Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster"

Transkript

1 Vad kan havet ge oss? Östersjöns och Västerhavets ekosystemtjänster rapport 5937 februari

2 I sitt arbete Oeconomica naturae (Naturens ekonomi) påpekade Carl von Linné att om vi brydde oss mer om naturvetenskapen, skulle vi lägga märke till fler och större under i naturen, och det skulle kunna bidra mycket till förbättringen av vår ekonomi. Beställningar Ordertel: Orderfax: E-post: Postadress: CM Gruppen AB, Box , Bromma Internet: Naturvårdsverket Tel: , fax: E-post: Postadress: Naturvårdsverket, SE Stockholm Internet: ISBN ISSN Naturvårdsverket 2009 Tryck: CM Gruppen AB Omslag: Johan Resele/Global Reporting Foto: När ingen annan bildkälla anges: Johan Resele Global/Reporting Den engelska versionen av den här rapporten heter What s in the Sea for Me. Ecosystem Services of the Baltic Sea and Skagerrak, ISBN och kan laddas ner från 2

3 Förord Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att sammanställa information om samhällsekonomiska effekter av människors påverkan på Östersjön och Västerhavet. Katrin Zimmer, Naturvårdsverket har varit projektledare. Målgrupper för denna rapport är politiker och andra beslutsfattare i länderna runt Östersjön. Syftet har varit att samla och beskriva befintlig litteratur om det samhällsekonomiska värdet av havets ekosystemtjänster hur Östersjön och Västerhavet påverkas samhällsekonomiskt om inga åtgärder vid tas jämfört med om åtgärder vidtas kostnader för och vinster av åtgärder som behövs för att det samhällsekonomiska utfallet ska bli så gynnsamt som möjligt. Uppdraget Samhällsekonomisk havsinformation omfattar, förutom denna rapport, sju underlagsrapporter som listas i bilaga 1. Forskare och andra kolleger i östersjöländerna, särskilt Finland, har också bidragit med information och forskningsresultat. Stockholm i februari 2009 Naturvårdsverket 3

4 4

5 Foto: henrik trygg 5

6 Innehåll Vad kan havet ge oss? Sammanfattning och slutsatser 7 1. Inledning Regeringsuppdraget Underlagsrapporter Samarbete med alla Östersjöländer Syntesrapport Havets ekosystemtjänster Fyra sorters ekosystemtjänster De flesta ekosystemtjänster är hotade Vad är på väg att hända? Ekosystemtjänsternas ekonomi Övergödning Fiske Turism och rekreation Miljöfarliga ämnen Främmande arter Oljeutsläpp och nedskräpning Behov av fortsatt forskning Underlagsrapporter från delprojekten inom Naturvårdsverkets uppdrag Samhällsekonomisk havsinformation. 38 6

7 Vad kan havet ge oss? Sammanfattning och slutsatser Alla de människor som bor runt Östersjön och Västerhavet förknippar haven med stora värden. Det handlar bland annat om fiske, kultur, rekreation och turism. Det handlar också om biologisk mångfald och havets förmåga att rena föroreningar. Vi har kunskapsluckor. Samtidigt vet vi att värdet av havens många tjänster vida överstiger kostnaderna för att bevara dem. Kunskapsluckorna till trots pekar allt på att det samlade värdet av havens ekosystemtjänster är så högt att vi inte har råd att låta dem gå förlorade. Vi måste agera nu. Vad kan havet ge oss? är en syntesrapport från Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Samhällsekonomisk havsinformation. Rapporten beskriver vad vi hittills vet om de samhällsekonomiska konsekvenserna av människors påverkan på Östersjön och Västerhavet. Vad kostar det om inga ytterligare åtgärder genomförs, jämfört med om åtgärder genomförs? Denna inventering av kunskap kan bidra till underlaget för de samhällsekonomiska bedömningar som alla östersjöländer arbetar med när det gäller sina åtaganden i Baltic Sea Action Plan (bsap). Denna typ av bedömning ingår även som en viktig del i eu:s marina direktiv. Utgångspunkten för uppdraget Samhällsekonomisk havsinformation är havets ekosystemtjänster, dvs. de varor, tjänster och processer som naturen erbjuder människan. Tjugof yra olika ekosystemtjänster behandlas och nästan alla är beroende av varandra. Kulturella ekosystemtjänster erbjuder rekreation, såsom möjligheten att ta en simtur och estetiska värden som att njuta av natursköna vyer. De bidrar till utbildning och vetenskaplig information. Havets producerade ekosystemtjänster inbegriper fisken och skaldjuren vi Foto: jeppe wikström fångar, men också möjligheten att utnyttja vågornas energi. Nästan samtliga tjänster är direkt beroende av de stödjande och reglerande ekosystemtjänsterna som mångfald, livsmiljö och biologisk reglering. Även om många av ekosystemtjänsterna är långt ifrån outtömliga tas de vanligtvis för givna. Det kostar till synes ingenting att använda dem vilket resulterar i att de ofta överutnyttjas. De flesta ekosystemtjänster är idag hotade. Bland de 24 ekosystemtjänster som beskrivs är det bara tio som fungerar väl i Östersjön. Sju är svårt hotade, bland dem fyra av de sex stödjande tjänsterna; det gäller näringsväven, den biologiska mångfalden, arternas livsmiljö och Östersjöns resiliens, dvs. förmågan att återhämta sig. Tillförseln av näringsämnen kan minska i framtiden, men synbara effekter märks sannolikt först efter flera 7

8 årtionden. Överexploatering av de kommersiellt mest intressanta fiskarterna utgör ett hot mot hela ekosystemet. Detta är samtidigt det område som har störst potential för snabba förbättringar. Framtida hot mot många av ekosystemtjänsterna är effekter av klimatförändringar, bland annat försurning av havsvattnet, och att allt fler främmande arter riskerar att förändra balansen i Östersjön och Västerhavet. Det snabbt ökande antalet sjötransporter medför ökad risk för oljeutsläpp och större oljeolyckor. Insikten om att kemiska ämnen och föreningar är farliga för miljön ökar ständigt, dessutom identifieras hela tiden nya spridningsvägar. Trycket på exploatering för olika ändamål medför att konkurrensen om utrymme hårdnar. Detta leder sammantget till en osäkerhet om den samlade effekten av många hot och risker, vilket bör tas i beaktande. Hoten mot Östersjön och Västerhavets ekosystemtjänster finns väl beskrivna, inte minst i helcom:s handlingsplan för Östersjön (bsap). Med nuvarande kunskap går det ofta att ange vilken påverkan olika industrier och branscher har på ekosystemtjänster. Beskrivningar av vad haven ger oss, uttryckt i samhällsekonomiska termer, är dock desto mer sällsynta. Likaså beräkningar av vad det kostar att dröja med nödvändiga åtgärder. Den största kända negativa påverkan idag mot Östersjöns ekosystemtjänster är övergödning och utfiskning. Inom dessa områden finns också flest ekonomiska studier; studier som visar att åtgärder inte bara är nödvändiga för att upprätthålla ekosystemtjänster utan dessutom samhällsekonomiskt lönsamma. Det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att stoppa övergödningen i Östersjön, i enlighet med ett av målen i bsap. Modellberäkningar och värderingsstudier indikerar en vinst totalt för alla länder, på drygt två miljarder euro per år, men det finns stora skillnader mellan de olika östersjöländerna. När det gäller Östersjöns möjligheter att producera mer fisk har det svenska Fiskeriverket pekat ut nio samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder för att stoppa utfiskningen. Bland dessa ingår att minska fiskeflottans kapacitet och att ändra regler för hur fisket får gå till. Enligt en beräkning skulle lägre torskkvoter snabbt kunna ge resultat i form av ökade fångster. Uppdraget Samhällsekonomisk havsinformation bygger på samarbete med forskare och experter i alla Östersjöländer. I en av de sju underlagsrapporterna har ländernas representanter identifierat de viktigaste forskningsbehoven för att öka kunskaperna inom Östersjömiljöns ekonomiska värden. I flera av de andra underlagsrapporterna ges ytterligare förslag på kunskap som behöver tas fram. Naturvetenskaplig forskning behövs om hur ekosystemtjänsterna är uppbyggda och samverkar, utveckling av modeller, analys av osäkerheter och risker samt om kostnader för olika åtgärder. Inom områden där behov och effekter är relativt kända behövs utveckling av styrmedel. Statsvetenskapliga studier kan analysera förutsättningar för att genomföra internationella överenskommelser i olika länder. Inom samtliga områden behövs ett ytterligare utvecklat samarbete mellan östersjöländerna för att få fram data och modeller som länderna kan ställa sig bakom och som ger underlag för nya beslut. 8

9 Foto: Kustbevakningen Övergödningens effekter blir direkt synliga under korta perioder när algblomningen blir rabarbersoppa i vissa kustområden, men övergödningens problem finns hela tiden under ytan. För mycket av näringsämnena kväve och fosfor når havet från framför allt jordbruksmark och avlopp. Produktionen av växtplankton blir för stor, siktdjupet försämras, nedbrytningen förbrukar mycket syre, vilket leder till områden med döda havsbottnar. Ökat intresse för havsmiljön inom EU och internationellt Utfiskning, stora oljeutsläpp och övergödning har medfört att havsmiljöfrågorna de senaste tio åren har kommit högre på dagordningen inom både eu och i det internationella samarbetet. De senaste åren har havsmiljö, risken för klimatförändringar och globaliseringen ytterligare ökat intresset för havsfrågorna. De fem viktigaste organisationerna för samarbetet i våra havsområden är helcom (Helsingforskommissionen som omfattar Östersjön), ospar (Oslo-Paris-kommissionen som omfattar Nordostatlanten), eu, imo (fn:s globala sjöfartsorganisation) och ices (Internationella havsforskningsrådet som omfattar norra Atlanten, inklusive Nordsjön och Östersjön). Inom några av dessa har konventioner tagits fram. De marina konventionerna var från början främst inriktade på föroreningar. Så småningom vidgades arbetet till att även omfatta naturvårdsfrågor och senare även hållbar utveckling. eu-länderna har samordnade regelverk för jordbruk och fiske. eu:s första marina direktiv, som behandlar havsmiljöfrågor, trädde i kraft 2008, och utgår från EU:s marina strategi, som kom några år tidigare. Ett förslag till maritim politik, inriktad på sjöfart och fiske, håller på att behandlas inom eu. Under 2009 kommer eu att presentera en Östersjöstrategi med målen ekonomisk tillväxt, utvecklad infrastruktur, höjd säkerheten och förbättrad miljö. Miljöministrarna inom helcom och ospar antog 2003 en deklaration om att de båda kommissionerna ska samarbeta med varandra och med eu. Deklarationen tar upp ekosystemansatsen, eu:s marina strategi, bevarande av biologisk mångfald, samt fiskets och sjöfartens miljöeffekter. 9

10 Presenteras Baltic Sea Action Plan Nationella planer inlämnade Marina direktivet Fastställande vad god miljöstatus är Baltic Sea Action Plan Revidering av BSAP Marina direktivet EU s Östersjöstrategi Åtgärdsprogram framtagna Baltic Sea Action Plan Åtgärder igångsatta Marina direktivet God miljöstatus uppnådd Baltic Sea Action Plan God miljöstatus uppnådd diagram: annika röhl EU s Maritima politik Habitatdirektivet Lägesrapport Konventionen om biologisk mångfald Utvärdering av det marina arbetsprogrammet Nationell rapportering om bevarande status Ramdirektivet för vatten Första åtgärdsprogrammet genomfört Ramdirektivet för vatten God miljöstatus uppnådd helcom:s handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) beslutades i november Målet är att Östersjön ska vara opåverkat av övergödning, ostört av miljögifter, ha en miljöanpassad sjöfart och en väl bevarad biologisk mångfald. I beslutet om bsap ingår också att helcom-länderna vill att Östersjön ska vara pilotområde för att genomföra eu:s marina direktiv. eu-beslut är bindande för medlemsländerna, till skillnad från beslut i konventionerna som är rekommendationer. Enligt den marina strategin ska eu:s havsområden ha uppnått god miljöstatus till år Det är samma år som gäller för målen i bsap, vars handlingsprogram med ca 150 åtgärder ska vara igångsatta senast eu:s ramdirektiv för vatten anger att sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha god ekologisk status senast år I syfte att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt möjligt och med hänsyn tagen till staternas möjligheter härtill. Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring. Ur i Riodeklarationen, FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) (1992) Andra eg-direktiv som påverkar Östersjön och Västerhavet är avloppsvattendirektivet, nitratdirektivet, den gemensamma jordbrukspolitiken (cap), den gemensamma fiskeripolitiken (cfp), habitat- och fågeldirektiven samt kemikalielagstiftningen i eg-förordningen reach och eu:s rekommendation om integrerad förvaltning av kustområden. 10

11 Östersjön och avrinningsområdet ÖSTERSJÖN Östersjöns yta är km 2, vilket är nästan är lika stort som Sverige. Avrinningsområdets yta är ungefär 1,7 miljoner km 2. Det betyder att Östersjön får vatten från floder i ett avrinningsområde som är fyra gånger större än själva havet ett avrinningsområde där det bor 90 miljoner människor. Det bräckta vattnet i Östersjön är en blandning av havsvatten från Nordsjön och sötvatten från floderna. Salthalten i ytvattnet varierar från ungefär 2 procent i Kattegatt till 0,1 0,2 procent i nordligaste Bottenviken och ostligaste Finska viken, jämfört med 3,5 procent i de öppna haven. Det tar år att byta ut Östersjöns vatten via Öresund och Lilla och Stora Bält. Östersjön är ett grunt hav. Medeldjupet är cirka 55 meter, och som djupast är Östersjön 459 meter (Landsortsdjupet i Stockholms skärgård). Bara ett fåtal arter kan leva i bräckt vatten, och de är mer känsliga för förändringar än salt- och sötvattensarter. Skarpsill, torsk och sill/strömming är de vanligaste fiskarterna. I Östersjön finns också lax, gädda, abborre, gös, flundra, sandskädda, piggvar och ål. VÄSTERHAVET I havsvatten kan fler arter leva. Västerhavet består av Skagerrak och Kattegatt. I Skagerrak är salthalten cirka 3,5 procent, vilket är samma halt som i det öppna Atlanten. Skagerrak har ungefär djurarter, vilket är tio gånger fler än i Östersjön. Det finns omkring 130 fiskarter längs Bohuskusten i Sverige. Havsbottnen utgör livsmiljön för flera hundra sorters alger och flera tusen djurarter. Östra Skagerrak är påverkat av brackvatten från Kattegatt och Östersjön. Källa: Stockholms Marina Forskningscentrum 11

12 Foto: danne eriksson

13 Inledning Regeringsuppdraget Naturvårdsverket har tagit fram denna rapport på uppdrag av den svenska regeringen. Uppdraget Samhällsekonomisk havsinformation inspirerades av Sternrapporten 1, som år 2006 presenterade en analys av klimatförändringens ekonomi. Syftet med regeringsuppdraget är att utifrån tidigare studier och rapporter på ett pedagogiskt sätt beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna av människors påverkan på Östersjön, Västerhavet och deras kustområden. Vad händer om inga ytterligare åtgärder genomförs, jämfört med om åtgärder genomförs? I uppdraget ingår att F belysa samhällsekonomiska värden, t.ex. av ekosystemtjänster som är beroende av Östersjöns och Västerhavets vattenkvalitet och som utan ytterligare åtgärder minskar eller går förlorade. F bedöma kostnaderna för de åtgärder som behövs för att minimera de samhällsekonomiska förlusterna. F beräkna den samhällsekonomiska vinsten av föreslagna åtgärder. F redovisa kunskapsluckor i underlaget Underlagsrapporter Arbetet med att samla in befintligt material resulterade i sju underlagsrapporter under åren 2007 och 2008, skrivna på uppdrag av Naturvårdsverket. Denna syntesrapport sammanfattar underlagsrapporterna, som behandlar: F de ekosystemtjänster vi får från Östersjön och Västerhavet, hur de hänger ihop, om de är hotade och hur 1. The Economics of Climate Change the Stern Review av Nicholas Stern, publicerad i oktober vi kan stödja dem (Ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak, Kajsa Garpe, Report 5873). F en sammanställning av de värderingsstudier som hittills har gjorts av dessa ekosystemtjänster (The economic value of ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak Existing information and gaps of knowledge, Linus Hasselström, och Tore Söderqvist, Enveco Miljöekonomi AB., Stockholm, Report 5874). F trender och tänkbar utveckling av Östersjön och Västerhavet, om inget görs (Trends and scenarios exemplifying the future of the Baltic Sea and Skagerrak Ecological impacts of not taking action, Martina Kadin, Baltic Nest Institute/Stockholm Resilience Center, Report 5875) F en litteraturgenomgång av kostnaderna för att förbättra miljötillståndet (The costs of environmental improvements in the Baltic Sea and Skagerrak A review of the literature, Katarina Elofsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Report 5876). F en beräkning av kostnader och nytta med att minska övergödningen, utifrån tillgänglig information (Costs and benefits from nutrient reductions to the Baltic Sea. Ing-Marie Gren, Report 5877). F intervjuer med företrädare för turistnäringen i de olika östersjöländerna (Tourism and recreation industries in the Baltic Sea area How are they affected by the state of the marine environment? An interview study. Linus Hasselström, Enveco Miljöekonomi AB., Stockholm. Report 5878). 13

14 F samhällsekonomiska studier om fiske (Economic information regarding fiseries. Fiskeriverket, Johanna Andréasson. Report 5879.) 1.3. Samarbete med alla Östersjöländer Underlagsrapporterna är skrivna på engelska eftersom experter från samtliga Östersjöstater har involverats i arbetet. Berörda myndigheter i Östersjöländerna har fått möjlighet att lämna synpunkter. Via ländernas representanter i helcom (Helsingforskommissionen) har länderna också erbjudits att delta i en referensgrupp. Alla länder har löpande informerats och dessutom bjudits in till två arbetsmöten. Länderna har också direkt medverkat i arbetet med rapporterna om värderingsstudier respektive intervjuundersökningen inom turistnäringen. Naturvårdsverket har haft ett nära samarbete med berörda aktörer i Finland, eftersom finska regeringen fördelat ett motsvarande uppdrag. Naturvårdsverket har kunnat inkludera slutsatserna från den finska förstudien 2 i denna syntesrapport Syntesrapport Ett utkast till denna rapport, syntesrapporten, har varit ute för synpunkter till 57 instanser, bl.a. vattenmyndigheter, Samhav och Havsmiljörådet i Sverige. Monetära belopp i syntesrapporten anges i 2007 års prisnivå, utifrån årsgenomsnittligt konsumentprisindex i respektive land, och i euro, enligt växelkursen i respektive land den 1 januari Kunskapskällor som inte ingår i underlagsrapporterna anges i fotnoter. I kapitel 2 beskriver vi de värden vi får från Östersjön och Västerhavet uttryckt i ekosystemtjänster samt hur dessa tjänster hänger ihop, om de används på ett hållbart sätt eller om de är allvarligt hotade. I kapitel 3 behandlas ekosystemtjänsternas ekonomi, utifrån den kunskap som finns för närvarande. Slutsatser och behovet av att ta fram mer kunskap behandlas i ett avslutande kapitel. Flera personer som har arbetat med underlagsrapporterna ingår också i den grupp forskare och experter som ansökt om att genomföra en större studie, Balticstern The Economics of the State of the Baltic Sea pre-study assessing the feasibility of a cost-benefit analysis of protecting the Baltic Sea ecosystem, ett samarbete mellan MTT (forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Finland, SYKE (Finlands miljöcentral), Helsingfors universitet och Finlands marina forskningsinstitut. 3. Baltic Systems Tool for Ecological-economic evaluation a Refined Nest-model 14

15 Havets ekosystemtjänster 2 Ekosystemtjänster är de varor, tjänster och processer som naturen erbjuder människan. Fisken vi fångar är en ekosystemtjänst lika väl som nedbrytningen av miljögifter i havsbottnarnas sediment, rent vatten att simma i eller vågenergin. Trots att många ekosystemtjänster är långt ifrån outtömliga, tas de ofta för givna. Definitionen av ekosystemtjänster utgår från fn:s Millennium Ecosystem Assessment 4 (ma). Åren var 1360 forskare och andra experter involverade i arbetet med att göra en bedömning av jordens ekosystem och de tjänster som de gör oss. I ma konstateras att På global nivå har människor förändrat jordens ekosystem mer de senaste 50 åren än under någon annan tid i historien. Enligt ma håller ungefär 60 procent av de ekosystemtjänster som stöder livet på jorden på att förstöras eller används på ett ohållbart sätt. Det handlar t.ex. om färskvatten, fiske, naturlig reglering av luft- och vattenkvalitet, klimat och förmåga att läka sjukdomar. ma varnar för att de skadliga följderna av denna försämring kan bli betydligt värre inom de närmaste 50 åren. Med utgångspunkt från ma och Sternrapporten har eu-kommissionen och Tyskland tagit fram The Economics of Ecosystem Biodiversity, 2008, i ett projekt som ska pågå till hösten Rapporten tar upp prissättningen av ekosystemtjänster och svårigheterna förknippade med detta. I likhet med Sternrapporten behandlas även den etiska frågan om att lämna över en hållbar miljö till kommande generationer. I detta kapitel, som huvudsakligen bygger på rapporterna 5873 och 5875, beskriver vi ekosystemtjänsterna från Östersjön och Västerhavet och om de används på ett hållbart sätt eller om de är allvarligt hotade. Ekosystemtjänster kan också vara underutnyttjade och skulle kunna förse människorna och samhällsekonomin med mer varor och tjänster än vad som sker idag. Vad är ett ekosystem? Ett ekosystem har inga bestämda gränser. Det är ett komplicerat system, en ekologisk enhet av människa, växter, djur, svampar och mikroorganismer i samspel med sin omgivning. En enda sjö, ett vattendrag eller en hel region kan räknas som ett ekosystem. Alla beskrivningar av ett avgränsat ekosystem görs i medvetande om att detta ekosystem i sin tur är beroende av angränsande ekosystem. Grunden för de flesta ekosystem är fotosyntesen, dvs. att med hjälp av solenergi omvandla koldioxid till syre och sockerarter. Foto: tomas lundälv 4. Se vidare 15

16 2.1. Fyra sorters ekosystemtjänster De marina ekosystemtjänsterna kan delas in i producerande, kulturella, stödjande och reglerande tjänster, dvs. den indelning som används i fn:s millennierapport om att värdera ekosystem (The Millennium Ecosystem Assessment). Sammanlagt identifieras 24 marina ekosystemtjänster. Dessa tjänster hänger ihop. En producerande ekosystemtjänst som fisk och en kulturell tjänst som turism värderas ofta i ekonomiska termer. Däremot värderas sällan stödjande ekosystemtjänster som produktionen av växtplankton eller reglerande tjänster som nedbrytningen av miljögifter, vilka är förutsättningar för t.ex. fiske. Producerande ekosystemtjänster: F Livsmedel fisk, skaldjur, alger, m.m. F Råvaror sand, stenar, olja, alger, dricksvatten, industrivatten F Energi vågenergin F Utrymme och vattenvägar för sjöfart och vindkraftverk F Kemikalier i medicin, bioteknik, kosmetika F Utsmyckningar snäckor, drivved, bärnsten F Genetiska resurser arvsanlag Stödjande ekosystemtjänster: F Biogeokemiska kretslopp omsättningen av näringsämnen (kväve och fosfor), kol och syre, inklusive vattenomsättningen F Primärproduktion produktion av växtplankton och alger utifrån solljus och näringsämnen (fotosyntesen) som är grunden för allt liv F Näringsvävens dynamik vem äter vem? Uppbyggnaden av näringskedjan från det att växtplankton bildas till att döda djur och växter bryts ner F Biologisk mångfald variationen av växter, djur och andra organismer på alla nivåer F Livsmiljö alla arters olika livsmiljö som är förutsättningar för att en art ska utvecklas och fortleva, t.ex. sjögräsängar som fiskyngel kan gömma sig i F Resiliens förmågan att klara förändringar, ekosystemens motståndskraft och möjligheter att återhämta sig Reglerande ekosystemtjänster: F Påverkar klimat och luftkvalitet upptag av koldioxid och kväve och produktion av syre. Sammantaget är världshaven en större syreproducent än regnskogarna F Sedimentbevarande bindning av sediment genom vegetation motverkar risken för erosion F Minskad övergödning överskott av kväve och fosfor kan omsättas av organismer, inte minst musslor F Biologisk reglering en organism reglerar överflödet av en annan och upprätthåller balansen mellan olika arter. En art kan också skapa förutsättningar för en annan, t.ex. genom att beta rent på hårda bottnar och därmed skapa förutsättningar för blåstång att fästa mot stenen F Reglering av föroreningar miljöfarliga ämnen kan brytas ner eller lagras i sediment. Genom inlagring i sediment omsätts temporärt inte miljögifter längre i ekosystemet Kulturella ekosystemtjänster: F Rekreation turism, bad, båtsport, sportfiske och fågelskådning F Estetiska värden skönhetsupplevelser och tystnad (så när som på havsbrus och fågelläten), klart vatten. F Vetenskap och utbildning miljöstudier för alla åldrar, forskningsmaterial, underlag för museer och akvarier F Kulturarv historiska vrak, fornfynd, kustsamhällen, fiskelägen och kurorter F Inspiration inspirationskälla för konst, litteratur, musik, film och reklam F Naturarv etisk omsorg från förfäder till kommande generationer 16

17 Illustration: Annika Röhl O2 Stöd H2O N2 P Rekreation ande ler eg R Pro ducerande B io l ogisk mångfald Genetiska resurser Livsmedel Sedimentbevarande Minskad övergödning Utrymme och vattenvägar Näringsväv GAR BIOGE AKVARIUM lla Vetenskap och utbildning re Naturarv Resiliens Kultu CO2 H2O Inspiration OKEMISKA O2 CO2 KRETSLOPP Livsmiljö L U F T- O C H K L I M AT R E G L E R I N Estetiska värden jande Utsmyckningar Energi Kemikalier Kulturarv Biologisk reglering Råvaror Reglering av föroreningar PRIMÄ R P R O D UK TIO N Källa: Rapport 5873 Ekosystemtjänster är de varor, tjänster och processer som naturen erbjuder människan och som är nödvändiga för människors överlevnad, välfärd och samhällsutveckling. De olika processerna under ytan samverkar och är förutsättningar för att skapa samhällsekonomiska vinster. 17

18 Värden vi får från havet När vi tänker på tjänster som haven ger oss kanske vi först tänker på livsmedel som fisk och på möjligheten att kunna bada men haven ger oss så mycket mer som många av oss värderar högt utifrån både ekonomiska, kulturella och etiska värderingar. Kulturella ekosystemtjänster erbjuder rekreation och möjlighet att njuta av natursköna vyer. De bidrar till utbildning och vetenskaplig information och till vårt kulturarv. Böcker, filmer, målningar, folklore, musik, arkitektur och reklam använder gärna motiv från kust och hav. Skagenmålarna inspirerades av havet och ljuset på Danmarks norra kust. Turism, om den utövas med hänsyn till naturen kan också bidra till hållbar utveckling på lokal, regional och nationell nivå. Det bygger på att det finns rena stränder att åka till eller klart vatten att bada eller segla i. Havet har dessutom alltid varit en väg för handel och kulturutbyte. Havets miljö stimulerar också både barn och vuxna att lära sig mer om miljö i allmänhet. Alla länder runt Östersjön är engagerade i att öka människors kunskaper om det marina ekosystemet. I detta ingår skolutflykter, museer, naturrum, akvarier, forskning och seminarier. Sådana aktiviteter skapar också många arbetstillfällen. Östersjön och Västerhavet är också utgångspunkt för många forskningsinsatser. Forskarna studerar forntida kustlinjer, fossil och geokemiska förändringar i sedimentkärnor för att bättre förstå hur miljön har förändrats. Då kan de bli bättre på att förutspå förändringar i framtiden. Havets producerande ekosystemtjänster innehåller mer än fisk och skaldjur. Marknaden för hälsokost baserad på råvarorna alger och sjögräs expanderar. Alger från havet kan användas som gödningsmedel och finns ofta i livsmedels- och kosmetisk industri som förtjockningsmedel i krämer. Produkter från alger, kelp och rödalger finns i glass, schampo, målarfärg, tandkräm, yoghurt och mat för husdjur. Foto: per magnus persson/johnér bildbyrå De producerande ekosystemtjänsterna som fisk, skaldjur, sand, industrivatten och bärnsten är välkända. Tekniken att omvandla havsvatten till dricksvatten är relativt ny och efterfrågan växer. Det finns ungefär avsaltningsanläggningar i Stockholms skärgård. Ju renare havsvatten, desto säkrare kvalitet 18

19 Vågornas sång Det är vi, vi vågorna, som vagga vindarne till vila! Gröna vaggor, vi vågor. Våta äro vi, och salta; likna eldens lågor; våta lågor äro vi. Släckande, brännande, tvättande, badande, alstrande, avlande. Vi, vi vågorna, som vagga vindarne till vila! Foto: Nationalmuseum August Strindbergs dikt Vågornas sång och hans tavla Svartsjukans natt. Var fjärde 1900-talstavla, av dem som visas på Nationalmuseum i Stockholm, har motiv från kust och hav. Havets ekonomiska värde som inspirationskälla kan möjligen räknas ut genom en undersökning av människors betalningsvilja. på dricksvattnet och desto lägre blir kostnaden för att underhålla utrustningen 5. Ett annat exempel är lim från musselexkrement och som kan användas inom tandvård, elektronik och byggen. I Östersjön och Skagerrack finns även många arter som används eller kan användas i läkemedels- och bioteknikindustrier. Havet förser oss med genetiskt material som kan vara viktigt att använda för att restaurera försämrade habitat eller hotade populationer. Alla dessa värden bygger på havets stödjande och reglerande ekosystemtjänster Fotosyntesen ger primärproduktion och de två ekosystemtjänster som har störst inverkan på primärproduktionens omfattning är det biogeokemiska kretsloppet (i synnerhet näringsämnenas, vattnets och kol- 5. Kaj Öhman, fastighetstekniker Probitas/Stensnäs Kurs & Konferens, oktober 2008, ets kretslopp) och havets förmåga att reglera klimatet. Det biogeokemiska kretsloppet och klimatregleringen påverkar nästan alla andra ekosystemtjänster, inklusive varandra. Havens primärproduktion i form av plankton och marin växtlighet utgör grunden för de stödjande ekosystemtjänsterna mångfald, näringsväv och livsmiljö. Tillsammans ger dessa upphov till de olika varor och tjänster som är till direkt nytta för människorna. Mångfalden, näringsväven och livsmiljön bevarar även till resiliensen dvs. havets förmåga att återhämta sig efter en störning I ett väl fungerande ekosystem hanteras störningar av de reglerande tjänsterna. I det marina ekosystemet hjälper en mildring av övergödningen, biologisk reglering, bevarande av sediment och reglering av föroreningar till att bevara mångfalden, näringsväven, livsmiljön och resiliensen. De reglerande tjänsterna åtgärdar störningar som har ett naturligt eller ett allt oftare mänskligt ursprung. 19

20 Energi och utrymme för transport (vattenvägar) och konstruktion hör till det fåtal tjänster som inte är direkt beroende av de stödjande och reglerande ekosystemtjänsterna. De kan dock i sin tur påverka andra tjänster negativt till exempel mångfalden, näringsväven och livsmiljön De flesta ekosystemtjänster är hotade I ett väl fungerande marint ekosystem tas störningar om hand av de reglerande tjänsterna. För närvarande är många reglerande ekosystemtjänster överansträngda, eftersom de försöker att ta hand om andra ekosystemtjänster som är kroniskt stressade. Om klimatet förändras på det sätt som vetenskapliga klimatsimuleringar förutspår, kommer de reglerande tjänsterna att drabbas än hårdare. I Östersjön och Västerhavet är övergödning och utfiskning de främsta orsakerna till att ekosystemen förstörs. När det gäller möjligheten att använda livsmedel från Östersjön så finns det idag restriktioner för försäljningen av fisk inom eu på grund av att den innehåller dioxiner och pcb i halter som är över tillåtna gränsvärden. Ett stort problem är att vi ännu inte fullt ut förstår bakgrunden till dessa höga koncentrationer. Bland de 24 ekosystemtjänster som beskrivs är det bara tio som fungerar väl i Östersjön. Den slutsatsen går att dra även om det finns omfattande kunskapsluckor när det gäller de flesta tjänsterna. Sju är svårt hotade, bland dem fyra av de sex stödjande tjänsterna; det gäller näringsväven, den biologiska mångfalden, arternas livsmiljö och Östersjöns resiliens, dvs. förmågan att återhämta sig. De andra tre hotade tjänsterna är livsmedel, genetiska resurser och estetiska värden. Vissa tjänster är relativt opåverkade av miljöhoten, till exempel förmågan att producera växtplankton och alger (primärproduktionen) och tillgången på utrymme och farleder för sjöfarten. Andra tjänster påverkas av flera miljöhot samtidigt; till exempel biologisk mångfald livsmiljöerna, produktionen av fisk och skaldjur respektive rekreationsvärdena. De flesta ekosystemtjänster är troligen oersättliga och vinsten från en tjänst vanligtvis en förlust för någon annan. Blåmusslor filtrerar havsvatten för att få näring och kan bidra till att motverka övergödning genom att de skördas och används som mat, djurfoder och gödningsmedel. Musslor kan t.o.m. odlas för att rena avloppsvatten, men är då olämpliga som föda. De allvarligaste störningarna, som människan orsakar de olika ekosystemtjänsterna, visas i tabell 1. Tabellen presenterar dessutom några av de näringar som är beroende av respektive tjänst. Många av dessa näringar påverkar i sin tur de tjänster som de utnyttjar. 20

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga

Läs mer

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet

Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet RAPPORT 5770 DECEMBER 2007 Hav i balans samt levande kust och skärgård Underlagsrapport till

Läs mer

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön

Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Mot ett långsiktigt hållbart ekosystem i Östersjön Edgars Bojārs (Baltic Environmental Forum-Latvia, BEF-LV), med hjälp av Anda Ruskule (BEF-LV), Vivi Fleming-Lehtinen (Finnish Environment Institute, SYKE),

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

2 Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön De flesta fartyg som trafikerar havsområdena runt Sverige följer internationella miljöregler. Trots det belastar sjöfarten havet genom oljeutsläpp,

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling

MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN. Miljö kunskap för hållbar utveckling MAJ 2006 MILJÖPOLICYENHETEN Miljö kunskap för hållbar utveckling Syftet med skriften är att den ska ge en överblick över de kunskaper om miljöfrågor, som krävs i det internationella utvecklingssamarbetet.

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård Miljökvalitetsmålet Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012

Hållbar utveckling En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar 2009 2012 NORDISK MILJØMÆRKNING Hållbar utveckling En ny kurs för Norden Reviderad utgåva med mål och prioriteringar

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar

Rapport Ny vår för skogen. Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Rapport Ny vår för skogen Naturskyddsföreningens förslag till ny skogspolitik och rättsliga förstärkningar Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 1 Utgångspunkter 5 1.1 Inledning och syfte 5 1.1.2 Avgränsning

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27

Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala fiskbestånd 2007-02-27 - 2 - Uppdraget... 5 Sammanfattning... 6 Förslag till kompletterande åtgärder... 6 Arter som betraktas som hotade enligt rödlistan...

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Bakgrund.

1. Inledning. 1.1 Bakgrund. 1. Inledning. Östersjön är ett mycket speciellt hav i flera avseenden. Det är ett innanhav med tämligen begränsat vattenutbyte med Västerhavet och Atlanten och sötvattentillflödet är stort från ett stort

Läs mer

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder

Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder - utredning av Hans Oscarsson Rapport 2012:1 Konsekvensanalys av nya kalkhandboken och dess bedömningsgrunder En utredning av Hans Oscarsson

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Mot nya vatten vart leder individuella överförbara fiskekvoter?

Mot nya vatten vart leder individuella överförbara fiskekvoter? Mot nya vatten vart leder individuella överförbara fiskekvoter? Anton Paulrud Staffan Waldo Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:4 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer