Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats Kommunhuset klockan , Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare Cg Nilsson, t f kommunchef Jan Dahlstedt, fastighetsingenjör, 257 Jerker Widerström, controller, 257 Tommy Andersson, ekonomichef, 249, 254, 257, 258 Suzana Erlandsson, verksamhetschef, 259 Jonas Jönsson, socialchef 258, 259 Madeleine Roos, socialnämndens ordförande, 258 Justering Justerare Gunnar Edvardsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Gunnar Edvardsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KSAU 248 KLK Eventuellt övriga ärenden Arbetsutskottet beslutar som extra ärende tillföra Preliminära riktlinjer för tjänstepension. _ Utdragsbestyrkande Sida 2

3 KSAU 249 KLK Månadsuppföljning Ekonomienheten presenterar månadsuppföljning och pensionsförvaltning per den 30 november Månadsuppföljning per den 30 november föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna månadsuppföljningen och pensionsförvaltningen per den 30 november Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 3

4 KSAU 250 KLK Förslag angående framtagande av Naturvårdsgrupp Kommunstyrelsen har bl a beslutat: utse en Naturvårdsgrupp för Örkelljunga kommun som skall erbjudas bestå av representanter från följande organisationer/sammanslutningar etc: Anders Sturesson, tjänsteman, sammankallande/samordnare, 1 förtroendeman från majoriteten i kommunstyrelsen 1 förtroendeman från oppositionen i kommunstyrelsen Landsbygdsutvecklaren, Örkelljunga kommun 1 representant från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 1 representant från Örkelljungabygdens Natur 1 representant från Hushållningssällskapet 1 representant från Skogsstyrelsen 1 representant från Regionmuséet Naturvårdsgruppen träder i kraft Naturvårdgruppen bör hålla 4 sammanträden per år Naturvårdsgruppen skall ha ett aktivt arbetssätt med naturvårdsfrågor som är av stor vikt för framtiden. Arbetet skall därför vara både bejakande och innehålla preventiva åtgärder för befrämja naturvårds- och landsbygdsfrågor i Örkelljunga kommun. KS föreslår kommunstyrelsen besluta som kommunstyrelsens representant från majoriteten utse Carina Zachau. Ytterligare förslag presenteras den 8 januari. Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 4

5 KSAU 251 KLK Ansökan om medel till Solgårdens verksamhet Socialnämnden har beslutat hos kommunstyrelsen ansöka om kronor till en engångsförstärkning för Solgårdens verksamhet. Förvaltningen skall återkomma till kommunstyrelsen med detaljer om vad som behöver köpas in till verksamheten Solgården. Stefan Wendelin, verksamhetschef Äldreomsorgen föreslår följande utrustning köps in för starta upp verksamhet på Solgården: Möbler t ex: soffa, bord, stolar, hyllor, skrivbord. Köksutrustning t ex porslin, micro, kaffekokare, El-visp. TV, DVD, Wii-spel, musikanläggning, skrivare. Inredningsdetaljer t ex dukar, gardiner, anslagstavlor. Olika sällskapsspel. Ansökan om medel till Solgårdens verksamhet, sn Tjänsteskrivelse - Stefan Wendelin föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja till Solgårdens verksamhet, samt anslaget kronor täcks ur kommunens resultat för Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 5

6 KSAU 252 KLK Försäljningsuppdrag avseende vissa av region Skånes Verksamhetsfastigheter Cronholm Kommersiella bereder kommunen tillfälle komma in med intresseanmälan, om det finns intresse, förvärva fastigheten Tre Kronor 2, Örkelljunga innehållande bl a verksamheten Vårdcentralen. Försäljningsuppdrag avseende vissa av region Skånes verksamhetsfastigheter beslutar meddela Cronholm Kommersiella Örkelljunga kommun för närvarande inte har behov av fastigheten. Cronholm Kommersiella Utdragsbestyrkande Sida 6

7 KSAU 253 KLK Ge uppdrag till en konsult som kan titta på en vision för koppla Örkelljunga till spårsystemet. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommunledningen med hjälp av konsult genomföra en utredning om spårbunden trafik till och från Örkelljunga, samt kostnaden täcks genom ianspråktagande av anslag inom ramen från kommunstyrelsens medel till förfogande i 2011 års budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde har trafikkonsulter Göran Swärd och Göran Sewring lämnat en utförlig redogörelse om förutsättningarna för en forts utredning om spårbunden trafik till och från Örkelljunga. Av informationen har framgått nästa steg är förankra förslaget med berörda kommuner regioner och näringslivet. Därefter föreslås man startar en förstudie tillsammans med trafikverket. Vidare föreslås man agerar i samband med kommande infrastrukturplan. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt arbetsutskottet hantera ärendet vidare genom bl a fortsa kontakter med näringslivet, berörda kommuner och Region Skåne uppdra åt arbetsutskottet återkomma i anslagsfrågan, samt rapporten från Göran Svärd och Göran Sewring till handlingarna. KS Utdragsbestyrkande Sida 7

8 föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt Göran Swärd och Göran Sewring fortsätta arbetet med spårbunden trafik till och från Örkelljunga, samt kostnaden kronor täcks ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 8

9 KSAU 254 KLK Attesträtt 2013 för kommunstyrelsens verksamhet Ekonomichefen presenterar en lista med förslag till esträtt för kommunstyrelsens verksamhet. Attesträtt 2013 för kommunstyrelsens verksamhet föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ekonomienhetens förslag till esträtt 2013 för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 9

10 KSAU 255 KLK Förstärk Näringslivsfunktionen under 2013 Alliansen i Örkelljunga framför i skrivelse följande: "Under många år har vi politiker i Örkelljunga haft förväntningar på vi ska få företagsetableringar till Skåneporten, industriområdet i Örkelljunga eller Skånes Fagerhult. Det har visat sig det inte kommer några etableringar med automatik. Det är troligen inte heller tillräckligt vi placerar skyltar utmed E4:an vilket vi ändå kommer göra Arbetsförmedlingens prognos för 2013 är arbetslösheten kommer öka och för oss i alliansen är det av största vikt de som befinner sig i utanförskap och arbetslöshet så snabbt som möjligt får möjlighet få ett arbete. Vi anser Örkelljunga måste vidtaga åtgärder för få fart på nyföretagandet och företagsetableringar i Örkelljunga. Näringslivsutvecklaren arbetar idag i huvudsak med kontakter och besök på befintliga företag, medlemskap i Helsingborgs Business Region, Connect i Skåne samt den nya grupp som har bildats kring utveckling av handel. Vi har inte resurser aktivt uppsöka potentiella nya företag till kommunen eller i nätverk knyta värdefulla kontakter med företagare. Alliansen i Örkelljunga vill vi under 2013 ska utöka näringslivsfunktionen med en person. Uppdraget ska vara öka antalet Nyföretagare och företagsetableringar i Örkelljunga kommun och utveckla företag som har en koppling till turism och upplevelser. Vår förhoppning är Örkelljunga kommun tillsammans med andra aktörer kan finansiera en tjänst under första halvåret 2013 med eventuellt en förlängning året ut." Alliansen i Örkelljunga yrkar Att kommunstyrelsen avsätter kr under 2013 för utöka näringslivsfunktionen enligt ovanstående förslag och i enlighet med uppdraget. Utdragsbestyrkande Sida 10

11 Förstärk Näringslivsfunktionen under Förslag i arbetsutskottet Christer Olsson instämmer i förslaget. föreslår kommunstyrelsen besluta anslå kr under 2013 för utöka näringslivsfunktionen enligt ovanstående förslag och i enlighet med uppdraget, samt kostnaden täcks ur kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 11

12 KSAU 256 Klk Anhållan om överföra medel från projekt 3888 industrietablering Skåneporten till projekt 3719 industrietablering Skånes Fagerhult Samhällsbyggnadsenheten ansöker om för projekt 3719, industrietablering Skånes Fagerhult, få ianspråktaga ej nyttjade investeringsmedel på tkr från projekt 3888, industrietablering Skåneporten. Kommunstyrelsen beslutade 2011 om en kalkylerad totalinvestering på tkr för projekt Efter utvärdering av inkomna anbud konstateras investeringen prognostiseras till tkr. Förvaltningens förslag till beslut är godkänna ianspråktagandet av ej nyttjade investeringsmedel 2012 avseende projekt samt godkänna reviderad totalbudget för projekt Anhållan om överföra medel från projekt 3888 industrietablering Skåneporten till projekt 3719 industrietablering Skånes Fagerhult föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna ianspråktagandet av ej nyttjade investeringsmedel 2012 avseende projekt 3888 om kronor, samt godkänna reviderad totalbudget för projekt 3719 om kronor. Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande Sida 12

13 KSAU 257 KLK Information om fastighetsfrågor december 2012 Fastighetsingenjör Jan Dahlstedt, controller Jerker Widerström och ekonomichef Tommy Andersson informerar om bl a investeringsredovisning. beslutar uppdra åt fastighetsingenjör Jan Dahlstedt och controller Jerker Widerström presentera några av de underhållsåtgärder som man planerar genomföra första halvåret 2012 samt helhetssumman. Dessutom hur man planerar hantera planerat underhåll och akut underhåll. Redovisningen skall senast lämnas vid arbetsutskottets sammanträde den 23 januari 2013, samt lägga investeringsredovisningen till handlingarna. Jan Dahlstedt Jerker Widerström Ksau 23 januari Utdragsbestyrkande Sida 13

14 KSAU 258 KLK Uppföljning av socialnämndens budget Ekonomienheten har presenterat månadsuppföljning och redovisning av pensionsförvaltning per oktober månad Beslut - ksau 229, Kommunstyrelsen har beslutat kalla representanter för socialnämnden till arbetsutskottets sammanträde den 19 december för information om beräknat underskott för IFO-förvaltningen. Av informationen skall framgå en utförlig redovisning av verksamheten vid IFO gällande avtal för vuxen- och missbruksvård, institutionsvård, hemmaplanslösningar, hur många som omfas av placeringar avseende barn och ungdomar, hur man tänker kring frågor om försörjningsstödet och den utveckling som varit under 2012 samt en omvärldsanalys som presenteras om vad kommunstyrelsen kan förvänta sig utifrån gällande fakta under 2013, samt i övrigt godkänna månadsuppföljningen per oktober månad Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas utförlig information från socialchef Jonas Jönsson och socialnämndens ordförande Madeleine Roos. Av informationen framgår bl a man i stor utsträckning arbetar med Jobbcoacher. Dessa har fått 45 personer i arbete och 35 personer i praktik. Vidare informeras om Institutionsvård för vuxna, Institutionsvård för barn , Familjehemsvård beslutar lägga informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande Sida 14

15 KSAU 259 KLK Information om LOV inom hemsjukvården Kommunfullmäktige har beslutat anta Utredning Lag om valfrihetssystem (LOV), Örkelljunga - Hemtjänst, 2009 tillämpa LOV i Örkelljunga kommun uppdra åt socialförvaltningen tillsammans med socialnämndens arbetsutskott utgöra en styrgrupp för genomförande av LOV i Örkelljunga kommun uppdra åt styrgruppen arbeta vidare med och fa beslut kring de ställningstaganden som behövs för tillämpa LOV låta styrgruppen avgöra när organisationen är mogen för aktualisering av LOV, samt ansöka om ytterligare utvecklingsmedel för projekt, IT-stöd och utbildning. Beslut - sn 131, Tjänsteskrivelse - Suzane Erlandsson Beslut - kf Socialnämnden har bl a beslutat anta förfrågningsunderlag och tillika ansökningsformulär för godkännande av leverantör enligt valfrihetsmodellen LOV (lagen om valfrihet) inom hälso- och sjukvård. Nämnden har dessutom beslutat sända vidare ärendet och beslut till kommunfullmäktige för information. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas information från verksamhetschef Suzane Erlandsson beslutar lägga informationen till handlingarna Expedieras till Kommunfullmäktige för information Utdragsbestyrkande Sida 15

16 KSAU 260 KLK Preliminära riktlinjer för tjänstepension SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta har tagit upp förhandlingar om ett nytt pensionsavtal. Avsikten är träffa överenskommelse om ett pensionsavtal som i sin helhet är avgiftsbestämt med samtliga motparter. SKL och Pacta har sagt upp nu gällande pensionsavtal KAP-KL utifrån uppdraget träffa ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. KAP-KL upphör därför gälla den 31 december I samband med uppsägningen har, i enlighet med parternas överenskomna förhandlingsordning, förslag på nytt pensionsavtal överlämnats. Når parterna en principöverenskommelse om helt avgiftsbestämt pensionsavtal kommer KAP-KL prolongeras. Förhandlingar om sådan principöverenskommelse pågår. Om en principöverenskommelse inte kan träffas saknas skäl för prolongation av KAP-KL, varför KAP-KL då kommer upphöra gälla den 31 december För denna situation har SKL och Pacta tagit fram Preliminära riktlinjer om tjänstepension. Dessa ensidiga riktlinjer ska tillämpas för de arbetstagare som anställs eller får sin anställning omreglerad efter den 31 december För de arbetstagare som är anställda eller anställs senast 31 december 2012 fortsätter KAP-KL gälla i de individuella anställningsavtalen till dess ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal träffas som ersätter KAP-KL eller arbetstagaren tillträder en ny anställning. Riktlinjerna anger tjänstepensionen i sin helhet ska vara avgiftsbestämd, med avgiftsnivåer som är i paritet med övriga arbetsmarknaden. Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension samt Preliminära riktlinjer framgår av SKL:s cirkulär 12:69. Utdragsbestyrkande Sida 16

17 Den 17 december 2012 träffade SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta en principöverenskommelse med Svenska Kommunalarbetarförbundet om ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. I anslutning till principöverenskommelsen har överenskommelse om prolongation av KAP-KL träffats för Kommunals avtalsområde. KAP-KL fortsätter således gälla på Kommunals avtalsområde för redan anställda samt för dem som nyanställs under tid då prolongation föreligger. Personalchefen påpekar i skrivande stund föreligger det ingen principöverenskommelse med OFR och AkademikerAlliansen och därmed upphör KAP-KL gälla för dessa den 31 december Personalchefens förslag till beslut Under förutsättning KAP-KL inte prolongeras med OFR och AkademikerAlliansen, rekommenderar SKL kommunen anta dessa Riktlinjer för tjänstepension inklusive bilaga 1 träda i kraft den 1 januari Preliminära riktlinjer för tjänstepension Komplettering beslutar under förutsättning KAP-KL inte prolongeras med OFR och AkademikerAlliansen anta dessa Riktlinjer för tjänstepension inklusive bilaga 1 i personalchefens skrivelse träda i kraft den 1 januari Personalchef Staffan Roos Utdragsbestyrkande Sida 17

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2014-11-12 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-15 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-10-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-10-22 - i Kommunhuset klockan 11.00-14.00 (lunch 12.00-13.00). Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Marianne Sternegård (C) - tjänstgörande ersättare Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-25 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Boendet för ensamkommande barn tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30

Läs mer