Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system"

Transkript

1 1/16 Upphandlingsprotokoll Datum ESV Dnr /2012 Handläggare Birgitta Österman Statliga ramavtal avseende Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system Områden ekonomi och personal Drottninggatan 89 Box Stockholm Tfn Fax Bankgiro Org.nr/F-skattebevis SE (EU) Faktureringsadress Ekonomistyrningsverket FE Strömsund

2 2/16 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Upphandlingens omfattning Upphandlingsform Förfrågningsunderlag och annonsering Anbudstiden Inkomna anbud Utgångspunkter för prövning och utvärdering av inkomna anbud Formella krav Connecta AB (anbud 2) Prövning av kraven på leverantören Governo AB (anbud1) Connecta AB (anbud 2) Acando AB (anbud 8) Deloitte AB (anbud 10) Stretch Public AB (anbud 11) ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB (anbud 12) KPMG AB (anbud 14) Ernst & Young AB (anbud 15) Övriga anbud Prövning av kraven på konsulttjänster för administrativa IT-system Anbudsområde ekonomi Advince KB (anbud 3) Resource Global Professional Sweden AB (anbud 4) Kvadrat Stockholm AB (anbud 6) HerbertNathan & Co Aktiebolag (anbud 7) Ekan AB (anbud 9) Calona Ekonomikonsult AB (anbud 13) Sammanfattning anbudsområde ekonomi Anbudsområde personal Knowit business consulting AB (anbud 5) Sammanfattning anbudsområde personal Anbudsutvärdering Tilldelningsgrund Pris Utvärderingsresultat Förslag till beslut... 16

3 3/16 1 Bakgrund Ekonomistyrningsverket (ESV) genomför upphandling av ramavtal avseende Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system inom områdena ekonomi och personal. Detta protokoll redovisar handläggningen av upphandlingen, prövningen och utvärderingen av inkomna anbud. 2 Upphandlingens omfattning ESV:s förberedelsearbete inför upphandlingen visade på att det föreligger ett tydligt behov av statliga ramavtal avseende konsulttjänster inom området. Upphandlingen har omfattat två anbudsområden där anbud ska gälla antigen oberoende konsulttjänster för ekonomiadministrativa IT-system eller oberoende konsulttjänster för personaladministrativa IT-system. ESV:s avsikt är teckna ramavtal med fem leverantörer på respektive område. 3 Upphandlingsform Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 4 Förfrågningsunderlag och annonsering Upphandlingen offentliggjordes genom en annons som publicerades via Visma Commerce AB (fd Opic) publiceringstjänst den 30 maj Förfrågningsunderlaget tillhandahölls digitalt genom den länk som återfanns i annonsen om upphandling på ESV:s hemsida (under myndighetens upphandlarprofil). 5 Anbudstiden Leverantörerna uppmanades i förfrågningsunderlaget att skriftligen kontakta ESV om någonting i förfrågningsunderlaget uppfattades som oklart. Under anbudstiden inkom totalt 17 frågor, vilka samtliga besvarades under anbudstiden. Lämnade svar avsåg förtydligande av omständigheter redovisade i förfrågningsunderlaget och medförde inte att i förfrågningsunderlaget ställda krav förändrades eller utgick.

4 4/16 6 Inkomna anbud Anbudstiden gick ut 9 juli Femton försändelser inkom före anbudstidens utgång. Försändelserna öppnades den 11 juli 2013 och förtecknades i ett öppningsprotokoll. Inget anbud inkom för sent. Följande anbud inkom: Nummer Anbudsgivande företag Organisationsnummer 1 Governo AB Connecta AB Advince KB Resource Global Professional Sweden AB Knowit business consulting AB Kvadrat Stockholm AB HerbertNathan & Co Aktiebolag Acando Consulting AB Ekan AB Deloitte AB Stretch Public AB ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB Calona Ekonomikonsult AB KPMG AB Ernst & Young AB Utgångspunkter för prövning och utvärdering av inkomna anbud Av förfrågningsunderlaget framgår att ESV vid prövningen av de inkomna anbuden kan komma att kontrollera de av Leverantören lämnade uppgifterna. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att anbudet förkastas. Utvärderingen sker av varje område för sig, ekonomi respektive personal, i följande steg: Inledningsvis genomförs en granskning/kontroll av att anbudet lämnats i enlighet med i avsnitt 1-2 redovisade förutsättningar och krav. Därefter genomförs prövning av att Leverantören uppfyller de krav som ställs på denne enligt avsnitt 3 (Krav på Leverantören), att anbudet uppfyller de krav som ställs på konsulttjänsterna enligt avsnitt 4 (Krav på konsulttjänster

5 5/16 för administrativa IT-system) samt att samtliga villkor i avsnitt 5 (Ramavtal) accepterats. De anbud som återstår kommer att utvärderas. Utvärderingen kommer att genomföras med utvärderingsprincipen Lägsta pris. Utvärderingen av priset baseras på det pris som Leverantören lämnat i formuläret i avsnitt 2. ESV kommer att anta de fem anbud inom varje område som erbjudit de lägsta priserna vid anbudsutvärderingen. För dessa fem, inom respektive område, kommer ESV att teckna ramavtal. Handläggningen av inkomna anbud har genomförts i enlighet med ovanstående. 8 Formella krav I steg 1 sker kontroll av de formella kraven, det vill säga att anbud lämnats i enlighet med förfrågningsunderlaget i avsnitt 1, Inledning och avsnitt 2, Anbudsformulär redovisade förutsättningar och krav. 8.1 Connecta AB (anbud 2) Det har konstaterats att namnet på anbudsgivande företag saknas i förfrågningsunderlagets punkt 2, Förlaga för anbud, dessutom saknas relevant information i fältet postnummer, postadress. Kravet på namn tillgodoses i förfrågningsunderlagets punkt 3.2, Leverantör och underleverantör, och noteringarna i fältet för postnummer och postadress är en uppenbar felskrivning. Samtliga inkomna anbud uppfyllde de i förfrågningsunderlaget angivna formella kraven. 9 Prövning av kraven på leverantören Prövningen i steg 2 syftar till att klarlägga om leverantören uppfyller i förfrågningsunderlaget ställda krav på leverantören. Den har inte till uppgift att rangordna de anbudsgivande leverantörerna. Prövningen av kraven på leverantören utgör därmed en tröskel som anbudsgivaren måste ta sig över, innan prövningen av övriga krav påbörjas. Prövningen av inkomna anbud har baserats på de i förfrågningsunderlaget ställda kraven på leverantören och i anslutning till dessa av ESV efterfrågade redovisningar.

6 6/16 Inom område ekonomi ska minst sex konsulter tillhandahållas och inom område personal ska minst tre konsulter tillhandahållas för varje bolag. En och samma konsult får endast förekomma i ett anbud. Återfinns samma konsult i flera anbud, till exempel som underleverantör, kommer denna konsult att diskvalificeras. ESV har i upphandlingen betonat vikten av att de anbudsgivare som antas som leverantörer är att betrakta som oberoende i förhållande till leverantörer av lösningar och system inom det aktuella området. Av förfrågningsunderlaget punkt 1.1.4, Efterfrågade tjänster, framgår att de tjänster som ramavtalet kommer att omfatta ska vara oberoende och inte får knyta an till specifika, på marknaden befintliga lösningar eller system. Vidare framgår av förfrågningsunderlaget punkten 3.7, Krav på oberoende, att Leverantören ska vara oberoende. Med begreppet oberoende avses att Leverantör och Underleverantör samt av dessa anlitade personer inte får utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för Leverantören i något som gäller ramavtalet. Under ramavtalets och de tecknade avropsavtalens giltighetstid får leverantören och eventuella underleverantörer, samt av dessa anlitade personer, inte ha ekonomiska eller andra intressen i eller tillsammans med juridisk eller fysisk person som erbjuder eller kan förväntas erbjuda IT-system inom upphandlingsområdena. Se även frågor och svar frågorna nummer 3, 13 och Governo AB (anbud1) Av förfrågningsunderlaget under punkterna 3.5 respektive 3.6 framgår att en och samma konsult endast får förekomma i ett anbud och att om samma konsult återfinns i flera anbud kommer denna konsult att diskvalificeras. Detta gäller även om samma konsulter offereras på de båda anbudsområdena, vilket har förtydligats genom svaret på fråga nummer tio. Om samma konsulter offereras i flera anbud eller på båda anbudsområdena förkastas anbudet. Governo AB har i sitt anbud offererat två av sina konsulter på båda anbudsområdena. Anbudet utesluts med anledning av detta från utvärderingen. 9.2 Connecta AB (anbud 2) Connecta AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende, men vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att bolaget har ett strategiskt partnerskap med SAP och Microsoft som båda levererar lösningar och system enligt definitionen under punkten 1.1.4, Efterfrågade tjänster, i förfrågningsunderlaget.

7 7/16 Mot bakgrund av vad som skrivits under inledningen till detta stycke samt förfrågningsunderlaget och frågor och svar utesluts anbudet från utvärderingen 9.3 Acando AB (anbud 8) Acando AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende, men vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att bolaget har ett strategiskt partnerskap med SAP och Microsoft som båda levererar lösningar och system enligt definitionen under punkten 1.1.4, Efterfrågade tjänster, i förfrågningsunderlaget. Mot bakgrund av vad som skrivits under inledningen till detta stycke samt förfrågningsunderlaget och frågor och svar utesluts anbudet från utvärderingen 9.4 Deloitte AB (anbud 10) Under förfrågningsunderlagets punkt 3.2, Leverantör och underleverantör, framgår att anbudsgivaren genom att kryssa i rutan ska bekräfta om: Samtliga bolag redovisade ovan har under de två senaste åren inte haft hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet registrerade skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter av den art som kravet ovan anger. Den bekräftelsen saknas under denna punkt i anbudet. Deloitte AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende i enlighet med krav 3.7, Krav på oberoende, i förfrågningsunderlaget. Vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att anbudsgivaren erbjuder lösningar och system enligt definitionen i förfrågningsunderlaget under punkten 1.1.4, Efterfrågade tjänster. I form av ett webbaserat redovisningssystem. ESV anser därför inte att anbudsgivaren är att betrakta som oberoende enligt förfrågningsunderlagets punkt 3.7, krav på oberoende. Anbudet utetsluts från utvärderingen då anbudsgivaren ej har bekräftat att krav 3.2 Leverantör och underleverantör i förfrågningsunderlaget är uppfyllt samt att ESV inte anser att krav 3.7, Krav på oberoende, i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. 9.5 Stretch Public AB (anbud 11) Stretch Public AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende, men vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att bolaget har ett strategiskt partnerskap med bland annat SAP och Microsoft som levererar lösningar och system enligt definitionen under punkten Efterfrågade tjänster i förfrågningsunderlaget. Mot bakgrund av vad som skrivits under inledningen till detta stycke samt förfrågningsunderlaget och frågor och svar utesluts anbudet från utvärderingen.

8 8/ ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB (anbud 12) ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende i enlighet med krav 3.7, Krav på oberoende, i förfrågningsunderlaget. Men en stor reklamkampanj, bland annat i tunnelbanan, visade att bolaget tillhandahåller bland annat bokföringstjänster. Vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att anbudsgivaren erbjuder lösningar och system enligt definitionen i förfrågningsunderlaget under punkten 1.1.4, Efterfrågade tjänster. I form av ett webbaserat redovisningssystem. ESV anser därför inte att anbudsgivaren är att betrakta som oberoende enligt förfrågningsunderlagets punkt 3.7, Krav på oberoende. Mot bakgrund av vad som skrivits under inledningen till detta stycke samt förfrågningsunderlaget och frågor och svar utesluts anbudet från utvärderingen. 9.7 KPMG AB (anbud 14) KPMG AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende i enlighet med krav 3.7, Krav på oberoende i förfrågningsunderlaget. Vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att anbudsgivaren erbjuder lösningar och system enligt definitionen i förfrågningsunderlaget under punkten 1.1.4, Efterfrågade tjänster. I form av ett webbaserat redovisningssystem. ESV anser därför inte att anbudsgivaren är att betrakta som oberoende enligt förfrågningsunderlagets punkt 3.7, Krav på oberoende. Mot bakgrund av vad som skrivits under inledningen till detta stycke samt förfrågningsunderlaget och frågor och svar utesluts anbudet från utvärderingen. 9.8 Ernst & Young AB (anbud 15) Under förfrågningsunderlaget punkt 3.2 Leverantör och underleverantör framgår att anbudsgivaren genom att kryssa i rutan ska bekräfta om: Samtliga bolag redovisade ovan har under de två senaste åren inte haft hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet registrerade skulder för socialförsäkringsavgifter eller skatter av den art som kravet ovan anger. Den bekräftelsen saknas under denna punkt i anbudet. Ernst & Young AB har i sitt anbud bekräftat att man är oberoende i enlighet med krav 3.7 Krav på oberoende i förfrågningsunderlaget. Vid kontroll på bolagets publika webbplats har framkommit att anbudsgivaren erbjuder lösningar och system enligt definitionen i förfrågningsunderlaget under punkten 1.1.4, Efterfrågade tjänster. I form av ett webbaserat redovisningssystem. ESV anser därför inte att anbudsgivaren är att betrakta som oberoende enligt förfrågningsunderlagets punkt 3.7, krav på oberoende.

9 9/16 Anbudet utetsluts från utvärderingen då anbudsgivaren ej har bekräftat att krav 3.2 Leverantör och underleverantör i förfrågningsunderlaget är uppfyllt samt att ESV inte anser att krav 3.7 Krav på oberoende i förfrågningsunderlaget är uppfyllt. 9.9 Övriga anbud Den genomförda prövningen av redovisningen i övriga anbud har visat att samtliga ställda krav på leverantören är uppfyllda. Följande anbud har därmed kvalificerat sig för utvärdering: Anbud Organisationsnummer 3. Advince KB Resource Global Professional Sweden AB Knowit business consulting AB Kvadrat Stockholm AB HerbertNathan & Co Aktiebolag Ekan AB Calona Ekonomikonsult AB Prövning av kraven på konsulttjänster för administrativa IT-system Prövningen i steg 3 omfattar en prövning av om ställda ska-krav på konsulterna uppfylls. Vi har kontrollerat våra ställda ska-krav mot den beskrivning som konsulterna har bifogat i anbudet. Vi har för både område ekonomi och område personal kontrollerat att minst ett av uppdragen avsett offentlig verksamhet samt att uppdragen varit utförda efter den 1 januari 2009 För område ekonomi har vi kontrollerat att tjänsterna som utförts omfattar tjänster inom det ekonomiadministrativa området enligt punkt 4.2 i förfrågningsunderlaget, se nedan för en specifikation: Anskaffning av ekonomiadministrativt IT-system E1. Projektledning E2. Förstudier och framtagande av beslutsunderlag inför förändringar av administrativa system inklusive till exempel övergång till servicecenter E3. Framtagande och dokumentation av verksamhetens behov och processer inklusive förslag till förändringar i IT-stöd samt genomförande av datautredningar. E4. Förslag till processförändringar och förslag till vidareutveckling av systemrutiner, framtagande av underlag för systemförändringar E5. Framtagande av kravspecifikationer med funktionella krav

10 10/16 E6. Stöd vid avrop av IT-stöd och leveranskontroller E7. Uppföljning av avropsavtal, förändringar över tiden Vidareutveckling av ekonomiadministrativt IT-system E8. Framtagande av utvecklingsförslag (förslag till processförändringar, förslag till vidareutveckling av systemrutiner) E9. Framtagande av underlag för systemförändringar (systemanpassningar, nya systemfunktioner) För område personal har vi kontrollerat att tjänsterna som utförts omfattar tjänster inom det personaladministrativa området enligt punkt 4.3 i förfrågningsunderlaget, se nedan för en specifikation: Anskaffning av personaladministrativt IT-system P1. Projektledning P2. Förstudier och framtagande av beslutsunderlag inför förändringar av administrativa system inklusive till exempel övergång till servicecenter P3. Framtagande och dokumentation av verksamhetens behov och processer inklusive förslag till förändringar i IT-stöd P4. Förslag till processförändringar och förslag till vidareutveckling av systemrutiner, framtagande av underlag för systemförändringar P5. Framtagande av kravspecifikationer med funktionella krav P6. Stöd vid avrop av IT-stöd och leveranskontroller P7. Uppföljning av avropsavtal, förändringar över tiden Vidareutveckling av personaladministrativt IT-system P8. Framtagande av utvecklingsförslag (förslag till processförändringar, förslag till vidareutveckling av systemrutiner) P9. Framtagande av underlag för systemförändringar (systemanpassningar, nya systemfunktioner) Den av ESV genomförda prövningen av anbud gav nedan angivet resultat. Det är markerat med X där konsulten anses ha uppfyllt ska-kravet Anbudsområde ekonomi I anbuden har anbudsgivarna angett vilken kompetens deras offererade konsulter har. I rutnäten nedan visas vilken bedömning ESV gjort av konsulternas kompetens utifrån deras bifogade Cv:n jämfört med de krav som ESV ställt i upphandlingen på konsulternas kompetens se ovan (E1-E9 respektive P1-P9).

11 11/ Advince KB (anbud 3) Konsult E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nr 1 X X X X X X X Nr 2 X X X X X X X Nr 3 X X X Nr 4 X X X Nr 5 X X X X X X X X X Nr 6 X X X X X X X X Nr 7 X X X X X X X X Vad gäller Advince KB kan konstateras att det av bifogade CV för konsulterna nr 3, 4, 6 och 7 ej framgår att de uppfyller ställda krav för alla de tjänster som de uppgivit att de klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare Resource Global Professional Sweden AB (anbud 4) Konsult E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nr 1 X X X X X X X X X Nr 2 X X X X Nr 3 X X X X Nr 4 X Nr 5 X X X X X Nr 6 X X X X Nr 7 X X X Vad gäller Resource Global Proffessional Sweden AB kan konstateras att det av bifogade CV för konsulterna nr 4 och 5 ej framgår att de uppfyller ställda krav för alla de tjänster som de uppgivit att de klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare.

12 12/ Kvadrat Stockholm AB (anbud 6) Konsult E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nr 1 X X X X X X X Nr 2 X X X X X X X X Nr 3 X X X X X X X Nr 4 X X X X X Nr 5 X X X X X X Nr 6 X X X X X X Vad gäller Kvadrat i Stockholm AB kan konstateras att det av bifogade CV för konsult nr 3 ej framgår att den uppfyller ställda krav för alla de tjänster som den uppgivit att den klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare HerbertNathan & Co Aktiebolag (anbud 7) Konsult E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nr 1 X X X X X Nr 2 X X X X X X X Nr 3 X X X X X X X X X Nr 4 X X X X X X X Nr 5 X X X X Nr 6 X X X X Nr 7 X X Nr 8 X X X X X Nr 9 X X X Nr 10 X X X X X Vad gäller HerbertNathan & Co Aktiebolag kan konstateras att det av bifogade CV för konsulterna nr 1,2,5,7 och 9 ej framgår att de uppfyller ställda krav för alla de tjänster som de uppgivit att de klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare.

13 13/ Ekan AB (anbud 9) Konsult E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nr 1 X X X X Nr 2 X X X X X Nr 3 X X Nr 4 X X X Nr 5 X X Nr 6 X X X X X X X X X Nr 7 X X X X X X Vad gäller Ekan AB kan konstateras att det av bifogade CV för konsulterna nr 1,3,4, och 5 ej framgår att de uppfyller ställda krav för alla de tjänster som de uppgivit att de klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare Calona Ekonomikonsult AB (anbud 13) Konsult E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Nr 1 X X X X X X X X X Nr 2 X X X X X Nr 3 X X X X X X X X X Nr 4 X X X X X X Nr 5 X X X X X X X X Nr 6 X X X X X X Nr 7 X X X X X X X X X Nr 8 X X X X X X Nr 9 X X X X X X X X Nr 10 X X X X X X X X Nr 11 X X X X X X Vad gäller Calona Ekonomikonsult AB kan konstateras att det av bifogade CV för konsulterna nr 4,5,8,10 och 11 ej framgår att de uppfyller ställda krav för alla de tjänster som de uppgivit att de klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare.

14 14/ Sammanfattning anbudsområde ekonomi De erbjudna konsulterna ska sammantaget kunna redovisa uppdrag med innehåll knutna till samtliga ekonomiadministrativaprocesser, se punkt 4.1 i förfrågningsunderlaget. Erbjudna konsulter ska sammantaget inneha kompetens att utföra samtliga tjänster inom uppdragstyperna E1 E9 specificerade i punkt 4.2 i förfrågningsunderlaget. Redovisade referensuppdrag ska vara utförda efter 1 januari 2009, minst ett av uppdragen ska avse offentligt bedriven verksamhet. Samtliga kvalificerade anbud har visat att i förfrågningsunderlaget ställda krav på konsulterna uppfylls Anbudsområde personal Knowit business consulting AB (anbud 5) Konsult P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Nr 1 X X X X X X X X X Nr 2 X X X X X Nr 3 X X X X Nr 4 X X X X X X X X X Nr 5 X X X X X X X Nr 6 X X X X X Nr 7 X X Nr 8 X X X X X X X X Nr 9 X X X X X X Nr 10 X X X X X X X Nr 11 X X X X Nr 12 X X X X X X X Nr 13 X X X X X X X Nr 14 X X X X X X X Vad gäller Knowit business consulting AB kan konstateras att det av bifogade CV för konsulterna nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 och 14 ej framgår att de uppfyller ställda krav för alla de tjänster som de uppgivit att de klarar av i bilaga 1 personalförteckning till förfrågningsunderlaget. Dock konstaderades att gränsvärdena avseende ställda krav på leveranskapacitet tillgodoses varför anbudet fortsättningsvis har prövats vidare.

15 15/ Sammanfattning anbudsområde personal De erbjudna konsulterna ska sammantaget kunna redovisa uppdrag med innehåll knutna till samtliga personaladministrativaprocesser, se punkt 4.1 i förfrågningsunderlaget. Erbjudna konsulter ska sammantaget inneha kompetens att utföra samtliga tjänster inom uppdragstyperna P1 P9 specificerade i punkt 4.3 i förfrågningsunderlaget. Redovisade referensuppdrag ska vara utförda efter 1 januari 2009, minst ett av uppdragen ska avse offentligt bedriven verksamhet. Det kvalificerade anbudet har visat att i förfrågningsunderlaget ställda krav på konsulterna uppfylls. 11 Anbudsutvärdering 11.1 Tilldelningsgrund Utvärderingen syftar till att ESV ska anta anbud enligt principen lägsta pris Pris Utvärderingspriset utgörs av det pris per timme för respektive anbudsområde som anbudsgivaren lämnat Utvärderingsresultat Utvärderingsresultatet framgår av nedanstående sammanställning. Lämnade priser har resulterat i följande rangordning inom respektive anbudsområde. Anbudsområdet ekonomi Rang Anbudsgivare Pris per timme 1 6 Kvadrat Stockholm AB 1049 SEK 2 13 Calona Ekonomikonsult AB 1090 SEK 3 7 HerbertNathan & Co Aktiebolag 1095 SEK 4 3 Advince KB 1100 SEK 5 9 Ekan AB 1270 SEK 6 4 Resource Global Professional Sweden AB 1385 SEK Anbudsområdet personal Rang Anbudsgivare Pris per timme 1 5 Knowit business consulting AB 1260 SEK

16 16/16 12 Förslag till beslut Efter genomförd upphandling avseende Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system föreslås ESV att teckna statliga ramavtal med följande anbudsgivare i rangordning: Anbudsområdet ekonomi 1. Kvadrat Stockholm AB, org.nr Calona Ekonomikonsult AB, org.nr HerbertNathan & Co Aktiebolag, org.nr Advince KB, org. nr Ekan AB, org.nr Anbudsområdet personal Knowit business consulting AB, org.nr Motivering: Anbuden uppfyller ställda krav och innebär de lägsta priserna. Stockholm den 24 oktober 2013 Birgitta Österman Projektledare

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter

Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter 1/24 Bilaga 4 - Mall för redovisning av konsulter Anbudsgivarens namn: Fullständigt namn 1 Redovisning av personella resurser Denna bilaga används för redovisning av konsulter enligt Administrativa föreskrifter

Läs mer

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048. Ert datum Jt. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Sida 1 (7) Ekonomienheten Datum Dnr Upptiandlingsfunktionen 2015-03-17 ÅM-A 2015/0048 Ert datum Er beteckning Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst

Titldelningsbeslut och upphan dlingsprotokoll avseende upphandling av IT Revisionstiänst ÅrrRcRnvvNDtcHETEN Ekonomiavdelningen Upphandlingsfunktionen Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Dâtum 2014-08-18 Sida 1 (8) Dnr: AM-A2014/0733 Upphandlingsansvarig: Ann-Christine Kalén Titldelningsbeslut

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem. Mall för redovisning av konsulter 1/25

Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem. Mall för redovisning av konsulter 1/25 Bilaga 1a till förfrågningsunderlag Upphandling av Ekonomisystem Mall för redovisning av konsulter 1/25 Leverantörens namn: Fullständigt namn Det totala antalet personer ska uppgå till minst 12. Leverantör

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 tony.carlsson@spiut.se

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444

Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 2012-11-23 1 (5) Utvärderingsrapport avseende upphandling av Tolktjänster Kst 2012/444 Utvärderingsrapport Tolktjänster Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Ekonomi/upphandling Postadress:

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1/122 Datum 2012-09-20 ESV Dnr 45-982/2012 Handläggare Petra Hedén Förfrågningsunderlag Statligt ramavtal avseende Personalsystem Ekonomistyrningsverket Mats Wikström Generaldirektör Drottninggatan 89

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/ Nacka kommun Skallkrav Diarie KFKS 2014/892-055 Namn Juridiska tjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

ÅM-A20r4ft349. Titldelningsbeslut och. Lokalvårdstj änster. avseende upphandling av: upp h andlin gsp roto koll. ,&rcmcnnuvndtcheten

ÅM-A20r4ft349. Titldelningsbeslut och. Lokalvårdstj änster. avseende upphandling av: upp h andlin gsp roto koll. ,&rcmcnnuvndtcheten ,&rcmcnnuvndtcheten Ansvarig upphandlare: Elenore Wrangö Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Datum 2015-04-08 Sida 1 (e) Dnr: Av-n zot+ tz+s Titldelningsbeslut och upp h andlin gsp roto koll avseende

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m

Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m RAPPORT 1(7) Dnr KSUH13/37-053 Upphandling Ramavtal Besiktningstjänster entreprenader m m Tekniska kontoret genomför upphandling ramavtal för tekniska konsulttjänster avseende besiktning inom entreprenader

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet.

Frågor och svar. Beskrivning: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013. Norra regionen och Uppsala-Örebro. anna.berg@kammarkollegiet. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Anna Berg Referensnr: Dnr 96-76-2012 Norra regionen och Uppsala-Örebro - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen Informationsförsörjning omfattar programvaror och tjänster med tillhörande E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Ylva Lovén Anderson Referensnr: 96-35-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Informationsförsörjning

Läs mer

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing

1 Fråga: Hej! Amesto Sourcing Fråga/Svar Läst 1 Fråga: Hej! g undrar om det finns någon möjlighet för er att förlänga anbudstiden? Våra semestrar är sedan länge inplanerade och december präglas för de flesta byråer av många leveranser

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/14 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1 Ramavtal oberoende konsulter, område ekonomi Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult Datum: Dnr: 2011-06-07 2011-00306 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst

Läs mer

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten éläh Skatteverket Inköpsenheten Nils-Gunnar Sträng Dalum Dnr 2011-03-29 132 440409-10/21 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND Efter begäran från Statlig

Läs mer

FORSVARSMAKTEN. Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept- och designbyrå för digitala medier. (2 bilagor) TILLDELNINGSBESLUT

FORSVARSMAKTEN. Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept- och designbyrå för digitala medier. (2 bilagor) TILLDELNINGSBESLUT FORSVARSMAKTEN 2012-1 0-15 14700:10260 Sida l (7) Vårt tjänsteställe, handlaggare Stockholm, Lena Norströ m, O l 0-82 76 25 lena.norstrom@mil.se Tilldelningsbeslut avseende Ramavtalsupphandling av Koncept-

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Hifab AB, 556125-7881 Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg Ombud: Advokaterna Anna Hofling Johansson och Robert Deli Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande Anropsstyrd trafik med taxi, UPPH

Upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande Anropsstyrd trafik med taxi, UPPH Upphandlingsenheten Christina Södergren Tfn 018-611 61 17 E-post Christina.Sodergren@lul.se Upphandlingsrapport/tilldelningsbeslut gällande Anropsstyrd trafik med taxi, UPPH2012-0041 Upphandlingens genomförande

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer