ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER"

Transkript

1 ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER VAD EN KÖPARE AV TRANSPORTTJÄNSTER BÖR KÄNNA TILL OM TRANSPORTÖRENS VERKSAMHET INNAN ETT AVTAL INGÅS TRANSPORT- KUNDENS INSTRUKTIONER

2 Bästa köpare av transporttjänster, Lag om kommersiell godstrafik på väg förnyades den 25 april Förnyelsen ökade betydligt på transportkundens förpliktelser. Bakgrunden till förnyelsens ligger i att stävja den grå ekonomin från transportbranschen. Detta informationshäfte innehåller en sammanfattning och praktiska exempel för transportkunder om de viktigaste punkterna i den nya godstrafiklagen. Vi ber vänligen att Ni delar ut detta informationspaket till alla personer som arbetar med anskaffning av transporttjänster eller därtill anknuten verksamhet. Informationen kan även intressera de som utför transporter och deras eventuella underentreprenörer. Vi hoppas att Ni finner detta informationspaket användbart och tar ändringarna i beaktande i samband med era anskaffningar. Vid behov ger vi gärna ytterligare information. Helsingfors Högaktningsfullt, iiro lehtonen verkställande direktör Finlands Transport och Logistik SKAL rf mari vasarainen verkställande direktör Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf 2

3 DEN SOM KÖPER TRANSPORTTJÄNSTER HAR ETT BETYDANDE ANSVAR Alla parter behövs i talkot gentemot den gråa ekonomin. Enligt den förnyade lagen bör den som beställer en transport säkerställa att transportören ombesörjt sina skyldigheter på ett ändamålsenligt sätt. Lagen bör följas även om transportföretaget och transportkunden i sitt avtal kommit annorlunda överens. Lagen förpliktigar beställaren att göra en utredning vars försummelse är straffbart. Utredningsskyldigheten berör inte privat personer. Beställarens utredningsskyldighet Kunden bör före transportavtal ingås försäkra sig om att: den som utför transporten har ett trafiktillstånd eller rätt att utföra transporten utan trafiktillstånd (endast särskilda undantagsfall) priset på transporttjänsten är sådant att transportföretaget förmår uppfylla sina arbetsgivarförpliktelser såsom att betala bindande kollektivavtalsenliga löner till förarna samt ändamålsenliga social-, pensions- och övriga avgifter. den som utför transporten är antecknad i registret över mervärdesskattskyldiga Om ovannämnda villkor inte uppfylls eller det finns skäl att misstänka att den som utför transporten inte sköter sina arbetsgivarförpliktelser får avtal inte ingås utan att utredningar begärs. Om det t.ex. p.g.a. ett lågt transportpris går att anta att det inte täcker förarens lön får ett avtal inte ingås. Förutom löner bör transportören klara av att täcka även andra kostnader såsom bränslekostnader. Den som köper transporter bör även försäkra sig om transportören är antecknad i förskottsuppbördsregistret. ifall transporten utförs som cabotage*, att transportören har rätt att utföra cabotagetransport *Se sid 4 Obs! Om ett utländskt transportföretag utför transporter som cabotage i Finlands inrikes trafik bör det betala lön åt sina förare enligt det finländska kollektivavtalssystemet. 3

4 Utredningsskyldigheten gäller ej beställaren om: denne är en privat person, det förflutit under tre månader sedan senaste utredning gällande den som utför transporten avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat varvid en utredning under ett kalenderår anses vara tillräckligt trasportpriset utan mervärdeskatt är under 500 för transporter under en 3 månaders tid, eller transporten utförs av staten, en kommun, samkommun, församling eller motsvarande; se undantagen på sidan 9. Trafiktillstånd och kommersiell godstrafik I Finland är kommersiell godstrafik tillståndspliktig affärsverksamhet. Den som utför transporten bör inneha ett giltigt trafiktillstånd. Transportfordon som innehas av tillståndsinnehavare identifieras av den orangefärgade ramen runt registerskylten. En bestyrkt kopia av trafik- eller samfundstillståndet bör finnas med i varje transportfordon som utför kommersiella godstransporter. Trafiktillståndsskyldigheten utvidgas från det nuvarande den varvid den som utför transporten bör ha ett trafiktillstånd även i följande fall: transporter som sker i samband med näringsverksamhet i alla bohagstransporter i alla transporter som utförs som underentreprenad bärgningstransporter, utan tillstånd får bärgning på väg endast utföras till närmaste trygga plats godstrafik som sker med alla slags traktorer vid jord- och skogsbrukets transporter krävs trafiktillstånd vid betalningsskyldighet av dagsavgift Vad är cabotage Med en lastbil från transportföretag från en annan EU- eller EES-stat får högst tre inrikestransporter utföras under en veckas tid i samband med att en internationell transport till Finland har avslutats. * Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna. Obs! Transportföretag från andra än EU- eller EES-stater har överhuvudtaget inte rätt att utföra inrikes transporter i Finland. *Lagens definition av tillfällig trafik finns på sidan 10 4

5 Varifrån kan en beställare göra utredningar? Trafiktillstånd Information huruvida ett trafiktillstånd är i kraft fås via Södra-Österbottens NTM-central som beviljar trafiktillstånd, numret till centralens växel är Det elektroniska riksomfattande VALLUtrafiktillståndsregistret publiceras på NMT-centralernas nätsida på hösten år På basen av företagets affärssignum eller namn kan vem som helst granska trafiktillståndsuppgifter MVS och förskottsuppbördsregistret Via YTJ-informationstjänsten fi, kan uppgifter för företag och övriga samfunds granskas kostnadsfritt på basen av namn eller affärssignum. Även via Skatteförvaltningens servicenummer är det möjligt att granska huruvida ett företag är antecknat i förskottsuppbördsregistret eller registret för mervärdesskatteskyldiga. Luotettava Kumppani-tjänsten vid Suomen Tilaajavastuu Oy Via söktjänsten på nätsidan www. tilaajavastuu är det möjligt att avgiftsfritt kontrollera om transportföretaget är med i programmet Luotettava kumppani. Mera detaljerade uppgifter erhålls genom att registrera sig som användare av tjänsten. Företagsrapport tjänsten är även då gratis för slutanvändare (beställare) Rapporterna innehåller alla beställaransvarslagsenliga intyg för de företag som gått med i programmet: utdrag ur förskottsuppbörds-, handels-, arbetsgivar- och mervärdeskatteregister samt en utredning över erläggande av skatter och lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter samt kollektivavtal som tillämpas i arbetet eller avtalens viktigaste bestämmelser. Uppskattning av transportens pris Kunden kan be att den som utför transporten ger en utredning över att lagstadgade förpliktelser kommer att ombesörjas såsom utbetalning av kollektivavtalsenliga löner åt förarna. 5

6 Om idkare av cabotagetrafik Ur den CMR-fraktsedel som finns elektroniskt eller som skriftligt dokument i fordonet framgår lossningstidpunkten för den internationella transport som upphört i Finland. Lagen förutsätter att CMRfraktsedeln bör bevaras i fordonet. Om detta dokument saknas är det sannolikt att fordonet inkommit till Finland med tomt lastutrymme eller att någon annan oklarhet i samband med fordonet inresa. Om ändamålsenlig fraktsedel finns i fordonet får det inte ha förflutit mer än en vecka från den lossningen av last som där noterats. Via föraren bör granskas att företaget inte har utför fler än två transportuppdrag som cabotage i Finland eftersom den maximala mängd som lagen tillåter är 3 inrikes transporter under 7 dygn. Endast myndigheter har rätt att kräva uppvisandet av fraktsedeln. Vid oklara fall bör ett transportavtal inte ingås. Vid misstanke om idkanden av olaglig cabotagetrafik kan en anmälan göras till tullen via elpostadressen helsinki. eller via telefon på numret Trafiktillstånd och kommersiell godstransport Tullen kontrollerar dagligen tung trafik vid våra landgränser, hamnarna, inrikes tullcentraler och på landsvägarna. Förutom den dagliga övervakningen utför tullen årligen närmare 100 effektkontroller, av vilka en del sker tillsammans med polisen. Vid kontroll av den tunga trafiken granskar tullen bl.a. fordonets tekniska skick, förarens körskick, trafiktillstånden, transportoch importdokument, lastsäkring, hurudant bränsle som används samt eventuella farliga ämnen och olagliga varor. Övervakning av cabotagetrafik är en del av den kontroll av den tunga trafiken som tullen utför. 6

7 PRAKTISKA EXEMPEL KOMMUNEN ERHÅLLER EN FÖRMÅNLIG OFFERT Kommunen gör en offertbegäran till transportföretag om körsel av jordsubstans med tre 4-axlade lastbilar från kommunens byggarbetsplatser. Ett transportföretag erbjuder fordon och förare för transportuppdraget till priset 30 /h. Åtgärder Kommunen bör försäkra sig om att: den som utför transporten har trafiktillstånd den som utför transporten är registrerad i registret för mervärdesskatteskyldiga den som utför transporten kommer att uppfylla sina lagstadgade uppgifter som arbetsgivare. Då priset är såpass lågt som i exemplet bör en misstanke uppstå om att kollektivavtalsenlig lön inte betalas åt arbetstagarna. Om kommunen bara accepterar den lägsta offerten utan att göra ovannämnda utredningar bryter kommunen mot lagen. TRANSPORTER I SAMBAND MED EN JORDTRANSPORTENTREPRENAD Ett jordtransportföretag gör en helhetsoffert över grävning av grunden för ett egnahemshus. I grävningsentreprenaden ingår bortförseln av jordämnena från tomten. Observera att Den som utför entreprenaden har rätt att med egen lastbil forsla bort överflödig jord utan trafiktillstånd Den som utför entreprenaden kan inte utan trafiktillstånd utföra transportverksamhet mera omfattande eller I KRAFT DEN använda underentreprenörer utan trafiktillstånd för att transportera den jord som grävts upp. 7

8 CABOTAGETRANSPORTER FÖR ETT SPEDITIONSFÖRETAG Ett polskt transportföretag kontaktar ett finskt speditionsföretag och anmäler att de har en tom fordonskombination ledig i Helsingfors för att förmånligt transportera styckegods till Norra Finland. Åtgärder Speditionsföretaget bör försäkra sig om att den som utför transporten har rätt att utföra transporten som cabotage, dvs.: transportören inkommit till landet med en internationell last den som utför transporten inte befunnit sig i landet i över 7 dygn efter att den internationella transportens last lossats och inte redan utfört tre inrikes transporter då denne befunnit sig i landet eller redan totalt 10 inrikes transporter under en tre månaders period. transportföretaget har för avsikt att uppfylla sina lagstadgade arbetsgivarförpliktelser t.ex. betala lön enligt finska kollektivavtal till föraren. Om ovannämnda villkor inte uppfylls får ett avtal om cabotagetransport inte ingås. 8

9 Bilaga Lag om kommersiell godstransport på väg ( /693) 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg, på internationell godstrafik som kräver transporttillstånd samt på beställning av transporter enligt denna lag. Denna lag tillämpas inte, med undantag för bestämmelserna om transporttillstånd och förartillstånd, på sådana arbetsplatser eller fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med vägmärken eller bommar eller på något annat tydligt iakttagbart sätt. Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på transport av eget gods.som vägtransport betraktas inte korsande av en väg. 5 Behovet av tillstånd Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för transporter som avses i 7. Om gods transporteras mot ersättning med ett hyrt fordon vars förare är fordonets uthyrare eller en person i uthyrarens tjänst eller en person som uthyraren anvisat eller förmedlat eller på något annat motsvarande sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i stället för hyrestagaren. 5 a Beställarens utredningsskyldighet Beställaren eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om transport utreda 1) i det offentliga trafiktillståndsregistret att transportören har trafiktillstånd, eller 2) att transportören har rätt att utföra transporten som cabotage eller utan trafiktillstånd, och 3) att transportören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993), om transportören är förpliktad till det för den aktuella försäljningen. Avtal får inte ingås, om förutsättningarna i 1 mom. inte är uppfyllda. Avtal får inte heller ingås, om beställaren är medveten om eller borde vara medveten om att den andra avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare. Beställaren eller dennes företrädare behöver inte göra en utredning enligt 1 mom., om 1) avtalsparten är staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank, 2) det har förflutit mindre än tre månader från det att den senaste utredningen gjordes om samma avtalspart, eller om 3) avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat som en följd av tidigare utförda transporter samma år, varvid en utredning ska göras varje kalenderår. Beställaren eller dennes företrädare behöver inte heller göra de utredningar som avses i 1 mom., om det avtalade transportpriset exklusive mervärdesskatt är mindre än 500 euro för transportavtal som ingåtts under en tremånadersperiod eller om värdet på vederlaget i ett underleverantörsavtal enligt 7 understiger euro exklusive mervärdesskatt. Polisen och Tullen övervakar att 5 a iakttas. 9

10 6 a Tillfällig trafik De tre inrikes transporter i Finland som avses i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik bestäms så att den första transporten börjar efter den första lastning av fordonet som görs efter lossningen av lasten vid en internationell transport som slutar i Finland. Den första transporten slutar när lasten lossas första gången, den andra transporten slutar när lasten lossas andra gången och den tredje transporten slutar när lasten lossas tredje gången. Som lossande av last räknas också att koppla loss en lastad släpvagn från dragbilen utan att lossa lasten, utom om det endast handlar om att flytta släpvagnen inom parkerings- eller lagerområdet. De transporter som avses i 1 mom. får utföras endast tillfälligt. Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna. 7 Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt Tillstånd behövs inte för 1) transport av gods med ett fordon eller en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst kilo, 2) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning, 3) godstransport med motorfordon under följande förutsättningar (3 punkten har ändrats genom L 262/2013, som träder i kraft ) a) det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts, hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits, avskiljts, bearbetats eller reparerats av transportören, b) syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till eller från transportörens företag eller att flytta godset inom företaget eller utanför företaget för eget bruk, c) förarna till de motorfordon som används för transporten är anställda av transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal, d) de fordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller hyrts av transportören; i sistnämnda fall under förutsättning att motorfordonen uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, och e) transporten utgör sidoverksamhet inom transportörens näringsverksamhet, 4) transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet, och inte heller för förflyttning av arbetsmaskiner som används i skogen inom och mellan skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen sköts av någon som deltar i entreprenaden, ( /262, träder i kraft ). 5) transport som hör samman med jordoch skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor, ( /262 träder i kraft ). 6) transport som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon eller en fordonskombination vars totala vikt är högst kg och som innehas av en näringsidkare inom den branschen, 7) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet eller transport av snö med traktor när transportören också har skött snöröjningen på arbetsstället, 10

11 8) intern transport som utförs av en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 i bokföringslagen (1336/1997), med fordon som innehas av den som ordnar transporten, 9) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 i bokföringslagen, ordnar med fordon som innehas av den som ordnar transporten eller av en näringsidkare som levererar tjänsterna, 10) i postlagen (415/2011) avsedd posttransport och utdelning med ett fordon som besitts av innehavaren av koncession för postverksamhet eller för posttransport, inbegripet dagstidningar och sedvanlig utdelning av adresserade tidningar, reklamblad och paket i samband med posttransport, med ett fordon som besitts av en person som är anställd av koncessionshavaren, 11) liktransport, 12) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren samt förutsatt att transporten av det medförda godset inte utgör löntagarens huvudsyssla, 13) flyttning från vägen till närmaste säkra plats av fordon som gått sönder och som äventyrar trafiksäkerheten, 14) transport till vård och tävlingar av djur som transportören sköter. 25 Fordon som används i trafik Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål lämna en anmälan till det register som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) om att ett fordon som används i trafik tas i yrkesmässig trafik. Fordon som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anmälas till registret inom sju dygn efter det att fordonet införts, om det används i Finland för annan trafik än sådan som avses i 6 a. Fordon som är registrerade någon annanstans får inte användas i trafik inom Finland. 32 Straffbestämmelser Den som bedriver trafik som avses i denna lag utan behörigt tillstånd, skall för olovligt bedrivande av godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den anteckning som avses i 25 2 mom. eller försummar den anmälningsskyldighet som avses i 25 3 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 29, ska för brott mot bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg dömas till böter. En beställare eller dennes företrädare som beställer en transport utan att ha gjort en i 5 a avsedd utredning eller som utifrån en gjord utredning eller annars är medveten om att transportören inte uppfyller förutsättningarna enligt 5 a eller inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter såsom arbetsgivare, ska för brott mot beställning av transport dömas till böter. om lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) tillämpas på transporten och om försummelseavgift som avses i den lagen kan påföras beställaren för att denne ingått ett avtal, ska böter inte dömas ut. Bestämmelser om föreläggande av ordningsbot för en annan förare än en trafikidkare som underlåter att iaktta skyldigheten enligt 29 1 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010). 11

12 Källa: Se även: Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

NÄR BEHÖVS ETT GODSTRAFIKTILLSTÅND

NÄR BEHÖVS ETT GODSTRAFIKTILLSTÅND NÄR BEHÖVS ETT GODSTRAFIKTILLSTÅND BEHOVET AV godstrafiktillstånd WWW.SKAL.FI/SV Bästa godstrafikens expert eller köpare av transporttjänster Lag om kommersiell godstransport på väg (21.7.2006/693) förnyades

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

Beställaransvarslagen. Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvarslagen Beställarens ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) ålägger den

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet.

Yrkeskompetensen kan antingen företes med hjälp av ett yrkeskompetenskort eller så görs en notering över yrkeskompetensen i körkortet. LASTBILSFÖRARES YRKESKOMPETENS Lag och förordningen om lastbilsförares yrkeskompetens trädde i kraft 1.8.2007. Denna lagstiftning som baserar sig på ett EU direktiv innehåller kraven beträffande anskaffning

Läs mer

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Inledning De nackdelar som grå ekonomi och osund konkurrens har för företagare kan bekämpas på många sätt. Lagen om beställarens utredningsskyldighet

Läs mer

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Inledning De nackdelar som grå ekonomi och osund konkurrens har för företagare kan bekämpas på många sätt. Med lagen om beställarens utredningsskyldighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en ändring av lagen

Läs mer

RP 143/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg

RP 143/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 193/2012 rd. lämna tillståndsmyndigheterna uppgifter av betydelse med tanke på återkallelse av tillstånd.

RP 193/2012 rd. lämna tillståndsmyndigheterna uppgifter av betydelse med tanke på återkallelse av tillstånd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg och av 6 i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE

SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPGIFTER VID BYGGANDE Kristel Pynnönen, jurist Fastighetsförbundet Vad är det fråga om? Bekämpning av grå ekonomi Lagen om beskattningsförfarande (18.12.1995/1558) 15bd, skatteförvaltningens

Läs mer

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l och 6 lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Arbetslivets regler www.mol.fi Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Beställaransvar och skattenummer inom byggbranschen

Beställaransvar och skattenummer inom byggbranschen Beställaransvar och skattenummer inom byggbranschen 2 Inledning Denna guide informerar om beställarens utredningsskyldighet inom byggbranschen och om det skattenummer som ska användas på byggarbetsplatser.

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen

Beslut. Lag. om ändring av utlänningslagen RIKSDAGENS SVAR 69/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av arbetsavtalslagen och av vissa lagar som har samband med dem Ärende Regeringen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) L 300/72 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning

RP 2/2010 rd. (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning RP 2/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i arbetstidslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att bestämmelsen i arbetstidslagen

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu.

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu. ANVISNINGAR För att gå med i programmet Luotettava Kumppani bör fullmaktsavtalet fyllas i, undertecknas och skickas in. På basen av avtalet inhämtar tjänsten Tilaajavastuu.fi alla uppgifter som lagen om

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 december 2014 1271/2014 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon Utfärdad i Helsingfors den 18 december

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

RP 24/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 24/2006 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av lagstiftningen om kommersiella godstransporter och utbildning av vägtrafikföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg BESLUT Diarienummer Sida 2014-12-12 562-42076-2014 1{2) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl 010-2245431 Baneservice Skandinavia AB Stilla Havet 1 41834 Göteborg Tillstånd

Läs mer

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras.

RP 130/2015 rd. I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt på flytande bränslen ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om punktskatt

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Städning av Vikingaåsens skola Anbudsförfrågans

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1

Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA

ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA LASTSÄKRINGSFRÅGOR VID VÄGTRANSPORT UR ETT FINSKT PERSPEKTIV ATT BEAKTA: RISKERNA VID BRISTFÄLLIG LASTSÄKRING; PERSONSKADOR, VID VÄRSTA FALL HOT FÖR ÖVRIGA VÄGTRAFIKANTERS LIV OCH HÄLSA RISK FÖR EGENDOMSSKADOR

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper

Föreskrift om rapportering av avslut i räntebärande värdepapper genom skuggning 1 (5) Till värdepappersföretagen, fondbörserna och kreditinstituten, till utländska kreditinstitut och värdepappersföretag samt övriga marknadsplatser för offentlig handel Föreskrift om

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordning (2012:237) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [2941] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 152/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2016-09-27 562-32056-2016 1(3) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO AB) Södra Hamngatan 6 45380 Lysekil Tillstånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen

RP 181/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 57 i järnvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det vissa preciseringar och ändringar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Som svar på motionen konstateras följande:

Som svar på motionen konstateras följande: SVAR PÅ MOTION OM UTREDNING AV DEN GRÅ EKONOMINS VERKNINGAR OCH INFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT MOTARBETA GRÅ EKONOMI STST 263 Beredning och tilläggsuppgifter: upphandlingschef Tuure Marku, 040-4891908,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (11) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Krav på dokumentation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde

Lag. om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Tillämpningsområde Lag om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpningsområde Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

Utredning om postförsändelser

Utredning om postförsändelser Frågeblankett 1 (12) 6.11.2015 Dnr: 1190/911/2015 Utredning om postförsändelser Kommunikationsverket har en lagstadgad skyldighet att med jämna mellanrum följa marknaden för brev- och pakettjänster. Postlagen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 24, 26 och 55 i lagen om beskattningsförfarandet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Nr 5 Nr 5 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 30 januari 2004 Utfärdad i Mariehamn den 12 februari 2004

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg och lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundmeddelande Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Skatteundantaget för privata fritidsbåtar har upphört Bränsleavgift för privat fritidsbåt Påförande av bränsleavgift

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018.

RP 179/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 februari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 i körkortslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att godkännandet av utländska körkort

Läs mer

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE Till följd av att flera europeiska lagar har antagits har det skett en gradvis avreglering av både internationella vägtransporter och cabotage

Läs mer

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafiklag (2012:210) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer