Ej för publisering. Metazaklor g/l Kvinmerak g/l. Förvaring: Frostfritt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej för publisering. Metazaklor... 375 g/l Kvinmerak... 125 g/l. Förvaring: Frostfritt"

Transkript

1 Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av raps och rybs. All annan användning är otillåten. Reg nr Klass: 2L Endast för yrkesmässigt bruk Butisan Top Verksam beståndsdel: Metazaklor g/l Kvinmerak g/l Xi Varningstext: Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Åt inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik kontakt med huden. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Förvaras på lämpligt sätt för at undvika miljöförorening. Förpackning: 5 liter Förvaring: Frostfritt Irriterande N Tillverkare: Distributör: Ombud: BASF Aktiengesellschaft BASF AB BASF A/S D Ludwigshafen Haraldsgatan 5 Ved Stadsgraven 15 Tyskland SE Göteborg DK-2300 København S Tel: Tel: Nödfallsinformation: Batch nr./tillverkningsdag: Se förpackningen Miljöfarlig = Inregistrerat varumärke för BASF SE Sweden

2 Butisan Top Ej för publisering Produktbeskrivning Butisan Top är ett systemiskt verkande ogräsmedel med god effekt mot såväl örtogräs som ettåriga gräsogräs, tex. åkerven, renkavle och vitgröe. Butisan Top har både jord- och bladherbicid verkan. Liksom andra herbicider med jordverkan fungerar Butisan Top bäst vid god jordfukt. Jordens mull- och lerhalt påverkar ogräseffekten. Butisan Top har bäst effekt i ogräsens tidiga utvecklingsstadier, behandling bör därför inte ske efter grödan har fått 1-2 örtblad. Butisan Top har svag effekt på blåklint, näva och de flesta baljväxter som ärter, klöver och lusern. Effekten mot snärjmåra, vallmo och nattskatta är mycket god både före och efter uppkomst. Att iakttaga På lätta jordar med låg mullhalt avråds användning av Butisan Top. På mulljordar bör behandling ske efter grödans uppkomst. Vid behandling strax efter såddfram till grödans uppkomst ska såbädden ha en jämn såbotten och struktur. Vid kokig struktur eller dålig myllning skall behandling ske efter uppkomst. Vältning eller annan jordbearbetning rekommenderas inte efter en behandling med Butisan Top. Kraftig nederbörd strax efter sprutning kan ge en viss tillväxthämning. Vanligtvis hämtar sig grödan snabbt. Sent sådda oljeväxter kan ha svårare att hämta sig. Rybs är känsligare än raps. Vid sprutning under och efter grödans uppkomst bör man inte spruta i samband med frost eller vid stark solsken på fuktiga blad = Inregistrerat varumärke för BASF SE Sweden

3 Bruksanvisning Lägsta dosen på lätta och/eller mullfattiga jordar, högsta dosen på styva och/eller mullrika jordar. Rybs är känsligare än raps. Vid god jordfukt och tidiga behandlingar kan dosen sänkas med 0,25 0,5 l/ha. Höstoljeväxter Även om det är torrt vid sprutillfället ger regn inom 2-3 veckor god ogräseffekt, under förutsättning att ogräsen inte har hunnit bli för stora under torrperioden. Från och med uppkomsten: förekommer baldersbrå och blåklint med fler än 6 örtblad, tillsätt 0,5 l/ha Matrigon för bättre effekt. Från sådd till uppkomst, Vid mycket god fuktighet: 1,5 1,75 l/ha. Vid svår torka, spruta efter regn eller vänta med behandling till efter uppkomst. Under uppkomst hjärtbladstadiet Vid mycket god fuktighet: 1,5 1,75 l/ha. I 1-2 örtbladstadiet Ogräseffekten uppträder relativt långsamt. Bekämpning vid denna tidpunkt ger sämre effekt på lomme och viol. Direktsådd höstraps För bekämpning av örtogräs, gräsogräs och spillsäd (ej råg och vete). Bäst effekt uppnås vid god markfukt, hög dos och grunt myllade kärnor. Halmen tas bort eller bränns. Hjärtbladstadiet samt på lätta jordar Ej för publisering I 1-2 örtbladstadiet Förekommer spillsäd blanda med Focus Ultra 1,5 3,0 l/ha. Finns etablerade ört- eller gräsogräsplantor behandlas fältet med Roundup före sådd eller uppkomst. Våroljeväxter I våroljeväxter betyder markfuktigheten vid spruttillfället mer för ogräseffekten än spruttidpunkten. I vårrybs sprutas endast vid riktig ogräsförekomst. Blandning med Matrigon förstärker effekten mod bl. a. baldersbrå, gullkrage, pilört och åkerbinda. Från sådd till uppkomst 1,5 Vid svår torka, spruta efter regn eller vänta med behandlingen till efter uppkomst. Under uppkomst - hjärtbladstadiet 1,5 Denna Behandlingstidpunkt ger den säkraste ogräseffekt. Alt. 1,5 1,75 l/ha Butisan Top + 0,5 l/ha Matrigon.

4 I 1-2 örtbladstadiet Alt. 1,75 2,0 l/ha Butisan Top + 0,75 l/ha Matrigon. På mulljordar, i 1-2 örtbladstadiet Alt. 1,75 2,0 l/ha Butisan Top + 0,75 l/ha Matrigon. Mot örtogräs inkl åkersenap 2,0 l/ha Butisan Top under uppkomst hjärtbladstadiet och 0,2 0,3 l/ha Bladex 500 SC ca en vecka senare, när rapsen har 2 örtblad. Vattenmäng Anpassas till sprututrustning och sprutbetingelser. Riktvärde: l/ha. Ej för publisering Blandbarhet Butisan Top är blandbart med Focus Ultra, Fastac och Matrigon. Samtidig behandling med Focus Ultra kan öka grödans frostkänslighet, på grund av oljetillsatsen i Focus Ultra. Tillredning Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter Butisan Top tillsätts under omrörning och resterande vattenmängd fylls på. Efterföljande gröda Om höstoljeväxterna har utvintrat kan om Butisan Top använts under augusti månad kan valfri gröda, dock inte sockerbetor, odlas på våren efter normal jordbearbetning. På lätta jordar bör stråsäd undvikas. Vid senare sprutning ska stråsäd inte väljas odla då istället våroljeväxter, ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis. Dessa grödor är också de enda som kan odlas efter eventuell insådd av våroljeväxter behandlade med Butisan Top. Efter odling av höst- eller våroljeväxter behandlade med Butisan Top kan direktsådd av höstvete ske. Observera Våra preparat tillverkas under noggrann fabrikskontroll. Vi garanterar deras sammansättning. Våra bruksanvisningar och rekommendationer har föregåtts av fleråriga försök, officiella och egna, samt praktiska erfarenheter. Förändringar i förutsättningarna som nya sorter, nya eller förändrade metoder, ny teknik, resistensbildning o dyl. kan leda till försämrat eller uteblivet behandlingsresultat och i vissa fall t o m till skador. Som preparatleverantör ansvarar vi icke för uppkomna skador, försämrade eller uteblivna behandlingsresultat, vilka är hänförliga till sådana förändringar i förutsättningarna, som vi inte kunnat förutse vid preparatets registrering och marknadsföring. Emballageåtervinning: BASF är anslutna till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (tel , hemsida Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, lämnas för energiutvinning vid SvepReturs återvinningscentral. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningscentral eller annan central mottagningspunkt för företag i kommunen. Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.

5 Säkerhetsdatablad BASF Säkerhetsdatablad enligt 91/155/EEG Datum / omarbetad den: 2006/03/09 Version: 5.3 Produkt: BUTISAN TOP H ( /SDS_CPA_SE/SV) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget BUTISAN TOP Användning: växtskyddsmedel, herbicid Registreringsnummer: Anr , Regnr 4634 Företag: BASF Aktiengesellschaft Ludwigshafen GERMANY Kontaktadress: BASF AB Haraldsgatan Goeteborg SWEDEN telefon: adress: Nödfallsinformation: telefon: Telefax-nummer: Farliga egenskaper Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Kemisk benämning växtskyddsmedel, herbicid, suspensionkoncentrat (SC) Farliga ämnen Metazaklor halt (W/W): 32,6 CAS-nummer: EG-nummer: Farosymbol(er): N, Xi R-fras(er): 43, 50/53 kvinmerac halt (W/W): 10,9 CAS-nummer: EG-nummer: R-fras(er): 52 fenolsulfonsyra-formaldehyd-polykondensat som natriumsalt (polymer; insatskemikalier listade i EINECS) halt (W/W): 1,5 R-fras(er): 52/53

6 Om farliga ämnen finns i produkten, är den fullständiga ordalydelsen av dess farosymboler och Rfraser specificerade i kapitel Första hjälpen Allmänna råd: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tag av nedsmutsade kläder. Vid besvär: Uppsök läkare. Visa förpackning, etikett och/eller säkerhetsdatablad för läkare. Vid inandning: Vila, frisk luft, läkarhjälp. Vid hudkontakt: Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Om irritering uppstår, sök läkarhjälp. Stänk i ögon: Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare. Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick mycket vatten. Kontakta läkare. Framkalla inte kräkning utan att giftcentralen eller en doktor sagt så. Framkalla aldrig kräkning eller tillför någonting genom munnen om skadad person är medvetslös eller lider av kramper. Råd till läkare: Behandling: behandla efter symptom (dekontaminering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckningsmedel: vattendimma, skum, koldioxid, torrt pulver Särskilda faror: kolmonoxid, klorväte, kväveoxider, organiska klorföreningar De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand. Särskild skyddsutrustning: Använd tryckluftsmask och skyddskläder. Övrig information: Samla upp förorenat släckvatten, låt ej komma i kloak- eller avloppssystem. Rester av brand och förorenat släckvatten skall omhändertagas enligt lokala föreskrifter. Behållare utsatta för eld kyles med vatten. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder: Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tag genast av nedsmutsade kläder, även underkläder och skor. Skyddsåtgärder- miljö: Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Får ej tränga ned i marken. Saneringsåtgärder: För små mängder: Tag upp med absorberande material (t.ex. sand, sågspån, universal-absorbent eller kiselgur). För stora mängder: Begränsa/valla in. Pumpa bort produkten. Samla avfall separat i passande märkta och förslutbara behållare. Rengör nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och rengöringsmedel.beakta gällande miljöföreskrifter. Kontakta kommunen. Förbränning i avfallsugn eller special deponering rekommenderas.

7 7. Hantering och lagring Hantering Inga särskilda åtgärder erfordras vid lagring och hantering enligt föreskrift. Brand- och explosionsskydd: Inga särskilda åtgärder krävs. Ämnen/produkten är ej brännbar. Produkten är ej explosiv. Lagring Åtskilt från livsmedel, foder och annat ätbart. Ytterligare information om lagringsförhållanden: Får inte utsättas för värme. Skyddas mot direkt solljus. Lagerstabilitet: Lagringstid: 24 md Skyddas mot temperaturer under: -10 C Produktens egenskaper förändras reversibelt vid underskridande av gränstemperaturen. Skyddas mot temperaturer över: 40 C Förändringar i produktens egenskaper kan förekomma om ämnet/produkten förvaras över angiven temperatur en längre period. 8. Begränsning av exponeringen/personliga skydd Personlig skyddsutrustning Andningsskydd: Helmask med partikelfilter Typ P2 (EN 136, 143) Handskydd: Passande kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) även vid långvarig direktkontakt (rekommenderad: skyddsindex 6, motsvarande > 480 minuters penetrationstid enligt EN 374): t.ex. nitrilgummi(0,4 mm), kloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm) och andra. Ögonskydd: skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166) Skyddskläder: Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt DIN-EN 465). Allmänna skydds- och hygienåtgärder: För hantering av växtskyddsmedel i slutanvändareförpackningar gäller de hänvisningar till personlig skyddsutrustning som finns i bruksanvisningen. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Det rekommenderas att stängda arbetskläder används. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Separat förvaring av arbetskläderna. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Form: vätska Färg: vit Lukt: svagt aromatisk ph-värde: ca. 3,8 (20 C) (mätt på ospädd produkt) Stelningstemperatur: -5,2 C Självantändningstemperatur: ca. 555 C Densitet: ca. 1,15 g/cm 3 (20 C) Löslighet i vatten: dispergerbar

8 Ytspänning: ca. 41,4 mn/m (20 C; 0,5 ) ca. 39,9 mn/m (20 C; 1,0 ) Viskositet, dynamisk: ca. 70,8 mpa.s (20 C, 100 1/s) 10. Stabilitet och reaktivitet Termisk sönderdelning: Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/hänvisningarna för lagring och hantering beaktas. Ämnen att undvika: Inga kända ämnen som bör undvikas. Farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs. Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs. 11. Toxikologisk information Ej för publisering Akut toxicitet LD50 råtta (oralt): mg/kg LC50 råtta (inhalering): > 5,7 mg/l 4 h LD50 råtta (dermalt): > mg/kg Irritation Primär hudirritation kanin: ej irriterande Primär slemhinneirritation kanin: ej irriterande Sensibilisering marsvin: Hudsensibiliserande effekt vid djurförsök. Övrig information angående toxicitet Produkten är inte testad. Bedömningen är härledd från produkter med liknande sammansättning. Missbruk kan leda till hälsoskador. 12. Ekologisk information Ekotoxikologi Fisktoxicitet: LC50, 96 h, 21 mg/l, Oncorhynchus mykiss Akvatiska invertebrater: LC50, 48 h, > 100 mg/l, Daphnia magna Vattenväxter: EC50, 72 h, 0,043 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata Persistens och nedbrytbarhet Eliminerbarhet: Ej biologiskt lättnedbrytbar (enligt OECD-kriterier) Tilläggsinformation Ytterligare ekologisk information: Produkten har ej testats. Angivna uppgifter är härledda från produkter med liknande struktur eller sammansättning. Låt ej produkten komma ut i miljön under okontrollerade former.

9 13. Avfallshantering Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Förorenad förpackning: Kontaminerade förpackningar skall tömmas så väl som möjligt och destrueras på samma sätt som innehållet. 14. Transportinformation LANDTRANSPORT ADR : Klass 9 Förpackningsgrupp III UN-nummer 3082 Korrekt teknisk benämning MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (innehåller: METAZAKLOR 33%) RID : Klass 9 Förpackningsgrupp III UN-nummer 3082 Korrekt teknisk benämning MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (innehåller: METAZAKLOR 33%) INRIKES SJÖTRANSPORT ADNR : Klass 9 Förpackningsgrupp III UN-nummer 3082 Korrekt teknisk benämning MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (innehåller: METAZAKLOR 33%) SJÖTRANSPORT IMDG/GGVSee : Klass 9 Förpackningsgrupp III UN-nummer 3082 Vattenförorenande ämne YES korrekt teknisk benämning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains METAZACHLOR 33%) FLYGTRANSPORT ICAO/IATA : Klass 9 Förpackningsgrupp III UN-nummer 3082 korrekt teknisk benämning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains METAZACHLOR 33%)

10 15. Föreskrifter Föreskrifter för Europeiska Unionen (Märkning) / Nationella föreskrifter EG:s direktiv: Farosymbol(er) Xi Irriterande. N Miljöfarlig. R-fras(er) R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fras(er) S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. S20/21 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. S24 Undvik kontakt med huden. S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Klassificering/märkning i enlighet med svenska föreskrifter.: Farosymbol(er) Xi Irriterande. N Miljöfarlig. R-fras(er) R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fras(er) S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. S20/21 Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. S24 Undvik kontakt med huden. S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S37 Använd lämpliga skyddshandskar. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Bekämpningsmedel Behörighetsklass 2 Bekämpningmedelnr finns i avsnitt 1 Komponenter som bestämmer faroklassen for märkningen: Metazaklor, kvinmerac Endast för yrkesmässigt bruk. Övriga föreskrifter För användaren: För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen. (Direktiv 1999/45/EG, Artikel 10, nr. 1.2) Användningsområde: herbicid Mot Ogräs i odliger av raps och rybs. All annan användning är otillåten. Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

11 16. Annan information Fullständig ordalydelse av farosymboler och R-fraser, nämnda i Kapitel 2 under Farliga ämnen : N Miljöfarlig. Xi Irriterande. 43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 52 Skadligt för vattenlevande organismer. 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version. Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkersdatabladet alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande mailadress: Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar att observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00

Tel. vid olycksfall : 24-timmarsservice: 020-99 60 00, +46 (0)8 33 70 43 (utland) DuPont: 040-680 47 00 Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits.

L147559 SWED/3N. Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. L147559 SWED/3N Användningsområde Mot ogräs i odlingar av sockeroch fodermajs. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tilllåtits. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer