ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER"

Transkript

1 ANSVAR VID KÖP AV TRANSPORTTJÄNSTER VAD EN KÖPARE AV TRANSPORTTJÄNSTER BÖR KÄNNA TILL OM TRANSPORTÖRENS VERKSAMHET INNAN ETT AVTAL INGÅS TRANSPORT- KUNDENS INSTRUKTIONER

2 Bästa köpare av transporttjänster, Lag om kommersiell godstrafik på väg förnyades den 25 april Förnyelsen ökade betydligt på transportkundens förpliktelser. Bakgrunden till förnyelsens ligger i att stävja den grå ekonomin från transportbranschen. Detta informationshäfte innehåller en sammanfattning och praktiska exempel för transportkunder om de viktigaste punkterna i den nya godstrafiklagen. Vi ber vänligen att Ni delar ut detta informationspaket till alla personer som arbetar med anskaffning av transporttjänster eller därtill anknuten verksamhet. Informationen kan även intressera de som utför transporter och deras eventuella underentreprenörer. Vi hoppas att Ni finner detta informationspaket användbart och tar ändringarna i beaktande i samband med era anskaffningar. Vid behov ger vi gärna ytterligare information. Helsingfors Högaktningsfullt, iiro lehtonen verkställande direktör Finlands Transport och Logistik SKAL rf mari vasarainen verkställande direktör Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf 2

3 DEN SOM KÖPER TRANSPORTTJÄNSTER HAR ETT BETYDANDE ANSVAR Alla parter behövs i talkot gentemot den gråa ekonomin. Enligt den förnyade lagen bör den som beställer en transport säkerställa att transportören ombesörjt sina skyldigheter på ett ändamålsenligt sätt. Lagen bör följas även om transportföretaget och transportkunden i sitt avtal kommit annorlunda överens. Lagen förpliktigar beställaren att göra en utredning vars försummelse är straffbart. Utredningsskyldigheten berör inte privat personer. Beställarens utredningsskyldighet Kunden bör före transportavtal ingås försäkra sig om att: den som utför transporten har ett trafiktillstånd eller rätt att utföra transporten utan trafiktillstånd (endast särskilda undantagsfall) priset på transporttjänsten är sådant att transportföretaget förmår uppfylla sina arbetsgivarförpliktelser såsom att betala bindande kollektivavtalsenliga löner till förarna samt ändamålsenliga social-, pensions- och övriga avgifter. den som utför transporten är antecknad i registret över mervärdesskattskyldiga Om ovannämnda villkor inte uppfylls eller det finns skäl att misstänka att den som utför transporten inte sköter sina arbetsgivarförpliktelser får avtal inte ingås utan att utredningar begärs. Om det t.ex. p.g.a. ett lågt transportpris går att anta att det inte täcker förarens lön får ett avtal inte ingås. Förutom löner bör transportören klara av att täcka även andra kostnader såsom bränslekostnader. Den som köper transporter bör även försäkra sig om transportören är antecknad i förskottsuppbördsregistret. ifall transporten utförs som cabotage*, att transportören har rätt att utföra cabotagetransport *Se sid 4 Obs! Om ett utländskt transportföretag utför transporter som cabotage i Finlands inrikes trafik bör det betala lön åt sina förare enligt det finländska kollektivavtalssystemet. 3

4 Utredningsskyldigheten gäller ej beställaren om: denne är en privat person, det förflutit under tre månader sedan senaste utredning gällande den som utför transporten avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat varvid en utredning under ett kalenderår anses vara tillräckligt trasportpriset utan mervärdeskatt är under 500 för transporter under en 3 månaders tid, eller transporten utförs av staten, en kommun, samkommun, församling eller motsvarande; se undantagen på sidan 9. Trafiktillstånd och kommersiell godstrafik I Finland är kommersiell godstrafik tillståndspliktig affärsverksamhet. Den som utför transporten bör inneha ett giltigt trafiktillstånd. Transportfordon som innehas av tillståndsinnehavare identifieras av den orangefärgade ramen runt registerskylten. En bestyrkt kopia av trafik- eller samfundstillståndet bör finnas med i varje transportfordon som utför kommersiella godstransporter. Trafiktillståndsskyldigheten utvidgas från det nuvarande den varvid den som utför transporten bör ha ett trafiktillstånd även i följande fall: transporter som sker i samband med näringsverksamhet i alla bohagstransporter i alla transporter som utförs som underentreprenad bärgningstransporter, utan tillstånd får bärgning på väg endast utföras till närmaste trygga plats godstrafik som sker med alla slags traktorer vid jord- och skogsbrukets transporter krävs trafiktillstånd vid betalningsskyldighet av dagsavgift Vad är cabotage Med en lastbil från transportföretag från en annan EU- eller EES-stat får högst tre inrikestransporter utföras under en veckas tid i samband med att en internationell transport till Finland har avslutats. * Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna. Obs! Transportföretag från andra än EU- eller EES-stater har överhuvudtaget inte rätt att utföra inrikes transporter i Finland. *Lagens definition av tillfällig trafik finns på sidan 10 4

5 Varifrån kan en beställare göra utredningar? Trafiktillstånd Information huruvida ett trafiktillstånd är i kraft fås via Södra-Österbottens NTM-central som beviljar trafiktillstånd, numret till centralens växel är Det elektroniska riksomfattande VALLUtrafiktillståndsregistret publiceras på NMT-centralernas nätsida på hösten år På basen av företagets affärssignum eller namn kan vem som helst granska trafiktillståndsuppgifter MVS och förskottsuppbördsregistret Via YTJ-informationstjänsten fi, kan uppgifter för företag och övriga samfunds granskas kostnadsfritt på basen av namn eller affärssignum. Även via Skatteförvaltningens servicenummer är det möjligt att granska huruvida ett företag är antecknat i förskottsuppbördsregistret eller registret för mervärdesskatteskyldiga. Luotettava Kumppani-tjänsten vid Suomen Tilaajavastuu Oy Via söktjänsten på nätsidan www. tilaajavastuu är det möjligt att avgiftsfritt kontrollera om transportföretaget är med i programmet Luotettava kumppani. Mera detaljerade uppgifter erhålls genom att registrera sig som användare av tjänsten. Företagsrapport tjänsten är även då gratis för slutanvändare (beställare) Rapporterna innehåller alla beställaransvarslagsenliga intyg för de företag som gått med i programmet: utdrag ur förskottsuppbörds-, handels-, arbetsgivar- och mervärdeskatteregister samt en utredning över erläggande av skatter och lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter samt kollektivavtal som tillämpas i arbetet eller avtalens viktigaste bestämmelser. Uppskattning av transportens pris Kunden kan be att den som utför transporten ger en utredning över att lagstadgade förpliktelser kommer att ombesörjas såsom utbetalning av kollektivavtalsenliga löner åt förarna. 5

6 Om idkare av cabotagetrafik Ur den CMR-fraktsedel som finns elektroniskt eller som skriftligt dokument i fordonet framgår lossningstidpunkten för den internationella transport som upphört i Finland. Lagen förutsätter att CMRfraktsedeln bör bevaras i fordonet. Om detta dokument saknas är det sannolikt att fordonet inkommit till Finland med tomt lastutrymme eller att någon annan oklarhet i samband med fordonet inresa. Om ändamålsenlig fraktsedel finns i fordonet får det inte ha förflutit mer än en vecka från den lossningen av last som där noterats. Via föraren bör granskas att företaget inte har utför fler än två transportuppdrag som cabotage i Finland eftersom den maximala mängd som lagen tillåter är 3 inrikes transporter under 7 dygn. Endast myndigheter har rätt att kräva uppvisandet av fraktsedeln. Vid oklara fall bör ett transportavtal inte ingås. Vid misstanke om idkanden av olaglig cabotagetrafik kan en anmälan göras till tullen via elpostadressen helsinki. eller via telefon på numret Trafiktillstånd och kommersiell godstransport Tullen kontrollerar dagligen tung trafik vid våra landgränser, hamnarna, inrikes tullcentraler och på landsvägarna. Förutom den dagliga övervakningen utför tullen årligen närmare 100 effektkontroller, av vilka en del sker tillsammans med polisen. Vid kontroll av den tunga trafiken granskar tullen bl.a. fordonets tekniska skick, förarens körskick, trafiktillstånden, transportoch importdokument, lastsäkring, hurudant bränsle som används samt eventuella farliga ämnen och olagliga varor. Övervakning av cabotagetrafik är en del av den kontroll av den tunga trafiken som tullen utför. 6

7 PRAKTISKA EXEMPEL KOMMUNEN ERHÅLLER EN FÖRMÅNLIG OFFERT Kommunen gör en offertbegäran till transportföretag om körsel av jordsubstans med tre 4-axlade lastbilar från kommunens byggarbetsplatser. Ett transportföretag erbjuder fordon och förare för transportuppdraget till priset 30 /h. Åtgärder Kommunen bör försäkra sig om att: den som utför transporten har trafiktillstånd den som utför transporten är registrerad i registret för mervärdesskatteskyldiga den som utför transporten kommer att uppfylla sina lagstadgade uppgifter som arbetsgivare. Då priset är såpass lågt som i exemplet bör en misstanke uppstå om att kollektivavtalsenlig lön inte betalas åt arbetstagarna. Om kommunen bara accepterar den lägsta offerten utan att göra ovannämnda utredningar bryter kommunen mot lagen. TRANSPORTER I SAMBAND MED EN JORDTRANSPORTENTREPRENAD Ett jordtransportföretag gör en helhetsoffert över grävning av grunden för ett egnahemshus. I grävningsentreprenaden ingår bortförseln av jordämnena från tomten. Observera att Den som utför entreprenaden har rätt att med egen lastbil forsla bort överflödig jord utan trafiktillstånd Den som utför entreprenaden kan inte utan trafiktillstånd utföra transportverksamhet mera omfattande eller I KRAFT DEN använda underentreprenörer utan trafiktillstånd för att transportera den jord som grävts upp. 7

8 CABOTAGETRANSPORTER FÖR ETT SPEDITIONSFÖRETAG Ett polskt transportföretag kontaktar ett finskt speditionsföretag och anmäler att de har en tom fordonskombination ledig i Helsingfors för att förmånligt transportera styckegods till Norra Finland. Åtgärder Speditionsföretaget bör försäkra sig om att den som utför transporten har rätt att utföra transporten som cabotage, dvs.: transportören inkommit till landet med en internationell last den som utför transporten inte befunnit sig i landet i över 7 dygn efter att den internationella transportens last lossats och inte redan utfört tre inrikes transporter då denne befunnit sig i landet eller redan totalt 10 inrikes transporter under en tre månaders period. transportföretaget har för avsikt att uppfylla sina lagstadgade arbetsgivarförpliktelser t.ex. betala lön enligt finska kollektivavtal till föraren. Om ovannämnda villkor inte uppfylls får ett avtal om cabotagetransport inte ingås. 8

9 Bilaga Lag om kommersiell godstransport på väg ( /693) 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på kommersiell godstransport på väg, på internationell godstrafik som kräver transporttillstånd samt på beställning av transporter enligt denna lag. Denna lag tillämpas inte, med undantag för bestämmelserna om transporttillstånd och förartillstånd, på sådana arbetsplatser eller fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden eller andra motsvarande områden eller vägar som har avskilts från allmän trafik och där det är tillåtet att röra sig endast i ett visst syfte eller med ägarens tillstånd, förutsatt att begränsningen har utmärkts synligt med vägmärken eller bommar eller på något annat tydligt iakttagbart sätt. Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på transport av eget gods.som vägtransport betraktas inte korsande av en väg. 5 Behovet av tillstånd Fordonstransport av gods på väg mot ersättning kräver tillstånd. Tillstånd behövs dock inte för transporter som avses i 7. Om gods transporteras mot ersättning med ett hyrt fordon vars förare är fordonets uthyrare eller en person i uthyrarens tjänst eller en person som uthyraren anvisat eller förmedlat eller på något annat motsvarande sätt ordnat för uppdraget, anses uthyraren vara trafikidkare i stället för hyrestagaren. 5 a Beställarens utredningsskyldighet Beställaren eller dennes företrädare ska innan avtal ingås om transport utreda 1) i det offentliga trafiktillståndsregistret att transportören har trafiktillstånd, eller 2) att transportören har rätt att utföra transporten som cabotage eller utan trafiktillstånd, och 3) att transportören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993), om transportören är förpliktad till det för den aktuella försäljningen. Avtal får inte ingås, om förutsättningarna i 1 mom. inte är uppfyllda. Avtal får inte heller ingås, om beställaren är medveten om eller borde vara medveten om att den andra avtalsparten inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter som arbetsgivare. Beställaren eller dennes företrädare behöver inte göra en utredning enligt 1 mom., om 1) avtalsparten är staten, en kommun, en samkommun, landskapet Åland, en kommun eller en samkommun i landskapet Åland, en församling, en kyrklig samfällighet, Folkpensionsanstalten eller Finlands Bank, 2) det har förflutit mindre än tre månader från det att den senaste utredningen gjordes om samma avtalspart, eller om 3) avtalsförhållandet mellan beställaren och avtalsparten kan anses vara etablerat som en följd av tidigare utförda transporter samma år, varvid en utredning ska göras varje kalenderår. Beställaren eller dennes företrädare behöver inte heller göra de utredningar som avses i 1 mom., om det avtalade transportpriset exklusive mervärdesskatt är mindre än 500 euro för transportavtal som ingåtts under en tremånadersperiod eller om värdet på vederlaget i ett underleverantörsavtal enligt 7 understiger euro exklusive mervärdesskatt. Polisen och Tullen övervakar att 5 a iakttas. 9

10 6 a Tillfällig trafik De tre inrikes transporter i Finland som avses i artikel 8 i EU:s förordning om tillstånd för godstrafik bestäms så att den första transporten börjar efter den första lastning av fordonet som görs efter lossningen av lasten vid en internationell transport som slutar i Finland. Den första transporten slutar när lasten lossas första gången, den andra transporten slutar när lasten lossas andra gången och den tredje transporten slutar när lasten lossas tredje gången. Som lossande av last räknas också att koppla loss en lastad släpvagn från dragbilen utan att lossa lasten, utom om det endast handlar om att flytta släpvagnen inom parkerings- eller lagerområdet. De transporter som avses i 1 mom. får utföras endast tillfälligt. Som tillfälliga transporter betraktas inte transporter som utförts med stöd av ett avtal som gäller tills vidare eller längre än en vecka och inte heller transporter med ett fordon som har utfört mer än 10 transporter i trafik inom Finland under de senaste tre månaderna. 7 Kommersiell trafik som är befriad från tillståndsplikt Tillstånd behövs inte för 1) transport av gods med ett fordon eller en fordonskombination vars största tillåtna totalmassa är högst kilo, 2) transport av gods i samband med yrkesundervisning av förare, om den ges av en innehavare av undervisningsministeriets tillstånd att ordna utbildning, 3) godstransport med motorfordon under följande förutsättningar (3 punkten har ändrats genom L 262/2013, som träder i kraft ) a) det gods som transporteras är transportörens eget gods eller har sålts, köpts, hyrts ut eller hyrts, tillverkats, utvunnits, avskiljts, bearbetats eller reparerats av transportören, b) syftet med transporten är att transportera godset till transportören eller till eller från transportörens företag eller att flytta godset inom företaget eller utanför företaget för eget bruk, c) förarna till de motorfordon som används för transporten är anställda av transportören eller har ställts till transportörens förfogande enligt ett avtal, d) de fordon som används för transporten tillhör transportören eller har köpts på kredit eller hyrts av transportören; i sistnämnda fall under förutsättning att motorfordonen uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg, och e) transporten utgör sidoverksamhet inom transportörens näringsverksamhet, 4) transport av sådana material, maskiner eller anordningar som behövs för maskinentreprenad, byggande, installering av en maskin eller något annat motsvarande arbete, när fordonet körs av någon av dem som utför arbetet, och inte heller för förflyttning av arbetsmaskiner som används i skogen inom och mellan skogsentreprenadobjekt, när förflyttningen sköts av någon som deltar i entreprenaden, ( /262, träder i kraft ). 5) transport som hör samman med jordoch skogsbruk eller djur-, vilt- eller fiskerihushållning och som utförs med traktor, ( /262 träder i kraft ). 6) transport som hör samman med hemvårdstjänster och som utförs med ett fordon eller en fordonskombination vars totala vikt är högst kg och som innehas av en näringsidkare inom den branschen, 7) spridning av marksubstanser, vatten, salt eller något annat motsvarande ämne på vägar eller gator i samband med väg- och gatuunderhållet eller transport av snö med traktor när transportören också har skött snöröjningen på arbetsstället, 10

11 8) intern transport som utförs av en koncern eller en därmed jämförbar sammanslutning, en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 i bokföringslagen (1336/1997), med fordon som innehas av den som ordnar transporten, 9) transport i anslutning till social- och hälsovårdsservice samt undervisningstjänster som en kommun, en samkommun eller ett samfund, där en kommun har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 i bokföringslagen, ordnar med fordon som innehas av den som ordnar transporten eller av en näringsidkare som levererar tjänsterna, 10) i postlagen (415/2011) avsedd posttransport och utdelning med ett fordon som besitts av innehavaren av koncession för postverksamhet eller för posttransport, inbegripet dagstidningar och sedvanlig utdelning av adresserade tidningar, reklamblad och paket i samband med posttransport, med ett fordon som besitts av en person som är anställd av koncessionshavaren, 11) liktransport, 12) transport för vilken arbetsgivaren betalar en löntagare ersättning till ett skattefritt belopp som godkänts av Skatteförvaltningen, där godset hör samman med arbetsuppgifterna och transporten sker med ett fordon som innehas av löntagaren samt förutsatt att transporten av det medförda godset inte utgör löntagarens huvudsyssla, 13) flyttning från vägen till närmaste säkra plats av fordon som gått sönder och som äventyrar trafiksäkerheten, 14) transport till vård och tävlingar av djur som transportören sköter. 25 Fordon som används i trafik Tillståndshavaren ska utan obefogat dröjsmål lämna en anmälan till det register som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) om att ett fordon som används i trafik tas i yrkesmässig trafik. Fordon som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska anmälas till registret inom sju dygn efter det att fordonet införts, om det används i Finland för annan trafik än sådan som avses i 6 a. Fordon som är registrerade någon annanstans får inte användas i trafik inom Finland. 32 Straffbestämmelser Den som bedriver trafik som avses i denna lag utan behörigt tillstånd, skall för olovligt bedrivande av godstrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. den som överlämnar ett tillstånd för att användas av någon annan, underlåter att göra den anteckning som avses i 25 2 mom. eller försummar den anmälningsskyldighet som avses i 25 3 mom., åsidosätter den skyldighet att lämna uppgifter som avses i 27 eller underlåter att iaktta vad som bestäms i 29, ska för brott mot bestämmelserna i lagen om kommersiell godstransport på väg dömas till böter. En beställare eller dennes företrädare som beställer en transport utan att ha gjort en i 5 a avsedd utredning eller som utifrån en gjord utredning eller annars är medveten om att transportören inte uppfyller förutsättningarna enligt 5 a eller inte har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter såsom arbetsgivare, ska för brott mot beställning av transport dömas till böter. om lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) tillämpas på transporten och om försummelseavgift som avses i den lagen kan påföras beställaren för att denne ingått ett avtal, ska böter inte dömas ut. Bestämmelser om föreläggande av ordningsbot för en annan förare än en trafikidkare som underlåter att iaktta skyldigheten enligt 29 1 mom. finns i lagen om ordningsbotsförseelser (756/2010). 11

12 Källa: Se även: Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

www.mol.fi Arbetslivets regler Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Arbetslivets regler www.mol.fi Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft Beställaransvar

Läs mer

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft

Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Beställaransvar för den som anlitar utomstående arbetskraft Inledning De nackdelar som grå ekonomi och osund konkurrens har för företagare kan bekämpas på många sätt. Lagen om beställarens utredningsskyldighet

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

RP 80/2012 rd. I denna proposition föreslås det att riksdagen

RP 80/2012 rd. I denna proposition föreslås det att riksdagen RP 80/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen PROPOSITIONENS

Läs mer

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider

Arbetarskyddsanvisningar och guider 27. Arbetarskyddsförvaltningen. Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsanvisningar och guider 27 Arbetarskyddsförvaltningen Bilförares kör- och vilotider Arbetarskyddsguider och anvisningar 27 Bilförares kör- och vilotider ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors

Läs mer

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H

Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Bilförsäkring Försäkringsvillkor 31 H Gäller från 1.1.2013 Innehåll: 10. Försäkringens innehåll 20. Sakförsäkring 21. Ändamålet med försäkringen 22. Föremål för försäkringen 22.6 Värderingstabell 23. Försäkringens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 december 2012 748/2012 Lag om handel med finansiella instrument Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av körkortslagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en fordonslag. I lagen

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Olli Sorainen Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomi Arbets- och näringsministeriet i Finland

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av trafikförsäkringslagen och 2 a kap. 10 i lagen om försäkringsbolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet

RP 216/2010 rd. ska inte kunna åläggas andra än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. I propositionen föreslås ändringar i åläggandet RP 216/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till postlag samt om godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 23/2013 rd. för tillsynen över efterlevnaden av lagen. Om Det föreslås att en försäljare inom näringsverksamhet,

RP 23/2013 rd. för tillsynen över efterlevnaden av lagen. Om Det föreslås att en försäljare inom näringsverksamhet, RP 23/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 i lagen om verkställighet av böter PROPOSITIONENS

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer