Centrum för utvärderingsforskning UCER. Verksamhetsberättelse 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för utvärderingsforskning UCER. Verksamhetsberättelse 2005"

Transkript

1 Centrum för utvärderingsforskning UCER Verksamhetsberättelse 2005

2 UCERs verksamhet har minskat något jämfört med 2004 om man mäter verksamheten i ekonomiska termer. Samtidigt har verksamheten, som i huvudsak omfattar tre verksamhetsgrenar, stärkts under det gångna året. Uppdragsforskning i form av externa utvärderingsprojekt, den första grenen, har i likhet med tidigare år utgjort ryggraden i centrets verksamhet. Centrets egen forskning på utvärderingsområdet, den andra verksamhetsgrenen, har efter att centrets treåriga forskningsprojekt avslutades 2004 ännu inte fått någon direkt efterföljare. Dock har ett av centrets utvärderingsuppdrag, utvärderingen av Sidas management response system, legat väldigt nära centrets egen forskning. Centrets egen utvärderingsforskning är främst inriktad mot forskning om utvärdering och samhällsförändring, där bland annat kunskap söks om utvärderingars och utvärderingssystems konsekvenser. Beträffande centrets tredje verksamhetsgren, utbildning i utvärdering, har 10- poängskursen i utvärdering genomförts för andra gången i samarbete med Institutionen för socialt arbete. Kursen har varit mycket uppskattad. Kursträffarna har också fungerat som mötesplats för erfarenhetsutbyte kring utvärdering. Under året har fyra delstudier inom UCERs 3-åriga utvärderingsprojekt Nätuniversitetets studentnytta slutförts. En delstudie om IT-säkerhet har genomförts av Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar, på UCERs uppdrag. Utvärderingen av lärarerfarenheter av programutbildningar inom Nätuniversitetet, som UCER har haft ett särskilt uppdrag att granska, har liksom Sida utvärderingen avslutats under året. Under 2005 har tre nya utvärderingsprojekt startats upp: En utvärdering av en näridrottsplats på Tegs Centralskola i Umeå, en utvärdering av ett arbetsmiljöprojekt finansierat av Bliwa Stiftelsen och en förstudie och utvärdering av kommunernas miljömålsarbete finansierat av Naturvårdsverket. Under det gångna året har också ett nytt forskningsprojekt med titeln Näridrottsplatser och spontanidrott påbörjats. Projektet är ett av 22 projekt som tilldelats medel från Riksidrottsförbundets Handslagssatsning där Centrum för Idrottsforskning har handlagt forskningsansökningarna på sedvanligt sätt. UCERs seminarieserie, som under några år arrangerats i samverkan med Institutionen för socialt arbete, har genomförts i form av några seminarier under En seminarieserie för enbart centrets personal har också arrangerats under året. UCERs medarbetare har därutöver deltagit i nationella och internationella konferenser med föredrag och papper. UCER har också medverkat aktivt i Svenska utvärderingsföreningens (SVUFs) styrelsearbete och likaså i genomförandet av den andra nationella utvärderingskonferensen i Sverige. Publikationer i form av arbetsrapporter, utvärderingsrapporter, konferenspapper och artiklar har producerats i ungefär samma omfattning som under tidigare år (se publikationslista). Centret har fortsatt utveckla samarbete med framförallt institutionerna för socialt arbete, statsvetenskap och pedagogik vid Umeå universitetet och likaså Mälardalens utvärderingsakademi (MEA), Mälardalens högskola och Institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI), Örebro universitet. UCER har också stärkt samarbetet med Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Naturvårdsverket, Institutet för ekologisk hållbarhet (IEH), Sida, Riksidrottsförbundet och Bliwa stiftelsen. Bokslutet visar att verksamhetens volym har minskat något och att ekonomin likaså försämrats något jämfört med Samtidigt var kassatillgångarna cirka 2 miljoner kronor vid årsskiftet. Detta belopp ska täcka kostnader under första halvåret Bokslutet visar samtidigt att det finns ett reservkapital som kan användas vid nedgångar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i UCERs verksamhet under det gångna året. Umeå, mars 2006 Anders Hanberger, föreståndare

3 Avslutade utvärderingsprojekt Utvärdering av lärarerfarenheter av programutbildningar inom Nätuniversitetet På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet genomfördes en utvärdering av lärarerfarenheter av programutbildningar inom Nätuniversitetet. Syftet med utvärderingen var att undersöka transformeringen av campusbaserade utbildningar/kurser till IT-stödda programutbildningar, samt konsekvenserna av denna transformering från ett lärarperspektiv. Framförallt undersöktes lärarnas erfarenheter av transformeringen från campus- till IT-stödda distansutbildningar, pedagogik och lärande i IT-stödda distansmiljöer, arbetssituationen i ITstödda distansmiljöer och kvalitetsfrågor i IT-stödda distansmiljöer. 158 lärare på 25 programutbildningar ingick i utvärderingen. En rapport blev färdig i september. Utvärderingen presenterades och diskuterades för olika lärare vid ett webbseminarium som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet arrangerade i december. Utvärdering av Sidas Management Response System Sida införde 1999 ett så kallat Management Response System som innebär att den Sida avdelning som berörs av en utvärdering skall ta ställning till utvärderingens slutsatser och rekommendationer och tydligt motivera Sidas svar till dessa (management response). Därefter ska en handlingsplan tas fram för de insatser som berörd avdelningschef bedömer behöver vidtas för att lösa de problem som identifierats i utvärderingen. Syftet med UCERs utvärdering har varit att granska systemets interventionslogik (antaganden om hur intentionerna med systemet ska uppnås) och praktiska tillämpning med avseende på effekter och relevans, samt att vid behov föreslå förändringar i systemet. Utvärderingen visar bland annat att nuvarande response system inte främjar organisatoriskt lärande och att systemet inte är anpassat till Sidas övergripande mål om partnerskap, dialog och delat ägarskap. I utvärderingen lämnas också rekommendationer om hur response systemet ska kunna utvecklas. Under året har preliminära resultat från utvärderingen diskuterats i referensgruppen. En slutrapport färdigställdes i december. Rapporten har därefter publicerats i två versioner, en Sida version med tre bilagor och en UCER version med samtliga bilagor. UCER rapporten har distribuerats till alla som medverkat i utvärderingen, samt till personer som bedömts kunna ha ett särskilt intresse av den. Delstudie om IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar En delstudie av IT-säkerhetsfrågor inom Nätuniversitets distansutbildningar har på UCERs uppdrag genomförts av forskarna Päivi Jokela och Peter Karlsudd, Högskolan i Kalmar. Detta är den första studie som undersöker IT-säkerhetsfrågor inom Nätuniversitetet ur studenters, lärares och IT-pedagogers perspektiv. Den utgör därmed ett viktigt bidrag till att ringa in och beskriva IT-säkerhetsproblematiken. Framförallt uppmärksammas kännedomen om regler och riktlinjer för IT-säkerhet, hur reglerna uppfattas och tillämpas, samt mer allmänt hur studenter och lärare tänker och agerar på IT-säkerhetsområdet. Författarna lämnar också förslag på vad som kan göras för att öka IT-säkerheten. Studien har baserats på tre enkäter som distribuerats via e-post. Enkäterna har skickats ut till drygt 700 studenter och drygt 100 kursansvariga,

4 samt cirka 50 IT-pedagoger. På grund av låg svarsfrekvens (39-65 %) kan den bild som framkommer i materialet vara något positivare än den generella bilden, vilket också påpekas av författarna. Studien aktualiserar en rad viktiga frågor. Bland annat uppmärksammas en del brister i ITsäkerheten, t.ex. att möjligheten till fusk är större jämfört med campusstudier, likaså framkommer brister i såväl kunskap om, som hantering av, personuppgifter och publicering på nätet. Samtidigt tycker studenter och lärare att IT-säkerheten i allmänhet är god. Studien tyder på att IT-säkerheten på flera sätt kan vara otillräcklig. Delstudie om examination över nätet I denna explorativa studie har kvalitativa data använts för att undersöka examination inom Nätuniversitetet. Studien utgör ett komplement till tidigare genomförda enkät- och intervjustudier som UCER genomfört där uppgifter om examination ingår som en del. Syftet med studien har varit att belysa examination inom Nätuniversitetets helt nätbaserade kurser. Analyser har gjorts av examinationsdokument från ett antal kurser och likaså har lärare och studenter intervjuats om examination och lärande. Ett 20-tal kurser, från teknik och naturvetenskap respektive juridik och samhällskunskap och medicin och vård har undersökts. Sammanlagt har 12 lärare och studenter intervjuats. Studien har efter att den avslutats lett till ett fortsatt och utökat uppdrag för den forskare som gjort delstudien. Delstudie om studenters upplevelser av distansutbildning Denna delstudie har undersökt studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet med hjälp av metoden fokusgruppintervju på Internet. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för studenters upplevelser och erfarenheter av IT-stödd distansutbildning inom Nätuniversitetet. Syftet var även att utvärdera metoden, och se huruvida den lämpar sig för målgruppen. I rapporten, som färdigställts under året, förs också en metoddiskussion kring att genomföra fokusgrupper via Internet. Delstudie om Nätuniversitets studenter 2003 I denna delstudie undersöks studentpopulationen inom Nätuniversitetets utbildningar Rapporten är en del i UCERs uppdrag att genomföra kartläggningar som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet i samverkan med utvärderingens referensgrupp bedömmer som angelägna. Denna rapport kommer också att användas som underlag i slutrapporten från nätuniversitetsuppdraget där målet att nå ut till nya studerandegrupper undersökts på olika sätt. Studien bygger på statistik som SCB ställt samman. Avslutade forskningsprojekt De kommungranskande aktörernas betydelse Under 2004 avslutades centrets treåriga forskningsprojekt De kommungranskande aktörernas betydelse. Slutrapporten publicerades i UCERs forskningsrapportserie i januari I en artikel i tidskriften Kommunal Ekonomi sammanfattas och diskuteras projektets huvudresultat. Under 2005 har forskarna också medverkat i konferenser med föredrag och paper som bygger på detta forskningsprojekt (se medverkan i konferenser och publikationer).

5 Pågående utvärderingar Utvärdering av studentnyttan av Nätuniversitetet Detta projekt har organiserats i form av delstudier som har avrapporterats löpande. Under året har som redan nämnts fyra delstudierapporter presenterats (se också publikationslista). Tre nya delstudier har påbörjats under året, en avbrottsstudie, en studie om förstagångsstudenters erfarenhet av att läsa kurs/utbildning på Nätuniversitetet, en delstudie om studentnyttan av Nätuniversitetet inom Juridik och samhällsvetenskap. Utvärderingens referensgrupp har träffats två gånger under året och diskuterat rapportutkast samt lämnat konstruktiva förslag på det fortsatta arbetet. I projektet samverkar UCER bland annat med forskare från Institutionen för ekonomi, statistik och informatik, Örebro universitet. Tre utvärderare och en projektledare vid UCER, samt forskare från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Högskolan i Kalmar och Örebro universitet har under året varit involverade i utvärderingen. Utvärdering av Näridrottsplats i Umeå Vid en högstadieskola i Umeå kommun har en så kallad Qulan anläggning som är en typ av näridrottsplats byggts under året i syfte att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars spontanidrott. Liknande anläggningar finns i Norge och byggs nu runt om i Sverige. Bakgrunden till UCERs uppdrag är att det saknas kunskap om huruvida spontanidrottandet ökar och om näridrottskonceptet är en bra väg att främja barn och ungdomars hälsa. Utvärderingen är upplagd som en före efter studie och den etapp i utvärderingen som har genomförts under våren och hösten 2005 har gällt förhållandena före byggandet av anläggningen. Under året har en enkät skickats ut till alla högstadieelever, samt till elever i årskurs 6. Vidare har intervjuer gjorts med elever och de mest aktiva i projektet. Utvärdering av Jobba Friskt Detta arbetsmiljöprojekt handlar om att utbilda tre olika handledare: hälsoambassadörer, dialogcoacher och mentorer för långtidssjukskrivna. Projektet som pågår under två år syftar till är att förbättra hälsan hos ST-medlemmar och bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet. Bliwa Stiftelsen har som uppdragsgivare tillsatt en ledningsgrupp för Jobba Friskt och utvärderingen har inrättat en referensgrupp. Syftet med utvärderingen är att undersöka handledarutbildningarnas relevans och effekter. Under senare delen av hösten påbörjades utvärderingen genom förberedelser och planering av utvärderingen. Ett första referensgruppsmöte för att förankra upplägget genomfördes i början av december. Magisterkursen i utvärdering 10-poängskursen i utvärdering genomfördes på ett framgångsrikt sätt för andra gången i samverkan med Institutionen för socialt arbete. 18 studenter från hela landet påbörjade kursen höstterminen Sex studenter har slutfört kursen inom utsatt tid och ytterligare tre studenter har meddelat att de har för avsikt att slutföra kursen under våren. Kursen har varit mycket uppskattad, men många studenter påpekar i kursutvärderingen att den har varit krävande och att det har varit svårt att kombinera den med ordinarie arbete.

6 UCERs hemsida Efter en genomgripande översyn och förbättring av UCERs hemsida under 2004 har den under detta år kontinuerligt utvecklats och uppdaterats. Bland annat finns det möjlighet att ladda ner alla de senaste rapporterna i pdf. Nationella och internationella konferenser Seminarium arrangerat av nätuniversitetsgruppen vid Umeå universitet, 21 januari. Agenda 21 - Vad hände sen? Föreläsning på Edbergseminariet En ny tid randas, Karlstads universitet 1 feb 2005 Universitetspedagogiska konferensen, Umeå universitet, 2-3 mars Webbseminarium för lärare inom högre utbildning, arrangerat av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 9 december Dansk Evaluarings Selskab konferens den 8-10 september i Horsens Svenska utvärderingsföreningens (SVUF) andra konferens oktober i Stockholm AEA-CES Konferens i Toronto, Kanada oktober Kvalitetsmässan, 9 november i Göteborg Friskare framtid eller bortkastade pengar? LIP-konferens arrangerad av Naturvårdsverket om erfarenheter och lärdomar av förekommande utvärderingar av LIP, 14 november, Norra Latin Stockholm. 6th International Workshop on Evaluation in Planning, 9-10 december KTH i Stockholm Utvärderingsrapporter Forsberg, Björn (2005) I skuggan av lokala investeringsprogrammet - kommunerna som inte beviljades stöd samt synen på staten i LIP:s efterföljd. Evaluation Reports No 16. Umeå: Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. Hanberger, Anders och Gisselberg, Kjell (2006) Sida s Managment Response System. Evaluation Reports No 17. Jan 2006: Umeå: Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. Forskningsrapporter Hanberger, A., Khakee, A., Nygren L. & Segerholm, C. (2005) De kommungranskande aktörernas betydelse. Slutrapport från ett forskningsprojekt. Umeå: Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. Arbetsrapporter Almqvist, Lisa & Westerberg, Pernilla (2005) Studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet en fördjupad studie med fokusgrupper på Internet Hult, Agneta (2005) Examination över nätet en studie av 10 nätuniversitetskurser

7 Jokela, Päivi & Karlsudd Peter (2005) Att lära säkert IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar Mårald, Gunilla & Westerberg Pernilla (2005) Vilka var de? Nätuniversitetets studenter höstterminen 2003 Söderström, Tor & Westerberg, Pernilla (2005) Lärarerfarenheter av IT-stödd distansutbildning Konferenspapper/-föredrag Almqvist, Lisa & Westerberg, Pernilla (2005) Fokusgruppsmetoden i nätmiljö. Uppsats presenterad vid svenska utvärderingsföreningens andra konferens oktober, 2005, Stockolm. Forsberg, Björn, (2005) Municipal Capacity for Governing Sustainable Development - On governance and state level influence at the Swedish local level. Paper presenterat vid 7:e NESS konferensen i Göteborg, juni Hanberger, Anders (2005) Utvärdering i demokratins tjänst. Keynote vid Dansk Evaluarings Sellskabs konferens den 8-10 september i Horsens. Hanberger, Anders (2005) Programteori och utvärdering. Försession vid Svufs andra konferens 19 oktober, 2005, Stockholm. Hanberger, Anders, Lindgren, Lena och Öqvist, Oscar (2005) Rutinisering kommer utvärdering till användning? Paneldiskussion vid Svenska Utvärderingsföreningens andra konferens oktober, 2005, Stockolm. Hanberger, Anders och Segerholm, Christina (2005) Presentation av resultat från forskningsprojektet De kommungranskande aktörernas betydelse vid seminarium 60 Det granskande samhället, 9 november 2005, Kvalitetsmässan, Göteborg. Hanberger, Anders (2005) Evaluation of democratic governance. Paper presenterat vid AEA- CES konferens i Toronto, Kanada oktober, Hanberger, Anders (2005) Presentation av UCERs tre delstudier om LIP och lokalt miljöarbete vid konferensen Friskare framtid eller bortkastade pengar? samt medverkan i paneldiskussion, 14 november på Norra Latin i Stockholm. Khakee, Abdul & Hanberger, Anders (2005) Evaluation for Accountability: Democratic concern in Swedish Local Governments Environmental Policy. Paper presenterat vid 6:e International Workshop on Evaluation in Planning, den 9-10 dec KTH i Stockholm.

8 Forskningsrapporter Hanberger, Anders, Khakee, Abdul, Nygren, Lennart & Segerholm, Christina. (2005) De kommungranskande aktörernas betydelse - slutrapport från ett forskningsprojekt. Research Reports No 1. Publicerade artiklar Hanberger, Anders (2005) Omfattande kommungranskning men ändå inte tillräckligt i Kommunal Ekonomi 2005(3):28-32.

9 UCER Resultaträkning Intäkter Anslag Årets externa bidrag Årets uppdrag mm Övriga intäkter Periodiserade inkomster Summa intäkter Kostnader Löner Lokaler Omkostnader Avskrivningar Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Tillgångar Kassa Kundfordringar Årets anskaffning anl tillg Anskaffningsvärde tidigare års anskaffning Ackumulerade avskrivningar Summa tillgångar Skulder Erhållna förskott Leverantörsskulder Balanserat kapital Årets kapitalförändring Summa skulder

Umeå, juni 2007 Anders Hanberger, föreståndare

Umeå, juni 2007 Anders Hanberger, föreståndare UCERs verksamhet har utvecklats och stärkts under det gångna året. Externa utvärderingsprojekt har utgjort ryggraden i centrets verksamhet och många nya utvärderingsprojekt har startats upp under året.

Läs mer

Tillvägagångssätt för att höja svarsfrekvensen - en kartläggning av webbaserade enkätundersökningar

Tillvägagångssätt för att höja svarsfrekvensen - en kartläggning av webbaserade enkätundersökningar Förord Idén till den här studien föddes efter olika försök att hantera problemet med att få studenter att svara på elektroniska enkäter. Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå Universitet har inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 Umeå Centre for Evaluation Research Under det gångna året har fyra av centrets utvärderingsprojekt avslutats på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt har fyra nya projekt påbörjats

Läs mer

Innehållsförteckning. Nätstudentens erfarenheter av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning 18. Utbildningsstöd 26.

Innehållsförteckning. Nätstudentens erfarenheter av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning 18. Utbildningsstöd 26. Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Nätuniversitetets utbildningsutbud inom naturvetenskap och teknik ht 2004 5 Studiens genomförande 7 Nätstudenten inom naturvetenskap och teknik 10 Kön, ålder och

Läs mer

Curriculum Vitae Anders Hanberger

Curriculum Vitae Anders Hanberger Curriculum Vitae Anders Hanberger Utbildningar/examina: 2010 Professor i utvärdering, Umeå universitet 2004 Docent i statsvetenskap, Umeå universitet 1998 Filosofie doktorsexamen, Umeå 1990 Filosofie kandidatexamen,

Läs mer

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Avhandling: Tillämpning av

Avhandling: Tillämpning av Avhandling: Tillämpning av video i distanskurser i högre utbildning Lena Dafgård Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap Chalmers Göteborgs universitet Högskolepedagogisk

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

ATT STUDERA MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING:

ATT STUDERA MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING: ATT STUDERA MED EN : PROBLEM, STRATEGIER OCH LÖSNINGAR Elisabeth Raddock och Hanna Zipernovszky Slutrapport 2015 09 01 2016 12 21 Foto: Kata Major, Regnbåge, 2015-09-13 1 Innehåll PROJEKTMÅL... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning.

AVTAL. Mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms universitet (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. läns landsting 1 (5) AVTAL Mellan läns landsting (SLL) och (SU) om samarbete rörande forskning, utveckling, innovation och utbildning. Bakgrund SLL och SU träffade den 16 juni 2014 överenskommelse i en

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning

Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning - Attityder och er hos prefekter, kursansvariga och studenter Pernilla Westerberg Gunilla Mårald Mars 2004 Förord Denna rapport är en del i arbetet med att

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6

Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 1 3 1 5 Nyckeltal för Nätuniversitetet 6 22 26 2 5 1 4 3 7 7 1 2 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1 4 5 1 2 GRAF sida 1. Anslag 1 2. Sökande till kurser och program, höstterminerna 23 26 2 3. Antal sökande (15 april)

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616

Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Slutrapport Mångfaldens akademiker tilläggsprojekt, projektnummer 5222616 Ett projekt i samverkan mellan Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Linköpings universitet och Malmö

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter:

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter: 2016-12-19 1(7) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Högskolan i Borås Beslutad den: 2016-12-19 Diarienummer: 879-16 Birgitta Påhlsson Gäller from: 2017-01-01 Ersätter: 753-15 Högskolegemensam handlingsplan för hållbar

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete

Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete Kunskap och intentioner i kommunalt säkerhetsarbete NOFS 2011, Revinge Anders Hanberger Umeå Center for Evaluation Research (UCER) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Umeå universitet Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet

Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Kontinuerlig kursutveckling på I-programmet Innehåll: Förbättring av I-programmet Vilka kurser gäller det? Varför kontinuerlig kursutveckling? Hur går det till? Utvecklingsprocessen Kursintroduktion Syftet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Förord. Tor Söderström Pernilla Westerberg Umeå, september 2005

Förord. Tor Söderström Pernilla Westerberg Umeå, september 2005 Förord På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet har Centrum för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå universitet utvärderat lärarerfarenheter av IT-stödda distanskurser. UCER har även myndighetens

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter

SWOT-analys. Lärande och samhälle Malmö högskola. Stort antal studenter SWOT-analys Lärande och samhälle Malmö högskola Stort antal studenter 1) Skolan/förskolan ska ta emot ett stort antal studenter relaterat till sin storlek 2) Skolan/förskolan ska ta emot flera studenter

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen. Verksamhetsberättelse för 2012

Svenska utvärderingsföreningen. Verksamhetsberättelse för 2012 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2012 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var föreningens tionde. Den nuvarande styrelsen

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Dnr ORU 1.2-1-4781/2013 MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Rektor Postadress: 701 82 Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 Telefonväxel: 019-30 30 00 Telefax:019-30 34 65 Postgiro:78 81 18-8 E-post:

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer