Fortsatt framåt för fler jobb och företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt framåt för fler jobb och företag"

Transkript

1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH 3 EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN FYRA PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET FÖRSKOLA OCH SKOLA 6 ÖKADE LÄRARLÖNER LOV- OCH SOMMARSKOLA SAMT LÄXHJÄLP MOBILITETSPENG AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN 8 UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET FLER FERIEARBETEN JOBBPAKET HANDELSUTVECKLING BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGD FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA UTVECKLA ORGANISATIONEN OCH FINANSIELL HANTERING 12 UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING INKÖP OCH UPPHANDLINGAR 1

3 UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD EXPLOATERINGSFASTIGHETER TAXOR UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL 15 FINANSIELLA MÅL VERKSAMHETSMÅL PERSONALPOLITISKA MÅL TILLVÄXTMÅL KVALITETSMÅL DRIFTBUDGET 17 SPECIFIKATION RAMFÖRÄNDRINGAR RESULTATUTJÄMNINGSRESERV INVESTERINGSPLAN 20 FINANSIERINGSRAMAR 21 Bilagor 1. Transaktioner bolag 2. Flerårsbudget 3. Ekonomiska styrprinciper 2

4 ULRICEHAMN EN KOMMUN PÅ FRAMMARSCH Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn menar att mycket har åstadkommits under mandatperioden i Ulricehamns kommun. Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet ökat med drygt 200 invånare och är idag stabilt över invånare, vilket också bättrar på kommunens kassa med cirka 9 miljoner kronor. EN MOTORVÄG, EXPANDERANDE FÖRETAG OCH ÖKAT BYGGINTRESSE De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Det i särklass viktigaste är det om r40:s ombyggnad till motorväg. Regeringens beslut föregicks av hårt politiskt arbete. Det var kontakter med politiska företrädare i vår region, i kommuner, trafikutskottets ledamöter, enskilda samtal med trafikutskottets ordförande och vice ordförande. Den fulla betydelsen av r40:s utbyggnad har vi inte sett än. Trots att kommunen har byggt om och ut Lassalyckan, dragit ny väg, byggt ett nytt industriområde, fått tre företag som redan tecknat avtal på industriområdet, fått ytterligare tre företag som visat intresse för att etablera sig där väg 46 och r40 korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen. Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar landet, med 40 mil till Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Oslo, har Ulricehamn ett mycket bra logistiskt läge. Det visar sig inte minst genom att ett av de större företagen i kommunen har visat intresse av att bygga ett höglager i anslutning till sina nuvarande lokaler. Blir bygget av är det den största enskilda privata investeringen i kommunens historia. Och fler arbetstillfällen tryggas. Dessutom expanderar ytterligare en rad företag. Under våren 2013 pekade Västsvenska Handelskammaren ut Ulricehamn som ett gott exempel vad det gäller företagande i Västsverige. Ulricehamns kommun var den enda kommun i Boråsregionen som gick framåt i undersökningen. Även i Svenskt Näringslivs rankning har Ulricehamn stärkt sin position under mandatperioden tack vare ett starkare förtroende både för politisk ledning och för kommunens tjänstemän. Med en god infrastruktur och fler arbetstillfällen ökar också intresset för byggandet av bostäder. Ett flertal detaljplaner som möjliggör nybyggnation har tagits fram. KOMMUNEN EXPANDERAR I TAKT MED ÖKAD EFTERFRÅGAN Under hösten 2013 kan förhoppningsvis byggnationen av nya bostäder vid gamla båtbyggeriet dra igång. Kommunen för dessutom samtal med flera intressenter. Trots att det kommunala bostadsbolaget Stubo färdigställde nya lägenheter vid Sanatorieskogen under förra mandatperioden 3

5 och har renoverat klart en av fastigheterna vid Nillas väg under denna mandatperiod har bolaget knappt någon lägenhet ledig i tätorten. Till våren 2014 planerar Stubo nybyggnation vid det nya bostadsområdet Stadsskogen. Under mandatperioden har kommunen också färdigställt en ny förskola i Hökerum, byggt om Ätradalsskolan och färdigställt ombyggnationen vid Ryttershov. Kommunen har också fattat beslut om att åtgärda de brister som finns i Bogesundsskolan lokaler genom en nybyggnation. Efter sommaren 2013 ska kommunen också fatta beslut om en förskola i tätorten för att kunna möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser. Behovet att fler gruppbostäder inom området Funktionsnedsättningar är mycket stort. Beslut om nybyggnation behöver tas tidigt under hösten 2013 för att de fattade biståndsbesluten ska kunna verkställas. Byggnationen av ytterligare en ishall är i full gång. Det ger fler framför allt ungdomar möjlighet att delta i föreningslivet och kunna ända sig åt fritidsintressen under bra förhållanden och vid rimliga tider på dygnet. Kommunen har också satt ner foten i den viktiga frågan kring ett nytt stadsbibliotek vilket vi är övertygade om kommer ge kulturen en skjuts och stärka stadskärnans möjligheter till utveckling. Flera invånare konstaterar att det händer mycket i kommunen. 4 PUNKTER FÖR STÄRKT LANDSBYGD Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med att stärka attraktiviteten och förutsättningarna att bo på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har identifierat fyra områden som kommunen bör arbeta med: 1. Bredband. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som ambition att arbeta för utveckling i hela kommunen. En viktig fråga för att kunna bo, leva och verka på landsbygden är möjligheten till kommunikation. Under fyra år framåt avsätter kommunen medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från det S-ledda Västra Götalandsregionen. 2. Skolan. Vi har presenterat flera förslag som handlar om förbättrad kvalitet i skolan och att stärka elevunderlaget. Bland annat vill vi pröva omvänd skolskjuts på frivillig grund, ge lärare möjlighet att arbeta än mer självständigt och kunna utveckla idéer som gör skillnad för barnen. 3. Kollektivtrafik. En minst lika viktig fråga för landsbygden är tillgången till kollektivtrafik. Samtidigt är det inte försvarbart vare sig ur ett miljömässigt eller ett ekonomiskt perspektiv att ha bussar som åker mer eller mindre tomma. Därför vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet utveckla en flexibel kollektivtrafik i kommunen tillsammans med lokala eldsjälar och utifrån lokala förutsättningar. I likhet med bredbandssatsningen är regionen beredd att vara med och finansiera projektet. 4

6 4. Bostäder. I några mindre samhällen pågår arbete med att försöka hitta former för en ökad bostadsrotation. Det välkomnar vi. Vi ser detta som ett allt för viktigt uppdrag för att kommunen ska ställa sig vid sidan av detta arbete. Därför vill vi att förvaltningen utreder vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter speciellt för äldre. Trygghetsboenden bör utredas i kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum, samt i centralorten. TROTS FRAMMARSCH FINNS UTMANINGAR Kommunen står inför flera utmaningar. Den allvarligaste är den ekonomiska politik som regeringen konsekvent för mot landets kommuner ökat ansvar utan att föra över motsvarande resurser. Det handlar om ökade kostnader för LASS och LSS. Tidigare kompenserades kommunerna i viss mån för inflationen genom justeringar i de generella statsbidragen. Numer är de frysta på tidigare nivå vilket tvingar kommunerna att stå för merkostnaden. Kommunens kostnad för försörjningsstöd har också ökat kraftigt. Det beror delvis på att regeringen 2007 chockhöjde avgiften till a-kassan och försämrade villkoren i försäkringen. Följden blev att över en halv miljon löntagare lämnade a-kassan. Delvis beror ökade kostnader på att kommunen har fått ökat ekonomiskt ansvar för nyanlända som passerat etableringsfasen. Det gör att allt fler människor tvingas att söka försörjningsstöd en ersättning som landets kommuner ansvarar för. Under 2012 presenterade Socialdemokraterna i Ulricehamn en rapport som visar att de ökade kostnaderna motsvarar 70 öre i höjd kommunal skatt. Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt på riksnivå är dödsdömd ur ett väljarperspektiv. Men genom att tvinga kommuner att ta allt större ekonomiskt ansvar och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning gör att den ideologiska viljan genomförs, bakvägen. Det gör också att människor som inte fått ta del av den borgerliga regeringens skattesänkningar så som sjuka, arbetslösa och pensionärer istället tvingats se sina ersättningar sjunka de senaste åren tvingas betala kalaset två gånger. Detta hämmar Ulricehamn. Kommunen kan inte hålla önskad expansionstakt på grund av att resurser behöver omprioriteras för att människor ska få en rimlig levnadsnivå. Vi ser också hur sjuktalen ökar i kommunen på grund av en allt för stressad arbetsmiljö. Det äventyrar kvaliteten inom skolan och omsorgen. Det här ställer också ett ökat krav på ett bra och tydligt ledarskap i den politiska styrningen i kommunen men även i förvaltningen och verksamheterna. En annan utmaning är resultaten i skolan. Trots att skolan visar toppresultat i grundskolans längre årskurser lyckas kommunen inte med att nå målen i årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Kommunen har brister. Det är viktigt att vi förmår, vill och vågar se var det brister. Annars kan vi aldrig åstadkomma en förbättring. Men vi har också mycket att vara stolta över i Ulricehamns kommun. Med fortsatt långsiktigt och tålmodigt arbete kan vi se framtiden an med viss tillförsikt. 5

7 POLITISKA FÖRSLAG I BUDGET 2014 FÖRSKOLA OCH SKOLA Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom tjänstemannaförslaget att utöka budgetramen för Lärande med 11 miljoner kronor i jämförelse med den budget som antogs av fullmäktige i november Det innebär att Lärandet fått en utökad budgetram på sammanlagt 20 miljoner kronor på två år. Förutom det föreslår vi: ÖKADE LÄRARLÖNER Den viktigaste faktorn för att våra unga ska lyckas i skolan är att möta skickliga lärare. Därför behöver läraryrket stärkas och utvecklas. Det är nödvändigt att höja yrkets status för att locka duktiga ungdomar till läraryrket. Vi slår fast att lärarnas arbete är viktigt och att vi som arbetsgivare behöver satsa på lärarnas löner. Utöver vad som är generellt avsatt i budget avsätter vi motsvarande ytterligare 0,5 procent i löneökning för lärare. Till denna satsning avsätts 1,2 miljoner kronor. LÄXHJÄLP För knappt ett år sedan beslutade riksdagen om skatteavdrag för privatundervisning. Inför beslutet avvisade såväl Skolverket som de båda lärarfacken förslaget då det leder till ökade sociala klyftor i skolan. Idag kan relativt välbeställda familjer köpa skattesubventionerad privatundervisning av lärare. Har man råd kan man köpa sig en genväg till högre betyg. Och halva kostnaden för privatundervisningen betalas inte av den som nyttjar tjänsten utan av landets skattebetalare. Vare sig föräldrarnas plånbok, förmåga eller att vid varje tillfälle tidsmässigt få ihop det, ska avgöra vilket stöd och vilka chanser eleven får i livet. Vi vill att kommunen ska erbjuda alla elever i grundskolan läxhjälp under pedagogisk ledning. Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst. För de yngre barnen ser vi att läxhjälpen företrädesvis kommer att bedrivas inom ramen för fritidshemmen. Drygt åtta av tio elever på lågstadiet går på fritids under eftermiddagarna och där bör eleverna också i ökad utsträckning få hjälp med läxorna så att de inte är kvar till kvällen då barnen är trötta och ofta har svårare att koncentrera sig. Vi ser gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp. 6

8 LOV- OCH SOMMARSKOLA Nästan var fjärde elev i Ulricehamn saknar behörighet till gymnasiet. De står alltså utanför. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska erbjudas elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges möjlighet till utökad undervisningstid om upp till 20 dagar under sommaren. Primärt riktas erbjudandet till elever som inte nått målen. Även elever som nått godkända betyg kan delta om det ekonomiska utrymmet tillåter det. Vi avsätter kronor till denna satsning. MOBILITETSPENG Våra mindre enheter inom förskolan och skolan behöver få bättre möjlighet att besöka olika aktiviteter och kulturevenemang. Kostnader för transporter hindrar skolorna att delta i den omfattning som är önskvärt. Det duger inte. Alla barn ska ha samma rätt till upplevelser. Geografin ska inte utgöra ett hinder. Med hjälp av en särskild mobilitetspeng kan alla barn få tillgång till upplevelser. Till denna satsning avsätts kronor AVSKAFFANDE AV VÅRDNADSBIDRAG Vårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för utrikes födda kvinnor utan arbete. Därför bör vårdnadsbidraget avskaffas. Det konstaterar även regeringens egen expertgrupp ESO i en rapport Förslaget ligger också i linje med den kritik Skolverket riktade mot vårdnadsbidraget redan 2008 då verket varnade för att kvaliteten i förskolan påverkas negativt och risken för social snedrekrytering ökar. Skolverket påpekade också att barnets perspektiv i stor utsträckning saknas. Vi håller fast vid att vårdnadsbidraget i kommunen ska avskaffas. Förändringen innebär en besparing med kronor. 7

9 TILLVÄXT OCH ARBETE I HELA KOMMUNEN UTVECKLA LÄSPROJEKT TILLSAMMANS MED FÖRENINGSLIVET Barnen i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Det är bra. Vi vet att läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för att barnens resultat i skolan. Men vi kan inte slå oss till ro. För vi vet att läsande och läsförståelse minskar. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att läsa mer. För något år sedan kom boken om Zlatan. Boken fick många som normalt sett inte har en bok på nattygsbordet att läsa. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga ulricehamnares vardag. Därför avsätter vi medel i den kommunala budgeten som ska gå till läsprojekt för barn. Medlen får endast tas i anspråk om dessa projekt utvecklas i samarbete med föreningslivet. Vi ser framför oss olika projekt, till exempel i samarbete barnens idrottsförebilder, som stimulerar fler barn att läsa regelbundet. Detta arbete och de medel som avsätts kan växlas upp och utvecklas i samarbete med exempelvis Kultur i Väst eller Statens Kulturråd i syfte att höja kvaliteten och sprida, dra nytta av andras erfarenheter och förmera den kommunala ekonomiska insatsen. Vi avsätter kronor till denna satsning. FLER FERIEARBETEN Inför 2014 spår både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att ligga kvar på fortsatt höga nivåer. Det gör det svårare för våra unga att söka sommarjobb. Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter det stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Arbete är bästa sättet att integreras i samhället. Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser. Vi vill utöka antalet platser och rikta en del av dessa till nyalända ungdomar. Genom att rikta en del av de nya platserna till nyanlända unga ger vi dem snabbt möjlighet att få prova på det svenska arbetslivet. Det hjälper unga att bli bättre i det svenska språket, etablera kontakter på arbetsmarknaden och motiverar till studier. Vi avsätter kronor till denna satsning. JOBBPAKETET ULRICEHAMNSMODELLEN Många av företagen i Ulricehamn går bra. Flera så bra att de expanderar eller är i färd med att göra det. Visserligen har Ulricehamn en lägre arbetslöshet än riket men den är fortfarande relativt hög. Över 600 personer hade i maj inget arbete att gå till. En fjärdedel av dessa var 24 år eller yngre. 8

10 Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor. Vi tror att det behövs genomföras en bred palett av insatser: Ge människor rätt stöd. Socialsekreterarna inom SoL hanterar ärenden per person. Det är på tok för många ärenden. Det gör att personalens kompetens inte tas tillvara på rätt sätt. Kvaliteten blir lidande till förmån för kvantiteten. De personer som söker bistånd, försörjningsstöd, kan inte ges det stöd de behöver få för att komma till en egen försörjning. Det är inte bra. Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten ska utökas för att skapa en modell liknande den i Borås. Uppdrag: Utred om Borås modell kan användas i Ulricehamn. För att klara det måste det finnas mer tid för varje sökande hushåll. Låt en del av budgeterat försörjningsstöd användas till att aktivt hitta sysselsättning istället för passivitet med försörjningsstöd. Utred hur en organisatorisk sammanslagning av IFO och AMO kan ske och vilka konsekvenser det får, positiva som negativa. Jobb- och utbildninglots, JUL. En av de främsta orsakerna till att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden är bristande utbildning. Vi vill tillföra resurser för att arbeta med unga personer i åldern år som inte fullgjort gymnasiet. Kommunen har ett så kallat informationsansvar att följa upp ungdomar i åldern som inte studerar. Målet ska i första hand vara att lotsa personerna tillbaka till utbildning igen alternativt erbjuda hjälp i form av jobbsökaraktiviteter och praktik. Inrätta Erfarenhetstjänster. Personer med försörjningsstöd från kommunen och aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen kan erbjudas anställning inom exempelvis äldreomsorg, städning, kök, fastighetsunderhåll och skogslag under minst ett års tid. Ersättningens storlek ska motsvara ingångslönerna inom Kommunals avtalsområde. Där försörjningsstödet och aktivitetsstödet inte når upp till denna nivå ersätts med medel ur glappotten. Höj behörighet och kompetens i kommunen. Kommunalt anställda inom framförallt välfärd ska få möjlighet att validera sina utbildningar. Det handlar om att de anställda ska kunna slutföra sin utbildning/validering genom praktik. De teoretiska studierna genomförs samtidigt som man utför sitt ordinarie arbete. Men för att kunna genomföra praktik på annan arbetsplats/i annat yrke krävs att det finns en ersättare på den ordinarie arbetsplatsen. Medlen ska användas till att täcka vikariekostnad och del av den inkomstförlust för dem som vill vidareutbilda sig. Till dessa satsningar avsätts 2 miljoner kronor och finansieras via RUR. HANDELSUTVECKLING Cityföreningen har bedrivit ett utvecklingsprojekt med stöd av den europeiska socialfonden. Projektet löpte ut under Inför i 2013 avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medel för handelsutveckling i Ulricehamns kommun. Dessa medel tillfördes Nuab men fick endast tas i anspråk om en medfinansiering fanns. I annat fall skulle medlen återbetalas till kommunen. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. 9

11 BREDBANDSUTBYGGNAD LANDSBYGDEN Infrastrukturen är en viktig faktor för att kunna bo, leva och verka i hela kommunen. Under förra året avsatte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kronor till utbyggnad av bredband på landsbygden. Dessa medel växlades upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Denna satsning är tidsbegränsad under ett antal år framöver. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. Återigen växlas detta upp av regionen med lika mycket. FLEXIBEL KOLLEKTIVTRAFIK OCH UTREDNING OM BOSTADSROTATION I år har kommunen avsatt medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Vi vet genom de samtal och de möten som kommunen arrangerat att intresset är stort för denna satsning. Regionen har avsatt medel för att göra en liknande satsning gällande flexibel kollektivtrafik. Vi vill att kommunen prövar intresset och möjligheten att utveckla flexibla lösningar vad det gäller kollektivtrafiken i kommunen. Samtidigt pågår i några mindre samhällen arbete med att hitta former för att få till stånd en bostadsrotation, trots de orättvisa villkoren. Det välkomnar vi och uppskattar det engagemang som läggs ned från ideella krafter för att utveckla alternativa hyresformer som kooperativa hyresrätter. Vi ser detta som en allt för viktig fråga för att kommunen ska ställa sig vid sidan om. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter. Samtidigt är det viktigt att öka mångfalden av olika boendeformer, speciellt för äldre. Därför vill vi också att förvaltningen utreder behovet av trygghetsboenden i hela kommunen. Förutom centralorten är det intressant att titta närmare på kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum. Till denna satsning avsätts kronor och finansieras via RUR. LEDARSKAPSUTVECKLING INOM FÖRENINGSLIVET Kommunen ska uppmuntra ledarskap. Även inom föreningslivet. UIFK har fått medel beviljade av Ulricafonden. Tillsammans med annan företagssponsring och egna medel har föreningen ett 3-årigt projekt finansierat till 85 procent som syftar till att stärka ungdomsledare och tränare i ledarskapet. Med en välutbildad och erfaren projektledare ska UIFK erbjuda andra klubbar i kommunen gemensamma utbildningsinsatser. Föreningen ska erbjuda gemensamma träningar med andra klubbar på ungdomssidan. Projektet ska också arbeta med utmaningen att det på vissa orter finns problem med att få ihop ett lag i samma ålder. Det får till följd att yngre får möta alltför stora och tunga motspelare och lägger av. Och de riktigt duktiga möter inte de utmaningar de behöver för att utvecklas. Till denna satsning avsätts kronor som finansieras via RUR. 10

12 DIFFERENTIERAD TILLSYNSTAXA FÖR FÖRETAG Många av kommunens företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Och det har vi full förståelse för. För att skapa en större acceptans för taxan bland företagen och dessutom öka incitamentet hos oss själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen anser vi att det vore bättre att införa en lägre fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen/tillsynen. Förändringen av taxan ska vara självfinansierande. DIFFERENTIERAD BYGGLOVSTAXA Energismarta hus är något positivt både för miljön och för ekonomin. Därför bör kommunen stimulera och rekommendera invånarna att bygga så energismart som möjligt. Ett sätt att underlätta byggnationen av energismarta hus för kommunens invånare är genom att göra det enklare och/eller billigare att söka bygglov för denna typ av hus. Kommunen ska också själv som fastighetsägare föregå med gott exempel. Det sänker samtidigt den egna driftskostnaden. Förändringen av taxan ska vara självfinansierande. 11

13 UTVECKLA ORGANISATION OCH FINANSIELL HANTERING UTVÄRDERA OCH UTVECKLA DRIFTSFORMER Intraprenad är en relativt ung driftsform i Ulricehamns kommun. Vi ser gärna att denna driftsform utvecklas vidare och införs i fler delar av verksamheten. Det är dock viktigt att likvärdiga villkor gäller för likvärdiga verksamheter. Till exempel menar vi att samma ekonomiska villkor ska gälla för skolor att behålla del av eventuella överskott och arbeta ikapp eventuella underskott. Det här exemplet handlar om likvärdiga förutsättningar för bland annat våra skolor att bedriva verksamheter på jämbördiga villkor. GRÖNARE MAT VID UPPHANDLING Ulricehamns kommun handlar livsmedel för cirka 18 miljoner kronor varje år. Förra året uppmärksammades Sigtuna kommun där Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna rätt att ställa krav på djurskydd vid upphandling. Vi menar att Ulricehamns kommun i samband med nästa upphandling av livsmedel ska driva kravet att följa miljöstyrningsrådets animaliekriterier gällande krav på transporttid till slakt. Målet i Ulricehamns kommun är att 17 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska Det ser vi ut att klara redan i år. Under 2008 öronmärkte kommunstyrelsen kronor för ekologiska produkter som då uppgick till 10,6 procent. Sedan dess har kommunen klarat målet genom att minska svinn och säsongsplanera inköpen. Men nu behövs ett nytt mål. Vi vill sätta målet att minst 30 procent av inköpen av livsmedel ska vara ekologiska Det är ambitiöst. I ett sätt att stimulera detta tillför vi riktade medel i år. Vi avsätter kronor för att öka andelen av ekologiska produkter vid inköp till kommunen. INKÖP OCH UPPHANDLINGAR Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att ålägga förvaltningen en årlig besparing om 1 procent fram till och med Inför 2014 läggs en central besparingspost på 11,4 miljoner kronor inom kommunstyrelsens ram. Denna riktas mot inköps- och fastighetsförvaltningseffektiviseringar. Beloppet motsvarar det enprocentiga besparingsmålet av kommunstyrelsens nettoram. 12

14 UPPMUNTRA ANSTÄLLDA ATT GE BLOD När olyckan är framme eller en allvarlig sjukdom drabbar oss krävs att blod finns på plats. Det räddar liv. Södra Älvsborgs sjukhus konstaterar brist på blod. Tidigare har man gått ut med att det skulle behövas ungefär tappningar ytterligare per år. Vi vill inrätta ett incitament för kommunens anställda att bli blodgivare. Förvaltning får i uppdrag att återkomma med någon form av incitamentsprogram till kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet Till denna satsning avsätter vi kronor. FÖRÄNDRINGAR I BUFFERTPOSTER I driftbudget för 2013 finns 4 miljoner kronor avsätta i en buffert. Dessutom avsattes 2 miljoner kronor i 2013 års budget till Ram i balans. Bufferten minskas med 3,5 miljoner kronor och Ram i balans upplöses helt. Dessa 5,5 miljoner kronor tillförs resultatet för att minska sparkravet på förvaltningen för att uppnå ett resultat om minst 1 procent utan eventuella nya Afa-medel inräknat. EXPLOATERINGSFASTIGHETER Kommunen har sedan en lång tid ett antal fastigheter som behöver rivas. Vissa fastigheter innebär säkerhetsrisker. Vissa ger ett dåligt intryck i kommunen. Samtliga fastigheter kostar pengar. Genom att göra sig av med dessa fastigheter sänker kommunen långsiktigt sina driftskostnader. Besparingen görs inom ett av de prioriterade besparingsområdena och drabbar vare sig skola eller omsorg. Detta arbete är prioriterat. Inför 2014 avsätts medel i investeringsplan och medel via RUR för att täcka kostnader för rivning och sanering av den sk Handelsträdgården. Till denna satsning avsätts 5 miljoner kronor och finansieras via RUR. TAXOR De kommunala taxorna höjs enligt förslag från förvaltningen. Taxor inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde kan justeras i ett senare beslut. Det pågår en gemensam översyn tillsammans med Tranemo i syfte att uppnå likvärdiga taxor inom den nya nämndens verksamhetsområde. 13

15 UPPDRAG TILL KOMMUNALA BOLAG Förutom de ekonomiska transaktionerna som redovisas i särskild bilaga uppdras följande till de kommunala bolagen: Samtliga kommunala dotterbolag ska arbeta för att ge fler unga spännande sommarjobb som kan ge nyttiga erfarenheter och stärka dem inför framtiden. Näringsliv Ulricehamn AB har fått uppdraget att arbeta fram en näringslivsstrategi. Ulricehamn har idag ett väl differentierat näringsliv. Men det finns också branscher som är underrepresenterade. Dessa ska identifieras och en långsiktig strategi för hur kommunen kan stärka dessa branscher ska arbetas fram. Denna strategi ska antas i fullmäktige. Näringsliv Ulricehamn AB ska under året arbeta med att söka upp företag som är potentiella etablerare på Rönnåsens industriområde eller i annan del av kommunen. Detta arbete ska ske i samarbete med Business region Borås, BRB. Det kan komma att behöva extra insatser för att visa på fördelarna med Ulricehamns kommun och Rönnåsens industriområde som etableringsplats. Till detta avsätts kronor och finansieras via RUR och får endast tas i anspråk efter samråd med moderbolagets VD. Näringsliv Ulricehamn AB ska under året samarbeta och förstärka den turist- och idrottssatsning som växer fram i ett samarbete mellan flera föreningar med utgångspunkt i Lassalyckan i syfte att bygga upp ett idrottskollo. Detta projekt har fått bidrag beviljat från Ulricafonden. Kommunen ska under de första åren bidra med medel som täcker de kostnader projektet har gentemot kommunen. Efter tre år ska projektet stå på egna ben och klara sig utan kommunalt bidrag. Till detta avsätts kronor och finansieras inom ramen för moderbolaget. STUBO AB får i uppdrag att påbörja byggnation vid Stadsskogen. Dessutom ska bostadsbolaget lämna in förslag på var och när nästa byggnation ska ske till för Miljö- och samhällsbyggnadskontoret så att detta kan inordnas i kommunens planprioriteringslista. 14

16 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH VERKSAMHETSMÅL FINANSIELLA MÅL 1. Resultatet ska vara minst 1 procent av samlade intäkter för skatter och statsbidrag. 2. Den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad (21.05 kr). VERKSAMHETSMÅL PERSONALPOLITISKA MÅL 1. Sjuktal. Det långsiktiga målet är att sjuktalet maximalt ska uppgå till 4 procent. Andelen partiellt sjukskrivna i denna grupp ska uppgå till lägst 50 procent. 2. Medarbetarindex. Ulricehamns kommun ska uppfattas som en god arbetsgivare och en bra arbetsplats. Den allmänna trivseln ska i en sexgradig skala uppnå minst 4,7. 3. Kompetens. Andelen utbildad/behörig personal ska ligga över genomsnittet inom mätbara yrkesgrupper i kommungruppen. 4. Mångfald. Andelen personal tillhörande minoritetsgrupper ska öka. TILLVÄXTMÅL 1. Skapa förutsättningar för fler invånare. Den långsiktiga målsättningen är att skapa förutsättningar för invånare. Målsättningen för 2014 är en ökning med 125 personer i förhållande till folkmängden Bostäder. Kommunen ska ge förutsättningar för produktion av minst 200 nya lägenheter/småhus årligen. Områden med störst efterfrågan ska prioriteras. 3. Industrimark. Kommunen ska ha sammanlagt minst kvadratmeter ledig industrimark på Vist industriområde och Rönnåsen. Minst fem företag ska ha valt Rönnåsen som plats för etablering. 4. Försörjningsstöd. Andelen hushåll med försörjningsstöd mer än 10 månader ska minska med 10 %. 15

17 KVALITETSMÅL 1. Lärande. Det långsiktiga målet är att alla elever i årskurs 9 ska uppnå målen i alla ämnen. I SKL:s öppna jämförelser ska kommunen lägst placera sig på plats 200 under Gymnasiet. Genomsnittliga betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning ska höjas jämfört med 2012/2013 års nivå både på studieförberedande och yrkesförberedande program. 3. Högskola. Andelen gymnasielever som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning ska motsvara minst 38 procent. 4. Kommunens fastigheter. Kommunens fastighetsbestånd ska minska genom avveckling av fastigheter som inte nyttjas. Därmed kan underhållet fokuseras på befintligt fastighetsbestånd och långsiktigt säkra värdet av fastigheterna. Under 2014 ska det genomsnittliga fastighetsunderhållet uppgå till 75 kronor per kvadratmeter. Vid ny- och ombyggnad ska bästa teknik användas efter väl planerade och beräknade kalkyler för att minimera miljöpåverkan och framtida driftskostnader. 16

18 DRIFTBUDGET (BELOPP I TKR) Skatte- och bidragsintäkter Ram 2014 (Utdebitering 21:05) invånare Revision Samverkansnämnd IT 520 Kommunstyrelsen Ökade drift- och kapitalkostnader Avskrivningar Finansiella intäkter, netto Finansförvaltning i övrigt, nettointäkt Resultat

19 SPECIFIKATION AV RAMFÖRÄNDRINGAR Avsatt till lönekostnadsökning Arbetsvärdering Höjda lärarlöner Kompensation prisökningar Effektivisering inköp och fastighetsförvaltning (1 %) Förändringar buffertposter Ledningsprocesser 660 Miljö- och samhällsbyggnad 389 Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning Lärande Nord och Syd IT Administrativt processtöd Höjda taxor Avskaffande av vårdnadsbidrag Handelsutveckling Bredband landsbygd Feriearbete 300 Grönare mat vid upphandling 200 Läsprojekt med föreningslivet 200 Lov- och sommarskola 600 Mobilitetspeng 200 Uppmuntra anställda att ge blod 48 Summa

20 RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Resultatutjämningsreserven (RUR) inrättades i samband med att ny lagstiftning trädde i kraft I samband med bokslutet avsattes cirka 50 miljoner kronor till RUR. Av dessa har kommunen tagit 6,5 miljoner kronor i anspråk under 2013; 5 miljoner kronor till Lärandet och 1,5 miljoner kronor till Välkomsten. Under året förväntas kommunen få, likt förra året, en betydande återbetalning från Afa. Det tillsammans med att kommunen i övrigt presterar ett bra resultat gör att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet estimerar en avsättning till RUR med 18 miljoner kronor för verksamhetsåret Det gör att kommunen sammanlagt har 61 miljoner kronor i RUR. Av dessa medel tar vi drygt 9 miljoner i anspråk fördelade på följande vis: Jobbpaket Handelsutveckling Nuab 500 Företagsetablering 200 Ledarskapsutveckling i föreningslivet 75 Bredbandsutbyggnad landsbygd Landsbygdsutveckling (utredning o kollektivtrafik) 500 Exploateringsfastigheter Summa

21 INVESTERINGSPLAN (BELOPP I TKR) Objekt Industriområden och markförvärv Bostadsområde Stadsskogen R Nytt Stadsbibliotek Trafikåtgärder Ombyggnad äldreboenden Förskola/skola tätorten * * Ny maskin skidspår Bryggor vid Åsunden Lekplats Inventarier Investeringar kök Energieffektivisering Lassalyckan/friidrott Liljekonvaljen, gruppboende Extern webb Datautveckling inom verksamheter Ej kända projekt och projekteringar Summa *Ulrikaskolan 20

22 FINANSIERINGSRAMAR (BELOPP I MKR) Ram Förändring Ulricehamns kommun 0 Ulricehamns Stadhus AB 100 Ulricehamns Energi AB Stubo AB 500 Nuab 10 Vists Fastighets AB 63 Brf Parkgården 47 Summa

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Olofströms kommun 2014

Socialdemokraternas budget för Olofströms kommun 2014 Jobb och framtidstro! Socialdemokraternas budget för Olofströms kommun 2014 Vår politik gör skillnad Socialdemokraternas budget 2014 för Olofströms kommun sätter jobb och framtidstro i fokus. I Olofström

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018

Vind i seglen med Orustalliansen. INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Vind i seglen med Orustalliansen INRIKTNINGSBUDGET 2016 med plan 2017-2018 Det skapar vi genom En tydlig politisk ledning som tar fullt ekonomiskt ansvar. En kommunstyrelse som beslutar och styr verksamheternas

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL:

Vi Socialdemokraterna vill sätta stopp för nedskärningar i den skånska sjukvården. VI SOCIALDEMOKRATER VILL: DET ÄR KRIS I DEN SKÅNSKA VÅRDEN Orsaken är ständiga nedskärningar och dålig politisk ledarskap. Sjukvården har tvingats till kraftiga besparingar som drabbat stora delar av vården. Flera besparingar är

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen?

Bokslut Reinfeldt. Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? Bokslut Reinfeldt Hur har Sverige utvecklats under Alliansregeringen? 2 Sammanfattning Vi har granskat Sveriges utveckling under regeringen Reinfeldt. Vi har fokuserat på fyra avgörande områden där regeringen

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer