SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (37)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (37) Innehållsförteckning Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City... 4 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden... 5 Kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade... 6 Kommunstyrelsens ramanalys... 7 Utökning av feriepraktikplatser... 8 Remiss avseende genomförande av Inspiredirektivet... 9 Motion om att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB Reglementet för Miljönämnden Östra Skaraborg Affärsplan för handelsstaden Skövde Ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamhet vid Rånna försöksstation Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun Utvinning av deponigas Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd Medborgarförslag angående saluhall på kv Sleipner i Skövde Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor.. 19 Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån till politiker med begränsat årsarvode och dagarvode Ombudgeteringar av investeringar mellan 2008 och Reviderad budget år Åtgärder på grund av brister i arbetsmiljö, Arena Skövde för idrottslärare vid Arena Skövde Uttalande mot uranbrytning Utredning angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder Verksamhetsberättelse för KS Bokslutsrapport 2008 för Skövde kommun Revidering av skolskjutsregler Västtrafik verksamhetsplan Medel ur ungdomsmiljonen Medel för konstinventering Alternativ hantering av Pensionspolicyn

2 Kommunstyrelsen (37) Projekt Trästad Anmälan av beslut fattade på delegation Information

3 Kommunstyrelsen (37) Plats och tid Stadshuset, KS-salen, 16:00-18:10 Deltagande Beslutande Ersättare Tord Gustafsson (M), ordf Leif Johansson (C) Åke Jönsson (S) Katarina Johansson (M) (ej 52-68) Hergus Palmquist (M) Orvar Eriksson (C) Mikael Wendt (FP) Conny Brännberg (KD) (ej 58-68) Helena Dahlström (S) Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) Maria Hjärtqvist (S) Sture Grönbladh (MP) Göran Lidgren (M) (beslutande 52-68) Torbjörn Bergman (M) Elisabeth Svalefelt (M) Ulrika Carlsson (C) Gunvor Kvick (C) Douglas Hjalmarsson (FP) (beslutande 58-68) Elisabeth Eriksson (S) Anita Andersson (S) Per-Erik Gustafsson (S) Anita Löfgren (S) Johan Ask (S) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Birgitta Gunterberg, ekonomichef Jytte Grundberg, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Bo Räftegård, personalchef 69 Carina Lundberg, personalenhetschef 69 Birgitta Larsson, arbetsmiljöchef 69 Utses att justera Maria Hjärtqvist Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Tord Gustafsson Justerande... Maria Hjärtqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsen Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

4 Kommunstyrelsen (37) KS 37 08/0065 Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City Motionen avslås. Beträffande de sociala och etiska krav som ska ställas i samband med upphandling hänvisas till det pågående arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, att avslå motionen. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Egon Frid motionerat om att kommunfullmäktige beslutar att Skövde skall bli en Fairtrade city och att ansöka om att få Skövde diplomerad som Fairtrade City. I ärendet finns ett yttrande från SKTF. SKTF 054 i Skövde instämmer i motionen vad gäller att Skövde skall bli en av Sveriges Fairtrade Cities. Från Närings- och samhällsbyggnadsenheten har följande synpunkter inhämtats: Skövde kommun deltar i ett nationellt projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting, Miljöstyrningsrådet och Swedish Standards Institute för hållbarhetsarbete i offentliga institutioner. De parametrar som beaktas i detta arbete är ekologi, ekonomi och social påverkan från offentliga institutioner. Den sociala dimensionen ligger i linje med riktlinjerna för Fairtrade City. Kommunstyrelsen är positiv till de idéer som utmärker konceptet Fairtrade City. Eftersom en utnämning innebär ökade kostnader och ökad administration för kommunen så hänvisar kommunstyrelsen istället till det pågående arbetet med en ny upphandlingspolicy där flera av de miljökrav och de sociala och etiska krav som skall ställas i samband med upphandling ska beaktas. Motion om att Skövde bör bli en Fairtrade City Yttrande från SKTF 054 4

5 Kommunstyrelsen (37) KS 38 08/0268 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden Motionen anses vara besvarad med hänvisning till det svar som skolnämnden och utbildningsnämnden har lämnat. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Morgan Sjöberg motionerat om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden genom att ge eleverna i skolan kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden. Motionären hävdar att eftersom de flesta personer även i framtiden kommer att vara anställda och inte egenföretagare är det viktigt för människor att tidigt förberedas för att beträda arbetsmarknaden. Motionären förslår därför fullmäktige att uppdra åt grundskolan och gymnasieskolan att arbeta fram en plan för introduktion till eleverna inför det kommande arbetslivet samt att ge eleverna kännedom om arbetsmiljölagstiftning och fackliga rättigheter i samarbete med facken för att säkerställa goda arbetsvillkor i framtiden. I ärendet finns yttranden från skolnämnden och utbildningsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till de utbildningsmoment som är obligatoriska i gymnasieskolorna i Skövde. Motion om trygga arbetsvillkor i framtiden Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden 5

6 Kommunstyrelsen (37) KS 39 08/0352 Kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade Kommunfullmäktige beslutar att avveckla kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade på så sätt att nuvarande bidragsmottagare erhåller fortsatt bidrag men att inga nya bidrag beviljas. I Skövde finns liksom i många andra kommuner kommunalt bostadstillägg till funktionshindrade (tidigare benämnt kommunalt bostadstillägg till handikappade, förkortat KBH). Detta bostadstillägg administreras och finansieras av omvårdnadsnämnden. Reglerna för KBH antogs av kommunfullmäktige den 25 augusti Berättigad att erhålla KBH har varit personer med funktionshinder som medför en högre bostadskostnad. Bidraget var också inkomstprövat. OVN 142/08 inklusive tjänsteskrivelse 6

7 Kommunstyrelsen (37) KS 40 09/0010 Kommunstyrelsens ramanalys Beslut Kommunstyrelsen överlämnar ramanalysen till arbetet med budget och strategisk plan. Alla nämnder skall senast lämna en ramanalys över behoven år Analysen skall bygga på nämndens omvärldsanalys som gjordes i verksamhetsplanen Ekonomistaben har sammanställt den ramanalys som gjorts av KS- stab och Konsult och service. Ramanalys för KS- stab och Konsult och service Ramanalys politiskt förslag Delges ES 7

8 Kommunstyrelsen (37) KS 41 09/0052 Utökning av feriepraktikplatser Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet feriepraktikplatser från 200 till ca 300 platser till en kostnad av kr. Kostnaden finansieras ur kontot för kommunstyrelsens utvecklingsinsatser. Samtliga nämnder uppmanas att pröva möjligheterna att erbjuda ytterligare feriepraktik inom ramen för den egna verksamheten. Skövde kommun har sedan en längre tid tillbaka haft 200 feriepraktikplatser. Fram till och med år 2007 erhöll kommunen statsbidrag som uppgick till 75 % av kostnaderna för 200 feriepraktikplatser. Med tanke på det rådande konjunkturläget som kommer att innebära minskade möjligheter för ungdomar att erhålla arbete föreslås en utökning till 300 feriepraktikplatser. Utökningen innebär en kostnad på kr. Redovisning Delges ES, AME, Samtliga nämnder 8

9 Kommunstyrelsen (37) KS 42 08/0356 Remiss avseende genomförande av Inspiredirektivet Beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslagen till författningar. Rapporten Införande av Inspiredirektivet (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i nationell lagstiftning behovet av författningsändringar med mera har remitterats till Skövde kommun för synpunkter. Byggnadsnämnden har tagit ställning till remissen. Inspiredirektivet berör upprättandet av en infrastruktur för rumslig (geografiskt lägesbestämd) information i Europeiska gemenskapen. en till direktivet är behovet av bättre tillgång till sådan rumslig information som kan ha betydelse för människors hälsa och miljön, för att utforma och genomföra EU:s miljöpolitik. Skälen till varför det behöver införas lagregler för Inspire är flera. Bland annat för att direktivet ställer krav på myndigheterna att skapa metadata (data om data) och att sprida rumslig information i elektronisk form via informationshanteringstjänster. Andra frågor som behöver lagreglering är allmänhetens tillgång till rumslig information och den datadelning mellan myndigheter som ska finnas på plats redan från Även sekretessfrågor och samordningsfrågor kräver lagstöd. Ett av huvudsyftena med Inspiredirektivet är att underlätta tillgängligheten till rumslig information för myndigheter. Därför ställs ett antal krav när det gäller datautbytet mellan myndigheterna. Det slås fast enligt förslagen att myndigheterna ska ge varandra tillgång till rumslig information och informationshanteringstjänster vid utförande av offentliga uppgifter som kan påverka miljön. BN 9/09 Remiss från Miljödepartementet Delges Miljödepartementet, BN 9

10 Kommunstyrelsen (37) KS 43 08/0273 Motion om att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att göra en utredning över konsekvenserna av en avveckling av Skövde flygplats AB. Sture Grönblad reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag, att avslå motionen. Sture Grönblad (MP) och Morgan Sjöberg (V) har i en motion föreslaget att en utredning görs över konsekvenserna över en avveckling av Skövde Flygplats AB med inriktningen att flygplatsen därefter blir ett sportflygfält där möjligheten kvarstår för enskilda operatörer att landa och starta, där inte flygledning och markservice krävs. PriceWater House Coopers har gjort en lägesrapport avseende möjligheter och hot för verksamheten. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Tekniska nämnden avstyrker motionen. Tekniska nämnden bedömer att en ny utredning inte kommer att tillföra något ytterligare i sak Motion att en utredning görs över konsekvenserna av en avveckling av Skövde Flygplats AB. Yttrande från tekniska nämnden 10

11 Kommunstyrelsen (37) KS 44 06/0295 Reglementet för Miljönämnden Östra Skaraborg Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget från miljönämnden Östra Skaraborg att upphäva 12 i reglementet samt avstå från att lämna förslag på vice ordförande. Yrkanden Åke Jönsson yrkar att ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag att godkänna förslaget från miljönämnden Östra Skaraborg att upphäva 12 i reglementet samt avstå från att lämna förslag på vice ordförande. Kommunfullmäktige i Skövde kommun har i beslut , gett miljönämnden i uppdrag att inkomma med förslag på ändring av reglementet för miljönämnden samt förslag på vice ordförande. Av reglementet 12, framgår att arbetsutskottet ska bestå av ordförande och två vice ordförande. MN 15/09 11

12 Kommunstyrelsen (37) KS 45 08/0076 Affärsplan för handelsstaden Skövde Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dokumentet och att det ska ingå som en del i kommunens arbete med strategiskt tillväxt. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder, dock främst tekniska nämnden och byggnadsnämnden, samt uppdrar åt kommunstyrelsens stab, att stödja och i tillämpliga delar verka för att målen i planen uppfylls. Handeln är en viktig näring i Skövde, både ur ett sysselsättningsperspektiv och ur ett tillväxtperspektiv då handeln har en stor påverkan på Skövdes attraktivitet. Inom ramen för samverkansprojektet Handelskraft Skövde har en affärsplan utarbetats under 2008 i syfte att öka kunskapen om, förståelsen för och enigheten kring de frågor som påverkar handelns utveckling i Skövde. Affärsplanen innehåller konkreta mål och strategier för det arbete som behöver göras för att utveckla Skövde som handelsstad de kommande åren. Då många olika parter, organisationer, företag och kommunala förvaltningar berörs kan denna utvecklingsplan, också ses som en samverkansplan. Affärsplan för handelsstaden Skövde 12

13 Kommunstyrelsen (37) KS 46 08/0298 Ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamhet vid Rånna försöksstation Beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan om fortsatt bidrag till projektverksamheten vid Rånna försöksstation. Skövde kommun har under en längre tid givit bidrag till verksamheten vid Rånna försöksstation. Under åren med kronor per år. Projekten som bedrivits har rört utveckling av ekologisk och konventionell odling av jordgubbar. Näring och Samhällsbyggnadsenheten har i arbetet med sin verksamhetsplan gjort en intern översyn av de projekt som finansierats för att korrelera verksamheten med de politiska uppsatta målen i Skövde kommun. De framtida prioriterade områdena inom landsbygdsutvecklingen kommer att vara marknadsföring av Leader som arbetsmetod samt förverkligande av det lokala miljömålet om tredubblad biogasförsäljning inom affärsdriven miljöutveckling. Delges SLU, NSE 13

14 Kommunstyrelsen (37) KS 47 08/0294 Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om minskat flyktingmottagande i Skövde kommun. Yrkanden Mikael Wendt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. Sverigedemokraterna har genom Jan-Åke Johansson och Kent Gustavsson inkommit med förslag om att Skövde kommuns avtal med Migrationsverket, angående flyktingmottagning i Skövde, ändras från 120 personer till 12 personer fr.o.m. 2009, alltså 10 % av dagens nivå. I ärendet finns ett yttrande från socialnämnden. Socialnämnden avstyrker motionen om minskat flyktingmottagande. Motion om minskat flyktingmottagande i Skövde Yttrande från socialnämnden 14

15 Kommunstyrelsen (37) KS 48 08/0342 Utvinning av deponigas Kommunfullmäktige beslutar att anslå 3 mnkr år 2009 till tekniska nämnden för att investera i utvinning av deponigas på Risängen. Finansieringen sker inom det lånetak som beslutas i den reviderade budgeten för år Tekniska nämnden föreslår att tekniska nämnden får använda 3 mnkr ur den avsättning som gjorts för sluttäckning av Risängen för utvinning av deponigas. Den gas som uppstår på Risängens deponi facklas idag bort eftersom anläggningen inte kan ta hand om gasen. De medel som avsatts för sluttäckning av Risängen avser ändamålet att utvinna deponigas. Investeringen föreslås ändå bli utförd därför att Investeringen är lönsam, minskar miljöbelastningen och effektiviserar energianvändningen. TEN 62/

16 Kommunstyrelsen (37) KS 49 08/0246 Medborgarförslag angående behov av rondeller i S Ryd Kommunfullmäktige beslutar att avslå de två första att-satserna med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Beträffande den tredje att-satsen att avsätta kapital till en ombyggnad av korsningen Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen finns detta med i investeringsplanen för Lars Enander i Skövde har inkommet med ett medborgarförslag angående behov av rondeller i Södra Ryd. Förslagsställaren hävdar att trafiken har tilltaget i Södra Ryd, framför allt den tyngre trafiken, sedan påfarten till Vadsboleden blev klar. Detta ökar risken för olyckor vid korsningar. Motionären önskar därför att: Förprojektering och igångsättande av en rondell Timmervägen Västra Skogsrovägen tas med i årets budget. En gång- och cykelväg byggs för att skapa en trygghet både för gångare och för cyklister. Kapital avsätts till en rondell vid Östra Skogsrovägen/Västra Skogsrovägen vid ett senare tillfälle. I ärendet finns ett yttrande från tekniska nämnden. Medborgarförslaget avstyrks på grund av de skäl som redovisas i tekniska nämndens yttrande. Medborgarförslag om rondeller i Södra Ryd Yttrande från tekniska nämnden 16

17 Kommunstyrelsen (37) KS 50 08/0249 Medborgarförslag angående saluhall på kv Sleipner i Skövde En arbetsgrupp kommer inom kort att starta arbetet med planering av Skövdes Centrum. Denna arbetsgrupp kommer att innehålla representanter både från näringslivet och från Skövde kommun. Medborgarförslaget kommer att överlämnas till denna arbetsgrupp. Medborgarförslaget anses därmed besvarad. Anders Blomqvist i Skövde har lämnat ett medborgarförslag om att Skövde kommun försäljer kvarteret Sleipner med förbehållet att på tomtmarken byggs en saluhall där försäljning kan ske av olika matprodukter. I ärendet finns yttranden från tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget. Byggnadsnämnden pekar på att ett arbete med inriktning att belysa den fortsatta utvecklingen av Skövde kommuns centrum kommer att starta i början av 2009 med representanter för såväl näringslivet som Skövde kommun. Det aktuella medborgarförslaget kommer att behandlas i samband med detta arbete. Medborgarförslag angående saluhall på kvarteret Sleipner Yttrande från tekniska nämnden Yttrande från byggnadsnämnden 17

18 Kommunstyrelsen (37) KS 51 08/0304 Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om Fixar-Malte som datorstöd för pensionärer. Valter Brännberg i Skövde har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen inrättar en Fixar-Malte som datorstöd till pensionärer. Förslagsställaren hänvisar till att kommunen redan har service till äldre för tjänster i hemmet. Denna service bör utökas med en Fixar-Malte som stöd vid datoranvändning då datorn idag är ett nödvändigt verktyg för att utföra ärenden och ta del av information från myndigheter m m. I ärendet finns ett yttrande från omvårdnadsnämnden. Omvårdnadsnämnden avstyrker ärendet. Nämnden hävdar att en utökning av Fixar- Maltes insats till att även gälla stöd vid datoranvändande kan inte ses som ett kommunalt intresse. Det bör snarare ses som ett förhållande mellan dem som köper datorsupport och leverantören av tjänsten, där supporten bör utformas så att den är tillgänglig för människor oavsett ålder. Kommunen hänvisar till studieförbunden och den sociala sektorn. Medborgarförslag om Fixar-Malte som datorstöd till pensionärer Yttrande från omvårdnadsnämnden 18

19 Kommunstyrelsen (37) KS 52 08/0288 Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor. Torbjörn Bergman (m) har motionerat om att Skövde kommun skall utreda kostnaden för utveckling och införande av verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor samt att denna utredning färdigställs senast den 1 maj I ärendet finns yttrande från skolnämnden och utbildningsnämnden. Skolnämnden avstyrker motionen. Utbildningsnämnden avstyrker motionen med motiveringen att kommunstyrelsen inte utarbetat en tydligare policy om kvalitetsarbetet i Skövde kommun. Motion om att utreda verktyg för kvalitetsstyrning av Skövde kommuns skolor. Yttrande från skolnämnden Yttrande från utbildningsnämnden 19

20 Kommunstyrelsen (37) KS 53 08/0289 Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Motionen anses vara besvarad med nedanstående uttalande. Kommunfullmäktiges uttalande: Kommunfullmäktige delar motionärens uppfattning att miljöutbildning för anställda och politiker i Skövde kommun är en angelägen fråga. Detta är ett arbete som pågår idag. Tekniska kontoret och fritidskontoret är miljödiplomerade i enlighet med Göteborgsmodellen och dessa förvaltningar har också miljöutbildat all sin personal. Miljösamverkan i Östra Skaraborg, den nyblivna miljöförvaltningen, kommer under 2009 att miljödiplomera sig och utbilda sin personal. Några förvaltningar har alltså redan uppnått det som motionären önskar uppnå. Miljöutbildning är nödvändigt för alla förvaltningar men det är viktigt att en arbetsmodell tas fram som är anpassad efter deltagarnas behov i respektive förvaltning och nämnd och att utgångspunkten bör vara det övergripande miljöarbetet. Denna arbetsmodell kommer att utarbetas av närings- och samhällsbyggnadsenheten i samverkan med de berörda förvaltningarna. Yrkanden Åke Jönsson och Sture Grönblad yrkar bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Anita Löfgren motionerat om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning. I ärendet har inkommet ett yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten. Närings- och samhällsbyggnadsenheten avstyrker motionen med hänvisning till att frågan är för tidigt väckt. Kommunen har ännu inte tagit fram några miljömål, miljöpolicy eller miljöprogram som kan implementeras och man bör därför avvakta med miljöutbildning tills att dessa viktiga åtaganden är uppfyllda. Motion om att all personal och alla politiker i Skövde kommun erbjuds miljöutbildning Yttrande från närings- och samhällsbyggnadsenheten 20

21 Kommunstyrelsen (37) KS 54 09/0073 Ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån till politiker med begränsat årsarvode och dagarvode. Kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillfälligt undantag för tidsramen inom vilken pension och semesterförmån ska redovisas för ersättning. Politiker som har anspråk på ersättning för förlorad tjänstepension och förlorad semesterförmån från tidigare år inrapporterar anspråk senast I underlaget ska framgå namn, personnummer samt för vilka år man har anspråk på ersättning och vilken ersättning som avses. Förtroendevald vars uppdragstid understiger 40% och som erhållit ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhåller även ersättning för ev förlorad pensionsförmån och semesterförmån. I arvodesbestämmelse för förtroendevalda i Skövde kommun som antogs 2006 anges att ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas efter ansökan en gång per år, och att yrkande om förlorad semesterförmån görs senast 31 januari året efter att förlust gjordes. Då det framkommit att många inte uppmärksammat den här ändrade hanteringen, gör vi ett tillfälligt undantag och utreder ersättning för förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån även från tidigare år. Blankett som stöd för inrapporteringen kommer att tillhandahållas från Personalenheten. 21

22 Kommunstyrelsen (37) KS 55 09/0077 Ombudgeteringar av investeringar mellan 2008 och 2009 Komunfullmäktige beslutar enligt nedan. Investeringsbudgeten år 2009 utökas med tkr avseende pågående investeringar. Exploateringsbudgeten utökas med tkr avseende pågående exploateringar. Finansiering av utökningarna sker i den reviderade budgeten för år Förvaltningarna begär att ej förbrukade investeringsmedel och exploateringsmedel under 2008 överförs till investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten år Investeringsbudgeten 2010 kommer att tas av kommunfullmäktige i juni varvid avsikten är att det ombudgeterade inventarieinvesteringarna från 2008 samt inventarieinvesteringar för 2009 Överskott och underskott i investeringsbudget och exploateringsbudget

23 Kommunstyrelsen (37) KS 56 09/0078 Reviderad budget år 2009 Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten. Kommunfullmäktige beslutar att minska nämndernas ramar år 2009 enligt bifogat förslag samt uppdrar åt nämnderna att anpassa sina verksamhetsplaner till de minskade ramarna. Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet Yrkanden Åke Jönsson yrkar avslag på andra beslutssatsen att minska nämndernas ramar år 2009, samt anpassa sina verksamhetsplaner till de minskade ramarna. Ordförande ställer därefter frågan om kommunstyrelsen bifaller Åke Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och utfaller med sju röster för arbetsutskottets förslag (Tord Gustafsson (M), Leif Johansson (C), Göran Lidgren (M), Hergus Palmquist (M), Orvar Eriksson (C), Mikael Wendt (FP) och Conny Brännberg (KD) och med fem röster för Åke Jönssons yrkade (Åke Jönsson (S), Helena Dahlström (S), Lars-Erik Lindh (S) Bjarne Medin (S) och Maria Hjärtqvist (S). Sture Grönblad (MP) avstår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige antog gällande budget för år 2009 i juni år Då rådde högkonjunktur i ekonomin. Under hösten har konjunkturen kraftigt försämrats och antalet varsel är det högsta sedan årtionden tillbaka. Skatteunderlagsprognoserna har successivt skrivits ned under 2008 och i den senaste prognosen i februari 2009 har skatteintäkterna år 2009 minskat med 62,4 mnkr jämfört med den antagna budgeten. Den reviderade budgeten år 2009 visar på ett underskott på 18,2 mnkr. För att kommunen inte skall gå in i år 2010 med ett underskott som måste täckas, enligt balanskravet, föreslås att alla nämnder, utom socialnämnden, får ett sänkt ram enligt nedan. Åtgärden behövs för att långsiktigt sänka kommunens kostnadsnivå eftersom skattintäktsprognoserna för minskat kraftigt jämfört med gällande plan. 23

24 Kommunstyrelsen (37) Nämnd Kommunbidrag (Tkr) Reducering 2009 Byggnadsnämnden 284,0 Fritidsnämnden 1 184,0 Kommunfullmäktige 0,0 Kommunstyrelsen 2 566,0 Kulturnämnden 888,0 Miljö - och hälsoskyddsnämnden 138,0 Omvårdnadsnämnden ,0 Skolnämnden ,0 Socialnämnden 0,0 Tekniska nämnden 1 660,0 Utbildningsnämnden 4 800,0 Summa ,0 Reviderad budget år Reducering av kommunbidrag

25 Kommunstyrelsen (37) KS 57 09/0055 Åtgärder på grund av brister i arbetsmiljö, Arena Skövde för idrottslärare vid Arena Skövde Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att investeringar görs till lägsta möjliga kostnad dock högst 3 mnkr i Arena Skövde för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på Skövde kommun. Utbildningsnämnden täcker den utökade hyran inom sin budgetram. Finansiering av investeringen görs i tekniska nämnden och utbildningsnämndens budget. Arbetsmiljöverket har förelagt Skövde kommun att vidta åtgärder för att komma tillrätta med lokalbristerna för de idrottslärare som undervisar vid Arena Skövde. Utbildningsnämnden har beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att åtgärda bristerna. Investeringsutgiften uppgår till 3,7 mnkr. Utbildningsnämnden föreslår att 1,2 mnkr avsätts av nämndens inventarieanslag för att finansiera utgiften. Nämnden begär en ramökning om 276 tkr from I tekniska nämndens investeringsbudget finns medel för att göra lokalinvesteringar av denna karaktär under förutsättning att beställande nämnd täcker den utökade hyran. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att upphäva tidigare beslut AU 47/2009. UN 2/

26 Kommunstyrelsen (37) KS 58 Uttalande mot uranbrytning Kommunfullmäktige antar nedanstående uttalande mot uranbrytning Continental Precious Minerals Inc har meddelats undersökningstillstånd för uranletning och andra mineraler på Billingen, Falbygden och i andra områden. Totalt berörs knappt fastigheter i Skövde, Skara och Falköpings kommuner. Continental Precious Minerals Inc har i ytterligare en ansökan sökt undersökningstillstånd för ett större område som framför allt berör Falköpings och Tidaholms kommuner. Denna ansökan har av kommunerna, länsstyrelsen och Bergsstaten avstyrkts men överklagats till Länsrätten i Dalarna. Undersökningstillståndet skapar en onödig oro hos boende för deras framtida livsbetingelser. De områden som berörs har mycket höga miljö- och kulturvärden. Flera naturreservat, Natura 2000-områden och riksintressen är direkt berörda. Mot bakgrund av detta uttalar kommunfullmäktige i Skövde kommun som sin uppfattning och vilja att prospektering och brytning av uran icke ska komma till stånd i området och att förberedelserna för verksamheten snarast avbryts. Kommunerna har enligt Miljöbalken 17 kap 6 vetorätt mot uranbrytning och vid behov kommer vi använda denna. 26

27 Kommunstyrelsen (37) KS 59 07/0111 Utredning angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder Beslut Utredningen angående situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder med tillhörande åtgärdsprogram anmäls härmed till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden i uppdrag att i samverkan med skolnämnden göra en utredning om situationen för gymnasieungdomar med funktionshinder, , 109. en till uppdraget är en motion om gymnasieskolans stöd till elever med funktionshinder som skolnämnden och utbildningsnämnden yttrat sig över. Kommunfullmäktiges beslut , 109 Utredning för barn med funktionshinder Delges KF, UN 27

28 Kommunstyrelsen (37) KS 60 09/0004 Verksamhetsberättelse för KS 2008 Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med gällande anvisningar. Samtliga nämnders verksamhetsberättelser är bilagor till Skövde kommuns årsredovisning. Konsult och service verksamhetsberättelse lämnas för informtion. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2008 Delges KS-stab, KoS-enheter 28

29 Kommunstyrelsen (37) KS 61 09/0076 Bokslutsrapport 2008 för Skövde kommun Beslut Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapporten. Ekonomienheten inom Konsult och Serviceförvaltningen har tagit fram bokslutet för Skövde kommun år Kommunstyrelsens stab har sammanställt bokslutsrapporten. Bokslutsrapport Antal årsarbetare Delges ES, EE 29

30 Kommunstyrelsen (37) KS 62 09/0066 Revidering av skolskjutsregler Beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta revidera regler för skolskjutsar inom Skövde kommun enligt föreliggande förslag samt att revideringarna skall gälla från och med läsåret 2009/2010. Kommunstyrelsen har den 10 mars 2008 antagit regler för skolskjutsar inom Skövde kommun (KS 52/2008). I dessa regler görs nu inför läsåret 2009/2010 en smärre revidering. Reglernas punkt 10 d handlar om gränsdragning mellan bostadsområden och där hänvisas till kommunens statistikområden såsom definition av bostadsområde. Detta har gjort att elever på boende på Källstorpsvägen har räknats samman med elever som bor i Ekängen. Detta har uppfattats som något märkligt då det i praktiken inneburit att elever som bor väster om Lerdalavägen till hör ett område och elever som bor öster om Lerdalavägen tillhör ett annat. Nu sammanförs Källstorpsvägen med området väster om Lerdalavägen till ett område Övre Dälderna vars avgränsning framgår med röd heldragen linje i en ny bilaga 3 till skolskjutsreglerna. Inom Övre Dälderna har en majoritet av eleverna i barnskola och åk 1-3 rätt till skolskjuts, varför avsikten är att införa skolskjuts i området från och med läsåret 2009/2010. Förslag till revidering av regler för skolskjutsar inom Skövde kommun, daterat Bilaga 3 till skolskjutsregler, Avgränsning av område Övre Dälderna. Delges Kollektivtrafikfunktionen 30

31 Kommunstyrelsen (37) KS 63 08/0359 Västtrafik verksamhetsplan Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan i enlighet med bilagt förslag. Yrkanden Sture Grönblad yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Västtrafik har utarbetat förslag till verksamhetsplan åren och har skickat ut denna plan på remiss till ägarna. Verksamhetsplanen är ett strategiskt dokument och Västtrafik uppmanar ägarna att inte ta upp detaljerade trafikfrågor i sina remissvar. Dessa bör behandlas i samband med trafikförsörjningsplanen. Vidare önskar Västtrafik att remissvaret avslutas med en kort sammanfattning i punktform. Efter remissbehandlingen kommer planen att behandlas i Västtrafiks styrelse för att slutligen fastställas av årsstämman fredagen den 29 maj Remiss Västtrafik verksamhetsplan Förslag till yttrande Delges Västtrafik, Kollektivtrafikfunktionen 31

32 Kommunstyrelsen (37) KS 64 09/0075 Medel ur ungdomsmiljonen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämnden resterande kr år 2009 ur anslaget för ungdomsmiljonen att fördelas på de projekt som prioriterats av LQgruppen. Yrkanden Douglas Hjalmarsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. LQ-gruppen är en nämndsöverskridande grupp som arbetar med ungdomsfrågor. Kulturnämnden ansöker om kr ur ungdomsmiljonen till LQ:s arbetsgrupps ungdomsverksamhet. LQ:s arbetsgrupp har sammanställt en gemensam ansökan av medel till ungdomsverksamhet. Ansökan har tagits upp i LQ:s politikergrupp som är positiva till verksamheterna. LQ:s politikergrupp har gett kulturnämnden i uppdrag att ansöka om medel för LQ:s arbetsgrupps ungdomsverksamhet. KN 18/2009. LQ:s arbetsgrupps ansökan om bidrag ur ungdomsmiljonen Delges KN, ES 32

33 Kommunstyrelsen (37) KS 65 09/0074 Medel för konstinventering Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan eftersom kommunens prognoser visar på ett negativt resultat år Med utgångspunkt från den interna kontrollen är det viktigt att nämnden prioriterar inventeringen i sin budget och verksamhetsplan i enlighet med revisorernas granskningsrapport. Kulturnämnden begär att få använda sitt ackumulerade överskott för att finansiera en påbörjad inventering av konstverk som ägs av Skövde kommun. KN 10 Delges KN 33

34 Kommunstyrelsen (37) KS 66 Alternativ hantering av Pensionspolicyn I syfte att undvika uppsägningar, ska Pensionsavtalets möjligheter till individuella pensionslösningar ses över. Tillfälliga avsteg och närmare preciseringar av principiell art i Skövde kommuns Pensionspolicy, delegeras att beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Delegationen gäller fram till och med den 31 december Pensionspolicyn anger hur pensionsavtalet KAP-KL - ska tillämpas i Skövde kommun. Särskild avtalspension kan användas då det uppstår behov av att minska personalstyrkan. Särskild avtalspension kan beviljas som hel eller partiell pension. Förutsättningar för att kunna beviljas särskild avtalspension begränsas av medarbetarens ålder och anställningstid. Oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda är en annan möjlighet som finns reglerad i Pensionspolicyn. Det innebär att en medarbetare kan gå ner i tjänst utan att tjänstepensionen påverkas negativt. Arbetsgivaren betalar in pensionsavgift till tjänstepensionen utifrån den tidigare tjänstgöringsgraden. Förutsättningar för att beviljas detta är medarbetarens ålder och anställningstid. Därutöver ska erbjudandet tillgodose arbetsgivarens kompetensbehov under en period. Erbjudandet ska vara ett alternativ till att medarbetaren avgår med hel pension. Med flexiblare bedömningar för dels pensionserbjudanden och dels oförändrad pensionsgrundande lön för äldre anställda, kan pensionsavtalets möjligheter användas mer aktivt som alternativ till uppsägningar. 34

35 Kommunstyrelsen (37) KS 67 Projekt Trästad 2012 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Skövde kommun deltar i projektet Trästad Kommunstyrelsen beslutar att byggnadsnämnden får representera Skövde kommun i projektet. Projektet Trästad 2012 skapar ett forum för lokalt baserade insatser i hela landet som fortsätter det utvecklingsarbete som inletts under perioden Inom projektets ram kommer insatser av pilotkaraktär konceptutveckling - att genomföras tillsammans med lokala och regionala aktörer klusterutveckling - och resultaten av dessa kommer att spridas över landet i seminarieform kunskapsstafett - och därmed göras tillgängliga för alla typer av aktörer. Marknadens aktörer kommer att själva stå för de kostnader som uppkommer i genomförandet av de fysiska byggprojekten medan projektet står för kostnader som rör dokumentation, kunskapsoch erfarenhetsförmedling samt initiering av utvecklingsinsatser som avser ny teknik, nya metoder, system och processer knutna till ett industriellt och klimatanpassat byggande. Projektet skall också sträva efter att attrahera samarbetspartners från andra delar av Europa och världen i syfte att både utveckla svensk kompetens och teknik och på sikt skapa en europeisk och global marknad för modern industriell träbyggnadsteknik. Projektet baseras på ett offentligt partnerskap Nationella träbyggnadsstrategin har under åren genomfört första delen i den strategi som presenterades i utredningsrapporten Mer trä i byggandet nationell strategi (Ds 2004:1). BN 41 Projektbeskrivning Trästad 2012 Medfinsnsieringsintyg 35

36 Kommunstyrelsen (37) KS 68 Anmälan av beslut fattade på delegation Beslut Delegationsbeslut och arbetsutskottens protokoll läggs till handlingarna Kommunstyrelsens ordförande beslut fattade under februari KSAU:s protokoll , , , , och

37 Kommunstyrelsen (37) KS 69 Information Bo Räftegård, Carina Lundberg och Birgitta Larsson redovisade om attraktiv arbetsgivarskap lönejämförelse, uppföljning och sjukvårdsförsäkring m m. 37

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28)

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-03-23 1(28) FÖREDRAGNINGSLISTA den 23 mars 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 3 2. Allmänhetens

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1(7) Innehållsförteckning Detaljplan för kv. Fältspaten m m. Plangranskning... 3 Detaljplan för Bågen 1, Billingskolan. Plangranskning... 4 Trafikåret 2013, skrivelse

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Remissvar Yttrande över konsekvensanalys av en sammanslagning av skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen... 4... 4... 4... 4... 4 Verksamhetsinformation... 5 Anmälan av delegationsbeslut... 6 Anmälningsärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 1(13) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att flytta övergångsställe vid busshållsplatserna mellan Ekängsvägen och Havstenavägen... 3 Motion om att familjer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Kommunstyrelsens serviceutskott 2012-02-13 1(6) Innehållsförteckning Reflektioner med anledning av informationen från Upphandlingsenheten... 3 Ärendehantering och åtkomst till digitala handlingar... 4

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Innehållsförteckning Riktlinjer för utdelning av material i Stadshuset... 3 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Förankring

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17)

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-09-28 1(17) FÖREDRAGNINGSLISTA den 28 september 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Presentation

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13)

Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-08-29 1(13) FÖREDRAGNINGSLISTA den 29 augusti 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Anmälan av nya medborgarförslag, motioner,

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-02 1 (11) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 14.00 15.45 Beslutande Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer