultur/arbetslivs/museum bör samarbeta och paketera till upplevelsepaket. Viktigt att göra barn och ungdomar intresserade för vårt kulturarv för att få framtida generationer intresserade. Genom att ge resurser och hjälp till de ideellt drivna kulturföreningarna för att säkerställa deras bestående. Genom att visa uppskattning för det arbete som de lägger ner. Offentliga behöver se potentialen i det arbete som redan idag görs och stötta mer! Sammanhållande. Plattform för nätverkande. Ekonomisk stöttning/underlätta ex. genom transportmöjligheter etc. Se kraften i det ideella arbetet. Förenkla småföretagande, regelverk och förordningar. Visa uppskattning. Gräva där vi står. Öppenhet och nyfikenhet möten. Vara intresserad av frågan (mao inte bara av svaren) Ekonomisk hållbarhet. Se till helheten. Någon måste hålla samman kulturturismen en process. Samarbeten, nyttjanden av lokala verksamheter. Var verksamhet tar ansvar för sin verksamhet. Ser utanför sin box för att se möjligheter i nya samarbeten. Vad vill vi uppnå?! Tydlig målsättning av förening, kommun och verksamheterna. Jobba ihop med befintlig personal inom kultur, AME etc. Avsätt del av feriepengarna eller annan finansiering till att matcha intresserade ungdomar till turistengagemang.

7 Mycket information/definition om begreppet kulturturism. Möten och utbyte av erfarenhet. Öppenhet nyfikenhet. Oftast handlar det om att synliggöra verksamheten som den är, för den fungerar, men infrastrukturen funkar inte. Kunna ta in kompetens som saknas. Kompetens som man ofta inte har råd med informationen. Låt de ideella jobba med det de brinner för och får stöd till utvecklingen utifrån deras villkor. Matcha kompetens med vad föreningar/kulturverksamhet behöver. Involvera medborgare i processer. Fundera på vilken målgrupp en vill locka och utifrån detta sedan fundera på vem eller vilka som äger kunskap till vad målgruppen är intresserad av. Kommunen/orten måste vara samlad alla aktörer bör känna till varandra. Inte uppfinna samma hjul flera gånger fundera istället över utvecklingspotential ögon utifrån kan vara fördel. Vad som ligger bakom hållbar utveckling är vad verklig demokrati och delaktighet i utformningen av framtiden handlar om och därigenom faller kultur och naturbegreppet i en ytlig produktekonomisk fälla om vi inte gemensamt utformar det med allvarlig respekt. Krävs först att tillsammans formulera vilka grunder kultur ska handla om och därifrån gå vidare till handlingsplaner med en medveten konsekvensanalys utformad. När det gäller NATUR måste frågan ställas natur som produkt eller som med förutsättning för mänskligt liv. Att vi kan bidra med ungdomar som kan lära, bli intresserad och föra kunskapen vidare. Samarbete krävs av föreningar, näringsliv, kommun, AF.

8 Feriepraktik I de allra flesta av Sveriges kommuner finns kommunal feriepraktik för unga att söka. Feriepraktiken är vanligen tre veckor lång. Hur ungdomarna tillsätts varierar från olika kommuner där vissa kommuner har ett anmälningsförfarande där den unga personen får önska val av plats medan andra kommuner lottar ut platser. Fråga: Hur vill vi använda den resurs som finns till förfogande i och med feriearbetarna? Vad krävs för att den resurs som feriejobben innebär ska få största möjliga utdelning för samtliga parter (dvs. feriearbetare, kommun, föreningar inom kultur/kulturarv)? Bidra med ditt perspektiv! Ge föreningar möjlighet att samverka med kommun. Utbilda ungdomarna i värdskap! Ungdomarna kan genom sommarvik lockas vidare in i föreningen. Se helheten och utifrån det väga samman intressena: ungdomsperpsektiv, föreningsperpsektiv, turism och kommun (AME, kultur) Lösa handledarskapet (delat ansvar). Utbildning för ungdom och förening. Handledare coach feriearbetare. Hen som feriearbetar ska också kunna ta eget initiativ. Använda dem till fler arbeten än rensa rabatter. Bygga på ungas intresse, kunskap och framtida drömmar. Våga tro och lita på de unga!! Skapa samarbeten. Till mer lärdom om företagande och entreprenörskap. Skapa egna projekt och komma med egna idéer. Låta ungdomarna gå in i verksamhet och efter 1 vecka utvärdera vad verksamheten kan göra bättre/ vad de reagerade på. Använda ferie inom ideella arbetet på lokala arrangemang för att få dem intresserade och engagerade. Kommunerna ser kulturturism som en utvecklingsbar verksamhet som ger arbetstillfällen och företagssamhet. Vi skulle vilja ha en ny syn med nya idéer. Samarbete, förstående, gemensamt arbete, utveckling. Ungdomarna skall söka plats, visa intresse för ev. feriearbete. Enheterna som är inblandade i arbetet skall samverka. Handledare skall finnas. Så bra matchning av individ/arbetsuppgift som möjligt. Kontinuitet Handledning och/eller feriejobbare som funnits med tidigare. Resurser för lokal handledning. Flexiblare anställningsformer. Man skulle kunna mica mer aohc kanske ge viss del av lön från förening och viss del från kommun. Anpassade arbetstider och ferieperioder till öppettider.

9 Ge feriearbetarna friheter. Ta vara på deras ideer. Även om de inte går att genomföra just nu. Dokumentera dem på något sätt. Om man visar intresse för deras ideer så är det nog större chans att de visar intrese för ens ideer samtal. Alla kommuner har inte feriearbetare till föreningar. Men: ansökningsförfarande på riktigt, tydliga arbetsuppgifter och förväntan från arbetsplats innan man söker, intresserade föreningar kan få feriearbetare eller bidrag till lön till sina egna feriearbetare viss ansökan från förening visa sitt samhällsansvar. Har alla kommuner feriepraktikanter? Tycker alla kommuner ska vara jämlika. Som värdar/värdinnor/guider vid besöksmål. Som resurs vid publika aktiviteter. Som allt i allo. Vikten av handledare kan inte nog understrykas. Det är viktigt att de sökande har ett intresse av turism och vill praktisera i denna bransch. En bra inkörsport! Önskemål att flera privata företag, föreningar, turistnäringen visar intresse att ta emot feriepraktikanter. Platsannonser, mentorskap, tidigare feriearbetare. Hitta en stabil samverkanspart som kan jobba regelbundet med samma evenemang/ställe. Utbilda guider på olika språk. Samarbeta utanför gränser (både geografiska och organisatoriska) för att hitta teman att samarbeta kring. Se till att de tre veckorna knyts an till något konkret som ungdomarna kan fortsätta jobba med. Mentor. Röja fornlämning. Upprätta info om sevärda föremål. Ordna arkiv. Bra om feriearbetare har något intresse för visst arbete eller vill lära sig om, är nyfiken på något osv. Bra om vi kan tillmötesgå önskemålet. Lönt? Mentorskap. Flera än tre veckor. Informera om vad arbete innebär. Låt ungdomarna välja. Hur länge man vill jobba Vitalisera besöksmålen. Platsen sedd ur ett ungdomsperspektiv. Bra handledning.

10 Ungdomarna måste givetvis få en chans att anmäla sitt intresse för det de är just intresserade av. Lottning ger ingen adekvat bild av hur det går till på riktigt och man kan hamna på en plats som inte alls intresserar dem. Öka tillgängligheten. Introduktion. Handledning hela tiden. Tillit. Gemensamt ansvar. Längre praktikperioder, bra matchning, handledare, introduktion, utbildning, tydlig affärsidé, ambition med verksamheten nya kunskaper, nya nätverk. Utbilda mot bestämda mål som kommunicerats med ferieungdomarna. Anställda/personal ska vara förebilder. Kräv uppträdande som en arbetare ej som skolungdom. Referenser. En omvärldsanalys vad skulle göra att din omgivning blev intresserad av oss? Utbildade handledare, kommunen betalar för kursen en förmiddag. Bra utbidldade handledare är mycket viktigt. Utbildning av handledare gemensamt. Motiverade feriearbetare. Närmare samarbete, tydliga arbetsbeskrivningar, ungdomarna måste i tid få välja var de vill arbeta, politikerna måste förstå hur viktigt det är att satsa på feriearbetarna. Ge resurser för en bra matchning. Utbilda handledare. För ett arbetslivsmuseum fordras intresserade ungdomar som vill lära sig gammal teknik. Iddella föreningar har oftast möjlighet att ge meningsfullt arbete och handledning till gagn för feriearbetaren föreningen kommunen. Men det stupar på att man oftast inte har pengar att bidra med från föreningen. Öppna möjligheter att använda feriepraktik för föreningar, församlingar etc. och informera om det! Hur vanligt är det att feriepraktik inte bara rör rent kommunala arbetsuppgifter? Tydliga arbetsuppgifter och struktur. Tillsätta en annons, vad krävs för just det jobbet. Finns det chans till anställning? Utnyttja feriearbete för att ungdomar ska få erfarenhet/kompetens för att därigenom bli bättre rustade för arbetsmarknaden. Ambassadörer för platsen. Resursförstärkning till platsen. Möjliggöra det extra utöver det vanliga. Rätt matchning av feriepraktikanter platser.

11 Att arbetsuppgifterna tydligt beskrivs när ungdomen gör sin ansökan och önskar plats. Att man som ungdom gör en ansökan där man kan söka plats. Intervjuer med dom som sökt. Kommer jag att få den resursen? Knappast? Men om: Utveckla digital teknik, dokumentation, sammanställning av vår dokumentation, bevarande för efterföljare, lokal Marknadsföring av föreningen. Utveckling av föreningens samarbete och deltagare. Det krävs ideell handledare, kunskapsöverföring och ansvarstagande. Att feriearbetande ungdomar får välja arbetsplats utifrån intresse. Matcha ungdomar som är intresserad av viss arbetsuppgift med handledning så att man kan utvecklas. Skapa vinster kommunen! Kommunen kan stötta/ta arbetsgivaransvaret ekonomi och viss handledning. Arbetsuppgifter verkar inte saknas. Likaså verkar det finnas stor acceptans att ta emot feriearbetare till egna verksamheten. Presentationen visade att ungdomar själva måste välja vad de är intresserade av. Får ungdomarna arbeta med sitt intresse kommer de arbeta med glädje och vilja komma till jobbet etc. Våga specificera. Våga lyfta talanger. Våga göra val. Låt de få prova att arbeta ur hjärtat vid tidig ålder då pengar kommer, in i vuxen ålder, att spela stor roll. Rätt person på rätt plats. Feriearbetare får erfarenhet. Kanske ett bestående intresse som leder till jobb i framtiden. Kommunen får ungdomar som känner delaktighet, känner att kommunen bryr sig. Får ambassadörer för bygden. Studierna kanske blir meningsfulla. Föreningar får saker gjorda, guider m.m. Viktigt att man beskriver arbetsuppgifter. Handledning. Vara där de behövs. Bli stimulerad. Ha roligt. Ordentlig arbetsbeskrivning av arbetet. Bra handledning. Viktigt med bra närvaro. Få kunskap och intresse för att efter en praktikperiod bli aktuell för anställning. Viktigt att varje förening/arbetsplats noga beskriver de arbetsuppgifter/förväntningar som feriearbetaren ska utföra så att de kan välja rätt plats. Handledare ska vara utsetta innan praktikanten kommer till platsen. Feriearbetarna är potentiellt mycket viktiga. Deras praktiktid måste vara lyckad först och främst för dem själva. De kommer att föra sina erfarenheter vidare, på gott och ont. God handledning. Riktiga arbetsuppgifter, inte konstruerade. Kvalitét! Stadsvandringar. Gestaltande av olika historiska miljöer. Man söker personer med intresse och ser till att inte samma personer får jobb utan hittar ett system där det cirkulerar så alla får möjlighet. Viktigt med ungdomar som driver äldre ungdomar som unga projektledare. Möjlighet för den enskilde att välja rätt.

12 Ju mer lustfyllt ett arbete är, desto bättre jobb gör man och desto mer får alla parter ut. Utgå alltså inte utifrån verksamheter lokalt i första hand utan börja från andra hållet fråga unga vad är du intresserad av? Vad skulle du vilja göra? Vad skulle du behöva lära dig? Osv. Och hur skulle detta kunna genomföras kopplat till de lokala verksamheter som finns? Att öka kunskaps och inspirationsutbyte mellan äldre engagerade, yngre engagerade, äldre och yngre nyfikna, rotade och nyinflyttade. Resursen som handlar om kommunens insats med lön kan fungera som en grund för reell delaktighet och lite inflytande. Att använda människors och platsers kompetens och unikitet till att omformulera värden i samhälle/på arbetsmarknad etc. Kunskap och intresse för kulturarbete. Se till utbytet och att dela kunskaper mellan varandra se till pluralism, tillåta alla parter att formulera varför ett ungt kulturperspektiv behövs, och varför de olika verksamheterna faktiskt finns vad som är det fantastiska. Fråga varför. Feriearbetaren ska sätta lite guldkant på tillvaron när den är inom vård, skola och omsorgen. För att det ska bli möjligt så måste det finnas ett intresse från ungdomen. Samma gäller när ungdomen feriearbetar med kultur eller inom föreningslivet. Finns inte intresset för arbetet blir det inte bra för någon. Bra beskrivningar av området. Möjlighet att inhämta kunskap för alla parter för att skapa trygghet och möjlighet till utveckling. Matcha efter intresse. Många ungdomar har dålig kunskap inom området, vilket gör det svårt för dem att hamna rätt. Fånga upp efteråt och dra lärdom ev. hitta vägar att bygga vidare.

13 Handledarrollen Handledarrollen har visat sig vara en viktig del i arbetet med Kompetensväxling och frågan om ett bra handledarskap är aktuell både vid anställning av feriearbetare och vid anställning av vuxna resurser. I arbetet med projekt Kompetensväxling har vi identifierat många olika sätt att lösa handledarskapet, men också noterat att det är just handledarskapet man önskar stöd i. Fråga: På vilket sätt kan vi bidra till att skapa bra handledarskap för feriearbetare och vuxna resurser? Bidra med ditt perspektiv! En handledare även om flera delar på resursen. Stöd (ekonomiskt) för handledararbetet eftersom det måste få lov att ta tid. Handledarfunktionen är olika. För t.ex. arbetslivsmuseum är sakkunskapen inom organisationen. Utbilda handledarteknik i kommunal regi. Utbildning genom kommun och/eller NAV, komvux, VGR. Handledarutbildning via folkbildning. Bidrag till föreningen för handledaransvar men då har man handledarutbildning. AME handledarutbildning, handledarstöd (i stort och smått), handledarträffar och kommunstöd (pengar att söka för fortbildning). Kommunstöd för föreningarnas fortbildning. Utbilda handledare. Se till att ha handledare som brinner för att få människor i arbete. Viktigt med engagemang och intresse från handledare och arbetslag. De måste känna sig välkomna at att de får realistiska arbetsuppgifter. Utgå från det verkliga sammanhanget. Kombinera realism och visionärt. Nyfikenhet på människan man handleder. Tydlig handledare. Tydlig arbetsbeskrivning, så man vet inom vilka ramar man kan arbeta. Men också frihet för arbetaren. Möjlighet till ansvar och egna idéer om denne också vill. Handledaren finns tillgänglig. Anställa handledare i kulturarvslyftet, för personer i andra åtgärder, feriearbete etc. Genom att anställa personer inom Kulturarvslyftet som kan fungera som handledare för feriearbetarna. Att arbetsplatser har en riktig acceptans för nya personer.

14 Arbetsplatsen måste vara med från början så alla vet och vill ta hand om praktikanterna. Utvärdera. Handledarskapet ska tas på allvar. Det resurs som tec. En förening får ska leda till något positivt för båda parter. Ge klara instruktioner. Lita på varandra. Viktigt att varje arbetsställe vet vad man vill med att ta emot en praktikant (utgå från det man redan har). Avsätta tid för handledaren att få möjlighet att göra ett bra jobb. Uppgiften att vara HL måste ses som viktig. Tänk introducera ny egen personal. Tillit till varandra. Tillgänglighet bemötande. Vi i Bohuslän har pedagogisk kompetens men är fattiga pensionärer. Vi skulle behöva milersättning, certifierande handledarkurs, på folkbildnings grundidé, återträff för handledare och erfarenhetsutbyte. Mentorskapsmodeller borde finnas i större utsträckning. Mentorskapsbank? Jag kan detta och detta och skulle kunna erbjuda handledarskap i det här. ALLA har kompetens att lära andra. Handledarutbildning folk lär folk. Symbolisk summa för att ta handledarskapet på allvar. Utbilda informera. Social kompetens (förstå ungdomar). Ej dubbelarbeta. Tydliga roller. Motivera. Dolt stödja. Ett bra handledarskap bygger på tid att kunna möte den jag ska handleda, se dennes behov, förmedla mitt engagemang och varför just denna verksamhet är viktig. Engagemang föder nytt engagemang och nyfikenhet. Vara enveten i att sprida stoltheten i processen. Ha som ledstjärna att ständigt medverka vid kunskapens spridning. Det måste komma fler efter. Använda konflikterna och spänningarna mellan generationer/genrer/ämnen/kommuner till ifrågasättande och därför stöttande möten. Ur det kan också kloka handledarskap hittas, utbyte av erfarenheter kring det över gränser. Även i stor mån använda unga unga perspektiv. Yngre handleder äldre etc, att vända på perspektiv bråka med vem som lär vem. Utmana alla parter. Bra handledare = engagemang i yrket, lyssnande och vilja att ta emot kunskap. Bekräfta om min egen glöd att ta fram vad den yngre personen ger. Stöd till handledarutbildningar, regional/delregional samordning genom samarbete. Uppdrag till studieförund/fhsk eller annan utb.anordnare. Ungdomscoacher/Kultur ungdom. Kan inte vara operativ handledare, men gärna ett stöd i bakgrunden. Vara tillgänglig, visa respekt, tydlighet, återkoppla.

15 Alla kommen, förening, företag, tar ett vuxenansvar. Kunskap och öppen för nya idéer. En förståelse för oliktänkande. Visa intresse. Tillit är en stor del. Tillit tilltro. Handledaren ska lita på den hen är handledare för. Visa vad som ska göras och vara noga. Bidra eknomiskt till föreningarna att avlöna tidigare unga feriearbetare/eller andra vuxna. Utbildning! Var tydligare med vad handledarskapet innebär oavsett vilken form man valt till handledarskapet så att ex. feriearbetaren vet hur hon/hon kan förvänta av handledarskapet. Inte vara emot att ta in kompetens utifrån vid behov eller låta någon annan gå in som parallell handledare om det krävs mer specifik kunskap. Handledaren behöver inte nödvändigtvis vara en och samma person. Återkopplande ifrån en tidigare feriepraktik/anställning. Lärandefokus. Genom att samverka lokalt med kommunen som huvudansvarig, kan flera aktörer dra nytta av samma fortbildning och kanske även samma handledare. Entusiasmera, instruera, stötta. Utse handledare bland tidigare feriepraktikanter. Många handledare idag (mestadels inom kommunal verksamhet) ser tyvärr idag feriepraktikanter som en belastning!!! Få in ett nytt tänk!!! Utveckla föreningar/ungdomsråd så att de kan föra vidare kunskaperna. I mitt arbetsområde (stadsdelarna Angered och Östra gbg i Göteborg) finns det flera möjligheter till utbildning i handledarskap men ingen samordning. Problematiskt med handledarskap + ytterligare en coach. För många led. Utbildning för handledaren. Frigöra handledaren från en del av dom vanliga arbetsuppgifterna så den kan ägna tid åt den som ska handledas. Det ska finnas tid för handledaren. Jag kan bidra till mer utbildning och strukturerat arbete inom föreningarna för att vara bättre förberedd inför sommarsäsong. Att det är ett åtagande. Kanske samverkan mellan ett antal föreningar och kommun. Om en feriearbetare går ut i föreningarna kanske föreningarna själva skulle kunna stå för viss del av handledningen. De lever i det de vet bäst. Antingen kan det vara att de arbetade timmarna/pengarna kan gå till föreningen för att göra arbetet attraktivare. Måste alla jobba dagtid? Sommarledighet lös med unga i 20 årsåldern.

16 Bättre inom kommunalt samarbete, tex KoF AME och inom KoF bidrag kultur ung biblo. Ordna att handledare alltid finns tillgänglig. Bädda för handledaren i god tid, hjälp till att formulera regler. Ge ett något förhöjt bidrag till den förening som sköter handledande bra. Coachning och uppmuntran av feriearbetaren. Utbildning innan av handledaren och alla parter. Bra om hen är specialist, en projektledare. Kontinuitet, tydliga ramar, bra introduktion, bra arbetsuppgifter, stötta. Bra introduktion, förväntningar/regler, handledarskap på plats, kontinuitet. Arbetsförmedlingen har sagt att jag måste vara på Arkivet. Annars är arbetet lätt så det blir inga bekymmer i och med att man kan variera uppgifterna. Ge egna korta projekt (personen kan sluta när som helst). Kontroll på närvaro etc. Tålamod och acceptans. Konfliktlösare. Civilkurage. Utbildning.

17 Kulturarvslyftet Kulturarvslyftet är ett kultur och arbetsmarknadspolitiskt program med syfte att kunna erbjuda utvecklande arbetsuppgifter inom kultursektorn för dem som varit frånvarande från arbetsmarknaden. Fram till idag har få verksamheter deltagit i Kulturarvslyftet, men en förhoppning finns om att kunna lösa den problematik som kantat programmet. Fråga: Hur skulle Kulturarvslyftet kunna bidra till att lösa handledarfrågan och/eller ge kontinuitet i processen på platser såsom arbetslivsmuseum? Finns andra lösningar (som inte innefattar Kulturarvslyftet)? Bidra med ditt perspektiv! Betala handledaren. Ger dock ingen kontinuitet, för kort tid, tveksam personal som kommer, dyrt, handledarkostnad, dränerar befintligt system. Bidra med medel till handledare. Handledarfunktionen skall ges ekonomiska resurser och är då oanvändbara både i arbetspolitiska och ungdomsintroduktion. Flexibilitet i regelverken hos AF och RAÄ som möjliggör lokala lösningar. Karlsborg. Vad händer efter 2014? För kortsiktigt, man måste tänka mer långsiktigt. Ge en särskild peng till kultur människorna i kommunerna för planering. Ge kommunerna exempel på bra projekt som kommer fram vid detta möte. Gör frågan angelägen och begriplig för samhället i stort, dvs. diskutera/definiera vad som är vårt kulturarv? Vilka föreningar/organisationer finns utanför arbetslivsmuseum. Kulturarv i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg i Göteborg ser annorlunda ut än i stadsdelar som är etniskt svenska. Handledarutbildningen bör kanske anpassas efter arbetsgrupp och målgrupp. Kulturarvslyftet behöver nog egen tid att utvecklas. Viktigast är att nå ut med information till anordnarna om Kulturarvslyftet. Anställ handledare inom ramen för Kulturarvslyftet. Mer pengar eller riv upp Kulturarvslyftet. Krångliga regler verkar vara uppbyggd enbart för stora (kommunala) aktörer. Jag ser inte att Kulturarvslyftet i sig kan bidra till handledarfrågan, då flera av de som är tilltänkta till projektet inte generellt har vare sig kulturhistorisk utbildning eller

18 yrkeserfarenhet. Istället behöver man kanske kunniga handledare till de som kommer ut i Kulturarvslyftet. Kulturarvslyft för svårt! Kommuner kan ta ansvar att samla in arbetsuppgifter och dela ut arbetstid som i Karlsborg. Kulturarvslyftsarbetarna behöver få egna handledare så det verkar omöjlighet att de skulle kunna vara egna handledare och stå för kontinuitet, då anställningen ska vara kort. För kultursektorn är Kulturarvslyftet ingen bra affär. Förändra de ekonomiska förutsättningarna. Kulturarvslyftet skulle kunna skicka någon som kan efterträda mig på arkivet, hel eller halvtid, någon måste besöka arkivet för att förstå storleken. Ändra de ekonomiska förutsättningar. Museerna och föreningarna måste alltid betala en viss lön/person. Detta har föreningarna inte råd med. Jämför med fas 3. Genom kommunen samarbete med föreningar. Få pengar direkt till projektgruppen á 8 personer. Tänk om det fanns potter med pengar just för handledartjänster som kan handleda feriepraktikanter, personer i arbetsmarknadsåtgärder, andra tex. dömda. Det vore bra investerade pengar. Vet ej om det skulle vara statliga, regionala, kommunala pengar. Ett kulturarvslyftsprojekt kan ge uppgifter till tex. feriearbetare via handledare. Att delta i Kulturarvslyftsprojekt kan skola en intresserad person till att senare bli handledare. Ej anpassat till det föreningssverige som ser ut som det gör. Kulturarvslyftet arrangera möten mellan möjliga handledarskap? Det måste finnas pengar även till själva anställningen! Så att mindre föreningar också kan anställa. Tror att många personer som tex. Är utförsäkrade för tex. Före detta utbrändhet skulle vara bra för i mindre föreningar. Och så har de mindre föreningarna sedan inte råd. Det är inte anpassat till små arbetslivsmuseer. De har ej varken pengar till värme eller handikapptoalett. Vi skulle behöva bygga om vår utställning. Då den ekonomiska biden kan vara ett hinder. Reg. Ta större ekonomiskt ansvar. Bredda målgruppen. Bredda perspektivet och personer som får ta del av kulturarvslyftet. Jobba gemensamt. Handledarfrågan den som kom på projektet? Handledare/mentorer inom företag, grannkommuner etc. Kommunen kanske ska hålla i detta?

19 Regionen har pengar till feriepraktiker inom vården. Avdela denna summa till att anställa handledare till arbetslivsmuseerna, då får vi fart på både KAL och AF får ut många behövande personer. Vinvin för alla. KAL behöver bredda målgruppen möjliga. Handledarfrågan: Måste finnas pengar till själva lönen. Kontinuitet: Inte tillfälliga bidrag/projekt utan fasta bidrag. Inte har verklighetsförankring, mindre organisationer, ideella organisationer har inga medel över för att täcka det som fattas i lönedelen. Kommuner skulle kunna ta på sig admin.ansvar med återigen fattas pengar. Detta är bara för stora institutioner. Riksantikvarieämbetet och arbetsförmedlingen skulle kunna tydliggöra hur man kan tänka: tex. att man behöver 5 st anställda inom kulturarvslyftet för att 1 handledare ska vara finansierad (5000kr/anst x5 = 25000kr)

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner

Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Tisdagen den 5 februari sågs vi på Rörstrands Center i Lidköping. Temat var Kompetensväxling med fokus på möjligheter för utveckling av kultur

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Snilleblixtarna i Sverige

Snilleblixtarna i Sverige Snilleblixtinformation Bakgrund Snilleblixtarna i Sverige är en ideell förening som bildades våren 2006. Syftet med föreningen är att sprida Snilleblixtkonceptet till så många grundskolor som möjligt runt

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND

HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND HANDLEDARUTBILDNING FÖR FÖRETAG TEKNIKCOLLEGE HALLAND STEG 1 Plats: Tid: PROGRAM Kl 08.00 08.30 Syfte, möjligheter och allmän information om Teknikcollege regionalt och lokalt Catarina Carlsson, processledare

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer