Centrum för utvärderingsforskning UCER. Verksamhetsberättelse 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för utvärderingsforskning UCER. Verksamhetsberättelse 2005"

Transkript

1 Centrum för utvärderingsforskning UCER Verksamhetsberättelse 2005

2 UCERs verksamhet har minskat något jämfört med 2004 om man mäter verksamheten i ekonomiska termer. Samtidigt har verksamheten, som i huvudsak omfattar tre verksamhetsgrenar, stärkts under det gångna året. Uppdragsforskning i form av externa utvärderingsprojekt, den första grenen, har i likhet med tidigare år utgjort ryggraden i centrets verksamhet. Centrets egen forskning på utvärderingsområdet, den andra verksamhetsgrenen, har efter att centrets treåriga forskningsprojekt avslutades 2004 ännu inte fått någon direkt efterföljare. Dock har ett av centrets utvärderingsuppdrag, utvärderingen av Sidas management response system, legat väldigt nära centrets egen forskning. Centrets egen utvärderingsforskning är främst inriktad mot forskning om utvärdering och samhällsförändring, där bland annat kunskap söks om utvärderingars och utvärderingssystems konsekvenser. Beträffande centrets tredje verksamhetsgren, utbildning i utvärdering, har 10- poängskursen i utvärdering genomförts för andra gången i samarbete med Institutionen för socialt arbete. Kursen har varit mycket uppskattad. Kursträffarna har också fungerat som mötesplats för erfarenhetsutbyte kring utvärdering. Under året har fyra delstudier inom UCERs 3-åriga utvärderingsprojekt Nätuniversitetets studentnytta slutförts. En delstudie om IT-säkerhet har genomförts av Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar, på UCERs uppdrag. Utvärderingen av lärarerfarenheter av programutbildningar inom Nätuniversitetet, som UCER har haft ett särskilt uppdrag att granska, har liksom Sida utvärderingen avslutats under året. Under 2005 har tre nya utvärderingsprojekt startats upp: En utvärdering av en näridrottsplats på Tegs Centralskola i Umeå, en utvärdering av ett arbetsmiljöprojekt finansierat av Bliwa Stiftelsen och en förstudie och utvärdering av kommunernas miljömålsarbete finansierat av Naturvårdsverket. Under det gångna året har också ett nytt forskningsprojekt med titeln Näridrottsplatser och spontanidrott påbörjats. Projektet är ett av 22 projekt som tilldelats medel från Riksidrottsförbundets Handslagssatsning där Centrum för Idrottsforskning har handlagt forskningsansökningarna på sedvanligt sätt. UCERs seminarieserie, som under några år arrangerats i samverkan med Institutionen för socialt arbete, har genomförts i form av några seminarier under En seminarieserie för enbart centrets personal har också arrangerats under året. UCERs medarbetare har därutöver deltagit i nationella och internationella konferenser med föredrag och papper. UCER har också medverkat aktivt i Svenska utvärderingsföreningens (SVUFs) styrelsearbete och likaså i genomförandet av den andra nationella utvärderingskonferensen i Sverige. Publikationer i form av arbetsrapporter, utvärderingsrapporter, konferenspapper och artiklar har producerats i ungefär samma omfattning som under tidigare år (se publikationslista). Centret har fortsatt utveckla samarbete med framförallt institutionerna för socialt arbete, statsvetenskap och pedagogik vid Umeå universitetet och likaså Mälardalens utvärderingsakademi (MEA), Mälardalens högskola och Institutionen för ekonomi, statistik och informatik (ESI), Örebro universitet. UCER har också stärkt samarbetet med Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Naturvårdsverket, Institutet för ekologisk hållbarhet (IEH), Sida, Riksidrottsförbundet och Bliwa stiftelsen. Bokslutet visar att verksamhetens volym har minskat något och att ekonomin likaså försämrats något jämfört med Samtidigt var kassatillgångarna cirka 2 miljoner kronor vid årsskiftet. Detta belopp ska täcka kostnader under första halvåret Bokslutet visar samtidigt att det finns ett reservkapital som kan användas vid nedgångar. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i UCERs verksamhet under det gångna året. Umeå, mars 2006 Anders Hanberger, föreståndare

3 Avslutade utvärderingsprojekt Utvärdering av lärarerfarenheter av programutbildningar inom Nätuniversitetet På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet genomfördes en utvärdering av lärarerfarenheter av programutbildningar inom Nätuniversitetet. Syftet med utvärderingen var att undersöka transformeringen av campusbaserade utbildningar/kurser till IT-stödda programutbildningar, samt konsekvenserna av denna transformering från ett lärarperspektiv. Framförallt undersöktes lärarnas erfarenheter av transformeringen från campus- till IT-stödda distansutbildningar, pedagogik och lärande i IT-stödda distansmiljöer, arbetssituationen i ITstödda distansmiljöer och kvalitetsfrågor i IT-stödda distansmiljöer. 158 lärare på 25 programutbildningar ingick i utvärderingen. En rapport blev färdig i september. Utvärderingen presenterades och diskuterades för olika lärare vid ett webbseminarium som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet arrangerade i december. Utvärdering av Sidas Management Response System Sida införde 1999 ett så kallat Management Response System som innebär att den Sida avdelning som berörs av en utvärdering skall ta ställning till utvärderingens slutsatser och rekommendationer och tydligt motivera Sidas svar till dessa (management response). Därefter ska en handlingsplan tas fram för de insatser som berörd avdelningschef bedömer behöver vidtas för att lösa de problem som identifierats i utvärderingen. Syftet med UCERs utvärdering har varit att granska systemets interventionslogik (antaganden om hur intentionerna med systemet ska uppnås) och praktiska tillämpning med avseende på effekter och relevans, samt att vid behov föreslå förändringar i systemet. Utvärderingen visar bland annat att nuvarande response system inte främjar organisatoriskt lärande och att systemet inte är anpassat till Sidas övergripande mål om partnerskap, dialog och delat ägarskap. I utvärderingen lämnas också rekommendationer om hur response systemet ska kunna utvecklas. Under året har preliminära resultat från utvärderingen diskuterats i referensgruppen. En slutrapport färdigställdes i december. Rapporten har därefter publicerats i två versioner, en Sida version med tre bilagor och en UCER version med samtliga bilagor. UCER rapporten har distribuerats till alla som medverkat i utvärderingen, samt till personer som bedömts kunna ha ett särskilt intresse av den. Delstudie om IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar En delstudie av IT-säkerhetsfrågor inom Nätuniversitets distansutbildningar har på UCERs uppdrag genomförts av forskarna Päivi Jokela och Peter Karlsudd, Högskolan i Kalmar. Detta är den första studie som undersöker IT-säkerhetsfrågor inom Nätuniversitetet ur studenters, lärares och IT-pedagogers perspektiv. Den utgör därmed ett viktigt bidrag till att ringa in och beskriva IT-säkerhetsproblematiken. Framförallt uppmärksammas kännedomen om regler och riktlinjer för IT-säkerhet, hur reglerna uppfattas och tillämpas, samt mer allmänt hur studenter och lärare tänker och agerar på IT-säkerhetsområdet. Författarna lämnar också förslag på vad som kan göras för att öka IT-säkerheten. Studien har baserats på tre enkäter som distribuerats via e-post. Enkäterna har skickats ut till drygt 700 studenter och drygt 100 kursansvariga,

4 samt cirka 50 IT-pedagoger. På grund av låg svarsfrekvens (39-65 %) kan den bild som framkommer i materialet vara något positivare än den generella bilden, vilket också påpekas av författarna. Studien aktualiserar en rad viktiga frågor. Bland annat uppmärksammas en del brister i ITsäkerheten, t.ex. att möjligheten till fusk är större jämfört med campusstudier, likaså framkommer brister i såväl kunskap om, som hantering av, personuppgifter och publicering på nätet. Samtidigt tycker studenter och lärare att IT-säkerheten i allmänhet är god. Studien tyder på att IT-säkerheten på flera sätt kan vara otillräcklig. Delstudie om examination över nätet I denna explorativa studie har kvalitativa data använts för att undersöka examination inom Nätuniversitetet. Studien utgör ett komplement till tidigare genomförda enkät- och intervjustudier som UCER genomfört där uppgifter om examination ingår som en del. Syftet med studien har varit att belysa examination inom Nätuniversitetets helt nätbaserade kurser. Analyser har gjorts av examinationsdokument från ett antal kurser och likaså har lärare och studenter intervjuats om examination och lärande. Ett 20-tal kurser, från teknik och naturvetenskap respektive juridik och samhällskunskap och medicin och vård har undersökts. Sammanlagt har 12 lärare och studenter intervjuats. Studien har efter att den avslutats lett till ett fortsatt och utökat uppdrag för den forskare som gjort delstudien. Delstudie om studenters upplevelser av distansutbildning Denna delstudie har undersökt studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet med hjälp av metoden fokusgruppintervju på Internet. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för studenters upplevelser och erfarenheter av IT-stödd distansutbildning inom Nätuniversitetet. Syftet var även att utvärdera metoden, och se huruvida den lämpar sig för målgruppen. I rapporten, som färdigställts under året, förs också en metoddiskussion kring att genomföra fokusgrupper via Internet. Delstudie om Nätuniversitets studenter 2003 I denna delstudie undersöks studentpopulationen inom Nätuniversitetets utbildningar Rapporten är en del i UCERs uppdrag att genomföra kartläggningar som Myndigheten för Sveriges nätuniversitet i samverkan med utvärderingens referensgrupp bedömmer som angelägna. Denna rapport kommer också att användas som underlag i slutrapporten från nätuniversitetsuppdraget där målet att nå ut till nya studerandegrupper undersökts på olika sätt. Studien bygger på statistik som SCB ställt samman. Avslutade forskningsprojekt De kommungranskande aktörernas betydelse Under 2004 avslutades centrets treåriga forskningsprojekt De kommungranskande aktörernas betydelse. Slutrapporten publicerades i UCERs forskningsrapportserie i januari I en artikel i tidskriften Kommunal Ekonomi sammanfattas och diskuteras projektets huvudresultat. Under 2005 har forskarna också medverkat i konferenser med föredrag och paper som bygger på detta forskningsprojekt (se medverkan i konferenser och publikationer).

5 Pågående utvärderingar Utvärdering av studentnyttan av Nätuniversitetet Detta projekt har organiserats i form av delstudier som har avrapporterats löpande. Under året har som redan nämnts fyra delstudierapporter presenterats (se också publikationslista). Tre nya delstudier har påbörjats under året, en avbrottsstudie, en studie om förstagångsstudenters erfarenhet av att läsa kurs/utbildning på Nätuniversitetet, en delstudie om studentnyttan av Nätuniversitetet inom Juridik och samhällsvetenskap. Utvärderingens referensgrupp har träffats två gånger under året och diskuterat rapportutkast samt lämnat konstruktiva förslag på det fortsatta arbetet. I projektet samverkar UCER bland annat med forskare från Institutionen för ekonomi, statistik och informatik, Örebro universitet. Tre utvärderare och en projektledare vid UCER, samt forskare från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Högskolan i Kalmar och Örebro universitet har under året varit involverade i utvärderingen. Utvärdering av Näridrottsplats i Umeå Vid en högstadieskola i Umeå kommun har en så kallad Qulan anläggning som är en typ av näridrottsplats byggts under året i syfte att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomars spontanidrott. Liknande anläggningar finns i Norge och byggs nu runt om i Sverige. Bakgrunden till UCERs uppdrag är att det saknas kunskap om huruvida spontanidrottandet ökar och om näridrottskonceptet är en bra väg att främja barn och ungdomars hälsa. Utvärderingen är upplagd som en före efter studie och den etapp i utvärderingen som har genomförts under våren och hösten 2005 har gällt förhållandena före byggandet av anläggningen. Under året har en enkät skickats ut till alla högstadieelever, samt till elever i årskurs 6. Vidare har intervjuer gjorts med elever och de mest aktiva i projektet. Utvärdering av Jobba Friskt Detta arbetsmiljöprojekt handlar om att utbilda tre olika handledare: hälsoambassadörer, dialogcoacher och mentorer för långtidssjukskrivna. Projektet som pågår under två år syftar till är att förbättra hälsan hos ST-medlemmar och bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet, ökad produktivitet och effektivitet. Bliwa Stiftelsen har som uppdragsgivare tillsatt en ledningsgrupp för Jobba Friskt och utvärderingen har inrättat en referensgrupp. Syftet med utvärderingen är att undersöka handledarutbildningarnas relevans och effekter. Under senare delen av hösten påbörjades utvärderingen genom förberedelser och planering av utvärderingen. Ett första referensgruppsmöte för att förankra upplägget genomfördes i början av december. Magisterkursen i utvärdering 10-poängskursen i utvärdering genomfördes på ett framgångsrikt sätt för andra gången i samverkan med Institutionen för socialt arbete. 18 studenter från hela landet påbörjade kursen höstterminen Sex studenter har slutfört kursen inom utsatt tid och ytterligare tre studenter har meddelat att de har för avsikt att slutföra kursen under våren. Kursen har varit mycket uppskattad, men många studenter påpekar i kursutvärderingen att den har varit krävande och att det har varit svårt att kombinera den med ordinarie arbete.

6 UCERs hemsida Efter en genomgripande översyn och förbättring av UCERs hemsida under 2004 har den under detta år kontinuerligt utvecklats och uppdaterats. Bland annat finns det möjlighet att ladda ner alla de senaste rapporterna i pdf. Nationella och internationella konferenser Seminarium arrangerat av nätuniversitetsgruppen vid Umeå universitet, 21 januari. Agenda 21 - Vad hände sen? Föreläsning på Edbergseminariet En ny tid randas, Karlstads universitet 1 feb 2005 Universitetspedagogiska konferensen, Umeå universitet, 2-3 mars Webbseminarium för lärare inom högre utbildning, arrangerat av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 9 december Dansk Evaluarings Selskab konferens den 8-10 september i Horsens Svenska utvärderingsföreningens (SVUF) andra konferens oktober i Stockholm AEA-CES Konferens i Toronto, Kanada oktober Kvalitetsmässan, 9 november i Göteborg Friskare framtid eller bortkastade pengar? LIP-konferens arrangerad av Naturvårdsverket om erfarenheter och lärdomar av förekommande utvärderingar av LIP, 14 november, Norra Latin Stockholm. 6th International Workshop on Evaluation in Planning, 9-10 december KTH i Stockholm Utvärderingsrapporter Forsberg, Björn (2005) I skuggan av lokala investeringsprogrammet - kommunerna som inte beviljades stöd samt synen på staten i LIP:s efterföljd. Evaluation Reports No 16. Umeå: Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. Hanberger, Anders och Gisselberg, Kjell (2006) Sida s Managment Response System. Evaluation Reports No 17. Jan 2006: Umeå: Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. Forskningsrapporter Hanberger, A., Khakee, A., Nygren L. & Segerholm, C. (2005) De kommungranskande aktörernas betydelse. Slutrapport från ett forskningsprojekt. Umeå: Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet. Arbetsrapporter Almqvist, Lisa & Westerberg, Pernilla (2005) Studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet en fördjupad studie med fokusgrupper på Internet Hult, Agneta (2005) Examination över nätet en studie av 10 nätuniversitetskurser

7 Jokela, Päivi & Karlsudd Peter (2005) Att lära säkert IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar Mårald, Gunilla & Westerberg Pernilla (2005) Vilka var de? Nätuniversitetets studenter höstterminen 2003 Söderström, Tor & Westerberg, Pernilla (2005) Lärarerfarenheter av IT-stödd distansutbildning Konferenspapper/-föredrag Almqvist, Lisa & Westerberg, Pernilla (2005) Fokusgruppsmetoden i nätmiljö. Uppsats presenterad vid svenska utvärderingsföreningens andra konferens oktober, 2005, Stockolm. Forsberg, Björn, (2005) Municipal Capacity for Governing Sustainable Development - On governance and state level influence at the Swedish local level. Paper presenterat vid 7:e NESS konferensen i Göteborg, juni Hanberger, Anders (2005) Utvärdering i demokratins tjänst. Keynote vid Dansk Evaluarings Sellskabs konferens den 8-10 september i Horsens. Hanberger, Anders (2005) Programteori och utvärdering. Försession vid Svufs andra konferens 19 oktober, 2005, Stockholm. Hanberger, Anders, Lindgren, Lena och Öqvist, Oscar (2005) Rutinisering kommer utvärdering till användning? Paneldiskussion vid Svenska Utvärderingsföreningens andra konferens oktober, 2005, Stockolm. Hanberger, Anders och Segerholm, Christina (2005) Presentation av resultat från forskningsprojektet De kommungranskande aktörernas betydelse vid seminarium 60 Det granskande samhället, 9 november 2005, Kvalitetsmässan, Göteborg. Hanberger, Anders (2005) Evaluation of democratic governance. Paper presenterat vid AEA- CES konferens i Toronto, Kanada oktober, Hanberger, Anders (2005) Presentation av UCERs tre delstudier om LIP och lokalt miljöarbete vid konferensen Friskare framtid eller bortkastade pengar? samt medverkan i paneldiskussion, 14 november på Norra Latin i Stockholm. Khakee, Abdul & Hanberger, Anders (2005) Evaluation for Accountability: Democratic concern in Swedish Local Governments Environmental Policy. Paper presenterat vid 6:e International Workshop on Evaluation in Planning, den 9-10 dec KTH i Stockholm.

8 Forskningsrapporter Hanberger, Anders, Khakee, Abdul, Nygren, Lennart & Segerholm, Christina. (2005) De kommungranskande aktörernas betydelse - slutrapport från ett forskningsprojekt. Research Reports No 1. Publicerade artiklar Hanberger, Anders (2005) Omfattande kommungranskning men ändå inte tillräckligt i Kommunal Ekonomi 2005(3):28-32.

9 UCER Resultaträkning Intäkter Anslag Årets externa bidrag Årets uppdrag mm Övriga intäkter Periodiserade inkomster Summa intäkter Kostnader Löner Lokaler Omkostnader Avskrivningar Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Tillgångar Kassa Kundfordringar Årets anskaffning anl tillg Anskaffningsvärde tidigare års anskaffning Ackumulerade avskrivningar Summa tillgångar Skulder Erhållna förskott Leverantörsskulder Balanserat kapital Årets kapitalförändring Summa skulder

Förord. Tor Söderström Pernilla Westerberg Umeå, september 2005

Förord. Tor Söderström Pernilla Westerberg Umeå, september 2005 Förord På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet har Centrum för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå universitet utvärderat lärarerfarenheter av IT-stödda distanskurser. UCER har även myndighetens

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014

www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 , www.uka.se Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Årsredovisning för Universitetskanslersämbetet 2014 Reg.nr 122-471-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning - en fördjupad studie om kollegialt motstånd mot IT-stödd distansutbildning Pernilla Westerberg Gunilla Mårald Umeå Centre for Evaluation Research Juni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2012 En hållbar demokratisk utveckling kräver transparenta och ansvarsfulla lokala och regionala demokratiskt förankrade organ, som genom närheten till invånarna har förutsättningar

Läs mer

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005

Förord. Lisa Almqvist Pernilla Westerberg Umeå augusti 2005 Förord Centrum för Utvärderingsforskning, UCER, vid Umeå universitet utvärderar på uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet studentnyttan av Nätuniversitetet och IT-stödd distansutbildning. Uppdraget

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård

IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård IT-stödd distansutbildning inom medicin och vård höstterminen 2003 - ur studenternas perspektiv Gunilla Mårald Pernilla Westerberg Umeå Centre for Evaluation Research Juni 2004 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Rapport 2006:42 R. Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige

Rapport 2006:42 R. Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige Rapport 2006:42 R Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN 978-91-7563-121-9 PDF: ISBN 978-91-7563-122-6 Dnr: 4704-220/2014 Foto omslag: Johnér

Läs mer

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL

Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 INNEHÅLL Rektor har ordet..................................................... 3 Att få ihop det gamla och det nya..................................... 4 Det skapande

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7

Innehåll RESULTATREDOVISNING FINANSIELL REDOVISNING. Barnombudsmannen har ordet 3. Barnombudsmannens uppdrag 4. Ekonomisk översikt 7 Årsredovisning 2013 Innehåll RESULTATREDOVISNING Barnombudsmannen har ordet 3 Barnombudsmannens uppdrag 4 Ekonomisk översikt 7 Verksamhetsområde 1: kunskap om rättigheter 9 Verksamhetsområde 2: rättigheter

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper...

2.1 Metod och material... 9. 3.1 Mottagandet under de första veckorna... 13 3.2 Boendesystemet... 13 3.3 Samverkan och samverkansgrupper... 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 5 1. INLEDNING... 7 2. UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH UPPLÄGG... 8 2.1 Metod och material... 9 3. MOTTAGNINGSSYSTEMET I UMEÅ... 10 3.1 Mottagandet under de

Läs mer

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet

Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Högskolan Kristianstad Kvalitetsrapport april 2015 uppföljning av 2014 års verksamhet Inledning... 2 Del 1, Högskolans interna kvalitetsarbete... 2 Högskolans interna kvalitetssäkringssystem... 3 Uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer