."{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '"-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "."{-.t:, *l ' tffil. Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren. 992s-42 '"-\^.- VALLENTUNA KOMMUN BEVIS. kommun. 20t2-o3-L5."

Transkript

1 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t2-o3-L5 1 (21) Plats och tid ande Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl o9.oo - 1o.o3 örjan Lid (M), ordfijrande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Raimo Vuojärvi (M) och Jaana Tilles (S) Ersättare övriga närvarande Ann-Charlotte Järnström, kommundireltör, Patric Andersson, ekonomichef, Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Jaana Tilles (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Kalle Sönnergren 992s-42 Ordförande."{-.t:, '"-\^.- an Lid *l ' Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. tffil W Vallentuna kommun

2 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 2 (21) FOREDRAGNINGSLISTA Arende 5 25 Val av justerare Sidan 5 26 Fastställande av dagordning $ 27 Informationsärende - Upphandling av livsmedel (KS 2OI2.L44) 5 g 28 Svar på motion (S) åtgärderför att minska köttkonsumtionen (KS )...6 $ 29 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 (KS 20t7.41L)...7 g 30 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden 2011 (KS 2AL2.062)...8 $ 31 Överföring av ej utnyttjade resurser från 2011 (KS 2OL2.062) 9 $ 32 Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 (KS ) 10 $ 33 Årsredovisning för Vallentuna kommun 2011 (KS ) g 34 Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 2011 (KS ) 5 35 Uppföljning av internkontrollplaner 2OLL (KS ) $ 36 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2012 (KS 2OL2.L27) 15 $ 37 Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS 20LI.407) t6 g 38 Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS )...r7 g 39 Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS )...t8 $ 40 Vision Stockholm Nordost 20t0-2O40 (KS ) $ 41 Anställdas bisysslor 2012 (KS ) o g 42 Anställning av förvaltningschef för fritidsförvaltningen (KS ) t2 L4 Justerandes s gn I'f I

3 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokol I 3 (21) 52s Val av justerare Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jaana Tilles (S) att justera protokollet. Justeratrt

4 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 4 (2L) 926 Fastställande av dagordning Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande revideringar: - Ärende 5, Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden zott, delas i wå ärenden som behandlas var för sig. - Ärende 17, Godkännande av förfrågningsunderlag gällande livsmedel, behandlas som fnirsta ärende.

5 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L2-03-t5 s (21) 927 Informationsärende - Upphandling av livsmedel (KS 20L2.I44) Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar frir informationen. Stockholm Nordost kommunerna medvallentuna kommun som samordnade kommun ska upphandla Livsmedel Mjölk och mejeriprodukter på r år. Detta for att samordna nästa stora livsmedelsupphandling med dess olika indelningsområden. Nuvarande avtal med Arla Foods AB går ut zorz-o8-3r och Stockholm Nordost kommunerna behöver fürsäkra sig om leveranser av mjölk och mejeriprodukter till skolor äldreboende och eventuellt större förskolor under perioden 2o12-o9-o1 - zo4-o8-3r. I enlighet med delegationsordningen ska Kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om förfrågningsunderlag över r.9 miljoner. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet ska anses vara ett informationsärende och att arbetsutskottet beslutar att tacka för informationen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Örjan Lids ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. 1. Godkännande avförfrågningsunderlag gällande Livsmedel Akten J usteran des sign I \/t

6 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I L5 6 (21) 528 Svar på motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen (KS ) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Kajsa Elfström (S) och Jaana Tilles (S) har den 13 juni zorr väckt en motion vid fullmäktige. I motionen yrkas att en köttfri veckodag införs i kommunens samtliga rymnasie-, grund- och förskolor samt på alla kommunala äldreboenden. Det yrkas också att kommunen informerar om åtgärden och dess syfte. Motionen har remitterats till socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtliga remissinstanser föreslår att fullmäktige avslår motionen. Motiveringen till avslaget är att det oftast finns ett vegetariskt alternativ att välja för den som så önskar och att det redan idag förekommer helt köttfria dagar. Ett införande av helt köttfria dagar varje vecka skulle minska invånarnas valfrihet. Såväl barn och ungdomar som äldre personer bör själva kunna välja sin kost.detta måste dock vägas mot den fördel som ett införande skulle ha ur ett miljöperspektiv. Enligt samhällsbyggnadsftirvaltningen är köttproduktionen en betydande källa till utsläpp av koldioxid. Samtidigt ärvårt landskap beroende avbetesdjur för att hållas öppet. Djurhållningen och jordbruket kan kombineras på ett sätt som gör att klimatpåverkan av köttproduktionen minskas. Det är därför svårt att avgöra hur stor inverkan en köttfri dag verkligen har på miljön. Kommunledningskontoret ser inget skäl att föreslå något annat beslut än det som remissinstanserna föreslår. Möjligheterna till valfrihet för invånarna är centrala i kommunens målsättningar, och ett införande av en köttfri dag skulle minska denna valfrihet. Samtidigt är det inte klarlagt hur stor inverkan en köttfri dag skulle ha på miljön. Yrkanden Jaana Titles (S) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jaana Tilles bifallsytkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 1. Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 2. Motion (S) åtgärder för att minska köttkonsumtionen g. BUN 8+ Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 4. UN S Bo Svar på motion (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen S. Svar på motioñ (S) Åtgärder för att minska köttkonsumtionen 6. Remisssvar - Motion (S) Ätsärder för att minska köttkonsumtionen l'"""'""'îl

7 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 7 (2L) s2e Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2O1 1 (KS 2OII.4tt) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets bilagda förslag till verksamhetsberättelse för zorr samt att därefter lägga den till handlingarna. Kommunledningskontoret har sammanställt en verksamhetsberättelse ftir kommunstyrelsen zorr. Denna visar en samlad bild av verksamhet och ekonomi för det gångna året. Nettoutfallet blev 8z 923 tkr att jämfüra med en budget på 89 z16 (inhusive räddningstjänst och KS OF). Yrkanden Jaana Tilles (S) avger ett yrkande enligt bilaga r. Propositionsordning Ordfiiranden ställer förvaltningens fürslag till beslut mot Jaana Tilles ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens fürslag. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för zorr 2. VB Kommunstyrelsen zorr KLK:s Chefsgrupp -t - Justerandes si \

8 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa mma nträdesprotokoll I (21) s30 Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden (KS ) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden Uppf<iljning av övergripande- och nämndens mål i verksamhetsplan samt av ekonomi och nyckeltal Årets ekonomiska resultat: SBN exhusive resultatenheter ger ett överskott på gzo tkr TunaFastigheter ger ett överskott på Z g+s tkr Avfallshantering ger ett underskott på -zro tkr 1. Verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år zorr 2. SBNVBbilagor Akten Ekonomichef Handläggare 1"""*"0"K I

9 Kommu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I e (21) 931 Överföring av ej utnyttjade resurser från 2011 (KS 20t2.062) Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen. Motivering till återremiss Arbetsutskottet återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen som ett eget ärende, inte som en del i verksamhetsberättelsen. för att det ska återkomma Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en verksamhetsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år zou. Eftersom den nämnden har upphört behandlas ärendet av kommunstyrelsen. I ärendet föreslogs det att kommunstyrelsen skulle godkänna att föra över resurser som ej utnyttjats under 2011 till zorz. Denna del av ärendet bör hanteras som ett separat ärende, och inte som en del av verksamhetsberättelsen. Yrkanden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Orjan Lids återremissyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet. lusterandes sign

10 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L (21) 932 Nämndernas verksamhetsberättelser 20t1 (KS 20L2.131) erbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen godkänner nämndernas verksamhetsberättelser och överlämnar dem till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under zorr har nämnderna, enligt anvisningar, lämnat VaSaRu-rapporter vid tre tillfällen; april, augusti och december. Den tredje rapporten utgör nämndens verksamhetsberättelse. I årsredovisningen presenteras en sammanfattning av nämndernas verksamhetsberättelser och vissa nyckeltal. De fullständiga verksamhetsberättelserna inhusive ekonomisk uppföljning och nyckeltal för respektive nämnd bifogas. Samtliga nämnder har antagit sin VaSaRu-rapport för tredje tertialet enligt nedan; Nämnd Datum KS zorz-o4-o2, under förutsättning att den antas vid nämnda datum ön zorz-or-26 SBN zorz-o4-oz, under förutsättning att den antas vid nämnda datum i KS MTM zorz-oz-zr KN zorz-oz-zr FN zorz-oz-23 BUN eorz-oz-er UN zorz-oz-23 SN zorz-oz-zr Kommunledningskontoret har granskat samtliga verksamhetsberättelser och kan konstatera att de håller en god kvalitet. Är zorr är det sjätte året som Vallentuna kommun arbetar enligt gällande uppföljningsmodell. En enhetlig struktur tillämpas med en inledande text om årets händelser, verksamhetsförändringar och framtiden. Därefter följer respektive nãmnds måluppfyllelse. Verksamhetsberättelsen avslutas med den ekonomiska uppföljningen inhusive personalredovisning. Kontinuerlig uweching av uppföljningsmodellen sker i samråd med förvaltningarna för att stärka koncernperspektivet. 1. Nämndernas verksamhetsberättelser Bokslut zorralla nämnder Samtliga nämnder lw I / Utd ragsbestyrkande

11 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L2-O (21) s33 Ârsredovisning för Vallentuna kommun 20It (KS ) arbetsutskottet överlämnar årsredovisningen till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande Vallentuna kommuns årsredovisning för zorr innehåller sex större delar. Förvaltningsberättelse, uppföljning av de mål som ärbeslutade i kommunfullmäktige, personalberättelse, förkortade versioner av nämndernas verksamhetsberättelse och kommunens räkenskaper. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet lämnar årsredovisningen utan eget ställningstagande. Propositionsordning Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Örjan Lids ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Örjan Lids yrkande. 1. Årsredovisning för Vallentunâ kommun zorr, tjänsteskrivelse Samtliga nämnder lusterandes sign

12 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotoko I I t2 (2L) 934 Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret 20Ll (KS ) Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporterna samt föreslagna åtgärder inom de områden där brister har konstaterats. Internkontrollen fiir zorr har gällt områdena Personliga utlägg, Ramartalstrohet vid inköp av livsmedel, Awikelserapportering i personalsystemet, verkställighet av beslut samt lt-säkerhet. Verkställigheten av fattade beslut visar på en stor awikelse medans de öwiga områdena är under kontroll. Personliga utlägg Kontrollmoment som har granskats är avtalstrohet samt kontering och kontroll av f-skatt hos leverantör, vid personliga utlägg och handkassor. Det är svårt att se om artalstroheten följts vid mindre inköp över disk men det finns inget som tyder på att man medvetet skulle bryta med ramavtal och andra avtal, konteringen har också överlag varit bra. Ramavtalstrohet vid inköp av livsmedel Enligt internkontrollplanen för zorr ska avtalstroheten gällande konto 644t - Livsmedel - granskas. Granskningen omfattar ca 96 procent av det bokftirda beloppet på kontot för livsmedel. En mycket stor andel av inköpen har gjorts från ramaltalsleverantörer, avtalstroheten är därmed mycket god. Personalkostnader Granskningen gäller om rätt personer står med på lönelistan och om awikelserapporteringen blir rätt vid ledighetsansökan och VAB etc. På kommunledningskontoret har alla chefer tillgång till Qlikview Personal, ftir granskning av den s.k. analyslistan varje månad. Vid upptäckta fel i alwikelserapporteringen kontaktar chefen dels medarbetaren, dels förvaltningens personalredogörare för lämplig åtgard/ korrigering i lönesystemet. Verkställighet av beslut 44 st beslutsärenden har följts sedan 2oog-og-o1. Av dessa är: z3 verkställda, 18 pågår och 3 stycken ännu inte påbörjade. IT-säkerhet Det interna nätverket i form av domänerna vallentuna.se/local och skolor.vallentuna.se/local sþddas fullgott av uppdaterade och genomgångna brandväggar. Strömförsörjningen via reservkraft är tillrächig. Byte av batterier i UPS:en har genomförts och batterinivåer samt ingående och utgående ström har kontrollerats. Bftersom Vallentuna kommun har fibernätverk till de allra flesta verksamheterna så är kapaciteten god i produktionsnäwerket. 1. Internkontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden - delårsrapporter för andra halvåret zorr V

13 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 13 (21) 2. Intern kontroll andra halvåret 2011 HR från AGC 3. Intern kontroll konto 644r - Livsmedel, jan-dec eorr 4. Intern kontroll konto 644r - Livsmedel, jan-jun zorr S. Intern kontroll konto 644r - Livsmedel, juli-dec zorr 6. Intern kontroll konto 644r, Livsmedel T. Intern kontroll utlägg underlag jmf år o förvaltning zorr 8. Intern kontroll utlägg underlag per kontohass 2011 g. Intern kontroll utlägg underlag stickprov zorr ro. Internkontroll Brandväggar andra halvåret zorr rr. Internkontroll Fysiskt nät andra halvåret zorr rz. Internkontroll Strömfärsörjning andra halvåret zorr 13. internkontroll utlägg zorr 14. Internkontroll Virus och trojaner andra halvåret 2011 Kommundirektör Ekonomichef Personalchef FörhandlingschefHR IT- och kommunikationschef Enhetschef I1 tr Jusrerandes;pn I I I

14 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa mmanträdesprotokol I t4 (2t) 53s Uppfoljning av internkontrollplaner 20L1 (KS 20LL.056) Kommunstyrelsen godkänner nämndernas interkontrolluppftiljning och överlämnar den till kommunfullmäktige för vidare behandling. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde enligt fastställd plan. Rapport över genomftird uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen att redovisas i samband med årsredovisningen fiir det gångna året. Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret har utifrån nämndernas internkontrollrapporter för 2011 gjort en samlad bedömning av hur kommunens interna kontrollsystem fu ngerar. 1. Uppfötjning av nämndernas internkontrollplaner zorr Samtliga nämnder Akten

15 Kom mu nstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I ls (21) 936 Internkontrollplan kommunstyrelsen 20t2 (KS 20 I2.t27) Rrbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen för zotz. Internkontrollplanen för kommunstyrelsen förslås gälla fälj ande områden : Ekonomi - att inkommen faktura blir rätt betalt och konterad. Personal, löner och förmåner -att fasta arvoden blir rätt registrerade och utbetalningen sker enligt arvodesreglerna. Nämndsadministration -uppföljning av verkställighet av beslut. Upphandling -ramavtalstrohet vid inköp av resebyråtjänster IT säkerhet -Skydd mot virus, maskar & trojaner. -Brandvägg och begränsning av åtkomst -Strömförsörjning -Fysiskt nätverk 1. Internkontrollplankommunstyrelsenzotz 2. KS internkontrollplan zorz Kommundirektör Ekonomichef Redovisningsansvarig Upphandlingssamordnare Personalchef Enhetschef HR-support Chef kommunstyrelsens kansli II- och kommunikationschef Enhetschef IT Ju""-"0îä I

16 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sam ma nträdesprotokol I 16 (21) 537 Äskande av medel till en jurist- och en utredarfunktion (KS 201L.407) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen antar äskande av medel till en juristfunktion och en utredarfunktion. Medel (r 6to tkr) föreslås ianspråktas ur anslaget för kommunstyrelsens ofärutsedda utgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningen har från och med den fürsta januari en ny tjänstemannaorganisation under kommunstyrelsen. I organisationen ingår en ny juristbefattning. För att täcka kostnaden för befattningen behöver 85o tkr tillföras ram. I den nya organisationen är de administrativa stödfunktionerna tänkta att i vissa delar samordnas med kommunledningskontorets stödfu nktioner. Tidigare administrativa enhet på samhällsþggnadsförvaltningen har upphört och viss verksamhetsnära administration har tillförts de nya avdelningarna. Kvarstår ett behov av administrativt stöd åt förvaltningsledningen och den tidigare administrativa chefen har erhållit en befattning som utredare direkt underställd samhällsbyggnadschefen. För att täcka kostnaden fiir befattningen som utredare behöver 76o tkr tillföras förvaltningens ram. 1. Äskande av medel till nyjurist- och utredarfunktion Akten Ekonomichef Handläggare Justerandes s gn Justerand es sign \/

17 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I L7 (2t) g38 Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen (KS 2OtL.268) Kommunstyrelsen anser uppdraget att utreda införandet av läsplattor i kommunstyrelsen uppfullt. Kommunstyrelsen beslutade den z7 oktober zorr (S t47) atlkommunledningskontoret skulle utreda om det finns ett behov av att alla ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska få en läsplatta på en gång och ett förslag på vad detta i sådant fall skulle kosta. Utredningen visar att kostnaden för införande av läsplattor i kommunstyrelsen skulle vara ca 13o ooo kronor det första året. Kostnaden kan bli lägre om en annan lösning än den som beräkningen baseras på väljs. Följande år beräknas kostnaden vara ca 5ooo kronor högre än den tryck- och portokostnad som kommunen har idag. I beräkningen av kostnaderna har möjlig effektivisering av arbetstider inte räknats med. En kartläggning visar att stora tidsvinster kan göras, och mycket av det är beroende av en ökad digitalisering. I den digitaliseringen skulle läsplattor vara en viktig del. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 u g r44 Kommunstyrelsens arbetsutskott S Utredning om läsplattor till förtroendevalda i kommunstyrelsen 2. Läsplattor-utredning Akten Tr

18 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t2-o (21) 53s Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen (KS 20t2.126) Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen delegerar det övergripande ansvaret för tillsyn, skötsel och underhåll av befintliga och tillkommande elanläggningar inom Vallentuna kommuns fastighetsbestånd till kommundirektören. Kommundirektören kan vidaredelegera detta till annan $änsteman. et förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Ansvar för elanläggningar innebär att man har ansvar för att: - elanläggningar är utförda och underhålls på ett sådant sätt att de är säkra ftir person och egendom. - allt arbete där det finns en elektrisk fara utförs på ett säkert sätt, så att personer eller egendom inte skadas. - utförande, reparation eller ändring av de elektriska installationerna utförs avyrkesmän med nödvändig kompetens och under överinseende av en person med nödvändig behörighet samt att arbetet kontrolleras på betryggande sätt. Enligt ellagen är det arbetsgivaren som ska se till att verksamheten fungerar i enlighet med gällande lagstiftning och att vid behov delegering av de uppgifter som ingår i ansvaret sker på ett korrekt sätt. Vallentuna kommun saknar idag en tydlig rutin om vem som är ansvarig för kommunens elanläggningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen delegerar detta ansvar till kommundirektören, som sedan har möjlighet att vidaredelegera detta till t.ex. fastighetschefen. 1. Delegering av uppgifter avseende ansvar för elanläggningen Akten Fastighetschef d_ V

19 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 19 (21) 940 Vision Stockholm Nordost 20L (KS 20L2.L43) erbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad Vision Stockholm Nordost 2oro-2o4o. Gällande Vision Stockholm Nordost 2ooo - zo3o har varit föremål för revidering och uppdatering. Politiker och tjänstemän från samtliga sex kommuner inom Stockholm Nordost har deltagit i arbetet. Ledningsgruppen för Stockholm Nordost beslutade enhälligt, vid sitt möte den z4 februari 2ot2, att föreslå de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till reviderad Vision Stockholm Nordost 2o1o - 2o4o. 1. Tjänsteskrivelse Vision Stockholm Nordost 2oro-2o4o 2. Vision Stockholm Nordost 2oto-zo4o Akten Stockholm Nordost lusterandes sign lusterandes sign o$

20 Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sam manträdesprotokoll 20r2-o (21) 541 Anställdas bisysslor 20L2 (KS 2012.L24) Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen av anställdas bisysslor/uppdrag för zorz. lirendet i korthet Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de anställdas bisysslor/uppdrag i januari zorz. Dessa redovisas översiktligt per fürvaltning. Redovisningen anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott. 1. Anställdas bisysslor zorz 2. Bisysslor zorz Akten Justera ndeyio n ry

21 Kommu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20r2-o3-L5 2t (21) 942 Anstä llning av förvaltningschef för fritidsförvaltningen (KS ) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa Mats Lennerthson som Förvaltningschef till Fritidsförvaltnin gen. Ärendet i ko thet Fritidsförvaltningen har under en längre tid letts av en tillförordnad Fritidschef. Rekrytering påbörjades under slutet av zorr och tjänsten annonserades ut och zb ansökningar inkom. Efter intervjuer, tester, referenstagning och samverkan med de fackliga organisationerna blev slutkandidaten Mats Lennerthson. 1. Anställning av Förvaltningschef, Fritidsförvaltningen Akten Ju sterandes slg n c(

22 t br o\ 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse ftir zorrr (S) yrkar att under rubriken Måluppfyllelse 2011, Tillväixt och uweching, målformulering: "Enligt handlingsplanen i översiktplan 2o1o-2o3o ska f?iljande planer tas fram under mandatperioden zoro a) Strukturplan Karby/ Brottby b) strukturplan Lindholmen c) Strukturplan Södra Vallentuna d)fördjupad översiktplan Gillinge e) Grönplan ordet uppfullt ersätts rned ordet pågår eftersom ingen av planerna ännu är fåirdig..)-\ \ &

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor

Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning av leverantörsfakturor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-10-22 DNR KS 2014.027 KAMIL BACZYNSKI SID 1/3 KAMIL.BACZYNSKI@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på revisionens granskning

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda

Samrådsyttrande inför ansökan om nytt miljötillstånd för LFV Arlanda TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 KS 2010.021 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare:

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408

Redovisning av internkontroll 2007 och förslag till internkontrollplaner för 2008 Dm 07/408 SöDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2007-11-22...,,...---.,.,...----::----:---:--::-:1 SÖDERTÄUE. KOMMUN I, KommunstYH;~sen, 2~il7 -j 1-2 2 Ingela Heden Tfn 08-550 21776 ingela.heden@sodertalje.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer