SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (37)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Innehållsförteckning Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City... 4 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden... 5 Kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade... 6 Kommunstyrelsens ramanalys... 7 Utökning av feriepraktikplatser... 8 Remiss avseende genomförande av Inspiredirektivet... 9 Motion om att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB Reglementet för Miljönämnden Östra Skaraborg Affärsplan för handelsstaden Skövde Ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamhet vid Rånna försöksstation Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun Utvinning av deponigas Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd Medborgarförslag angående saluhall på kv Sleipner i Skövde Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor.. 19 Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån till politiker med begränsat årsarvode och dagarvode Ombudgeteringar av investeringar mellan 2008 och Reviderad budget år Åtgärder på grund av brister i arbetsmiljö, Arena Skövde för idrottslärare vid Arena Skövde Uttalande mot uranbrytning Utredning angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder Verksamhetsberättelse för KS Bokslutsrapport 2008 för Skövde kommun Revidering av skolskjutsregler Västtrafik verksamhetsplan Medel ur ungdomsmiljonen Medel för konstinventering Alternativ hantering av Pensionspolicyn

2 Kommunstyrelsen (37) Projekt Trästad Anmälan av beslut fattade på delegation Information

3 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, 16:00-18:10 Deltagande Beslutande Ersättare Tord Gustafsson (M), ordf Leif Johansson (C) Åke Jönsson (S) Katarina Johansson (M) (ej 52-68) Hergus Palmquist (M) Orvar Eriksson (C) Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg (KD) (ej 58-68) Helena Dahlström (S) Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) Maria Hjärtqvist (S) Sture Grönbladh (MP) Göran Lidgren (M) (beslutande 52-68) Torbjörn Bergman (M) Elisabeth Svalefelt (M) Ulrika Carlsson (C) Gunvor Kvick (C) Douglas Hjalmarsson (FP) (beslutande 58-68) Elisabeth Eriksson (S) Anita Andersson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Anita Löfgren (S) Johan Ask (S) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Birgitta Gunterberg, ekonomichef Jytte Grundberg, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Bo Räftegård, personalchef 69 Carina Lundberg, personalenhetschef 69 Birgitta Larsson, arbetsmiljöchef 69 Utses att justera Maria Hjärtqvist Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Tord Gustafsson Justerande... Maria Hjärtqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

4 Kommunstyrelsen (37) KS 37 08/0065 Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City Motionen avslås. Beträffande de sociala och etiska krav som ska ställas i samband med upphandling hänvisas till det pågående arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, att avslå motionen. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Egon Frid motionerat om att kommunfullmäktige beslutar att Skövde skall bli en Fairtrade city och att ansöka om att få Skövde diplomerad som Fairtrade City. I ärendet finns ett yttrande från SKTF. SKTF 054 i Skövde instämmer i motionen vad gäller att Skövde skall bli en av Sveriges Fairtrade Cities. Från Närings- och samhällsbyggnadsenheten har följande synpunkter inhämtats: Skövde kommun deltar i ett nationellt projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting, Miljöstyrningsrådet och Swedish Standards Institute för hållbarhetsarbete i offentliga institutioner. De parametrar som beaktas i detta arbete är ekologi, ekonomi och social påverkan från offentliga institutioner. Den sociala dimensionen ligger i linje med riktlinjerna för Fairtrade City. Kommunstyrelsen är positiv till de idéer som utmärker konceptet Fairtrade City. Eftersom en utnämning innebär ökade kostnader och ökad administration för kommunen så hänvisar kommunstyrelsen istället till det pågående arbetet med en ny upphandlingspolicy där flera av de miljökrav och de sociala och etiska krav som skall ställas i samband med upphandling ska beaktas. Motion om att Skövde bör bli en Fairtrade City Yttrande från SKTF 054 4

5 Kommunstyrelsen (37) KS 38 08/0268 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden Motionen anses vara besvarad med hänvisning till det svar som skolnämnden och utbildningsnämnden har lämnat. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Morgan Sjöberg motionerat om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden genom att ge eleverna i skolan kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden. Motionären hävdar att eftersom de flesta personer även i framtiden kommer att vara anställda och inte egenföretagare är det viktigt för människor att tidigt förberedas för att beträda arbetsmarknaden. Motionären förslår därför fullmäktige att uppdra åt grundskolan och gymnasieskolan att arbeta fram en plan för introduktion till eleverna inför det kommande arbetslivet samt att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter i samarbete med facken för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden. I ärendet finns yttranden från skolnämnden och utbildningsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till de utbildningsmoment som är obligatoriska i gymnasieskolorna i Skövde. Motion om trygga arbetsvillkor i framtiden Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden 5

6 Kommunstyrelsen (37) KS 39 08/0352 Kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade Kommunfullmäktige beslutar att avveckla kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade på så sätt att nuvarande bidragsmottagare erhåller fortsatt bidrag men att inga nya bidrag beviljas. I Skövde finns liksom i många andra kommuner kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade (tidigare benämnt kommunalt bostadstillägg till handikappade, förkortat KBH). Detta bostadstillägg administreras och finansieras av omvårdnadsnämnden. Reglerna för KBH antogs av kommunfullmäktige den 25 augusti Berättigad att erhålla KBH har varit personer med funktionshinder som medför en högre bostadskostnad. Bidraget var också inkomstprövat. OVN 142/08 inklusive tjänsteskrivelse 6

7 Kommunstyrelsen (37) KS 40 09/0010 Kommunstyrelsens ramanalys Beslut Kommunstyrelsen överlämnar ramanalysen till arbetet med budget och strategisk plan. Alla nämnder skall senast lämna en ramanalys över behoven år Analysen skall bygga på nämndens omvärldsanalys som gjordes i verksamhetsplanen Ekonomistaben har sammanställt den ramanalys som gjorts av KS- stab och Konsult och service. Ramanalys för KS- stab och Konsult och service Ramanalys politiskt förslag Delges ES 7

8 Kommunstyrelsen (37) KS 41 09/0052 Utökning av feriepraktikplatser Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet feriepraktikplatser från 200 till ca 300 platser till en kostnad av kr. Kostnaden finansieras ur kontot för kommunstyrelsens utvecklingsinsatser. Samtliga nämnder uppmanas att pröva möjligheterna att erbjuda ytterligare feriepraktik inom ramen för den egna verksamheten. Skövde kommun har sedan en längre tid tillbaka haft 200 feriepraktikplatser. Fram till och med år 2007 erhöll kommunen statsbidrag som uppgick till 75 % av kostnaderna för 200 feriepraktikplatser. Med tanke på det rådande konjunkturläget som kommer att innebära minskade möjligheter för ungdomar att erhålla arbete föreslås en utökning till 300 feriepraktikplatser. Utökningen innebär en kostnad på kr. Redovisning Delges ES, AME, Samtliga nämnder 8

9 Kommunstyrelsen (37) KS 42 08/0356 Remiss avseende genomförande av Inspiredirektivet Beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslagen till författningar. Rapporten Införande av Inspiredirektivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i nationell lagstiftning behovet av författningsändringar med mera har remitterats till Skövde kommun för synpunkter. Byggnadsnämnden har tagit ställning till remissen. Inspiredirektivet berör upprättandet av en infrastruktur för rumslig (geografiskt lägesbestämd) information i Europeiska gemenskapen. en till direktivet är behovet av bättre tillgång till sådan rumslig information som kan ha betydelse för människors hälsa och miljön, för att utforma och genomföra EU:s miljöpolitik. Skälen till varför det behöver införas lagregler för Inspire är flera. Bland annat för att direktivet ställer krav på myndigheterna att skapa metadata (data om data) och att sprida rumslig information i elektronisk form via informationshanteringstjänster. Andra frågor som behöver lagreglering är allmänhetens tillgång till rumslig information och den datadelning mellan myndigheter som ska finnas på plats redan från Även sekretessfrågor och samordningsfrågor kräver lagstöd. Ett av huvudsyftena med Inspiredirektivet är att underlätta tillgängligheten till rumslig information för myndigheter. Därför ställs ett antal krav när det gäller datautbytet mellan myndigheterna. Det slås fast enligt förslagen att myndigheterna ska ge varandra tillgång till rumslig information och informationshanteringstjänster vid utförande av offentliga uppgifter som kan påverka miljön. BN 9/09 Remiss från Miljödepartementet Delges Miljödepartementet, BN 9

10 Kommunstyrelsen (37) KS 43 08/0273 Motion om att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att göra en utredning över konsekvenserna av en avveckling av Skövde flygplats AB. Sture Grönblad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, att avslå motionen. Sture Grönblad (MP) och Morgan Sjöberg (V) har i en motion föreslaget att en utredning görs över konsekvenserna över en avveckling av Skövde Flygplats AB med inriktningen att flygplatsen därefter blir ett sportflygfält där möjligheten kvarstår för enskilda operatörer att landa och starta, där inte flygledning och markservice krävs. PriceWater House Coopers har gjort en lägesrapport avseende möjligheter och hot för verksamheten. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Tekniska nämnden bedömer att en ny utredning inte kommer att tillföra något ytterligare i sak Motion att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB. Yttrande från tekniska nämnden 10

11 Kommunstyrelsen (37) KS 44 06/0295 Reglementet för Miljönämnden Östra Skaraborg Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget från miljönämnden Östra Skaraborg att upphäva 12 i reglementet samt avstå från att lämna förslag på vice ordförande. Yrkanden Åke Jönsson yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att godkänna förslaget från miljönämnden Östra Skaraborg att upphäva 12 i reglementet samt avstå från att lämna förslag på vice ordförande. Kommunfullmäktige i Skövde kommun har i beslut , gett miljönämnden i uppdrag att inkomma med förslag på ändring av reglementet för miljönämnden samt förslag på vice ordförande. Av reglementet 12, framgår att arbetsutskottet ska bestå av ordförande och två vice ordförande. MN 15/09 11

12 Kommunstyrelsen (37) KS 45 08/0076 Affärsplan för handelsstaden Skövde Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet och att det ska ingå som en del i kommunens arbete med strategiskt tillväxt. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder, dock främst tekniska nämnden och byggnadsnämnden, samt uppdrar åt kommunstyrelsens stab, att stödja och i tillämpliga delar verka för att målen i planen uppfylls. Handeln är en viktig näring i Skövde, både ur ett sysselsättningsperspektiv och ur ett tillväxtperspektiv då handeln har en stor påverkan på Skövdes attraktivitet. Inom ramen för samverkansprojektet Handelskraft Skövde har en affärsplan utarbetats under 2008 i syfte att öka kunskapen om, förståelsen för och enigheten kring de frågor som påverkar handelns utveckling i Skövde. Affärsplanen innehåller konkreta mål och strategier för det arbete som behöver göras för att utveckla Skövde som handelsstad de kommande åren. Då många olika parter, organisationer, företag och kommunala förvaltningar berörs kan denna utvecklingsplan, också ses som en samverkansplan. Affärsplan för handelsstaden Skövde 12

13 Kommunstyrelsen (37) KS 46 08/0298 Ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamhet vid Rånna försöksstation Beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamheten vid Rånna försöksstation. Skövde kommun har under en längre tid givit bidrag till verksamheten vid Rånna försöksstation. Under åren med kronor per år. Projekten som bedrivits har rört utveckling av ekologisk och konventionell odling av jordgubbar. Näring och Samhällsbyggnadsenheten har i arbetet med sin verksamhetsplan gjort en intern översyn av de projekt som finansierats för att korrelera verksamheten med de politiska uppsatta målen i Skövde kommun. De framtida prioriterade områdena inom landsbygdsutvecklingen kommer att vara marknadsföring av Leader som arbetsmetod samt förverkligande av det lokala miljömålet om tredubblad biogasförsäljning inom affärsdriven miljöutveckling. Delges SLU, NSE 13

14 Kommunstyrelsen (37) KS 47 08/0294 Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun. Yrkanden Mikael Wendt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. Sverigedemokraterna har genom Jan-Åke Johansson och Kent Gustavsson inkommit med förslag om att Skövde kommuns avtal med Migrationsverket, angående flyktingmottagning i Skövde, ändras från 120 personer till 12 personer fr.o.m. 2009, alltså 10 % av dagens nivå. I ärendet finns ett yttrande från socialnämnden. Socialnämnden avstyrker motionen om minskat flyktingmottagande. Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde Yttrande från socialnämnden 14

15 Kommunstyrelsen (37) KS 48 08/0342 Utvinning av deponigas Kommunfullmäktige beslutar att anslå 3 mnkr år 2009 till tekniska nämnden för att investera i utvinning av deponigas på Risängen. Finansieringen sker inom det lånetak som beslutas i den reviderade budgeten för år Tekniska nämnden föreslår att tekniska nämnden får använda 3 mnkr ur den avsättning som gjorts för sluttäckning av Risängen för utvinning av deponigas. Den gas som uppstår på Risängens deponi facklas idag bort eftersom anläggningen inte kan ta hand om gasen. De medel som avsatts för sluttäckning av Risängen avser ändamålet att utvinna deponigas. Investeringen föreslås ändå bli utförd därför att Investeringen är lönsam, minskar miljöbelastningen och effektiviserar energianvändningen. TEN 62/

16 Kommunstyrelsen (37) KS 49 08/0246 Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd Kommunfullmäktige beslutar att avslå de två första att-satserna med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Beträffande den tredje att-satsen att avsätta kapital till en ombyggnad av korsningen Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen finns detta med i investeringsplanen för Lars Enander i Skövde har inkommet med ett medborgarförslag angående behov av rondeller i Södra Ryd. Förslagsställaren hävdar att trafiken har tilltaget i Södra Ryd, framför allt den tyngre trafiken, sedan påfarten till Vadsboleden blev klar. Detta ökar risken för olyckor vid korsningar. Motionären önskar därför att: Förprojektering och igångsättande av en rondell Timmervägen Västra Skogsrovägen tas med i årets budget. En gång- och cykelväg byggs för att skapa en trygghet både för gångare och för cyklister. Kapital avsätts till en rondell vid Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen vid ett senare tillfälle. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Medborgarförslaget avstyrks på grund av de skäl som redovisas i tekniska nämndens yttrande. Medborgarförslag om rondeller i Södra Ryd Yttrande från tekniska nämnden 16

17 Kommunstyrelsen (37) KS 50 08/0249 Medborgarförslag angående saluhall på kv Sleipner i Skövde En arbetsgrupp kommer inom kort att starta arbetet med planering av Skövdes Centrum. Denna arbetsgrupp kommer att innehålla representanter både från näringslivet och från Skövde kommun. Medborgarförslaget kommer att överlämnas till denna arbetsgrupp. Medborgarförslaget anses därmed besvarad. Anders Blomqvist i Skövde har lämnat ett medborgarförslag om att Skövde kommun försäljer kvarteret Sleipner med förbehållet att på tomtmarken byggs en saluhall där försäljning kan ske av olika matprodukter. I ärendet finns yttranden från tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Byggnadsnämnden pekar på att ett arbete med inriktning att belysa den fortsatta utvecklingen av Skövde kommuns centrum kommer att starta i början av 2009 med representanter för såväl näringslivet som Skövde kommun. Det aktuella medborgarförslaget kommer att behandlas i samband med detta arbete. Medborgarförslag angående saluhall på kvarteret Sleipner Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från byggnadsnämnden 17

18 Kommunstyrelsen (37) KS 51 08/0304 Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer. Valter Brännberg i Skövde har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en Fixar-Malte som datorstöd till pensionärer. Förslagsställaren hänvisar till att kommunen redan har service till äldre för tjänster i hemmet. Denna service bör utökas med en Fixar-Malte som stöd vid datoranvändning då datorn idag är ett nödvändigt verktyg för att utföra ärenden och ta del av information från myndigheter m m. I ärendet finns ett yttrande från omvårdnadsnämnden. Omvårdnadsnämnden avstyrker ärendet. Nämnden hävdar att en utökning av Fixar- Maltes insats till att även gälla stöd vid datoranvändande kan inte ses som ett kommunalt intresse. Det bör snarare ses som ett förhållande mellan dem som köper datorsupport och leverantören av tjänsten, där supporten bör utformas så att den är tillgänglig för människor oavsett ålder. Kommunen hänvisar till studieförbunden och den sociala sektorn. Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd till pensionärer Yttrande från omvårdnadsnämnden 18

19 Kommunstyrelsen (37) KS 52 08/0288 Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor. Torbjörn Bergman (m) har motionerat om att Skövde kommun skall utreda kostnaden för utveckling och införande av verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor samt att denna utredning färdigställs senast den 1 maj I ärendet finns yttrande från skolnämnden och utbildningsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen med motiveringen att kommunstyrelsen inte utarbetat en tydligare policy om kvalitetsarbetet i Skövde kommun. Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor. Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden 19

20 Kommunstyrelsen (37) KS 53 08/0289 Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Motionen anses vara besvarad med nedanstående uttalande. Kommunfullmäktiges uttalande: Kommunfullmäktige delar motionärens uppfattning att miljöutbildning för anställda och politiker i Skövde kommun är en angelägen fråga. Detta är ett arbete som pågår idag. Tekniska kontoret och fritidskontoret är miljödiplomerade i enlighet med Göteborgsmodellen och dessa förvaltningar har också miljöutbildat all sin personal. Miljösamverkan i Östra Skaraborg, den nyblivna miljöförvaltningen, kommer under 2009 att miljödiplomera sig och utbilda sin personal. Några förvaltningar har alltså redan uppnått det som motionären önskar uppnå. Miljöutbildning är nödvändigt för alla förvaltningar men det är viktigt att en arbetsmodell tas fram som är anpassad efter deltagarnas behov i respektive förvaltning och nämnd och att utgångspunkten bör vara det övergripande miljöarbetet. Denna arbetsmodell kommer att utarbetas av närings- och samhällsbyggnadsenheten i samverkan med de berörda förvaltningarna. Yrkanden Åke Jönsson och Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Anita Löfgren motionerat om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning. I ärendet har inkommet ett yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten. Närings- och samhällsbyggnadsenheten avstyrker motionen med hänvisning till att frågan är för tidigt väckt. Kommunen har ännu inte tagit fram några miljömål, miljöpolicy eller miljöprogram som kan implementeras och man bör därför avvakta med miljöutbildning tills att dessa viktiga åtaganden är uppfyllda. Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten 20

21 Kommunstyrelsen (37) KS 54 09/0073 Ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån till politiker med begränsat årsarvode och dagarvode. Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillfälligt undantag för tidsramen inom vilken pension och semesterförmån ska redovisas för ersättning. Politiker som har anspråk på ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån från tidigare år inrapporterar anspråk senast I underlaget ska framgå namn, personnummer samt för vilka år man har anspråk på ersättning och vilken ersättning som avses. Förtroendevald vars uppdragstid understiger 40% och som erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhåller även ersättning för ev förlorad pensionsförmån och semesterförmån. I arvodesbestämmelse för förtroendevalda i Skövde kommun som antogs 2006 anges att ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas efter ansökan en gång per år, och att yrkande om förlorad semesterförmån görs senast 31 januari året efter att förlust gjordes. Då det framkommit att många inte uppmärksammat den här ändrade hanteringen, gör vi ett tillfälligt undantag och utreder ersättning för förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån även från tidigare år. Blankett som stöd för inrapporteringen kommer att tillhandahållas från Personalenheten. 21

22 Kommunstyrelsen (37) KS 55 09/0077 Ombudgeteringar av investeringar mellan 2008 och 2009 Komunfullmäktige beslutar enligt nedan. Investeringsbudgeten år 2009 utökas med tkr avseende pågående investeringar. Exploateringsbudgeten utökas med tkr avseende pågående exploateringar. Finansiering av utökningarna sker i den reviderade budgeten för år Förvaltningarna begär att ej förbrukade investeringsmedel och exploateringsmedel under 2008 överförs till investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten år Investeringsbudgeten 2010 kommer att tas av kommunfullmäktige i juni varvid avsikten är att det ombudgeterade inventarieinvesteringarna från 2008 samt inventarieinvesteringar för 2009 Överskott och underskott i investeringsbudget och exploateringsbudget

23 Kommunstyrelsen (37) KS 56 09/0078 Reviderad budget år 2009 Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten. Kommunfullmäktige beslutar att minska nämndernas ramar år 2009 enligt bifogat förslag samt uppdrar åt nämnderna att anpassa sina verksamhetsplaner till de minskade ramarna. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet Yrkanden Åke Jönsson yrkar avslag på andra beslutssatsen att minska nämndernas ramar år 2009, samt anpassa sina verksamhetsplaner till de minskade ramarna. Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Åke Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och utfaller med sju röster för arbetsutskottets förslag (Tord Gustafsson (M), Leif Johansson (C), Göran Lidgren (M), Hergus Palmquist (M), Orvar Eriksson (C), Mikael Wendt (FP) och Conny Brännberg (KD) och med fem röster för Åke Jönssons yrkade (Åke Jönsson (S), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) och Maria Hjärtqvist (S). Sture Grönblad (MP) avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige antog gällande budget för år 2009 i juni år Då rådde högkonjunktur i ekonomin. Under hösten har konjunkturen kraftigt försämrats och antalet varsel är det högsta sedan årtionden tillbaka. Skatteunderlagsprognoserna har successivt skrivits ned under 2008 och i den senaste prognosen i februari 2009 har skatteintäkterna år 2009 minskat med 62,4 mnkr jämfört med den antagna budgeten. Den reviderade budgeten år 2009 visar på ett underskott på 18,2 mnkr. För att kommunen inte skall gå in i år 2010 med ett underskott som måste täckas, enligt balanskravet, föreslås att alla nämnder, utom socialnämnden, får ett sänkt ram enligt nedan. Åtgärden behövs för att långsiktigt sänka kommunens kostnadsnivå eftersom skattintäktsprognoserna för minskat kraftigt jämfört med gällande plan. 23

24 Kommunstyrelsen (37) Nämnd Kommunbidrag (Tkr) Reducering 2009 Byggnadsnämnden 284,0 Fritidsnämnden 1 184,0 Kommunfullmäktige 0,0 Kommunstyrelsen 2 566,0 Kulturnämnden 888,0 Miljö - och hälsoskyddsnämnden 138,0 Omvårdnadsnämnden ,0 Skolnämnden ,0 Socialnämnden 0,0 Tekniska nämnden 1 660,0 Utbildningsnämnden 4 800,0 Summa ,0 Reviderad budget år Reducering av kommunbidrag

25 Kommunstyrelsen (37) KS 57 09/0055 Åtgärder på grund av brister i arbetsmiljö, Arena Skövde för idrottslärare vid Arena Skövde Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att investeringar görs till lägsta möjliga kostnad dock högst 3 mnkr i Arena Skövde för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på Skövde kommun. Utbildningsnämnden täcker den utökade hyran inom sin budgetram. Finansiering av investeringen görs i tekniska nämnden och utbildningsnämndens budget. Arbetsmiljöverket har förelagt Skövde kommun att vidta åtgärder för att komma tillrätta med lokalbristerna för de idrottslärare som undervisar vid Arena Skövde. Utbildningsnämnden har beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda bristerna. Investeringsutgiften uppgår till 3,7 mnkr. Utbildningsnämnden föreslår att 1,2 mnkr avsätts av nämndens inventarieanslag för att finansiera utgiften. Nämnden begär en ramökning om 276 tkr from I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel för att göra lokalinvesteringar av denna karaktär under förutsättning att beställande nämnd täcker den utökade hyran. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att upphäva tidigare beslut AU 47/2009. UN 2/

26 Kommunstyrelsen (37) KS 58 Uttalande mot uranbrytning Kommunfullmäktige antar nedanstående uttalande mot uranbrytning Continental Precious Minerals Inc har meddelats undersökningstillstånd för uranletning och andra mineraler på Billingen, Falbygden och i andra områden. Totalt berörs knappt fastigheter i Skövde, Skara och Falköpings kommuner. Continental Precious Minerals Inc har i ytterligare en ansökan sökt undersökningstillstånd för ett större område som framför allt berör Falköpings och Tidaholms kommuner. Denna ansökan har av kommunerna, länsstyrelsen och Bergsstaten avstyrkts men överklagats till Länsrätten i Dalarna. Undersökningstillståndet skapar en onödig oro hos boende för deras framtida livsbetingelser. De områden som berörs har mycket höga miljö- och kulturvärden. Flera naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen är direkt berörda. Mot bakgrund av detta uttalar kommunfullmäktige i Skövde kommun som sin uppfattning och vilja att prospektering och brytning av uran icke ska komma till stånd i området och att förberedelserna för verksamheten snarast avbryts. Kommunerna har enligt Miljöbalken 17 kap 6 vetorätt mot uranbrytning och vid behov kommer vi använda denna. 26

27 Kommunstyrelsen (37) KS 59 07/0111 Utredning angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder Beslut Utredningen angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder med tillhörande åtgärdsprogram anmäls härmed till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med skolnämnden göra en utredning om situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder, , 109. en till uppdraget är en motion om gymnasieskolans stöd till elever med funktionshinder som skolnämnden och utbildningsnämnden yttrat sig över. Kommunfullmäktiges beslut , 109 Utredning för barn med funktionshinder Delges KF, UN 27

28 Kommunstyrelsen (37) KS 60 09/0004 Verksamhetsberättelse för KS 2008 Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande anvisningar. Samtliga nämnders verksamhetsberättelser är bilagor till Skövde kommuns årsredovisning. Konsult och service verksamhetsberättelse lämnas för informtion. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2008 Delges KS-stab, KoS-enheter 28

29 Kommunstyrelsen (37) KS 61 09/0076 Bokslutsrapport 2008 för Skövde kommun Beslut Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapporten. Ekonomienheten inom Konsult och Serviceförvaltningen har tagit fram bokslutet för Skövde kommun år Kommunstyrelsens stab har sammanställt bokslutsrapporten. Bokslutsrapport Antal årsarbetare Delges ES, EE 29

30 Kommunstyrelsen (37) KS 62 09/0066 Revidering av skolskjutsregler Beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta revidera regler för skolskjutsar inom Skövde kommun enligt föreliggande förslag samt att revideringarna skall gälla från och med läsåret 2009/2010. Kommunstyrelsen har den 10 mars 2008 antagit regler för skolskjutsar inom Skövde kommun (KS 52/2008). I dessa regler görs nu inför läsåret 2009/2010 en smärre revidering. Reglernas punkt 10 d handlar om gränsdragning mellan bostadsområden och där hänvisas till kommunens statistikområden såsom definition av bostadsområde. Detta har gjort att elever på boende på Källstorpsvägen har räknats samman med elever som bor i Ekängen. Detta har uppfattats som något märkligt då det i praktiken inneburit att elever som bor väster om Lerdalavägen till hör ett område och elever som bor öster om Lerdalavägen tillhör ett annat. Nu sammanförs Källstorpsvägen med området väster om Lerdalavägen till ett område Övre Dälderna vars avgränsning framgår med röd heldragen linje i en ny bilaga 3 till skolskjutsreglerna. Inom Övre Dälderna har en majoritet av eleverna i barnskola och åk 1-3 rätt till skolskjuts, varför avsikten är att införa skolskjuts i området från och med läsåret 2009/2010. Förslag till revidering av regler för skolskjutsar inom Skövde kommun, daterat Bilaga 3 till skolskjutsregler, Avgränsning av område Övre Dälderna. Delges Kollektivtrafikfunktionen 30

31 Kommunstyrelsen (37) KS 63 08/0359 Västtrafik verksamhetsplan Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan i enlighet med bilagt förslag. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Västtrafik har utarbetat förslag till verksamhetsplan åren och har skickat ut denna plan på remiss till ägarna. Verksamhetsplanen är ett strategiskt dokument och Västtrafik uppmanar ägarna att inte ta upp detaljerade trafikfrågor i sina remissvar. Dessa bör behandlas i samband med trafikförsörjningsplanen. Vidare önskar Västtrafik att remissvaret avslutas med en kort sammanfattning i punktform. Efter remissbehandlingen kommer planen att behandlas i Västtrafiks styrelse för att slutligen fastställas av årsstämman fredagen den 29 maj Remiss Västtrafik verksamhetsplan Förslag till yttrande Delges Västtrafik, Kollektivtrafikfunktionen 31

32 Kommunstyrelsen (37) KS 64 09/0075 Medel ur ungdomsmiljonen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämnden resterande kr år 2009 ur anslaget för ungdomsmiljonen att fördelas på de projekt som prioriterats av LQgruppen. Yrkanden Douglas Hjalmarsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. LQ-gruppen är en nämndsöverskridande grupp som arbetar med ungdomsfrågor. Kulturnämnden ansöker om kr ur ungdomsmiljonen till LQ:s arbetsgrupps ungdomsverksamhet. LQ:s arbetsgrupp har sammanställt en gemensam ansökan av medel till ungdomsverksamhet. Ansökan har tagits upp i LQ:s politikergrupp som är positiva till verksamheterna. LQ:s politikergrupp har gett kulturnämnden i uppdrag att ansöka om medel för LQ:s arbetsgrupps ungdomsverksamhet. KN 18/2009. LQ:s arbetsgrupps ansökan om bidrag ur ungdomsmiljonen Delges KN, ES 32

33 Kommunstyrelsen (37) KS 65 09/0074 Medel för konstinventering Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan eftersom kommunens prognoser visar på ett negativt resultat år Med utgångspunkt från den interna kontrollen är det viktigt att nämnden prioriterar inventeringen i sin budget och verksamhetsplan i enlighet med revisorernas granskningsrapport. Kulturnämnden begär att få använda sitt ackumulerade överskott för att finansiera en påbörjad inventering av konstverk som ägs av Skövde kommun. KN 10 Delges KN 33

34 Kommunstyrelsen (37) KS 66 Alternativ hantering av Pensionspolicyn I syfte att undvika uppsägningar, ska Pensionsavtalets möjligheter till individuella pensionslösningar ses över. Tillfälliga avsteg och närmare preciseringar av principiell art i Skövde kommuns Pensionspolicy, delegeras att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Delegationen gäller fram till och med den 31 december Pensionspolicyn anger hur pensionsavtalet KAP-KL - ska tillämpas i Skövde kommun. Särskild avtalspension kan användas då det uppstår behov av att minska personalstyrkan. Särskild avtalspension kan beviljas som hel eller partiell pension. Förutsättningar för att kunna beviljas särskild avtalspension begränsas av medarbetarens ålder och anställningstid. Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda är en annan möjlighet som finns reglerad i Pensionspolicyn. Det innebär att en medarbetare kan gå ner i tjänst utan att tjänstepensionen påverkas negativt. Arbetsgivaren betalar in pensionsavgift till tjänstepensionen utifrån den tidigare tjänstgöringsgraden. Förutsättningar för att beviljas detta är medarbetarens ålder och anställningstid. Därutöver ska erbjudandet tillgodose arbetsgivarens kompetensbehov under en period. Erbjudandet ska vara ett alternativ till att medarbetaren avgår med hel pension. Med flexiblare bedömningar för dels pensionserbjudanden och dels oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda, kan pensionsavtalets möjligheter användas mer aktivt som alternativ till uppsägningar. 34

35 Kommunstyrelsen (37) KS 67 Projekt Trästad 2012 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skövde kommun deltar i projektet Trästad Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsnämnden får representera Skövde kommun i projektet. Projektet Trästad 2012 skapar ett forum för lokalt baserade insatser i hela landet som fortsätter det utvecklingsarbete som inletts under perioden Inom projektets ram kommer insatser av pilotkaraktär konceptutveckling - att genomföras tillsammans med lokala och regionala aktörer klusterutveckling - och resultaten av dessa kommer att spridas över landet i seminarieform kunskapsstafett - och därmed göras tillgängliga för alla typer av aktörer. Marknadens aktörer kommer att själva stå för de kostnader som uppkommer i genomförandet av de fysiska byggprojekten medan projektet står för kostnader som rör dokumentation, kunskapsoch erfarenhetsförmedling samt initiering av utvecklingsinsatser som avser ny teknik, nya metoder, system och processer knutna till ett industriellt och klimatanpassat byggande. Projektet skall också sträva efter att attrahera samarbetspartners från andra delar av Europa och världen i syfte att både utveckla svensk kompetens och teknik och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik. Projektet baseras på ett offentligt partnerskap Nationella träbyggnadsstrategin har under åren genomfört första delen i den strategi som presenterades i utredningsrapporten Mer trä i byggandet nationell strategi (Ds 2004:1). BN 41 Projektbeskrivning Trästad 2012 Medfinsnsieringsintyg 35

36 Kommunstyrelsen (37) KS 68 Anmälan av beslut fattade på delegation Beslut Delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna Kommunstyrelsens ordförande beslut fattade under februari KSAU:s protokoll , , , , och

37 Kommunstyrelsen (37) KS 69 Information Bo Räftegård, Carina Lundberg och Birgitta Larsson redovisade om attraktiv arbetsgivarskap lönejämförelse, uppföljning och sjukvårdsförsäkring m m. 37

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström 39-42 Britt Olsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-12-16 1 Innehållsförteckning Lokalutredning...3 Lokalfrågor för Teknikprogrammet...4 Start av en valbar profil inom Barn- och fritidsprogrammet...5 Avveckling

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer