Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325"

Transkript

1 säkerhet på marken Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

2 DEL 1 DETTA KAN DU GÖRA för att stärka kvinnors säkerhet och deltagande i säkerhetssektorreform SID 4-7 DEL 2 HUR DU GÖR SKILLNAD områden för samverkan mellan missions personal och civilsamhällsorganisationer SID 9-11 FLYGBLAD OPTIONS FOR ACTION ta ur och ge till kvinnoorganisationer! MITTEN DEL 3 HINDER PÅ VÄGEN och hur kan du hantera dem SID Extramaterial, länkar, lästips SID Publicerad av Operation 1325 Stockholm 2012 Text: Christina Wassholm, Elisabet Thorp och Nicole Bianchi Textgranskning: Elisabet Thorp och Nicole Bianchi Bilder: UN-photo Layout: e&g design Tryck: Lasertryck Hammarby allé 93 4 tr Stockholm

3 Syftet med denna skrift är att ge dig som arbetar med säkerhetssektorreformer (SSR) i konflikt- och postkonfliktområden enkla och användbara råd om hur du i ditt arbete kan bidra till att öka kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnor i dessa områden. Som grund för råden ligger rekommendationer som formulerats av erfarna kvinnoaktivister från Irak, Sudan och irakiska Kurdistan tillsammans med svensk personal som arbetat inom SSR-missioner i konfliktområden. De möttes på konferensen Säkerhet på marken att genomföra resolution 1325 som Operation 1325 arrangerade i Stockholm i november 2011 med finansiellt stöd av Folke Bernadotteakademin. Internationellt råder idag på policynivå konsensus om den viktiga kopplingen mellan kvinnors stärkta positioner, fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling, fred och säkerhet. Ändå saknas ofta kvinnors perspektiv när det fattas beslut om säkerhetspolitik och när dessa ska implementeras. Det finns många rapporter och handböcker som handlar om hur man kan implementera resolution De innehåller bra men ofta generellt hållna rekommendationer. Konferensen var ett försök att låta aktörer från civilsamhälle och myndigheter träffas för att diskutera och formulera enkla, konkreta åtgärder och omvandla rekommendationer till praktiska råd. I mittuppslaget ligger en uttagbar A4-sida med information och råd till kvinnoorganisationer i konfliktområden som är tänkt att du kan ge till kvinnoorganisationer som du möter i ditt arbete.

4 1

5 DETTA KAN DU GÖRA för att öka kvinnors deltagande och stärka kvinnors säkerhet Är du på uppdrag i en internationell mission i ett konfliktområde? Här är några åtgärder du kan vidta direkt för att öka kvinnors deltagande och säkerställa att hot mot kvinnors säkerhet inkluderas i den analys som ligger till grund för ditt arbete: NYCKELORD: 1) SKAFFA INFO 2) EFTERFRÅGA 3) BISTÅ 4) STÄLL FRÅGOR 5) KRÄV 6) ANORDNA 7) PÅVERKA 8) ERBJUD 9) SKYDDA 1. SKAFFA INFORMATION om vilka lokala kvinnoorganisationer som finns på plats. (läs mer i kap 2 a) Hör med kollegor, gender advisors, lokal personal. Kontakta organisationer i ditt hemland som arbetar med kvinnor i området dit du ska. Kontakta internationella organisationer på plats.

6 2. SÖK information om kvinnors och mäns specifika situation i alla sammanhang. Efterfråga särskilt kvinnors perspektiv. (läs mer i kap 2a och b) Fråga kvinnor/organisationer vilka säkerhetshot de upplever; personligen, för familjen, på samhällsnivå och vilka hot de upplever som mest akuta. Läs skuggrapporter skrivna av kvinnoorganisationer, andra oberoende organisationer och lyft fram dem. Förlita dig inte enbart på officiella rapporter. 3. BISTÅ med mötesplatser för kvinnoorganisationer en viktig förutsättning för deras organisering. (läs mer i kap 2 c) Fråga kvinnor/organisationer om de behöver en möteslokal eller ev. transporthjälp. Fråga din organisation om den kan bistå med lokal och transporthjälp. 4. FRÅGA nationella aktörer som myndigheter och politiker om eller hur de samarbetar med kvinnoorganisationer (läs mer kap 2 b) Lyft i dessa sammanhang fram kvinnoorganisationer som en viktig samarbetspart. Försök fungera som en dörröppnare för kvinnors/organisationers deltagande. 5. KRÄV att kvinnor ska vara med på möten både inom din egen organisation, i internationella och om möjligt lokala sammanhang. (läs mer kap 2 b) Var medveten om/tydliggör att enkönade beslutsprocesser strider mot resolution Tydliggör att resolution 1325 är bindande för FN:s alla medlemsstater. DEL 1 6

7 6. ANORDNA regelbundna möten med internationella och lokala kvinnoorganisationer för att utbyta information. (läs mer kap 2 a) Om det inte redan finns rutin för sådana möten, se till så att det skapas. Det är viktigt med regelbunden kontakt och en fast form som lätt kan föras vidare när personal byts ut. Bjud in till konsultationsmöten samt informera kvinno organisationer om beslut eller diskussioner som förs. 7. PÅVERKA givare att inkludera resolution 1325:s principer när de beslutar om stöd och utvärderar projekt. (läs mer kap 2 c) Inkludera resolution 1325 som grund för arbetet och mandatet, d.v.s. kvinnors deltagande och säkerhet. Ställ frågor om hur resolution 1325:s principer tillämpas i projekt. Se till så att resolution 1325 inte blir ett individuellt ansvar. Diskutera med givarorganisationer hur ni tillsammans kan öka kvinnors deltagande. 8. ERBJUD utbildning och information om resolution 1325 till aktörer du möter (läs mer kap 2 c) Fråga dem: Om eller hur de arbetar för att öka kvinnors deltagande och säkerhet. Om de känner till resolution Om eller hur de är intresserade av utbildning och information om resolution Om eller hur du kan vara behjälplig - med information, kontakter m.m. 9. GE SKYDD för att säkra kvinnorättsaktivisters rörelsefrihet. (läs mer kap 2 d) Fråga dem om deras säkerhetssituation. Fråga om vilket slags stöd de behöver. DEL 1 7

8 Resolution 1325 Resolution 1325 betonar vikten av att förändra synen på kvinnor, fred och säkerhet och är bindande för medlemsstater. Resolutionen handlar om att kvinnor ska ha mer inflytande och att de ska delta aktivt när konflikter förebyggs och när samhällen byggs upp efter krig och konflikt. Resolutionen lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet. Samtidigt uppmärksammar den att kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, exempelvis genom sexuellt våld som vapen i krigföring. Resolutionen understryker att långsiktig fred är omöjlig utan att kvinnor medverkar. Ett jämställdhetsperspektiv Egentligen är det enkelt. Vad det handlar om är att i alla lägen ställa sig frågan: Påverkar detta kvinnor och män olika? Om så är fallet: Vad kan vi göra för att den ena eller andra parten inte ska diskrimineras eller missgynnas? Kvinna till Kvinna, Tänk om. En handbok för varaktig fred, s 10.

9 2 HUR DU GÖR SKILLNAD Fyra områden för samverkan mellan missionspersonal och kvinnoorganisationer NYCKELORD: a) DIALOG b) PÅTRYCKNINGAR c) STÖD d) SKYDD Internationell missionspersonal kan inte agera isolerat från lokala aktörer. Kontakten med dem är viktiga för den lokala förankringen i de projekt och insatser som genomförs och du är beroende av kontakt och information från bland annat kvinnoorganisationer i området för att kunna göra ditt arbete. Kvinnoorganisationer kan fungera som ingångar till samhället och särskilt som länk till kvinnor som det på olika platser annars kan vara svårt att nå fram till. De står för lokal kunskap och utgör en möjlig kanal till större förståelse för kontexten. För missionspersonal är lokala organisationer en partner att identifiera problem tillsammans med. Lokala organisationer på plats i ett konfliktområde är en viktig aktör när ett samhälle ska byggas upp. De har ofta goda kontakter med lokalbefolkningen och vet vilka problem som finns i närområdet och hur de kan lösas. Kvinnoorganisationer har särskilt insyn i vilka behov kvinnorna i området har; vilka säkerhetshot de möter i sin vardag och hur dessa kan hanteras. Lokala organisationer har den stora fördelen att de oftast inte varit en stridande part under konflikten och inte är en del av partipolitiken de ses ofta som neutrala aktörer som verkar för samhällets bästa. Av dessa och andra anledningar är icke-statliga, lokala organisationer en nödvändig samarbetspartner för det internationella samfundet på plats i ett postkonfliktområde. I första hand handlar det om kommunikation dem emellan. DEL 2 9

10 Hur kan du som svensk missionspersonal säkerställa att lokala kvinnoorganisationers kunskap och erfarenhet tas tillvara i återuppbyggnadsarbetet? Här följer fyra områden, formulerade av kvinnoorganisationer, där du kan medverka till att förbättra kvinnors deltagande: a) DIALOG Det behöver skapas kontaktytor mellan internationell missionspersonal och lokala kvinnoorganisationer. Kvinnoorganisationer vill bli konsulterade. Återuppbyggnadsprojekt som implementeras behöver vara förankrade och det måste finnas ett lokalt ägandeskap. Det finns tyvärr många exempel på när värdefull kunskap hos lokala organisationer inte tagits tillvara av det internationella samfundet på plats. Kvinnoorganisationer uttrycker en känsla av att bli förbigångna och upplever att internationella aktörer nästan utgår från att de inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna vara partners. Projekt och samarbeten behöver utvärderas tillsammans med lokala organisationer för att kunna förbättras. b) PÅTRYCKNINGAR PÅ REGERINGAR Det internationella samfundet har en viktig roll att spela för att höja kvinnoorganisationer status. De kan lyfta kvinnoorganisationernas värde i kontakten med regeringar och institutioner. Genom att ställa frågor om hur myndigheter och institutioner samarbetar med kvinnoorganisationer uppmärksammas dessa som möjliga partners och beslutsfattare blir medvetna om att detta är ett önskvärt och naturligt inslag i ett demokratiskt samhälle. Också genom att stötta kvinnoorganisationer, bland annat ekonomiskt, visar det internationella samfundet att man värderar deras arbete. Kvinnoorganisationer vill kunna delta i beslutsfattande, men behöver ofta internationellas stöd och deras tryck på regeringar för att kunna göra detta. Det internationella samfundet på plats i ett konflikt- eller postkonfliktområde bör också arbeta med att höja kunskapen hos de lokala strukturerna inom säkerhetssektorn vad gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter specifikt. Snarare än att hänvisa till seder och tradition som ursäkt för diskriminering av kvinnor bör kunskapen om de universella mänskliga rättigheterna höjas. DEL 2 10

11 for women s organizations OPTIONS FOR ACTION to increase women s participation and strengthen women s security in conflict and post conflict countries The Conference Security on the Ground - realising Resolution 1325 was held in Stockholm (Sweden), November The aim of the conference was to let Swedish peace mission personnel with experience from security sector reform (SSR) missions, and local civil society organisations from conflict and post conflict countries, collaborate in developing practical tools for working together more actively in SSR to implement Resolution The conference was built on the participants sharing of expectations, experiences and needs. Below is a short summary of the main presentations and concepts as well as the participant s conflict, for instance because sexual violence is used against women as a weapon of war. The resolution also stresses that sustainable peace is impossible without women s participation. Resolution 1325 is binding on Member States. The rule of law together with a functioning security sector has been identified as important building blocks for creating sustainable democracy and peace. The objective of SSR is to reform security institutions to be effective, accountable and affordable. SSR widens the security concept from the narrow focus on military security. It also includes political and economic security, as well as security for the individual, i.e. human Resolution 1325 states the need to change the perception of women, peace and security and is binding on Member States. capacity-building efforts such as education, vetting, implementation of codes

12 WHAT YOU CAN DO TO GET WOMEN ON THE INTERNATIONAL AGENDA Are you living in a conflict zone and do you work in a local women s organisation? Here are some concrete steps that you and your organisation can take to increase women s participation and to broaden international mission s security analysis to ensure that the threats to women s safety are included: 1. Local organisations are valuable for the international actors who need links to and contacts with local people. Invite international actors to your organisation and present your work and concerns in a structured way. Ask the international actors what information they need.

13 3. Be visible! Make sure that it is possible to find you online, through a website or Facebook. Start a Facebook group to spread awareness and seek support. 5. Cooperation with other women gives a stronger voice. Develop internal/local cooperation structures and networks. 7. Produce information such as shadow reports and provide international actors with them. 2. Raise the issue of security in your environment and collect information. 4. Be well informed and prepared to support your information with reliable sources. 6. Contribute to increased education and awareness on human rights and women s right to participate and in decision making.

14 conclusions of action points for women organisations presented at the conference. security. A nation s security requires that both men s and women s skills are used to create, define and maintain this security. Resolution 1325 and security sector reform (ssr) The United Nations Security Council Resolution 1325 On Women, Peace and Security (resolution 1325), which the UN Security Council adopted in October 2000, is the first resolution ever passed by the Security Council that specifically addresses the impact of war on women and the importance of women s contributions to conflict resolution and sustainable peace. The resolution focuses on the fact that women should have more influence and that they should actively participate when conflicts are prevented and when societies are rebuilt after war and conflict. Resolution 1325 lifts women as central actors for sustainable peace and security. At the same time it recognises that women are particularly vulnerable in Broaden Security analysis Security analysis based on the needs and concerns of a both women and men is also essential to achieve lasting effects. Women s participation in all aspects of peace building is therefore a prerequisite for a comprehensive security analysis and lasting peace and democracy. The links between security and legal sectors and Resolution 1325 are many. In the legislative area it includes, for example, review of national legislation and it s harmonisation with international law; that men and women have equal rights to own and inherit land; the right to divorce; and that all violence is criminalised, including when the perpetrator is a close relative. With regard to institutional reform, it refers to physical changes such as separate jails for men and women. It s also about structural and of conduct and practical steps to recruit both men and women. Peacebuilding in security and justice sectors is still managed largely without resolution 1325 as an integral part of the reform program, although some improvements have been made since Resolution 1325 was adopted. Lack of consultation by women, lack of recruitment of women and a lack of gender perspective in efforts are ongoing criticism directed against the security and legal sector reform in today s UN, EU or OSCE-led peace missions.

15 c) STÖD Lokala kvinnoorganisationer behöver stöd i form av finansiering, utbildningar, teknisk support och träning i särskilda färdigheter. Även kvinnoorganisationer behöver höja sin kunskap om internationella konventioner, resolutioner och de mänskliga rättigheterna för att kunna använda sig av dem i sitt arbete. Kapacitetsbyggande insatser kan också behövas för att stärka kvinnoaktivisterna i sin expertroll och för att bli bättre på att formulera och uttrycka sina behov. Internationella aktörer kan också stödja kvinnoorganisationer i ett område att bilda nätverk och på andra sätt koordinera sina insatser för att få en starkare röst. Ökad kännedom om resolution 1325 hos beslutsfattare och allmänhet innebär ett stöd för kvinnoorganisationernas krav på kvinnors deltagande. Här kan det internationella samfundet vara viktigt genom att tillsammans med organisationerna jobba med och stödja informationskampanjer och utbildning för relevanta aktörer. Arbetet med att utbilda och informera om resolution 1325 är en förutsättning för ökad kunskap och förståelse om kvinnors rättigheter. d) SKYDD Många kvinnorättsaktivister lever under hot på grund av vad de gör. Att arbeta med kvinnors rättigheter kan innebära en utsatt position. Det är en riskabel verksamhet att bryta mot normer, ta upp tabubelagda ämnen, rapportera övergrepp, granska och kritisera makten. I många samhällen måste kvinnoorganisationer låtsas vara humanitära organisationer för att kunna verka överhuvudtaget. Det är viktigt för det internationella samfundet att känna till och se detta. Då kontakt med internationella aktörer kan vara riskabelt på vissa platser är det viktigt att se hur man kan närma sig de lokala organisationerna utan att utsätta dem för större risker. Genom närvaro i specifika områden eller vid särskilda händelser kan internationella aktörer bidra till skydd och säkerhet, men det är viktigt att de lokala aktörerna konsulteras först. Organisationerna kan själva formulera vilket typ av skydd de behöver. Det kan vara genom att få erkännande (se ovan) för sin verksamhet från internationella samfundet. Att vara sedd av internationella aktörer kan vara en trygghetsförsäkring och skydda mot våld eller trakasserier. Skydd kan också handla om mer direkta åtgärder, som att erbjuda transporthjälp vid svåra resor till känsliga platser, att bekosta installationen av en videokamera och ett lås på organisationens kontor. DEL 2 11

16 3 HINDER PÅ VÄGEN OCH HUR DU KAN HANTERA DEM Det här är några av de vanligaste hindren som du kommer att stöta på när du arbetar för att öka kvinnors deltagande och säkerhet på uppdrag i en internationell mission samt förslag på strategier för att komma förbi dem: NYCKELORD: 1) SPRÅK, KULTUR, RELIGION 2) KONTAKTYTOR 3) ATT VARA MAN 4) HOT 5) OKUNSKAP 6) MOTSTÅND 7) STRUKTURER 8) FÖRTROENDE 9) FÖRSTÅELSE 10) RESULTAT

17

18 1. SPRÅKLIGA, RELIGIÖSA OCH KULTURELLA hinder kan påverka kontakter negativt. Ta hänsyn till kulturell kontext och struktur men acceptera aldrig kränkningar av kvinnors rättigheter. Lyssna till och stäm av med flera aktörer det finns sällan en tolkning av vad som är möjligt och acceptabelt i ett samhälle. Luta dig mot dokument som gäller i alla kontexter, exempelvis de mänskliga rättigheterna och resolution Båda dokumenten finns översatta till de flesta språk. 2. DET SAKNAS KONTAKTYTOR och kan vara svårt att hitta en brygga mellan internationell missionspersonal och lokala organisationer. Var synlig och tydlig med hur du/din organisation kan nås. Sök aktivt efter kontakter på plats eller via andra organisationer. Skapa koordinationsgrupper. Skapa en Facebookgrupp för kommunikation. Formulera vad du vill ha eller behöver från de andra och vad du själv kan bidra med. 3. ATT VARA MAN kan vara ett hinder i kontakt med kvinnor. Kräv Efterfråga att få att arbeta få arbeta ihop med ihop en med kvinna en kvinna. Uppmärksamma din organisation om detta hinder. Efterfråga lösning inom din organisation för att kringgå detta hinder. 4. HOT mot organisationerna och i förlän gningen missionspersonalen. Kräv att få arbeta ihop med en kvinna Ta reda på om internationell närvaro kan ge skydd eller utgör ett hot genom att: Skaffa information från olika källor och ta del av deras förslag på åtgärder. Se särskilt till att få information från utsatta organisationer. Sök mandat i din organisation för att erbjuda skydd till utsatta organisationer. DEL 3 14

19 5. OKUNSKAP om resolution 1325 inom missionen. Kräv Ta initiativ att få arbeta till utbildningar. ihop med en kvinna Sök hjälp från genderansvarig på plats eller hemma. Efterfråga alltid kvinnors specifika situation. 6. MOTSTÅND inom internationella samfundet. Kräv Utnyttja att få resurser arbeta som ihop finns med i en din kvinna närhet. Bygg nätverk med allierade. Låt dig inte nedslås! J 7. INTERNA STRUK TURER som är oflexibla för nya sätt att jobba på. Hitta formuleringar som strukturen accepterar var kreativ! Hitta allierade att driva förändringsarbete med. Hitta exempel från andra missioner där de önskade förändringarna genomförts och lär från dem. 8. BRISTANDE FÖR TROENDE hos lokalbefolkningen till följd av dåligt beteende hos missionspersonal. Den egna organisationen måste föregå med gott exempel och du kan: medverka till att överträdelser synliggörs. ställa krav på att konkreta åtgärder vidtas. se till att information om vart lokalbefolkningen ska vända sig med anmälningar är tillgänglig. 9. BRISTANDE FÖR STÅELSE hos nationella regeringar, institutioner etc. Stöd lokala utbildnings- och informationskampanjer. Verka för utbildning inom säkerhetssektorn inklusive rättsväsende, kriminalvård och sociala myndigheter. Involvera biståndsaktörer för att ställa krav. 10. SVÅRT ATT SE RESULTAT när man är på plats under begränsad tid. Bidra till att höja statusen för lokala organisationer så de kan fortsätta sitt arbete efter att missionen lämnat. Utveckla strukturer som kvarstår vid personalbyten. Dokumentera goda exempel och sprid dem. DEL 3 15

20 Säkerhetssektorreform och resolution 1325 Kopplingarna mellan säkerhets- och rättssektorer och resolution 1325 är många. På lagstiftningsområdet omfattar det exempelvis harmonisering mellan nationell och internationell rätt; att kvinnor och män har samma rätt att äga, ärva land, att skiljas och att våld mot kvinnor är kriminaliserat. Det handlar även om institutionell reform som skilda häkten för män och kvinnor samt strukturella och kapacitetsbyggande insatser så som utbildning, införande av uppförandekoder och konkreta åtgärder för att rekrytera både kvinnor och män. EN NATIONS SÄKERHET KRÄVER ATT BÅDE MÄNS OCH KVINNORS KOMPE- TENS ANVÄNDS FÖR ATT SKAPA, DEFINIERA OCH UPPRÄTTHÅLLA DENNA SÄKERHET. Säkerhetssektorreform En fungerande rättsstat tillsammans med en fungerande säkerhetssektor är viktiga byggstenar för att skapa hållbara demokratier och minska risken för att väpnad konflikt bryter ut igen. Syftet med SSR är att stärka säkerhetsinstitutioners effektivitet samtidigt som man vill främja demokrati, öppenhet och ansvarsutkrävande. SSR baserar sig på ett vidgat säkerhetsbegrepp som förutom militär säkerhet även omfattar politisk och ekonomisk trygghet samt fördjupar begreppet nationell säkerhet till att omfatta trygghet för individen, d.v.s. mänsklig säkerhet. Säkerhetsanalyser baseras på behov och problem för en bredare grupp, bl.a. inkluderandet av kvinnors säkerhets bedömning, och är en grundförutsättning för att ge hållbara effekter. Förslag på breddad säkerhetsanalys: 1. Börja med att fråga kvinnor vad de uppfattar som hot mot sin säkerhet. Det är inte alltid samma saker som män uppfattar som hot. Ofta är exempelvis kvinnors rörelsefrihet betydligt mer begränsad än mäns. 2. Bjud in olika grupper till konsultationer för att identifiera säkerhetshot. 3. Efterfråga deras förslag på lösningar. 4. Formulera vilka hot som finns och vilka som är prioriterade och på vilka grunder. Genom hela processen är det viktigt att vara tydlig och informera om vad missionens/din uppgift är och vad ni kan och inte kan göra. 16

21 Säkerhetshot identifierade av kvinnor från Sudan och Irak vid konferensen Säkerhet i fält att genomföra UNSCR 1325 Straffrihet Svaga institutioner Begränsad rörelsefrihet och yttrandefrihet Exkludering av kvinnor i beslutsfattande Diskriminerande lagstiftning Konf likter Sköra politiska allianser, interna dispyter Hot och ryktesspridning Seder och bruk Brist på kunskap, låg medvetenhet Korruption

22 Avslutningsvis De förslag som ges i denna skrift riktar sig till en bred grupp av människor med varierande erfarenhet och kunskap. Förhoppningen är att du bland alla de råd som presenteras kan hitta några som fungerar för dig i det sammanhang du befinner dig. I många fall kan den miljö som du arbetar i ha liten eller ingen förståelse för vikten och behovet av att öka kvinnors deltagande och att ta in kvinnors definition av säkerhet i den allmänna säkerhetsbedömningen. Det innebär att du i många fall kommer möta motstånd, riskera att bli förlöjligad och få mycket litet gehör för dina synpunkter när du driver dessa frågor. Glöm då inte att din insats ökar möjligheterna till en hållbar fred. Översikt över relevanta manualer/rapporter och vad de innehåller: SSR Gender and SSR Toolkit; Implementing the Women, Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform: Megan Bastick och Daniel de Torres, Materialet ger en praktisk introduktion till varför jämställdhetsfrågor är viktiga i SSR och vad som kan göras för att integrera dem. Riktar sig till beslutsfattare och praktiker. Gender and Security Sector Reform Training Resource Package Denna innehåller pratiskt utbildningsmaterial och är ett komplement till Gender and SSR Toolkit. Materialet är tänkt för SSR-utbildare och lärare, och innehåller utbildningsmaterial kring gender och SSR. Gender and Security Sector Reform: Examples from the Ground Exemples from the Ground innehåller konkreta exempel på hur ett genusperspektiv har integrerats i olika institutionella säkerhetssektorer runt om i världen. Resolution 1325 Goda och dåliga exempel, Genderforce ovriga_publikationer/goda_och_daliga_exempel_genderforce.pdf Goda och dåliga exempel ger konkreta exempel på hur personal i civila och militära insatser kan arbeta för att stärka kvinnors deltagande och rättigheter (och därmed skydd) inom ramen för respektive mandat. Försvarsmakten: Checklista - inför beredning och beslut En checklista för att undvika diskriminering i beredning och beslut. 18

23 Ivarsson, Sophia och Lina Edmark: Att samverka kring 1325: samverkansmöjligheter mellan svenska civila och militära aktörer i internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325, Försvarshögskolan ILM Serie I:31, Stockholm. En samverkansdoktrin för implementering av Resolution 1325 i fält. Kvinna till Kvinna: Gör plats för fred en handbok för kvinnors deltagande i fredsprocesser Peace_svenska_low.pdf Tips på hur kvinnoorganisationer och civilsamhället kan inkluderas i fredsprocesser. Presenterar fördelar och motiverar kvinnligt deltagande. Tänk om! En handbok för varaktig fred Handboken belyser sambanden mellan hållbar utveckling mot fred och kvinnors deltagande i freds- och beslutsprocesser. Operation 1325: Actors for sustainable peace: Putting UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security into practice operation1325.se/sites/default/files/actors_for_sustainable_peace_1.pdf En handbok med tips på hur man kan arbeta med resolution Länkar till några kvinnoorganisationer i Sverige och internationellt: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Kvinna till Kvinna Kvinnor för fred Operation Peace Women Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor - RIFFI Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Sveriges Kvinnolobby UN Women nationell kommitté Sverige 19

24 FRÅN RESOLUTION TILL OPERATION Flera svenska kvinnorganisationer träffades 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att förverkliga den historiska resolutionen som FN:s säkerhetsråd antagit om kvinnor, fred och säkerhet. Organisationerna skapade 2003 ett nätverk som 2006 blev en paraplyorganisation Operation Målet med Operation 1325 är att få in kvinnor i alla delar av fredsprocessen, så att de kan påverka situationer innan konflikter bryter ut, när de brutit ut, under fredsprocesser och efter att samhällen ska byggas upp efter konflikter. Operation 1325 informerar, utbildar och utvecklar kapacitet samt påverkar makthavare och allmänhet.

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012

Innehållsförteckning. Redaktör: Jane Karlsson Omslagsfoto: Christoffer Hjalmarsson Svenska Afghanistankommittén 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information om projektet Vems säkerhet?... 3 Temaarbete i projektet Vems säkerhet?... 3 Förslag på upplägg:... 3 Inläsning:... 3 Klassrumsövningar:... 3 Intervjuer:...

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN

Rapport från enseminarieserie. Våld i hederns namn 2002 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från enseminarieserie 1 VÅLD I HEDERNS NAMN Rapport från en seminarieserie 2002 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Frivilligorganisationernas

Läs mer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer

Projekthandboken. För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Projekthandboken För Palmecentrets medlemsorganisationer Författare Elsa Anderman och Berith

Läs mer

X. Kvinnor och rätten till mark

X. Kvinnor och rätten till mark Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter X. Kvinnor och rätten till mark FONDEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Förord Knappast någon egendom har sådan betydelse för individer och grupper som ett stycke

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Handbok i projektplanering

Handbok i projektplanering Handbok i projektplanering Innehåll Handbok i projektplanering 3 Förkortningar 4 Mänskliga rättigheter i fokus 5 Forum Syds resultatmodell för utvecklingsprojekt 13 Projektplanering: från idé till projekt

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Handbok i jämställdhet. praktiska råd vid internationella insatser

Handbok i jämställdhet. praktiska råd vid internationella insatser Handbok i jämställdhet praktiska råd vid internationella insatser Handbok i jämställdhet praktiska råd vid internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB:s uppgift är att

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012

Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik. En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering av Nationella Snöskoterrådets arbete mellan åren 2007 och 2012 rapport 6572 maj 2013 Gemensamt ansvar för en hållbar snöskotertrafik En utvärdering

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Rurban utveckling på Lindängen

Rurban utveckling på Lindängen Rurban utveckling på Lindängen Applicering av konceptet bygdeutveckling i ett urbant perspektiv med fokus på medborgarinflytande och lokal ekonomi Rurban development in Lindängen Applying the concept of

Läs mer

Fred och säkerhet för utveckling

Fred och säkerhet för utveckling Fred och säkerhet för utveckling POLICY FÖR SÄKERHET OCH UTVECKLING I SVENSKT UTVECKLINGSSAMARBETE Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSER SOM VERKTYG FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLELIGA UTMANINGAR

ÖVERENSKOMMELSER SOM VERKTYG FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLELIGA UTMANINGAR ÖVERENSKOMMELSER SOM VERKTYG FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLELIGA UTMANINGAR Fem exempel i Europa Tredje tematiska studien, februari 2015 Jonas Andersson Publicerad av Överenskommelsen 2015 Författare: Jonas Andersson

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet

Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet September 2006 policy- och metodavdelningen och informationsavdelningen Communication for Development Dialog och strategisk kommunikation i utvecklingssamarbetet Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle Amanda Stehn Examensarbete vid chalmers arkitektur Design for sustainable development TRANSITION HUB -En mötesplats för omställning

Läs mer

Genomförandet av mänskliga rättigheter

Genomförandet av mänskliga rättigheter Europarådet Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner och regioner Genomförandet av mänskliga rättigheter ansvar och möjligheter för kommuner, landsting och regioner Upplysningar

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Del II VÄRLDSARV I SKOLAN Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet.

Inledning. klassat som ett hot mot internationell säkerhet. Inledning Massvåldtäker är massförstörelsevapen Massvåldtäkter under krig uppmärksammades offentligt först under Balkankrigen på 1990-talet. I dag vet vi att det sexualiserade våldet mot kvinnor historiskt

Läs mer

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess

Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess Att arbeta med hållbarhetsperspektiv i praktiken Examensarbete, 30 hp, Alnarp 2012/2013

Läs mer

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt

Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt VTI rapport 677 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering En forskningsöversikt Emmy Dahl Malin Henriksson Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Konflikthanteringssystem

Konflikthanteringssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Konflikthanteringssystem kan det vara effektivt i ett svenskt företag? Lennart Nordin Konfliktlösning 60 p Juni 2004 Handledare: Thomas Jordan Sammanfattning

Läs mer

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut

Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla krigets slut Mittuniversitetet Sundsvall Institutionen för Samhällsvetenskap Statsvetenskap D Vårterminen 2009 Handledare: Ingemar Wörlund Sverige och Nato En studie om de svenska relationerna till Nato efter det kalla

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer