."{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '"-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "."{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '"-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5."

Transkript

1 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t2-o3-L5 1 (21) Plats och tid ande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - 1o.o3 örjan Lid (M), ordfijrande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Raimo Vuojärvi (M) och Jaana Tilles (S) Ersättare övriga närvarande Ann-Charlotte Järnström, kommundireltör, Patric Andersson, ekonomichef, Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Jaana Tilles (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren 992s-42 Ordförande."{-.t:, '"-\^.- an Lid *l ' Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. tffil W Vallentuna kommun

2 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2 (21) FOREDRAGNINGSLISTA Arende 5 25 Val av justerare Sidan 5 26 Fastställande av dagordning $ 27 Informationsärende - Upphandling av livsmedel (KS 2OI2.L44) 5 g 28 Svar på motion (S) åtgärderför att minska köttkonsumtionen (KS )...6 $ 29 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS 20t7.41L)...7 g 30 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden 2011 (KS 2AL2.062)...8 $ 31 Överföring av ej utnyttjade resurser från 2011 (KS 2OL2.062) 9 $ 32 Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) 10 $ 33 Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) g 34 Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) 5 35 Uppföljning av internkontrollplaner 2OLL (KS ) $ 36 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS 2OL2.L27) 15 $ 37 Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS 20LI.407) t6 g 38 Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS )...r7 g 39 Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS )...t8 $ 40 Vision Stockholm Nordost 20t0-2O40 (KS ) $ 41 Anställdas bisysslor 2012 (KS ) o g 42 Anställning av förvaltningschef för fritidsförvaltningen (KS ) t2 L4 Justerandes s gn I'f I

3 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokol I 3 (21) 52s Val av justerare Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jaana Tilles (S) att justera protokollet. Justeratrt

4 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 4 (2L) 926 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande revideringar: - Ärende 5, Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden zott, delas i wå ärenden som behandlas var för sig. - Ärende 17, Godkännande av förfrågningsunderlag gällande livsmedel, behandlas som fnirsta ärende.

5 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L2-03-t5 s (21) 927 Informationsärende - Upphandling av livsmedel (KS 20L2.I44) Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar frir informationen. Stockholm Nordost kommunerna medvallentuna kommun som samordnade kommun ska upphandla Livsmedel Mjölk och mejeriprodukter på r år. Detta for att samordna nästa stora livsmedelsupphandling med dess olika indelningsområden. Nuvarande avtal med Arla Foods AB går ut zorz-o8-3r och Stockholm Nordost kommunerna behöver fürsäkra sig om leveranser av mjölk och mejeriprodukter till skolor äldreboende och eventuellt större förskolor under perioden 2o12-o9-o1 - zo4-o8-3r. I enlighet med delegationsordningen ska Kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om förfrågningsunderlag över r.9 miljoner. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet ska anses vara ett informationsärende och att arbetsutskottet beslutar att tacka för informationen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Örjan Lids ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Godkännande avförfrågningsunderlag gällande Livsmedel Akten J usteran des sign I \/t

6 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I L5 6 (21) 528 Svar på motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni zorr väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga rymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost.detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsftirvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt ärvårt landskap beroende avbetesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Yrkanden Jaana Titles (S) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jaana Tilles bifallsytkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen g. BUN 8+ Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. UN S Bo Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen S. Svar på motioñ (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 6. Remisssvar - Motion (S) Ätsärder för att minska köttkonsumtionen l'"""'""'îl

7 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 7 (2L) s2e Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2O1 1 (KS 2OII.4tt) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets bilagda förslag till verksamhetsberättelse för zorr samt att därefter lägga den till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt en verksamhetsberättelse ftir kommunstyrelsen zorr. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev 8z 923 tkr att jämfüra med en budget på 89 z16 (inhusive räddningstjänst och KS OF). Yrkanden Jaana Tilles (S) avger ett yrkande enligt bilaga r. Propositionsordning Ordfiiranden ställer förvaltningens fürslag till beslut mot Jaana Tilles ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens fürslag. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för zorr 2. VB Kommunstyrelsen zorr KLK:s Chefsgrupp -t - Justerandes si \

8 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokoll I (21) s30 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden (KS ) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden Uppf<iljning av övergripande- och nämndens mål i verksamhetsplan samt av ekonomi och nyckeltal Årets ekonomiska resultat: SBN exhusive resultatenheter ger ett överskott på gzo tkr TunaFastigheter ger ett överskott på Z g+s tkr Avfallshantering ger ett underskott på -zro tkr 1. Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år zorr 2. SBNVBbilagor Akten Ekonomichef Handläggare 1"""*"0"K I

9 Kommu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I e (21) 931 Överföring av ej utnyttjade resurser från 2011 (KS 20t2.062) Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen. Motivering till återremiss Arbetsutskottet återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen som ett eget ärende, inte som en del i verksamhetsberättelsen. för att det ska återkomma Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år zou. Eftersom den nämnden har upphört behandlas ärendet av kommunstyrelsen. I ärendet föreslogs det att kommunstyrelsen skulle godkänna att föra över resurser som ej utnyttjats under 2011 till zorz. Denna del av ärendet bör hanteras som ett separat ärende, och inte som en del av verksamhetsberättelsen. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Orjan Lids återremissyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. lusterandes sign

10 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L (21) 932 Nämndernas verksamhetsberättelser 20t1 (KS 20L2.131) erbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under zorr har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inhusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS zorz-o4-o2, under förutsättning att den antas vid nämnda datum ön zorz-or-26 SBN zorz-o4-oz, under förutsättning att den antas vid nämnda datum i KS MTM zorz-oz-zr KN zorz-oz-zr FN zorz-oz-23 BUN eorz-oz-er UN zorz-oz-23 SN zorz-oz-zr Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. Är zorr är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nãmnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inhusive personalredovisning. Kontinuerlig uweching av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. 1. Nämndernas verksamhetsberättelser Bokslut zorralla nämnder Samtliga nämnder lw I / Utd ragsbestyrkande

11 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-O (21) s33 Ârsredovisning för Vallentuna kommun 20It (KS ) arbetsutskottet överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande Vallentuna kommuns årsredovisning för zorr innehåller sex större delar. Förvaltningsberättelse, uppföljning av de mål som ärbeslutade i kommunfullmäktige, personalberättelse, förkortade versioner av nämndernas verksamhetsberättelse och kommunens räkenskaper. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar årsredovisningen utan eget ställningstagande. Propositionsordning Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Örjan Lids ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Örjan Lids yrkande. 1. Årsredovisning för Vallentunâ kommun zorr, tjänsteskrivelse Samtliga nämnder lusterandes sign

12 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotoko I I t2 (2L) 934 Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 20Ll (KS ) Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna samt föreslagna åtgärder inom de områden där brister har konstaterats. Internkontrollen fiir zorr har gällt områdena Personliga utlägg, Ramartalstrohet vid inköp av livsmedel, Awikelserapportering i personalsystemet, verkställighet av beslut samt lt-säkerhet. Verkställigheten av fattade beslut visar på en stor awikelse medans de öwiga områdena är under kontroll. Personliga utlägg Kontrollmoment som har granskats är avtalstrohet samt kontering och kontroll av f-skatt hos leverantör, vid personliga utlägg och handkassor. Det är svårt att se om artalstroheten följts vid mindre inköp över disk men det finns inget som tyder på att man medvetet skulle bryta med ramavtal och andra avtal, konteringen har också överlag varit bra. Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel Enligt internkontrollplanen för zorr ska avtalstroheten gällande konto 644t - Livsmedel - granskas. Granskningen omfattar ca 96 procent av det bokftirda beloppet på kontot för livsmedel. En mycket stor andel av inköpen har gjorts från ramaltalsleverantörer, avtalstroheten är därmed mycket god. Personalkostnader Granskningen gäller om rätt personer står med på lönelistan och om awikelserapporteringen blir rätt vid ledighetsansökan och VAB etc. På kommunledningskontoret har alla chefer tillgång till Qlikview Personal, ftir granskning av den s.k. analyslistan varje månad. Vid upptäckta fel i alwikelserapporteringen kontaktar chefen dels medarbetaren, dels förvaltningens personalredogörare för lämplig åtgard/ korrigering i lönesystemet. Verkställighet av beslut 44 st beslutsärenden har följts sedan 2oog-og-o1. Av dessa är: z3 verkställda, 18 pågår och 3 stycken ännu inte påbörjade. IT-säkerhet Det interna nätverket i form av domänerna vallentuna.se/local och skolor.vallentuna.se/local sþddas fullgott av uppdaterade och genomgångna brandväggar. Strömförsörjningen via reservkraft är tillrächig. Byte av batterier i UPS:en har genomförts och batterinivåer samt ingående och utgående ström har kontrollerats. Bftersom Vallentuna kommun har fibernätverk till de allra flesta verksamheterna så är kapaciteten god i produktionsnäwerket. 1. Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret zorr V

13 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 13 (21) 2. Intern kontroll andra halvåret 2011 HR från AGC 3. Intern kontroll konto 644r - Livsmedel, jan-dec eorr 4. Intern kontroll konto 644r - Livsmedel, jan-jun zorr S. Intern kontroll konto 644r - Livsmedel, juli-dec zorr 6. Intern kontroll konto 644r, Livsmedel T. Intern kontroll utlägg underlag jmf år o förvaltning zorr 8. Intern kontroll utlägg underlag per kontohass 2011 g. Intern kontroll utlägg underlag stickprov zorr ro. Internkontroll Brandväggar andra halvåret zorr rr. Internkontroll Fysiskt nät andra halvåret zorr rz. Internkontroll Strömfärsörjning andra halvåret zorr 13. internkontroll utlägg zorr 14. Internkontroll Virus och trojaner andra halvåret 2011 Kommundirektör Ekonomichef Personalchef FörhandlingschefHR IT- och kommunikationschef Enhetschef I1 tr Jusrerandes;pn I I I

14 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa mmanträdesprotokol I t4 (2t) 53s Uppfoljning av internkontrollplaner 20L1 (KS 20LL.056) Kommunstyrelsen godkänner nämndernas interkontrolluppftiljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare behandling. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde enligt fastställd plan. Rapport över genomftird uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen att redovisas i samband med årsredovisningen fiir det gångna året. Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret har utifrån nämndernas internkontrollrapporter för 2011 gjort en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fu ngerar. 1. Uppfötjning av nämndernas internkontrollplaner zorr Samtliga nämnder Akten

15 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I ls (21) 936 Internkontrollplan kommunstyrelsen 20t2 (KS 20 I2.t27) Rrbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen för zotz. Internkontrollplanen för kommunstyrelsen förslås gälla fälj ande områden : Ekonomi - att inkommen faktura blir rätt betalt och konterad. Personal, löner och förmåner -att fasta arvoden blir rätt registrerade och utbetalningen sker enligt arvodesreglerna. Nämndsadministration -uppföljning av verkställighet av beslut. Upphandling -ramavtalstrohet vid inköp av resebyråtjänster IT säkerhet -Skydd mot virus, maskar & trojaner. -Brandvägg och begränsning av åtkomst -Strömförsörjning -Fysiskt nätverk 1. Internkontrollplankommunstyrelsenzotz 2. KS internkontrollplan zorz Kommundirektör Ekonomichef Redovisningsansvarig Upphandlingssamordnare Personalchef Enhetschef HR-support Chef kommunstyrelsens kansli II- och kommunikationschef Enhetschef IT Ju""-"0îä I

16 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sam ma nträdesprotokol I 16 (21) 537 Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS 201L.407) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen antar äskande av medel till en juristfunktion och en utredarfunktion. Medel (r 6to tkr) föreslås ianspråktas ur anslaget för kommunstyrelsens ofärutsedda utgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med den fürsta januari en ny tjänstemannaorganisation under kommunstyrelsen. I organisationen ingår en ny juristbefattning. För att täcka kostnaden för befattningen behöver 85o tkr tillföras ram. I den nya organisationen är de administrativa stödfunktionerna tänkta att i vissa delar samordnas med kommunledningskontorets stödfu nktioner. Tidigare administrativa enhet på samhällsþggnadsförvaltningen har upphört och viss verksamhetsnära administration har tillförts de nya avdelningarna. Kvarstår ett behov av administrativt stöd åt förvaltningsledningen och den tidigare administrativa chefen har erhållit en befattning som utredare direkt underställd samhällsbyggnadschefen. För att täcka kostnaden fiir befattningen som utredare behöver 76o tkr tillföras förvaltningens ram. 1. Äskande av medel till nyjurist- och utredarfunktion Akten Ekonomichef Handläggare Justerandes s gn Justerand es sign \/

17 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I L7 (2t) g38 Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS 2OtL.268) Kommunstyrelsen anser uppdraget att utreda införandet av läsplattor i kommunstyrelsen uppfullt. Kommunstyrelsen beslutade den z7 oktober zorr (S t47) atlkommunledningskontoret skulle utreda om det finns ett behov av att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska få en läsplatta på en gång och ett förslag på vad detta i sådant fall skulle kosta. Utredningen visar att kostnaden för införande av läsplattor i kommunstyrelsen skulle vara ca 13o ooo kronor det första året. Kostnaden kan bli lägre om en annan lösning än den som beräkningen baseras på väljs. Följande år beräknas kostnaden vara ca 5ooo kronor högre än den tryck- och portokostnad som kommunen har idag. I beräkningen av kostnaderna har möjlig effektivisering av arbetstider inte räknats med. En kartläggning visar att stora tidsvinster kan göras, och mycket av det är beroende av en ökad digitalisering. I den digitaliseringen skulle läsplattor vara en viktig del. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 u g r44 Kommunstyrelsens arbetsutskott S Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen 2. Läsplattor-utredning Akten Tr

18 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-o (21) 53s Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS 20t2.126) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen delegerar det övergripande ansvaret för tillsyn, skötsel och underhåll av befintliga och tillkommande elanläggningar inom Vallentuna kommuns fastighetsbestånd till kommundirektören. Kommundirektören kan vidaredelegera detta till annan $änsteman. et förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Ansvar för elanläggningar innebär att man har ansvar för att: - elanläggningar är utförda och underhålls på ett sådant sätt att de är säkra ftir person och egendom. - allt arbete där det finns en elektrisk fara utförs på ett säkert sätt, så att personer eller egendom inte skadas. - utförande, reparation eller ändring av de elektriska installationerna utförs avyrkesmän med nödvändig kompetens och under överinseende av en person med nödvändig behörighet samt att arbetet kontrolleras på betryggande sätt. Enligt ellagen är det arbetsgivaren som ska se till att verksamheten fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och att vid behov delegering av de uppgifter som ingår i ansvaret sker på ett korrekt sätt. Vallentuna kommun saknar idag en tydlig rutin om vem som är ansvarig för kommunens elanläggningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar detta ansvar till kommundirektören, som sedan har möjlighet att vidaredelegera detta till t.ex. fastighetschefen. 1. Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen Akten Fastighetschef d_ V

19 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 19 (21) 940 Vision Stockholm Nordost 20L (KS 20L2.L43) erbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad Vision Stockholm Nordost 2oro-2o4o. Gällande Vision Stockholm Nordost 2ooo - zo3o har varit föremål för revidering och uppdatering. Politiker och tjänstemän från samtliga sex kommuner inom Stockholm Nordost har deltagit i arbetet. Ledningsgruppen för Stockholm Nordost beslutade enhälligt, vid sitt möte den z4 februari 2ot2, att föreslå de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad Vision Stockholm Nordost 2o1o - 2o4o. 1. Tjänsteskrivelse Vision Stockholm Nordost 2oro-2o4o 2. Vision Stockholm Nordost 2oto-zo4o Akten Stockholm Nordost lusterandes sign lusterandes sign o$

20 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sam manträdesprotokoll 20r2-o (21) 541 Anställdas bisysslor 20L2 (KS 2012.L24) Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av anställdas bisysslor/uppdrag för zorz. lirendet i korthet Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de anställdas bisysslor/uppdrag i januari zorz. Dessa redovisas översiktligt per fürvaltning. Redovisningen anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott. 1. Anställdas bisysslor zorz 2. Bisysslor zorz Akten Justera ndeyio n ry

21 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20r2-o3-L5 2t (21) 942 Anstä llning av förvaltningschef för fritidsförvaltningen (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa Mats Lennerthson som Förvaltningschef till Fritidsförvaltnin gen. Ärendet i ko thet Fritidsförvaltningen har under en längre tid letts av en tillförordnad Fritidschef. Rekrytering påbörjades under slutet av zorr och tjänsten annonserades ut och zb ansökningar inkom. Efter intervjuer, tester, referenstagning och samverkan med de fackliga organisationerna blev slutkandidaten Mats Lennerthson. 1. Anställning av Förvaltningschef, Fritidsförvaltningen Akten Ju sterandes slg n c(

22 t br o\ 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse ftir zorrr (S) yrkar att under rubriken Måluppfyllelse 2011, Tillväixt och uweching, målformulering: "Enligt handlingsplanen i översiktplan 2o1o-2o3o ska f?iljande planer tas fram under mandatperioden zoro a) Strukturplan Karby/ Brottby b) strukturplan Lindholmen c) Strukturplan Södra Vallentuna d)fördjupad översiktplan Gillinge e) Grönplan ordet uppfullt ersätts rned ordet pågår eftersom ingen av planerna ännu är fåirdig..)-\ \ &

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

nälls1arummet, Kommunalhuset, 'Vallentuna. Kl 09.00-11:00,11:40-12:15.

nälls1arummet, Kommunalhuset, 'Vallentuna. Kl 09.00-11:00,11:40-12:15. VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol i 2.011-03- 10 Kommunstyre lsens arbetsutskott _. - - -........ _.. _-..-... _--.... _..._...................... _......._...... _--_.. Plats och tid _..._. --_..._...._.

Läs mer

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183

re Vallentuna m-l Underskrifter Sekreterare ,,/tlcoó /.c Elisabeth R VALLENTUNA KOMMUN BEVIS kommun 20L2-72-t3 s5 171-183 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotoko I I 20L2-72-t3 1 (1s) Plats och tid ande Stora mötesrummet, Kulturhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - Lo.4o örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning 2014 - Barn- och ungdomsnämnden VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2015-01-13 DNR BUN 2015.010 ANNA ELIASSON SID 1/2 ANNA.ELIASSON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Internkontroll, helårsuppföljning

Läs mer

2ötz'b5-21. tml. Lotz-ot -z l. á-\-.--\- 61-69 7t-74 5561-74 VALLENTUNA KOMMUN. ú ø tt Elisabeth Rydström BEVIS. kommun. Vallentuna.

2ötz'b5-21. tml. Lotz-ot -z l. á-\-.--\- 61-69 7t-74 5561-74 VALLENTUNA KOMMUN. ú ø tt Elisabeth Rydström BEVIS. kommun. Vallentuna. 20L2-O4-t6 1 (16) Plats och tid ande Ersättare Övriga närvarande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl r8.oo - r9.24 Orjan Lid (M), ordforande, Blisabeth Rydström (C), ordf. $ 7o, Raimo Vuojärvi

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott

Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö (M) (vice ordförande) Mattias Andersson (C) och Lars Vargö (M) BEVIS. Kulturnämndens arbetsutskott Kulturnämndens arbetsutskott 2016-04-19 Plats och tid Bergshamra bibliotek, Bergshamra torg, Solna kl 15:00-16:45 ande närvarande Övriga närvarande Paragrafer Mattias Andersson (C) (ordförande) Lars Vargö

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23. Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23. Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-04-23 Tid och plats Kl 19.00 Nova, ungdomens hus, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, tf kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001)

56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) VALLENTUNA KOMMUN Ku ltu rnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esprotokol I 20r4-o2-o4 8 (17) 56 Uppföljning internkontrollplan 2013 (KN 20t3.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3 Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till ftirmån för (S)-förslag. iirendet i korthet Socialnämnden har füreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen medo,g%o fr.o.m.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller. motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller. motionen. Kommuns\rrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Jaana Tilles (S) fiireslår i en motion väckt

Läs mer

'tj. /q/',* { IU Vallentuna. 55ls-2e. tml. Underskrifter. '\æ VALLENTUNA KOMMUN. 3 *Ò - ill BEVIS. kommun. 20t3-o2-L4. övriga närvarande.

'tj. /q/',* { IU Vallentuna. 55ls-2e. tml. Underskrifter. '\æ VALLENTUNA KOMMUN. 3 *Ò - ill BEVIS. kommun. 20t3-o2-L4. övriga närvarande. Sa m ma VALLENTUNA KOMMUN Kom m u nstyrelsens a nträdesprotokol I (17) 20t3-o2-L4 rbetsutskott - Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl o9.oo ande Örjan Lid (M), ordftirande, Elisabeth

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Lilla mötesrummet, Kulturhuset, kl. 15:00 16:10 ande Lars-Bertil Ohlsson (KD) 46-52, ordförande, Johan Skog (M), Pär Elfström (S) (ersätter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00-18:40 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C) vice ordf, Raimo Vuojärvi (M),

Läs mer

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag.

arbetsutskottet beslutar i enlighet med hans yrkande. örjan Lid (M) yrkar bifall till ftireliggande förslag. Kommunstyrelsen füreslår att kommunfullmäktige beslutar om att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna till en kultur- och fritidsfiirvaltning, med start 2otg-o7-ot. Den nya kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.

,144w. ABF Bilda FU SFR SVs MBSK VALLENTUNA KOMMUN. z58z7h. Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013. Ärende 3 Kultu rnäm ndens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 20t3-og-27 s (ls) 531 Bidrag till studieförbund med verksamhet i Vallentuna 2013 (KN 2013.0 1B) Beslut Arbetsutskottet ftireslår att:

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Sa m ma nträd esp roto kol I 2076-0L-25 23 (29) s18 Svar på motion (S) avseende marknadsföring av Vallentuna kommun (KS 201s.087) Beslut Reservation Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Mörbyrummet, 08:45 12:00 Beslutande Åke Uddén (C), ordförande Roger Gadde (M) Tommy Eckelöv (S) Övriga närvarande Mats Lennerthsson, fritidschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Bällstarummet, 09.00 11.00 ande Örjan Lid (M), Elisabeth Rydström (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Ing-Marie Elfström (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bällstarummet kl 09:00-10:30 ande närvarande Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Nicklas Steorn (MP), Jaana Tilles (S), Ylva Mozis (L), Sofia Segergren (C) Ej tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS 2014.530 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2076-03-21 10 (23) 5s4 Svar på motion (S) Flytta Videgårdens

Läs mer

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo

Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl oo 1 ( 12) P lats och tid Bällstarummet, tisdagen den 16 november, kl. 19.00-21.oo Ledamöter Raimo Vuojärvi (M), Hans Heneby (M), AnnCharlotte Höglund (C), Roswitha Melzer (FP), Bodil Umegård (S), Thomas

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

g 167 VALLENTUNA KOMMUN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång

g 167 VALLENTUNA KOMMUN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS ) Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Yrkanden Beslutsgång VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2015-1 1-05 1s (33) g 167 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2016 (KS 2015.395) Beslut Arbetsutskottet beslutar att utan

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 15 KS 2016.056 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträ desprotokol I 20L6-O3-2L 18 (23) 561 Program för uppföfjning

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg Utvecklingsledare Eva Lod Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2005-02-08 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Barn - och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr., Vallentuna tisdagen den 8 februari kl. 08.00 12.30 Jerker

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.30 10.55 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S)

Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod Ekonomiadministrativ chef Annika Hellberg Nämndsekreterare Lotta Lann. Thomas Arctaedius (S) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2010-01-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 2016.016 3 ALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 28 Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL m "')\.'(U ''> KOMMUNSTRYRELSENS AU l' o Sammanträdesdatum.~ TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-12-01 Sida 18(35) 283 Dnr 645/14 Uppföljning kvalitetskontrollplan 2015 för kommunledningsförvaltningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna, kl 14.00 15.05 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Ulf Nordlinder (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Översyn av delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Dnr KS 2013-62

Översyn av delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Dnr KS 2013-62 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 58 Översyn av delegationsregler för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Dnr KS 2013-62 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 92 Yttrande, remiss om Folkhälsopolicy (SN 2016.029) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501

Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling 9 KS 2015.501 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 81 Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga

6. Tjänsteskrivelse: Utredning om fárdtjänstens nämndstillhörighet 7. MSN S Tg,2ot2-o1-zt, Remiss gällande fárdtjänstens nämndstillhörighet, Bilaga Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-t2-73 13 (1s) 5 181 Färdtjänstens nämndstillhörighet (KS 201 1.396) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Gem Servicenämnden IS/IT

Gem Servicenämnden IS/IT 1(11) Gem Servicenämnden IS/IT Plats och tid: IS/IT-enheten, 2015-11-20 kl. 09:00 Beslutande: Mikael Thalin (C) Orsa Peter Egardt (S) Älvdalen Lennart Sohlberg (S) Mora, ersättare för Anna Hed (C) Mora

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS

Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS Hemställan om investeringsmedel för utegym 16 KS 2016.089 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-04-11 79 Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Frösundarummet, 08.30-12.45 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Maya Mallo (M), Ing-Marie Elfström (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Vildana Zorlak,

Läs mer

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m)

Jerker Sjögren (kd) ordförande Hans Temrin (fp), vice ordf Sandor Heveus (m) Jan Erik Gyllenram (m) Johan Liberson (m) Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-29 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 29 april 2003 kl 19:00-22:00 Beslutande Jerker Sjögren (kd)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) Kommunstyrelsen 2016-02-22 31 Taxa för tillstånd tillsyn och efterkontroll 2016 (KS 2015.279) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Paragrafer som protokollet omfattar: Plats och tid för justeringen: Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun. Sekreterare Eva Dahlqvist

Paragrafer som protokollet omfattar: Plats och tid för justeringen: Omsorgsförvaltningen, Kristianstad kommun. Sekreterare Eva Dahlqvist ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND PROTOKOLL 2012-11-15 Tid och plats: Torsdagen den 15 november 2012, klockan 13.30 15.10 i Hjälpmedelscentrum Östra Skånes lokaler Kabelvägen 17, Kristianstad. Beslutande Bo

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer