Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk"

Transkript

1 O 1 ÅRJÄNGS KOMMUN ANMÄLAN enligt Bygg- och miljönämnden Miljöbalken 9 kap 6 miljöfarlig verksamhet jordbruk Administrativa uppgifter Huvudman Organisationsnummer Adress Postnummer Ort e-postadress Telefon Mobiltelefon Fastighetsbeteckning Adress Anläggningens namn Branschkod Kontaktperson på plats Telefon Anmälan avser: Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten eller den planerade ändringen Bilaga bifogas Lokalisering (bifoga situationsplan över byggnader och gödsellagring samt karta över spridningsareal) Ligger ladugården/åkermarken i ett vattenskyddsområde? Ja Nej Vet ej Uppge minsta avståndet från ladugård till bostäder, skola/förskola och/eller vårdlokal: m Avstånd över 1 km anges som > 1 km Spridningsareal Tillgänglig spridningsareal Ägd (ha) Arrenderad/ Kontrakt (ha) Summa (ha) Behov (ha) Åkermark(ej träda) Betesmark Träda Summa

2 O 2 Antal djurenheter (vid maximalt utnyttjande av befintliga och planerade byggnader i verksamheten) Djurslag Djurenheter per djur Mjölkko inkl kalv upp till en månads ålder 1 Sinko 1 Kalv, 1-6 månader eller yngre 1/6 Övrig nöt, sex månader eller äldre 1/3 Sugga inkl smågrisar upp till 12 veckors ålder 1/3 Slaktsvin eller avelsgaltar över 12 veckor 1/10 Häst inkl föl upp till 6 månaders ålder 1 Minkhonor inkl valpar upp till 8 månaders ålder, 1/10 även avelshanar Kaniner 1/100 Värphöns, över 16 veckor 1/100 Unghöns under 16 veckors ålder, även 1/100 slaktkycklingar Kalkoner, gäss, ankor inkl. kycklingar upp till 1 1/100 veckas ålder Strutsfåglar inkl struts, emu och nandu inkl. 1/15 kycklingar upp till 1 veckas ålder Får eller get sex månader eller äldre 1/10 Lamm eller killingar upp till 6 månaders ålder 1/40 Annat djur: (en djurenhet motsvaras av det antal djur som har en årlig utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkning av antalet djur ska det alternativ väljas so, ger det lägsta antalet djur) Summa djurenheter Antal djur Antal djurenheter Beräknad lagringstid för gödsel 6 månader 8 månader 10 månader Annat: Lagringsutrymmen efter ny-/tillbyggnation (bifoga beskrivning över utformning och storlek) Typ på fastigheten Kontrakterad Arrenderad Totalvolym Behov Differens Urinbrunn/ar m 3 m 3 Flytgödselbrunn/ar m 3 m 3 m 3 m 3 Gödselplatta/or m 3 m 3 m 3 m 3 Djupströbädd på gjuten platta tömningsintervall mån Djupströbädd på annat underlag: (bifoga beskrivning över hur risken för läckage undviks) tömningsintervall mån m 3 Kommer samtliga urin/flytgödselbehållare vara täckta? ja Nej Kommer påfyllning av samtliga urin/flytgödselbehållare att ske under täckning ja Nej m 3

3 O 3 Behov av lagringskapacitet och spridningsareal (Beräkningsunderlag för producerad mängd gödsel, fosfor och spridningsareal ska bifogas ) 2 Djurkategorier Antal djur Typ av gödsel 1 Volym Utsöndrad P/år (m 3 ) 2 (kg) 2 Behov av spridningsareal Mjölkkor, kg mjölk/ko år Am- och dikor Ungnöt över 1 år Varav: kviga/stut vallfodertjur köttdjur Ungnöt under 1 år varav: kviga/stut kalvar (<6 mån) Sugga i produktion Slaktsvin, omg./år Får/Getter (> 6 mån) Lamm/killingar (<6 mån) Häst Annat djur Summa: 1. t.ex.fastgödsel + urin, flytgödsel, djupströgödsel, kletgödsel 2. Vägledning till underlag finns i informationsruta längst bak på blanketten. Avloppsvatten Uppkommer disk/spolvatten Uppkommer pressvatten från ensilage? Tillförs regnvatten gödselhanteringen? Uppkommer avloppsvatten från? Dusch Toalett Tvättmaskin Rengöring av stallar Annat ja mängd m 3 /år nej ja mängd m 3 /år nej Leds till flytgödselbrunn Leds till egen avloppsanläggning Leds till annat Leds till flytgödselbrunn Leds till egen avloppsanläggning Leds till annat Hur stor yta har de gödselhanteringssytem ja mängd m 3 /år som belastas med nej, allt har tak regnvatten m 2 Omhändertagande Enskild avloppsanläggning (observera krav på tillstånd) Leds till gödselanläggning mängd m 3 /år (observera att tillförsel av ohygieniserat avloppsvatten till flytgödselbrunn kan i framtiden medföra att hela gödselmängden betraktas som avloppsslam) Annat Råvaror och kemiska produkter Hanteras kemikalier? Ja Nej Om ja; Bifoga kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för märkningspliktiga kemikalier (observera att bekämpningsmedel som sprids på er åkermark ska vara med oavsett vem som sprider dem)

4 Upplysningar O 4 Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör, oljefilter mm) Typ av avfall /Avfallskod Mängd/år Upplysningar Övrigt avfall (t.ex. brännbart, metall, kadaver) Typ av avfall /Avfallskod Mängd/år Upplysningar Utsläpp Finns risk för lukt till omkringliggande fastigheter? Ja Nej Luft Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minska risken för luktolägenheter för omgivningen? Finns risk för störning i form av buller till omkringliggande fastigheter? Ja Nej Ljudalstrare/Typ av ljud: Tider då bullret pågår: Buller Bilaga bifogas: Ja Nej Upplysningar Mätning/kontroll Beskriv den kontroll som görs för att förhindra störningar i omgivningen. Bilaga bifogas

5 Energiåtgång O 5 Ange de energikällor som används för uppvärmning Fjärrvärme Mängd/år: kwh av lokaler: Olja Mängd/år: m 3 El Mängd/år: kwh Annat: Mängd/år: Ange de energikällor som används för belysning, Olja Mängd/år: m 3 drift av verksamheten och processer: Gasol Mängd/år: kg El Mängd/år: kwh Annat: Mängd/år: Transporter Uppge antalet transportrörelser till verksamheten per dygn: transportrörelser Som transportrörelse räknas fordon som kör till och från verksamheten, anställdas resor till och från jobbet ska inte räknas. Förorening i mark eller byggnader Är ni ägare till fastigheten/byggnaden där verksamheten bedrivs? Ja Nej Finns kända föroreningar eller finns det anledning att misstänka att föroreningar i mark, byggnader eller i ledningsnätet förekommer? Ja Nej Har inventering eller provtagning av föroreningar gjorts på fastigheten? Ja Nej Har en sanering av föroreningar gjorts på fastigheten? Ja Nej Underskrift Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Följande ska bifogas: Situationsplan över byggnader och placering av gödselanläggningar Karta över spridningsareal (egen och arrenderad) Beräkningsunderlag för gödselproduktion Beräkningsunderlag för utsöndrad mängd fosfor Beskrivning över utformning av gödselavläggningarna Anmälan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

6 O 6 Vägledning till hjälp för ifyllande av blanketten För beräkning av gödsel och fosforproduktion: Se rapporter och lagstiftning nedan vilka kan hämtas på jordbruksverkets hemsida eller beställas av Jordbruksverket Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket finns schabloner för gödselvolym och fosforproduktion i Bilaga 7 (gödselvolym) och bilaga 8 (fosforproduktion) Om din produktion ej stämmer överens med underlaget för schablonerna finns följande vägledning: Jordbruksverkets rapport, 2001:13, Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet i olika djurhållningssystem med grisar Jordbruksverkets rapport, 1995:19, Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning Jordbruksverkets information, , Hästgödsel en naturlig resurs STANK in MIND (dataprogram för gödselberäkningar kan beställas på Jordbruksverkets hemsida) Lantbrukskonsulter kan även hjälpa er att göra beräkningarna Vid egna beräkningar eller beräkningar av lantbrukskonsulter ska beräkningsunderlaget bifogas Mer information och rapporter om miljöpåverkan och miljöfarlig verksamhet kan hämtas på Naturvårdsverkets hemsida

Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM. 1. Allmänt om verksamheten. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning

Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM. 1. Allmänt om verksamheten. Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Djurhållning med mer än 100 djurenheter (dock ej mer än 400 djurenheter) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne

TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne TILLSYN AV JORDBRUKSFÖRETAG AVSEENDE VÄXTNÄRINGSLÄCKAGE - Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-12-19 Version december 2011 Inledning I både nationella, regionala och lokala miljömål framgår

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Förslag 2013-05-15 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Förslag 2013-05-15 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:4-406 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av KF 2009-11-26 146 Reviderad av KF 2011-12-15 153 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn Spridning av växtnäringsämnen och slam inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken

Till flera avsnitt finns dessutom en del allmänna upplysningar placerade direkt under avsnittsrubriken Bilaga 2 till Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007) Förklaringar till checklista för tillsyn på lantbruk uppdaterad 22 juni 2011 Checklistan finns i bilaga 1. Här i bilaga 2 finns

Läs mer

Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning

Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Miljötillsyn av lantbruk eller hästhållning Checklista ch inspektinsanteckningar Ref nr: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning/ar Fastighetsägare Kntaktpersn/huvudansvarig för verksamheten Org. Nummer

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun Miljö- och byggnadsnämndens dnr: 2014-1888 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Västerviks kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 44 tt gälla från och med 2015-01-01 Inledande

Läs mer

Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering

Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering Checklista för Findus ärtodlare 2015 Ska fyllas i av alla lantbrukare - även de som har egen IP SIGILL-certifiering Denna checklista gäller för: Företag/namn: Findus gårds-/fältnr: Underskrift: Datum:

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Taxebilaga 2 Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket kommunens avgift för

Läs mer

Värmdö kommuns taxor och avgifter 2014

Värmdö kommuns taxor och avgifter 2014 Värmdö kommuns taxor och avgifter 2014 Bilaga 8 till KF-Budget 2014 1. Bostadsförmedling 2. Kopieringstaxa 3. Barnomsorg 4. Äldreomsorg 5. Funktionshinder och socialpsykiatri 6. Pedagogisk måltid och kostenhet

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu

EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010. Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu EGEN TILLSYN FÖR LANTBRUK OCH TRÄDGÅRD 2010 Du kan även göra Miljöhusesyn på webben! www.miljohusesyn.nu Uppgifter om verksamheten 2010 För- och efternamn Fastighetsbeteckning (om brukning sker på flera

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon

Installatör Firmanamn: Kontaktperson: Telefon Anmälan eller tillståndsansökan för installation av värmepumpsanläggning 17 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 kap. 13 Miljöprövningsförordning (2013:251) Ängelholms lokala

Läs mer