Vårdmarknad och företagsklimat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdmarknad och företagsklimat"

Transkript

1 Vårdmarknad och företagsklimat Stockholms läns landsting Projektet Företagande Ida Nyström 2012 Stockholms läns landsting

2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 METOD OCH DATA... 4 LEVERANTÖRER, AVTAL OCH KOSTNADER... 5 ANTAL LEVERANTÖRER OCH AVTAL... 5 FÖRETAGSFORMER... 6 VÅRDLEVERANTÖRER MED STÖRST OMSÄTTNING... 7 PRIVAT/OFFENTLIG ANDEL AV KOSTNADER... 7 FÖRETAGARES ATTITYDER TILL LANDSTINGET ENKÄT TILL VÅRDFÖRETAGARE DJUPINTERJUVER SIMPLEXARBETE DISKUSSION REFERENSER Sida 2

3 Sammanfattning I Sverige är den offentliga marknaden värd 820 miljarder kronor, nästan en fjärdedel av BNP. Hälften av statens, kommunernas och landstingens budgetar används till affärer med näringslivet (Dagens Samhälle, 2011). När det kommer till landstingens köp av vård står privata vårdgivare för ungefär en tiondel av vårdproduktionen. I Stockholm köper landstinget vård från privata vårdgivare motsvarande en tredjedel av budgeten. Antalet företag som levererar vård till Stockholms läns landsting (SLL) har ökat de senaste åren. I Stockholms läns landsting finns det, förutom offentliga vårdleverantörer, drygt 3000 företag som bedriver hälso- och sjukvård (inklusive företagare på nationella taxan 1 och inom tandvården) till befolkningen på uppdrag av landstinget. Det är framförallt aktiebolag och enskilda firmor som har ökat i antal. Den främsta orsaken till ökningen är införandet av vårdval, vilket har underlättat företagande och etableringen av nya mottagningar. Vårdval inkluderar idag ett tjugotal specialiteter och kommer att utökas ytterligare under de kommande åren. Privata leverantörer etablerar sig även genom LOU upphandlingar inom t.ex. områden som geriatrik och psykiatri. Samtidigt som antalet vårdföretagare har ökat så har marknadsandelen som privata vårdgivare står för inte förändrats mer än ett par procentenheter (sett som andel av landstingets budget) sedan Detta förklaras bland annat av att områden med en hög andel privata utförare (där vårdval har införts, t ex i primärvården), inte står för en så stor andel av landstingets budget totalt sett. Områden med en lägre andel privata utförare såsom den somatiska specialistvården (akutsjukhusen) står samtidigt för nästan hälften av landstingets kostnader. Givet att mer vård kommer att produceras utanför sjukhusen i framtiden och att vårdval införs inom fler specialiteter kan den privata andelen utförd vård komma att öka mer i framtiden Företagarna i Stockholm tycker att företagsklimatet har blivit bättre och att länet har ett bättre klimat jämfört med övriga Sverige. En bidragande faktor är att vårdval kontinuerligt införs inom fler områden vilket skapar förutsättningar för företagande. Samtidigt finns ett antal områden som landstinget kan utveckla. Bland annat dialogen med vårdföretagare och uppföljningen av vården. Syftet med den här rapporten är att ge ett faktaunderlag om hur vårdmarknaden ser ut och hur företagsklimatet uppfattas i SLL. Kartläggningen avgränsar sig till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och baseras främst på statistik från SLL. 1 Specialistläkare och sjukgymnaster som får ersättning med stöd av den lagstadgade så kallade nationella taxan. Nationella taxan utgår från två lagar. Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) Sida 3

4 Inledning Den offentliga marknaden i Sverige är värd 820 miljarder kronor, nästan en fjärdedel av BNP. Hälften av statens, kommunernas och landstingens budgetar används till affärer med näringslivet. Marknaden ger jobb åt uppskattningsvis människor i näringslivet. Samtidigt efterlyses en bättre uppföljning och genomlysning av denna marknad. (Dagens Samhälle, 2011) Styrning och utveckling av all verksamhet drar nytta av att ha kännedom om tidigare erfarenheter. För detta krävs goda underlag och fakta. Avsikten med den här rapporten är att ge en övergripande bild av vårdmarknaden och företagsklimatet i Stockholms läns landsting. Rapporten avser att belysa vårdmarknaden utifrån ett flertal perspektiv. Del ett beskriver utvecklingen av antalet leverantörer och avtal, hur stor andel av vården som utgörs av privata företag, vilka företagsformer som finns samt vilka de största leverantörerna är. Del två handlar om vad vårdföretagare tycker om landstinget och företagsklimatet. Metod och data Rapportens första kapitel grundar sig framförallt på beskrivande statistik. De källor som har använts för beskrivningen av vårdmarknaden är bland annat SLL:s koncernredovisningssystem samt landstingets avtalsdatabas 2. Databasen består av uppgifter över de avtal som landstinget har med både offentliga och privata leverantörer 3. Beskrivningen av företagares attityder till landstinget baserar sig främst på resultatet av en genomförd enkät samt en rapport som baseras på djupintervjuer med företagare. 2 Avtalsdatabasen (ADA) innehåller statistik över olika typer av avtal: Administrativa avtal (t ex hyresavtal), Ambulanssjukvård, Medicinsk Service, Samverkansavtal, Tekniska hjälpmedel, Tilläggsavtal, Vårdavtal. Ibland saknas även uppgift över typ av avtal. Avtal på nationella taxan samt inom tandvård har exkluderats eftersom uppgifterna om inte har registrerats i ADA på ett sätt som gör att dessa går att följa över tid. Uppgifter om dessa hämtas från ansvariga handläggare. 3 Tommy Sandegran, Tore Johansson, Tore Broström, Anders Olsson, Maria Hedberg, Leif Hedenström samt Peter Ölund på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i landstinget har alla bidragit med statistik och kunskap till del ett i rapporten Sida 4

5 Leverantörer, avtal och kostnader När det kommer till landstingets kostnader står privata vårdgivare för ungefär en tredjedel av vårdproduktionen i Stockholms läns landsting. Jämfört med Sverige i stort, där ca 10 procent 4 av hälso- och sjukvårdstjänster köps från privata vårdgivare. Antalet företag som levererar vård till Stockholms läns landsting har ökat de senaste åren. (tabell 2). I Stockholm skiljer sig andelen privat producerad vård mellan olika vårdområden. I områden där upphandlingar har genomförts (t ex geriatrisk vård, habilitering och psykiatri) eller där vårdval har införts har det skett en ökning av andelen privat producerad vård. Antal leverantörer och avtal I Stockholms läns landsting finns det, förutom offentliga vårdleverantörer, drygt 3000 företag som bedriver hälso- och sjukvård (inklusive företagare på nationella taxan och inom tandvården) till befolkningen på uppdrag av landstinget. Antal leverantörer Vårdavtal (inte tandvård, nationella 560 taxan eller administrativa avtal) Tandvård Nationella Taxan Läkare (LOL): 700 Sjukgymnaster (LOS): 700 TOTALT 3060 Tabell 1: Totalt antal vårdleverantörer i Stockholms läns landsting år Avrundade siffror. Källa: ADA (punktmätning juni) samt uppgifter från ansvariga avtalshandläggare på HSF På tre år har det skett en ökning i antalet leverantörer som har avtal med landstinget vilket framgår av tabellen nedan. Tabellen inkluderar inte leverantörer inom nationella taxan eller tandvård. Av tabellen framgår att en leverantör i snitt har ca 3 stycken avtal. Det genomsnittliga antalet avtal skiljer sig mellan olika vårdområden. Inom allmänmedicin till exempel låg antalet avtal per leverantör på i snitt 3 stycken år 2010 och Inom psykiatrin skedde en större förändring och antalet minskade från 3,4 år 2010 till 2,6 stycken år Alla registrerade avtal (exklusive tandvård, nationella taxan och administrativa avtal) Antal avtal Antal unika leverantörer Genomsnittligt antal avtal per leverantör 2,8 2,8 2,9 3,0 Enbart registrerade under vårdavtal i ADA Antal avtal Antal unika leverantörer Genomsnittligt antal avtal per leverantör 2,6 2,7 2,7 2,7 Tabell 2: Utveckling av antal avtal och leverantörer. Källa: ADA punktmätning juni resp. år 4 Sida 5

6 Företagsformer I tabellen nedan framgår hur antalet avtal har utvecklats per företagsform. Det är framförallt aktiebolag och enskilda firmor som har ökat i antal. Valet av företagsform styrs av flera olika saker, till exempel kapitalbehov och företagets storlek. Aktiebolag som företagsform är vanligast bland företag som har anställda. Enskild firma dominerar bland företagen utan anställda och utgörs bland annat av företag med logoped eller fotsjukvårdsverksamhet. Även antalet avtal med ideella föreningar och stiftelser har ökat de senaste åren. År 2011 (i juni) hade 7 ideella föreningar och 12 stiftelser avtal med landstinget. Bland dem finns Ersta Diakonisällskap, Stockholms sjukhem, Vidarkliniken, Röda Korset, Stora Sköndal, RFSU, Stockholms Stadsmission, Storstockholms diabetesförening och Stockholms läns Äldrecentrum Stat, landsting, kommuner, församlingar Aktiebolag 5 (varav 10 landstingsägda) Ekonomiska föreningar Ideella föreningar/stiftelser Handelsbolag, kommanditbolag, enkla bolag Enskild firma Totalt antal avtal Tabell 3: Organisations-/Företagsformer. Källa: Baseras på avtal registrerade i ADA, exkl. tandvård, nationella taxan samt administrativa avtal. Unika organisationsnummer. De landstingsägda bolag som ingår i redovisningen ovan är: Folktandvården i Stockholms län AB Danderyds sjukhus AB Södersjukhuset AB TioHundra AB (Fd. Norrtälje sjukhus) S:t Eriks Ögonsjukhus AB Stockholm Care AB (utlandsvård) AISAB (Ambulanssjukvården i Stockholm AB) MediCarrier AB Locum AB Södertälje Sjukhus AB Utöver dessa bolag levererar landstinget även vård genom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska. Även färdtjänsten bedrivs i förvaltningsform. SLSO bedriver hälso- och sjukvård i Stockholms län genom länsövergripande och självständiga resultatenheter. Karolinska Sjukhuset ansvarar för sjukvård, forskning och utbildning. Sjukhuset bedrivs under bolagsliknande former och har en egen styrelse. Landstinget bedriver vård i egen regi motsvarande 70 % av hälso- och sjukvårdens budget. 5 År 2011 låg andelen aktiebolag i landstinget med kvinnlig VD på 41 procent, 56 procent är män och resterande 3 procent fanns inte uppgift för. Sju procent av aktiebolagen hade en utländsk styrelseledamot år Sida 6

7 Vårdleverantörer med störst omsättning De privata vårdföretag som år 2010 stod för den största omsättningen (från Stockholms läns landsting) redovisas i tabell fyra nedan. Även Proxima redovisas då Aleris köpte företaget under Redovisningen inkluderar även dotterbolag som ingår i respektive företag. Capio inkluderar bland annat Capio St: Görans sjukhus. Leverantör Kostnad, mkr Capio Praktikertjänst Aleris 700 Proxima (Aleris köpt 2011) 249 Carema 449 Ersta 359 Tabell 4: De största vårdbolagen i SLL mätt i omsättning, Källa, SLL:s ekonomisystem, exklusive moms, avser år 2010 Nedan redovisas kostnaderna för landstingets interna motparter (landstingsdrivna bolag och förvaltningar) vilket möjliggör en jämförelse med de stora företagens omsättning. Capios totala omsättning motsvarade till exempel ca 18 procent av Karolinskas kostnader samma år. Leverantör Kostnad, mkr Karolinska SLSO Södersjukhuset Danderyds sjukhus Södertälje sjukhus 742 Folktandvården 522 S:t Eriks sjukhus 328 AISAB 137 TioHundra AB 19 Sthlm Care 17 Tabell 5: Landstingets kostnader/ersättning avseende sjukvård för interna motparter. Exklusive moms. Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avser år 2010 Privat/Offentlig andel av kostnader Landstinget både utför vård och köper vårdtjänster från privata vårdföretag. Fördelningen över vem som utför tjänsterna och hur stor andel av vården som levereras av privata aktörer kan analyseras genom att titta på produktion eller kostnader. I detta stycke redovisas fördelningen av landstingets totala kostnader och hur stor del hälsooch sjukvård som utförs av privata aktörer. Av Stockholms läns landstings totala kostnader för hälso- och sjukvård har privata utförare stått för ca 30 procent och landstinget för ca 70 procent sedan Ökningen i andelen privat producerad vård fram till 2003 förklaras till stor del av ökningar inom området övrig hälso- och sjukvård vilken inkluderar hjälpmedel, specialistrehabilitering och ambulanssjukvård. Mellan 2008 och 2011 har det skett en ökning på ca fem procent i andelen privatproducerad vård. Det är framförallt Sida 7

8 införandet av vårdval inom en rad olika områden och upphandlingar inom psykiatri och geriatrik som förklarar denna förändring. Diagram 1: Privat/Offentlig andel av kostnader 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Köpt vård, exklusive moms och inklusive medicinsk service, Tandvård med i statistiken från Privat SLL Landstingets köp av verksamhet från privata vårdgivare skiljer sig mellan olika områden. Att ca 60 procent av primärvårdens tjänster utförs av privata leverantörer får inte ett så stort utslag på fördelningen privat/offentligt totalt sett. Primärvården står för ca 17 procent av landstingets totala kostnader för hälso- och sjukvård (diagram 2). Inom somatisk specialistvård köper landstinget en lägre andel av vårdtjänster av privata vårdgivare jämfört med andra verksamhetsområden. Somatisk specialistvård står samtidigt för ca 45 procent av de totala kostnaderna vilket gör att den privata andelen totalt sett blir lägre. Diagram 2: Budgeterade kostnader per vårdgren Läkemedel ÖV Övrig hälso- och 11% sjukvård 5% Geriatrik 5% Somatisk specialistvård 45% Hjälpmedel 3% Primärvård 17% Tandvård 2% Psykiatri 11% Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avser år 2011 Habilitering 1% Följande diagram visar att bilden över privata vårdgivares andel av kostnader ser betydligt annorlunda ut om den somatiska specialistvården exkluderas från statistiken. Skiljer vi på sluten- och öppenvård (Gynekologi, Hud, Öron-Näsa-Hals med mera) så skulle även fördelningen rörande den somatiska specialistvården se annorlunda ut. Majoriteten av den somatiska öppenvården är privatproducerad till skillnad från slutenvården. Sida 8

9 Diagram 3: Privat/Offentlig andel av kostnader - exklusive somatisk specialistvård 100% 80% 60% 40% 20% Privat SLL 0% Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Köpt vård, exklusive moms och inklusive medicinsk service, Tandvård med i statistiken från 2003 (påverkar dock inte diagrammet). Mellan 2000 och 2010 har andelen privatproducerad vård ökat inom alla vårdområden utom den somatiska slutenvården (sjukhusen) enligt diagram 4. Somatisk specialistvård uppvisar en marginellt minskad andel privatproducerad vård (0,3 procentenheter). I absoluta tal ökade kostnaderna för både privat och offentlig vård, men de offentliga producenterna ökade mer än de privata och fick därmed en svagt ökad andel. En ökning som delvis förklaras av bokföringstekniska orsaker. Diagram 4: Andel privat producerad vård år 2000 och % 80% 60% 40% 20% 0% Somatisk spec.vård* Psykiatri Primärvård Geriatrik Övrigt Tandvård Totalt år Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Köpt vård, exklusive moms och inklusive medicinsk service. Siffror för år 2000 avser år 2003 för tandvården. * OBS: Somatisk specialistvård inkluderar både slutenoch öppenvård. Inom den öppna somatiska specialistvården är det betydligt större andel privat producerad vård jämfört med slutenvården. Det är framförallt inom geriatrik, primärvård och övrig hälso- och sjukvård som de privata vårdgivarnas andel av kostnaderna har ökat. Somatisk specialistvård och psykiatri är vårdområden med lägst andel privatproducerad vård. Den största andelen privata utförare finns inom övrig hälso- och sjukvård, vilket inkluderar hjälpmedel, specialistrehabilitering och ambulanssjukvård. Sida 9

10 Miljoner kronor Jämfört med andelen privatproducerad vård totalt sett i Sverige så ligger Stockholm långt över genomsnittet oavsett vårdområde (jämför diagram 4a med diagram 5 nedan). Diagram 5: Sverige - köp av verksamhet från privata företag Primärvård Specialicerad somatisk vård Specialicerad psykiatrisk vård Övrig hälso- och sjukvård Källa: Anell (2011, s. 185) beräkningar baserat på SKL (2010) Statistik om hälso- och sjukvården. Sverige - Landstingens och regionernas köp av verksamhet från privata företag (procent av nettokostnader). Kostnaderna för köp av privatproducerad vård i Stockholms läns landsting varierar i absoluta tal jämfört med andelen privat vård inom olika vårdområden. Primärvården är sedan vårdvalets införande det vårdområde där det köpts mest vård från privata leverantörer. Inom den somatiska specialistvården köps det i absoluta tal vård för en stor summa pengar från privata utförare, samtidigt som andelen inte är så stor jämfört med kostnaderna för den offentligt producerade vården inom samma område. Diagram 6: Privat- och offentligt producerad vård i absoluta tal SLL Privat Primärvård Somatisk specialistvård Övrig vård Geriatrik Psykiatri Tandvård Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avser år 2010 (siffror från dec. 2010) Sida 10

11 För primärvården skedde den största förändringen mellan år 2000 och 2003 då andelen privatproducerad vård ökade från ca 30 procent till ca 50 procent (diagram 7). I och med införandet av vårdval i primärvården år 2008, med tillkomsten av nya företagare och vårdcentraler, har andelen privatproducerad vård ökat till ca 60 procent år Jämfört med genomsnittet för landstingen i Sverige, där ca 26 procent 6 av primärvården är privatproducerad. Diagram 7: Andel privatproducerad vård - Primärvård år Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Anell (2011, s. 185). Köp av vård. Stockholm Sverige 6 Sida 11

12 Företagares attityder till landstinget Inom ramen för projektet Företagande har ett antal undersökningar genomförts för att ta reda på mer om företagares syn på Stockholms läns landsting. Genom enkätfrågor, djupintervjuer och besök hos vårdgivare har bilden blivit tydligare. Många företagare upplever företagsklimatet som betydligt bättre nu än för år sedan. Införandet av vårdval har skapat bättre möjligheter för fler företagare att utveckla och vården till patienter och invånare. Jämfört med övriga Sverige ligger Stockholm före med att införa vårdval inom fler områden. Företagare som har blivit intervjuade menar även att attityden hos tjänstemän och politiker är mer positiv än tidigare. Samtidigt visar resultaten från enkäten och djupintervjuerna att många områden kan förbättras. Det handlar bland annat om att många företag upplever en bristande dialog med landstinget. Sammantaget utgör resultaten från de olika undersökningarna en viktig utgångspunkt i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Enkät till vårdföretagare Organisationen Vårdföretagarna genomförde i maj 2011 en enkätundersökning om hur företag ser på företagsklimatet och upplever konkurrensneutraliteten. Ett antal frågor i enkäten handlade specifikt om synen på landstinget. Enkäten skickades ut till 2812 adresser och antalet respondenter som fullföljde enkäten var 443 stycken. 105 företagare som svarade på enkäten var verksamma inom vård och omsorg i Stockholm. Det är svaren från dessa 105 företag som redovisas i detta stycke. Trots den låga svarsfrekvensen så är det ett stort antal av de företagare som är verksamma i Stockholms läns landsting som har svarat på enkäten. Resultaten är därför viktiga för Stockholms läns landstings del, samtidigt som det inte går att generalisera svaren till att gälla alla företagares uppfattningar. Vi vet inte hur företagare som inte svarade på enkäten uppfattar landstinget och en bortfallsanalys har inte gjorts. En jämförelse av svar från företagare verksamma i Stockholm med svar från samtliga företagare som svarat på enkäten visar på liknande resultat. En skillnad är dock att företagare upplever att konkurrenssituationen ser bättre ut i Stockholm jämfört med övriga landet. Av företagen som är verksamma i Stockholm upplever 60 procent att de inte konkurrerar på samma villkor som vårdgivare i den offentliga sektorn. Sett nationellt till hela gruppen svarande är siffran 70 procent. 36 procent av företagen verksamma i Stockholm svarade även att konkurrensneutraliteten mellan privata och offentliga vårdgivare har blivit mycket eller något bättre. De flesta företagarna i undersökningen anser att bemötandet från landstingens tjänstemän är korrekt och att konkurrensneutraliteten sakta men säkert förbättras, men mer än hälften upplever fortfarande att reglerna är olika för privata och offentliga utförare. Diagrammet nedan visar hur företagare ser på service och bemötande från landstinget. Sida 12

13 Diagram 8: Hur upplever du den service och det bemötande ditt företag får från tjänstemän på kommun och/eller landsting som handlägger besluten? Mycket bra Bra Tillfredsställande Dålig Mycket dålig Vet inte/ingen åsikt 7% 10% 9% 18% 28% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Källa: Vårdföretagarna, resultat för företag verksamma i Stockholms län, år 2011 Många tjänstemän inom kommuner och landsting upplevs som misstänksamma eller negativa till privata utförare inom vård och omsorg. Företagare tycker att de låter detta styra sin tjänsteutövning så att företagen påverkas negativt. På frågan om vad respondenterna tror att den bristande konkurrensneutraliteten beror på var det 73 procent som svarade att det beror på misstänksamhet och ovilja hos förvaltning och tjänstemän. Av de kommentarer som lämnades tog företag bland annat upp att bristande förståelse för hur det är att driva en affärsdrivande verksamhet och bristen på kommunikation påverkar konkurrensneutraliteten negativt. Diagram 9: Vad tror du att den bristande konkurrensneutraliteten beror på? Lagar och regler som inte tar hänsyn till konkurrensneutraliteten Partipolitiska motiv hos den politiska ledningen Misstänksamhet och ovilja hos förvaltning och tjänstemän Bristande insyn i kommuners och landstings verksamhet Att marknaden ännu är dåligt utvecklad Annat, nämligen: 0% 20% 40% 60% 80% 100% Källa: Enkät från Vårdföretagarna, Statistik för företag verksamma i Stockholm, år 2011 Sida 13

14 Djupinterjuver Mindre och medelstora vårdföretagares syn på företagsklimatet har undersökts genom djupintervjuer med ett tjugotal olika företagare. Resultaten av dessa intervjuer har, tillsammans med förbättringsförslag, sammanställts i en särskild rapport 7. Sammanfattningsvis pekar djupintervjuerna på sju olika fynd, eller synpunkter, som företagare pekar på och som kan förbättras. Bristande kommunikation och dialog är ett av de starkaste resultaten i rapporten. Ytterligare ett viktigt resultat är att innovativa och forskande företag/organisationer upplever att de missgynnas av landstinget. Det saknas incitament för att arbeta med tjänsteinnovationer. Företagare som har innovativa idéer om hur vården kan organiseras och bedrivas på nya sätt har svårt att veta var de ska vända sig: Det är uppenbart att det tycks sakna rutiner och instanser för att köpa in det som inte finns, samtidigt som innovationer och utveckling av vården anses vara väsentligt. Förslagen i rapporten handlar om olika sätt för landstinget att förbättra dialogen och innovationsklimatet. Tätare kontakt mellan landstinget och företagare skulle ge bättre förståelse för privata vårdgivares situation, färre missuppfattningar och en bättre kvalitet i vården. Vidare ges förslag på att inrätta en typ av innovationsråd som oberoende kan värdera idéer från företagare. Ytterligare förslag handlar om hur landstinget kan förenkla och förbättra sin administration. Simplexarbete Vårdgivares uppfattning om den administrativa belastningen i vården har undersökts genom besök på olika husläkarmottagningar, kallat Simplexarbetet 8. I slutrapporten från Simplexarbetet (PM ) framkom områden som fungerade bra och andra som borde förenklas. I granskningen undersöktes särskilt hur landstingets krav och rutiner för registrering, uppföljning, kommunikation och miljö upplevdes och fungerade. System som enligt granskningen hade inneburit en minskning av administrationen är bland annat införandet av Vårdfaktura samt utvecklingen av e-tjänster i bl. a Mina Vårdkontakter. En slutsats från Simplexarbetet är att förvaltningen idag bygger sin verksamhet mer på kontroll än på stöd och utbildning och rekommendationen var att försöka ändra på det. Utbildning och stöd till vårdgivare att göra rätt från början skulle minska den administrativa bördan. Förslag handlade bland annat om att ordna regelbundna utbildningar i hur registreringsanvisningar skall följas samt att utveckla IT-supporten till att gälla fler system. 7 Monica Renstig, Vad tycker företagarna om företagsklimatet? Hur kan det förbättras? 8 Arbetsgruppen för simplexarbetet har bestått i en arbetsgrupp bestående av Jan-Olov Wiklund, Linda Ottebjer och Eva-Lena Jansson på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i landstinget Sida 14

15 Diskussion I och med de senaste årens reformer och införandet av vårdval inom hälso- och sjukvården har det skett en ökning av antalet vårdföretag. I Stockholms läns landsting finns det en mångfald av företagare. Det är en blandning av små och stora företag, många arbetar genom enskild firma, en del är vinstdrivande och andra ideella eller arbetar tillsammans i ekonomiska föreningar. Jämfört med andelen privatproducerad vård totalt sett i Sverige så ligger Stockholm över genomsnittet oavsett vårdområde. Totalt i Sverige köps ca 10 procent av hälso- och sjukvårdstjänster från privata vårdgivare, jämfört med Stockholms läns landsting ca 30 procent. Privata vårdgivares andel av landstingets kostnader (köp av vård) har samtidigt inte ökat mer än ett par procent under de senaste åren. Att den somatiska specialistvården inklusive akutsjukhusen, som står för nästan 50 procent av landstingets hälso- och sjukvårdsbudget, fortfarande till största delen utgörs av offentliga vårdleverantörer förklarar till stor del detta. Ökning kan förklaras av införandet av vårdval, vilket har underlättat företagande och etablering av nya mottagningar. Vårdval inkluderar idag ett tjugotal specialiteter och kommer att utökas ytterligare under de kommande åren. Privata leverantörer etablerar sig även genom upphandlingar i områden såsom geriatrik och psykiatri. Ansträngningar görs idag för att minska andelen vård som utförs på sjukhus. Givet att mer vård kommer att produceras utanför sjukhusen i framtiden och att vårdval införs inom fler specialiteter är det troligt att den privata andelen utförd vård kommer att öka i framtiden. Mångfalden av leverantörer inom vården kräver att landstinget och dess förvaltningar också arbetar på nya sätt. Företagare tycker att Stockholm har ett bättre företagsklimat än andra landsting. Samtidigt finns det enligt dem olika delar som kan förbättras. Att landstinget utvecklar dialogen med företagare är ett viktigt område. Förbättringar kan även handla om att förenkla avtal och rutiner eller att belöna innovativa företagare som bidrar till en bättre vård. Projektet Företagande och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa företagsklimatet i landstinget kontinuerligt. Företagsklimatet kommer att följas upp både kvalitativt och kvantitativt. Förutom att analysera antalet företag, storlek och marknadsandelar så är det viktigt att undersöka vad företagande bidrar till. Hur privata och offentliga vårdgivare bedriver vård påverkas av många olika faktorer. Det kan handla om alltifrån den dialog och det bemötande företagare själva möter från tjänstemän till hur regelutformningen ser ut. Företagsklimatet skapar förutsättningar för vilken typ av företagande vi får och i sin tur hur vården bedrivs. Sida 15

16 Referenser Anders Anell, 2011, Hälso och sjukvårdstjänster i privat regi. I Hartman, Laura (red). (2011). Konkurrensen konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd. Stockholm: SNS. ss Mats Edman, 2011, Hundratals skattemiljarder omsätts utan granskning, Dagens Samhälle Monica Renstig, 2011, Vad tycker företagarna om företagsklimatet? Hur kan det förbättras?, Renstig Consulting Group SLL, HSN-f, 2011, Årsredovisning 2010 för hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN SLL, HSN-f, 2011, Simplexrapport, Vårdföretagarna, 2011, Håkan Tenelius, Misstänksamhet hindrar konkurrens i vården, publicerad i Dagens Samhälle Sida 16

17 Sida 17

18 Sida 18

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

Yttrande över motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Birger Forsberg Kajsa Westling TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-18 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 17 1 (3) HSN 1209-1123 Yttrande över motion 2012:15 av

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) SKRIVELSE 1 (2) 2005-04-06 LS 0102-0087 Landstingsstyrelsen Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) Dir. 2008:72 Beslut vid regeringssammanträde den 29 maj 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska bl.a. utreda

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Yttrande över betänkande Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84)

Yttrande över betänkande Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84) HSN 2010-03-23 p 23 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Anders Olsson Yttrande över betänkande Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84) Ärendet Landstingsstyrelsen har

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-01 1 (3) HSN 1211-1327 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården HSN 2009-06-23 P 6 1 (9) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Handläggare: Tore Broström HSN 0906-0539 Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar

Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Controller: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 21--21 P 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 21-4-28 PaN A12-6-43 Uppföljning av ärenden angående akutmottagningar Ärendet I ärendet föreligger en redovisning av förvaltningens ärenden

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset

Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Ägarutskottet 2005-09-28 3 Bilaga 2 Specifikt ägardirektiv Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska universitetssjukhuset skall ansvara för landstingets riksoch regionsjukvård (exkl ögonsjukvård och

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare

Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Stockholms läns landsting 073-9420800 Publika jämförelser och Rankning av vårdgivare Bakgrund Vårdval

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar.

Departementssekreteraren Daniel Zetterberg har tillsammans med uppdragstagaren arbetat med underlag och bedömningar. 1(7) PM 2012-08-07 Nationella taxan 1. Sammanfattning Mitt förslag är att driva frågan vidare. Motiven för att förändra systemet är starka och det finns ett tillräckligt stort intresse från intressenterna

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (9) HSN 1509-1074 Handläggare: Nils Edsmalm Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-05-16 Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

Läs mer

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik. Riksrevisionen 2012-03-28 Synpunkter på Riksrevisionens utkast till rapport En tandlös reform? Privattandläkarna tackar för visat förtroende och lämnar följande synpunkter på utkastet till rapporten En

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård

Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 29 1 (8) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Antagande av leverantör - upphandling geriatrisk vård Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL Bakgrund Inför kommande kliniska prövningar skickar LIFs medlemsföretag studieprotokoll till sjukhus inom bl.a. landstingens regi för

Läs mer

Bakgrund 26 mars 2012

Bakgrund 26 mars 2012 Upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus Bakgrund 26 mars 2012 Historik 1993 S:t Görans Sjukhus AB bildas 1999 S:t Görans Sjukhus AB säljs till bolag inom Burekoncernen. Ett vårdavtal sluts mellan

Läs mer

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem?

1 Landstingsstyrelsens förvaltning. Strategisk IT i SLL. Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Strategisk IT i SLL Vad ska vi vara för vem och vad ska vi göra för dem? 2 Landstingsstyrelsens förvaltning Ytterligare samordning av landstingets IT-verksamhet LS 1308-1045

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt nationell taxa 2002 Sammanställning av uppgifter avseende läkare och sjukgymnaster med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning

Läs mer

Så skulle det kunna bli Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson

Så skulle det kunna bli Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson Så skulle det kunna bli Nätverket Uppdrag Hälsa Stockholm,3 mars 2009 Karl-Henrik Pettersson Vad menas med vård? Vad menas med marknad? Vad menas med privatisering? Jag förutsätter att den svenska vården

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 2016 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Årsrapport 216 Öppenvård och sjukhus 14 Uthämtade antibiotikarecept per 1 invånare och år för olika åldersgrupper i Sverige 12 Recept / 1 invånare och år 1

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort

Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Elektroniskt högkostnadsskydd och frikort Enkelt, effektivt och rättvist 2015-08-31 Innehåll Varför e-frikort Hur det ska fungera Koncept, rutiner och regler TakeCare och webbapplikation Hur införandet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-03-23 LS 2016-0146 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse av Erika Ullberg (S) om behovet att säkra tillgång till gynekologisk vård

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri

Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri PROMEMORIA 2012-12-04 Angående förlängningen av avtalet med Capio Psykiatri Sammanfattning För att förbättra tillgängligheten och patientnöjdheten valde den politiska ledningen (M, VL, FP, C och KD) att

Läs mer

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde med Sjukvårdsstyrelse norr 1 ( 19) Sammanträde med Datum för justering: 2017-06-13 Hans Andersson (L) Christina Enocson-Mårtensson (S) Plats Roslagssalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Hans Andersson (L) (ordförande) Lotta

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Landstingens ekonomi och verksamhet

Landstingens ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Landstingens ekonomi och verksamhet 9 Landstingens ekonomi och verksamhet I detta kapitel beskriver vi översiktligt ekonomin och de verksamheter som bedrivs i landstingen. I avsnittet

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm

Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) i samband med ersättningsetablering mm HSN 2008-03-17 p 11 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0902-0160 Handläggare: Said Mousavi Tillämpning av Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning

Läs mer

Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting

Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2012-09-25 p 21 Handläggare: Peter Ölund Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Datum 2014-10-15 1 (5) Behovsbedömning Öron-Näs och Halsmottagning (ÖNH) i Skåne Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Einkarekstur sjúkrahúsa

Einkarekstur sjúkrahúsa Einkarekstur sjúkrahúsa Reynslan í Svíthjód Birgir Jakobsson 1 Översikt Svenska sjukvårdssystemet Capio/S:t Görans sjukhus AB Olika driftsformer i Sverige Jämförelser mellan driftsformer Personliga reflektioner

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

REVISIONSRAPPORT. Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 REVISIONSRAPPORT Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Primärvårdsnämnden i Halmstad Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering

Läs mer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer Förvaltningen Handläggare: Monica Engkvist HSN 2008-09- 02 p 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) 2008-08-12 HSN 0710-1414 Förslag till auktorisering av verksamheter gällande höft- och knäprotesoperationer och kataraktoperationer

Läs mer

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser

Ekonomiska analyser. Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ekonomiska analyser Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Sedan 2004 har hälso- och sjukvårdens andel av BNP ökat med 0,5 procentenheter medan socialtjänstens andel ökat med 0,2 procentenheter.

Läs mer

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök

Mvc Läkarbesök (exkl tel) Telefonkontakter Övriga besök 1(5) VERKSAMHETSTAL PRIMÄRVÅRD Antal läkarbesök, exkl ARV 3 182 300 3 539 300 3 539 300 3 539 300 Antal telefonkontakter läkare exkl ARV 270 000 400 000 400 000 400 000 Antal övriga besök exkl ARV inkl

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:65 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:4 av Brit Rundberg (v) om fortlöpande kartläggning av ägarförhållanden hos företag som bedriver sjukvård på entreprenad åt landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Vårdvalets konsekvenser

Vårdvalets konsekvenser Vårdvalets konsekvenser Anders Anell 25 september 2014 Vårdval och patientinflytande i olika former Val av vårdgivare Allmänläkare, operatör Enhet/organisation Vårdvalssystem (hittills) Inom landsting

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:21 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sammanslagning av de landstingsdrivna vårdenheterna i Södertäljes, Salems och Nykvarns kommuner till en gemensam organisation samt ändring

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 p 14 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Malin Rydberg Förslag till upphandling av bröstdiagnostiska tjänster inom SLL samt förlängning av avtal

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Slutrapport Projektet Företagande

Slutrapport Projektet Företagande Slutrapport Projektet Företagande 2 (24) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund... 6 3. Syfte och avgränsningar... 7 4. Målgrupper och metoder... 9 5. Organisation och kostnader... 9 6.

Läs mer

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010

Företagande med LOV. Svend Dahl Juni 2010 Företagande med LOV Svend Dahl Juni 2010 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund...3 Införandet av LOV... 4 De privata utförarna i LOV...5 Många nystartade företag tack vare LOV... 6 Positiva

Läs mer

Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL)

Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL) 1 Ekonomisk uppföljning av Den nya influensan inom Stockholms läns landsting (SLL) 2010 05 SLL Ekonomi och Finans 2 Kostnaderna för Den nya influensan uppgår till ca 400 mkr 276 Vaccinationskostnader 276

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Uppföljning av ärenden januari juni 2015

Uppföljning av ärenden januari juni 2015 Förvaltningschef Staffan Blom 1 (1) PaN 214-9-22 P 11 ANMÄLAN 214-9-2 PaN A147-196-43 Uppföljning av ärenden januari juni 215 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna ärenden till patientnämndens

Läs mer

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdanalys har sedan myndigheten bildades 2011 studerat effekterna av vårdval 2 Dagens agenda 1. Några allmänna

Läs mer

Bilaga 3 Projektplan

Bilaga 3 Projektplan Bilaga 3 Projektplan Projektplan 1(6) Framtida akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus S:t Göransprojektet Projektplan Projektplan 2(6) 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund Avtalet mellan Stockholms läns landsting

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl.(mp) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården

Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl.(mp) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1205-0669 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 13*11-1 9 00 029 Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl.(mp) om att

Läs mer

Så styr ekonomiska ersättningsprinciper

Så styr ekonomiska ersättningsprinciper Så styr ekonomiska ersättningsprinciper Sjätte nationella prioriteringskonferensen i Västerås den 6 7 oktober 2011: Ingvar Sjögren, Landstingsrevisionen, Landstinget i Uppsala län Mina referenser Arbetat

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer