Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3"

Transkript

1 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet & Planet S.A. ORGANISATION OCH SEKTOR Först och främst vill vi veta lite mer om de företag ni representerar. Observera att små och medelstora företag är företag med färre än 250 anställda och lägre än 50 million euro i årlig omsättning. 1. Vilka ekonomiska sektorer representerar er organisation? (Ange endast ett svar) Specifika sektorer eller del av en sektor Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 Inget av ovanstående - Gå till Vilka specifika sektorer representerar er organisation? (Ange gärne flera svar) Gruvdrift och stenbrott Tillverkningsindustri Elektricitet, gas- och vattenförsörjning Byggnadskonstruktion Grossist- och detaljhandel; reparation av motorfordon, motorcyklar och personliga och hushållsvaror

2 Hotell och restauranger Transport, förvaring och kommunikation Fastigheter, uthyrning och affärsverksamhet Vet inte 3. Representerar er organisation några små och medelstora företag? (Ange endast ett svar) Ja, endast små och medelstora företag Ja, men inte uteslutande små och medelstora företag Nej - Gå till 21 Vet inte - Gå till Ungefär hur många små och medelstora företag är medlemmar i er organisation? (Ange värde) MILJÖPRIORITERINGAR Vi vill gärna veta mer om hur era medlemmar arbetar med miljöfrågor. Några företag fokuserar på interna processer och minskar sin energianvändning eller miljöpåverkan (t.ex. genom gröna konton, miljöstyrning eller renare teknologier). Andra företag fokuserar på affärsmöjligheter på markanden genom att utveckla eller marknadsföra produkter eller tjänster med mindre miljöpåverkan (t.ex. filter, vindkraft eller kravmärkta produkter). 5. Hur viktigt är varje fråga som nämns här nedan för de typiska små och medelstora företagen som ni representerar? (Ange endast ett svar per fråga) Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt Vet inte Genom att minska sin energikonsumtion och/eller

3 miljöpåverkan fokus på interna processer. Utveckling av produkter eller tjänster som minskar deras miljöpåverkan fokus på affärsmöjligheter på marknaden. Försäljning och marknadsföring av produkter eller tjänster med mindre miljöpåverkan fokus på affärsmöjligheter på marknaden. Efterlevnad av miljölagstiftning. EKO-MARKNADEN Några organisationer erbjuder instrument och råd till sina medlemmar hur de kan minska miljöpåverkan i sin produktionsprocess eller utnyttja affärsmöjligheter på eko-marknaden. Eko-marknad betyder rent generellt marknaden för miljövänliga tjänster och produkter som minskar miljöpåverkan. 6. Vilka av följande tjänster som används för att minska miljöpåverkan i företaget erbjuder er organisation till små och medelstora företag? (Ange gärne flera svar) Vi erbjuder information om miljölagstiftning. Vi erbjuder information om hur man kan minska miljöpåverkan Vi har utvecklat särskilda styrinstrument för miljöstyrning till våra medlemmar för att minska miljöpåverkan Vi erbjuder våra medlemmar utbildning i hur man minskar miljöpåverkan (t.ex. kurser) Vi erbjuder vägledning om certifierade miljöstyrningssystem (t.ex. EMAS, BS7750, ISO14001) Vi erbjuder vägledning om ej certifierade miljöstyrningssystem i företag

4 Vi erbjuder vägledning om renare teknologier Vi erbjuder information om utvecklingen av renare teknologier Vi erbjuder information om miljövänliga biprodukter Vi underlättar för nätverk om miljöfrågor Vi hjälper till med identifieringen om gröna tillväxtmarknader Vi har andra instrument än ovanstående Inget av ovanstående 7. Bland era medlemmar ungefär hur många små och medelstora företag använder er organisations miljötjänster? (I procent från 0 till 100) (Ange värde mellan 0 och 100) 8. Har ni utvecklat era miljötjänster tillsammans med andra institutioner? (Ange endast ett svar) Ja Nej Vet inte INSTRUMENT FÖR MILJÖN Är några av de instrument för miljön som er organisation utvecklat tillgängliga på Internet? Vänligen kopiera/klistra in dessa länkar: 9. Länk 1: _

5 10. Länk 2: _ 11. Länk 3: _ INCITAMENT FÖR MINSKNING AV MILJÖPÅVERKAN 12. Vad tror ni är det huvudsakliga incitamentet för företag att använda de miljötjänster som er organisation erbjuder? Företagen är huvudsakligen av motiverade av en önskan att (Ange endast ett svar per fråga) Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt Vet inte Skydda miljön Minska produktionskostn aderna Vinna konkurrensfördel ar Efterleva konsumentkrav från kunder Efterleva EU:s miljölagstiftning Efterleva nationell miljölagstiftning Minska bördan från miljöskatter

6 13. Varför har er organisation inte utvecklat några instrument? (Ange gärne flera svar) Inte vårt uppdrag Medlemmarna är inte intresserade Medlemmarna får relevanta instrument någon annanstans För dyrt Vet inte AFFÄRSMÖJLIGHETER Eko-marknaden kan erbjuda ett antal affärsmöjligheter till våra medlemmar. Eko-marknad betyder rent generellt marknaden för miljövänliga tjänster och produkter som minskar miljöpåverkan. 14. Vad tror ni skapar affärsmöjligheter för små och medelstora företag i er organisation inom ekomarknaden? (Ange endast ett svar per fråga) Mycket viktigt Ganska viktigt Inte viktigt Vet inte Ökad efterfrågan från den offentliga sektorn på miljövänliga produkter (grön offentlig upphandling) Ökad efterfrågan från industrin på miljövänliga produkter (efterfrågan från andra företag) Ökad efterfrågan från konsumenter på miljövänliga produkter (efterfrågan av kravmärkta produkter)

7 Ökad miljölagstiftning och beskattning Efterfrågan på miljövänliga lösningar inom transport, energiförsörjning, vattenrening, luftrening Efterfrågan på avfallshantering, vatten- och spillvattenhanteri ng, luftskydd? EU:S MILJÖLAGSTIFTNING Här kan man läsa mer om EU:s miljölagstiftning och förklaringar för begrepp och förkortningar 15. Vilken av EU:s miljölagstiftning påverkar driften av små och medelstora företag bland era medlemmar? Lagstiftning om... (Ange endast ett svar per fråga) Ja Nej Vet inte Utsläpp av atmosfäriska föroreningar (1) Lättflyktiga organiska föreningar (2) Industrianläggningar (3) Utsläppshandel (4) Buller (5) Kemikalier (6) Energieffektivitet (7)

8 Energimärkning (8) Ekodesign (9) Avfall (Allmän lagstiftning) (10) Särskild lagstiftning om förbrukade batterier (11) Särskild lagstiftning om förpackningar (12) Särskild lagstiftning om avfall från elektriska eller elektronisk utrustning (13) Specifik lagstiftning om farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (14) Särskild lagstiftning om spilloljor (15) Särskild lagstiftning om uttjänta fordon (16) Särskild lagstiftning om PCB / PCT (17) Vatten (18) Jord (19) Övrigt (Specificera övrig lagstiftning som inte nämns här ovan helst på engelska, tyska eller franska): _

9 - 1) Direktiv om utsläppstak och direktiv om koncentrationer av svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, PM10 och bly i luften 2) Direktiv om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar som kommer från förvaring av olja, direktiv om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar som kommer från viss industriverksamhet eller direktiv om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar som orsakas av användning av organiska lösningsmedel 3) Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar: IPPC-direktivet 4) Översikt av system med utsläppshandel 5) Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller 6) Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 7) Europaparlaments och Rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG 8) Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser och direktiv om energimärkning av elektriska hushållsugnar, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare, elektriska hushållstorktumlare och hushållstvättmaskiner). 9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG 10) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv 11) Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG 12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG av den 11 februari 2004 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall och ändringsrättsakterna

10 13) Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och ändringsrättsakterna (WEEE-direktivet) 14) Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och ändringsrättsakter (RoHSdirektivet) 15) Rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor och ändringsrättsakter 16) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon och ändringsrättsakter 17) Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) 18) Ramdirektiv om vattenpolitik och direktiv om vattenföroreningar från industriellt avfallsvatten (IPPC-direktivet 19) Utsläpp av ämnen, bionedbrytning och märkning av rengöringsmedel, eliminering och minimering av tillverkning, användning och distribution av långlivade organiska föroreningar (POPs), bly 16. Deltar era medlemmar eller använder de sig av något att följande frivilliga program om miljöstyrning eller gröna produkter? (Ange endast ett svar per fråga) Ja Nej Vet inte EU:s miljöstyrningsoch miljörevisionsordning (EMAS) (1) Miljömörke (2) - 1) Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG 2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke

11 SKYLDIGHETER OM MILJÖÚPPLYSNING 17. Vilka skyldigheter om miljöupplysning har de små och medelstora företag som finns i er organisation och hur många medlemmar står under den skyldigheten? (Ange endast ett svar per fråga) Alla De flesta Några Inga Vet inte Årliga miljörapporter till nationella, regionala eller lokala myndigheter Rapporter vartannat år till nationella, regionala eller lokala myndigheter Registrering av föroreningsuts läpp Registrering av användning av farliga material Övriga skyldigheter om miljöupplysnin g 18. Sammantaget ungefär hur många dagar per år ägnar ett typiskt litet eller medelstort företag bland era medlemmar åt att efterleva miljölagstiftning? (person dagar) (Ange värde)

12 19. Hur stor är ungefär den årliga kostnaden för utgifter för miljöskydd hos ett typiskt litet eller medelstort företag bland era medlemmar? (procent av årliga driftskostnader) (Ange värde mellan 0 och 100) 20. I vilken utsträckning har er organisation en översikt av de krav som ställs på de små och medelstora företag av EU:s miljöförordningar (Ange endast ett svar) Mycket god översikt Ganska god översikt Inte en komplett översikt Vi vet inte någonting om EU-förordningar Vet inte TACK Ni har nu fyllt i frågeformuläret. Vi uppskattar att ni tagit er tid och bemödat er att fylla i frågeformuläret. Formulärets resultat kommer att publiceras av Europeiska kommissionen i projekttrapporten. På vår hemsida finner ni mer information om projektet och definitioner av nyckeltermer: (endast på engelska). För att titta igenom era svar innan ni avslutar undersökningen använd knappen "

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge

1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge 1. ALLMÄN INFORMATION Företagets geografisk läge Navigationslinjen överst på sidan visar var i frågeformuläret du befinner dig. I detta avsnitt ställer vi några allmänna frågor. Dina svar på dessa frågor

Läs mer

RP 199/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den

RP 199/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till avfallslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny avfallslag

Läs mer

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 289 Remissvar Europeiska kommissionens förslag till revidering av EU:s avfallsdirektiv. KS 2014-316 Beslut

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 januari 2013 (OR. en) 5899/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0012 (COD) TRANS 32 AVIATION 12 MAR 12 ENER 21 ENV 74 IND 28 RECH 29 CAB 4 CODEC 193 FÖRSLAG från:

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

EKOenergi - nätverk och varumärke

EKOenergi - nätverk och varumärke EKOenergi - nätverk och varumärke Som utgångspunkt gäller den engelska versionen. Om det finns någonting otydlig i översättningen, den engelska versionen är favoriserad. Har du förslag eller tips som gäller

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Budtransporter Utkast Kriterier 2015:1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2008

Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Miljöchefen NMC-enkäten 2008 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2008 3 NMCS MEDLEMMAR 4 MILJÖCHEFENS BAKGRUND 7 MILJÖCHEFENS ARBETSUPPGIFTER 10 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MILJÖFRÅGANS INTEGRERING I ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Introduktion

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Introduktion Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Introduktion Innehåll Offentlig upphandling Grön offentlig upphandling Grön offentlig upphandling steg för steg Livscykelkostnader Projektet Buy Smart+ Grön upphandling

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel

Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel Rapport från möte med EPSU:s nätverk för offentliga tjänster 2 februari 2010, Bryssel 1) Inledning Detta referat ger en kort översikt av diskussionerna i nätverket och har för avsikt att stödja EPSU:s

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av vattenvärmare Syftet med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är att det ska bli enklare för offentliga myndigheter att köpa

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113

Europeiska unionens officiella tidning nr L 134, 30/04/2004 s. 0001-0113 Avis juridique important 32004L0017 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Läs mer

Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR

Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR ER PROFIL Särskilda regler för personuppgiftsskyddet: Era svar och personuppgifter kommer att läggas ut på internet, såvida ni inte motsätter er detta

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet Ds 2010:31 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Näringsdepartementet

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer