Fortsatt framåt för fler jobb och företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt framåt för fler jobb och företag"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH 3 EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN FYRA PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET FÖRSKOLA OCH SKOLA 6 ÖKADE LÄRARLÖNER LOV- OCH SOMMARSKOLA SAMT LÄXHJÄLP MOBILITETSPENG AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN 8 UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET FLER FERIEARBETEN JOBBPAKET HANDELSUTVECKLING BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGD FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA UTVECKLA ORGANISATIONEN OCH FINANSIELL HANTERING 12 UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING INKÖP OCH UPPHANDLINGAR 1

3 UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD EXPLOATERINGSFASTIGHETER TAXOR UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL 15 FINANSIELLA MÅL VERKSAMHETSMÅL PERSONALPOLITISKA MÅL TILLVÄXTMÅL KVALITETSMÅL DRIFTBUDGET 17 SPECIFIKATION RAMFÖRÄNDRINGAR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV INVESTERINGSPLAN 20 FINANSIERINGSRAMAR 21 Bilagor 1. Transaktioner bolag 2. Flerårsbudget 3. Ekonomiska styrprinciper 2

4 ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn menar att mycket har åstadkommits under mandatperioden i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet ökat med drygt 200 invånare och är idag stabilt över invånare, vilket också bättrar på kommunens kassa med cirka 9 miljoner kronor. EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Det i särklass viktigaste är det om r40:s ombyggnad till motorväg. Regeringens beslut föregicks av hårt politiskt arbete. Det var kontakter med politiska företrädare i vår region, i kommuner, trafikutskottets ledamöter, enskilda samtal med trafikutskottets ordförande och vice ordförande. Den fulla betydelsen av r40:s utbyggnad har vi inte sett än. Trots att kommunen har byggt om och ut Lassalyckan, dragit ny väg, byggt ett nytt industriområde, fått tre företag som redan tecknat avtal på industriområdet, fått ytterligare tre företag som visat intresse för att etablera sig där väg 46 och r40 korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen. Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar landet, med 40 mil till Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Oslo, har Ulricehamn ett mycket bra logistiskt läge. Det visar sig inte minst genom att ett av de större företagen i kommunen har visat intresse av att bygga ett höglager i anslutning till sina nuvarande lokaler. Blir bygget av är det den största enskilda privata investeringen i kommunens historia. Och fler arbetstillfällen tryggas. Dessutom expanderar ytterligare en rad företag. Under våren 2013 pekade Västsvenska Handelskammaren ut Ulricehamn som ett gott exempel vad det gäller företagande i Västsverige. Ulricehamns kommun var den enda kommun i Boråsregionen som gick framåt i undersökningen. Även i Svenskt Näringslivs rankning har Ulricehamn stärkt sin position under mandatperioden tack vare ett starkare förtroende både för politisk ledning och för kommunens tjänstemän. Med en god infrastruktur och fler arbetstillfällen ökar också intresset för byggandet av bostäder. Ett flertal detaljplaner som möjliggör nybyggnation har tagits fram. KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN Under hösten 2013 kan förhoppningsvis byggnationen av nya bostäder vid gamla båtbyggeriet dra igång. Kommunen för dessutom samtal med flera intressenter. Trots att det kommunala bostadsbolaget Stubo färdigställde nya lägenheter vid Sanatorieskogen under förra mandatperioden 3

5 och har renoverat klart en av fastigheterna vid Nillas väg under denna mandatperiod har bolaget knappt någon lägenhet ledig i tätorten. Till våren 2014 planerar Stubo nybyggnation vid det nya bostadsområdet Stadsskogen. Under mandatperioden har kommunen också färdigställt en ny förskola i Hökerum, byggt om Ätradalsskolan och färdigställt ombyggnationen vid Ryttershov. Kommunen har också fattat beslut om att åtgärda de brister som finns i Bogesundsskolan lokaler genom en nybyggnation. Efter sommaren 2013 ska kommunen också fatta beslut om en förskola i tätorten för att kunna möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Behovet att fler gruppbostäder inom området Funktionsnedsättningar är mycket stort. Beslut om nybyggnation behöver tas tidigt under hösten 2013 för att de fattade biståndsbesluten ska kunna verkställas. Byggnationen av ytterligare en ishall är i full gång. Det ger fler framför allt ungdomar möjlighet att delta i föreningslivet och kunna ända sig åt fritidsintressen under bra förhållanden och vid rimliga tider på dygnet. Kommunen har också satt ner foten i den viktiga frågan kring ett nytt stadsbibliotek vilket vi är övertygade om kommer ge kulturen en skjuts och stärka stadskärnans möjligheter till utveckling. Flera invånare konstaterar att det händer mycket i kommunen. 4 PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med att stärka attraktiviteten och förutsättningarna att bo på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har identifierat fyra områden som kommunen bör arbeta med: 1. Bredband. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som ambition att arbeta för utveckling i hela kommunen. En viktig fråga för att kunna bo, leva och verka på landsbygden är möjligheten till kommunikation. Under fyra år framåt avsätter kommunen medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från det S-ledda Västra Götalandsregionen. 2. Skolan. Vi har presenterat flera förslag som handlar om förbättrad kvalitet i skolan och att stärka elevunderlaget. Bland annat vill vi pröva omvänd skolskjuts på frivillig grund, ge lärare möjlighet att arbeta än mer självständigt och kunna utveckla idéer som gör skillnad för barnen. 3. Kollektivtrafik. En minst lika viktig fråga för landsbygden är tillgången till kollektivtrafik. Samtidigt är det inte försvarbart vare sig ur ett miljömässigt eller ett ekonomiskt perspektiv att ha bussar som åker mer eller mindre tomma. Därför vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utveckla en flexibel kollektivtrafik i kommunen tillsammans med lokala eldsjälar och utifrån lokala förutsättningar. I likhet med bredbandssatsningen är regionen beredd att vara med och finansiera projektet. 4

6 4. Bostäder. I några mindre samhällen pågår arbete med att försöka hitta former för en ökad bostadsrotation. Det välkomnar vi. Vi ser detta som ett allt för viktigt uppdrag för att kommunen ska ställa sig vid sidan av detta arbete. Därför vill vi att förvaltningen utreder vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter speciellt för äldre. Trygghetsboenden bör utredas i kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum, samt i centralorten. TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR Kommunen står inför flera utmaningar. Den allvarligaste är den ekonomiska politik som regeringen konsekvent för mot landets kommuner ökat ansvar utan att föra över motsvarande resurser. Det handlar om ökade kostnader för LASS och LSS. Tidigare kompenserades kommunerna i viss mån för inflationen genom justeringar i de generella statsbidragen. Numer är de frysta på tidigare nivå vilket tvingar kommunerna att stå för merkostnaden. Kommunens kostnad för försörjningsstöd har också ökat kraftigt. Det beror delvis på att regeringen 2007 chockhöjde avgiften till a-kassan och försämrade villkoren i försäkringen. Följden blev att över en halv miljon löntagare lämnade a-kassan. Delvis beror ökade kostnader på att kommunen har fått ökat ekonomiskt ansvar för nyanlända som passerat etableringsfasen. Det gör att allt fler människor tvingas att söka försörjningsstöd en ersättning som landets kommuner ansvarar för. Under 2012 presenterade Socialdemokraterna i Ulricehamn en rapport som visar att de ökade kostnaderna motsvarar 70 öre i höjd kommunal skatt. Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt på riksnivå är dödsdömd ur ett väljarperspektiv. Men genom att tvinga kommuner att ta allt större ekonomiskt ansvar och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning gör att den ideologiska viljan genomförs, bakvägen. Det gör också att människor som inte fått ta del av den borgerliga regeringens skattesänkningar så som sjuka, arbetslösa och pensionärer istället tvingats se sina ersättningar sjunka de senaste åren tvingas betala kalaset två gånger. Detta hämmar Ulricehamn. Kommunen kan inte hålla önskad expansionstakt på grund av att resurser behöver omprioriteras för att människor ska få en rimlig levnadsnivå. Vi ser också hur sjuktalen ökar i kommunen på grund av en allt för stressad arbetsmiljö. Det äventyrar kvaliteten inom skolan och omsorgen. Det här ställer också ett ökat krav på ett bra och tydligt ledarskap i den politiska styrningen i kommunen men även i förvaltningen och verksamheterna. En annan utmaning är resultaten i skolan. Trots att skolan visar toppresultat i grundskolans längre årskurser lyckas kommunen inte med att nå målen i årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Kommunen har brister. Det är viktigt att vi förmår, vill och vågar se var det brister. Annars kan vi aldrig åstadkomma en förbättring. Men vi har också mycket att vara stolta över i Ulricehamns kommun. Med fortsatt långsiktigt och tålmodigt arbete kan vi se framtiden an med viss tillförsikt. 5

7 POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET 2014 FÖRSKOLA OCH SKOLA Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom tjänstemannaförslaget att utöka budgetramen för Lärande med 11 miljoner kronor i jämförelse med den budget som antogs av fullmäktige i november Det innebär att Lärandet fått en utökad budgetram på sammanlagt 20 miljoner kronor på två år. Förutom det föreslår vi: ÖKADE LÄRARLÖNER Den viktigaste faktorn för att våra unga ska lyckas i skolan är att möta skickliga lärare. Därför behöver läraryrket stärkas och utvecklas. Det är nödvändigt att höja yrkets status för att locka duktiga ungdomar till läraryrket. Vi slår fast att lärarnas arbete är viktigt och att vi som arbetsgivare behöver satsa på lärarnas löner. Utöver vad som är generellt avsatt i budget avsätter vi motsvarande ytterligare 0,5 procent i löneökning för lärare. Till denna satsning avsätts 1,2 miljoner kronor. LÄXHJÄLP För knappt ett år sedan beslutade riksdagen om skatteavdrag för privatundervisning. Inför beslutet avvisade såväl Skolverket som de båda lärarfacken förslaget då det leder till ökade sociala klyftor i skolan. Idag kan relativt välbeställda familjer köpa skattesubventionerad privatundervisning av lärare. Har man råd kan man köpa sig en genväg till högre betyg. Och halva kostnaden för privatundervisningen betalas inte av den som nyttjar tjänsten utan av landets skattebetalare. Vare sig föräldrarnas plånbok, förmåga eller att vid varje tillfälle tidsmässigt få ihop det, ska avgöra vilket stöd och vilka chanser eleven får i livet. Vi vill att kommunen ska erbjuda alla elever i grundskolan läxhjälp under pedagogisk ledning. Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen. Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna och där bör eleverna också i ökad utsträckning få hjälp med läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta har svårare att koncentrera sig. Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. 6

8 LOV- OCH SOMMARSKOLA Nästan var fjärde elev i Ulricehamn saknar behörighet till gymnasiet. De står alltså utanför. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska erbjudas elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges möjlighet till utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren. Primärt riktas erbjudandet till elever som inte nått målen. Även elever som nått godkända betyg kan delta om det ekonomiska utrymmet tillåter det. Vi avsätter kronor till denna satsning. MOBILITETSPENG Våra mindre enheter inom förskolan och skolan behöver få bättre möjlighet att besöka olika aktiviteter och kulturevenemang. Kostnader för transporter hindrar skolorna att delta i den omfattning som är önskvärt. Det duger inte. Alla barn ska ha samma rätt till upplevelser. Geografin ska inte utgöra ett hinder. Med hjälp av en särskild mobilitetspeng kan alla barn få tillgång till upplevelser. Till denna satsning avsätts kronor AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG Vårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för utrikes födda kvinnor utan arbete. Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas. Det konstaterar även regeringens egen expertgrupp ESO i en rapport Förslaget ligger också i linje med den kritik Skolverket riktade mot vårdnadsbidraget redan 2008 då verket varnade för att kvaliteten i förskolan påverkas negativt och risken för social snedrekrytering ökar. Skolverket påpekade också att barnets perspektiv i stor utsträckning saknas. Vi håller fast vid att vårdnadsbidraget i kommunen ska avskaffas. Förändringen innebär en besparing med kronor. 7

9 TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET Barnen i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Det är bra. Vi vet att läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för att barnens resultat i skolan. Men vi kan inte slå oss till ro. För vi vet att läsande och läsförståelse minskar. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att läsa mer. För något år sedan kom boken om Zlatan. Boken fick många som normalt sett inte har en bok på nattygsbordet att läsa. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga ulricehamnares vardag. Därför avsätter vi medel i den kommunala budgeten som ska gå till läsprojekt för barn. Medlen får endast tas i anspråk om dessa projekt utvecklas i samarbete med föreningslivet. Vi ser framför oss olika projekt, till exempel i samarbete barnens idrottsförebilder, som stimulerar fler barn att läsa regelbundet. Detta arbete och de medel som avsätts kan växlas upp och utvecklas i samarbete med exempelvis Kultur i Väst eller Statens Kulturråd i syfte att höja kvaliteten och sprida, dra nytta av andras erfarenheter och förmera den kommunala ekonomiska insatsen. Vi avsätter kronor till denna satsning. FLER FERIEARBETEN Inför 2014 spår både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga kvar på fortsatt höga nivåer. Det gör det svårare för våra unga att söka sommarjobb. Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter det stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Arbete är bästa sättet att integreras i samhället. Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser. Vi vill utöka antalet platser och rikta en del av dessa till nyalända ungdomar. Genom att rikta en del av de nya platserna till nyanlända unga ger vi dem snabbt möjlighet att få prova på det svenska arbetslivet. Det hjälper unga att bli bättre i det svenska språket, etablera kontakter på arbetsmarknaden och motiverar till studier. Vi avsätter kronor till denna satsning. JOBBPAKETET ULRICEHAMNSMODELLEN Många av företagen i Ulricehamn går bra. Flera så bra att de expanderar eller är i färd med att göra det. Visserligen har Ulricehamn en lägre arbetslöshet än riket men den är fortfarande relativt hög. Över 600 personer hade i maj inget arbete att gå till. En fjärdedel av dessa var 24 år eller yngre. 8

10 Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor. Vi tror att det behövs genomföras en bred palett av insatser: Ge människor rätt stöd. Socialsekreterarna inom SoL hanterar ärenden per person. Det är på tok för många ärenden. Det gör att personalens kompetens inte tas tillvara på rätt sätt. Kvaliteten blir lidande till förmån för kvantiteten. De personer som söker bistånd, försörjningsstöd, kan inte ges det stöd de behöver få för att komma till en egen försörjning. Det är inte bra. Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten ska utökas för att skapa en modell liknande den i Borås. Uppdrag: Utred om Borås modell kan användas i Ulricehamn. För att klara det måste det finnas mer tid för varje sökande hushåll. Låt en del av budgeterat försörjningsstöd användas till att aktivt hitta sysselsättning istället för passivitet med försörjningsstöd. Utred hur en organisatorisk sammanslagning av IFO och AMO kan ske och vilka konsekvenser det får, positiva som negativa. Jobb- och utbildninglots, JUL. En av de främsta orsakerna till att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden är bristande utbildning. Vi vill tillföra resurser för att arbeta med unga personer i åldern år som inte fullgjort gymnasiet. Kommunen har ett så kallat informationsansvar att följa upp ungdomar i åldern som inte studerar. Målet ska i första hand vara att lotsa personerna tillbaka till utbildning igen alternativt erbjuda hjälp i form av jobbsökaraktiviteter och praktik. Inrätta Erfarenhetstjänster. Personer med försörjningsstöd från kommunen och aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen kan erbjudas anställning inom exempelvis äldreomsorg, städning, kök, fastighetsunderhåll och skogslag under minst ett års tid. Ersättningens storlek ska motsvara ingångslönerna inom Kommunals avtalsområde. Där försörjningsstödet och aktivitetsstödet inte når upp till denna nivå ersätts med medel ur glappotten. Höj behörighet och kompetens i kommunen. Kommunalt anställda inom framförallt välfärd ska få möjlighet att validera sina utbildningar. Det handlar om att de anställda ska kunna slutföra sin utbildning/validering genom praktik. De teoretiska studierna genomförs samtidigt som man utför sitt ordinarie arbete. Men för att kunna genomföra praktik på annan arbetsplats/i annat yrke krävs att det finns en ersättare på den ordinarie arbetsplatsen. Medlen ska användas till att täcka vikariekostnad och del av den inkomstförlust för dem som vill vidareutbilda sig. Till dessa satsningar avsätts 2 miljoner kronor och finansieras via RUR. HANDELSUTVECKLING Cityföreningen har bedrivit ett utvecklingsprojekt med stöd av den europeiska socialfonden. Projektet löpte ut under Inför i 2013 avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medel för handelsutveckling i Ulricehamns kommun. Dessa medel tillfördes Nuab men fick endast tas i anspråk om en medfinansiering fanns. I annat fall skulle medlen återbetalas till kommunen. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. 9

11 BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGDEN Infrastrukturen är en viktig faktor för att kunna bo, leva och verka i hela kommunen. Under förra året avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kronor till utbyggnad av bredband på landsbygden. Dessa medel växlades upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Denna satsning är tidsbegränsad under ett antal år framöver. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. Återigen växlas detta upp av regionen med lika mycket. FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION I år har kommunen avsatt medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Vi vet genom de samtal och de möten som kommunen arrangerat att intresset är stort för denna satsning. Regionen har avsatt medel för att göra en liknande satsning gällande flexibel kollektivtrafik. Vi vill att kommunen prövar intresset och möjligheten att utveckla flexibla lösningar vad det gäller kollektivtrafiken i kommunen. Samtidigt pågår i några mindre samhällen arbete med att hitta former för att få till stånd en bostadsrotation, trots de orättvisa villkoren. Det välkomnar vi och uppskattar det engagemang som läggs ned från ideella krafter för att utveckla alternativa hyresformer som kooperativa hyresrätter. Vi ser detta som en allt för viktig fråga för att kommunen ska ställa sig vid sidan om. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter. Samtidigt är det viktigt att öka mångfalden av olika boendeformer, speciellt för äldre. Därför vill vi också att förvaltningen utreder behovet av trygghetsboenden i hela kommunen. Förutom centralorten är det intressant att titta närmare på kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET Kommunen ska uppmuntra ledarskap. Även inom föreningslivet. UIFK har fått medel beviljade av Ulricafonden. Tillsammans med annan företagssponsring och egna medel har föreningen ett 3-årigt projekt finansierat till 85 procent som syftar till att stärka ungdomsledare och tränare i ledarskapet. Med en välutbildad och erfaren projektledare ska UIFK erbjuda andra klubbar i kommunen gemensamma utbildningsinsatser. Föreningen ska erbjuda gemensamma träningar med andra klubbar på ungdomssidan. Projektet ska också arbeta med utmaningen att det på vissa orter finns problem med att få ihop ett lag i samma ålder. Det får till följd att yngre får möta alltför stora och tunga motspelare och lägger av. Och de riktigt duktiga möter inte de utmaningar de behöver för att utvecklas. Till denna satsning avsätts kronor som finansieras via RUR. 10

12 DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG Många av kommunens företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Och det har vi full förståelse för. För att skapa en större acceptans för taxan bland företagen och dessutom öka incitamentet hos oss själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen anser vi att det vore bättre att införa en lägre fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen/tillsynen. Förändringen av taxan ska vara självfinansierande. DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA Energismarta hus är något positivt både för miljön och för ekonomin. Därför bör kommunen stimulera och rekommendera invånarna att bygga så energismart som möjligt. Ett sätt att underlätta byggnationen av energismarta hus för kommunens invånare är genom att göra det enklare och/eller billigare att söka bygglov för denna typ av hus. Kommunen ska också själv som fastighetsägare föregå med gott exempel. Det sänker samtidigt den egna driftskostnaden. Förändringen av taxan ska vara självfinansierande. 11

13 UTVECKLA ORGANISATION OCH FINANSIELL HANTERING UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER Intraprenad är en relativt ung driftsform i Ulricehamns kommun. Vi ser gärna att denna driftsform utvecklas vidare och införs i fler delar av verksamheten. Det är dock viktigt att likvärdiga villkor gäller för likvärdiga verksamheter. Till exempel menar vi att samma ekonomiska villkor ska gälla för skolor att behålla del av eventuella överskott och arbeta ikapp eventuella underskott. Det här exemplet handlar om likvärdiga förutsättningar för bland annat våra skolor att bedriva verksamheter på jämbördiga villkor. GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING Ulricehamns kommun handlar livsmedel för cirka 18 miljoner kronor varje år. Förra året uppmärksammades Sigtuna kommun där Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna rätt att ställa krav på djurskydd vid upphandling. Vi menar att Ulricehamns kommun i samband med nästa upphandling av livsmedel ska driva kravet att följa miljöstyrningsrådets animaliekriterier gällande krav på transporttid till slakt. Målet i Ulricehamns kommun är att 17 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska Det ser vi ut att klara redan i år. Under 2008 öronmärkte kommunstyrelsen kronor för ekologiska produkter som då uppgick till 10,6 procent. Sedan dess har kommunen klarat målet genom att minska svinn och säsongsplanera inköpen. Men nu behövs ett nytt mål. Vi vill sätta målet att minst 30 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska Det är ambitiöst. I ett sätt att stimulera detta tillför vi riktade medel i år. Vi avsätter kronor för att öka andelen av ekologiska produkter vid inköp till kommunen. INKÖP OCH UPPHANDLINGAR Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att ålägga förvaltningen en årlig besparing om 1 procent fram till och med Inför 2014 läggs en central besparingspost på 11,4 miljoner kronor inom kommunstyrelsens ram. Denna riktas mot inköps- och fastighetsförvaltningseffektiviseringar. Beloppet motsvarar det enprocentiga besparingsmålet av kommunstyrelsens nettoram. 12

14 UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD När olyckan är framme eller en allvarlig sjukdom drabbar oss krävs att blod finns på plats. Det räddar liv. Södra Älvsborgs sjukhus konstaterar brist på blod. Tidigare har man gått ut med att det skulle behövas ungefär tappningar ytterligare per år. Vi vill inrätta ett incitament för kommunens anställda att bli blodgivare. Förvaltning får i uppdrag att återkomma med någon form av incitamentsprogram till kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet Till denna satsning avsätter vi kronor. FÖRÄNDRINGAR I BUFFERTPOSTER I driftbudget för 2013 finns 4 miljoner kronor avsätta i en buffert. Dessutom avsattes 2 miljoner kronor i 2013 års budget till Ram i balans. Bufferten minskas med 3,5 miljoner kronor och Ram i balans upplöses helt. Dessa 5,5 miljoner kronor tillförs resultatet för att minska sparkravet på förvaltningen för att uppnå ett resultat om minst 1 procent utan eventuella nya Afa-medel inräknat. EXPLOATERINGSFASTIGHETER Kommunen har sedan en lång tid ett antal fastigheter som behöver rivas. Vissa fastigheter innebär säkerhetsrisker. Vissa ger ett dåligt intryck i kommunen. Samtliga fastigheter kostar pengar. Genom att göra sig av med dessa fastigheter sänker kommunen långsiktigt sina driftskostnader. Besparingen görs inom ett av de prioriterade besparingsområdena och drabbar vare sig skola eller omsorg. Detta arbete är prioriterat. Inför 2014 avsätts medel i investeringsplan och medel via RUR för att täcka kostnader för rivning och sanering av den sk Handelsträdgården. Till denna satsning avsätts 5 miljoner kronor och finansieras via RUR. TAXOR De kommunala taxorna höjs enligt förslag från förvaltningen. Taxor inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde kan justeras i ett senare beslut. Det pågår en gemensam översyn tillsammans med Tranemo i syfte att uppnå likvärdiga taxor inom den nya nämndens verksamhetsområde. 13

15 UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG Förutom de ekonomiska transaktionerna som redovisas i särskild bilaga uppdras följande till de kommunala bolagen: Samtliga kommunala dotterbolag ska arbeta för att ge fler unga spännande sommarjobb som kan ge nyttiga erfarenheter och stärka dem inför framtiden. Näringsliv Ulricehamn AB har fått uppdraget att arbeta fram en näringslivsstrategi. Ulricehamn har idag ett väl differentierat näringsliv. Men det finns också branscher som är underrepresenterade. Dessa ska identifieras och en långsiktig strategi för hur kommunen kan stärka dessa branscher ska arbetas fram. Denna strategi ska antas i fullmäktige. Näringsliv Ulricehamn AB ska under året arbeta med att söka upp företag som är potentiella etablerare på Rönnåsens industriområde eller i annan del av kommunen. Detta arbete ska ske i samarbete med Business region Borås, BRB. Det kan komma att behöva extra insatser för att visa på fördelarna med Ulricehamns kommun och Rönnåsens industriområde som etableringsplats. Till detta avsätts kronor och finansieras via RUR och får endast tas i anspråk efter samråd med moderbolagets VD. Näringsliv Ulricehamn AB ska under året samarbeta och förstärka den turist- och idrottssatsning som växer fram i ett samarbete mellan flera föreningar med utgångspunkt i Lassalyckan i syfte att bygga upp ett idrottskollo. Detta projekt har fått bidrag beviljat från Ulricafonden. Kommunen ska under de första åren bidra med medel som täcker de kostnader projektet har gentemot kommunen. Efter tre år ska projektet stå på egna ben och klara sig utan kommunalt bidrag. Till detta avsätts kronor och finansieras inom ramen för moderbolaget. STUBO AB får i uppdrag att påbörja byggnation vid Stadsskogen. Dessutom ska bostadsbolaget lämna in förslag på var och när nästa byggnation ska ske till för Miljö- och samhällsbyggnadskontoret så att detta kan inordnas i kommunens planprioriteringslista. 14

16 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL FINANSIELLA MÅL 1. Resultatet ska vara minst 1 procent av samlade intäkter för skatter och statsbidrag. 2. Den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad (21.05 kr). VERKSAMHETSMÅL PERSONALPOLITISKA MÅL 1. Sjuktal. Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen partiellt sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent. 2. Medarbetarindex. Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra arbetsplats. Den allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7. 3. Kompetens. Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet inom mätbara yrkesgrupper i kommungruppen. 4. Mångfald. Andelen personal tillhörande minoritetsgrupper ska öka. TILLVÄXTMÅL 1. Skapa förutsättningar för fler invånare. Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för invånare. Målsättningen för 2014 är en ökning med 125 personer i förhållande till folkmängden Bostäder. Kommunen ska ge förutsättningar för produktion av minst 200 nya lägenheter/småhus årligen. Områden med störst efterfrågan ska prioriteras. 3. Industrimark. Kommunen ska ha sammanlagt minst kvadratmeter ledig industrimark på Vist industriområde och Rönnåsen. Minst fem företag ska ha valt Rönnåsen som plats för etablering. 4. Försörjningsstöd. Andelen hushåll med försörjningsstöd mer än 10 månader ska minska med 10 %. 15

17 KVALITETSMÅL 1. Lärande. Det långsiktiga målet är att alla elever i årskurs 9 ska uppnå målen i alla ämnen. I SKL:s öppna jämförelser ska kommunen lägst placera sig på plats 200 under Gymnasiet. Genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ska höjas jämfört med 2012/2013 års nivå både på studieförberedande och yrkesförberedande program. 3. Högskola. Andelen gymnasielever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska motsvara minst 38 procent. 4. Kommunens fastigheter. Kommunens fastighetsbestånd ska minska genom avveckling av fastigheter som inte nyttjas. Därmed kan underhållet fokuseras på befintligt fastighetsbestånd och långsiktigt säkra värdet av fastigheterna. Under 2014 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 75 kronor per kvadratmeter. Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas efter väl planerade och beräknade kalkyler för att minimera miljöpåverkan och framtida driftskostnader. 16

18 DRIFTBUDGET (BELOPP I TKR) Skatte- och bidragsintäkter Ram 2014 (Utdebitering 21:05) invånare Revision Samverkansnämnd IT 520 Kommunstyrelsen Ökade drift- och kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella intäkter, netto Finansförvaltning i övrigt, nettointäkt Resultat

19 SPECIFIKATION AV RAMFÖRÄNDRINGAR Avsatt till lönekostnadsökning Arbetsvärdering Höjda lärarlöner Kompensation prisökningar Effektivisering inköp och fastighetsförvaltning (1 %) Förändringar buffertposter Ledningsprocesser 660 Miljö- och samhällsbyggnad 389 Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning Lärande Nord och Syd IT Administrativt processtöd Höjda taxor Avskaffande av vårdnadsbidrag Handelsutveckling Bredband landsbygd Feriearbete 300 Grönare mat vid upphandling 200 Läsprojekt med föreningslivet 200 Lov- och sommarskola 600 Mobilitetspeng 200 Uppmuntra anställda att ge blod 48 Summa

20 RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Resultatutjämningsreserven (RUR) inrättades i samband med att ny lagstiftning trädde i kraft I samband med bokslutet avsattes cirka 50 miljoner kronor till RUR. Av dessa har kommunen tagit 6,5 miljoner kronor i anspråk under 2013; 5 miljoner kronor till Lärandet och 1,5 miljoner kronor till Välkomsten. Under året förväntas kommunen få, likt förra året, en betydande återbetalning från Afa. Det tillsammans med att kommunen i övrigt presterar ett bra resultat gör att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet estimerar en avsättning till RUR med 18 miljoner kronor för verksamhetsåret Det gör att kommunen sammanlagt har 61 miljoner kronor i RUR. Av dessa medel tar vi drygt 9 miljoner i anspråk fördelade på följande vis: Jobbpaket Handelsutveckling Nuab 500 Företagsetablering 200 Ledarskapsutveckling i föreningslivet 75 Bredbandsutbyggnad landsbygd Landsbygdsutveckling (utredning o kollektivtrafik) 500 Exploateringsfastigheter Summa

21 INVESTERINGSPLAN (BELOPP I TKR) Objekt Industriområden och markförvärv Bostadsområde Stadsskogen R Nytt Stadsbibliotek Trafikåtgärder Ombyggnad äldreboenden Förskola/skola tätorten * * Ny maskin skidspår Bryggor vid Åsunden Lekplats Inventarier Investeringar kök Energieffektivisering Lassalyckan/friidrott Liljekonvaljen, gruppboende Extern webb Datautveckling inom verksamheter Ej kända projekt och projekteringar Summa *Ulrikaskolan 20

22 FINANSIERINGSRAMAR (BELOPP I MKR) Ram Förändring Ulricehamns kommun 0 Ulricehamns Stadhus AB 100 Ulricehamns Energi AB Stubo AB 500 Nuab 10 Vists Fastighets AB 63 Brf Parkgården 47 Summa

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun

Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Mer välfärd för varje skattekrona Göteborgs kommun Göteborgarna betalar för mycket skatt utan att få mer välfärd för pengarna Innehållsförteckning Förord... 3 Göteborgs kommuns kärnverksamheter... 4 Förskola...

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ambitioner för framtiden

Ambitioner för framtiden Söderköping Söderköping 2011-05-11 Ambitioner för framtiden Tillägg till beslut om driftsbudget 2012-2014 inklusive gemensamma mål och strategier 2 (8) 3 (8) Yrkanden från S Socialdemokraterna föreslår

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Välfärden och jobben går före skattesänkningar

Välfärden och jobben går före skattesänkningar PRESSMEDDELANDE Umeå 2010-05-25 Välfärden och jobben går före skattesänkningar Socialdemokraternas förslag till budget för 2011 - avsiktsförklaring Med det budgetförslag som vi socialdemokrater presenterar

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Effektivitetspotential i Linköpings kommun

Effektivitetspotential i Linköpings kommun Effektivitetspotential i Linköpings kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun

Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun Ekonomi och verksamhet i balans för Skara kommun Socialdemokraterna i Skara Vi måste ta ansvar! Syftet med rapporten - Ekonomi och verksamhet i balans - är att skapa en gemensam problembild över det ekonomiska

Läs mer

Framtidens skola i Skara kommun

Framtidens skola i Skara kommun Socialdemokraterna i Skara Skara 2009-09-14 Framtidens skola i Skara kommun Lokalanpassning för åk 7-9 och gymnasiet 2 (5) Våra synpunkter på Framtidens skola Bakgrund Översynen av skolans lokaler i Skara

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Effektivitetspotential i Göteborgs kommun

Effektivitetspotential i Göteborgs kommun Effektivitetspotential i Göteborgs kommun Inledning Kostnaderna för de kommunala kärnverksamheterna skiljer sig åt mycket mellan kommunerna. Det finns heller inget statistiskt samband mellan kostnader

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer