Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson (M), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (S) 2:e vice ordförande Johan Malm (C) Åke Hallemyr (FP) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Gunilla Folkesson, ekonomichef Stefan Nilsson, personalchef, 102 punkt 1 Carina Rydh, PA-konsulent, 103 punkt 1 Lennart Hermansson, teknisk chef, 102 punkt 2 och 7 Christer Larsson, teknisk kamrer, 102 punkt 2 Lisbeth Sandqvist, städsamordnare, 102 punkt 7 Christian Bagan, kommunsekreterare, deltog ej i 102 punkt 1 Inga-Lill Andersson Hjelm Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare... Christian Bagan Ordförande... LarsÅke Magnusson Justerande... Inga-Lill Andersson Hjelm Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tillsättande av arbetsgrupp för planprogram Isabergsområdet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att Gnosjö kommun tillsammans med Gislaveds kommun skall ta fram ett planprogram för Isabergsområdet. Syftet är att förenkla kommande processer med bl a detaljplaner för området. Kommunens plangrupp diskuterade frågan och föreslog att en arbetsgrupp av kommunala tjänstemän tillsätts som kommunens representanter. Arbetsutskottet beslutar att som Gnosjö kommuns representanter till arbetsgruppen för planprogramarbetet för Isaberg utse Tor Asbjörnsen, Lennart Hermansson samt Stefan Larsson, att gruppen samarbetar med sina kollegor från Gislaveds kommun, att gruppen tillsammans med Gislaveds kommun även tar fram ett förslag till avtal som reglerar kommunernas insatser och arbetssätt vilket skall antas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Expedieras till akten, Tor Asbjörnsen, Lennart Hermansson, Stefan Larsson, Gislaved kommun och kommunsekreteraren

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Yttrande över Gränslösgruppens rapport om elevhälsan Gränslös är ett jämförande kvalitetsnätverk bestående av företrädare för Gnosjö, Värnamo, Gislaveds, Tranemo, Svenljunga och Hylte kommuner. Gruppens arbete går ut på att ur ett medborgarperspektiv göra kvalitetsjämförelser av olika verksamheter i de sex kommunerna. Arbetssättet tillkom efter ett initiativ från SKL Gruppen har årligen producerat cirka två rapporter. Gruppen har presenterat följande rapporter: Tillgänglighet, svarskvalitet och bemötande ur ett medborgarperspektiv. Rapporten presenterades i maj Hemtjänststudie i ett ordinärt boende ur ett medborgarperspektiv. Rapporten presenterades i november Fritid på medborgarens villkor? Analys av kommunens fritidsverksamhet ur medborgarperspektiv. Rapporten presenterades i maj Tillståndet för tillståndsgivningen ur ett medborgarperspektiv. Rapporten presenterades i januari Gränslös-gruppen presenterade sin senaste rapport om elevhälsa. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under hösten 2008 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att yttra sig över rapporten. Nämnden beslutade att anta yttrande. Protokollsutdrag , 46 med bifogat yttrande, samt Gränslösrapporten om elevhälsan, separata handlingar. Arbetsutskottet beslutar att lägga barn- och utbildningsnämndens yttrande till handlingarna. Expedieras till akten samt barn- och utbildningsnämnden

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Skrivelse med önskemål om kommunöverskridande samarbete för finsktalande äldre I skrivelse inkommen uttrycker Finnvedens Finska Hem Förening önskemål om att Gnosjö kommun tillsammans med övriga kommuner i Gnosjö-regionen samarbetar för att skapa en enhet eller ett äldreboende för finsktalande äldre och med finsktalande personal. Enligt föreningen vore det önskvärt att ha ett äldreboende i regionen dit alla finsktalande äldre från de olika kommunerna kan hänvisas. I skrivelsen hänvisas till att finskan är ett lagstadgat minoritetsspråk i Sverige. Skrivelse, separat handling. Arbetsutskottet beslutar att meddela Finnvedens Finska Hem Förening följande: Frågan om tillskapande av ett inom Gnosjöregionen gemensamt särskilt boende för äldre med finsk bakgrund har tidigare utretts av de berörda kommunerna. Man har emellertid inte kunnat enas om något förslag. Gnosjö kommun anser dock att behovet är tillgodosett genom att kommunen anställer personal inom omsorgerna med utländsk bakgrund som är flerspråkiga, och inom äldreomsorgen finns idag ett flertal personal som är finskspråkig. Vid placering strävar man också efter att välja boende där det finns sådan personal, samt även beaktas om det redan finns finsktalande vårdtagare där. Expedieras till akten och Finnvedens Finska Hem Förening

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss angående åtgärdsprogram för Luft och Hälsa Länsstyrelsen har på remiss till länets kommuner och ett stort antal organisationer och företag översänt en remiss angående åtgärdsprogram för Luft och Hälsa. Förslagen bygger på de officiellt antagna miljömålen som även Gnosjö kommun ställt sig bakom. De specifika förslagen har tagits fram av arbetsgrupper med deltagare från bl a länets kommuner. Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast En arbetsgrupp bestående av kommunchef, kommunsekreterare samt miljö- och byggnämndens miljösamordnare har tagit fram förslag på svar. Remisshandlingar samt förslag till svarsbilaga, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar på remissen åtgärdsprogram för Luft och Hälsa, samt att översända detta till länsstyrelsen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Årsredovisning för Högskolan på hemmaplan, räkenskapsåret 2008 Högskolan på hemmaplan är en verksamhet som bedrivs i form av ett kommunalförbund sedan mellan Gnosjö, Gislaveds, Värnamo och Vaggeryds kommuner. Verksamheten har till syfte att medverka till kompetensutveckling för kommuninnevånarna anställda inom regionens företag och offentliga sektor. Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit för räkenskapsåret Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets årsredovisning godkänns. Årsredovisning och revisionsberättelse, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att för Gnosjö kommuns del bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008, samt att godkänna förbundets årsredovisning för samma år.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Revisionsgranskning av lönesystemets personregister Kommunens revisorer har genomfört en granskning av lönesystemets personregister. Granskningen som presenteras i en rapport daterad januari 2009 visar att rutinerna fungerar tillfredsställande. Granskningen överlämnas till kommunstyrelsen och fullmäktige för kännedom. Granskning, separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att lägga revisionsgranskningen över lönesystemets personregister till handlingarna.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik, årsredovisning och revisionsberättelse 2008 Styrelsen för J E Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö har överlämnat årsredovisning för år Årsredovisning och revisionsberättelse, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen per , samt att styrelsen för Stiftelsen J E Hylténs Metallvarufabrik i Gnosjö beviljas ansvarsfrihet för 2008.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Revisionsgranskning av årsredovisningen 2008 för Gnosjö kommun Kommunens revisorer har genomfört en granskning av kommunens årsredovisning för Granskningen har dokumenterats i rapport daterad april 2008 och kommunens revisorer önskar nu kommunstyrelsens yttrande över rapporten senast Kommunens revisorer har informerats om att denna svarstid inte kommer att kunna hållas. Revisionsrapport, separat handling. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt ekonomichef Gunilla Folkesson att ta fram ett förslag till svar samt att detta skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast Expedieras till akten, ekonomichef Gunilla Folkesson och kommunsekreteraren

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Vaggeryds kommun Skolinspektionen har översänt remiss avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Vaggeryds kommun fr o m läsåret 2010/11. Ansökan avser utökning av utbildningar och remissen önskas besvarad senast Remisshandlingar, separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att självständigt besvara remissen samt att därefter delge sitt insända svar till kommunstyrelsen. Expedieras till akten, barn- och utbildningsnämnden samt kommunsekreteraren

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Fastighets AB Järnbäraren, årsredovisning och revisionsberättelse 2008 Föreligger Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning för år Fastighets AB Järnbärarens årsredovisning 2008, och revisionsberättelse, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunfullmäktiges ombud vid bolagsstämman fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen, att besluta att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, samt att utse kommunfullmäktiges ordförande Sture Jonsson (M) till kommunfullmäktiges ombud vid aktiebolagets bolagsstämma och som ersättare för denne utse kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Ingemar Svensson (C).

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Avsiktsförklaring angående bildande av finansiellt samordningsförbund, FINSAM Läns-LAKO har vid flera tillfällen diskuterat möjligheten att bilda länsgemensamma finansiella samordningsförbund (FINSAM). Utgångspunkten har varit det samordningsförbund som finns i Jönköpings kommun sedan 2007 och bildat av kommun, försäkringskassa, landsting och arbetsförmedling. Läns-LAKO beslutade att efterfråga avsiktsförklaringar från landstinget och samtliga länets kommuner angående bildandet av sådana samordningsförbund, och att därefter, beroende på svaren, fatta beslut om bildandet av sådant förbund vid sitt sammanträde Läns-LAKO önskar besked från kommunerna och landstinget senast Missiv daterat , separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att meddela Läns-LAKO att Gnosjö kommun anser beslutsunderlaget bristfälligt men stöder den fortsatta utredningen, samt att om ytterligare beslut krävs önskar kommunen bättre beslutsunderlag.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Samråd angående Avgränsning av miljöbedömning för den regionala planen för transportinfrastruktur i Jönköpings län Regionförbundet har översänt förslag till miljöbedömning av den regionala planen för länets transportinfrastruktur för åren för samråd till länets kommuner. Regionförbundet önskar kommunernas svar senast Samrådshandlingar, separat bilaga. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har berett ärendet och gör bedömningen att kommunen kan ställa sig bakom förslaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att meddela Regionförbundet att Gnosjö kommun inte har något att erinra mot förslaget till miljöbedömning av den regionala planen för transportinfrastruktur.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Ansökan från Lichron Teknik AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Gnosjö kommun Skolinspektionen har översänt remiss avseende ansökan från Lichron Teknik AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Gnosjö kommun fr o m läsåret 2010/11. Ansökan avser utökning av utbildningar och remissen önskas besvarad senast Remisshandlingar, separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att självständigt besvara remissen samt att därefter delge sitt insända svar till kommunstyrelsen. Expedieras till akten, barn- och utbildningsnämnden samt kommunsekreteraren

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Ansökan från Läckö Educational Production om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Värnamo kommun Skolinspektionen har översänt remiss avseende ansökan från Läckö Educational Production om rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Värnamo kommun fr o m läsåret 2010/11. Ansökan avser diverse utbildningar och remissen önskas besvarad senast Remisshandlingar, separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att självständigt besvara remissen samt att därefter delge sitt insända svar till kommunstyrelsen. Expedieras till akten, barn- och utbildningsnämnden samt kommunsekreteraren

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Pensionsförstärkning vid förtida uttag Gnosjö kommuns ekonomi visar på ett stort underskott inför år För att undvika uppsägningar har budgetberedning tillsammans med personalavdelning arbetat fram ett förslag till en alternativ pensionslösning för medarbetare födda Syftet är att erbjuda anställd att avgå med förtida uttag av tjänstepension/allmän pension före 65 år. Då ett förtida uttag innebär att pensionen reduceras, betalar arbetsgivaren ett särskilt tilläggsbelopp - pensionsförstärkning för att delvis kompensera detta. Förslaget ser ut på följande sätt: Målgrupp Medarbetare födda Medarbetare födda 1948 kan ingå vid synnerliga skäl efter särskild prövning av kommunstyrelsens personalutskott. Krav på anställningstid 10 år Pensionsförstärkningens storlek 5000 kr 7500 kr/månad i stigande skala avhängigt av det antal månader för varje medarbetare med förtida uttag som blir effekten av åtgärden. För hur lång tid skall pensionsförstärkningen utbetalas Från avgången till 65 år. Återanställning i Gnosjö kommun Medarbetare vilka antagit erbjudandet om pensionsförstärkning kan ej återanställas i någon form. Samordning Förvärvsinkomster upp till ett inkomstbasbelopp per år undantas från samordning med pensionsförstärkning. Tjänstgöringsgrad vid erbjudandet Pensionsförstärkningens storlek avgörs av vilken sysselsättningsgrad den anställde hade 1 maj Balanskravet Förslaget innebär att kostnaderna för pensionsförstärkningen och tjänstepensionen kommer att belasta 2009 års resultat. Detta innebär att kommunen inte kommer att klara det sk. balanskravet som innebär att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Kostnaden kan maximalt uppgå till 12,9 mkr. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. Kommunstyrelsen föreslår kostnaden för pensionslösningen skall undantas från balanskravet.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Framställan om tilläggsanslag för försörjningsstöd Socialnämnden för genom beslut , 29 framställan om tilläggsanslag för sin IFO-verksamhet med 2,5 mnkr, detta med anledning av lågkonjunkturen och ökade kostnader för försörjningsstödet. Protokollsutdrag samt bilagor, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att för närvarande lägga socialnämndens framställan till handlingarna, samt att uppdra åt socialnämnden att återkomma till budgetuppföljning med en prognos över det verkliga utfallet.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på skrivelser om Åsenhöga skola, Tallbackens förskola i Marieholm samt Kulltorps skola Skrivelser har inkommit från Sofia Skörde, Åsenhöga, Föräldraföreningen på Åsenhöga skola, personalen på Åsenhöga skola, Åsenhöga samhällsförening, Kulltorps samhällsförening samt barn och föräldrar vid Kulltorps skola och Monika Nordén, Maria Hagelin samt Anna Johansson representerande barnen vid Åsenhöga förskola. I breven uttrycks en oro för framtiden för de små landsbygdsskolorna och förskolorna i kommunen. Bakgrunden är det förslag barn- och utbildningsnämnden tagit fram som bl a innebär att elever i åk 5 och 6 vid de mindre landsbygdsskolorna (Åsenhöga, Nissafors och Kulltorp) skulle bussas till en större skola i Gnosjö eller Hillerstorp. Kommunstyrelsens ordförandeberedning har diskuterat skrivelserna och har tagit fram ett förslag till svarsskrivelse. Skrivelser från Sofia Skörde, Åsenhöga, Föräldraföreningen på Åsenhöga skola, personalen på Åsenhöga skola samt Åsenhöga samhällsförening, Kulltorps samhällsförening samt barn och föräldrar vid Kulltorps skola och Monika Nordén, Maria Hagelin samt Anna Johansson representerande barnen vid Åsenhöga förskola.samt förslag till svarsskrivelse, separata handlingar. Arbetsutskottet beslutar att anta reviderat förslag till svarsskrivelse samt att översända denna till ovanstående uppräknade brevskrivare samt kopia till samhällsföreningen i Nissafors, samt att översända skrivelserna samt svarsskrivelsen till barn- och utbildningsnämnden. Expedieras till akten, Sofia Skörde, Åsenhöga, Föräldraföreningen på Åsenhöga skola, personalen på Åsenhöga skola samt Åsenhöga samhällsförening, Kulltorps samhällsförening samt barn och föräldrar vid Kulltorps skola och Monika Nordén, Maria Hagelin samt Anna Johansson representerande barnen vid Åsenhöga förskola, samhällsföreningen i Nissafors samt barn- och utbildningsnämnden

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Budget 2010 Budgetberedningen tillika kommunstyrelsens arbetsutskott har utarbetat förslag till budget för år Budgeten presenteras i form av en verksamhetsbudget. Verksamhetsbudget 2010 och investeringsspecifikation , separat handling. Yrkanden Inga-Lill Andersson Hjelm (S): Att Hammargårdens om- och tillbyggnad tidigareläggs och istället genomförs 2010/2011 samt att medel för konstinköp ej dras in utan bibehålls på nuvarande nivåer. LarsÅke Magnusson (KD): Enligt budgetberedningens förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta 2010 års budgetramar i enlighet med förslag till verksamhetsbudgeten, sid 7-8, samt att anta samtliga verksamhetsmål som anges i dokumentet. Reservationer Inga-Lill Andersson Hjelm (S) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Ansökan från Baggium Utbildning AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Markaryds kommun Skolinspektionen har översänt remiss avseende ansökan från Baggium Utbildning AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i Markaryds kommun fr o m läsåret 2010/11. Ansökan avser diverse utbildningar och remissen önskas besvarad senast Remisshandlingar, separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att självständigt besvara remissen samt att därefter delge sitt insända svar till kommunstyrelsen. Expedieras till akten, barn- och utbildningsnämnden samt kommunsekreteraren

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss: Betänkandet av socialtjänstdatautredningen Socialtjänsten Integritet effektivitet (S 2007:09) Socialdepartementet har på remiss översänt socialtjänstdatautredningens betänkande Socialtjänsten Integritet effektivitet till myndigheter, organisationer och kommuner, däribland Gnosjö kommun. Remissen önskas besvarad senast 1 september Socialnämnden ges i uppdrag att, om man anser sig ha tid, möjlighet och intresse av detta, på egen hand besvara remissen. Remisshandlingar, separat bilaga. Arbetsutskottet beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att, om man anser sig ha tid, möjlighet och intresse av detta, självständigt svara på remissen över socialtjänstdatautredningens betänkande Socialtjänsten Integritet effektivitet, samt att skriftligen delge kommunstyrelsen remissvaret om nämnden väljer att svara på remissen. Expedieras till akten, socialnämnden och kommunsekreteraren

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kurser och konferenser 1. Infrastrukturseminarium. 4 juni 2009 i Växjö. 2. Mat för äldre. 10 juni 2009 i Stockholm. 3. Den sociala ekonomin. 5 juni 2009 i Växjö.

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Diskussions-/Informationspunkter 1. Personalutskott 2. Energiplan för Gnosjö kommun Christer Larsson samt Lennart Hermansson redovisar förslag till ny energiplan för kommunen. 3. Seminarium om länstrafiken 4. Förslag till ägardirektiv för länstrafiken 5. Framtiden för Gränslös-samarbetet Kommunchef Lars-Göran Magnusson informerar om att han och ekonomichef Gunilla Folkesson inte längre anser sig ha personella resurser till Gränslös-samarbetet och att kommunen därför lämnar nätverket. Diskussion om frågan leder fram till att kommunen vid styrgruppsmöte skall föreslå att Gnosjö tillfälligtvis, exempelvis i två år, ej deltar i samarbetet men att detta kan omprövas senare. 6. HPH-frågan LarsÅke Magnusson informerar om läget. 7. Redovisning av städutredning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari att ge tekniska avdelningen i uppdrag att spara i den städverksamhet förvaltningen bedriver. Teknisk chef Lennart Hermansson samt städsamordnare Lisbeth Sandqvist redovisar utredning vilken formellt beslutas vid kommunstyrelsen Lokalfrågor m m 9. Leasingfordon 10. Fastighets AB Järnbäraren 11. Budgetuppföljning Arbetsmarknadsfrågor 13. Protokollsfrågor

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-05-28 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 20.45 Beslutande Sture Jonsson (M), ordförande - (M) Ingemar Svensson (C),1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-12-02 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(25) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, Kl. 15.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer