SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 9 februari 2010 kl 14:00-16:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 9 februari 2010 kl 14:00-16:10"

Transkript

1 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 9 februari 2010 kl 14:00-16:10 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Eva Thorén (M) Åke Eklund (M) Birgitta Eltéus (M) Gunilla Lindström (M) Anders Malm (M) 14:00-16:00, Katarina Nilsson (KD) Ewa Pålsson Bergman (SPI) Eiwor Zetterlund (S) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) Christina Hanstål (M) 14:00-16:10, tj ers för Anders Malm Utses att justera: Eiwor Zetterlund och Åke Eklund Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Elisabeth Alm _ Jan-Olof Sewring _ Eiwor Zetterlund Åke Eklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift Elisabeth Alm

2 2 SOCIALNÄMNDEN Deltagarförteckning forts Övriga närvarande: Lisbeth Holmqvist (M) Leif Örtendahl (M) Ulla Ståhl (M) Tom Johansson (S) Ann-Marie Häggström (S) Bodil Nilsson (S) kl 14:55-16:10, Britta Söderberg, socialchef Lars-Göran Nilsson, chef administrativa enheten, Andreas Persson, ekonom, XX, samordnare, 25 XX, barnpedagog, 25 Elisabeth Alm, sekreterare Just. sign

3 3 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning 14 Upplysningar 15 Presentation av nya entreprenören Victum Kompetensutveckling AB på Bokhöjdens vårdboende 16 Ratten kvalitets- och målstyrningsarbete 17 Yttrande över handlingar i mål nr hos Länsrätten angående Gold Dragon, Nybrogatan 2 18 Angående rapport från personuppgiftsombudet 19 Uppföljning av Socialförvaltningens arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor under år Uppföljning av tillsynsbesök under 2009 samt information om tillsynsplan för år 2010 enligt alkohollagen 21 Utövande av delegerad beslutanderätt för ständig ersättare för medicinskt ansvarig sjuksköterska distriktssköterska Inga Gudmundsson 22 Svar på utmaning av Taxi Ängelholm AB om transport av mat till vårdtagare i ordinärt boende 23 Lagen om valfrihetssystem i Ängelholms kommun förslag på ytterligare anpassningsåtgärder 24 Lagen om valfrihet ytterligare anpassningsåtgärder 25 Information om projekt Kvinnofrid 26 Verksamhetsberättelse för år Trafikplan Ängelholm samt cykelplan Omorganisering av biståndshandläggare samt ärendefördelning Just. sign

4 4 SOCIALNÄMNDEN 29 Förslag till yttrande över förslag från Pensionärsorganisationerna i Ängelholm angående fria bussresor för pensionärer 30 Förslag till riktlinjer och styrdokument för Socialförvaltningens Fältverksamhet efter neddragning med en tjänst 1.0 enligt beslut från Kommunfullmäktige 31 Handlingar för kännedom 32 Uppföljning av remisser 33 Redovisning av delegeringsbeslut 34 Meddelanden allmänna 35 Meddelanden enskilda Enskilda urvalsärenden 40 Enskilt beslutsärende 41 Övrigt/information Just. sign

5 5 SN 14 Upplysningar Ärendelistan På dagens ärendelista tillkommer ett enskilt beslutsärende inom Vård- och behandlingssektionen. Övrigt/information Under punkten övrigt/information önskar socialchef Britta Söderberg ta upp - ASI - ansökningar och platser inom hemvården - urvalsärenden - projektledare Ratten. Ordföranden önskar under punkten övrigt/information ta upp - inbjudan från Region Skåne.

6 6 SN 15 Dnr 2010/8 739 Presentation av Victum Kompetensutveckling AB som är ny entreprenör på Bokhöjdens vårdboende XX och XX från Victum Kompetensutveckling AB presenterar sig och Victums verksamhet. Victum startade 1995 och är ett utbildningsföretag med utbildning i främst hälsa, vård och omsorg. Utbildningarna ges på dels gymnasie- och vuxenstudienivå i Helsingborg, dels kvalificerad yrkeshögskolenivå bl a för demensvård där samarbete sker med Silviahemmet i Stockholm. Victum gläds åt att med sin breda kompetens inom vårddelarna starta vårdboende på Bokhöjden den 1 mars Förberedelser för övertagandet pågår. Träffar med personalen, i grupp och enskilt, har ägt rum samt med anhöriga och boende. Planerna inför våren är att lyssna in rutiner och lära känna boende och personal. Två högskolestuderande kommer att träffa personalen och göra en nulägesrapport som en grund inför höstens verksamhet. Under hösten kommer sedan en utvärdering att göras för att se vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. tackar för informationen och hälsar Victum Kompetens AB välkomna till Ängelholms kommun.

7 7 SN 16 Dnr 2010/ Ratten - kvalitets- och målstyrningsarbete Ärendebeskrivning Ordförande Jan- Olof Sewring (M) informerar om det nya kvalitets- och målstyrningsarbetet. Arbetsutskottet har bokat in två sammanträden tillsammans med ledningsgruppen för att utarbeta formerna för hur socialnämnden och förvaltningen ska arbeta med kvalitets- och målstyrningsarbetet. Sammanträdesdatum är bokade till den 23 februari och 16 mars, kl 08:15-12:00.

8 8 SN 17 Dnr 2009/ Yttrande över handlingar i mål nr hos Länsrätten angående Gold Dragon, Nybrogatan 2 Ärendebeskrivning Restaurang Dragon Tran, XX, ansökan om serveringstillstånd avslogs av socialnämnden Beslutet överklagades till länsrätten. Advokat XX som företräder sökanden har lämnat in en skrivelse, vilken bifogas förvaltningens tjänsteutlåtande. Socialförvaltningen har i sin tur yttrat sig över advokat XX skrivelse. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande bilaga SN 17/10 SN beslutar att som yttrande till Länsrätten i Skåne län överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat SN beslutar vidare att justera paragrafen omedelbart. Beslutet expedieras till: Länsrätten i Skåne län akten

9 9 SN 18 Dnr 2009/ Angående rapport från personuppgiftsombudet Ärendebeskrivning s personuppgiftsombud, Kerstin Larsson från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, har i juni 2009 gjort en kartläggning av socialnämnden handläggning av personregister. Enligt rapporten är flertalet av de förtecknade åtgärderna genomförda medan två åtgärder återstår att genomföra. På vissa blanketter saknas information om PuL samt att det finns en behandling som inte anmäld till personuppgiftsombudet. Socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att kartlägga vilka blanketter som saknar information om PuL för att därefter åtgärda detta. När det gäller den behandling som inte var anmäld till personuppgiftsombudet är detta numera åtgärdat. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande bilaga SN 18/10 SN beslutar att som svar på rapport från s personuppgiftsombud lämna förvaltningens tjänsteutlåtande samt att överlämna detta svar till Kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen akten

10 10 SN 19 Dnr 2006/ Uppföljning av Socialförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsfrågor under år 2009 Ärendebeskrivning Uppföljning har gjorts av Socialförvaltningens arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor år 2009 utifrån bland annat antagen plan. Ärendet har beretts av utvecklings- och planeringsledare samt utrednings- och planeringssekreterare i Socialförvaltningens stab i samråd med socialchefen. De fackliga organisationerna får information om ärendet vid facklig samverkansgrupp, FSG. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande bilaga SN 19/10 Yrkanden och propositioner Eiwor Zetterlund (S) yrkar på följande tillägg: att tidpunkten för enkätundersökningen ändras från december till november månad för att enkäten inte ska sammanfalla med det ofta omfattande arbetet i samband med årsskiftet. Eiwor Zetterlund yrkar vidare att förvaltningen genomför utbildning i någon form för att poängtera att arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplanen är viktigt. Ordföranden Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Eiwor Zetterlunds tilläggsyrkanden och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandena. SN beslutar enhälligt att överlämna uppföljningsresultat enligt förvaltningens tjänsteutlåtande till Kommunstyrelsen via Personalkontoret och Personalutskottet. SN beslutar vidare enhälligt att tidpunkten för enkätundersökningen tidigareläggs för att enkäten inte ska sammanfalla med det omfattande arbetet i övrigt kring årsskiftet, forts.

11 11 SN 19, forts att förvaltningen genomför utbildning i någon form för att poängtera att arbetet med jämställdhets- och mångfaldsplanen är viktigt. Beslutet expedieras till: Personalkontoret akten

12 12 SN 20 Dnr 2010/9 702 Uppföljning av tillsynsbesök under år 2009 samt information om tillsynsplan för år 2010 enligt alkohollagen Ärendebeskrivning Socialförvaltningen har under år 2009 genomfört de tillsyner som redovisades i en tillsynsplan för den 10 mars Likaså har Socialförvaltningen gjort en planering över vilka tillsyner som är rimliga att genomföra under år Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande bilaga AU 51/10 AU 51/10 Tjänsteutlåtande bilaga SN 20/10 SN beslutar att med godkännande lägga uppföljningen av tillsynsbesök under 2009 till handlingarna, att tillsynsplanen för år 2010 kompletteras med provköp såväl i butiker som på restauranger/serveringsställen i den omfattning som Socialförvaltningen anser lämpligt och möjligt samt att efter ovanstående tillägg lägga tillsynsplanen till handlingarna. Beslutet expedieras till: akten

13 13 SN 21 Dnr 2010/ Utövande av delegerad beslutanderätt för ständig ersättare för medicinskt ansvarig sjuksköterska distriktssköterska Inga Gudmundsson Ärendebeskrivning Frågan om ersättare för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) togs upp på arbetsutskottets sammanträde den 14 juli 2009, 359. Arbetsutskottet informerades om att någon ersättare för MAS inte kunnat rekryteras. Socialförvaltningen fick i uppdrag att snarast rekrytera ständig ersättare för medicinskt ansvarig sjuksköterska Birgitta Hofvendahl vid hennes semestrar och annan ledighet/frånvaro. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande bilaga SN 21/10 SN beslutar att distriktssköterska Inga Gudmundsson erhåller rätten att ha full delegerad beslutanderätt i ärende enligt s delegationsbestämmelse inom medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarsområde vid Birgitta Hofvendahls frånvaro från och med Beslutet expedieras till: MAS Birgitta Hofvendahl DSK Inga Gudmundsson

14 14 SN 22 Dnr 2009/ Svar på utmaning av Taxi Ängelholm om transport av mat till vårdtagare i ordinärt boende Ärendebeskrivning Ängelholms kommun, har fått en skrivelse från Taxi Ängelholm avseende utmaning av transport av mat till vårdtagare i ordinärt boende. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009-, 39, att anta en policy för utmaningsrätt av Ängelholms kommuns verksamheter. Policyn anger att all verksamhet får utmanas, dock med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egen personal, verksamheter som, efter en offentlig upphandling, drivs med intraprenadavtal, eller verksamheter som drivs enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. I policyn framgår det att respektive facknämnd beslutar om en utmaning ska antas eller inte. Vid ett tillstyrkande innebär det att även andra aktörer ska beredas tillfälle att delta i upphandlingen enligt regelverkat i LOU. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009, 37, att i ett första steg införa LOV inom äldreomsorgens hemvård i Ängelholms kommun och att skulle fatta vidare beslut i frågan. beslutade den 14 april 2009, 85, att valfriheten inom äldreomsorgen bland annat skulle omfatta tillagning och distribution av mat till vårdtagare i ordinärt boende. beslutade vidare den 11 augusti 2009 att avgränsa tillagning och distribution av ordinerad specialkost från LOV. Beslutsunderlag AU 29/10 Tjänsteutlåtande bilaga AU 29/10 Yrkanden, propositioner och omröstningar Anders Malm (M) och Birgitta Eltéus (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Mikael von Krassow (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, d v s att inte anta utmaning av transport av ordinerad specialkost till vårdtagare som bor i ordinärt boende. forts.

15 15 SN 22, forts. Ordföranden Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på dels Anders Malms, m fl, yrkande, dels Mikael von Krassows yrkande och finner att Anders Malms, m fl, yrkande vinner bifall. Omröstning begärs. Ja-röst för Anders Malms, m fl, yrkande. Nej-röst för Mikael von Krassows yrkande. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Carin Olsson (C) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Åke Eklund (M) 1 Birgitta Eltéus (M) 1 Gunilla Lindström (M) 1 Eva Thorén (M) 1 Anders Malm (M) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Ewa Pålsson Bergman (SPI) 1 Eiwor Zetterlund (S) 1 Gun-Inger Sjögren (S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf SUMMA: SN beslutar att anta utmaning av transport av ordinerad specialkost till vårdtagare som bor i ordinärt boende, cirka 40 portioner och härmed upphandla denna tjänst enligt LOU samt att inte anta utmaning av transport av normal kost till vårdtagare som bor i ordinärt boende eftersom denna ingår i LOV. forts.

16 16 SN 22, forts. Reservationer Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S), Eiwor Zetterlund (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet bilaga SN 22/10 Beslutet expedieras till: Taxi Ängelholm AB akten

17 17 SN 23 Dnr 2009/ Lagen om valfrihetssystem i Ängelholms kommun förslag på ytterligare anpassningsåtgärder Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2009 att i första steg införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgens hemvård i Ängelholms kommun. Vidare beslutades att styrgruppen skall förbereda nödvändiga anpassningsåtgärder och lägga förslag till beslut till socialnämnden. Den 14 april 2009 beslutade socialnämnden bland annat att valfrihetssystemet skulle omfatta fyra olika alternativ: Service Service och omvårdndsinsatser Service och omvårdnadsinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser Matkorg Beslutsunderlag SNAU 31/10 Tjänsteutlåtande bilaga AU 31/10 SN beslutar att hänskjuta de HSL insatser enligt LOV som omfattar arbetsuppgifter av distriktssköterska/ sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut samt hjälpmedel till , att delegerade arbetsuppgifter som utförs av omvårdnadspersonal i det alternativ som omfattar omvårdnad ska fortsatt ingå i LOV samt att start för LOV blir Beslutet expedieras till: socialchef Britta Söderberg kvalitetscontroller Birgitta Knutsson

18 18 SN 24 Dnr 2009/ Lagen om valfrihet ytterligare anpassningsåtgärder Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att i första steg införa valfrihetssystem enligt LOV inom äldreomsorgens hemvård i Ängelholms kommun. Vidare beslutades att styrgruppen skall förbereda nödvändiga anpassningsåtgärder och lägga förslag till beslut till socialnämnden. Delegeringsordning för LOV saknas idag. Godkännande av förfrågningsunderlag, godkännande och avvisande av utförare, avtalsskrivning och överklagande av ärende samt delegering att hantera skadeståndsärende behöver klargöras. Beslutsunderlag SNAU 48/10 Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2010 bilaga AU 48/10 Yrkanden, propositioner och omröstningar Mikael von Krassow (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen i avvaktan på revisionsrapport om upphandlingar enligt LOU. Anders Malm (M) yrkar avslag på att-sats två i förslag till beslut. Anders Malm yrkar att nämnden inte delegerar godkännande eller icke godkännande av privata utförare enligt LOV. I övrigt bifall till förvaltningens förslag. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller ej och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. Ja-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Nej-röst för Mikael von Krassows återremissyrkande. forts.

19 19 SN 24, forts Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Carin Olsson (C) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Åke Eklund (M) 1 Birgitta Eltéus (M) 1 Gunilla Lindström (M) 1 Eva Thorén (M) 1 Anders Malm (M) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Ewa Pålsson Bergman (SPI) 1 Eiwor Zetterlund (S) 1 Gun-Inger Sjögren (S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf SUMMA: Ordföranden ställer därefter proposition på Anders Malms yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. SN beslutar att godkänner förfrågningsunderlagen gällande LOV, att kvalitetscontroller inte äger behörighet att utöva delegationsrätt avseende godkännande och icke godkännande av privata utförare enligt LOV, att socialchefen erhåller delegering att teckna avtal med privata utförare av LOV samt att s AU hanterar överklagande och skadeståndkrav enligt LOV. Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S), Eiwor Zetterlund (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet bilaga SN 24/10 Beslutet expedieras till: socialchef Britta Söderberg kvalitetscontroller Birgitta Knutsson

20 20 SN 25 Dnr 2009/ Information om projekt Kvinnofrid Samordnare XX och barnpedagog XX redogör för projekt Kvinnofrid. Målsättning med projektet är - att fortsätta utveckla kvinnofridsarbetet i kommunen - förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn - förbättra samverkan mellan olika myndigheter och organisationer för att få ett mer enhetligt arbetssätt/tankesätt kring problematiken - att inom kommunen skapa en bättre helhetssyn kring familjer med våldsproblematik genom att samarbeta med kriscentrum för män som planeras att utvecklas ytterligare. Kvinnofrid i Ängelholm har pågått sedan den 1 juli I projektet arbetar en samordnare (100 %) och en barnpedagog (50%.) Tjänsterna är tillsatta till och med den 31 maj Projektet finansieras genom medel från Länsstyrelsen och är en del av regeringens satsning på målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Detta som ett led för att stötta kommunerna efter den lagändring som skedde 2007 då Socialtjänstlagen skrevs om från att kommunerna bör till att de ska arbeta specifikt med målgruppen. Kvinnosamordnare arbetar med att stötta kvinnor som varit utsatta eller fortfarande lever i en våldsam/destruktiv relation. Stödet ser olika ut utifrån kvinnans behov, det kan handla om stöd i en akut situation men kan även handla om långvarig stödkontakt efter att man lämnat våldet. Tidigare har socialsekreterare haft ansvaret för de kvinnor och barn som söker hjälp, men är svårt att vara ett stöd för kvinnan när man samtidigt ska utreda barnen eller fatta beslut om bistånd. Arbetet med kvinnorna och barnen kräver dessutom mycket tid för att en förändring ska kunna ske och det krävs kunskap för att förstå de mekanismer som förekommer i en våldsam relation. I projektet kan vi stötta kvinnan och barnen genom hela processen. Barnpedagogen har samtal med barn som upplevt våld i familjen. Samtalen genomförs med mycket lek och pedagogik, det är viktigt att det får ta tid och att barnen får bygga upp ett förtroende. forts.

21 21 SN 25, forts. Projektet har nyligen utökats med en manssamordnare XX, som även arbetar mot Båstad och Örkelljunga. Han arbetar med våldsamma män och målet är en verksamhet som kan stötta hela familjen och som har ett helhetsperspektiv på problematiken. En annan viktig del av projektet är att samverka med andra myndigheter och organisationer. _

22 22 SN 26 Dnr 2009/ Verksamhetsberättelse för år 2009 Ärendebeskrivning Socialtjänsten redovisar för år 2009 ett samlat resultat som ligger i fas med budget. Under delar av året har funnits farhågor om ett negativt resultat, men genom vidtagna budgethållningsåtgärder har socialnämnd och förvaltning lyckats vända den negativa trenden till en budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande bilaga SN 26/10, 1 Verksamhetsberättelser 2009 för och Socialförvaltningens olika verksamheter delas ut vid sammanträdet bilaga SN 26/10, 2 Beslut beslutar att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsberättelse för år 2009 samt att överlämna verksamhetsberättelsen till Kommunstyrelsen. _ Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen akten

23 23 SN 27 Dnr 2010/ Yttrande över trafikplan Ängelholm samt cykelplan 2010 Ärendebeskrivning Tekniska kontoret och stadsarkitektkontoret fick den 10 september 2009 i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram ett förslag på hur man skall arbeta med trafiklösningar i centrala Ängelholm. Avsikten med trafikplanen är att bygga upp ett trafiksystem som bidrar till en attraktiv och hållbar utveckling. Trafikplanen kan ses som ett första steg i arbetet med att utveckla ett miljöanpassat trafiksystem som syftar till att öka kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafikens andel av persontransporterna. Miljöprogrammet anger också att en plan för cykeltrafiken ska arbetas fram som gör det möjligt för de boende att på ett säkert, bekvämt och effektivt sätt välja cykeln framför bilen. Beslutsunderlag SNAU 49/10 Tjänsteutlåtande daterat den 14 januari 2010 bilaga AU 49/10 SN beslutar att låta förvaltningens tjänsteutlåtande utgöra svar på remissen till Stadsarkitektkontoret. Beslutet expedieras till: Stadsarkitektkontoret akten

24 24 SN 28 Dnr 2009/ Omorganisering av biståndshandläggare samt ärendefördelning Ärendebeskrivning Biståndshandläggaren är i dag bunden till ett geografiskt område (hemvårdsområde) och jobbar mot en specifik enhetschef på området. Samtliga ärende i hemvårdsområdet tillfaller den handläggare som har just det området där den sökande bor. Handläggaren deltar i teamträffar på sitt geografiska område tillsammans med enhetschef samt omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt föreliggande förslag kommer biståndshandläggarna att ingå i team om tre handläggare i varje team. Inom teamet kommer följande arbets-/uppgiftsfördelning att vara: En handläggare har "innetjänst" som innebär att denna handläggare svarar i telefon bokar hembesök hos vårdtagare, tar emot e-post och fax samt bokar vårdplaneringar åt övriga i teamet utifrån lediga tider i gemensam kalender. De handläggare som är "utehandläggare" fokuserar på att göra hembesök och utredningar av ansökningar. Dessa olika arbetsuppgifter i teamet är tänkt att vara rullande, en vecka som innehandläggare samt en vecka som utehandläggare. Fördelning av ärende mellan teamen kommer att ske med hjälp av vilken födelsedag den sökande har, exempelvis team ett har dag 1-10, team två har dag och team tre har dag Beslutsunderlag SNAU 46/10 Tjänsteutlåtande daterat den 11 januari 2010 bilaga AU 46/10 Yrkanden och propositioner Mikael von Krassow (S) yrkar på följande tillägg: att utvärdering av omorganisationen redovisas i i oktober månad Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på Mikael von Krassows tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. forts.

25 25 SN 28, forts. SN beslutar att föreslagen organisationsförändring börjar gälla från och med den 1 mars 2010 samt att utvärdering av organisationsförändringen redovisas i i oktober månad Beslutet expedieras till: verksamhetschef Lena Jönsson enhetschef Lars Sjöström

26 26 SN 29 Dnr 2009/ Yttrande över förslag från Pensionärsorganisationerna i Ängelholm angående fria bussresor för pensionärer Ärendebeskrivning I april 2008 framställde pensionärsorganisationerna i Ängelholm att Ängelholms kommun skulle utreda och införa en förmån om "seniorkort" för sina äldre medborgare förslagsvis som fyllt 65 alternativt 70 år. Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog framställan , 286. Den 19 november 2009 gjordes en förnyad ansökan för pensionärsorganisationerna med motivering att en konsekvens och ekonomisk analys borde göras då organisationen är av den uppfattning att deras förslag innebär såväl miljövinster som minskade vårdkostnader, då säkert många trafikskador och fallskador kan undvikas. Beslutsunderlag SNAU 47/10 Tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2010 bilaga AU 47/10, 1 Yrkanden, propositioner och omröstningar Ewa Pålsson Bergman (SPI) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att undersöka kostnaderna och hur det fungerar i de kommuner som har infört fria bussresor till pensionärer. Katarina Nilsson (KD) och Mikael von Krassow (S) instämmer i Ewa Pålsson Bergmans yrkande. Gunilla Lindström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller ej och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. forts.

27 27 SN 29, forts Omröstning begärs. Ja-röst för Gunilla Lindströms yrkande. Nej-röst för Ewa Pålsson Bergmans, m fl, yrkande. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Carin Olsson (C) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Åke Eklund (M) 1 Birgitta Eltéus (M) 1 Gunilla Lindström (M) 1 Eva Thorén (M) 1 Anders Malm (M) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Ewa Pålsson Bergman (SPI) 1 Eiwor Zetterlund (S) 1 Gun-Inger Sjögren (S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf SUMMA: SN beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen, med stöd av förvaltningens tjänsteutlåtande, yrka avslag på motionen. Reservation Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S), Eiwor Zetterlund (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet bilaga SN 29/10, 1 Katarina Nilsson (KD) och Ewa Pålsson Bergman (SPI) reserverar sig skriftligen mot beslutet bilaga SN 29/10, 2 Beslutet expedieras till: kommunstyrelsen akten

28 28 SN 30 Dnr 2010/ Förslag till riktlinjer och styrdokument för Socialförvaltningens Fältverksamhet efter neddragning med en tjänst 1.0 enligt beslut från Kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i budgetbesparingar beslutat om indragning av en heltidstjänst vid Fältverksamheten. Fältverksamheten har i samråd med ledningen arbetat fram förslag på arbetsuppgifter och uppdrag som bör prioriteras utifrån mindre bemanning. Arbetsprioriteringarna tar hänsyn till den lagstadgade verksamheten. Beslutsunderlag SNAU 45/10 Tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2010 bilaga AU 45/10, 1 Socialchef Britta Söderberg informerar att ekonomiska medel kommer återställas nämnden för att arbetsuppgifter såsom sommarlägerverksamhet ska kunna genomföras. Yrkanden och propositioner Ordförande Jan-Olof Sewring (M) yrkar att lägerverksamheten ska genomföras sommar 2010 i likhet med tidigare år. Ordföranden yrkar vidare att ärendet i övrigt återremitteras till förvaltningen med uppdrag att inkomma med årsplan för fältgruppen 2010 med utökad inriktning på kvällstjänstgöring för att i möjligaste mån stävja ungdomsfylleriet. Carin Olsson (C) och Mikael von Krassow (S) instämmer i ordförandens yrkande. Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma. SN beslutar att lägerverksamheten ska genomföras sommar 2010 i likhet med tidigare år. forts.

29 29 SN 30, forts. SN beslutar vidare att i övrigt återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att inkomma med årsplan för fältgruppen 2010 med utökad inriktning på kvällstjänstgöring för att i möjligaste mån stävja ungdomsfylleriet. Beslutet expedieras till: socialchef Britta Söderberg sektionsledare Barbara Boron handläggare fält

30 30 SN 31 Handlingar för kännedom 21.1 Information från kommundirektör Jan-Inge Hansson angående styrmodellen Planerad uppföljning och tillsyn av äldreomsorgen Förtydligande angående tidningsartikel som publicerades i HD den 22 januari 2010 om vårdboendet Åsbytorp Protokoll från Ledningsgruppens sammanträde den 13 januari Redovisning av arbetsmiljökontot Protokoll kommunstyrelsen 290/09: Utredning om rökfri arbetstid Protokoll kommunfullmäktige 185/09: Motion från Bertil Nordström (SPI) om införande av rätt till parboende på kommunens särskilda boenden Information från Socialstyrelsen: Samordnad tillsyn av vård och omsorg Meddelandeblad från Socialstyrelsen: s arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad från Socialstyrelsen: s ansvar för god kvalitet oavsett utförare av insatser Beslut daterat den 16 december 2009 från Länsstyrelsen i Skåne län: Synpunkter avseende beslut om flytt från ett särskilt boende p g a omvandling Förhandsinbjudan från Region Skåne till konferens för inspiration och uppföljning kring stimulansmedelsprojekt för äldre. SN beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. Bilaga SN 31/10

31 31 SN 32 Uppföljning av remisser av motioner och skrivelser m m Föreligger för närvarande inga remisser för besvarande.

32 32 SN 33 Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning har överlåtit del av sin beslutanderätt till arbetsutskott och Socialförvaltningens tjänstemän enligt en av socialnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till. Beslutsunderlag Delegeringsbeslut fattade enligt delegeringsordningen inom tidsramarna : 1 Delegeringsbeslut s arbetsutskott 2 Delegeringsbeslut enligt SoL inom Individ- och familjeomsorgen 3 Delegeringsbeslut enligt SoL inom Hemvården 4 Delegeringsbeslut enligt LSS, Handikappomsorgen 5 Delegeringsbeslut avseende dödsboanmälningar 6 Delegeringsbeslut avseende bostadsanpassningsbidrag 7 Delegeringsbeslut avseende serveringstillstånd enligt Alkohollagen 8 Delegeringsbeslut avseende yttrande till Lotteriinspektionen 9 a) Förslag om rätten att beslutsattestera och utöva delegation b) Förordnande samt beslutsattest och delegationsrätt vid vikariat SN beslutar Bilaga SN 33/10, se särskild pärm Anmälda delegeringsbeslut att godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut.

33 33 SN 34 Meddelanden - allmänna Anmäles allmänna meddelanden i pärm. Bilaga SN 34/10, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm SN beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

34 34 SN 35 Meddelanden - enskilda Anmäles enskilda anmälningsärenden i pärm. Bilaga SN 35/10, se särskild pärm Anmälningsärenden i pärm SN beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

35 35 SN Enskilda ärenden _

36 36 SN 41 Övrigt/information Socialchef Britta Söderberg svarar på tidigare fråga från nämnden om Nortonskalan. Nortonskalan är ett beprövat bedömningsinstrument som inringar riskområde. Socialchefen ger statistik för antal ansökningar och platser inom hemvården. Socialchefen föreslår att ett urvalsärende i fortsättningen ska föreläggas från samtliga verksamheter, d v s Försörjningsstödssektionen, Vård- och behandlingssektionen, Hemvården och Handikappomsorgen. beslutar enligt socialchefens ovanstående förslag. Socialchefen meddelar att Roger Larnert, projektledare för Ratten, slutar sin tjänst den 30 juni beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om det inom förvaltningen finns någon som kan efterträda Roger Larnert som projektledare. Ordförande Jan-Olof Sewring (M) informerar om inbjudan från Kommunförbundet Skåne till information om överenskommelse om ansvar och samverkan inom hälsooch sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne. Informationen äger rum den 17 februari 2010 på Vårdvetenskapens hus i Lund.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15. 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 26 januari 2010 kl 13:15 15.15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Anders

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, kl 13:15 15:35. Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-01-18 kl 13:15 15:35 Beslutande: Liselotte Perlhagen (M) deltog i hela sammanträdet, varav som ordförande 3 och 23-24 Jan-Olof Sewring (M) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-11-15, kl 13:15-15:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2010-10-19 kl 13:15 15:20, ajournering kl 14:00 14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Christian Juntunen

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 28 september 2010 kl 13:15 16:35 ande: Carin Olsson (C) ordförande Mikael von Krassow (S) Anders Malm (M) Katarina Nilsson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 12 januari 2010, kl 14:00-15:50. Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C)

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 12 januari 2010, kl 14:00-15:50. Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, tisdagen den 12 januari 2010, kl 14:00-15:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S) Åke Eklund (M) Eva

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-05-20, kl. 10:00-12:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 25 maj 2010 kl 13:15 16:00 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C), deltar ej

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 23 mars 2010 kl 13:15-16:05

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 23 mars 2010 kl 13:15-16:05 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 23 mars 2010 kl 13:15-16:05 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Anders Malm

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

n Gunilla Lindström (M) n Christian Juntunen (FP) - Katarina Nilsson (KD) n Björn Owenmark (S) n Ewa Pålsson Bergman (SPI) - Tom Johansson (S)

n Gunilla Lindström (M) n Christian Juntunen (FP) - Katarina Nilsson (KD) n Björn Owenmark (S) n Ewa Pålsson Bergman (SPI) - Tom Johansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, kl 14.00-16.55 Beslutande Ersättare n Jan-Olof Sewring (M) ordförande, ej 185, - Christina Hanstål (M) kl 14.00-15.45, 16.05-16.55 n Lisbeth Holmqvist (M) tj ers

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-10-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grön, 2011-09-08 kl 13:15-16:05 ande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Marita Tuvesson (S) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00. Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-02-11, kl. 14:00 Beslutande: Ersättare: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-05-15, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 17 augusti 2010 kl 13:15 14:45 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 13 april 2010 kl 14:00-15:15. Jan-Olof Sewring (M), ordförande

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 13 april 2010 kl 14:00-15:15. Jan-Olof Sewring (M), ordförande 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 13 april 2010 kl 14:00-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M), ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-11-13, kl 14:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-21, kl. 13:15-14:30 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, Tisdagen den 13 oktober 2009 klockan 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Mikael von Krassow (S) Birgitta Inman Eltéus (M) Anders Malm

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 15.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (16) Socialnämnden 2012-10-16 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 16 oktober 2012, kl 8.00 14.30. Beslutande Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ordförande Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1111 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 15.45 ande Bengt Nilsson, s Eva Johansson Rosso, kd Mattias Wärnsberg, s Sture Persson, m Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämnden 2011-06-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 59 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 60 Budget 2012 socialnämndens verksamheter 61 Socialnämndens verksamheter,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-04-20 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 18.10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Bengt Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén Allmänna ärenden 5 november 2013 Plats och tid Socialförvaltningen IFO, tisdag den 5 november 2013, kl 08.15 08.45 1(5) Beslutande Ledamöter Cristine Persson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M Christer

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (144) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 11 mars 2010, kl. 13.00 16.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, , kl 14:00-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Grå, 2012-01-10, kl 14:00-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2011-08-23 kl 13:15 16:00 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD), 397-411 Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30

SOCIALNÄMNDEN. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30 1 SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, tisdagen den 14 september 2010 kl 14:00 15:30 ande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer