Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike"

Transkript

1 Jämförande Analys av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 1

2 Sammanfattning Små och medelstora industriföretag (SME) är hjärtat i den europeiska ekonomin. I EU finns 23 miljoner småföretag som ger omkring 75 miljoner jobb och utgör 99 % av alla företag. Men de har sällan möjlighet att systematiskt genomföra energibesparingsåtgärder. ENGINE syftar till att hjälpa de europeiska SME att bli mer energieffektivare. Inom ENGINE har 56 energikartläggningar genomförts i små och medelstora företag med inriktning på metall- och fordonsindustrin, produktion och förädling, trä- och livsmedelsindustrin. ENGINE genomfördes av projektkonsortiet inom regionala nätverk och befintliga strukturer och verksamheter i följande områden: Gloucestershire i England Västra Götaland i Sverige Niedersachsen i Tyskland Lombardiet i Italien Wien i ÖsterrikeDenna rapport innehåller en analys och sammanfattning av resultatet från alla energikartläggningarna. Den totala energimängden som användes av samtliga industrier inom ENGINE projektet var 1373 GWh/år med identifierade lönsamma besparingspotential på ca 49 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på 4 %. Genom att ta bort de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretagen (med stor energianvändning och låg andel identifierat energibesparingspotential) från analysen blir det ett annat resultat som motsvara verkligheten mera. Således är en jämförelse exklusive sågverken mer lämpligt för denna sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Den totala besparingspotentialen är 12 %. Den genomsnittliga lönsam besparingspotential bland de deltagande industrierna är 19 %. Besparingspotentialen mellan branscherna skiljer sig från 1 % och 42 %. 2

3 Figur 1: Fördelningen av de föreslagna åtgärderna för alla berörda industrierna i ENGINE-projektet. Följande tabell visar både den genomsnittliga energibesparingspotentialen i de olika områdena i SME, samt i vilket område besparingarna har identifierats. Underleverantörer Bilindustrin Bransch Metall Trä Livsmedel Övrigt Besparingspotential 16 % 8 % 1 % 21 % 18 % - Belysning 10 % 4 % 0 % 4 % 14 % - Ventilation och Värme 58 % 59 % 1 % 2 % 50 % - Byggnadstekniskt 1 % 11 % 0 % 2 % 15 % - Tryckluft 4 % 7 % 11 % 0 % 4 % - Industri Processer 27 % 18 % 6 % 56 % 6 % - Icke tekniska lösningar 1 % 0 % 39 % 0 % 7 % - Övrigt 0 % 1 % 43 % 36 % 5 % De olika branscherna och hur de jämför med varandra. Åtgärder inom byggnadssystem, såsom belysning och HVAC, utgör en stor andel av de potentiella energibesparingsåtgärderna, förutom inom träbearbetning- och livsmedelsindustrin. Detta beror mest troligt på att träbearbetning och livsmedelsindustrin har betydligt högre specifik energianvändning, samt en begränsad uppvärmningsefterfrågan. I fordonsindustrin, metallbearbetning och "övriga industrier" har åtgärder inom VVS, belysning, klimatskalet och tryckluft en betydande besparingspotential. Dessa områden kan alla betraktas som ganska lika i alla branscher, som visar en liknande potential i de flesta SME i Europa. Betydande energibesparingspotential inom industriella processer har också identifierats. Det är troligt att mer lönsamma energibesparingar kan identifieras om energianvändningen och processer analyseras mer i detalj. Den besparingspotentialen är också högre på lång sikt, när investeringar i ny processutrustning, system och bättre metoder kan genomföras. En aspekt av energibesparingar som inte fanns med i de potentiella energibesparingsiffrorna är effekterna av den ökade medvetenheten om energianvändning inom företagen och ökad medvetenhet genom beteendeförändring. Även om rätt teknisk utrustning är viktig för energibesparing, är även rätt mentalitet och rutiner hos användare mycket viktigt. Genom utbildning av nyckelpersonal har de fått en bättre förståelse för sin energianvändning och deras tekniska utrustning. Förhoppningsvis kommer denna person att sprida kunskapen inom hela företaget och motivera energisparande beteende. 3

4 Contents Bakgrund... 5 Mål... 5 Målgrupper... 6 Process... 6 Finansiella resurser och partner... 7 Resultat... 7 Nyckeltal... 8 Metallbearbetningsindustri Underleverantörer till fordonsindustrin Livsmedelsindustrin Träindustrin Övriga branscher Sammanfattning och slutsatser

5 Bakgrund Små och medelstora företag (SME) är hjärtat i den europeiska ekonomin. I EU finns 23 miljoner småföretag som ger omkring 75 miljoner jobb och utgör 99 % av alla företag. Men de har sällan möjlighet att systematiskt utföra energibesparingsåtgärder. ENGINE syftar till att hjälpa den europeiska ekonomin att bli mer energieffektiv. ENGINE står för energieffektivitet i små och medelstora företag och är ett europeiskt projekt som finansieras av Intelligent Energy Europe Små och medelstora företag har sällan resurser för att systematiskt undersöka och optimera energianvändningen.. ENGINE genomfördes av åtta projektpartners i Österrike (AT), Tyskland (DE), Italien (IT), Sverige (SE) och Storbritannien (UK). Mål Frågan om energieffektivitet i små och medelstora företag har tagits upp flera gånger och kontinuerligt. Det finns dock en brist på en strukturerad översikt av lyckade metoder och begrepp, identifiering av verkligt bästa praxis och system samt skillnader och likheter mellan olika näringsgrenar. Det viktigaste målet för ENGINE är att hjälpa små och medelstora företag att bli mer energieffektiva antingen i produktion, administration eller logistik. Ett ytterligare syfte är att bygga upp regional kapacitet för att garantera att små och medelstora företag får maximalt stöd i att uppnå detta mål. Målen är att: Motivera små och medelstora företag att genomföra energieffektivitetsåtgärder Främja innovativa energitjänster och finansieringkoncept Utbilda energirevisorer och bygga upp expertpooler Påskynda marknadsintroduktion av energitjänster i små och medelstora företag Kommunicera energieffektivitet till relevanta beslutsfattare och andra intressenter Sprida och överföra framgångsrika koncept och åtgärder I ENGINE genomförs 56 energikartläggningar i små och medelstora företag med inriktning på metalloch underleverantörere till fordonsindustrin sam trä-och livsmedelsindustrin och diverse övriga företag. Det viktigaste målet för ENGINE är att upprätta ett expertnätverk i alla deltagande regioner. Nätverk verksamhet omfattar: Utbyta och överföra kunskap och know-how Uppdater information, kvalifikationer och kunskaper Aktivera tillgång till innovativa strategier och verktyg Gemensam marknadsföring och reklam. 5

6 Målgrupper ENGINE riktar sig till två huvudsakliga målgrupper: små och medelstora företag som har en relevant nivå och energiförbrukningen, och experterna, som måste vara motiverad, utbildad och ansluten till arbete som energirådgivare. ENGINE adresser små och medelstora företag och experter inom följande branscher: Metall (motorkonstruktion, metallbearbetning) Automotive (komponenttillverkare för biltillverkning) Trä (sågverk, möblerbyggare) Livsmedel (mejerier, bryggerier, bearbetning av livsmedel) Process I ENGINE genomfördes 56 kontroller inom ramen för projektet i olika branscher i alla regioner. I allmänhet kan strukturen för en sådan revision beskrivas som följande: 1. Status quo: Besiktning på plats, datainsamling, identifiea fokus område, intervjuer 2. Utarbetande: beskriva företag, analysera data, benchmarking 3. Fastställande: bestämning av energibesparingspotential 4. Förslag: att utarbeta en plan för genomförandet och föreslå nödvändiga åtgärder Utbildning Kvalificerade experter och lämpliga instrument är en förutsättning för framgång att hjälpa små och medelstora företag att övervinna hinder för att göra sin verksamhet och produktion energieffektiv. Utbildningstillfällena täcte följande områden: Allmänna krav & politik Identifiering och översyn av energianvändningen Rättsliga skyldigheter Resurser, roller och ansvarsområden Ökad medvetenhet och kommunikation Dokumentation av energihushållning Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning Energiövervakning Utvärdering av överensstämmelse och bristande överensstämmelse, korrigerande åtgärder Kontroll av register Intern revision och granskning 6

7 Finansiella resurser och partner Projektkordinator är Target GmbH från Hannover, Tyskland. Projektet har finansierats av IEE (Intelligent Energy Europe) samt co-finansiärer i varje deltagande land. ENGINE genomfördes av projektkonsortiet inom regionala nätverk och befintliga strukturer och verksamheten har nått ut till följande regioner: Gloucestershire i England Västra Götaland i Sverige Niedersachsen i Tyskland Lombardiet i Italien Wien i Österrike Partners: AGIMUS GmbH, Braunschweig, Tyskland Ambiente Italia, Milano, Italien österrikiska Energimyndigheten, Wien, Österrike KanEnergi AB, Skara, Sverige Swerea IVF AB, Mölndal Energon Energie-und Umweltmanagement, Wien, Österrike Severn Wye Energy Agency, Gloucester, England Resultat Den totala energimängden som användes av samtliga industrier inom ENGINE projektet var 1373 GWh/år med identifierade lönsamma besparingspotential på ca 49 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på 4 %. Genom att ta bort de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretagen (med stor energianvändning och låg andel identifierat energibesparingspotential) från analysen blir det ett annat resultat som motsvara verkligheten mera. Således är en jämförelse exklusive sågverken mer lämpligt för denna sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Exklusive de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretag blir det ett helt annat resultat. Detta beror på deras relativt stora energianvändning jämfört med andra branscher, och begränsade besparingspotential. Den begränsade energibesparingspotentialen indentifat bland träindustrierna beror förmodligen inte på en allmänt låg besparingspotential, utan snarare beror på att de deltagande industrierna hade varit inblandade i tidigare energisparprogram på grund av höga energipriser. 7

8 Således är en jämförelse exklusive träindustrierna mer lämpligt för denaa sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Den totala besparingspotential är 12 %. Den genomsnittliga lönsam besparingspotentialen bland de deltagande industrierna är 19 %. Besparingspotentialen skiljer sig från 1 % till 42 %. De lönsamma energibesparingspotential i de olika brancherna är följande: Branch Besparingspotential Metall (motorkonstruktion, metallbearbetning) 19 % Automotive (komponenttillverkare för biltillverkning) 25 % Mat (mejerier, bryggerier, livsmedel) 18 % Trä (sågverk, möbler, carpentries) 4 % Övriga branscher (montering, logistik) 24 % Nyckeltal Nyckeltalen för de olika varierade industrigrenar, och därför enskilda delar energi som förbrukas inom organisationerna visas nedan. Den genomsnittliga besparingspotentialen och tre olika nyckeltal för alla branscher, med undantag för träbearbetning industrier presenteras här: Genomsnittlig besparingspotentia 19 % Energi / omsättning 250 MWh/MEuro Energi / anställd förhållandet 75 MWh/anställd Energi / areaförhållandet 360 kwh/m² 8

9 Figur 2: Fördelningen av de föreslagna åtgärderna för alla berörda industrierna i ENGINE-projektet. HVAC står för värme, ventilation och luftkonditionering. 9

10 Metallbearbetningsindustri 17 företag analyserades inom metallbearbetningsbranschen och de använder 233 GWh per år och de föreslagna möjligheterna att spara energi är 18,3 GWh /år. Metall inkluderar processer såsom svetsning, svarvning, fräsning, bearbetning av ståldetaljer och plåt bockning. Det är tydligt att inom metallindustrin är området med de högsta energibesparingspotential VVSsystemen (HVAC), medan det nästan inte finns några rekommenderade besparingspotentialer inom industriella processer. Resultaten visar också att industrin i Tyskland hade högre energiförbrukning än de övriga länderna i denna branch, även om det bör erkännas att detta grundar sig på uppgifter från endast en tysk organisation och som inte bör reflektera typisk konsumtion. Nyckeltal för: Metallbearbetningsindustrier Antal kartläggningar: 17 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 1 % 42 % 19 % Figur 3: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom metallindustrin. 10

11 Figur 4: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom metallindustrin. X-axeln representerar det land där energikartläggningen utfördes. Figur 5: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom metallindustrin. 11

12 Figur 6: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom metallindustrin. 12

13 Underleverantörer till fordonsindustrin Energianvändningen är 42 GWh/år och besparingspotential är 6,6 GWh /år. Den högsta energibesparingspotential är VVS-system. Nyckeltal för: Und. Lev. Fordonsindustrin Antal kartläggningar: 6 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 0 % 42 % 25 % Figur 7: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom fordonsindustrin. 13

14 Figur 8: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom fordonsindustrin. Figur 9: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom fordonsindustrin. 14

15 Figur 10: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom fordonsindustrin. 15

16 Livsmedelsindustrin Energianvändningen är 21,6 GWh/år och besparingspotentialen är 4,5 GWh/år. Vingårdar och mjölkproducenter är några exempel på vilken typ av industriersom ingår i denna grupp. Den största besparingspotentialen ligger inom industriella processektorn. Key figures for: Livsmedelsindustrin Antal kartläggningar: 8 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 3 % 25 % 18 % Figur 11: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom livsmedelindustrin. 16

17 Figur 12: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom livsmedelindustrin. Figur 13: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom livsmedelindustrin. 17

18 Träindustrin Energianvändningen är 1050 GWh/år och den föreslagna potential att spara energi är 15 GWh/år De industrier från träindustrin är samtliga belägna i Österrike. Dessa branscher i Österrike hade upplevt höga energikostnader i det förflutna och på grund av detta har de varit aktiva med att spara energi. Därför fanns det inte så många möjliga energibesparande lösningar jämfört med andra branscher. Detta innebär att nyckeltalen inte nödvändigtvis speglar hela träindustrin. De områden med störst potential att spara inom trä-arbetsområdet är de icke-tekniska åtgärder och andra åtgärder. Nyckeltal för: Träindustrin Antal kartläggningar: 14 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Besparingspotential 0 % 29 % 4 % Nyckeltal Figur 14: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom träindustrin. 18

19 Figur 15: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom träindustrin. Figur 16: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom träindustrin. 19

20 Figur 17: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom träindustrin. 20

21 Övriga branscher "övriga branscher" innefattar företag som inte tillhör något av de tidigare industrisektorerna. Plast gjutning, sten krossning och montering är några exempel på industrier som utgör denna grupp. Energianvändningen är 25,5 GWh/år och den föreslagna potential att spara energi är 4,7 GWh/år. I likhet med metall-och underleverantörer till fordonsindustrin har "övriga företag" den största besparingspotentialen inom VVS-systemen. Detta visar att de industrier inom denna grupp liknar de ovannämnda industrierna i deras eventuella energibesparande åtgärder. Key figures for: Övriga industrier Antal kartläggningar: 7 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 5 % 37 % 24 % Figur 18: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom övriga industrier. 21

22 Figur 19: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom övriga industrier. Figur 20: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom övriga industrier. 22

23 Figur 21: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom övriga industrier. 23

24 Sammanfattning och slutsatser Följande tabell visar både den genomsnittliga energibesparingspotentialen och i vilket område de besparingarna har identifierats. Bransch Bilindustrin Metall Trä Livsmedel Övrigt Besparingspotential 16 % 8 % 1 % 21 % 18 % - Belysning 10 % 4 % 0 % 4 % 14 % - Ventilation och Värme 58 % 59 % 1 % 2 % 50 % - Byggnadstekniskt 1 % 11 % 0 % 2 % 15 % - Tryckluft 4 % 7 % 11 % 0 % 4 % - Industri Processer 27 % 18 % 6 % 56 % 6 % - Icke tekniska lösningar 1 % 0 % 39 % 0 % 7 % - Övrigt 0 % 1 % 43 % 36 % 5 % Olika sektorer och hur de jämför med varandra: - Åtgärder inom byggnads system, såsom belysning och HVAC, utgör en stor andel av besparingspotentialen, förutom i trä- och livsmedelindustrin. Detta beror mest troligt på att träoch livsmedelindustrin har betydligt högre specifik energianvändning samt en begränsad uppvärmningsefterfrågan. Därmed är potentialen för energibesparing inom detta område lägre. I båda dessa sektorer är energikartläggningarna inriktade på processer och andra områden. - I fordonsindustrin, metallbearbetning och "övriga industrier" är åtgärder inom VVS, belysning, klimatskalet och tryckluft de områden med betydande besparingspotential. De möjligheter att spara energi inom dessa energianvändningsområden kan anses vara ganska lika i alla industrier, detta indikerar att det finns god potential i de flesta branscher i Europa. - Betydande energibesparingspotential inom industriella processer har också identifierats. Förmodligen mycket mer lönsamma energibesparingar kan identifieras om energianvändningen och processer analyseras mer i detalj, till exempel med långsiktiga mätningar. Besparingspotential är också högre på lång sikt när investeringar i nya processutrustning, system och bättre metoder kan genomföras. En aspekt av energibesparing, som inte fanns med i besparingskalkylerna, är ändrad mentalitet och allmän medvetenhet om energianvändningen inom företagen. Även om rätt teknisk utrustning är viktig för energibesparing, är rätt mentalitet och rutiner bland energianvändarna också mycket viktigt. Genom utbildning av nyckelpersonal har de en bättre förståelse för sin energianvändning och deras tekniska utrustning. Förhoppningsvis kommer denna person att sprida relevant information genom hela företaget och motivera energibesparande beteende. 24

25 I resultatet finns det ingen direkt jämförelse mellan länderna. Anledningen till att detta inte berörts är eftersom det är svårt att jämföra resultaten när det finns olika partners med potentiellt olika rutiner och metoder för energikartläggningar. 25

26 October 2007 March 2010 Supported by Legal Disclaimer The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autoren. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Il contenuto di questa pubblicazione è responsabilità degli autori e non rappresenta necessariamente l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile per l uso che potrà essere fatto dei contenuti. Ansvaret för denna publikation och dess innehåll ligger hos författarna. Innehållet behöver inte överensstämma med åsikter och ställningstaganden av Europeiska Unionen. Europeiska Kommissionen tar inte ansvar för informationen i denna publikation eller dess användande.

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel Designed by Liz Wheatley www.lizwheatley.co.uk Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem

Läs mer

D6.4 Marknadsplan. Sverige

D6.4 Marknadsplan. Sverige D6.4 Marknadsplan Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras av EU-programmet

Läs mer

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus

Samverkan och samordning. Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Samverkan och samordning Vägledning för samverkan kring och samordning av energieffektivisering i flerbostadshus Februari 2015 1 Inledning... 3 2 Renoveringsprocessen från förberedelse till utvärdering...

Läs mer

Potential för effektivare energianvändning i Malmö

Potential för effektivare energianvändning i Malmö Intelligent Energy Europe Potential för effektivare energianvändning i Malmö Underlagsrapport till Malmö stads energistrategi och EU-projektet SECURE Januari 2008 SECURE Production: City of Malmö May 2008.

Läs mer

Intressentanalys och nationella nätverk för nära noll energi-renovering

Intressentanalys och nationella nätverk för nära noll energi-renovering Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market (NeZeR) Contract N : IEE/13/763/ SI2.674877 01-03-2014 28-02-2017 Intressentanalys och nationella nätverk för

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier

Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier Uthålliga energisystem i praktiken - implementering av energieffektivitet inom industrier December, 2010 Louise Trygg Patrik Thollander Sandra Backlund Linda Olsson Energisystem Institutionen för ekonomisk

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Hinder och Drivkrafter

Hinder och Drivkrafter Hinder och Drivkrafter Projekt Branschvis Energieffektivisering Mars 2015 Louise Trygg, Högskolan Dalarna Hans Ersson, Högskolan Dalarna Mattias Gradén, Högskolan Dalarna Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Minska kostnaderna: öka bekvämligheten!

Minska kostnaderna: öka bekvämligheten! Minska kostnaderna: öka bekvämligheten! genom upphandling av energieffektiv belysning till offentliga byggnader Upphandling av energieffektiv belysning hos myndigheter 1 Det lönar sig att förändra sin

Läs mer

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader

D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader D3.2 Behov av kompetensutveckling vid produktion av la genergibyggnader och la genergirenovering av befintliga byggnader Stefan Dehlin, 2012 10 12 (reviderad 2012-11-14) The sole responsibility for the

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Framtidsbild p.4 1.1 Allmän bakgrund

Läs mer

LEGAL NOTICE. Reproduction authorised provided the source is acknowledge.

LEGAL NOTICE. Reproduction authorised provided the source is acknowledge. With the support of the European Commission, within the framework of the Intelligent Energy Europe Programme LEGAL NOTICE Författarna har hela ansvaret för innehållet i den här publikationen. Den motsvarar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Andelen förnybar energi i EU EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 366 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Andelen förnybar energi i EU Kommissionens rapport i enlighet

Läs mer

Fallstudier. www.socialhousingaction.com

Fallstudier. www.socialhousingaction.com Fallstudier SHARE is an Intelligent Energy Europe Project working in eight European areas to develop energy efficiency and low carbon technologies in social housing. For more information about the SHARE

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av:

EL-EFF REGION. Västra Götaland, Sverige. Mats Johansson Elin Sundqvist. WP 3: Regional handlingsplan. av: EL-EFF REGION WP 3: handlingsplan Västra Götaland, Sverige av: Mats Johansson Elin Sundqvist 1 Bakgrund Västra Götaland är Sveriges tredje största region, befolkningsmängden uppgår till 1,5 miljoner, vilket

Läs mer