Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande Analys. av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike"

Transkript

1 Jämförande Analys av energikartläggningar inom små och medelstora industriföretag i Italien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 1

2 Sammanfattning Små och medelstora industriföretag (SME) är hjärtat i den europeiska ekonomin. I EU finns 23 miljoner småföretag som ger omkring 75 miljoner jobb och utgör 99 % av alla företag. Men de har sällan möjlighet att systematiskt genomföra energibesparingsåtgärder. ENGINE syftar till att hjälpa de europeiska SME att bli mer energieffektivare. Inom ENGINE har 56 energikartläggningar genomförts i små och medelstora företag med inriktning på metall- och fordonsindustrin, produktion och förädling, trä- och livsmedelsindustrin. ENGINE genomfördes av projektkonsortiet inom regionala nätverk och befintliga strukturer och verksamheter i följande områden: Gloucestershire i England Västra Götaland i Sverige Niedersachsen i Tyskland Lombardiet i Italien Wien i ÖsterrikeDenna rapport innehåller en analys och sammanfattning av resultatet från alla energikartläggningarna. Den totala energimängden som användes av samtliga industrier inom ENGINE projektet var 1373 GWh/år med identifierade lönsamma besparingspotential på ca 49 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på 4 %. Genom att ta bort de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretagen (med stor energianvändning och låg andel identifierat energibesparingspotential) från analysen blir det ett annat resultat som motsvara verkligheten mera. Således är en jämförelse exklusive sågverken mer lämpligt för denna sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Den totala besparingspotentialen är 12 %. Den genomsnittliga lönsam besparingspotential bland de deltagande industrierna är 19 %. Besparingspotentialen mellan branscherna skiljer sig från 1 % och 42 %. 2

3 Figur 1: Fördelningen av de föreslagna åtgärderna för alla berörda industrierna i ENGINE-projektet. Följande tabell visar både den genomsnittliga energibesparingspotentialen i de olika områdena i SME, samt i vilket område besparingarna har identifierats. Underleverantörer Bilindustrin Bransch Metall Trä Livsmedel Övrigt Besparingspotential 16 % 8 % 1 % 21 % 18 % - Belysning 10 % 4 % 0 % 4 % 14 % - Ventilation och Värme 58 % 59 % 1 % 2 % 50 % - Byggnadstekniskt 1 % 11 % 0 % 2 % 15 % - Tryckluft 4 % 7 % 11 % 0 % 4 % - Industri Processer 27 % 18 % 6 % 56 % 6 % - Icke tekniska lösningar 1 % 0 % 39 % 0 % 7 % - Övrigt 0 % 1 % 43 % 36 % 5 % De olika branscherna och hur de jämför med varandra. Åtgärder inom byggnadssystem, såsom belysning och HVAC, utgör en stor andel av de potentiella energibesparingsåtgärderna, förutom inom träbearbetning- och livsmedelsindustrin. Detta beror mest troligt på att träbearbetning och livsmedelsindustrin har betydligt högre specifik energianvändning, samt en begränsad uppvärmningsefterfrågan. I fordonsindustrin, metallbearbetning och "övriga industrier" har åtgärder inom VVS, belysning, klimatskalet och tryckluft en betydande besparingspotential. Dessa områden kan alla betraktas som ganska lika i alla branscher, som visar en liknande potential i de flesta SME i Europa. Betydande energibesparingspotential inom industriella processer har också identifierats. Det är troligt att mer lönsamma energibesparingar kan identifieras om energianvändningen och processer analyseras mer i detalj. Den besparingspotentialen är också högre på lång sikt, när investeringar i ny processutrustning, system och bättre metoder kan genomföras. En aspekt av energibesparingar som inte fanns med i de potentiella energibesparingsiffrorna är effekterna av den ökade medvetenheten om energianvändning inom företagen och ökad medvetenhet genom beteendeförändring. Även om rätt teknisk utrustning är viktig för energibesparing, är även rätt mentalitet och rutiner hos användare mycket viktigt. Genom utbildning av nyckelpersonal har de fått en bättre förståelse för sin energianvändning och deras tekniska utrustning. Förhoppningsvis kommer denna person att sprida kunskapen inom hela företaget och motivera energisparande beteende. 3

4 Contents Bakgrund... 5 Mål... 5 Målgrupper... 6 Process... 6 Finansiella resurser och partner... 7 Resultat... 7 Nyckeltal... 8 Metallbearbetningsindustri Underleverantörer till fordonsindustrin Livsmedelsindustrin Träindustrin Övriga branscher Sammanfattning och slutsatser

5 Bakgrund Små och medelstora företag (SME) är hjärtat i den europeiska ekonomin. I EU finns 23 miljoner småföretag som ger omkring 75 miljoner jobb och utgör 99 % av alla företag. Men de har sällan möjlighet att systematiskt utföra energibesparingsåtgärder. ENGINE syftar till att hjälpa den europeiska ekonomin att bli mer energieffektiv. ENGINE står för energieffektivitet i små och medelstora företag och är ett europeiskt projekt som finansieras av Intelligent Energy Europe Små och medelstora företag har sällan resurser för att systematiskt undersöka och optimera energianvändningen.. ENGINE genomfördes av åtta projektpartners i Österrike (AT), Tyskland (DE), Italien (IT), Sverige (SE) och Storbritannien (UK). Mål Frågan om energieffektivitet i små och medelstora företag har tagits upp flera gånger och kontinuerligt. Det finns dock en brist på en strukturerad översikt av lyckade metoder och begrepp, identifiering av verkligt bästa praxis och system samt skillnader och likheter mellan olika näringsgrenar. Det viktigaste målet för ENGINE är att hjälpa små och medelstora företag att bli mer energieffektiva antingen i produktion, administration eller logistik. Ett ytterligare syfte är att bygga upp regional kapacitet för att garantera att små och medelstora företag får maximalt stöd i att uppnå detta mål. Målen är att: Motivera små och medelstora företag att genomföra energieffektivitetsåtgärder Främja innovativa energitjänster och finansieringkoncept Utbilda energirevisorer och bygga upp expertpooler Påskynda marknadsintroduktion av energitjänster i små och medelstora företag Kommunicera energieffektivitet till relevanta beslutsfattare och andra intressenter Sprida och överföra framgångsrika koncept och åtgärder I ENGINE genomförs 56 energikartläggningar i små och medelstora företag med inriktning på metalloch underleverantörere till fordonsindustrin sam trä-och livsmedelsindustrin och diverse övriga företag. Det viktigaste målet för ENGINE är att upprätta ett expertnätverk i alla deltagande regioner. Nätverk verksamhet omfattar: Utbyta och överföra kunskap och know-how Uppdater information, kvalifikationer och kunskaper Aktivera tillgång till innovativa strategier och verktyg Gemensam marknadsföring och reklam. 5

6 Målgrupper ENGINE riktar sig till två huvudsakliga målgrupper: små och medelstora företag som har en relevant nivå och energiförbrukningen, och experterna, som måste vara motiverad, utbildad och ansluten till arbete som energirådgivare. ENGINE adresser små och medelstora företag och experter inom följande branscher: Metall (motorkonstruktion, metallbearbetning) Automotive (komponenttillverkare för biltillverkning) Trä (sågverk, möblerbyggare) Livsmedel (mejerier, bryggerier, bearbetning av livsmedel) Process I ENGINE genomfördes 56 kontroller inom ramen för projektet i olika branscher i alla regioner. I allmänhet kan strukturen för en sådan revision beskrivas som följande: 1. Status quo: Besiktning på plats, datainsamling, identifiea fokus område, intervjuer 2. Utarbetande: beskriva företag, analysera data, benchmarking 3. Fastställande: bestämning av energibesparingspotential 4. Förslag: att utarbeta en plan för genomförandet och föreslå nödvändiga åtgärder Utbildning Kvalificerade experter och lämpliga instrument är en förutsättning för framgång att hjälpa små och medelstora företag att övervinna hinder för att göra sin verksamhet och produktion energieffektiv. Utbildningstillfällena täcte följande områden: Allmänna krav & politik Identifiering och översyn av energianvändningen Rättsliga skyldigheter Resurser, roller och ansvarsområden Ökad medvetenhet och kommunikation Dokumentation av energihushållning Kontroll av dokument och verksamhetsstyrning Energiövervakning Utvärdering av överensstämmelse och bristande överensstämmelse, korrigerande åtgärder Kontroll av register Intern revision och granskning 6

7 Finansiella resurser och partner Projektkordinator är Target GmbH från Hannover, Tyskland. Projektet har finansierats av IEE (Intelligent Energy Europe) samt co-finansiärer i varje deltagande land. ENGINE genomfördes av projektkonsortiet inom regionala nätverk och befintliga strukturer och verksamheten har nått ut till följande regioner: Gloucestershire i England Västra Götaland i Sverige Niedersachsen i Tyskland Lombardiet i Italien Wien i Österrike Partners: AGIMUS GmbH, Braunschweig, Tyskland Ambiente Italia, Milano, Italien österrikiska Energimyndigheten, Wien, Österrike KanEnergi AB, Skara, Sverige Swerea IVF AB, Mölndal Energon Energie-und Umweltmanagement, Wien, Österrike Severn Wye Energy Agency, Gloucester, England Resultat Den totala energimängden som användes av samtliga industrier inom ENGINE projektet var 1373 GWh/år med identifierade lönsamma besparingspotential på ca 49 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på 4 %. Genom att ta bort de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretagen (med stor energianvändning och låg andel identifierat energibesparingspotential) från analysen blir det ett annat resultat som motsvara verkligheten mera. Således är en jämförelse exklusive sågverken mer lämpligt för denna sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Exklusive de Österrikiska sågverken och träbearbetningsföretag blir det ett helt annat resultat. Detta beror på deras relativt stora energianvändning jämfört med andra branscher, och begränsade besparingspotential. Den begränsade energibesparingspotentialen indentifat bland träindustrierna beror förmodligen inte på en allmänt låg besparingspotential, utan snarare beror på att de deltagande industrierna hade varit inblandade i tidigare energisparprogram på grund av höga energipriser. 7

8 Således är en jämförelse exklusive träindustrierna mer lämpligt för denaa sammanfattande analys. I följande siffror ingår inte träindustrin: Den totala besparingspotential är 12 %. Den genomsnittliga lönsam besparingspotentialen bland de deltagande industrierna är 19 %. Besparingspotentialen skiljer sig från 1 % till 42 %. De lönsamma energibesparingspotential i de olika brancherna är följande: Branch Besparingspotential Metall (motorkonstruktion, metallbearbetning) 19 % Automotive (komponenttillverkare för biltillverkning) 25 % Mat (mejerier, bryggerier, livsmedel) 18 % Trä (sågverk, möbler, carpentries) 4 % Övriga branscher (montering, logistik) 24 % Nyckeltal Nyckeltalen för de olika varierade industrigrenar, och därför enskilda delar energi som förbrukas inom organisationerna visas nedan. Den genomsnittliga besparingspotentialen och tre olika nyckeltal för alla branscher, med undantag för träbearbetning industrier presenteras här: Genomsnittlig besparingspotentia 19 % Energi / omsättning 250 MWh/MEuro Energi / anställd förhållandet 75 MWh/anställd Energi / areaförhållandet 360 kwh/m² 8

9 Figur 2: Fördelningen av de föreslagna åtgärderna för alla berörda industrierna i ENGINE-projektet. HVAC står för värme, ventilation och luftkonditionering. 9

10 Metallbearbetningsindustri 17 företag analyserades inom metallbearbetningsbranschen och de använder 233 GWh per år och de föreslagna möjligheterna att spara energi är 18,3 GWh /år. Metall inkluderar processer såsom svetsning, svarvning, fräsning, bearbetning av ståldetaljer och plåt bockning. Det är tydligt att inom metallindustrin är området med de högsta energibesparingspotential VVSsystemen (HVAC), medan det nästan inte finns några rekommenderade besparingspotentialer inom industriella processer. Resultaten visar också att industrin i Tyskland hade högre energiförbrukning än de övriga länderna i denna branch, även om det bör erkännas att detta grundar sig på uppgifter från endast en tysk organisation och som inte bör reflektera typisk konsumtion. Nyckeltal för: Metallbearbetningsindustrier Antal kartläggningar: 17 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 1 % 42 % 19 % Figur 3: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom metallindustrin. 10

11 Figur 4: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom metallindustrin. X-axeln representerar det land där energikartläggningen utfördes. Figur 5: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom metallindustrin. 11

12 Figur 6: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom metallindustrin. 12

13 Underleverantörer till fordonsindustrin Energianvändningen är 42 GWh/år och besparingspotential är 6,6 GWh /år. Den högsta energibesparingspotential är VVS-system. Nyckeltal för: Und. Lev. Fordonsindustrin Antal kartläggningar: 6 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 0 % 42 % 25 % Figur 7: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom fordonsindustrin. 13

14 Figur 8: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom fordonsindustrin. Figur 9: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom fordonsindustrin. 14

15 Figur 10: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom fordonsindustrin. 15

16 Livsmedelsindustrin Energianvändningen är 21,6 GWh/år och besparingspotentialen är 4,5 GWh/år. Vingårdar och mjölkproducenter är några exempel på vilken typ av industriersom ingår i denna grupp. Den största besparingspotentialen ligger inom industriella processektorn. Key figures for: Livsmedelsindustrin Antal kartläggningar: 8 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 3 % 25 % 18 % Figur 11: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom livsmedelindustrin. 16

17 Figur 12: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom livsmedelindustrin. Figur 13: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom livsmedelindustrin. 17

18 Träindustrin Energianvändningen är 1050 GWh/år och den föreslagna potential att spara energi är 15 GWh/år De industrier från träindustrin är samtliga belägna i Österrike. Dessa branscher i Österrike hade upplevt höga energikostnader i det förflutna och på grund av detta har de varit aktiva med att spara energi. Därför fanns det inte så många möjliga energibesparande lösningar jämfört med andra branscher. Detta innebär att nyckeltalen inte nödvändigtvis speglar hela träindustrin. De områden med störst potential att spara inom trä-arbetsområdet är de icke-tekniska åtgärder och andra åtgärder. Nyckeltal för: Träindustrin Antal kartläggningar: 14 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Besparingspotential 0 % 29 % 4 % Nyckeltal Figur 14: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom träindustrin. 18

19 Figur 15: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom träindustrin. Figur 16: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom träindustrin. 19

20 Figur 17: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom träindustrin. 20

21 Övriga branscher "övriga branscher" innefattar företag som inte tillhör något av de tidigare industrisektorerna. Plast gjutning, sten krossning och montering är några exempel på industrier som utgör denna grupp. Energianvändningen är 25,5 GWh/år och den föreslagna potential att spara energi är 4,7 GWh/år. I likhet med metall-och underleverantörer till fordonsindustrin har "övriga företag" den största besparingspotentialen inom VVS-systemen. Detta visar att de industrier inom denna grupp liknar de ovannämnda industrierna i deras eventuella energibesparande åtgärder. Key figures for: Övriga industrier Antal kartläggningar: 7 Lägsta siffran i kartläggningarna Högsat siffran i kartläggningarna MWh/M, år MWh/anställd, år kwh/m2, år Nyckeltal Besparingspotential 5 % 37 % 24 % Figur 18: Fördelningen av de föreslagna sparåtgärderna inom övriga industrier. 21

22 Figur 19: Energiförbrukning i förhållande till årsomsättningen inom övriga industrier. Figur 20: Årlig energiförbrukning jämfört med antalet anställda inom övriga industrier. 22

23 Figur 21: Energianvändning jämfört med anläggningens storlek inom övriga industrier. 23

24 Sammanfattning och slutsatser Följande tabell visar både den genomsnittliga energibesparingspotentialen och i vilket område de besparingarna har identifierats. Bransch Bilindustrin Metall Trä Livsmedel Övrigt Besparingspotential 16 % 8 % 1 % 21 % 18 % - Belysning 10 % 4 % 0 % 4 % 14 % - Ventilation och Värme 58 % 59 % 1 % 2 % 50 % - Byggnadstekniskt 1 % 11 % 0 % 2 % 15 % - Tryckluft 4 % 7 % 11 % 0 % 4 % - Industri Processer 27 % 18 % 6 % 56 % 6 % - Icke tekniska lösningar 1 % 0 % 39 % 0 % 7 % - Övrigt 0 % 1 % 43 % 36 % 5 % Olika sektorer och hur de jämför med varandra: - Åtgärder inom byggnads system, såsom belysning och HVAC, utgör en stor andel av besparingspotentialen, förutom i trä- och livsmedelindustrin. Detta beror mest troligt på att träoch livsmedelindustrin har betydligt högre specifik energianvändning samt en begränsad uppvärmningsefterfrågan. Därmed är potentialen för energibesparing inom detta område lägre. I båda dessa sektorer är energikartläggningarna inriktade på processer och andra områden. - I fordonsindustrin, metallbearbetning och "övriga industrier" är åtgärder inom VVS, belysning, klimatskalet och tryckluft de områden med betydande besparingspotential. De möjligheter att spara energi inom dessa energianvändningsområden kan anses vara ganska lika i alla industrier, detta indikerar att det finns god potential i de flesta branscher i Europa. - Betydande energibesparingspotential inom industriella processer har också identifierats. Förmodligen mycket mer lönsamma energibesparingar kan identifieras om energianvändningen och processer analyseras mer i detalj, till exempel med långsiktiga mätningar. Besparingspotential är också högre på lång sikt när investeringar i nya processutrustning, system och bättre metoder kan genomföras. En aspekt av energibesparing, som inte fanns med i besparingskalkylerna, är ändrad mentalitet och allmän medvetenhet om energianvändningen inom företagen. Även om rätt teknisk utrustning är viktig för energibesparing, är rätt mentalitet och rutiner bland energianvändarna också mycket viktigt. Genom utbildning av nyckelpersonal har de en bättre förståelse för sin energianvändning och deras tekniska utrustning. Förhoppningsvis kommer denna person att sprida relevant information genom hela företaget och motivera energibesparande beteende. 24

25 I resultatet finns det ingen direkt jämförelse mellan länderna. Anledningen till att detta inte berörts är eftersom det är svårt att jämföra resultaten när det finns olika partners med potentiellt olika rutiner och metoder för energikartläggningar. 25

26 October 2007 March 2010 Supported by Legal Disclaimer The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt bei den Autoren. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union wieder. Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Il contenuto di questa pubblicazione è responsabilità degli autori e non rappresenta necessariamente l'opinione della Comunità Europea. La Commissione Europea non è responsabile per l uso che potrà essere fatto dei contenuti. Ansvaret för denna publikation och dess innehåll ligger hos författarna. Innehållet behöver inte överensstämma med åsikter och ställningstaganden av Europeiska Unionen. Europeiska Kommissionen tar inte ansvar för informationen i denna publikation eller dess användande.

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod

Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Total Concept Erfarenheter, ekonomisk terminologi och metod Åsa Wahlström Mari-Liis Maripuu 05-05-14 Contract number: IEE/13/613/SI2.675832

Läs mer

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1

Uppförandekod för Avtal om energiprestanda. Svensk översättning, utkast v.1 Svensk översättning, utkast v.1 Transparense-projektet Detta dokument har tagits fram inom projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, finansierat av EU-programmet Intelligent

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

D6.4 Marknadsplan. Sverige

D6.4 Marknadsplan. Sverige D6.4 Marknadsplan Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras av EU-programmet

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel

Energieffektiv teknik. för industrin med goda exempel Energieffektiv teknik för industrin med goda exempel Designed by Liz Wheatley www.lizwheatley.co.uk Innehåll Inledning 1 Ekonomiska och miljömässiga 2 fördelar med energieffektivisering Energiledningssystem

Läs mer

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden

Paving the way for Sustainable Energy in Europe. Blekinge, Sweden Information och anteckningar efter Klimatsamtal och styrgruppsmöte för Klimatsamverkan Blekinge 26 april 2012 Klimatsamtal på Residenset Förmiddagen inleddes med Länsstyrelsens årliga Klimatsamtal på Residenset.

Läs mer

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars. Sweden

D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars. Sweden D6.10 Documentation of National Business Facilitation Seminars Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat

PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat PFE 4 gånger bättre än om skatten hade verkat STF o Ny Teknik seminarium, 2010-02-18 Thomas Björkman Energimyndigheten Agenda Hinder & drivkrafter för investeringar Hur når Energimyndigheten företagen?

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328

Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 Agreement No: UK/10/LLP-LdV/TOI-328 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot

Läs mer

Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys.

Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys. 1 Energiledningssystem, Industriprojekt Oskarshamn. Verktyg för energianalys. Samverkan mellan styrsystem för kvalitet, miljö och energiledningssystem enligt ISO 9 000 och ISO 14 000. 1 Varför Energiledningssystem?

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Energi i industri Nuläge och framtid

Energi i industri Nuläge och framtid Energi i industri Nuläge och framtid Mats Söderström, Energisystem, Linköpings universitet Innehåll Svensk industri idag Krav från EU svensk industri Andra länders planer Trendbrott Hot Möjligheter Svensk

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning

Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel. Målgrupp Produktion Produktionsledning ÖVERSIKT Miljöparametrar som är relevanta på lokal nivå (för arbetslag i produktion) Innehåll Identifiering lokala miljöparametrar Företagsexempel Målgrupp Produktion Produktionsledning Miljöledning Hans

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

SPIRIT Nyhetsbrev nr 1 Mars 2015

SPIRIT Nyhetsbrev nr 1 Mars 2015 SPIRIT Nyhetsbrev nr 1 Mars 2015 Ledare Vid det första årets utgång av SPIRIT-projektet kan vi se tillbaka på ett händelserikt år där partnerskapet har gått samman för att utforma och slutföra en rad vägledande

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck

Halvtidsrapport 2011-06-30. Optimerad värmebehandling av gjutstål. Lennart Sibeck Halvtidsrapport 2011-06-30 Optimerad värmebehandling av gjutstål Lennart Sibeck Box 2033, 550 02 Jönköping Telefon 036-30 12 00 Telefax 036-16 68 66 swecast@swerea.se http://www.swereaswecast.se 2011,

Läs mer

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB

Standbyutredning. Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler. Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Standbyutredning Energiförluster hos maskiner och apparater i lokaler Utarbetad av Göran Andersson, GICON Installationsledning AB Göteborg, Mars, 2013 FÖRORD 3 1 BAKGRUND 3 2 TIDIGARE GENOMFÖRDA STUDIER

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Vägledning för energikartläggning i stora företag Vägledning för energikartläggning i stora företag Inför energikartläggningen Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Publikationer utgivna av

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012

Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Lärlingsutbildningar med start 9 januari 2012 Industri, 3 platser Som verkstadstekniker bearbetar man arbetsstycken, främst av metall, till detaljer som ingår i verkstadsprodukter av skilda slag. Man lär

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Press juni 2011 EMO Hannover 2011visar senaste utvecklingen inom internationell tillverkningsteknologi Ett stort antal kringarrangemang visar vartåt

Läs mer

Older Women in Learning and Enterprise 50+

Older Women in Learning and Enterprise 50+ Older Women in Learning and Enterprise 50+ This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13 Utgåva 1:1 2013-02-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Finneskog 21:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Energiarbete i företag

Energiarbete i företag Energiarbete i företag Peter Carlsson 0709 64 92 78 peter.carlsson@hifab.se www.hifab.se Agenda Fördelar med systematiskt och effektivt energiarbete Lag om energikartläggning i stora företag Stegvis införande

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union.

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union. ISEC-projektet "administrativ ansats till organiserad brottslighet; Stöd europeiska lokala myndigheter i att bekämpa

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Ängelholm 23 maj 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation

Volontärutbildning. Modul 1: Introduktion / Motivation Volontärutbildning Modul 1: Introduktion / Motivation Välkommen och program för dagen MODUL 1: Introduktion / Motivation Mål med utbildningen Introduktion Energi och klimatförändringar Klimatförändringar

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2014-03-19 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Metodisk energieffektivisering

Metodisk energieffektivisering Ett seminarium om arbetsmetodik vid genomförandet av energibesparande åtgärder i byggnader Tid & plats: Malmö tisdag 13 april 2010 Stockholm torsdag 15 april 2010 Göteborg onsdag 21 april 2010 Avgift:

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11 Utgåva 1:1 2015-06-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Täby Skyffeln 11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BEAST. Beyond Energy Action Strategies

BEAST. Beyond Energy Action Strategies BEAST Beyond Energy Action Strategies Sammanfattning av D 2.2 Nulägesrapport för implementeringsaktiviteter Inlämningsdatum: January 2015 1 YES NO Distribution Lista: East Sweden Energy Agency Comunità

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey

WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey WP5: Energy Ambassadors Evaluation Report and Survey D5.2 National Evaluation Reports Kvantifiering av effekterna av Energiambassadörerna Sverige Sammanställd av Lena Eckerberg, Energikontor Sydost Framtidsvägen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Utkast 2010-03-12 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650:7703 Statens energimyndighets föreskrifter och STEMFS allmänna råd om statligt stöd till

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010

Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Lantbrukets energiprogram 2010-2016 21.1.2010 Vad är det frågan om? Lantbukets energiprogram är ett energieffektivitetsavtal inom ramen för jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde under perioden

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer