Bilaga 1. Upprop. 4. Information om Framtid Kronoberg Presenteras på sammanträdet. 6. Näringslivsinformation Presenteras på sammanträdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Upprop. 4. Information om Framtid Kronoberg Presenteras på sammanträdet. 6. Näringslivsinformation Presenteras på sammanträdet"

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: Tid: Plats: Sal Våraskruv Ärende Bilaga 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dnr Information om Framtid Kronoberg Presenteras på sammanträdet 5. Förvaltrringsavtal mellan AB Uppvidingehus och Uppvidinge kommun Dnr /. KSAU Näringslivsinformation Presenteras på sammanträdet 7. Regeringsuppdraget - Det nya Glasriket Dnr /. 8. Uppföljmng av arbetet kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen samt arkivlagen i de kommunala bolagen Dnr / 9. Miljöskyddsärende, vindkraftspark vid Karskruv, 02 - Remiss./. KSAU Uppdrag som ombud för dem som inte tillhör svenska kyrkan - Begravrtingsombud Dnr / 11. Integration Kronoberg - vår gemensamma vision om integration / KSAU 26

2 Uppvidinge Kallelse/underrättelse KOMMUN Ärende Dnr Bilaga 12. Förslag från UppCom om bredbandsutbyggnad Dnr TU Pensionsregler för politiker Dnr / PU Årsredovisning 2012 Dnr /. KSAU Ekonomisk rapport 2013 Dnr /. 16. Meddelanden till kommunstyrelsen Dnr /. 17. Redovisning av delegeringsbeslut Dnr /. Finns tillgängligt i akterna vid sammanträdet 18. Redovisning från externa organ Dnr Övriga frågor 2013 Dnr Åke Carlson ordförande Elin Beyersdorff sekreterare

3 Uppvidinge K O M M U N Kommunkansliet tjänstesktivelse UPPVIDINGE KOMMUN Kommunlednings^ irvaltningen tl Diarienr Miljöskyddsärende, vindkraftpark vid Karskruv 02 Vindkompaniet Diarie nr Sammanfattning ^ Vindkompaniet AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk med högst 50 vindkraftverk och en maximal totalhöjd om 191 meter. Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun tillstyrkte parken Ärendet handläggs igen på grund av överklagande som ledde till återförvisning till miljöprövningsdelegation. Ingen ny begäran om tillstyrkan av projektet kommer att göras. Länsstyrelsen betraktar projektet som oförändrat och kommer inte att kräva ny tillstyrkan. Bakgrund Beslut om tillstånd till vindkraftsparken lämnades av Miljöprövningsdelegationen Detta beslut överklagades och återförvisades till miljöprövningsdelegationen för ny handläggning på grund av f ormaliafel. I tillståndet som gavs av miljöprövningsdelegationen finns ett villkor om maximal ljudnivå om 40 db(a) vid gräns till naturreservat, i området finns natturreservaten Vitthults urskog och Tängsjö Fly vilka ska slås ihop och utökas till ett större sammanhängande natturreservat. Detta villkor skulle innebära att en stor del av de verk som 02 Vindkomparuet fått tillstånd till inte går att uppföra. Under den nya handläggningen har 02 kompletterat sin ansökan med en utredning om buller i naturreservatet och vilka konsekvenser en begränsning av bullernivån skulle få för projektet. Ekonomiska konsekvenser Beslutsunderlag Kommunfullmäktige , 107 Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie.OhmanO.uppvidinge.se Tfn

4 Remiss om ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande gruppstation för vindkraft vid Karskruv i Uppvidinge kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, Förslag till beslut Föreslå kommunstyrelsen att avstå från att yttra sig i ärendet Beslutsexpediering Länsstyrelsen Kronobergs län, Växjö Annie Öhman Planerare/utvecklare Kommunkansliet Uppvidinge kommun, Box Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn Annie, OhmangD.uppvidinqe.se Tfn

5 ii Uppvidinge KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (18) Sammanträdesdatum Dnr Tillstyrkan/avstyrkan enligt miljöbalken 16:4, miljöskyddsärende, vindkraftspark vid Karskruv, 02 Sammanfattning 02 Vindkompaniet AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk med högst 50 vmdkraftverk och en maximal totalhöjd om 191 meter. Enligt 16 kap. 4 miljöbalken får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd till en anläggning för vindkraftverk om den kommun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsen , 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 114 Miljö- och byggnadsnämnden , 109 Tjänsteskrivelse miljö- och byggnadsförvaltningen, , Annica Carlsson Bakgrund inför tillstyrkan/avstyrkan enl miljöbalken 16 kap 4 av ansökan Vindpark Karskruv, 02 Vindkompaniet, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Miljökonsekvensbeskrivning Karskruv vindkraftsanläggning, Komplettering åv ansökan öm uppförande och drift äv vindpark Kärskruv, " Yrkanden Åke Carlson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ingeborg Hauch (S): Avstyrka ansökan enligt miljöbalken 16:4. Kent Helgesson (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommimstyrelsens förslag till beslut och Hauchs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktiges beslut Uppvidmge kommun tillstyrker enligt 16 kap. 4 miljöbalken (1998:808) ansökan från 02 Vindkompaniet AB om att uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk. Reservationer Ingeborg Hauch (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Justerare r Utdragsbestyrkande

6 Uppvidmge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (18) KOMMUN Samrnanträdesdatum Kommunfullmäktige (forts. 107) Protokollsanteckning Kent Helgesson (MP) för miljöpartiet de gröna: Miljöpartiet vill tillföra följande att beaktas i Länsstyrelsen Kronobergs hantering av ärendet. 1. Lågfrekvent buller har inte beräknats för projektet. Verk avger lågfrekvent buller men om detta utgör någon fara för närboende är inte utrett. Lågfrekvent buller kan höras på längre avstånd från en vindkraftpark än höga frekvenser. Likaså avger större verk mer lågfrekvent buller än mindre verk. Man kan inte heller bortse från att antalet verk kan ha en ackumulerande verkan. Ges tillstånd till verksamheten bör det lågfrekventa bullret beräknas och följas upp med beräkningar och eventuellt faktiska mätningar samt utvärderas inom ramen utifrån.verksamhetsutövarens egenkontrou, Studien börutföräs i anslutning till aktuellt projekt om det lågfrekventa bullrets påverkan på miljön och människors hälsa. De riktvärden som finns för lågfrekventa ljud mornhus, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd, SOPS 2005:6 ska uppfyllas. Riktlinjer eller rekommendationer för lågfrekvent buller utomhus saknas i dagsläget. 2. Mot bakgrund av att ett naturreservat kan betraktas som ett område där naturupplevelsen är en viktig faktor bör ett villkor avseende buller bestämmas för de intilliggande naturreservaten, tiutka Natura 2000 områdena, Tängsjö fly 'och' Vitffiults urskog. BuQéf från verksamheten bör mfe geuppliöv fill högre' ekvivalent ljudnivå är 40 db (A) under dygnets alla timmar. 3. Inga vindkraftverk bör uppföras inom området Storafly som är utpekat som riksintresse för naturvården, samt inom den planerade utökningen av naturreservatet Vitfhult/Hjärtsjön. 4. Vid slutlig placering av verken bör den mark som tas i anspråk inventeras så att känslig flora och fauna inte äventyras. Avslutningsvis förutsätts att inga verkställighetsförordnanden medges. Det måtte. anses vara av vikt att den demokratiska processen ges möjlighet att fullföljas innan ett igångsättande av ett projekt i denna storleksordning. Leif Hauge (V) ställer sig bakom Helgessons protokolls anteckning. Beslutsexpediering Länsstyrelsen i Kronobergs län Justerare Utdragsbestyrkande T, 5\_

7 %\. Ärende 10 FÖRFRÅGAN 1(2) C E ^ m LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Vår referens Förvaltningsjuridiska enheten Fredrik Östensson 040/ Se sändlista UPPVIDINGE KOMMUN Kommunle<taiiigsfömlmingen Dlarlenr Ang. uppdrag som ombud för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. *IL Länsstyrelsen i Kronobergs län förordnade med stöd av 10 kap 1 begravningslagen (1990:1444) och 51 begravningsförordningen (1990:1147) den 8 juli 2011 för tiden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2014 Monica Bylow, Bortillabo NoiTagård 5, Alstermo, som ombud att granska hur församlingarna nom Uppvidinge kommun tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen i Skåne län har från och med 1 juli 2012 tillsyn över begravningsverksamheten i Kronobergs län och är även behörig att förordna begravningsombud. Länsstyrelsen har underrättats om att Monica Bylow har avlidit. Sedan den 1 januari 2000 ska det finnas ombud som granskar hur församlingarna sköter begravningsverksamheten för de personer som inte tillhör Svenska kyrkan. Av 50 begravningsförordningen (1990:1147) framgår att Länsstyrelsen ska ge kommunen samt andra trossamfund än Svenska Kyrkan och livsåskådningsorganisationer som är verksamma inom kommunen tillfälle att föreslå lämpliga personer. Ni ges härmed tillfälle att snarast komma in med förslag på lämplig person som kan ersätta det uppdrag som Monica Bylow innehaft. Till begravningsombud ska förordnas en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder. De förslag på lämpliga begravningsombud som lämnas till Länsstyrelsen ska vara skriftligen motiverade. Förfrågan om begravningsombud( ).doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

8 FÖRFRÅGAN 2(2) ä a LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Det är naturligtvis inte lämpligt att utse en person till ombud som sitter i kyrkofullmäktige, anställd eller på annat sätt är loiuten till den församling som ombudet ska granska. Det bör betonas att uppdraget som ombud inte är politiskt. Förslag skickas till Länsstyrelsen i Skåne län, Kristianstad med diarienummer senast den 1 december Fredrik Östensson Länsassessor Sändlista: Uppvidinge kommun, Box 59, Åseda Alstermo missionsförsamling, Kyrkogatan 1, Alsteimo Nottebäcks missionsförsamling, C/O Ulf Noryd, Byvägen 50, Norrhult Brunnskyrkans Församling, Skolg. 24, Åseda Jehovas Vittnen, Åsedaförsamlingen av, Järnvägsgatan 37, ÅSEDA Pingst - fria församlingar i samverkan Ingrid Svanell,

9 Uppvidinge tjänsteskrivelse UPPVIDINGE KOMMUN Kornmunledningsförvaltningen Integration Kronoberg Sammanfattning 18 januari 2013 presenterades ett förslag till gemensam överenskommelse inom integrationsområdet i Kronobergs län - Integration Kronoberg - med syfte och övergripande mål. Berörda parter ges nu möjlighet att yttra sig över beslutsunderlaget. Berörda parter behöver fatta beslut att de ställer sig bakom Integration Kronoberg och att de ämnar delta i styrgrupp respektive integrationsråd. Svar skall vara inne senast Bakgrund Vid kommunstyrelsens AU diskuterades förslaget. Vi har idag en situation som gör det nödvändigt att agera akut. Det är inte så att de problem vi har delas av fler än möjligen en kommun till vilket gör att de inte är gemensamma. Det finns idag flera aktiva nätverk som diskuterar samordning och samverkan och det är dessa som bör ha ansvaret för att hitta lösningar. Vi är tveksamma till ytterligare diskussion i två övergripande organ. Beslutsunderlag Integration Kronoberg, förslag, inkom Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar avstå från att delta i Integration Kronoberg. Beslutsexpediering Katarzyna Musial, Länsstyrelsen Åke Carlson kommunalråd Box 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn: Mobil: m.uppvidinge.se

10 LÄNSSTYRELSEN I K R O N O B E R G S L Å N Dnr: REGIONFÖRBUNDET SÖDRA SMÅLAND Till UPPVIDINGE KOMMU. KommunledningsförvaltiMMueii Dlarlenr Samtliga kommunledningar i Kronobergs län Ledningarna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Kronoberg, Linnéuniversitetet, Migrationsverket och Skatteverket i länet För kännedom Övriga inbjudna deltagare vid Vision integration Integration Kronoberg - vår gemensamma vision om integration Varmt tack för ditt engagemang i länets arbete med frågor som rör integration! Tack vare insatser från oss alla står vi nu inför en ny gemensam vision, organisation och stniktur inom integrationsområdet! Under år 2012 har vi parter träffats ett flertal gånger för att diskutera och fundera hur vi bättre samarbetar inom området och hur vi bättre tar tillvara på kompetensen hos varje nyanländ kronobergare. Vi har engagerat varandra, och andra berörda, vid två strategiska samtal, tre möten i integrationsrådet, ett möte i augusti med delar av länets riksdagsledamöter, i ett antal arbetsmöten samt vid mötet Vision integration den 18 januari i år. Nu är det dags att sätta punkt för diskussionerna, komma till beslut - och starta vår gemensamma verkstad! Vid mötet den 18 januari presenterades ett förslag till gemensam agenda och överenskommelse inom integrationsområdet i Kronobergs län - Integration Kronoberg - med ny organisation, tydligt syfte och övergripande mål. Förslaget är justerat efter synpunkter som lämnades under mötet, och bifogas som beslutsunderlag.

11 2 Varje berörd part ges nu möjlighet att yttra sig över förslaget till beslutsunderlag, om organisation för Integration Kronoberg (med Styrgrupp integration, Integrationsråd Kronoberg och tematiska arbetsgrupper) samt syfte, övergripande mål och formalia. Hos varje berörd part behöver beslut fattas att ni ställer er bakom Integration Kronoberg, och den nya regionala organisationen av integrationsfrågorna, tillsammans med beslut att ni ämnar delta i Styrgrupp Integration respektive i Integrationsråd Kronoberg. Vi ber er att via e-post till informera om vilket beslut som fattats samt lämna eventuella övriga synpunkter. Vi behöver varje parts svar senast den 1 april, tillsammans med namn på vem som ska underteckna överenskommelsen. Beslut samt övriga synpunkter från samtliga parter sammanställs, lyfts samt bereds vid mötet i Styrgrupp integration den 4 april. Med varma hälsningar Kristina AIsér Roland Gustbée Lennart Johansson Peter Hogla

12 UPPVIDINGE KOMmk I Integration Dlarienf M M Kronoberg Integration Kronoberg är vår gemensamma agenda och överenskommelse om hur vi samarbetar med integrationsfrågorna i Kronobergs län. I samarbetet ingår en gemensam organisation, för kraftsamling och helhetsperspektiv. Nyanlända kronobergare är i fokus för verksamheten och tillsammans bidrar vi till mångfald, tillväxt och ett gott liv i Kronobergs län. Växjö den xx april 2013 Förnamn Efternamn Alvesta kommun Förnamn Efternamn Lessebo kommun Förnamn Efternamn Ljungby kommun Förnamn Efternamn Markaryds kommun Förnamn Efternamn Tingsryds kommun Förnamn Efternamn Uppvidinge kommun Förnamn Efternamn Växjö kommun Förnamn Efternamn Älmhults kommun Förnamn Efternamn Arbetsförmedlingen Förnamn Efternamn Försäkringskassan Förnamn Efternamn Landstinget Kronoberg Förnamn Efternamn Linnéuniversitetet Förnamn Efternamn Länsstyrelsen i Kronobergs län Förnamn Efternamn Migrationsverket Förnamn Efternamn Regionförbundet södra Småland x \ Förnamn Efternamn /\ Skatteverket Besliitsnnderlaglntegriition Kronoberg, 2013

13 Ny organisation avseende det fortsatta odkgi^ensamma integrationsarbetet i l^rohobergs län I den nya organisationen för integrationsfrågorna i Kronobergs län - Integration Kronoberg - delas arbetet upp i två separata forum, en styrgrupp med ansvar att besluta /om en tydlig strategisk inriktning på integrationsarbetet och ett integrationsråd, vars primära uppgift är att initiera, samordna, driva och följa upp praktiska insatser som går i linje med de av styrgruppen fastställa prioriteringarna. Till Integrationsrådet kopplas ett antal tematiska, tidsbegränsade arbetsgrupper som, efter behov och beslut, verkställer dessa insatser. Integration Kronoberg Individ T 1 r i Tematiska arbetsgrupper som samverkar Styrgrupp Integration Integrotionsråd Kronoberg dhkinikuhfårum Arbetar med strategisk inriktning & prioriteringar i i ^ ^ ^ ^ hafldlmqijorum) Initierar, samordnar, driver & följer upp operativa insatser Samhällstillväxt Genom samarbete och olika gemensamma insatser bidrar vi till mångfald, tillväxt och ett gott liv i Kronobergs län. Vår vision är integf ' Beslutsunderlag Integration Kronoberg, 2013

14 StyrgrjLipp Integration ^sstyrgrupp Integration är ett politiskt diskussionsforum med företrädare från lokal och égiohal nivå. Syfte Att ansvara för och besluta om en tydlig strategisk inriktning beträffande det övergripande integrationsarbetet i länet och om olika insatsers prioritet. Diskussionerna bedrivs på två nivåer. I första hand långsiktigt med fokus på mångfald och tillväxt, men också mer kortsiktigt med fokus på mottagning och etablering. Övergripande mål o o Att driva utvecklingen av integrationsfrågan i en riktning som är bäst för den nyanlände, regionen och övriga länsbor, inom ramen för de av regeringen fastställda förutsättningarna samt respektive aktörs huvuduppdrag Att utveckla samarbetet mellan samtliga kommuner, landstinget och övriga aktörer i syfte att uppnå de nationella politiska målen, men när så behövs även ge gemensamma och konstruktiva synpunkter till regeringen kring de av regeringen fastställda nationella målen Organisation Styrgruppen leds av landshövdingen i egenskap av företrädare för Länsstyrelsen i Kronobergs län med det statliga regionala uppdraget att samordna länets integrationsarbete, tillsammans med regionförbundets ordförande i egenskap av företrädare för Regionförbundet södra Småland, vars uppdrag är att samordna kommunernas integrationsarbete. Övriga ledamöter består av ordförandena i kommunstyrelserna och ordföranden i landstingsstyrelsen, samt ett gemensamt ombud för kommuncheferna, utsedd inom kommunchefsgruppen. Länets riksdagsledamöter erbjuds att delta. Representanter från central nivå samt företrädare på regional nivå och nyanlända kronobergare, bjuds in att medverka efter behov och frågeställning. Formalia Landshövdingen och regionförbundets ordförande bjuder gemensamt in till styrgruppens möten två gånger per år, med samma mötesdag som det regionala rådet för skydd och beredskap. f ] År 2013 är mötesdagarna 4 april respektive xx oktober, från kl Mötena äger rum j>å Residenset i Växjö. Länsstyrelsen har ansvar för administtation och sekreterarskap. Beslutsunderlag Integration Kivnobetg, 2013

15 Int^grat^bniråd Kronoberg Iritegrätiohsråä Kronoberg är ett (icke-politiskt) diskussions- och handlingsforum med representanter från lokala-, regionala- och statliga myndighetschefer. Till integrationsrådet finns ett antal tematiska arbetsgrupper kopplade, vilka går i linje med de av styrgruppen fastställda prioriteringarna. Syfte Integrationsrådet ska identifiera gemensamma uunaningar samt initiera, samordna, driva och följa upp operativa och länsövergripande insatser. Rådet tar egna beslut om operativa insatser, förutsatt att de går i linje med de av styrgruppen fastställda sttategiska prioriteringarna. Ytterligare en förutsättning är att insatsen går i linje med respektive aktörs huvuduppdrag. Där det är aktuellt bereder integrationsrådet även styrgruppens ärenden. Övergripande mål o o o o Att identifiera gemensamma utmaningar Att initiera, samordna, driva och följa upp operativa och länsövergripande insatser inom ramen för integrationsarbetet i länet Att utveckla samverkan och samarbetet mellan samtliga kommuner, landstinget, myndigheter och övriga parter i syfte att uppnå de av styrgruppen fastställda prioriteringarna Att dela och sprida lärande exempel Organisation Integrationsrådet leds av länsrådet i egenskap av företrädare för Länsstyrelsen i Kronobergs län, med det statliga regionala uppdraget att samordna länets integrationsarbete, tillsammans med regiondirektören i egenskap av företrädare för Regionförbundet södra Småland, vars uppdrag är att samordna kommunernas integrationsarbete. Övriga ledamöter är länets samtliga kommunchefer och landstingsdirektören, samt av varje P^t( utsedd(a) chefsrepresentant(er) för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, linnéuniversitetet, Migrationsverket och Skatteverket. Varje part kan i sin tur ge uppdrag inom området till sin egen? organisation, utifrån rådets fattade beslut. \ / Näringslivet och representanter för andra parter nationellt, regionalt eller lokalt mklusive företrädare för nyanlända kronobergare, bjuds in att medverka efter behov och frågeställning. Beslutsunderlag Integration Kronoberg, 2013

16 Länsråäet och r^giondirektören bjuder gemensamt in till integrationsrådets möten fyra gånger per år, i samband med Regionförbundets kommunchefs- och landstingsdirektörsträffar. r 2013 är mötesdagarna 1 mars, xx, xx respektive xx, fran kl Mötena äger rum pa Videum Science Park, hos Regionförbundet södra Småland, i Växjö. Länsstyrelsen har ansvar för administration och sekreterarskap. Tematiska arbetsgrupper Till Integrationsrådet kopplas - efter behov och beslut - även en (eller flera) tematiska, tidsbegränsade arbetsgrupper. Varje tematisk arbetsgrupp arbetar på uppdrag av rådet. Organisation Ordförande i respektive tematisk arbetsgrupp utses av Integrationsråd Kronoberg, bland rådets ledamöter, för att på så sätt få en naturlig koppling mellan rådet och verksamhetsutvecklingen i olika behovsområden. Varje tematisk arbetsgrupp består av 5-7 ledamöter och tillika sakkunniga tjänstemän utsedda av rådets parter eller av övriga berörda parter, som näringslivet, föreningar, organisationer och samfund med flera. Till arbetsgruppen kan, vid behov, även en referensgrupp kopplas. De tematiska arbetsgrupperna som ska vidareutveckla verksamheten i länet, och verkställa de beslutade gemensamma insatserna, är inledningsvis följande: o o o o o Mottagning och boende Utbildning Egenförsörjning och arbete Delaktighet och egenansvar Mångfald och tillväxt Formalia Den tematiska arbetsgruppen utser inom sig ansvarig för administration och sela-eterarskap/^> Besliitsundeiiaglntegration Kronoberg, 2013

17 Vision integration 2013» januari 2013, nteg ration åla Kronoberg 1 0 B vision integration Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari 2013

18 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Möte: Vision integration Tid och plats: 18 januari 2013, Residenset i Växjö. Mötesfacilitator: Caroline Dunne, Möteslabbet Rapport skapad: 18 januari 2013 Deltagare: Ledamöter, nuvarande Integrationsråd Kronoberg: Kristina AIsér, Landshövding Peter Andersson, Arbetsförmedlingen Växjö Heidi Skov Ragnar, Arbetsförmedlingen LjungbyA/ämamo Ronny Svennerberg, Försäkringskassan Växjö Christina Nyqvist, Lessebo kommun Stewe Nilsson, Migrationsverket Alvesta Peter Hogla, Regionförbundet södra Småland Övriga : Lennart Johansson, Länsråd Katarina Brännström, Riksdagen Mats Johnsson, Alvesta kommun Robert Olesen, Alvesta kommun Johan Eriksson, Alvesta kommun Monica Widnemark, Lessebo kommun Ann Lund, Lessebo kommun Ann-Charlotte Wiesel, Ljungby kommun Arne Karlsson; Tingsryds kommun Laila Jepsson, Tingsryds kommun Benny Johansson, Växjö kommun (ersatte Bo Frank) Ingemar Almkvist, Älmhults kommun (ersatte Elizabeth Peltola) Eva Johnsson, Landstinget Kronoberg Hans-Göran Johansson, Arbetsförmedlingen Ulrica Persson, Arbetsförmedlingen Älmhult Ann-Margreth Olsson, Försäkringskassan Jessika Andersén, Landstinget Kronoberg Elin Lindkvist, Linnéuniversrtetet Roland Gustbée, Regionförbundet Södra Småland Monica Haider, Diana Unander Nordle och Lars Helde, Regionförbundet södra Småland Gisela Andersson, Susanne Hallström och Katarzyna Musial, Länsstyrelsen Kronoberg Frånvarande/anmält förhinder: Ledamöter, Integrationsråd Kronoberg: Börje Lindqvist, Landstinget Kronoberg Stephen Hwang, Linnéuniversitetet Marie-Louise Husberg, Skatteverket Växjö Per Sandberg, Växjö kommun Övriga: Bengt Germundsson, Markaryds kommun Bo Frank Växjö kommun Åke Carlson, Uppvidinge kommun Elizabeth Peltola, Älmhults kommun Roland Eiman, Ljungby kommun Bengt Nilsson, Markaryds kommun P-O Ekelund, Uppvidinge kommun Sida 2 av 11

19 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Ove Dahl, Växjö kommun Christina Tunlid och Elisabeth Wemersson, Växjö kommun Kenneth Condrup, Älmhults kommun Brita Borg, Arbetsförmedlingen Växjö Anders Meijer, Länsstyrelsen Joanna Haraldsson och Åsa Fäfth, Migrationsverket Alvesta Christina Björk, Migrationsverket Uppvidinge Jan-Ola Nilsson, Skatteverket Växjö Introduktion Fredagen den 18 januari 2013 bjöd landshövding Kristina AIsér in till mötet Vision integration på Residenset i Växjö, med det huvudsakliga syftet att ta beslut om ett förslag till ny organisation för det fortsatta och gemensamma integrationsarbetet i länet. Landshövding Kristina AIsér inledde mötet med att hälsa alla välkomna till Residenset och generellt prata om att utvecklingsarbete tar tid och att det är viktigt med väl förankrade processer och beslut. Att komma så långt som vi har gjort tills idag tar tid, men det gör också att vi har lärt känna varandra väl under resans gång och att det kommer vara till gagn för det fortsatta arbetet. Formell mötesuppstart Dagens mötesfacilitator, Caroline Dunne, startade formellt upp mötet genom att förtydliga syftet med dagens möte och det förväntade resultatet, nämligen ett förslag på ny organisation, dess syfte och övergripande mål, som deltagarna står bakom och som sedan kan överlämnas för politiskt beslut under våren. ^ Dagens agenda Resultat Beslut om förslag till ny organisation, dess syfte och gemensamma övergripande mål Lunch Diskussionerna fortsätter och beslut om det nya förslaget fattas Sammanfattning & avslutning - Lyssna innan du pratar - Respekt för varandras inlägg O MÖTE* IAMET Sida 3 av 11

20 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Isbrytare I syfte att lära känna varandra lite bärtre och den mötesteknologi som skulle användas som stöd under mötet, fick deltagarna i grupper om 4-5 personer, reflektera över vad var och en kan förändra hos sig själv under Allt utvecklingsarbete börjar som bekant hos dig själv. Vad kan jag utveckla hos mig själv under 2013? 1. Prioritera bättre 2. Planeringsfönmåga 3. Bra framförhållning 4. Bättre på att prioritera och hitta tid i kalendern 5. Bättre på att delegera 6. Utvecklande samtal, 7. Hitta tid för reflektion 8. Bättre på att prioritera 9. Delegera 10. Skapa egentid i kalendern, bli mer visionär, skulle vilja samarbeta mer, prioritera bättre I I. Bättre på att markera och att avgränsa eller begränsa mig, både privat och på jobbet 12. Prioritera 13. Strategiskt arbete - se möjligheter och inte bara svårigheter. Lösningsfokuserat förhållningssätt 14. Bättre på att prioritera, kunna säga nej, 15. Reflektera 16. Hur kopplar integrationen till tillväxtfrågan 17. Struktur på organisationen. Vi måste vara effektiva, möjligheterna med integration, inte bara problemen. Vi har ett gemensamt ansvar. Inte bara prata om grupperna utan även låta dem vara med i processen. 18. Fördela Snabbanalys och sammanfattning av inläggen som gjordes under mötet: PRIORITERA, INKLUDERA, REFLEKTERA, TYDLIGHET I II Sida 4 av 11

21 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Kort tillbakablick Caroline Dunne gav en kort introduktion och tillbakablick av hur det gemensamma integrationsarbetet har organiserats de senaste åren. Tidigare överenskommelser Nystart i samarbetet inom integrationsarbetet genom bildandet av "Integrationsråd Kronoberg" och undertecknandet av en regional plattform: Från asyl till arbete - Plattform för en god integration i Kronobergs län Regional överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser från 2006 Integration å la Kronoberg Sida 5 av 11

22 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Presentation av det nya förslaget Efter den korta tillbakablicken presenterade negiondirektör Peter Hogla förslaget till ny organisation utifrån nedanstående skiss. Förslaget i sin helhet följer som bilaga till denna mötesdokumentation. Integration å la Kronoberg Vision integration Tematiska arbetsgrupper som samverkar Mottagning & boende Styrgrupp Integrationsråd Integration (Politiskt diskussionsforum) A- Kronoberg (Icke-politiskt diskussions- i Egenförsörjning & arbete Arbetar med & inriktning strategisk prioriteringar Initierar, samordnai lar, driver S följer upp PP operativa insatser Delaktighet & egenansvar Genom samarbete och olika gemensamma insatser bidrar vi till mångfald, tillväxt och ett gott liv i Kronobergs län. Vår vision är integration. Workshop Efter Peters presentation fick deltagarna möjlighet att diskutera varför förslaget är bra, men också vad det finns för farhågor och risker. Nedan följer samtliga inlägg som gjordes i de mindre grupperna kring samt den efterföljande diskussionen i den stora gruppen. Ordmolnen i anslutning till inläggen sammanfattar vilka ord som användes flest gånger och ger en indikation om det övergripande innehållet i diskussionerna. Därför är det här förslaget så bra! 1. Mer renodlade roller 2. Rolltydlighet kopplat till mandat de olika grupperna 3. Snabbare beslutsvägar 4. Strategisk struktur för idéer och uppdrag 5. Det är för att alla berörda är involverade i processen 6. Och att det FINNS beslutsvägar 7. Ansvarsfördelningen är tydlig. Färre men mer effektiva möten. Bra uppdelning. Vi vill ha action - från ord till handling, Det är bra med samordning men Får med den nationella som riksdagsledamöter, ger hela kedjan, från botten till topp och tvärtom 9. Struktur och tydlighet, lättare att konkretisera åtgärder med hjälp av arbetsgrupper, och göra uppföljning av ansvar. 10. Möjligheter till verkstad på riktigt II. Olika förutsättningar för tjänstemän och politiker 12. Klart begränsade och definierade temagrupper 13. Ger struktur Sida 6 av 11

23 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Konkretisering 15. Statistik behövs. Vi måste bygga våra verksamhetsinsatser på fakta. Vi går från att prata flyktingmottagning till integration. 16. Förutsättning för konstruktiva möten 17. Bra att separera politiken och tjänstemannagrupp för att tydliggöra de frågor som ska diskuteras. 18. Rollfördelningen tydlig och klar 19. Använder befintliga arenor 20. Rätt forum för rätt diskussion 21. Det händer en konkretisering av integrationsarbetet - vad är det exakt vi ska jobba med igenom arbetsgrupperna 22. Bättre struktur 23. Finna mer effektiva vägar 24. Lättförståelig organisation 25. Bred delaktighet i framtagandet, bra för att skapa samsyn. 26. Rätt person på rätt plats 27. Närhet beslut och implementering 28. Bättre förutsättning för kontinuerlig uppföljning 29. Utveckla samverkan mellan alla kommuner, viktigt framför allt för mindre kommuner 30. Bra med kommun, region och riksnivå representerade i integrationsrådet eftersom det finns utmaningar som inte kan isoleras på enskilda nivåer. 31. Positivt med avgränsade arbetsgrupper 32. Hoppas detta kan ge samhandling - i arbetsgrupperna 33. Det finns möjligheter att involvera föreningar och fritidsorganisationer och andra viktiga organisationer i integrationsarbetet 34. Vi ska prata om tillväxt och mångfald. Samarbete mellan kommuner, både inom länet och utanför kanske underlättas av organisationsförslaget. 35. Skillnader i tolkningar av vilka är nyanlända, när?! 36. Hela målgruppen nyanlända bör inkluderas i samtalen 37. Fördel med ett länsövergripande perspektiv för frågor som alla redan brottas med 38. Gemensamma definitioner så att vi pratar om samma sak 39. Denna modell bör stödja att vi kan få med hela målgruppen 40. Ytterligare en "grupp" individen 41. Snabbare beslutsvägar och möjlighet till handling - lättare att få upp frågan till politiken 42. Utvecklingsområde: möjlighet till delaktighet och inflytande från målgruppen. "Samtal direkt", medborgardialog. 43. Ta ställning för att detta är en del av vår viktiga del till tillit 44. Det är ett öppet arbetssätt 45. Ökad förståelse för de regionala skillnaderna utifrån kommunernas verklighet som kan bero på storlek 46. Flexibelt, lätt att inrätta nya arbetsgrupper. 47. Snabb handling viktigt 48. Har vi hållbar struktur med arbetsgruppema redan idag? 49. Bra med tillväxtperspektivet 50. Om svårigheter finns så skapas möjligheter att snabbare fatta politiska beslut 51. Föreningslivet, fler målgrupper kan inkluderas i arbetet, inte minst genom arbetsgrupperna. Vi saknar kommunerna i ledningen för styrgruppen och integrationsrådet. Länsstyrelsen ansvarar för en samordning av myndigheterna, kommunal, regionförbundet ansvarar för det regionala utvecklingsuppdraget och kommunal representant (KSO och kommunchef) ansvarar för kommunernas specifika frågeställning. 52. Samsyn, möjlighet till tydligare uppdrag 53. Kommer att underlätta samförståndet mellan de olika aktörernas verksamhetsområden 54. Samordnaren i arbetsgruppen bör vara deltagare i integrationsrådet Sida 7 av 11

24 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Snabbanalys och sammanfattning av inläggen som gjordes under mötet beträffande varför förslaget är så bra: Tydliga roller, arbetsgruppernas roller är viktig individperspektivet, beslutsvägarna blir snabbare, samarbetet över olika nivåer blir bättre, samma organisationer finns på olika, nivåer, ett länsperspektiv, inkluderande, avgränsade grupper, möjlighet till gemensam kraftsamling och helhetsperspektiv, bör leda till samförstånd, flexibilitet B 55-5 il ( ra skalik UIIKd nyanlända Ui händer j eco diskuteras c Sn M m. S % B OJO-ö {Qisoleras g Ef " l g ) g-tvdrtom o I 2 -I?rt sqi» a.""? f" W3i «2 S euppdelning låle inflytande S s C-U;2 j.representerade i CÖ.SatllOrdnillgansvarsfördelnin "00 c 4-1 C c T f. f kommunernas lorum.g c foe lio samhandlinj 5 ; r a s i s m? Vad finns det för farhågor, risker med förslaget? 1. Missar vi individens perspektiv 2. Tappar målgruppen 3. Det kan bli tungrott 4. Risk att det ej blir verkstad 5. Hur mäter vi resultaten? 6. Kan leda till längre beslutsvägar 7. Att besluten inte får genomslagskraft 8. Deltagarna i grupperna inte har mandat att implementera överenskomna beslut i sina egna organisationer. 9. Funkar sambandet mellan grupperna tillräckligt väl 10. Politik och tjänstemän definierar målgruppens behov utan dialog och input I I. Risk för otydlighet om vi inte sätter mätbara mål 12, Finns en risk att det blir fel personer, som inte brinner för frågorna, eller saknar tydligt mandat Sida B av 11

25 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Organisationen måste bekräftas av alla ingångna parter för att besluten ska vara välförankrade. 14. För ensidig representation i arbetsgruppema, kan vara svårt att vi inte får med rätt parter 15. Farhågan är att vi skapar en sned balans genom att fokusera på integration medan vi glömmer andra viktiga grupper, t ex. ungdomar. Vi får heller inte se frågan som bara flyktingar. Integration handlar om så mycket mer. Det finns en risk att det bara blir prat om ingen verkstad (så har det varit hittills). Forumet tar inte över beslutet från kommunerna. Forumet ska användas på rätt sätt eftersom frågorna tenderar att skilja sig mellan kommunerna. 16. Det finns en risk för att det blir ett samverkan mellan myndigheter - det måste vara ett samverkan emellan alla tillväxtaktörer 17. Farhåga att alla parter inte tar gemensamt ansvar 18. Hur får vi med alla kommuner i denna modellen 19. Risk för att frågorna inte prioriteras i sina egna respektive organisationer, risk för handlingsförlamning. 20. Funkar flödet och kopplingen mellan grupperna 21. Vilka bemannar vilka uppdrag 22. Närvaro 23. Risken är att inte alla kommuner engagerar sig 24. Integration får rätt balans inom kommunerna 25. Allt hänger på engagemanget 26. Att en eller flera grupper fastnar i samma hjulspår; måste utvärdera och våga ompröva respektive grupper regelbundet 27. Risk för att det i slutet alltid handlar om resurstillgångar och pengar. 28. Idag är två kommuner inte representerade, kan man välja att inte ingå i arbetet? 29. Viktigt att fokusera på integration i stort och inte hamna i flyktingfrågan 30. Risk att de som representeras i forumet inte är de mest engagerade representanterna. Nu har vi valts ut utifrån funktion, inte engagemang. 31. Respekt för varandras roller, uppdrag och budget 32. Att kommunerna känner att alla är inkluderande och mäktar med. 33. Har vi gemensam uthållighet för att få integrationen att fungera 34. Systemet bygger på att alla är med, vad händer om någon kommun/myndighet ställer sig utanför 35. Viktigt att se över mötesintensiteten 36. Hur skall kommunikationen mellan grupperna gå till? 37. Att klumpa ihop integration och att missa att se på individnivå 38. Finns där nog en risk för att där inte blir en rapport/utvärdering? 39. Integration behöver definieras 40. Otydlighet i beslutstagande mellan styrgrupp, integrationsråd, och arbetsgrupper. 41. Viktigt med uppföljning och utvärdering. Styrgruppen bör sätta upp mätbara mål 42. Målen ska vara mätbara för att kunna se resultat 43. När blir en fråga intressant att lyfta i det här sammanhanget istället för att hanteras på kommunnivå? 44. Kommer riksdagspolftikema att prioritera detta 45. Vad ska ske i gruppen delaktighet och egenansvar Snabbanalys och sammanfattning av inläggen som gjordes under mötet beträffande farhågor och risker med förslaget Aktörernas långsiktiga engagemang mandat och förankring i den egna organisationen, INGEN verkstad, Mätbara resultat behövs. Risk att alla ledamöter inte kommer, Är alla kommuner med? Bör de ideella organisationerna och andra tillväxtaktörer vara representerade i integrationsrådet?, Kommunikation mellan råd och arbetsgrupper, kommunikation med våra målgrupper. Om styrgruppen ska lägga upp strategier måste invandrargruppernas representanter finnas med på alla nivåer. Vi får aldrig glömma bort individperspektivet Alltid förhålla oss till individen. HUR ska vi jobba? Behövs en referensgrupp vid sidan om? BREDD. Ska alla andra aktörer ställa Sida 9 av 11

26 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari upp på sin fritid? Kan vi förvänta oss det? Vad tror ni själva att ni kan bidra med? Det finns mycket egen kraft hos invandrama själva. Ta med, öppna upp till samtal. Bjud in brett. Släpp loss krafterna. Vi får inte göra dem till passiva människor. Verksamheter i ALLA kommuner. Medborgardialog. Inkludera individen. Landstinget har den största medborgardialogen på nätet i Sverige. Det är självklart bästa om ALLA kommuner är med, men är de inte det ska det inte hindra oss andra att samverka! c 1) B t» (DM m w«jiirs 9% i c bemannar o t 15 c S skilja fi p ra ro c & (medan emellan a p r i? r i t e r a Perspektiv E m kommer«5 h * Sife ä / fl u S (ö c a b> 2 I ansvar E individnivå «RC V f S Iij W l a 0m målgruppen l C fi deltagarna m I~X+-+-f8 U r S «n Ä? f/fl gemensamt engagemang a O)?farhågan CU rätt g O 8 ^ ^Implementera flyktingar { QJ kommunnivå f * genom ö p ra a överenskomna i representerade resultat g integrationsråd L- Otydlighet ITlål rts ^ S V ä ^ S Ä e n I 3 n 5 r r- ffll-harihiar.» flyktingfrågan VU ~ O ''P'kännerS ensidig r ci* ndnaidlvåga /, mer. fe^frähornä I S (Dc '2fl \ systemet H -»farhåga Sf"l I CiyUI I Idmissar > m Jn r.i^ zjb» n 2 Parter? fdldtegration ä i jöj $ 3 fm^ öi e r e :yerkstadb= två^^qj s f e e, engagerar (+_«rav/_jul I luluui a^fl f T«?^BLfi'~ hpcll irpnrr» "^tld målgruppens g/i u b s (/) & C S S P & 1 utjbiulenfjjra^u w representeras syj g L Q ^ - g 33^5 co arbetsgrupperna b V J fj Q o myndigheter «/ f\ > L«H f"" ^ U Q) (/) 2 ra ungdomar utanför c S <9 ( -5 0 inkluderande K W / rrr"cc Prioriteras Q r ' g ra, jjj glömmer 11 g T^rapportAitvärderlng c^t^l-dtläc F fex e ' (/) (Q 1 a flti S g intressant M 2 individens varandras 'öisragr^tpsr^feoggsemrnft i mjpf *wfff 5b»gli in Bf y y» 3 Avslutning och nästa steg Regionförbundets ordförande Roland Gustbée sammanfattade dagens möte med att säga att dagens möte är ett steg i rätt riktning och att det nu finns ett konkret förslag på hur vi ska arbeta strukturerat framöver. Av stor betydelse är dock att de individer som ingår i de olika grupperna har mandat att utföra sitt arbete. Till kommunemas representanter ställde Roland frågan om det finns intresse att kommunchefema även utser ett gemensamt ombud som representant i styrgruppen. Förslaget mottogs positivt. Roland berättade vidare att han tillsammans med landshövdingen formellt bjuder in till kommande möten i styrgruppen och att det är viktigt att sätta upp mätbara mål för det fortskridande arbetet. Styrgruppen har en viktig roll i att göra det möjligt för verkstad i hemorganisationerna. Att farhågor och risker med förslaget har kommit upp på bordet är viktigt för det gör det lättare att undvika dem. Det är också viktigt med förståelsen för varandras uppdrag och arbetssituationer Sida 10 av 11

27 Mötesdokumentation, Vision integration. Residenset i Växjö den 18 januari Landshövding Kristina AIsér avslutade med art förstärka att det nya förslaget och dagens möte är ett viktigt steg i processen och att förslaget i sig skapar förutsättningar för verkstad. Det är viktigt att använda de befintliga arenorna och jobba smartare och mer effektivt tillsammans. Efter dagens möte kommer förslaget förtydligas i enlighet med vad som bestämdes under mötet för att sedan överlämnas för politiskt beslut under våren. Uppskattat av samtliga deltagare var det faktum att vi kunde avsluta mötet en timme tidigare än planerat. Sida 11 av 11

28 Uppvidinge K O M M O N Kommunledningsförvaltningen yttrande SKL Post- och telestyrelsen Eon. Fungerande telefoni och bredband i Uppvidinge kommun Diarie nr Regeringens mål innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Alla har rätt att kunna ta del av moderna it-tjänster i hela landet. Då behövs en hållbar, robust it-infrastruktur. Det måste vara självklart att fast och mobil telefoni liksom datakommunikation ska gå att använda i hela Sverige. För att bejaka den digitala tillväxten krävs höga hastigheter i bredbandsnäten i hela landet. Affärsmodeller inom näringslivet bygger i allmänhet på en digital plattform av något slag. Det gäller allt ifrån hur vi tar del av nyheter, beställer varor och konsumerar musik, medicinska analyser, administrativa system till bank-, betaloch sjukvårdsupplysningstjänster. Den offentliga sektorns användning av digitala tjänster underlättar för medborgarna. De äldre kan bo kvar hemma och ha tillsyn via smarta applikationer, kan ha kontakt med sjukvården och anhöriga från sitt hem och känna stor trygghet. Skolan underlättar för eleverna med hjälp av it-tekniken och kan anpassa undervisningen efter elevens behov på ett helt annat sätt än tidigare. Kommiinledningsförvaltningen Box 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn:

29 I dag finns märkbara brister i mobiltäckningen. Många upplever också försämringar i takt med att terminaler, datorer och smarta telefoner erbjuder allt fler tjänster. För dem som arbetar i hemtjänsten / hemsjukvård och kör ensamma i glesbygden är mobiltäckningen nödvändig. Dålig mobiltäckning skapar även svårigheter för friluftsliv, jakt och fiske, båtliv och besöksnäringen. Vidare ser vi det som angeläget att infrastruktur för bredband måste förberedas på bästa sätt när andra infrastruktursatsningar görs. Uppvidinge kommun upplever det svårt att få gehör hos marknadens aktörer om att få kanalisation till självkostnad i kommunal mark. Uppvidinge kommun hävdar att det är rimligt ta ut merkostnaden för att lägga ner tomrör och fiber. När samförläggning har genomförts i kommunen har prisbilden varit hög, ca 250 kr per meter, kostnader för asfaltbeläggning och sprängning tillkommer. En rimlig merkostnad för samförläggning ligger på ca 50 kr per meter. Uppvidinge kommun Åke Carlson (C) Kommunstyrelsens ordförande Peter Skog Lindman (S) Kommunstyrelsens viceordförande Kommunledningsförvaltningen Box 59, Aseda Besök: Kyrkbacken Tfn:

30 Ef] Uppvidinge KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (13) Sammanträdesdatum Dnr Förslag från UppCom om bredbandsutbyggnad Sammanfattning Det har inkommit ett förslag från det kommunala bolaget UppCom. UppCom AB föreslår att det vid grävning på kommunal mark, i samband med markavtalen, ska villkoras om att den förläggande parten ska lägga ner tomrör mot självkostnadspris om UppCom AB har intresse av en samförläggning. Bakgrund Regeringens mål innebär att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år År 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sammanträde , 111, att uppdra åt tekniska utskottet att till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2013 återkomma med förslag på nyttjanderättsavtal för ledningsdragning på kommunal mark. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, , 111. Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut Uppdra åt kommumednmgsförvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2013 lämna förslag på brev till SKL och Eon. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen UppCom Justerare Utdragsbestyrkande

31 Uppvidinge KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (13) Sammanträdesdatum Dnr Information/diskussion om förslag från UppCom om bredbandsutbyggnad S ammanf attning Det har inkommit ett förslag från det kommunala bolaget UppCom. Man föreslår att det vid grävning på kommunal mark, i samband med markavtalen, ska villkoras om att den förläggande parten ska lägga ner tomrör mot självkostnadspris om UppCom har intresse av en samförläggning. Bakgrund Regeringens mål innebär att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år År 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den hastigheten. Beslutsunderlag Förslag från UppCom om bredbandsutbyggnad, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Uppdra åt tekniska utskottet att till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2013 återkomma med förslag på nyttjanderättsavtal för lecmmgsdragning på kommunal mark. Beslutsexpediering Tekniska utskottet UppCom Justerare Utdragsbestyrkande

32 Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (20) KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Dnr Pensionsregler för politiker Sammanfattning I arvodesreglerna finns reglerat hur pensioner för fritidspohtiker ska hanteras (Kommunfullmäktige, , 15) Svante Uhlin har på uppdrag av personalchef Åsa Johansson tagit fram ett förslag på nya riktlinjer. Förslaget hanterar förlorad tjänstepension i förhållande till ersättning för förlorad inkomst. Bakgrund Ärendet behandlades i personalutskottet den 25 oktober 2012, 41. På kommunstyrelsens sammanträde , 16, återremitterades ärendet till personalutskottet den 27 februari med uppdrag att undersöka om förslag på riktlinjer går att förenkla, och vad det i så fall innebär. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 16 Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker, Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Godkänna förnyat förslag till riktlinjer för pensionsersättning för fritidspoutiker. Juste ra re Utdragsbestyrkande

33 Uppvidinge K O M M (i N Förslag på riktlinjer för pensionsersättning för fritidspolitiker Riktlinjerna är framtagna i samverkan med Svante Uhlin, Skandia bank och försäkring Allmänt Förtroendevalda i kommunen med uppdrag som inte är på heltid eller betydande del av heltid, s.k. fritidspolitiker, har med stöd av 4 kap. 12 kommunallagen (SFS 1991:900) och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting rätt till skälig ersättning för den arbetsinkomst samt de pensions- och semesterförmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. Med pension i den nyssnämnda bestämmelsen avses tjänstepension. Av förarbetena till lagstiftningen framgår att ersättningen bör kunna schabloniseras för att undvika ett alltför administrativt betungande ersättningssystem. Dessa riktlinjer gäller inte förtroendevalda som innehar uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som därmed omfattas av PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Ersättning för förlorat intjänande av tjänstepension Ersättningen är en schablonberäknad ersättning som inte gör anspråk på att vara en exakt beräknad kompensation för eventuellt förlorat intjänande av tjänstepension för den förtroendevalde. Ersättningsnivån 4,5 procent har valts för att den motsvarar den avsättning till tjänstepension som görs till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal om tjänstepension inom kommunsektorn. 1. Pensionsersättning uppgår till 4,5 procent av ersättning för förlorad arbetsinkomst som kommunen betalat ut till den förtroendevalde. 2. Pensionsersättningen betalas ut till den löpande i samband med att ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. Pensionsersättningen jämställs i skattehänseende med lön, vilket bl.a. innebär att kommunen ska betala sociala avgifter på pensionsersättningen. 3. Pensionsersättning ska utbetalas utan någon särskild begäran från den förtroendevalde. För rätt till pensionsersättning krävs inte att den förtroendevalde styrker förlust av tjänstepensionsintjänande. 4. Dessa bestämmelser träder i kraft från och med kalenderåret Kommunlednings förvaltningen Personalavdelningen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser

Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-02-11 Kommunledningskontoret Dnr KS 2013-660 Sven Lundberg Kommunstyrelsen Ekonomiska ersättningar för kommunens förtroendevalda, anpassning till nya pensionsbestämmelser KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2017-02-03 D-nr 2017/18-536 Styrelsen Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Förslag till beslut Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Andrea Nowag arin Emanuelsson. Bilaga Kopior av handlingar tillhörande strandskyddsdispensen

Andrea Nowag arin Emanuelsson. Bilaga Kopior av handlingar tillhörande strandskyddsdispensen LÄNSSTYRELSEN BESLUT 202-05-09 526-2037- 292 Vår referens Miljöavdelningen Naturvårds enheten Karin Emanuelsson 040-25 25 08 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM mffiely.m. Al 202-05- 4 EK

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (11) Plats och tid Kommunalrådets arbetsrum, onsdagen den 7 december 2016 kl 09:00-10:40 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Minnesanteckningar; Beredningen för arbetsmarknads-

Minnesanteckningar; Beredningen för arbetsmarknads- Datum Beteckning Beredningen för arbetsmarknadsoch näringslivsfrågor 2009-03-13 Minnesanteckningar; Beredningen för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor Tid och plats: fredagen den 13 mars 2009, kl. 13.00

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för förtroendevalda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-08-12 DNR KS 2015.199 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-01-11 2 KS 1 Redovisning av Folkhälsoundersökning Susann Svärd, FoU Kronoberg, presenterar resultatet från folkhälsokartläggningen i Kronobergs län. Kommunstyrelsen 2011-01-11 3 KS

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Region 8

Protokoll från sammanträde i Region 8 Protokoll från sammanträde i Tid: Torsdagen den 22/1 13.15 15.00 Plats: Grand Hotel Stockholm Beslutande: Kjell Öjeryd, Ordförande Martin Noréhn Arne Hellsten Roland Wermelin Jonas Ternestål Egon Persson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV)

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande. Jane Larsson, landstingsråd (C) Marianne Utterdahl, landstingsråd (SIV) Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-06-15 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

ERFARENHETSUTBYTE. Reglab: RUS-nätverket

ERFARENHETSUTBYTE. Reglab: RUS-nätverket ERFARENHETSUTBYTE Reglab: RUS-et 170530 Framtagandet av Gröna Kronoberg 2025 (RUS) 1. Beställningen 2. Processen 3. Innehållet Vilka kritiska faktorer bearbetade vi under processens gång? 4. Kommunikationen

Läs mer

2011-01-13. Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 2 Torsdagen den 13 januari 2011 kl. 10:00-12:00. Sekreterare f Mats Nilsson

2011-01-13. Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 2 Torsdagen den 13 januari 2011 kl. 10:00-12:00. Sekreterare f Mats Nilsson C5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (19) Plats och tid Beslutande Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 2 Torsdagen den 13 januari 2011 kl. 10:00-12:00 Rita Poromaa, (s) ordförande Roland Nirkn (s)

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer