SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Innehållsförteckning Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City... 4 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden... 5 Kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade... 6 Kommunstyrelsens ramanalys... 7 Utökning av feriepraktikplatser... 8 Remiss avseende genomförande av Inspiredirektivet... 9 Motion om att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB Reglementet för Miljönämnden Östra Skaraborg Affärsplan för handelsstaden Skövde Ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamhet vid Rånna försöksstation Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun Utvinning av deponigas Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd Medborgarförslag angående saluhall på kv Sleipner i Skövde Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor.. 19 Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån till politiker med begränsat årsarvode och dagarvode Ombudgeteringar av investeringar mellan 2008 och Reviderad budget år Åtgärder på grund av brister i arbetsmiljö, Arena Skövde för idrottslärare vid Arena Skövde Uttalande mot uranbrytning Utredning angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder Verksamhetsberättelse för KS Bokslutsrapport 2008 för Skövde kommun Revidering av skolskjutsregler Västtrafik verksamhetsplan Medel ur ungdomsmiljonen Medel för konstinventering Alternativ hantering av Pensionspolicyn

2 Kommunstyrelsen (37) Projekt Trästad Anmälan av beslut fattade på delegation Information

3 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, 16:00-18:10 Deltagande Beslutande Ersättare Tord Gustafsson (M), ordf Leif Johansson (C) Åke Jönsson (S) Katarina Johansson (M) (ej 52-68) Hergus Palmquist (M) Orvar Eriksson (C) Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg (KD) (ej 58-68) Helena Dahlström (S) Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) Maria Hjärtqvist (S) Sture Grönbladh (MP) Göran Lidgren (M) (beslutande 52-68) Torbjörn Bergman (M) Elisabeth Svalefelt (M) Ulrika Carlsson (C) Gunvor Kvick (C) Douglas Hjalmarsson (FP) (beslutande 58-68) Elisabeth Eriksson (S) Anita Andersson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Anita Löfgren (S) Johan Ask (S) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Birgitta Gunterberg, ekonomichef Jytte Grundberg, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Bo Räftegård, personalchef 69 Carina Lundberg, personalenhetschef 69 Birgitta Larsson, arbetsmiljöchef 69 Utses att justera Maria Hjärtqvist Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Tord Gustafsson Justerande... Maria Hjärtqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

4 Kommunstyrelsen (37) KS 37 08/0065 Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City Motionen avslås. Beträffande de sociala och etiska krav som ska ställas i samband med upphandling hänvisas till det pågående arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, att avslå motionen. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Egon Frid motionerat om att kommunfullmäktige beslutar att Skövde skall bli en Fairtrade city och att ansöka om att få Skövde diplomerad som Fairtrade City. I ärendet finns ett yttrande från SKTF. SKTF 054 i Skövde instämmer i motionen vad gäller att Skövde skall bli en av Sveriges Fairtrade Cities. Från Närings- och samhällsbyggnadsenheten har följande synpunkter inhämtats: Skövde kommun deltar i ett nationellt projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting, Miljöstyrningsrådet och Swedish Standards Institute för hållbarhetsarbete i offentliga institutioner. De parametrar som beaktas i detta arbete är ekologi, ekonomi och social påverkan från offentliga institutioner. Den sociala dimensionen ligger i linje med riktlinjerna för Fairtrade City. Kommunstyrelsen är positiv till de idéer som utmärker konceptet Fairtrade City. Eftersom en utnämning innebär ökade kostnader och ökad administration för kommunen så hänvisar kommunstyrelsen istället till det pågående arbetet med en ny upphandlingspolicy där flera av de miljökrav och de sociala och etiska krav som skall ställas i samband med upphandling ska beaktas. Motion om att Skövde bör bli en Fairtrade City Yttrande från SKTF 054 4

5 Kommunstyrelsen (37) KS 38 08/0268 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden Motionen anses vara besvarad med hänvisning till det svar som skolnämnden och utbildningsnämnden har lämnat. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Morgan Sjöberg motionerat om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden genom att ge eleverna i skolan kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden. Motionären hävdar att eftersom de flesta personer även i framtiden kommer att vara anställda och inte egenföretagare är det viktigt för människor att tidigt förberedas för att beträda arbetsmarknaden. Motionären förslår därför fullmäktige att uppdra åt grundskolan och gymnasieskolan att arbeta fram en plan för introduktion till eleverna inför det kommande arbetslivet samt att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter i samarbete med facken för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden. I ärendet finns yttranden från skolnämnden och utbildningsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till de utbildningsmoment som är obligatoriska i gymnasieskolorna i Skövde. Motion om trygga arbetsvillkor i framtiden Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden 5

6 Kommunstyrelsen (37) KS 39 08/0352 Kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade Kommunfullmäktige beslutar att avveckla kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade på så sätt att nuvarande bidragsmottagare erhåller fortsatt bidrag men att inga nya bidrag beviljas. I Skövde finns liksom i många andra kommuner kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade (tidigare benämnt kommunalt bostadstillägg till handikappade, förkortat KBH). Detta bostadstillägg administreras och finansieras av omvårdnadsnämnden. Reglerna för KBH antogs av kommunfullmäktige den 25 augusti Berättigad att erhålla KBH har varit personer med funktionshinder som medför en högre bostadskostnad. Bidraget var också inkomstprövat. OVN 142/08 inklusive tjänsteskrivelse 6

7 Kommunstyrelsen (37) KS 40 09/0010 Kommunstyrelsens ramanalys Beslut Kommunstyrelsen överlämnar ramanalysen till arbetet med budget och strategisk plan. Alla nämnder skall senast lämna en ramanalys över behoven år Analysen skall bygga på nämndens omvärldsanalys som gjordes i verksamhetsplanen Ekonomistaben har sammanställt den ramanalys som gjorts av KS- stab och Konsult och service. Ramanalys för KS- stab och Konsult och service Ramanalys politiskt förslag Delges ES 7

8 Kommunstyrelsen (37) KS 41 09/0052 Utökning av feriepraktikplatser Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet feriepraktikplatser från 200 till ca 300 platser till en kostnad av kr. Kostnaden finansieras ur kontot för kommunstyrelsens utvecklingsinsatser. Samtliga nämnder uppmanas att pröva möjligheterna att erbjuda ytterligare feriepraktik inom ramen för den egna verksamheten. Skövde kommun har sedan en längre tid tillbaka haft 200 feriepraktikplatser. Fram till och med år 2007 erhöll kommunen statsbidrag som uppgick till 75 % av kostnaderna för 200 feriepraktikplatser. Med tanke på det rådande konjunkturläget som kommer att innebära minskade möjligheter för ungdomar att erhålla arbete föreslås en utökning till 300 feriepraktikplatser. Utökningen innebär en kostnad på kr. Redovisning Delges ES, AME, Samtliga nämnder 8

9 Kommunstyrelsen (37) KS 42 08/0356 Remiss avseende genomförande av Inspiredirektivet Beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslagen till författningar. Rapporten Införande av Inspiredirektivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i nationell lagstiftning behovet av författningsändringar med mera har remitterats till Skövde kommun för synpunkter. Byggnadsnämnden har tagit ställning till remissen. Inspiredirektivet berör upprättandet av en infrastruktur för rumslig (geografiskt lägesbestämd) information i Europeiska gemenskapen. en till direktivet är behovet av bättre tillgång till sådan rumslig information som kan ha betydelse för människors hälsa och miljön, för att utforma och genomföra EU:s miljöpolitik. Skälen till varför det behöver införas lagregler för Inspire är flera. Bland annat för att direktivet ställer krav på myndigheterna att skapa metadata (data om data) och att sprida rumslig information i elektronisk form via informationshanteringstjänster. Andra frågor som behöver lagreglering är allmänhetens tillgång till rumslig information och den datadelning mellan myndigheter som ska finnas på plats redan från Även sekretessfrågor och samordningsfrågor kräver lagstöd. Ett av huvudsyftena med Inspiredirektivet är att underlätta tillgängligheten till rumslig information för myndigheter. Därför ställs ett antal krav när det gäller datautbytet mellan myndigheterna. Det slås fast enligt förslagen att myndigheterna ska ge varandra tillgång till rumslig information och informationshanteringstjänster vid utförande av offentliga uppgifter som kan påverka miljön. BN 9/09 Remiss från Miljödepartementet Delges Miljödepartementet, BN 9

10 Kommunstyrelsen (37) KS 43 08/0273 Motion om att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att göra en utredning över konsekvenserna av en avveckling av Skövde flygplats AB. Sture Grönblad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, att avslå motionen. Sture Grönblad (MP) och Morgan Sjöberg (V) har i en motion föreslaget att en utredning görs över konsekvenserna över en avveckling av Skövde Flygplats AB med inriktningen att flygplatsen därefter blir ett sportflygfält där möjligheten kvarstår för enskilda operatörer att landa och starta, där inte flygledning och markservice krävs. PriceWater House Coopers har gjort en lägesrapport avseende möjligheter och hot för verksamheten. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Tekniska nämnden bedömer att en ny utredning inte kommer att tillföra något ytterligare i sak Motion att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB. Yttrande från tekniska nämnden 10

11 Kommunstyrelsen (37) KS 44 06/0295 Reglementet för Miljönämnden Östra Skaraborg Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget från miljönämnden Östra Skaraborg att upphäva 12 i reglementet samt avstå från att lämna förslag på vice ordförande. Yrkanden Åke Jönsson yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att godkänna förslaget från miljönämnden Östra Skaraborg att upphäva 12 i reglementet samt avstå från att lämna förslag på vice ordförande. Kommunfullmäktige i Skövde kommun har i beslut , gett miljönämnden i uppdrag att inkomma med förslag på ändring av reglementet för miljönämnden samt förslag på vice ordförande. Av reglementet 12, framgår att arbetsutskottet ska bestå av ordförande och två vice ordförande. MN 15/09 11

12 Kommunstyrelsen (37) KS 45 08/0076 Affärsplan för handelsstaden Skövde Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet och att det ska ingå som en del i kommunens arbete med strategiskt tillväxt. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder, dock främst tekniska nämnden och byggnadsnämnden, samt uppdrar åt kommunstyrelsens stab, att stödja och i tillämpliga delar verka för att målen i planen uppfylls. Handeln är en viktig näring i Skövde, både ur ett sysselsättningsperspektiv och ur ett tillväxtperspektiv då handeln har en stor påverkan på Skövdes attraktivitet. Inom ramen för samverkansprojektet Handelskraft Skövde har en affärsplan utarbetats under 2008 i syfte att öka kunskapen om, förståelsen för och enigheten kring de frågor som påverkar handelns utveckling i Skövde. Affärsplanen innehåller konkreta mål och strategier för det arbete som behöver göras för att utveckla Skövde som handelsstad de kommande åren. Då många olika parter, organisationer, företag och kommunala förvaltningar berörs kan denna utvecklingsplan, också ses som en samverkansplan. Affärsplan för handelsstaden Skövde 12

13 Kommunstyrelsen (37) KS 46 08/0298 Ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamhet vid Rånna försöksstation Beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamheten vid Rånna försöksstation. Skövde kommun har under en längre tid givit bidrag till verksamheten vid Rånna försöksstation. Under åren med kronor per år. Projekten som bedrivits har rört utveckling av ekologisk och konventionell odling av jordgubbar. Näring och Samhällsbyggnadsenheten har i arbetet med sin verksamhetsplan gjort en intern översyn av de projekt som finansierats för att korrelera verksamheten med de politiska uppsatta målen i Skövde kommun. De framtida prioriterade områdena inom landsbygdsutvecklingen kommer att vara marknadsföring av Leader som arbetsmetod samt förverkligande av det lokala miljömålet om tredubblad biogasförsäljning inom affärsdriven miljöutveckling. Delges SLU, NSE 13

14 Kommunstyrelsen (37) KS 47 08/0294 Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun. Yrkanden Mikael Wendt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. Sverigedemokraterna har genom Jan-Åke Johansson och Kent Gustavsson inkommit med förslag om att Skövde kommuns avtal med Migrationsverket, angående flyktingmottagning i Skövde, ändras från 120 personer till 12 personer fr.o.m. 2009, alltså 10 % av dagens nivå. I ärendet finns ett yttrande från socialnämnden. Socialnämnden avstyrker motionen om minskat flyktingmottagande. Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde Yttrande från socialnämnden 14

15 Kommunstyrelsen (37) KS 48 08/0342 Utvinning av deponigas Kommunfullmäktige beslutar att anslå 3 mnkr år 2009 till tekniska nämnden för att investera i utvinning av deponigas på Risängen. Finansieringen sker inom det lånetak som beslutas i den reviderade budgeten för år Tekniska nämnden föreslår att tekniska nämnden får använda 3 mnkr ur den avsättning som gjorts för sluttäckning av Risängen för utvinning av deponigas. Den gas som uppstår på Risängens deponi facklas idag bort eftersom anläggningen inte kan ta hand om gasen. De medel som avsatts för sluttäckning av Risängen avser ändamålet att utvinna deponigas. Investeringen föreslås ändå bli utförd därför att Investeringen är lönsam, minskar miljöbelastningen och effektiviserar energianvändningen. TEN 62/

16 Kommunstyrelsen (37) KS 49 08/0246 Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd Kommunfullmäktige beslutar att avslå de två första att-satserna med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Beträffande den tredje att-satsen att avsätta kapital till en ombyggnad av korsningen Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen finns detta med i investeringsplanen för Lars Enander i Skövde har inkommet med ett medborgarförslag angående behov av rondeller i Södra Ryd. Förslagsställaren hävdar att trafiken har tilltaget i Södra Ryd, framför allt den tyngre trafiken, sedan påfarten till Vadsboleden blev klar. Detta ökar risken för olyckor vid korsningar. Motionären önskar därför att: Förprojektering och igångsättande av en rondell Timmervägen Västra Skogsrovägen tas med i årets budget. En gång- och cykelväg byggs för att skapa en trygghet både för gångare och för cyklister. Kapital avsätts till en rondell vid Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen vid ett senare tillfälle. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Medborgarförslaget avstyrks på grund av de skäl som redovisas i tekniska nämndens yttrande. Medborgarförslag om rondeller i Södra Ryd Yttrande från tekniska nämnden 16

17 Kommunstyrelsen (37) KS 50 08/0249 Medborgarförslag angående saluhall på kv Sleipner i Skövde En arbetsgrupp kommer inom kort att starta arbetet med planering av Skövdes Centrum. Denna arbetsgrupp kommer att innehålla representanter både från näringslivet och från Skövde kommun. Medborgarförslaget kommer att överlämnas till denna arbetsgrupp. Medborgarförslaget anses därmed besvarad. Anders Blomqvist i Skövde har lämnat ett medborgarförslag om att Skövde kommun försäljer kvarteret Sleipner med förbehållet att på tomtmarken byggs en saluhall där försäljning kan ske av olika matprodukter. I ärendet finns yttranden från tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Byggnadsnämnden pekar på att ett arbete med inriktning att belysa den fortsatta utvecklingen av Skövde kommuns centrum kommer att starta i början av 2009 med representanter för såväl näringslivet som Skövde kommun. Det aktuella medborgarförslaget kommer att behandlas i samband med detta arbete. Medborgarförslag angående saluhall på kvarteret Sleipner Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från byggnadsnämnden 17

18 Kommunstyrelsen (37) KS 51 08/0304 Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer. Valter Brännberg i Skövde har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en Fixar-Malte som datorstöd till pensionärer. Förslagsställaren hänvisar till att kommunen redan har service till äldre för tjänster i hemmet. Denna service bör utökas med en Fixar-Malte som stöd vid datoranvändning då datorn idag är ett nödvändigt verktyg för att utföra ärenden och ta del av information från myndigheter m m. I ärendet finns ett yttrande från omvårdnadsnämnden. Omvårdnadsnämnden avstyrker ärendet. Nämnden hävdar att en utökning av Fixar- Maltes insats till att även gälla stöd vid datoranvändande kan inte ses som ett kommunalt intresse. Det bör snarare ses som ett förhållande mellan dem som köper datorsupport och leverantören av tjänsten, där supporten bör utformas så att den är tillgänglig för människor oavsett ålder. Kommunen hänvisar till studieförbunden och den sociala sektorn. Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd till pensionärer Yttrande från omvårdnadsnämnden 18

19 Kommunstyrelsen (37) KS 52 08/0288 Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor. Torbjörn Bergman (m) har motionerat om att Skövde kommun skall utreda kostnaden för utveckling och införande av verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor samt att denna utredning färdigställs senast den 1 maj I ärendet finns yttrande från skolnämnden och utbildningsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen med motiveringen att kommunstyrelsen inte utarbetat en tydligare policy om kvalitetsarbetet i Skövde kommun. Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor. Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden 19

20 Kommunstyrelsen (37) KS 53 08/0289 Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Motionen anses vara besvarad med nedanstående uttalande. Kommunfullmäktiges uttalande: Kommunfullmäktige delar motionärens uppfattning att miljöutbildning för anställda och politiker i Skövde kommun är en angelägen fråga. Detta är ett arbete som pågår idag. Tekniska kontoret och fritidskontoret är miljödiplomerade i enlighet med Göteborgsmodellen och dessa förvaltningar har också miljöutbildat all sin personal. Miljösamverkan i Östra Skaraborg, den nyblivna miljöförvaltningen, kommer under 2009 att miljödiplomera sig och utbilda sin personal. Några förvaltningar har alltså redan uppnått det som motionären önskar uppnå. Miljöutbildning är nödvändigt för alla förvaltningar men det är viktigt att en arbetsmodell tas fram som är anpassad efter deltagarnas behov i respektive förvaltning och nämnd och att utgångspunkten bör vara det övergripande miljöarbetet. Denna arbetsmodell kommer att utarbetas av närings- och samhällsbyggnadsenheten i samverkan med de berörda förvaltningarna. Yrkanden Åke Jönsson och Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Anita Löfgren motionerat om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning. I ärendet har inkommet ett yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten. Närings- och samhällsbyggnadsenheten avstyrker motionen med hänvisning till att frågan är för tidigt väckt. Kommunen har ännu inte tagit fram några miljömål, miljöpolicy eller miljöprogram som kan implementeras och man bör därför avvakta med miljöutbildning tills att dessa viktiga åtaganden är uppfyllda. Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten 20

21 Kommunstyrelsen (37) KS 54 09/0073 Ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån till politiker med begränsat årsarvode och dagarvode. Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillfälligt undantag för tidsramen inom vilken pension och semesterförmån ska redovisas för ersättning. Politiker som har anspråk på ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån från tidigare år inrapporterar anspråk senast I underlaget ska framgå namn, personnummer samt för vilka år man har anspråk på ersättning och vilken ersättning som avses. Förtroendevald vars uppdragstid understiger 40% och som erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhåller även ersättning för ev förlorad pensionsförmån och semesterförmån. I arvodesbestämmelse för förtroendevalda i Skövde kommun som antogs 2006 anges att ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas efter ansökan en gång per år, och att yrkande om förlorad semesterförmån görs senast 31 januari året efter att förlust gjordes. Då det framkommit att många inte uppmärksammat den här ändrade hanteringen, gör vi ett tillfälligt undantag och utreder ersättning för förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån även från tidigare år. Blankett som stöd för inrapporteringen kommer att tillhandahållas från Personalenheten. 21

22 Kommunstyrelsen (37) KS 55 09/0077 Ombudgeteringar av investeringar mellan 2008 och 2009 Komunfullmäktige beslutar enligt nedan. Investeringsbudgeten år 2009 utökas med tkr avseende pågående investeringar. Exploateringsbudgeten utökas med tkr avseende pågående exploateringar. Finansiering av utökningarna sker i den reviderade budgeten för år Förvaltningarna begär att ej förbrukade investeringsmedel och exploateringsmedel under 2008 överförs till investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten år Investeringsbudgeten 2010 kommer att tas av kommunfullmäktige i juni varvid avsikten är att det ombudgeterade inventarieinvesteringarna från 2008 samt inventarieinvesteringar för 2009 Överskott och underskott i investeringsbudget och exploateringsbudget

23 Kommunstyrelsen (37) KS 56 09/0078 Reviderad budget år 2009 Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten. Kommunfullmäktige beslutar att minska nämndernas ramar år 2009 enligt bifogat förslag samt uppdrar åt nämnderna att anpassa sina verksamhetsplaner till de minskade ramarna. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet Yrkanden Åke Jönsson yrkar avslag på andra beslutssatsen att minska nämndernas ramar år 2009, samt anpassa sina verksamhetsplaner till de minskade ramarna. Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Åke Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och utfaller med sju röster för arbetsutskottets förslag (Tord Gustafsson (M), Leif Johansson (C), Göran Lidgren (M), Hergus Palmquist (M), Orvar Eriksson (C), Mikael Wendt (FP) och Conny Brännberg (KD) och med fem röster för Åke Jönssons yrkade (Åke Jönsson (S), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) och Maria Hjärtqvist (S). Sture Grönblad (MP) avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige antog gällande budget för år 2009 i juni år Då rådde högkonjunktur i ekonomin. Under hösten har konjunkturen kraftigt försämrats och antalet varsel är det högsta sedan årtionden tillbaka. Skatteunderlagsprognoserna har successivt skrivits ned under 2008 och i den senaste prognosen i februari 2009 har skatteintäkterna år 2009 minskat med 62,4 mnkr jämfört med den antagna budgeten. Den reviderade budgeten år 2009 visar på ett underskott på 18,2 mnkr. För att kommunen inte skall gå in i år 2010 med ett underskott som måste täckas, enligt balanskravet, föreslås att alla nämnder, utom socialnämnden, får ett sänkt ram enligt nedan. Åtgärden behövs för att långsiktigt sänka kommunens kostnadsnivå eftersom skattintäktsprognoserna för minskat kraftigt jämfört med gällande plan. 23

24 Kommunstyrelsen (37) Nämnd Kommunbidrag (Tkr) Reducering 2009 Byggnadsnämnden 284,0 Fritidsnämnden 1 184,0 Kommunfullmäktige 0,0 Kommunstyrelsen 2 566,0 Kulturnämnden 888,0 Miljö - och hälsoskyddsnämnden 138,0 Omvårdnadsnämnden ,0 Skolnämnden ,0 Socialnämnden 0,0 Tekniska nämnden 1 660,0 Utbildningsnämnden 4 800,0 Summa ,0 Reviderad budget år Reducering av kommunbidrag

25 Kommunstyrelsen (37) KS 57 09/0055 Åtgärder på grund av brister i arbetsmiljö, Arena Skövde för idrottslärare vid Arena Skövde Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att investeringar görs till lägsta möjliga kostnad dock högst 3 mnkr i Arena Skövde för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på Skövde kommun. Utbildningsnämnden täcker den utökade hyran inom sin budgetram. Finansiering av investeringen görs i tekniska nämnden och utbildningsnämndens budget. Arbetsmiljöverket har förelagt Skövde kommun att vidta åtgärder för att komma tillrätta med lokalbristerna för de idrottslärare som undervisar vid Arena Skövde. Utbildningsnämnden har beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda bristerna. Investeringsutgiften uppgår till 3,7 mnkr. Utbildningsnämnden föreslår att 1,2 mnkr avsätts av nämndens inventarieanslag för att finansiera utgiften. Nämnden begär en ramökning om 276 tkr from I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel för att göra lokalinvesteringar av denna karaktär under förutsättning att beställande nämnd täcker den utökade hyran. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att upphäva tidigare beslut AU 47/2009. UN 2/

26 Kommunstyrelsen (37) KS 58 Uttalande mot uranbrytning Kommunfullmäktige antar nedanstående uttalande mot uranbrytning Continental Precious Minerals Inc har meddelats undersökningstillstånd för uranletning och andra mineraler på Billingen, Falbygden och i andra områden. Totalt berörs knappt fastigheter i Skövde, Skara och Falköpings kommuner. Continental Precious Minerals Inc har i ytterligare en ansökan sökt undersökningstillstånd för ett större område som framför allt berör Falköpings och Tidaholms kommuner. Denna ansökan har av kommunerna, länsstyrelsen och Bergsstaten avstyrkts men överklagats till Länsrätten i Dalarna. Undersökningstillståndet skapar en onödig oro hos boende för deras framtida livsbetingelser. De områden som berörs har mycket höga miljö- och kulturvärden. Flera naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen är direkt berörda. Mot bakgrund av detta uttalar kommunfullmäktige i Skövde kommun som sin uppfattning och vilja att prospektering och brytning av uran icke ska komma till stånd i området och att förberedelserna för verksamheten snarast avbryts. Kommunerna har enligt Miljöbalken 17 kap 6 vetorätt mot uranbrytning och vid behov kommer vi använda denna. 26

27 Kommunstyrelsen (37) KS 59 07/0111 Utredning angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder Beslut Utredningen angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder med tillhörande åtgärdsprogram anmäls härmed till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med skolnämnden göra en utredning om situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder, , 109. en till uppdraget är en motion om gymnasieskolans stöd till elever med funktionshinder som skolnämnden och utbildningsnämnden yttrat sig över. Kommunfullmäktiges beslut , 109 Utredning för barn med funktionshinder Delges KF, UN 27

28 Kommunstyrelsen (37) KS 60 09/0004 Verksamhetsberättelse för KS 2008 Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande anvisningar. Samtliga nämnders verksamhetsberättelser är bilagor till Skövde kommuns årsredovisning. Konsult och service verksamhetsberättelse lämnas för informtion. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2008 Delges KS-stab, KoS-enheter 28

29 Kommunstyrelsen (37) KS 61 09/0076 Bokslutsrapport 2008 för Skövde kommun Beslut Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapporten. Ekonomienheten inom Konsult och Serviceförvaltningen har tagit fram bokslutet för Skövde kommun år Kommunstyrelsens stab har sammanställt bokslutsrapporten. Bokslutsrapport Antal årsarbetare Delges ES, EE 29

30 Kommunstyrelsen (37) KS 62 09/0066 Revidering av skolskjutsregler Beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta revidera regler för skolskjutsar inom Skövde kommun enligt föreliggande förslag samt att revideringarna skall gälla från och med läsåret 2009/2010. Kommunstyrelsen har den 10 mars 2008 antagit regler för skolskjutsar inom Skövde kommun (KS 52/2008). I dessa regler görs nu inför läsåret 2009/2010 en smärre revidering. Reglernas punkt 10 d handlar om gränsdragning mellan bostadsområden och där hänvisas till kommunens statistikområden såsom definition av bostadsområde. Detta har gjort att elever på boende på Källstorpsvägen har räknats samman med elever som bor i Ekängen. Detta har uppfattats som något märkligt då det i praktiken inneburit att elever som bor väster om Lerdalavägen till hör ett område och elever som bor öster om Lerdalavägen tillhör ett annat. Nu sammanförs Källstorpsvägen med området väster om Lerdalavägen till ett område Övre Dälderna vars avgränsning framgår med röd heldragen linje i en ny bilaga 3 till skolskjutsreglerna. Inom Övre Dälderna har en majoritet av eleverna i barnskola och åk 1-3 rätt till skolskjuts, varför avsikten är att införa skolskjuts i området från och med läsåret 2009/2010. Förslag till revidering av regler för skolskjutsar inom Skövde kommun, daterat Bilaga 3 till skolskjutsregler, Avgränsning av område Övre Dälderna. Delges Kollektivtrafikfunktionen 30

31 Kommunstyrelsen (37) KS 63 08/0359 Västtrafik verksamhetsplan Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan i enlighet med bilagt förslag. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Västtrafik har utarbetat förslag till verksamhetsplan åren och har skickat ut denna plan på remiss till ägarna. Verksamhetsplanen är ett strategiskt dokument och Västtrafik uppmanar ägarna att inte ta upp detaljerade trafikfrågor i sina remissvar. Dessa bör behandlas i samband med trafikförsörjningsplanen. Vidare önskar Västtrafik att remissvaret avslutas med en kort sammanfattning i punktform. Efter remissbehandlingen kommer planen att behandlas i Västtrafiks styrelse för att slutligen fastställas av årsstämman fredagen den 29 maj Remiss Västtrafik verksamhetsplan Förslag till yttrande Delges Västtrafik, Kollektivtrafikfunktionen 31

32 Kommunstyrelsen (37) KS 64 09/0075 Medel ur ungdomsmiljonen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämnden resterande kr år 2009 ur anslaget för ungdomsmiljonen att fördelas på de projekt som prioriterats av LQgruppen. Yrkanden Douglas Hjalmarsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. LQ-gruppen är en nämndsöverskridande grupp som arbetar med ungdomsfrågor. Kulturnämnden ansöker om kr ur ungdomsmiljonen till LQ:s arbetsgrupps ungdomsverksamhet. LQ:s arbetsgrupp har sammanställt en gemensam ansökan av medel till ungdomsverksamhet. Ansökan har tagits upp i LQ:s politikergrupp som är positiva till verksamheterna. LQ:s politikergrupp har gett kulturnämnden i uppdrag att ansöka om medel för LQ:s arbetsgrupps ungdomsverksamhet. KN 18/2009. LQ:s arbetsgrupps ansökan om bidrag ur ungdomsmiljonen Delges KN, ES 32

33 Kommunstyrelsen (37) KS 65 09/0074 Medel för konstinventering Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan eftersom kommunens prognoser visar på ett negativt resultat år Med utgångspunkt från den interna kontrollen är det viktigt att nämnden prioriterar inventeringen i sin budget och verksamhetsplan i enlighet med revisorernas granskningsrapport. Kulturnämnden begär att få använda sitt ackumulerade överskott för att finansiera en påbörjad inventering av konstverk som ägs av Skövde kommun. KN 10 Delges KN 33

34 Kommunstyrelsen (37) KS 66 Alternativ hantering av Pensionspolicyn I syfte att undvika uppsägningar, ska Pensionsavtalets möjligheter till individuella pensionslösningar ses över. Tillfälliga avsteg och närmare preciseringar av principiell art i Skövde kommuns Pensionspolicy, delegeras att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Delegationen gäller fram till och med den 31 december Pensionspolicyn anger hur pensionsavtalet KAP-KL - ska tillämpas i Skövde kommun. Särskild avtalspension kan användas då det uppstår behov av att minska personalstyrkan. Särskild avtalspension kan beviljas som hel eller partiell pension. Förutsättningar för att kunna beviljas särskild avtalspension begränsas av medarbetarens ålder och anställningstid. Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda är en annan möjlighet som finns reglerad i Pensionspolicyn. Det innebär att en medarbetare kan gå ner i tjänst utan att tjänstepensionen påverkas negativt. Arbetsgivaren betalar in pensionsavgift till tjänstepensionen utifrån den tidigare tjänstgöringsgraden. Förutsättningar för att beviljas detta är medarbetarens ålder och anställningstid. Därutöver ska erbjudandet tillgodose arbetsgivarens kompetensbehov under en period. Erbjudandet ska vara ett alternativ till att medarbetaren avgår med hel pension. Med flexiblare bedömningar för dels pensionserbjudanden och dels oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda, kan pensionsavtalets möjligheter användas mer aktivt som alternativ till uppsägningar. 34

35 Kommunstyrelsen (37) KS 67 Projekt Trästad 2012 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skövde kommun deltar i projektet Trästad Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsnämnden får representera Skövde kommun i projektet. Projektet Trästad 2012 skapar ett forum för lokalt baserade insatser i hela landet som fortsätter det utvecklingsarbete som inletts under perioden Inom projektets ram kommer insatser av pilotkaraktär konceptutveckling - att genomföras tillsammans med lokala och regionala aktörer klusterutveckling - och resultaten av dessa kommer att spridas över landet i seminarieform kunskapsstafett - och därmed göras tillgängliga för alla typer av aktörer. Marknadens aktörer kommer att själva stå för de kostnader som uppkommer i genomförandet av de fysiska byggprojekten medan projektet står för kostnader som rör dokumentation, kunskapsoch erfarenhetsförmedling samt initiering av utvecklingsinsatser som avser ny teknik, nya metoder, system och processer knutna till ett industriellt och klimatanpassat byggande. Projektet skall också sträva efter att attrahera samarbetspartners från andra delar av Europa och världen i syfte att både utveckla svensk kompetens och teknik och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik. Projektet baseras på ett offentligt partnerskap Nationella träbyggnadsstrategin har under åren genomfört första delen i den strategi som presenterades i utredningsrapporten Mer trä i byggandet nationell strategi (Ds 2004:1). BN 41 Projektbeskrivning Trästad 2012 Medfinsnsieringsintyg 35

36 Kommunstyrelsen (37) KS 68 Anmälan av beslut fattade på delegation Beslut Delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna Kommunstyrelsens ordförande beslut fattade under februari KSAU:s protokoll , , , , och

37 Kommunstyrelsen (37) KS 69 Information Bo Räftegård, Carina Lundberg och Birgitta Larsson redovisade om attraktiv arbetsgivarskap lönejämförelse, uppföljning och sjukvårdsförsäkring m m. 37

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28)

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28) FÖREDRAGNINGSLISTA den 23 mars 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 3 2. Allmänhetens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (33) Kommunfullmäktige 2009-03-23 1(33) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag om tydliggörande av Billingens (Västgötabergens) bergarter... 4 Motion om att skapa ett barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (11) Kommunstyrelsen 2009-02-02 1(11) Innehållsförteckning Äldreombud i Skövde kommun och dess organisatoriska placering... 3 Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd... 4 Byte av ledamot i krisledningsnämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-08-31 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 31 augusti 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2009-12-02

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2009-12-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-12-02 Innehållsförteckning Tekniska nämndens verksamhetsplan 2010-2012... 3 Motion om bättre öppettider på återvinningscentralerna... 4 Medborgarförslag om förbättrad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (24) Kommunfullmäktige 2009-12-21 1(24) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Motion om att Skövde kommun ansluter sig till borgmästaravtalet... 4 Motion om trafiksäkerhet för ungdom... 5 Motion

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1(11) Innehållsförteckning Lokala ordningsföreskrifter för torghandel - nytt förslag... 3 Revidering av Skövde kommuns pensionspolicy... 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1(10) Innehållsförteckning Motion om att utreda Cementas fortsatta verksamhet i Skövde... 3 Val av ombud till årsstämma West Sweden... 5 Handlingsplan Turism...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (14)

Kommunfullmäktiges handlingar (14) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-05-31 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2007 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2008-12-17 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2008-12-17 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden 2008-12-17 1 Innehållsförteckning Anmälan av arbetsutskottets beslut.4 Barnomsorgskön, information.5 Vårdnadsbidrag, information..6 Yttrande över utställningsremiss av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden kl. 13:30 1(11) Innehållsförteckning. SON Tilläggsavtal för Utväg Skaraborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden kl. 13:30 1(11) Innehållsförteckning. SON Tilläggsavtal för Utväg Skaraborg Socialnämnden 2016-01-21 kl. 13:30 1(11) Innehållsförteckning Sida Val av justerare Ärenden 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 SON2015.0047 Tilläggsavtal för Utväg Skaraborg SON2015.0125 Reviderad

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-02 1(9) Innehållsförteckning Medborgarförslag om små spår/stigar för barnen på Billingens frilufsområde... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-30 1(8) Innehållsförteckning Förslag till reglemente för Valnämnden... 3 Rådet för funktionshinderfrågor... 4 Överföring av investeringsmedel UN till TEN... 5 Revidering

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 september 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1(6) Innehållsförteckning Projektdirektiv Landsbygdsprogram 2012... 3 Försäljning Tegelbruket 5... 4 Förlängning av remissperioden för Boendestrategiskt program...

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD)

Bo Ivarson, förvaltningschef Jan Mattsson, avfallsutvecklare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Margot Eriksson (S) och Göran Kihlström (KD) PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 17:00-17:55 Beslutande Ledamöter Krister Nyström (S), ordf. Mats Hahne (M), vice ordf. Margot Eriksson (S) Lars Andersson (S) Björn Johansson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-17 1(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-17 1(21) Kommunstyrelsen 2011-01-17 1(21) Innehållsförteckning Försäljning av byggnad på fastigheten Skövde 4:310... 3 Kostnad för undersökningstillstånd... 4 Revisionsreglemente för kommunalförbundet Miljösamverkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-16 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 10.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 349) Berit Jansson (C) ordförande 349 Elisabeth Björk (S) Olle

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-20 1(24) Innehållsförteckning Vindkraftsetablering på fastigheterna Sparresäter 1:13 och Karlsfors 3:1... 3 Sommarlovsentreprenörer 2011... 5 Ansökan från YA Fri

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-05-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-05-02, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Björn Eriksson (S) Dan-Åke Moberg (S) Mårten Blomqvist (S) Christer Thörner (S)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 1(7) Innehållsförteckning: Miljöpris 2012... 3 Styrgrupp finskt förvaltningsområde... 4 VA-plan för Skövde kommun... 5 Information... 7 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer