ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER"

Transkript

1 ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER VAD EN KÖPARE AV TRANSPORTTJÄNSTER BÖR KÄNNA TILL OM TRANSPORTÖRENS VERKSAMHET INNAN ETT AVTAL INGÅS TRANSPORT- KUNDENS INSTRUKTIONER

2 Bästa köpare av transporttjänster, Lag om kommersiell godstrafik på väg förnyades den 25 april Förnyelsen ökade betydligt på transportkundens förpliktelser. Bakgrunden till förnyelsens ligger i att stävja den grå ekonomin från transportbranschen. Detta informationshäfte innehåller en sammanfattning och praktiska exempel för transportkunder om de viktigaste punkterna i den nya godstrafiklagen. Vi ber vänligen att Ni delar ut detta informationspaket till alla personer som arbetar med anskaffning av transporttjänster eller därtill anknuten verksamhet. Informationen kan även intressera de som utför transporter och deras eventuella underentreprenörer. Vi hoppas att Ni finner detta informationspaket användbart och tar ändringarna i beaktande i samband med era anskaffningar. Vid behov ger vi gärna ytterligare information. Helsingfors Högaktningsfullt, iiro lehtonen verkställande direktör Finlands Transport och Logistik SKAL rf mari vasarainen verkställande direktör Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf 2

3 DEN SOM KÖPER TRANSPORTTJÄNSTER HAR ETT BETYDANDE ANSVAR Alla parter behövs i talkot gentemot den gråa ekonomin. Enligt den förnyade lagen bör den som beställer en transport säkerställa att transportören ombesörjt sina skyldigheter på ett ändamålsenligt sätt. Lagen bör följas även om transportföretaget och transportkunden i sitt avtal kommit annorlunda överens. Lagen förpliktigar beställaren att göra en utredning vars försummelse är straffbart. Utredningsskyldigheten berör inte privat personer. Beställarens utredningsskyldighet Kunden bör före transportavtal ingås försäkra sig om att: den som utför transporten har ett trafiktillstånd eller rätt att utföra transporten utan trafiktillstånd (endast särskilda undantagsfall) priset på transporttjänsten är sådant att transportföretaget förmår uppfylla sina arbetsgivarförpliktelser såsom att betala bindande kollektivavtalsenliga löner till förarna samt ändamålsenliga social-, pensions- och övriga avgifter. den som utför transporten är antecknad i registret över mervärdesskattskyldiga Om ovannämnda villkor inte uppfylls eller det finns skäl att misstänka att den som utför transporten inte sköter sina arbetsgivarförpliktelser får avtal inte ingås utan att utredningar begärs. Om det t.ex. p.g.a. ett lågt transportpris går att anta att det inte täcker förarens lön får ett avtal inte ingås. Förutom löner bör transportören klara av att täcka även andra kostnader såsom bränslekostnader. Den som köper transporter bör även försäkra sig om transportören är antecknad i förskottsuppbördsregistret. ifall transporten utförs som cabotage*, att transportören har rätt att utföra cabotagetransport *Se sid 4 Obs! Om ett utländskt transportföretag utför transporter som cabotage i Finlands inrikes trafik bör det betala lön åt sina förare enligt det finländska kollektivavtalssystemet. 3

4 Utredningsskyldigheten gäller ej beställaren om: denne är en privat person, det förflutit under tre månader sedan senaste utredning gällande den som utför transporten avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat varvid en utredning under ett kalenderår anses vara tillräckligt trasportpriset utan mervärdeskatt är under 500 för transporter under en 3 månaders tid, eller transporten utförs av staten, en kommun, samkommun, församling eller motsvarande; se undantagen på sidan 9. Trafiktillstånd och kommersiell godstrafik I Finland är kommersiell godstrafik tillståndspliktig affärsverksamhet. Den som utför transporten bör inneha ett giltigt trafiktillstånd. Transportfordon som innehas av tillståndsinnehavare identifieras av den orangefärgade ramen runt registerskylten. En bestyrkt kopia av trafik- eller samfundstillståndet bör finnas med i varje transportfordon som utför kommersiella godstransporter. Trafiktillståndsskyldigheten utvidgas från det nuvarande den varvid den som utför transporten bör ha ett trafiktillstånd även i följande fall: transporter som sker i samband med näringsverksamhet i alla bohagstransporter i alla transporter som utförs som underentreprenad bärgningstransporter, utan tillstånd får bärgning på väg endast utföras till närmaste trygga plats godstrafik som sker med alla slags traktorer vid jord- och skogsbrukets transporter krävs trafiktillstånd vid betalningsskyldighet av dagsavgift Vad är cabotage Med en lastbil från transportföretag från en annan EU- eller EES-stat får högst tre inrikestransporter utföras under en veckas tid i samband med att en internationell transport till Finland har avslutats. * Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna. Obs! Transportföretag från andra än EU- eller EES-stater har överhuvudtaget inte rätt att utföra inrikes transporter i Finland. *Lagens definition av tillfällig trafik finns på sidan 10 4

5 Varifrån kan en beställare göra utredningar? Trafiktillstånd Information huruvida ett trafiktillstånd är i kraft fås via Södra-Österbottens NTM-central som beviljar trafiktillstånd, numret till centralens växel är Det elektroniska riksomfattande VALLUtrafiktillståndsregistret publiceras på NMT-centralernas nätsida på hösten år På basen av företagets affärssignum eller namn kan vem som helst granska trafiktillståndsuppgifter MVS och förskottsuppbördsregistret Via YTJ-informationstjänsten fi, kan uppgifter för företag och övriga samfunds granskas kostnadsfritt på basen av namn eller affärssignum. Även via Skatteförvaltningens servicenummer är det möjligt att granska huruvida ett företag är antecknat i förskottsuppbördsregistret eller registret för mervärdesskatteskyldiga. Luotettava Kumppani-tjänsten vid Suomen Tilaajavastuu Oy Via söktjänsten på nätsidan www. tilaajavastuu är det möjligt att avgiftsfritt kontrollera om transportföretaget är med i programmet Luotettava kumppani. Mera detaljerade uppgifter erhålls genom att registrera sig som användare av tjänsten. Företagsrapport tjänsten är även då gratis för slutanvändare (beställare) Rapporterna innehåller alla beställaransvarslagsenliga intyg för de företag som gått med i programmet: utdrag ur förskottsuppbörds-, handels-, arbetsgivar- och mervärdeskatteregister samt en utredning över erläggande av skatter och lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter samt kollektivavtal som tillämpas i arbetet eller avtalens viktigaste bestämmelser. Uppskattning av transportens pris Kunden kan be att den som utför transporten ger en utredning över att lagstadgade förpliktelser kommer att ombesörjas såsom utbetalning av kollektivavtalsenliga löner åt förarna. 5

6 Om idkare av cabotagetrafik Ur den CMR-fraktsedel som finns elektroniskt eller som skriftligt dokument i fordonet framgår lossningstidpunkten för den internationella transport som upphört i Finland. Lagen förutsätter att CMRfraktsedeln bör bevaras i fordonet. Om detta dokument saknas är det sannolikt att fordonet inkommit till Finland med tomt lastutrymme eller att någon annan oklarhet i samband med fordonet inresa. Om ändamålsenlig fraktsedel finns i fordonet får det inte ha förflutit mer än en vecka från den lossningen av last som där noterats. Via föraren bör granskas att företaget inte har utför fler än två transportuppdrag som cabotage i Finland eftersom den maximala mängd som lagen tillåter är 3 inrikes transporter under 7 dygn. Endast myndigheter har rätt att kräva uppvisandet av fraktsedeln. Vid oklara fall bör ett transportavtal inte ingås. Vid misstanke om idkanden av olaglig cabotagetrafik kan en anmälan göras till tullen via elpostadressen helsinki. eller via telefon på numret Trafiktillstånd och kommersiell godstransport Tullen kontrollerar dagligen tung trafik vid våra landgränser, hamnarna, inrikes tullcentraler och på landsvägarna. Förutom den dagliga övervakningen utför tullen årligen närmare 100 effektkontroller, av vilka en del sker tillsammans med polisen. Vid kontroll av den tunga trafiken granskar tullen bl.a. fordonets tekniska skick, förarens körskick, trafiktillstånden, transportoch importdokument, lastsäkring, hurudant bränsle som används samt eventuella farliga ämnen och olagliga varor. Övervakning av cabotagetrafik är en del av den kontroll av den tunga trafiken som tullen utför. 6

7 PRAKTISKA EXEMPEL KOMMUNEN ERHÅLLER EN FÖRMÅNLIG OFFERT Kommunen gör en offertbegäran till transportföretag om körsel av jordsubstans med tre 4-axlade lastbilar från kommunens byggarbetsplatser. Ett transportföretag erbjuder fordon och förare för transportuppdraget till priset 30 /h. Åtgärder Kommunen bör försäkra sig om att: den som utför transporten har trafiktillstånd den som utför transporten är registrerad i registret för mervärdesskatteskyldiga den som utför transporten kommer att uppfylla sina lagstadgade uppgifter som arbetsgivare. Då priset är såpass lågt som i exemplet bör en misstanke uppstå om att kollektivavtalsenlig lön inte betalas åt arbetstagarna. Om kommunen bara accepterar den lägsta offerten utan att göra ovannämnda utredningar bryter kommunen mot lagen. TRANSPORTER I SAMBAND MED EN JORDTRANSPORTENTREPRENAD Ett jordtransportföretag gör en helhetsoffert över grävning av grunden för ett egnahemshus. I grävningsentreprenaden ingår bortförseln av jordämnena från tomten. Observera att Den som utför entreprenaden har rätt att med egen lastbil forsla bort överflödig jord utan trafiktillstånd Den som utför entreprenaden kan inte utan trafiktillstånd utföra transportverksamhet mera omfattande eller I KRAFT DEN använda underentreprenörer utan trafiktillstånd för att transportera den jord som grävts upp. 7

8 CABOTAGETRANSPORTER FÖR ETT SPEDITIONSFÖRETAG Ett polskt transportföretag kontaktar ett finskt speditionsföretag och anmäler att de har en tom fordonskombination ledig i Helsingfors för att förmånligt transportera styckegods till Norra Finland. Åtgärder Speditionsföretaget bör försäkra sig om att den som utför transporten har rätt att utföra transporten som cabotage, dvs.: transportören inkommit till landet med en internationell last den som utför transporten inte befunnit sig i landet i över 7 dygn efter att den internationella transportens last lossats och inte redan utfört tre inrikes transporter då denne befunnit sig i landet eller redan totalt 10 inrikes transporter under en tre månaders period. transportföretaget har för avsikt att uppfylla sina lagstadgade arbetsgivarförpliktelser t.ex. betala lön enligt finska kollektivavtal till föraren. Om ovannämnda villkor inte uppfylls får ett avtal om cabotagetransport inte ingås. 8

9 Bilaga Lag om kommersiell godstransport på väg ( /693) 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg, på internationell godstrafik som kräver transporttillstånd samt på beställning av transporter enligt denna lag. Denna lag tillämpas inte, med undantag för bestämmelserna om transporttillstånd och förartillstånd, på sådana arbetsplatser eller fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med vägmärken eller bommar eller på något annat tydligt iakttagbart sätt. Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på transport av eget gods.som vägtransport betraktas inte korsande av en väg. 5 Behovet av tillstånd Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för transporter som avses i 7. Om gods transporteras mot ersättning med ett hyrt fordon vars förare är fordonets uthyrare eller en person i uthyrarens tjänst eller en person som uthyraren anvisat eller förmedlat eller på något annat motsvarande sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i stället för hyrestagaren. 5 a Beställarens utredningsskyldighet Beställaren eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om transport utreda 1) i det offentliga trafiktillståndsregistret att transportören har trafiktillstånd, eller 2) att transportören har rätt att utföra transporten som cabotage eller utan trafiktillstånd, och 3) att transportören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993), om transportören är förpliktad till det för den aktuella försäljningen. Avtal får inte ingås, om förutsättningarna i 1 mom. inte är uppfyllda. Avtal får inte heller ingås, om beställaren är medveten om eller borde vara medveten om att den andra avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare. Beställaren eller dennes företrädare behöver inte göra en utredning enligt 1 mom., om 1) avtalsparten är staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank, 2) det har förflutit mindre än tre månader från det att den senaste utredningen gjordes om samma avtalspart, eller om 3) avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat som en följd av tidigare utförda transporter samma år, varvid en utredning ska göras varje kalenderår. Beställaren eller dennes företrädare behöver inte heller göra de utredningar som avses i 1 mom., om det avtalade transportpriset exklusive mervärdesskatt är mindre än 500 euro för transportavtal som ingåtts under en tremånadersperiod eller om värdet på vederlaget i ett underleverantörsavtal enligt 7 understiger euro exklusive mervärdesskatt. Polisen och Tullen övervakar att 5 a iakttas. 9

10 6 a Tillfällig trafik De tre inrikes transporter i Finland som avses i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik bestäms så att den första transporten börjar efter den första lastning av fordonet som görs efter lossningen av lasten vid en internationell transport som slutar i Finland. Den första transporten slutar när lasten lossas första gången, den andra transporten slutar när lasten lossas andra gången och den tredje transporten slutar när lasten lossas tredje gången. Som lossande av last räknas också att koppla loss en lastad släpvagn från dragbilen utan att lossa lasten, utom om det endast handlar om att flytta släpvagnen inom parkerings- eller lagerområdet. De transporter som avses i 1 mom. får utföras endast tillfälligt. Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna. 7 Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt Tillstånd behövs inte för 1) transport av gods med ett fordon eller en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst kilo, 2) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning, 3) godstransport med motorfordon under följande förutsättningar (3 punkten har ändrats genom L 262/2013, som träder i kraft ) a) det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts, hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits, avskiljts, bearbetats eller reparerats av transportören, b) syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till eller från transportörens företag eller att flytta godset inom företaget eller utanför företaget för eget bruk, c) förarna till de motorfordon som används för transporten är anställda av transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal, d) de fordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller hyrts av transportören; i sistnämnda fall under förutsättning att motorfordonen uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, och e) transporten utgör sidoverksamhet inom transportörens näringsverksamhet, 4) transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet, och inte heller för förflyttning av arbetsmaskiner som används i skogen inom och mellan skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen sköts av någon som deltar i entreprenaden, ( /262, träder i kraft ). 5) transport som hör samman med jordoch skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor, ( /262 träder i kraft ). 6) transport som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon eller en fordonskombination vars totala vikt är högst kg och som innehas av en näringsidkare inom den branschen, 7) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet eller transport av snö med traktor när transportören också har skött snöröjningen på arbetsstället, 10

11 8) intern transport som utförs av en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 i bokföringslagen (1336/1997), med fordon som innehas av den som ordnar transporten, 9) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 i bokföringslagen, ordnar med fordon som innehas av den som ordnar transporten eller av en näringsidkare som levererar tjänsterna, 10) i postlagen (415/2011) avsedd posttransport och utdelning med ett fordon som besitts av innehavaren av koncession för postverksamhet eller för posttransport, inbegripet dagstidningar och sedvanlig utdelning av adresserade tidningar, reklamblad och paket i samband med posttransport, med ett fordon som besitts av en person som är anställd av koncessionshavaren, 11) liktransport, 12) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren samt förutsatt att transporten av det medförda godset inte utgör löntagarens huvudsyssla, 13) flyttning från vägen till närmaste säkra plats av fordon som gått sönder och som äventyrar trafiksäkerheten, 14) transport till vård och tävlingar av djur som transportören sköter. 25 Fordon som används i trafik Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål lämna en anmälan till det register som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) om att ett fordon som används i trafik tas i yrkesmässig trafik. Fordon som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anmälas till registret inom sju dygn efter det att fordonet införts, om det används i Finland för annan trafik än sådan som avses i 6 a. Fordon som är registrerade någon annanstans får inte användas i trafik inom Finland. 32 Straffbestämmelser Den som bedriver trafik som avses i denna lag utan behörigt tillstånd, skall för olovligt bedrivande av godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den anteckning som avses i 25 2 mom. eller försummar den anmälningsskyldighet som avses i 25 3 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 29, ska för brott mot bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg dömas till böter. En beställare eller dennes företrädare som beställer en transport utan att ha gjort en i 5 a avsedd utredning eller som utifrån en gjord utredning eller annars är medveten om att transportören inte uppfyller förutsättningarna enligt 5 a eller inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter såsom arbetsgivare, ska för brott mot beställning av transport dömas till böter. om lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) tillämpas på transporten och om försummelseavgift som avses i den lagen kan påföras beställaren för att denne ingått ett avtal, ska böter inte dömas ut. Bestämmelser om föreläggande av ordningsbot för en annan förare än en trafikidkare som underlåter att iaktta skyldigheten enligt 29 1 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010). 11

12 Källa: Se även: Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

NÄR BEHÖVS ETT GODSTRAFIKTILLSTÅND

NÄR BEHÖVS ETT GODSTRAFIKTILLSTÅND NÄR BEHÖVS ETT GODSTRAFIKTILLSTÅND BEHOVET AV godstrafiktillstånd WWW.SKAL.FI/SV Bästa godstrafikens expert eller köpare av transporttjänster Lag om kommersiell godstransport på väg (21.7.2006/693) förnyades

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Inledning De nackdelar som grå ekonomi och osund konkurrens har för företagare kan bekämpas på många sätt. Lagen om beställarens utredningsskyldighet

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 februari 2015 71/2015 Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015 I enlighet

Läs mer

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Arbetslivets regler www.mol.fi Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvar

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

Beställaransvar och skattenummer inom byggbranschen

Beställaransvar och skattenummer inom byggbranschen Beställaransvar och skattenummer inom byggbranschen 2 Inledning Denna guide informerar om beställarens utredningsskyldighet inom byggbranschen och om det skattenummer som ska användas på byggarbetsplatser.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2013 I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på

Läs mer

Användningen av brännolja i traktorn

Användningen av brännolja i traktorn Användningen av brännolja i traktorn Innehåll Användningen av brännolja i traktorn 3 Traktor utrustad till motorredskap 4 Traktor för användning i jordoch skogsbruk 6 Traktor för användning i gårdsbruksidkarensprivata

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning 5076 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon Given i Helsingfors den 19 december 2002 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

Läs mer

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Source: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090273 Access date: 15-12-2014. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. 24.4.2009/273 Lag om kandidaters valfinansiering Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde och syfte I denna lag föreskrivs

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Som svar på motionen konstateras följande:

Som svar på motionen konstateras följande: SVAR PÅ MOTION OM UTREDNING AV DEN GRÅ EKONOMINS VERKNINGAR OCH INFÖRANDE AV ETT PROGRAM FÖR ATT MOTARBETA GRÅ EKONOMI STST 263 Beredning och tilläggsuppgifter: upphandlingschef Tuure Marku, 040-4891908,

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillståndspliktig godstrafik på väg och lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning

Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Allmänna avtalsvillkor för hushållsflyttning Konsumenter, hushåll Dessa villkor iakttas av flyttföretag som hör till Suomen Muuttopalveluyritykset ry (SMPY) och Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande

Ansökan om att bli godkänd som handikappservicens servicesedelproducent för personlig assistans, samt kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli godkänd av Borgå stads handikappservice som servicesedelproducent för personlig assistans. Enligt 8 i handikappservicelagen ska kommunen

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Per-Olof Friberg Telefon: +358 18 328 717 E-post: info@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Per-Olof Friberg Telefon: +358 18 328 717 E-post: info@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är: Bilaga 4 RAMAVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom

Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Förvaltning av ett minderårigt barns egendom Uppgifter som föräldrarna i egenskap av intressebevakare för sitt barn ska sköta Vad innebär intressebevakning och vem är intressebevakare för ett barn? Vem

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall Information Enligt 36 avfallsförordningen krävs särskilt tillstånd för den person eller det företag som: yrkesmässigt transporterar

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar.

Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar skolskjutsar för alla grundskolor och förskolor, samt för mattransporter under skoldagar. 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA ANBUDSFÖRFRÅGAN på skolskjutsar och mattransport Kimitoöns kommun (upphandlare) upphandlar

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 22.11.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan Offentlighetslagen:

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 114 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot.

Finansinspektionen rekommenderar att anmälan lämnas in i god tid innan beslutet om utnämning fattas eller det nya uppdraget tas emot. Ankomstdatum FIT & PROPER-blankett S3 DNR Lämplighetsprövning Denna blankett används av de anmälningsskyldiga i värdepappersföretag och deras utländska filialer holdingföretag för värdepappersföretag fondbörser

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning Utkast 27.11.2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster Utfärdad i Helsinfors den december 2014 I enlighet

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2014-08-04 Er ref: N2013/1348/TE Vår ref GH Remissyttrande angående Transportstyrelsens framställa om ändring i förordningen

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Beställarens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2014 505/2014 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull!

Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Åkeribranschens syn på lastsäkring Mårten Johansson marten.johansson@akeri.se teknikchef i Sveriges Åkeriföretag Vi kör inte för skoj skull - Vi kör för din skull! Lastsäkring? Åkeriföretagens verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente och taxa 2008 nr 4 Reglemente och taxa för gods- och fordonsfärjetrafik mellan Koön och Marstrandsön Antagen av kommunfullmäktige den 6 december 2007 294 Gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer