Innovationspolitik, teknik och tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationspolitik, teknik och tillväxt"

Transkript

1 Innovationspolitik, teknik och tillväxt

2

3 Innovationspolitik, teknik och tillväxt Innovationsfrågorna berör alla politikområden. Att regeringen bedriver en sammanhållen politik och genomför kraftfulla åtgärder som skapar goda förutsättningar för innovativ verksamhet är helt avgörande för våra medlemsföretags konkurrenskraft och för välstånd och arbetstillfällen i Sverige. Den svenska innovationspolitiken måste ses mot bakgrund av de omfattande strategiska satsningar som nu görs i våra konkurrentländer. Detta inspel har förankrats i Teknikföretagens forsknings- och utvecklings- samt småföretagsreferensgrupper bestående av forskningschefer och VD:ar i Teknikföretagens medlemsföretag. Det har utgjort underlag vid diskussioner med regeringen och lokala och regionala aktörer om den nationella och de regionala innovationsstrategierna. Teknikföretagen fortsätter arbetet med att presentera åtgärdsförslag för ett innovationsklimat som ger oss en god utgångspunkt i en globaliserad värld där kreativiteten är Sveriges styrka. Teknikföretagen vill se följande åtgärder i regeringens Innovationspolitik: Industrirelevant utbildning för säkrad kompetensförsörjning. Kraftfulla satsningar på strategiska innovationsområden. Effektiv struktur för kunskapsöverföring och innovationskluster. Strategisk forsknings- och utbildningssamverkan mellan industri, akademi och institut. Internationell harmonisering av standarder och produktkrav. Ambitiösa och relevanta miljökrav med effektiv handläggning. Investeringar i teknikutveckling. Ett skattesystem som främjar kompetens och konkurrenskraft samt enklare regler. 1

4 Innovationer omfattar såväl fysiska produkter som processer, tjänster och nya affärsmodeller. Vi definierar innovation som kunskap som omsätts till värde. Bakgrund Teknikföretagens medlemmar Teknikföretagens medlemsföretag har närmare anställda och står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten direkt kopplad till industrins varuexport. Hela 95 procent av Teknikföretagens medlemmar är små och medelstora företag. Medlemsföretagen finns i ett stort antal branscher såsom it och telekom, transport, flyg, maskinindustri, metallvaror och medicinteknik. De bidrar till svenskt välstånd och kunskapsutveckling lokalt och globalt. Globaliseringens effekter Svenska exportföretags framgångar på världsmarknaden har gjort den industriella verksamheten i Sverige mer kunskapsintensiv. Många företag bedriver fortfarande huvuddelen av sin forskning och utveckling i Sverige. Samtidigt utmanar tillväxtländerna med en kunskapsintensiv konkurrens. Med snabbt växande marknader, god tillgång till välutbildad personal och offensiva statliga satsningar tar länder som Kina och Indien hem en allt större del av världens investeringar i produktion och forskning. Utvecklingen ställer nya krav på kunskapsnationen Sverige och en strategisk och bred satsning på innovation. Att bygga för innovation Små och stora företag samarbetar nära som kund och leverantör och som utvecklingspartners, i ett ömsesidigt beroende. Samarbeten med andra företag, med kunder, leverantörer och forskningsoch utvecklingsmiljöer inom institut och akademi är centrala för företagens innovationsförmåga. Det är många gånger för tids- och resurskrävande att utveckla kompetens och nya lösningar på egen hand. Nära samarbeten i nätverk eller kluster och nya sätt att knyta kunskap till de egna tjänsterna, processerna och produkterna genom öppen innovation blir därför alltmer betydelsefullt. Hur regler, skatter och institutioner stöttar utveckling, rörlighet och nya arbetssätt är också av stor betydelse för framtida innovationer. Här följer Teknikföretagens förslag för en strategisk och bred satsning på innovation. 2

5 Industrirelevant utbildning för säkrad kompetensförsörjning I den globala konkurrensen krävs att forskning, utbildning och innovation bildar ett väl fungerande sammanhang. Teknikföretag behöver tillgång till medarbetare i absolut toppklass. Vi behöver fler unga som väljer utbildningar relevanta för industrin. Att tidigt ta tillvara det intresse som yngre barn har för teknik och företagande är viktigt för att i förlängningen få fler ungdomar att välja en utbildning inom naturvetenskap och teknik. Teknikföretagen är en betydelsefull och drivande aktör för utvecklingen av teknikämnet på landets grundskolor, men mycket mer behöver göras. Teknikcollege är ett bra exempel där företag och skola tillsammans har lyckats skapa en ny modell för samverkan i gymnasial utbildning. Det har underlättat företagens rekrytering av kompetenta medarbetare. Modellen har varit förebild för liknande satsningar inom vårdsektorn och servicesektorn. I slutändan är grundskole- och gymnasieutbildningar som ger goda kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, tillsammans med attraktiva ingenjörsutbildningar, avgörande för att täcka de framtida kompetensbehoven. All utbildning måste självklart hålla en hög internationell nivå. Vi föreslår därför: Prioritering av matematik, naturvetenskap och teknik i grund- och gymnasieskolan. Utbildningar för industrins behov på gymnasial och eftergymnasial nivå, som utformas i samverkan med näringslivet. Högre utbildning som svarar mot industrins behov Det sker en kontinuerlig kompetensväxling i svenska teknikföretag, där betydelsen av ingenjörer ständigt ökar. Tillgången på duktiga ingenjörer är avgörande för företagens möjlighet att vara konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Svenska ingenjörsutbildningar måste vara internationellt konkurrenskraftiga och anpassade för industrins behov. De senaste åren har antalet förstahandssökande till ingenjörsutbildningar ökat, främst på civilingenjörsutbildningarna. Men fortfarande behöver fler ungdomar uppmuntras och inspireras till dessa utbildningar samt till yrken inom industrin. Lärosätena behöver ha en tätare dialog med företagen för att kunna utveckla sina utbildningar. Samtidigt behöver företagen bli bättre på att tydliggöra för både blivande studenter och utbildningsanordnare vilken kompetens de behöver och vilken utbildning som krävs. Internationellt studentutbyte är en viktig förutsättning för att kunna bedriva kvalificerade och specialiserade utbildningar i enlighet med industrins behov. Vi vill därför att stipendiesystemet för utländska studenter byggs ut kraftfullt och att åtgärder tas för att underlätta för examinerade att jobba och bo kvar i Sverige. 3

6 Kraftfulla satsningar på strategiska innovationsområden Investera i forskning och innovation utifrån de stora samhällsutmaningarna Teknikföretagen vill att den statligt finansierade forskningen i större utsträckning ska utgå ifrån de stora utmaningar som vårt samhälle står inför och där Sverige dessutom har en världsledande industri. Med tydligare fokus på de faktiska utmaningarna blir det mer naturligt för högskolans forskare att dra nytta av företagens och andra samhällsaktörers kunskap och erfarenheter i gemensamma forskningsprojekt. Genom att utforma delar av det svenska forskningssystemet på samma sätt som inom EU blir det lättare för svenska företag och högskolor att delta i och dra nytta av de stora gemensamma europeiska forskningsprojekten. Utforma samverkansprogram för forskning och innovation i högskolor och företag Vi vill att staten satsar resurser på behovsmotiverade och branschöverskridande samverkansprogram för forskning och innovation utifrån de utmaningar som vårt samhälle står inför. I dessa samverkansprogram kan forskningsfinansiärerna, industrin, akademin och industriforskningsinstituten enas om till vilken forskning de pengar som gemensamt satsas ska användas. Industrins medverkan innebär förutom en mer relevant och användbar forskning också en kraftig uppväxling av de resurser som staten satsar. Investera i testanläggningar som tar forskningen närmare marknaden Ett viktigt komplement till de samverkansprogram som vi föreslår är att staten tar ett större ekonomiskt ansvar för att forskningsresultaten också kan testas under verkliga förhållanden i en demonstrator eller ett demonstrationsprojekt. Detta är ofta helt nödvändigt för att forskningsresultaten ska kunna nå ut på marknaden som nya varor och tjänster. Genom demonstrationsanläggningar kan staten spela en viktig roll för att underlätta för såväl fortsatt grundforskning som marknadsintroduktion av ny teknik till nytta för en lång rad företag i ett flertal branscher. Använd den offentliga sektorns förmåga att bidra till innovationer Kommuner, landsting och myndigheter skulle kunna fylla en central roll i innovationssystemet genom att handla upp radikalt nya lösningar. Den första kunden är helt avgörande för produktutvecklingen och som referens inför fortsatt försäljning. Idag prioriterar den offentliga sektorn lågt pris framför nya lösningar på samhällsutmaningar. Vi vill därför att regeringen ger relevanta myndigheter i uppdrag att avsätta en fast andel av sin upphandling till innovationsupphandling, som bättre svarar mot de utmaningar som samhället står inför. De omfattande underlag som idag krävs in vid offentlig upphandling kostar medverkande aktörer omfattande tid och resurser. Därigenom exkluderas många gånger små och medelstora företags medverkan. Ett förenklat upphandlingsförfarande skulle möjliggöra fler aktörers medverkan och därmed gagna bättre kvalitet och öppna för fler förslag till innovativa lösningar. Det är även viktigt att de upphandlande myndigheterna har kapacitet att såväl ställa krav i upphandlingen som utvärdera densamma. 4

7 Effektiv struktur för kunskapsöverföring och innovationskluster Stärk industriforskningsinstituten som kunskapsbrygga mellan högskolor och företag Industriforskningsinstituten står med ena foten i högskolevärlden och den andra i företagsvärlden. De är därför en viktig brygga mellan akademins forskningsresultat och industrins behov. De spelar också en stor roll som dörröppnare för de mindre företag som vill utveckla sina produkter och produktion med hjälp av högskolevärldens forskare. Trots sin viktiga roll är de svenska industriforskningsinstituten mycket svagare finansierade än sina konkurrenter i Tyskland, Finland och Nederländerna. Med mer statliga pengar till de svenska instituten kan dessa agera mer självständigt och bli en ännu starkare länk mellan högskolornas och företagens forskare inte minst i de små och medelstora företagen. Instituten skulle också kunna ta ett större ansvar för Sveriges delaktighet i EU:s forskningsprogram. Vi vill därför att instituten ges ett bredare uppdrag samt att den statliga finansieringen av deras verksamhet fördubblas till slutet av Stärk de små och medelstora företagens innovationsförmåga Små och medelstora företag spelar en viktig roll för att föra ut innovationer på marknaden, ofta sker det i samverkan med större företag. Samtidigt har små och medelstora företag begränsade resurser. De svenska småföretagen står för en mycket begränsad andel av företagens investeringar i FoU. Företags investeringar i teknik- och kunskapsutveckling ger god utdelning i arbetstillfällen, kunskapsdelning och ökad konkurrenskraft. Teknikföretagen stöttar program som stimulerar samverkan mellan små och stora företag, akademi och institut samt marknadskompletterande program som främjar forsknings- och utvecklingsarbete i mindre företag. Runt högskola och universitet finns ett stort antal aktörer som har till uppgift att främja företagande, kunskapsutveckling och samverkan mellan akademi och näringsliv. Dessa spelar en viktig roll i innovationssystemet för kunskapshöjning, teknikutveckling och inte minst för ökat nyttiggörande av forskningsresultat. Dessa statliga aktörer bör organiseras på ett mer effektivt sätt. En skarp organisation och ansvarsfördelning vore önskvärd för en större legitimitet och effektivitet i systemet. Ett stort antal innovationer och snabbväxande nya företag uppkommer emellertid inte som resultat från akademin utan som avknoppningar från befintliga företag och institut. Små och medelstora företag bör ges bättre tillgång till den kunskap och kompetens som utvecklas vid högskola och universitet. För att detta ska ske i högre utsträckning måste samverkan med näringslivet premieras inom akademin vid resurstilldelning, i styrdokument samt i karriär- och löneutveckling. I företags tidiga skeden och tillväxtfaser är utmaningen som störst att hitta kapital. I dessa skeden, som det privata riskkapitalet och bankerna undviker, är statliga insatser avgörande för att överbrygga detta marknadsmisslyckande. 5

8 Strategisk forsknings- och utbildningssamverkan mellan industri, akademi och institut Belöna högskolor och forskare som samverkar med industrin Forskning som görs i samverkan mellan näringsliv, institut och akademi leder till bättre kvalitet och större samhällsnytta. Samverkan mellan akademi, institut och näringsliv bör ges ökad vikt när staten och forskningsfinansiärerna fördelar sina FoU-medel samt i regeringens och lärosätenas styrdokument. En ökad rörlighet av personer mellan högskolan och industrin är viktig för en bättre fungerande samverkan. Människor är bärare av kunskap, nätverk och idéer. När högskolor och universitet anställer nya forskare vill vi att de i större utsträckning ska anställa personer som har erfarenhet från industrin eller från samarbete mellan högskola och industri. Vi vill också att staten belönar de högskolor och universitet som är bra på att samarbeta med näringslivet. 6

9 Internationell harmonisering av standarder och produktkrav Internationellt harmoniserade regelverk med högt ställda krav är avgörande för att teknikföretag på ett effektivt sätt ska kunna utveckla, producera och sälja sina produkter på världsmarknaden. Behovet av att förenkla för svenska företag att framgångsrikt nå världsmarknaden med sina produkter är centralt i en innovationsstrategi. Samtidigt finns det fortfarande hinder mot varors fria rörlighet på EU:s inre marknad. Teknikföretagen vill att europeiska krav på produkter ska utformas så att deras genomförande stöds av globala standarder. Det gäller både krav på produktens utformning och på testmetoder. Teknikföretagen vill också att det internationella samarbetet då det gäller krav på produkter stärks. EU som helhet är en marknad väl jämförbar med USA och Kina i storlek, men eftersom det finns hinder mot varors fria rörlighet så kan företagen inte tillgodogöra sig dess hela potential. Hindren består av nationella särkrav och olikheter i genomförande av direktiv och förordningar. Svenska företag, som har en liten hemmamarknad, drabbas särskilt hårt. Nationella särkrav ger högre utvecklings- och lanseringskostnader. Teknikföretagen vill därför inte ha nationella särkrav och tolkningar. Det är också viktigt att kontrollen av att produkter uppfyller lagstiftningen är effektiv och sker på ett liknande sätt inom EU. Om det inte sker snedvrids konkurrensen samtidigt som målen med lagstiftningen inte nås. Direktiv och förordningar ska inte ge mer utrymme än nödvändigt för nationella tolkningar. Eftersom standarder har stor betydelse för förutsättningarna att sälja produkter på marknaden så finns det ett tydligt samband mellan standarder och innovation. Det är företagen som utvecklar produkter som har den nödvändiga kunskapen om när det är lämpligt att standardisera. Enligt Teknikföretagens uppfattning kan standardiseringen inte driva innovationer, men genom att utforma och använda standarder på rätt sätt kan innovationer underlättas. 7

10 Investeringar i teknikutveckling Teknikföretagen vill ha incitament som är långsiktiga och gynnar ökad spridning av ny resurseffektiv teknik. Här kan den offentliga sektorn spela en roll genom att tillämpa ett mer långsiktigt tänkande. Legala krav på produkter bör vara förutsägbara och teknikneutrala. Ny teknik innebär ofta en högre kostnad vid investeringen jämfört med teknik som funnits på marknaden under lång tid. Dessutom innebär ny teknik också ett större risktagande. Samtidigt ger ny och mer resurseffektiv teknik lägre driftskostnader. Därför skulle ett mer långsiktigt tänkande vid investeringar gynna nya innovativa lösningars inträde på marknaden. Ett skattesystem som främjar kompetens och konkurrenskraft samt enklare regler Ett skattesystem som präglas av långsiktighet och enhetlighet samt stimulerar till jobb och utveckling är centralt för att stimulera företagande och innovation. Vi föreslår därför: Förändrad inkomstbeskattning så att teknikföretag kan rekrytera kompetens globalt till huvudkontor och forskningsavdelningar. Att beskattning av inkomst, avgiftsuttag och offentliga transfereringssystem stimulerar till jobb och utveckling på samtliga inkomstnivåer. Att bolagsskatten ligger på samma nivå som i viktiga konkurrentländer. Fortsatt regelförenkling för minskade kostnader i företagen. 8

11 kontaktpersoner Lena Heldén Peter Johansson Per Fagrell Maria Sandqvist

12 Teknikföretagen Form: Tagg, Stockholm Tryck: Modintryckoffset, september 2012 Upplaga: 1000 ex

Teknikföretagens policy för högre utbildning

Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagens policy för högre utbildning Teknikföretagen står för nära hälften av den svenska varuexporten. Därtill är ungefär en tredjedel av tjänsteexporten

Läs mer

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige

Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Forskning och utbildning för konkurrenskraft Industrins Offert till Sverige Lägesrapport 2008 Agneta Dreber 081124 2005 2006 2007 2008 Industriforskningsinstitut Teknikcollege Ingenjörsutbildning Dialog

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Forskning för konkurrenskraft. industrins offert till Sverige

Forskning för konkurrenskraft. industrins offert till Sverige Forskning för konkurrenskraft industrins offert till Sverige BAKGRUND En konkurrenskraftig svensk industri ställer krav på ständig utveckling och förnyelse. Forskning, utbildning och insatser som stöder

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi

Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi 30 mars 2012 Stockholm från en styrkeposition till världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationskraft är unik. Näringslivet är framgångsrikt och kunskapsintensivt, tjänstesektorn

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Sammanfattning Stärk forskningsinstitut och innovationskluster Utveckla kompetens genom samverkan Satsa på strategiska innovationsområden

Sammanfattning Stärk forskningsinstitut och innovationskluster Utveckla kompetens genom samverkan Satsa på strategiska innovationsområden Sammanfattning Industrirådet samlar företrädare för företag och anställda i den svenska industrin. Medlemmar är ett 20-tal fackliga och arbetsgivarorganisationer (se faktaruta till höger). Dessa står för

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

INVESTERA FÖR INNOVATIONER MER NYTTA AV SVENSK FORSKNING OCH UTBILDNING

INVESTERA FÖR INNOVATIONER MER NYTTA AV SVENSK FORSKNING OCH UTBILDNING INVESTERA FÖR INNOVATIONER MER NYTTA AV SVENSK FORSKNING OCH UTBILDNING SAMMANFATTNING 1 Den här skriften sammanfattar Teknikföretagens underlag till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014

KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM 2014 I EN GLOBALISERAD VÄRLD ÄR KREATIVITETEN SVERIGES STYRK A FÖRORD Fri handel på en öppen världsmarknad är grunden för tillväxt, demokratiutveckling

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet

Smart industri. En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Per Stagnell och Sofia Nyman. Näringsdepartementet. Näringsdepartementet Smart industri En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Per Stagnell och Sofia Nyman Foto: ABB Foto: Scania Foto: Siemens Svensk ekonomi går starkt Det globala skiftet Nordamerika 23% EU:s inre marknad

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112)

Teknikföretagens yttrande över betänkandet Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Per Klingbjer 103 33 Stockholm 2009-03-31 Karin Thapper karin.thapper@teknikforetagen.se 08-782 08 93 Teknikföretagens yttrande över betänkandet

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Vi tappar innovationskraft och andra tar in 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schweiz Sverige

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag

Företagens behov av teknikkompetens. Teknikföretagen för Sveriges viktigaste företag Företagens behov av teknikkompetens Rekryteringsläge 2000-talet 100.000 De stora barnkullarna från mitten av 40-talet matchas inte av de unga som kommer ut i arbetslivet 52-65 åringar som går i pension

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

En innovationsvänlig offentlig verksamhet

En innovationsvänlig offentlig verksamhet POSITIONSPAPPER En innovationsvänlig offentlig verksamhet En innovationsvänlig offentlig verksamhet 1 Förord Sverige har en offentlig sektor som i stora delar tillhör de mest välfungerande i världen. Det

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Näringslivets syn på FoU och innovationer

Näringslivets syn på FoU och innovationer Näringslivets syn på FoU och innovationer Utgångspunkter Forskning- och innovationsfrågorna är centrala för näringslivets utvecklingskraft. Nära relationer till akademin tillgång till kompetens och kunskap

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Teknikföretagens inspel till regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Teknikföretagens inspel till regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Teknikföretagens inspel till regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Teknikföretagen välkomnar regeringens initiativ att utforma en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Vi ser en stor

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer