Partierna och korruptionsbekämpning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partierna och korruptionsbekämpning"

Transkript

1 Partierna och korruptionsbekämpning Transparency International Sverige vill inför valet uppmärksamma och skapa debatt kring frågor om korruption. Vi har därför skickat sju frågor till riksdagspartierna. Här återfinns svaren på samtliga frågor. 1. Vilka är ert partis tre högst prioriterade områden för korruptionsbekämpning? Vi anser att det viktigaste är att lägga grunden för ett hederligare Sverige genom att stärka det offentliga samtalet om god etik och grundläggande värden. Vi vill förbättra möjligheten till normöverföring mellan generationer genom att ge föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans med sina barn samt genom att satsa på skolans värde grundsarbete. Vi vill förändra processen kring regeringens utnämningar för att förhindra vänskapskorruption och en politisering av statsapparaten. Utnämningsprocessen ska präglas av öppenhet och det ska i efterhand vara möjligt att granska på vilka grunder som en utnämning gjordes. Vi vill förbättra förvaltningen av statliga och kommunala bolag. Det ska finnas en tydlig etisk policy för de företag som staten äger. Den så kallade formlösa styrningen ska upphöra för att gör det möjligt att granska regeringens bolagsförvaltning. Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ska skärpas så att även kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om särskild redovisning av offentliga stöd. Korruption ska bekämpas genom ett stärkt rättsväsende; en transparent utnämningsmakt samt minskade statliga monopol. Ändring av utnämningssystemet, bättre lagar och regler för upphandling och konkurrens utsättning av offentlig verksamhet samt etiska riktlinjer för beslutsfattare och politiker i utsatta positioner. Att verka för ökad öppenhet och insyn i den svenska statliga utnämningspolitiken. Att värna och stärka den svenska förvaltningsmodellen med sina självständiga. myndigheter gentemot de politiska beslutsfattarna. Inom de fastlagda ramarna ska den offentliga förvaltningen vårda sin professionalitet, sin autonomi, öppenhet, pluralism och medborgarorientering. Att verka för en statlig ekonomistyrning präglad av transparens, effektivitet, delaktighet och som utgår från medborgarnas intressen. Korruption skall inte förekomma i Sverige eller utanför Sverige när svenska företag eller myndigheter berörs. Självfallet bör korruption motarbetas även i alla andra fall men dessa ligger utanför vår påverkansmöjlighet. För vår del är det prioriterat att bekämpa korruption inom 1) den offentliga sektorn och 2) de delar av den privata sektorn som bedriver verksamhet som finansieras med skattemedel, exempelvis privat utförd äldreomsorg och missbruksvård, utbildningsverksamhet eller väg- och hus byggen. Skattebetalarna har rätt att få en offentlig service och myndighetsutövning som är lika för alla och där ingen kan köpa sig till förmåner eller dylikt. Ingen offentlig anställd tjänsteman eller politiker får någonsin misstänkas för att gå någon annans ärenden på grund av förmåner, gentjänster eller vänskapskorruption. Jäv skall därför bekämpas med kraft. Skattemedel får aldrig användas för att begå brott, såsom muta eller bestickning och därför får inte heller svenska myndigheter använda sig av dessa kriminella metoder utomlands. Vi anser vidare att 3) korruption måste bekämpas inom handel och näringsliv där små och medelstora företag och enskilda privat personer blir eller är beroende av större företag. Det får aldrig vara så att småföretagaren eller privat personen skall tvingas muta sig till kontrakt eller tjänster, som behövs för försörjningen och affärsverksamheten. Sverige räknas som ett av de minst korrupta länderna i världen. En viktig förklaring är vår långa tradition av öppenhet i den offentliga förvaltningen. Att alla dokument är till gängliga för allmänheten, om det inte finns särskilt skäl att hemlighålla enligt sekretess lagstiftningen, är nästan unikt i världen. Att slå vakt om den öppenheten är ett prioriterat område. Ett annat prioriterat område är att ha tydliga lagar, regler och offentliga institutioner som ser till att de efterlevs. Det görs både inom myndigheterna, men även av specialinstanser som till exempel den av Riksåklagaren inrättade enheten för bekämpande av korruption, Riksenheten mot korruption. Under 2005 har enheten handlagt drygt brottsmisstankar. Även Ekobrottsmyndigheten (EBM) arbetar aktivt med frågor som rör korruptionsbrottslighet.utöver FN:s korruptionskonvention har under den senaste 10-årsperioden utarbetats en rad internationella konventioner och instrument på området, bland annat inom ramen för EU, OECD och Europarådet. Sverige har anslutit sig till samtliga relevanta instrument och deltar aktivt i arbetet med de uppföljningsmekanismer som skapats i syfte att tillse att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden.även näringslivet har, och tar, ett stort ansvar för korruptions bekämpning. Internationellt verkar man bland annat genom International Chamber of Commerce (ICC). ICC har utarbetat vissa Rules of Conduct, med uppmaningar till såväl regeringar, internationella organisationer som privata företag att motarbeta mutor och korruption i alla sammanhang. I Sverige finns sedan 1923 den ideella organisa tionen Institutet mot mutor (IMM), vars huvudmän är Stockholms Handelskammare, Föreningen Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. IMM:s uppgift är att genom information och andra insatser förebygga att mutor och förmåner används i syfte att påverka beslut inom näringslivet och samhället i övrigt. Regeringen samarbetar med IMM till exempel i lagstiftningsfrågor. Alla myndigheter som arbetar med dessa frågor, exempelvis polisen, ekobrottsmyndigheten och flera andra måste samverka och få bättre resurser. Insynen i såväl offentliga som privata företag och institutioner bör förbättras genom förstärkt offentlighetsprincip. Meddelarskyddet skall förstärkas och gälla även i privata företag. 2. Vad bör göras för att komma tillrätta med korruption och maktmissbruk inom förvaltning av statliga myndigheter och bolag och inom kommunerna? Absolut viktigast är att få till ett maktskifte i höstens val. Inte för att dagens vänstermajoritet på något sätt är mer benägen att hemfalla åt maktmissbruk och korruption, utan för att makt med tiden korrumperar sig själv. Återkommande skiften vid makten är viktigt för att upprätthålla ett gott skydd mot maktmissbruk och korruption. Först och främst bör ovanstående faktorer fungera. Det måste också utkrävas ansvar för korruption i statens verksamheter. Arbetet för

2 att motverka korruption måste prioriteras i statens verksamheter och regeringen måsta öka sina kunskaper i frågan. Dels bör det införas ett kodifierat regelverk för hur politiker och tjänstemän i ledande befattningar hanterar tveksamma situationer med risk för jäv eller där korruptions misstankar kan uppstå. Att man som politiker inte bör tacka ja till en bostad ägd av en stiftelse för allmännyttiga ändamål, där ens partikamrater sitter i styrelsen är ett exempel. Dels bör revisionsfunktionen stärkas. Det gäller på både nationell och lokal nivå. Revision och uppföljning av fattade beslut måste få en ökad prioritet och starkare ställning. Folkpartiet har till exempel ansett att det finns risker med en politisk styrelse för Riksrevisionen. En tredje viktig sak är att värna meddelarfriheten i såväl förvaltningar som kommunala och statliga bolag. Det måste finnas en tydlig och klar dokumentation av beslut som fattas i bolagsstyrelser eller liknande forum, så att granskning och uppföljning i efterhand är möjlig. Genom ökade krav på öppenhet, transparens och dokumentation av all statlig och kommunal verksamhet samt genom tydliga mål- och kravformuleringar för statliga myndigheter. Detta möjliggör att i efterhand granska och säkerställa god kvalitet i den verksamhet och de beslut som fattats. Myndigheter måste dessutom bli bättre på att informera om sin verksamhet, myndighets utövning och bestämmelser som rör medborgarna. Informationsgivningen ska grunda sig i kravet på saklighet och opartiskhet. När korruption och maktmissbruk förekommer, så skall det alltid bekämpas. Annars försvinner allmänhetens förtroende för de offentliganställda och deras politiska ledning och allmänheten får mindre service, beslut och hjälp för sina pengar. Ett sätt att minska detta är att se till att offentlighetsprincipen tillämpas och fungerar, dvs. att alla handlingar som finns i myndigheterna registreras och finns tillgängliga för allmänheten. Då kan kvitton över inköp granskas, bjudmiddagar synas och överprissatta avtal kritiseras. Vårt mål är därför att alla statliga myndigheters handlingar på sikt skall finnas tillgängliga via internet för allmänheten och vi hoppas att kommuner och landsting följer efter. Kunskapen om offentlighetsprincipen måste öka hos alla politiker och offentliganställda. Tjänstemän och politiker som mutar eller låter sig mutas, skall förlora sitt arbete eller uppdrag. Den som inte kan förvalta förtroendet att hantera skattemedel på ett lagligt sätt, skall inte heller arbeta med det. Den statliga och kommunala revisionen bör få särskilda uppdrag att särskilt granska kommunal och statlig representation och representation där stats- och kommunanställda bjuds in. Dessutom bör särskilt granskas i vilken mån offentliganställda har bisysslor som kan skada deras förtroende eller göra att de skadar sin arbetsgivare. All representation för skattemedel skall redovisas särskilt och konsumtion av alkohol skall undvikas. En offentliganställd tjänsteman som har en bra lön är sannolikt inte lika benägen att låta sig mutas som en lågavlönad dito. Anställningsvillkoren måste därför vara sådana att de motsvarar villkoren för motsvarande arbete inom privat sektor. Offentliganställda skall inte kunna avsluta sin anställning och därefter omedelbart övergå till en konkurrerande privat verksamhet. Särskilt inte om lönen och anställningsvillkoren är bättre än i det kommunala eller statliga arbetet. Någon sorts karensperiod måste finnas. Detta gäller även politiker. Offentliganställa får inte ingå avtal med eller annars ha myndighets utövande relation med egna släktingar eller företag där egna släktingar är i ledande ställning. För att "komma till rätta" med något måste man ha belägg för problembeskrivningen. Att korruption eller maktmissbruk kan förekomma kan inte uteslutas, dock finns få dokumenterade exempel på detta. Dessutom bygger förutsättningen "korruption eller maktmissbruk" på att detta sker i samförstånd mellan flera, och ibland många, inbland ade. Att enskilda offentliganställda bryter mot olika former av regelverk är givetvis inte heller acceptabelt, men i de fall så sker blir det en fråga för de rätts vårdande myndighet erna att hantera. I den delegerade arbetsgivarpolitiken är det, i enlighet med Verks förordningen, myndighetschefen som ansvarar för att exempelvis förebygga korruption. Som stöd för detta arbete har under våren 2006 Finans departementet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) givit ut en vägledning om mutor och jäv. Meddelarskyddet skall stärkas och insynen skall öka. Media har en viktig roll när det gäller att granska det offentliga, medias möjligheter kringskärs genom att meddelar skyddet urholkas. Offentlighetsprincipen skall omfatta även statliga och kommunala bolag. 3. Vilka åtgärder behöver vidtas för att minimera korruption vid kommunal och statlig upphandling? Den offentliga förvaltningen måste präglas av öppenhet och en levande diskussion om de värden och normer som behöver vara vägledande för förvaltningens arbete. Det bör övervägas ifall de tjänstemän som handlägger upphandlingsbeslut bör omfattas av samma jävsregler som de beslutande politikerna. Dessutom måste det finnas tydliga riktlinjer för representation, bjudmiddagar och gåvor som är välkända inom hela organisationen. Starka kontrollåtgärder bör upprättas och staliga myndighetschefer och bolagschefer bör ges i uppdrag att analysera riskerna för korruption, bl a i samband med upphandling. Lagen om offentlig upphandling kan behöva ses över. Tydliga rutiner för upphandling och dokumentation av förfaranden är viktigt. Upp handlande chefer får inte ha något samröre med personer i ledningen för företag som deltar i upphandlingen. Verksamhetschefer i verksamheten som berörs bör inte heller ha det. Vid upphandlingar som är känsliga bör processen alltid skötas av någon annan, t.ex. av Statskontoret eller av en grannkommun ända fram till det är dags för den upphandlande enheten att fatta beslutet. Centerpartiet vill att stat, landsting och kommuner skall ha tydliga etiska och miljö mässiga riktlinjer för sin upphandling. Det är viktigt att all offentlig upphandling sköts effektivt och korrekt. Annars får inte skattebetalarna maximal nytta för sina skattemedel och avgifter. Utöver de åtgärder som ovan redovisats vill vi att den statliga och kommunala revisionen skall granska före komsten av under- eller överprissättningar i avtal, förekomsten av representation för offentliga inköpare med privata företag och förekomsten av presenter eller förmånliga erbjudanden till anställda vid offentliga inköpsfunktioner. Kunskapen om lagen om offentlig upphandling måste öka bland landets förtroendevalda, så att de bättre förstår och förmår utnyttja lagens fördelar, såsom att upphandla baserad på kvalitet i stället för pris, ta hänsyn till miljö- och sociala faktorer och arbetsrättsliga regler. Kopplas detta till en förstärkt kontroll av att de företag som lägger eller är intresserade av att lägga anbud, har betalat sina skatter, inte anställt svart eller brutit mot gällande diskriminer ings lagstiftning. Ja, då ökar sannolikheten för att ett hederligt företag vinner upp handlingen och att detta inte låter sig mutas eller mutar. Ett sådant företag har ju mycket att förlora på att bli upptäckt.

3 I den delegerade arbetsgivarpolitiken är det, i enlighet med Verksförordningen, myndighets chefen som ansvarar för att exempelvis upphandlingsförfaranden hanteras på ett professionellt sätt. Samma ansvar har naturligtvis landets kommuner. I Sverige går merparten av de upphandlingar som sker till på ett just sätt. För att minska eventuell korruption bör upphandlingar vara tillgängliga ex; via kommunens hemsida och när upphandlingen är klar skall det framgå vem som fått den. Problemet vi har i dag är inte korruption, utan att vi har för stora upphandlingar vilket försvårar för små företag att lämna anbud. 4. Ska det finnas etiska krav som omfattar korruptionsbekämpning för statliga penningplaceringar? Ja, vi anser att det är en självklarhet att staten genom sitt ägande och investeringar inte ska delta i verksamhet som sysslar med korruption, penningtvätt eller andra oetiska eller olagliga beteenden. Krav som skärper uppmärksamheten och motverkar korruption är bra. Ja, som en del av ett mer omfattande kodifierat etiskt regelverk för beslutsfattare och politiker på ledande positioner i statsförvaltningen. Ja, all statlig verksamhet bör omfattas av etiska riktlinjer. Ja, vi vill att staten skall använda sina medel för att befrämja företag som bedriver hederliga och lagliga verksamheter. Därför skall krav på korruptionsbekämpning finnas, liksom antidiskrimineringsklausuler m.m. Detta medför att statens medel inte skall placeras i företag, fonder eller institutioner som inte aktivt motarbetar korruption. Företag som är korrumperade eller där tecken på detta finns, skall visa att kraftfulla åtgärder vidtagits (ex. genom uppsägning av den mutade/bestickade), annars riskeras att staten förändrar sina placeringar. Det är en rimlig utgångspunkt. Gemensamma etiska krav för hela statsförvaltningen är emellertid svåra att genomföra praktiskt. Den uppenbara risken vore då att allt som inte fanns beskrivet i de gemensamma riktlinjerna skulle uppfattas som tillåtet. Istället måste riktlinjer utformas på varje myndighet utifrån respektive verksamhets behov. Detta för att säkerställa att relevanta krav gäller för varje enskild verksamhet. Ja, det kan mycket väl övervägas. 5. Hur bör utnämningsmakten utformas så att tjänstetillsättning på höga poster i offentlig förvaltning och rättsväsende är transparent? Vi vill ha en utnämningsprocess som präglas av öppenhet där varje steg dokumenteras och kan granskas i efterhand. Följande steg bör ingå i en ny regerings utnämnings politik: En kravprofil upprättas inför rekryteringen av ny generaldirektör eller motsvarande. Alla lediga tjänster ska utannonseras samtidigt som olika intressenter inbjuds att nominera personer. En bruttolista över sökanden upprättas i enlighet med kravprofilen och den fastlagda chefspolicyn. Ansvarigt departement tar fram en kortlista på tre till sex personer som genomgår intervjuer och erforderliga tester. Ansvarigt statsråd meddelar vilken kandidat statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna. Berört fackutskott i riksdagen erbjuds att ställa frågor till den person som föreslås bli utnämnd. Regeringen utnämner den person den finner bäst lämpad för tjänsten. Hela rekryteringsprocessen dokumenteras utförligt för att möjliggöra för riksdagen att granska den i efterhand. Ansökningshandlingar, testresultat och liknande beläggs med sekretess med hänsyn till den personliga integriteten och enskilds ekonomiska förhållande. Utnämningsmakten till såväl höga poster inom förvaltningen som till de högsta domartjänsterna bör genomsyras av transparens och vara mer öppen än vad den är i dag. Ett förslag är öppna utfrågningar av dem som föreslagits av en oberoende nämnd. Genom ett öppnare förfarande där det finns kravprofiler för de olika tjänsterna och alla högre chefstjänster vid statliga verk och myndigheter bör annonseras ut. En särskild enhet inom regeringskansliet ska sen vara med och välja bland de sökande och ge förslag till ansvarig minister vilka kandidater som bör intervjuas. Myndighetschefer och liknande bör utfrågas av berört riksdagsutskott innan tillsättning av regeringen är aktuell. Alla delarna i rekryteringsprocessen ska dokumenteras så att det kan granskas av riksdagen i efterhand. Centerpartiet och Allians för Sverige vill att utnämningspolitiken ska utformas på följande sätt: En kravprofil upprättas inför rekryteringen av ny generaldirektör eller motsvarande. Alla lediga tjänster ska utannonseras samtidigt som olika intressenter inbjuds att nominera En bruttolista över sökanden upprättas i enlighet med kravprofilen och den fastlagda chefspolicyn. Ansvarigt departement tar fram en kortlista på tre till sex personer som genomgår intervjuer och erforderliga tester. Ansvarigt statsråd meddelar vilken kandidat statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna. Berört fackutskott i riksdagen erbjuds att ställa frågor till den person som föreslås bli utnämnd. Regeringen utnämner den person den finner bäst lämpad för tjänsten. Hela rekryteringsprocessen dokumenteras utförligt för att möjliggöra för riksdagen att granska den i efterhand. Ansökningshandlingar, testresultat och liknande beläggs med sekretess med hänsyn till den personliga integriteten och enskilds ekonomiska förhållande. All tjänstetillsättning skall ske så offentligt som möjligt och endast förtjänst och skicklighet skall få ligga till grund för tillsättningarna. Att tillsättningar av höga statschefer och domartjänster kan ske på ett objektivt sätt och i offentlighet har såväl Norge som Storbritannien

4 visat. Därför skall det så kallade kallelseförfarandet, där tjänster besätts av de regeringen finner lämpliga men utan sedvanligt ansökningsförfarande, avskaffas och ersättas med ett ordinärt tillsättningsförfarade, där meriter vägs mot varandra och den sakligt mest och bäst meriterade alltid får den sökta tjänsten. I detta sammanhang är erfarenhet av politiskt arbete en merit bland andra. Sverige har fler än statsanställda. 200 av dessa anställningar sker i enlighet med regeringens chefspolicy. Förtjänst och skicklighet ligger till grund för regeringens utnämningar. För nuvarande ser den parlamentariskt sammansatta Grundlags utredningen över bland annat frågor relaterade till utnämningsmakten. Det är ännu för tidigt att spekulera i vad utredningen kan komma fram till i detta avseende. Denna fråga utreds för närvarande i grundlagsutredningen och vi vill avvakta de förslag som kommer. Dock kan sägas att det nuvarande systemet inte är bra och behöver förändras. 6. Ska det finnas en svensk lag om öppen redovisning av partiers och valkandidaters finansiering av politiska partier? Det är inte säkert att en lagreglering är den bästa lösningen. Som exempel kan man se på USA där varje skärpning av kampanjlagarna har lett till nya avarter vad gäller stöd till kandidater och politiska partier. Det är svårt att hitta en god avvägning mellan att å ena sidan bevara valhemligheten och å andra sidan motverka otillbörlig påverkan på den politiska processen. Vi vill i första hand utveckla den överenskommelse som finns mellan riksdagens partier. Det är viktigt att partierna eftersträvar en så stor öppenhet som möjligt såväl vad gäller redovisningen av ekonomiska bidrag som redovisning av materiella gåvor och hjälp med personella resurser. Lagstiftning är tämligen meningslös om det inte finns en resonansbotten av goda värderingar. Vi anser att valhemligheten för enskilda donatorer är viktig att bevara och att en sådan lagstiftning skulle äventyra detta. Det är inte uteslutet att lagen måste skärpas så att tydligare krav på öppen redovisning av partiernas finansiering och regler som begränsar hur mycket stöd de får ta emot av juridiska personer skapas. Men det bästa vore om de politiska partierna kunde åstadkomma större öppenhet genom frivilliga överenskommelser. Ja, Centerpartiet har verkat för att vi skulle ha en ny lag om öppen redovisning av partiers och kandidaters intäkter inför höstens val. Tyvärr var regeringen inte intresserad. Vi har dock valt att driva frågan genom självreglering, d v s genom att publicera valintäkter och utgifter på vår hemsida. Ja, det ska det. Miljöpartiet vill att alla bidrag från enskilda personer och företag skall redovisas och den lagstiftning som föreslagits i betänkandet om Allmänhetens insyn (jfr Utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter betänkande Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter [SOU 2004:22]) synes vara väl avvägt. Bidrag som överstiger kr skall därför redovisas på individ/företags nivå medan bidrag understigande kr kan redovisas i antal och omfattning. Även bidrag på annat sätt än genom pengar skall redovisas. Politiska partiers verksamheter skall inte styras av kommersiella intressen eller av intressen som ligger utanför partiets (såsom olika intresseföreningars eller enskilda personers) men genom samtal, debatt och diskussion kan det hända att av intresseorganisation, enskild eller företag framfört förslag så småningom omvandlas till att bli partiets åsikt eller förslag. Detta är en naturlig process men för att inte oklarheter skall uppstå om vilken relation som finns mellan organisationen eller den enskilde och partiet, måste en redovisning ske av bidrag m.m. Såväl väljarens som partimedlemmarnas ansvarsutkrävande riskerar annars att undermineras och förlora i vikt. För är det bidragsgivaren eller partiet som skall ställas till svars? Ja, vi är öppna för det, om vi inte kommer längre genom överenskommelser mellan partierna. Redan i dag finns en gemensam överenskommelse mellan partierna om att öppet redovisa partiernas inkomster. Vi vill skärpa de reglerna ytterligare så att givare som skänker mer än till exempel kronor till ett parti nämns särskilt i redovisningen. Det är förslag som tidigare förts fram i en statlig utredning. Lyckas vi inte komma överens om ett liknande förslag mellan partierna är vi beredda att driva det lagstiftningsvägen. Ja, men vi anser att enskilda personer ska kunna ge anonyma bidrag till politiska partier. 7. Hur skall Sverige arbeta med internationellt utvecklingssamarbete och bistånd till länder där korruption är utbredd? Biståndet måste kanaliseras så träffsäkert och transparent som möjligt. Därför ska Sverige inte ge budgetstöd till länder där korruption är utbredd. Vi anser att man istället bör samarbeta med enskilda organisationer och ge stöd till det civila samhället. Detta är ett effektivt sätt att bidra till ett demokratiskt synsätt och hjälpa till med byggandet av en demokratisk tradition. De enskilda organisationerna med sina ofta väl utbyggda nät verk har goda förutsättningar att se till att biståndsmedel når målen utan svinn och höga administrativa kostnader. Dessutom har de en närmare kontakt med medborgarna och kan göra dem mer delaktiga i samhällsdebatten och utvecklingen. Kristdemokraterna anser att bland annat rättsväsendet, utbildningssektorn och de offentliga institutionerna bör prioriteras i biståndsarbetet. Korruption, maktmissbruk, valfusk och andra former av antidemokratiska åtgärder måste bekämpas med ökad kraft. En större del av svenskt bistånd bör gå till direkt demokratifrämjande projekt. De centrala villkoren för svenskt bistånd ska vara stöd till rättsstaten, respekt för de mänskliga rättigheterna och utveckling av demokrati och marknadsekonomi. Granskningen av hur biståndsmedel används bör skärpas på motsvarande sätt som annan revision enligt ovan. Sverige bör aktivt arbeta för att öka korruptions bekämpningen och för ökad offentlighet inom de politiska strukturerna i mottagar länderna, som ett led i demokratibiståndet. Sverige får som biståndsgivare aldrig stå neutralt i en konflikt mellan demokrati och diktatur. Auktoritära diktatoriska system innebär att

5 en elit gynnas på de stora befolkningsgruppernas bekostnad. Utan en fri debatt, ett fungerande flerpartisystem och reella möjligheter för oppositionen att arbeta, är det svårt att förhindra ineffektivitet, korruption och nepotism i samhällsstrukturen och brott mot de mänskliga rättigheterna. Diskussionen om korruption i biståndssammanhang måste inledningsvis ses i rätt perspektiv - inte sällan flyttas fokus från de relevanta utvecklingsfrågorna, exempelvis skuldavskrivning, till en skuldbeläggande och ofta nog paternalistikt färgad exercis där alla utvecklingsländer per definition anses mer korrupta än rika länder. Denna för vrängda, men överraskande vanliga, syn måste först avvärjas innan en seriös och i sig välbehövlig agenda påbörjas, där transparens, anständiga lönenivåer och revision behandlas som ett generellt ideal som alla förvaltningar över hela jorden har att ständigt se över och bevaka. Girighet är ju tyvärr en allmänmänsklig åkomma. Det finns naturligtvis en risk att biståndet, genom att stora summor pengar kanaliseras, ökar korruptionen i en statsförvaltning - oberoende av korruptionens orsaker.korruptionen måste därför minimeras, genom ökad demokrati och ökad öppenhet, varför stöd till demokratiuppbyggnad har en viktig roll i biståndet. Olika vägar för att stävja korruption kan exempelvis vara krav på och ökat stöd till revision, samt låg tolerans då korruption uppdagas. Vid alltför dåligt fungerande statsförvaltningar är stöd via NGO:s (Non Governmental Organizations)en framkomlig väg, liksom åtgärder för en löne utbetalningsnivå som inte skapar incitament till lukrativa bisysslor, mutor, stölder etc. Diskussionen om management och effektivitet är i sig en del i utvecklingsagendan. Sverige har nolltolerans mot korruption inom biståndet. Det har vi av två skäl. För det första är korruption en av de underliggande orsakerna bakom fattigdom och hindrar fattiga människor att få makt och inflytande över sina egna liv. Dessutom är svenskt bistånd finansierat av svenska skattebetalare och ska precis, som all offentlig verksamhet, gå till den verksamhet de är avsedda för. Korruption inom biståndet är alltså en dubbel stöld, dels från svenska skattebetalare, dels från fattiga människor. Antikorruptionsarbete är därför en central del av Sveriges bidrag till kampen mot fattigdomen. Sverige ger på olika sätt stöd till uppbyggandet av institutioner som är centrala för god samhällsstyrning, som till exempel oberoende riksrevision, central förvaltning, kapacitetsuppbyggnad vad gäller offentlig finansiell styrning och stöd till civil samhället för att öka dess kapacitet att granska makthavare. Vi stödjer dessutom stärkandet av rätten till information och yttrandefrihet genom uppbyggandet av fria och oberoende medier. Därtill bidrar vi i kampen mot korruptionen genom att stödja internationella organisationer som till exempel Transparency International och genom stöd till arbetet med att ratificera FN:s konvention mot korruption. Vi har på senare tid också uppmärksammat korruptionsfrågor inom biståndet alltmer. Bland annat har Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, tagit fram etiska riktlinjer för den egna personalen och stärkt den interna kontrollen av hanteringen av biståndsmedel. En mycket viktig fråga som vi inte har någon enkel och effektiv lösning på. Viktigt med öppna redovisningar och uppföljning av biståndsarbetet, viktigt med tydlighet i arbetet. Vi ser dels korruption när själva biståndet används felaktigt dels den inhemska korruptionen. Här gäller det inte enbart demokratiska och öppenhetsaspekter utan man måste även se t.ex. behoven av rimliga löner för offentliganställda tjänstemän.

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet

Centerpartiet. Folkpartiet. Kristdemokraterna. Miljöpartiet. Moderaterna. Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet 1. Vilka är ert partis tre mest högprioriterade områden för korruptionsbekämpning där ni tänker lägga förslag till riksdagen under kommande mandatperiod? Centerpartiet - Att värdegrundsfrågor om korruption

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting

Kapitelrubrik. Korruption. i kommuner och landsting Kapitelrubrik Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2 2012 Första utgåva 2012 ISBN 978-91-980090-6-4 Copyright Grafisk design: Charlotte Bäckström Korruption i kommuner och landsting Rapport no.2

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Presentation av Gunilla Törnqvist på seminariet Öppna biståndet - Redovisning av uppdraget från biståndsminister Gunilla Carlsson.

Presentation av Gunilla Törnqvist på seminariet Öppna biståndet - Redovisning av uppdraget från biståndsminister Gunilla Carlsson. Presentation av Gunilla Törnqvist på seminariet Öppna biståndet - Redovisning av uppdraget från biståndsminister Gunilla Carlsson. Kolleger och vänner! Innan jag går in på vad jag sett och ser vill jag

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering

Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Ds 2013:31 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 1 1 O m r å d e 5 Område: Sidantal: Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet 24 KOMMITTÉ 5 - RÄTTSVÄSENDE, CIVILRÄTT, DEMOKRATI OCH INTEGRITET

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet

Kommitté 5 - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Centerpartiets partistämma 11 i Åre 41 1 2 3 Kommitté - Rättsväsende, civilrätt, demokrati och integritet Motioner Rättshjälp - Motion nr :1-:3

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund

SAKPOLITISKT PROGRAM 2011. Centerpartiets ungdomsförbund SAKPOLITISKT PROGRAM 2011 Centerpartiets ungdomsförbund 5 10 15 1. Demokrati Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla.

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

1.1 Statsskick och demokrati

1.1 Statsskick och demokrati 5 10 15 Det finns olika sätt att lösa gemensamma problem. För oss i Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) är demokrati det enda acceptabla. Endast genom demokratiska lösningar kan folket göra sin röst hörd

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet

Myndighetsutövning på entreprenad. En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet Myndighetsutövning på entreprenad En rapport om privata bolag i myndigheters kärnverksamhet Fackförbundet ST maj 2012. Referens: Dag Andersson, förbundssekreterare: 070-717 29 39 dag.andersson@st.org Författare:

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan?

Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? ESV 2006:15 Effektivare statlig verksamhet med privat medverkan? om konkurrensutsättning och styrning av offentlig verksamhet i privat regi FÖRFATTARE: Ann-Kristin Sjöström (projektledare), Ingemar Eriksson,

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD

VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD VÄGLEDNING till FRAMGÅNG PMI UPPFÖRANDEKOD Brev från vår VD Kära kollegor, Det är med stor glädje jag delar ut PMI:s Vägledning till framgång som uppdaterar och ersätter vår Uppförandekod. Denna vägledning

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer