Fortsatt framåt för fler jobb och företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt framåt för fler jobb och företag"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH 3 EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN FYRA PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET FÖRSKOLA OCH SKOLA 6 ÖKADE LÄRARLÖNER LOV- OCH SOMMARSKOLA SAMT LÄXHJÄLP MOBILITETSPENG AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN 8 UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET FLER FERIEARBETEN JOBBPAKET HANDELSUTVECKLING BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGD FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA UTVECKLA ORGANISATIONEN OCH FINANSIELL HANTERING 12 UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING INKÖP OCH UPPHANDLINGAR 1

3 UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD EXPLOATERINGSFASTIGHETER TAXOR UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL 15 FINANSIELLA MÅL VERKSAMHETSMÅL PERSONALPOLITISKA MÅL TILLVÄXTMÅL KVALITETSMÅL DRIFTBUDGET 17 SPECIFIKATION RAMFÖRÄNDRINGAR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV INVESTERINGSPLAN 20 FINANSIERINGSRAMAR 21 Bilagor 1. Transaktioner bolag 2. Flerårsbudget 3. Ekonomiska styrprinciper 2

4 ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn menar att mycket har åstadkommits under mandatperioden i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet ökat med drygt 200 invånare och är idag stabilt över invånare, vilket också bättrar på kommunens kassa med cirka 9 miljoner kronor. EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Det i särklass viktigaste är det om r40:s ombyggnad till motorväg. Regeringens beslut föregicks av hårt politiskt arbete. Det var kontakter med politiska företrädare i vår region, i kommuner, trafikutskottets ledamöter, enskilda samtal med trafikutskottets ordförande och vice ordförande. Den fulla betydelsen av r40:s utbyggnad har vi inte sett än. Trots att kommunen har byggt om och ut Lassalyckan, dragit ny väg, byggt ett nytt industriområde, fått tre företag som redan tecknat avtal på industriområdet, fått ytterligare tre företag som visat intresse för att etablera sig där väg 46 och r40 korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen. Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar landet, med 40 mil till Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Oslo, har Ulricehamn ett mycket bra logistiskt läge. Det visar sig inte minst genom att ett av de större företagen i kommunen har visat intresse av att bygga ett höglager i anslutning till sina nuvarande lokaler. Blir bygget av är det den största enskilda privata investeringen i kommunens historia. Och fler arbetstillfällen tryggas. Dessutom expanderar ytterligare en rad företag. Under våren 2013 pekade Västsvenska Handelskammaren ut Ulricehamn som ett gott exempel vad det gäller företagande i Västsverige. Ulricehamns kommun var den enda kommun i Boråsregionen som gick framåt i undersökningen. Även i Svenskt Näringslivs rankning har Ulricehamn stärkt sin position under mandatperioden tack vare ett starkare förtroende både för politisk ledning och för kommunens tjänstemän. Med en god infrastruktur och fler arbetstillfällen ökar också intresset för byggandet av bostäder. Ett flertal detaljplaner som möjliggör nybyggnation har tagits fram. KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN Under hösten 2013 kan förhoppningsvis byggnationen av nya bostäder vid gamla båtbyggeriet dra igång. Kommunen för dessutom samtal med flera intressenter. Trots att det kommunala bostadsbolaget Stubo färdigställde nya lägenheter vid Sanatorieskogen under förra mandatperioden 3

5 och har renoverat klart en av fastigheterna vid Nillas väg under denna mandatperiod har bolaget knappt någon lägenhet ledig i tätorten. Till våren 2014 planerar Stubo nybyggnation vid det nya bostadsområdet Stadsskogen. Under mandatperioden har kommunen också färdigställt en ny förskola i Hökerum, byggt om Ätradalsskolan och färdigställt ombyggnationen vid Ryttershov. Kommunen har också fattat beslut om att åtgärda de brister som finns i Bogesundsskolan lokaler genom en nybyggnation. Efter sommaren 2013 ska kommunen också fatta beslut om en förskola i tätorten för att kunna möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Behovet att fler gruppbostäder inom området Funktionsnedsättningar är mycket stort. Beslut om nybyggnation behöver tas tidigt under hösten 2013 för att de fattade biståndsbesluten ska kunna verkställas. Byggnationen av ytterligare en ishall är i full gång. Det ger fler framför allt ungdomar möjlighet att delta i föreningslivet och kunna ända sig åt fritidsintressen under bra förhållanden och vid rimliga tider på dygnet. Kommunen har också satt ner foten i den viktiga frågan kring ett nytt stadsbibliotek vilket vi är övertygade om kommer ge kulturen en skjuts och stärka stadskärnans möjligheter till utveckling. Flera invånare konstaterar att det händer mycket i kommunen. 4 PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med att stärka attraktiviteten och förutsättningarna att bo på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har identifierat fyra områden som kommunen bör arbeta med: 1. Bredband. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som ambition att arbeta för utveckling i hela kommunen. En viktig fråga för att kunna bo, leva och verka på landsbygden är möjligheten till kommunikation. Under fyra år framåt avsätter kommunen medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från det S-ledda Västra Götalandsregionen. 2. Skolan. Vi har presenterat flera förslag som handlar om förbättrad kvalitet i skolan och att stärka elevunderlaget. Bland annat vill vi pröva omvänd skolskjuts på frivillig grund, ge lärare möjlighet att arbeta än mer självständigt och kunna utveckla idéer som gör skillnad för barnen. 3. Kollektivtrafik. En minst lika viktig fråga för landsbygden är tillgången till kollektivtrafik. Samtidigt är det inte försvarbart vare sig ur ett miljömässigt eller ett ekonomiskt perspektiv att ha bussar som åker mer eller mindre tomma. Därför vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utveckla en flexibel kollektivtrafik i kommunen tillsammans med lokala eldsjälar och utifrån lokala förutsättningar. I likhet med bredbandssatsningen är regionen beredd att vara med och finansiera projektet. 4

6 4. Bostäder. I några mindre samhällen pågår arbete med att försöka hitta former för en ökad bostadsrotation. Det välkomnar vi. Vi ser detta som ett allt för viktigt uppdrag för att kommunen ska ställa sig vid sidan av detta arbete. Därför vill vi att förvaltningen utreder vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter speciellt för äldre. Trygghetsboenden bör utredas i kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum, samt i centralorten. TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR Kommunen står inför flera utmaningar. Den allvarligaste är den ekonomiska politik som regeringen konsekvent för mot landets kommuner ökat ansvar utan att föra över motsvarande resurser. Det handlar om ökade kostnader för LASS och LSS. Tidigare kompenserades kommunerna i viss mån för inflationen genom justeringar i de generella statsbidragen. Numer är de frysta på tidigare nivå vilket tvingar kommunerna att stå för merkostnaden. Kommunens kostnad för försörjningsstöd har också ökat kraftigt. Det beror delvis på att regeringen 2007 chockhöjde avgiften till a-kassan och försämrade villkoren i försäkringen. Följden blev att över en halv miljon löntagare lämnade a-kassan. Delvis beror ökade kostnader på att kommunen har fått ökat ekonomiskt ansvar för nyanlända som passerat etableringsfasen. Det gör att allt fler människor tvingas att söka försörjningsstöd en ersättning som landets kommuner ansvarar för. Under 2012 presenterade Socialdemokraterna i Ulricehamn en rapport som visar att de ökade kostnaderna motsvarar 70 öre i höjd kommunal skatt. Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt på riksnivå är dödsdömd ur ett väljarperspektiv. Men genom att tvinga kommuner att ta allt större ekonomiskt ansvar och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning gör att den ideologiska viljan genomförs, bakvägen. Det gör också att människor som inte fått ta del av den borgerliga regeringens skattesänkningar så som sjuka, arbetslösa och pensionärer istället tvingats se sina ersättningar sjunka de senaste åren tvingas betala kalaset två gånger. Detta hämmar Ulricehamn. Kommunen kan inte hålla önskad expansionstakt på grund av att resurser behöver omprioriteras för att människor ska få en rimlig levnadsnivå. Vi ser också hur sjuktalen ökar i kommunen på grund av en allt för stressad arbetsmiljö. Det äventyrar kvaliteten inom skolan och omsorgen. Det här ställer också ett ökat krav på ett bra och tydligt ledarskap i den politiska styrningen i kommunen men även i förvaltningen och verksamheterna. En annan utmaning är resultaten i skolan. Trots att skolan visar toppresultat i grundskolans längre årskurser lyckas kommunen inte med att nå målen i årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Kommunen har brister. Det är viktigt att vi förmår, vill och vågar se var det brister. Annars kan vi aldrig åstadkomma en förbättring. Men vi har också mycket att vara stolta över i Ulricehamns kommun. Med fortsatt långsiktigt och tålmodigt arbete kan vi se framtiden an med viss tillförsikt. 5

7 POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET 2014 FÖRSKOLA OCH SKOLA Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom tjänstemannaförslaget att utöka budgetramen för Lärande med 11 miljoner kronor i jämförelse med den budget som antogs av fullmäktige i november Det innebär att Lärandet fått en utökad budgetram på sammanlagt 20 miljoner kronor på två år. Förutom det föreslår vi: ÖKADE LÄRARLÖNER Den viktigaste faktorn för att våra unga ska lyckas i skolan är att möta skickliga lärare. Därför behöver läraryrket stärkas och utvecklas. Det är nödvändigt att höja yrkets status för att locka duktiga ungdomar till läraryrket. Vi slår fast att lärarnas arbete är viktigt och att vi som arbetsgivare behöver satsa på lärarnas löner. Utöver vad som är generellt avsatt i budget avsätter vi motsvarande ytterligare 0,5 procent i löneökning för lärare. Till denna satsning avsätts 1,2 miljoner kronor. LÄXHJÄLP För knappt ett år sedan beslutade riksdagen om skatteavdrag för privatundervisning. Inför beslutet avvisade såväl Skolverket som de båda lärarfacken förslaget då det leder till ökade sociala klyftor i skolan. Idag kan relativt välbeställda familjer köpa skattesubventionerad privatundervisning av lärare. Har man råd kan man köpa sig en genväg till högre betyg. Och halva kostnaden för privatundervisningen betalas inte av den som nyttjar tjänsten utan av landets skattebetalare. Vare sig föräldrarnas plånbok, förmåga eller att vid varje tillfälle tidsmässigt få ihop det, ska avgöra vilket stöd och vilka chanser eleven får i livet. Vi vill att kommunen ska erbjuda alla elever i grundskolan läxhjälp under pedagogisk ledning. Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen. Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna och där bör eleverna också i ökad utsträckning få hjälp med läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta har svårare att koncentrera sig. Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. 6

8 LOV- OCH SOMMARSKOLA Nästan var fjärde elev i Ulricehamn saknar behörighet till gymnasiet. De står alltså utanför. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska erbjudas elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges möjlighet till utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren. Primärt riktas erbjudandet till elever som inte nått målen. Även elever som nått godkända betyg kan delta om det ekonomiska utrymmet tillåter det. Vi avsätter kronor till denna satsning. MOBILITETSPENG Våra mindre enheter inom förskolan och skolan behöver få bättre möjlighet att besöka olika aktiviteter och kulturevenemang. Kostnader för transporter hindrar skolorna att delta i den omfattning som är önskvärt. Det duger inte. Alla barn ska ha samma rätt till upplevelser. Geografin ska inte utgöra ett hinder. Med hjälp av en särskild mobilitetspeng kan alla barn få tillgång till upplevelser. Till denna satsning avsätts kronor AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG Vårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för utrikes födda kvinnor utan arbete. Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas. Det konstaterar även regeringens egen expertgrupp ESO i en rapport Förslaget ligger också i linje med den kritik Skolverket riktade mot vårdnadsbidraget redan 2008 då verket varnade för att kvaliteten i förskolan påverkas negativt och risken för social snedrekrytering ökar. Skolverket påpekade också att barnets perspektiv i stor utsträckning saknas. Vi håller fast vid att vårdnadsbidraget i kommunen ska avskaffas. Förändringen innebär en besparing med kronor. 7

9 TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET Barnen i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Det är bra. Vi vet att läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för att barnens resultat i skolan. Men vi kan inte slå oss till ro. För vi vet att läsande och läsförståelse minskar. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att läsa mer. För något år sedan kom boken om Zlatan. Boken fick många som normalt sett inte har en bok på nattygsbordet att läsa. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga ulricehamnares vardag. Därför avsätter vi medel i den kommunala budgeten som ska gå till läsprojekt för barn. Medlen får endast tas i anspråk om dessa projekt utvecklas i samarbete med föreningslivet. Vi ser framför oss olika projekt, till exempel i samarbete barnens idrottsförebilder, som stimulerar fler barn att läsa regelbundet. Detta arbete och de medel som avsätts kan växlas upp och utvecklas i samarbete med exempelvis Kultur i Väst eller Statens Kulturråd i syfte att höja kvaliteten och sprida, dra nytta av andras erfarenheter och förmera den kommunala ekonomiska insatsen. Vi avsätter kronor till denna satsning. FLER FERIEARBETEN Inför 2014 spår både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga kvar på fortsatt höga nivåer. Det gör det svårare för våra unga att söka sommarjobb. Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter det stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Arbete är bästa sättet att integreras i samhället. Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser. Vi vill utöka antalet platser och rikta en del av dessa till nyalända ungdomar. Genom att rikta en del av de nya platserna till nyanlända unga ger vi dem snabbt möjlighet att få prova på det svenska arbetslivet. Det hjälper unga att bli bättre i det svenska språket, etablera kontakter på arbetsmarknaden och motiverar till studier. Vi avsätter kronor till denna satsning. JOBBPAKETET ULRICEHAMNSMODELLEN Många av företagen i Ulricehamn går bra. Flera så bra att de expanderar eller är i färd med att göra det. Visserligen har Ulricehamn en lägre arbetslöshet än riket men den är fortfarande relativt hög. Över 600 personer hade i maj inget arbete att gå till. En fjärdedel av dessa var 24 år eller yngre. 8

10 Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor. Vi tror att det behövs genomföras en bred palett av insatser: Ge människor rätt stöd. Socialsekreterarna inom SoL hanterar ärenden per person. Det är på tok för många ärenden. Det gör att personalens kompetens inte tas tillvara på rätt sätt. Kvaliteten blir lidande till förmån för kvantiteten. De personer som söker bistånd, försörjningsstöd, kan inte ges det stöd de behöver få för att komma till en egen försörjning. Det är inte bra. Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten ska utökas för att skapa en modell liknande den i Borås. Uppdrag: Utred om Borås modell kan användas i Ulricehamn. För att klara det måste det finnas mer tid för varje sökande hushåll. Låt en del av budgeterat försörjningsstöd användas till att aktivt hitta sysselsättning istället för passivitet med försörjningsstöd. Utred hur en organisatorisk sammanslagning av IFO och AMO kan ske och vilka konsekvenser det får, positiva som negativa. Jobb- och utbildninglots, JUL. En av de främsta orsakerna till att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden är bristande utbildning. Vi vill tillföra resurser för att arbeta med unga personer i åldern år som inte fullgjort gymnasiet. Kommunen har ett så kallat informationsansvar att följa upp ungdomar i åldern som inte studerar. Målet ska i första hand vara att lotsa personerna tillbaka till utbildning igen alternativt erbjuda hjälp i form av jobbsökaraktiviteter och praktik. Inrätta Erfarenhetstjänster. Personer med försörjningsstöd från kommunen och aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen kan erbjudas anställning inom exempelvis äldreomsorg, städning, kök, fastighetsunderhåll och skogslag under minst ett års tid. Ersättningens storlek ska motsvara ingångslönerna inom Kommunals avtalsområde. Där försörjningsstödet och aktivitetsstödet inte når upp till denna nivå ersätts med medel ur glappotten. Höj behörighet och kompetens i kommunen. Kommunalt anställda inom framförallt välfärd ska få möjlighet att validera sina utbildningar. Det handlar om att de anställda ska kunna slutföra sin utbildning/validering genom praktik. De teoretiska studierna genomförs samtidigt som man utför sitt ordinarie arbete. Men för att kunna genomföra praktik på annan arbetsplats/i annat yrke krävs att det finns en ersättare på den ordinarie arbetsplatsen. Medlen ska användas till att täcka vikariekostnad och del av den inkomstförlust för dem som vill vidareutbilda sig. Till dessa satsningar avsätts 2 miljoner kronor och finansieras via RUR. HANDELSUTVECKLING Cityföreningen har bedrivit ett utvecklingsprojekt med stöd av den europeiska socialfonden. Projektet löpte ut under Inför i 2013 avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medel för handelsutveckling i Ulricehamns kommun. Dessa medel tillfördes Nuab men fick endast tas i anspråk om en medfinansiering fanns. I annat fall skulle medlen återbetalas till kommunen. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. 9

11 BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGDEN Infrastrukturen är en viktig faktor för att kunna bo, leva och verka i hela kommunen. Under förra året avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kronor till utbyggnad av bredband på landsbygden. Dessa medel växlades upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Denna satsning är tidsbegränsad under ett antal år framöver. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. Återigen växlas detta upp av regionen med lika mycket. FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION I år har kommunen avsatt medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Vi vet genom de samtal och de möten som kommunen arrangerat att intresset är stort för denna satsning. Regionen har avsatt medel för att göra en liknande satsning gällande flexibel kollektivtrafik. Vi vill att kommunen prövar intresset och möjligheten att utveckla flexibla lösningar vad det gäller kollektivtrafiken i kommunen. Samtidigt pågår i några mindre samhällen arbete med att hitta former för att få till stånd en bostadsrotation, trots de orättvisa villkoren. Det välkomnar vi och uppskattar det engagemang som läggs ned från ideella krafter för att utveckla alternativa hyresformer som kooperativa hyresrätter. Vi ser detta som en allt för viktig fråga för att kommunen ska ställa sig vid sidan om. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter. Samtidigt är det viktigt att öka mångfalden av olika boendeformer, speciellt för äldre. Därför vill vi också att förvaltningen utreder behovet av trygghetsboenden i hela kommunen. Förutom centralorten är det intressant att titta närmare på kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET Kommunen ska uppmuntra ledarskap. Även inom föreningslivet. UIFK har fått medel beviljade av Ulricafonden. Tillsammans med annan företagssponsring och egna medel har föreningen ett 3-årigt projekt finansierat till 85 procent som syftar till att stärka ungdomsledare och tränare i ledarskapet. Med en välutbildad och erfaren projektledare ska UIFK erbjuda andra klubbar i kommunen gemensamma utbildningsinsatser. Föreningen ska erbjuda gemensamma träningar med andra klubbar på ungdomssidan. Projektet ska också arbeta med utmaningen att det på vissa orter finns problem med att få ihop ett lag i samma ålder. Det får till följd att yngre får möta alltför stora och tunga motspelare och lägger av. Och de riktigt duktiga möter inte de utmaningar de behöver för att utvecklas. Till denna satsning avsätts kronor som finansieras via RUR. 10

12 DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG Många av kommunens företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Och det har vi full förståelse för. För att skapa en större acceptans för taxan bland företagen och dessutom öka incitamentet hos oss själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen anser vi att det vore bättre att införa en lägre fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen/tillsynen. Förändringen av taxan ska vara självfinansierande. DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA Energismarta hus är något positivt både för miljön och för ekonomin. Därför bör kommunen stimulera och rekommendera invånarna att bygga så energismart som möjligt. Ett sätt att underlätta byggnationen av energismarta hus för kommunens invånare är genom att göra det enklare och/eller billigare att söka bygglov för denna typ av hus. Kommunen ska också själv som fastighetsägare föregå med gott exempel. Det sänker samtidigt den egna driftskostnaden. Förändringen av taxan ska vara självfinansierande. 11

13 UTVECKLA ORGANISATION OCH FINANSIELL HANTERING UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER Intraprenad är en relativt ung driftsform i Ulricehamns kommun. Vi ser gärna att denna driftsform utvecklas vidare och införs i fler delar av verksamheten. Det är dock viktigt att likvärdiga villkor gäller för likvärdiga verksamheter. Till exempel menar vi att samma ekonomiska villkor ska gälla för skolor att behålla del av eventuella överskott och arbeta ikapp eventuella underskott. Det här exemplet handlar om likvärdiga förutsättningar för bland annat våra skolor att bedriva verksamheter på jämbördiga villkor. GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING Ulricehamns kommun handlar livsmedel för cirka 18 miljoner kronor varje år. Förra året uppmärksammades Sigtuna kommun där Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna rätt att ställa krav på djurskydd vid upphandling. Vi menar att Ulricehamns kommun i samband med nästa upphandling av livsmedel ska driva kravet att följa miljöstyrningsrådets animaliekriterier gällande krav på transporttid till slakt. Målet i Ulricehamns kommun är att 17 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska Det ser vi ut att klara redan i år. Under 2008 öronmärkte kommunstyrelsen kronor för ekologiska produkter som då uppgick till 10,6 procent. Sedan dess har kommunen klarat målet genom att minska svinn och säsongsplanera inköpen. Men nu behövs ett nytt mål. Vi vill sätta målet att minst 30 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska Det är ambitiöst. I ett sätt att stimulera detta tillför vi riktade medel i år. Vi avsätter kronor för att öka andelen av ekologiska produkter vid inköp till kommunen. INKÖP OCH UPPHANDLINGAR Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att ålägga förvaltningen en årlig besparing om 1 procent fram till och med Inför 2014 läggs en central besparingspost på 11,4 miljoner kronor inom kommunstyrelsens ram. Denna riktas mot inköps- och fastighetsförvaltningseffektiviseringar. Beloppet motsvarar det enprocentiga besparingsmålet av kommunstyrelsens nettoram. 12

14 UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD När olyckan är framme eller en allvarlig sjukdom drabbar oss krävs att blod finns på plats. Det räddar liv. Södra Älvsborgs sjukhus konstaterar brist på blod. Tidigare har man gått ut med att det skulle behövas ungefär tappningar ytterligare per år. Vi vill inrätta ett incitament för kommunens anställda att bli blodgivare. Förvaltning får i uppdrag att återkomma med någon form av incitamentsprogram till kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet Till denna satsning avsätter vi kronor. FÖRÄNDRINGAR I BUFFERTPOSTER I driftbudget för 2013 finns 4 miljoner kronor avsätta i en buffert. Dessutom avsattes 2 miljoner kronor i 2013 års budget till Ram i balans. Bufferten minskas med 3,5 miljoner kronor och Ram i balans upplöses helt. Dessa 5,5 miljoner kronor tillförs resultatet för att minska sparkravet på förvaltningen för att uppnå ett resultat om minst 1 procent utan eventuella nya Afa-medel inräknat. EXPLOATERINGSFASTIGHETER Kommunen har sedan en lång tid ett antal fastigheter som behöver rivas. Vissa fastigheter innebär säkerhetsrisker. Vissa ger ett dåligt intryck i kommunen. Samtliga fastigheter kostar pengar. Genom att göra sig av med dessa fastigheter sänker kommunen långsiktigt sina driftskostnader. Besparingen görs inom ett av de prioriterade besparingsområdena och drabbar vare sig skola eller omsorg. Detta arbete är prioriterat. Inför 2014 avsätts medel i investeringsplan och medel via RUR för att täcka kostnader för rivning och sanering av den sk Handelsträdgården. Till denna satsning avsätts 5 miljoner kronor och finansieras via RUR. TAXOR De kommunala taxorna höjs enligt förslag från förvaltningen. Taxor inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde kan justeras i ett senare beslut. Det pågår en gemensam översyn tillsammans med Tranemo i syfte att uppnå likvärdiga taxor inom den nya nämndens verksamhetsområde. 13

15 UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG Förutom de ekonomiska transaktionerna som redovisas i särskild bilaga uppdras följande till de kommunala bolagen: Samtliga kommunala dotterbolag ska arbeta för att ge fler unga spännande sommarjobb som kan ge nyttiga erfarenheter och stärka dem inför framtiden. Näringsliv Ulricehamn AB har fått uppdraget att arbeta fram en näringslivsstrategi. Ulricehamn har idag ett väl differentierat näringsliv. Men det finns också branscher som är underrepresenterade. Dessa ska identifieras och en långsiktig strategi för hur kommunen kan stärka dessa branscher ska arbetas fram. Denna strategi ska antas i fullmäktige. Näringsliv Ulricehamn AB ska under året arbeta med att söka upp företag som är potentiella etablerare på Rönnåsens industriområde eller i annan del av kommunen. Detta arbete ska ske i samarbete med Business region Borås, BRB. Det kan komma att behöva extra insatser för att visa på fördelarna med Ulricehamns kommun och Rönnåsens industriområde som etableringsplats. Till detta avsätts kronor och finansieras via RUR och får endast tas i anspråk efter samråd med moderbolagets VD. Näringsliv Ulricehamn AB ska under året samarbeta och förstärka den turist- och idrottssatsning som växer fram i ett samarbete mellan flera föreningar med utgångspunkt i Lassalyckan i syfte att bygga upp ett idrottskollo. Detta projekt har fått bidrag beviljat från Ulricafonden. Kommunen ska under de första åren bidra med medel som täcker de kostnader projektet har gentemot kommunen. Efter tre år ska projektet stå på egna ben och klara sig utan kommunalt bidrag. Till detta avsätts kronor och finansieras inom ramen för moderbolaget. STUBO AB får i uppdrag att påbörja byggnation vid Stadsskogen. Dessutom ska bostadsbolaget lämna in förslag på var och när nästa byggnation ska ske till för Miljö- och samhällsbyggnadskontoret så att detta kan inordnas i kommunens planprioriteringslista. 14

16 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL FINANSIELLA MÅL 1. Resultatet ska vara minst 1 procent av samlade intäkter för skatter och statsbidrag. 2. Den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad (21.05 kr). VERKSAMHETSMÅL PERSONALPOLITISKA MÅL 1. Sjuktal. Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen partiellt sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent. 2. Medarbetarindex. Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra arbetsplats. Den allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7. 3. Kompetens. Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet inom mätbara yrkesgrupper i kommungruppen. 4. Mångfald. Andelen personal tillhörande minoritetsgrupper ska öka. TILLVÄXTMÅL 1. Skapa förutsättningar för fler invånare. Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för invånare. Målsättningen för 2014 är en ökning med 125 personer i förhållande till folkmängden Bostäder. Kommunen ska ge förutsättningar för produktion av minst 200 nya lägenheter/småhus årligen. Områden med störst efterfrågan ska prioriteras. 3. Industrimark. Kommunen ska ha sammanlagt minst kvadratmeter ledig industrimark på Vist industriområde och Rönnåsen. Minst fem företag ska ha valt Rönnåsen som plats för etablering. 4. Försörjningsstöd. Andelen hushåll med försörjningsstöd mer än 10 månader ska minska med 10 %. 15

17 KVALITETSMÅL 1. Lärande. Det långsiktiga målet är att alla elever i årskurs 9 ska uppnå målen i alla ämnen. I SKL:s öppna jämförelser ska kommunen lägst placera sig på plats 200 under Gymnasiet. Genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ska höjas jämfört med 2012/2013 års nivå både på studieförberedande och yrkesförberedande program. 3. Högskola. Andelen gymnasielever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska motsvara minst 38 procent. 4. Kommunens fastigheter. Kommunens fastighetsbestånd ska minska genom avveckling av fastigheter som inte nyttjas. Därmed kan underhållet fokuseras på befintligt fastighetsbestånd och långsiktigt säkra värdet av fastigheterna. Under 2014 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 75 kronor per kvadratmeter. Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas efter väl planerade och beräknade kalkyler för att minimera miljöpåverkan och framtida driftskostnader. 16

18 DRIFTBUDGET (BELOPP I TKR) Skatte- och bidragsintäkter Ram 2014 (Utdebitering 21:05) invånare Revision Samverkansnämnd IT 520 Kommunstyrelsen Ökade drift- och kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella intäkter, netto Finansförvaltning i övrigt, nettointäkt Resultat

19 SPECIFIKATION AV RAMFÖRÄNDRINGAR Avsatt till lönekostnadsökning Arbetsvärdering Höjda lärarlöner Kompensation prisökningar Effektivisering inköp och fastighetsförvaltning (1 %) Förändringar buffertposter Ledningsprocesser 660 Miljö- och samhällsbyggnad 389 Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning Lärande Nord och Syd IT Administrativt processtöd Höjda taxor Avskaffande av vårdnadsbidrag Handelsutveckling Bredband landsbygd Feriearbete 300 Grönare mat vid upphandling 200 Läsprojekt med föreningslivet 200 Lov- och sommarskola 600 Mobilitetspeng 200 Uppmuntra anställda att ge blod 48 Summa

20 RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Resultatutjämningsreserven (RUR) inrättades i samband med att ny lagstiftning trädde i kraft I samband med bokslutet avsattes cirka 50 miljoner kronor till RUR. Av dessa har kommunen tagit 6,5 miljoner kronor i anspråk under 2013; 5 miljoner kronor till Lärandet och 1,5 miljoner kronor till Välkomsten. Under året förväntas kommunen få, likt förra året, en betydande återbetalning från Afa. Det tillsammans med att kommunen i övrigt presterar ett bra resultat gör att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet estimerar en avsättning till RUR med 18 miljoner kronor för verksamhetsåret Det gör att kommunen sammanlagt har 61 miljoner kronor i RUR. Av dessa medel tar vi drygt 9 miljoner i anspråk fördelade på följande vis: Jobbpaket Handelsutveckling Nuab 500 Företagsetablering 200 Ledarskapsutveckling i föreningslivet 75 Bredbandsutbyggnad landsbygd Landsbygdsutveckling (utredning o kollektivtrafik) 500 Exploateringsfastigheter Summa

21 INVESTERINGSPLAN (BELOPP I TKR) Objekt Industriområden och markförvärv Bostadsområde Stadsskogen R Nytt Stadsbibliotek Trafikåtgärder Ombyggnad äldreboenden Förskola/skola tätorten * * Ny maskin skidspår Bryggor vid Åsunden Lekplats Inventarier Investeringar kök Energieffektivisering Lassalyckan/friidrott Liljekonvaljen, gruppboende Extern webb Datautveckling inom verksamheter Ej kända projekt och projekteringar Summa *Ulrikaskolan 20

22 FINANSIERINGSRAMAR (BELOPP I MKR) Ram Förändring Ulricehamns kommun 0 Ulricehamns Stadhus AB 100 Ulricehamns Energi AB Stubo AB 500 Nuab 10 Vists Fastighets AB 63 Brf Parkgården 47 Summa

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun

Budget 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun 2010 Plan 2011-2012 Götene kommun Antagen av KF 2009-11-23 ens struktur Målgrupp Götene kommuns budget vänder sig till kommunens förtroendevalda och anställda samt externa intressenter i form av kreditgivare,

Läs mer

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna

Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna V Tillsammans gör vi Österåker bättre 2014-11-20 ÖSTERÅKERS mt-, KOMMUNSTYRCLS 2014 "11- l 4 IH Förslag till budget 2015 för Österåkers kommun från Socialdemokraterna 2 Vi Socialdemokrater har en idé om

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13.

Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 13. Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige 2015-06-09 Tid: Onsdagen den 17 juni, kl. 14.00 (OBS tid) Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl. 13.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05

Kommunstyrelsens förslag till Budget 2015. Plan 2016-2017. Rev 2014-06-05 Plan 2016-2017 Rev 2014-06-05 1 Innehåll 1 Förord 5 2 Kommunens övergripande styrdokument 6 3 Vision 2025 7 4 Målbild 2018 8 5 Budget 2015 Mer verksamhet för pengarna 12 6 God ekonomisk hushållning 16

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer