Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325"

Transkript

1 säkerhet på marken Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

2 DEL 1 DETTA KAN DU GÖRA för att stärka kvinnors säkerhet och deltagande i säkerhetssektorreform SID 4-7 DEL 2 HUR DU GÖR SKILLNAD områden för samverkan mellan missions personal och civilsamhällsorganisationer SID 9-11 FLYGBLAD OPTIONS FOR ACTION ta ur och ge till kvinnoorganisationer! MITTEN DEL 3 HINDER PÅ VÄGEN och hur kan du hantera dem SID Extramaterial, länkar, lästips SID Publicerad av Operation 1325 Stockholm 2012 Text: Christina Wassholm, Elisabet Thorp och Nicole Bianchi Textgranskning: Elisabet Thorp och Nicole Bianchi Bilder: UN-photo Layout: e&g design Tryck: Lasertryck Hammarby allé 93 4 tr Stockholm

3 Syftet med denna skrift är att ge dig som arbetar med säkerhetssektorreformer (SSR) i konflikt- och postkonfliktområden enkla och användbara råd om hur du i ditt arbete kan bidra till att öka kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnor i dessa områden. Som grund för råden ligger rekommendationer som formulerats av erfarna kvinnoaktivister från Irak, Sudan och irakiska Kurdistan tillsammans med svensk personal som arbetat inom SSR-missioner i konfliktområden. De möttes på konferensen Säkerhet på marken att genomföra resolution 1325 som Operation 1325 arrangerade i Stockholm i november 2011 med finansiellt stöd av Folke Bernadotteakademin. Internationellt råder idag på policynivå konsensus om den viktiga kopplingen mellan kvinnors stärkta positioner, fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling, fred och säkerhet. Ändå saknas ofta kvinnors perspektiv när det fattas beslut om säkerhetspolitik och när dessa ska implementeras. Det finns många rapporter och handböcker som handlar om hur man kan implementera resolution De innehåller bra men ofta generellt hållna rekommendationer. Konferensen var ett försök att låta aktörer från civilsamhälle och myndigheter träffas för att diskutera och formulera enkla, konkreta åtgärder och omvandla rekommendationer till praktiska råd. I mittuppslaget ligger en uttagbar A4-sida med information och råd till kvinnoorganisationer i konfliktområden som är tänkt att du kan ge till kvinnoorganisationer som du möter i ditt arbete.

4 1

5 DETTA KAN DU GÖRA för att öka kvinnors deltagande och stärka kvinnors säkerhet Är du på uppdrag i en internationell mission i ett konfliktområde? Här är några åtgärder du kan vidta direkt för att öka kvinnors deltagande och säkerställa att hot mot kvinnors säkerhet inkluderas i den analys som ligger till grund för ditt arbete: NYCKELORD: 1) SKAFFA INFO 2) EFTERFRÅGA 3) BISTÅ 4) STÄLL FRÅGOR 5) KRÄV 6) ANORDNA 7) PÅVERKA 8) ERBJUD 9) SKYDDA 1. SKAFFA INFORMATION om vilka lokala kvinnoorganisationer som finns på plats. (läs mer i kap 2 a) Hör med kollegor, gender advisors, lokal personal. Kontakta organisationer i ditt hemland som arbetar med kvinnor i området dit du ska. Kontakta internationella organisationer på plats.

6 2. SÖK information om kvinnors och mäns specifika situation i alla sammanhang. Efterfråga särskilt kvinnors perspektiv. (läs mer i kap 2a och b) Fråga kvinnor/organisationer vilka säkerhetshot de upplever; personligen, för familjen, på samhällsnivå och vilka hot de upplever som mest akuta. Läs skuggrapporter skrivna av kvinnoorganisationer, andra oberoende organisationer och lyft fram dem. Förlita dig inte enbart på officiella rapporter. 3. BISTÅ med mötesplatser för kvinnoorganisationer en viktig förutsättning för deras organisering. (läs mer i kap 2 c) Fråga kvinnor/organisationer om de behöver en möteslokal eller ev. transporthjälp. Fråga din organisation om den kan bistå med lokal och transporthjälp. 4. FRÅGA nationella aktörer som myndigheter och politiker om eller hur de samarbetar med kvinnoorganisationer (läs mer kap 2 b) Lyft i dessa sammanhang fram kvinnoorganisationer som en viktig samarbetspart. Försök fungera som en dörröppnare för kvinnors/organisationers deltagande. 5. KRÄV att kvinnor ska vara med på möten både inom din egen organisation, i internationella och om möjligt lokala sammanhang. (läs mer kap 2 b) Var medveten om/tydliggör att enkönade beslutsprocesser strider mot resolution Tydliggör att resolution 1325 är bindande för FN:s alla medlemsstater. DEL 1 6

7 6. ANORDNA regelbundna möten med internationella och lokala kvinnoorganisationer för att utbyta information. (läs mer kap 2 a) Om det inte redan finns rutin för sådana möten, se till så att det skapas. Det är viktigt med regelbunden kontakt och en fast form som lätt kan föras vidare när personal byts ut. Bjud in till konsultationsmöten samt informera kvinno organisationer om beslut eller diskussioner som förs. 7. PÅVERKA givare att inkludera resolution 1325:s principer när de beslutar om stöd och utvärderar projekt. (läs mer kap 2 c) Inkludera resolution 1325 som grund för arbetet och mandatet, d.v.s. kvinnors deltagande och säkerhet. Ställ frågor om hur resolution 1325:s principer tillämpas i projekt. Se till så att resolution 1325 inte blir ett individuellt ansvar. Diskutera med givarorganisationer hur ni tillsammans kan öka kvinnors deltagande. 8. ERBJUD utbildning och information om resolution 1325 till aktörer du möter (läs mer kap 2 c) Fråga dem: Om eller hur de arbetar för att öka kvinnors deltagande och säkerhet. Om de känner till resolution Om eller hur de är intresserade av utbildning och information om resolution Om eller hur du kan vara behjälplig - med information, kontakter m.m. 9. GE SKYDD för att säkra kvinnorättsaktivisters rörelsefrihet. (läs mer kap 2 d) Fråga dem om deras säkerhetssituation. Fråga om vilket slags stöd de behöver. DEL 1 7

8 Resolution 1325 Resolution 1325 betonar vikten av att förändra synen på kvinnor, fred och säkerhet och är bindande för medlemsstater. Resolutionen handlar om att kvinnor ska ha mer inflytande och att de ska delta aktivt när konflikter förebyggs och när samhällen byggs upp efter krig och konflikt. Resolutionen lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet. Samtidigt uppmärksammar den att kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, exempelvis genom sexuellt våld som vapen i krigföring. Resolutionen understryker att långsiktig fred är omöjlig utan att kvinnor medverkar. Ett jämställdhetsperspektiv Egentligen är det enkelt. Vad det handlar om är att i alla lägen ställa sig frågan: Påverkar detta kvinnor och män olika? Om så är fallet: Vad kan vi göra för att den ena eller andra parten inte ska diskrimineras eller missgynnas? Kvinna till Kvinna, Tänk om. En handbok för varaktig fred, s 10.

9 2 HUR DU GÖR SKILLNAD Fyra områden för samverkan mellan missionspersonal och kvinnoorganisationer NYCKELORD: a) DIALOG b) PÅTRYCKNINGAR c) STÖD d) SKYDD Internationell missionspersonal kan inte agera isolerat från lokala aktörer. Kontakten med dem är viktiga för den lokala förankringen i de projekt och insatser som genomförs och du är beroende av kontakt och information från bland annat kvinnoorganisationer i området för att kunna göra ditt arbete. Kvinnoorganisationer kan fungera som ingångar till samhället och särskilt som länk till kvinnor som det på olika platser annars kan vara svårt att nå fram till. De står för lokal kunskap och utgör en möjlig kanal till större förståelse för kontexten. För missionspersonal är lokala organisationer en partner att identifiera problem tillsammans med. Lokala organisationer på plats i ett konfliktområde är en viktig aktör när ett samhälle ska byggas upp. De har ofta goda kontakter med lokalbefolkningen och vet vilka problem som finns i närområdet och hur de kan lösas. Kvinnoorganisationer har särskilt insyn i vilka behov kvinnorna i området har; vilka säkerhetshot de möter i sin vardag och hur dessa kan hanteras. Lokala organisationer har den stora fördelen att de oftast inte varit en stridande part under konflikten och inte är en del av partipolitiken de ses ofta som neutrala aktörer som verkar för samhällets bästa. Av dessa och andra anledningar är icke-statliga, lokala organisationer en nödvändig samarbetspartner för det internationella samfundet på plats i ett postkonfliktområde. I första hand handlar det om kommunikation dem emellan. DEL 2 9

10 Hur kan du som svensk missionspersonal säkerställa att lokala kvinnoorganisationers kunskap och erfarenhet tas tillvara i återuppbyggnadsarbetet? Här följer fyra områden, formulerade av kvinnoorganisationer, där du kan medverka till att förbättra kvinnors deltagande: a) DIALOG Det behöver skapas kontaktytor mellan internationell missionspersonal och lokala kvinnoorganisationer. Kvinnoorganisationer vill bli konsulterade. Återuppbyggnadsprojekt som implementeras behöver vara förankrade och det måste finnas ett lokalt ägandeskap. Det finns tyvärr många exempel på när värdefull kunskap hos lokala organisationer inte tagits tillvara av det internationella samfundet på plats. Kvinnoorganisationer uttrycker en känsla av att bli förbigångna och upplever att internationella aktörer nästan utgår från att de inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna vara partners. Projekt och samarbeten behöver utvärderas tillsammans med lokala organisationer för att kunna förbättras. b) PÅTRYCKNINGAR PÅ REGERINGAR Det internationella samfundet har en viktig roll att spela för att höja kvinnoorganisationer status. De kan lyfta kvinnoorganisationernas värde i kontakten med regeringar och institutioner. Genom att ställa frågor om hur myndigheter och institutioner samarbetar med kvinnoorganisationer uppmärksammas dessa som möjliga partners och beslutsfattare blir medvetna om att detta är ett önskvärt och naturligt inslag i ett demokratiskt samhälle. Också genom att stötta kvinnoorganisationer, bland annat ekonomiskt, visar det internationella samfundet att man värderar deras arbete. Kvinnoorganisationer vill kunna delta i beslutsfattande, men behöver ofta internationellas stöd och deras tryck på regeringar för att kunna göra detta. Det internationella samfundet på plats i ett konflikt- eller postkonfliktområde bör också arbeta med att höja kunskapen hos de lokala strukturerna inom säkerhetssektorn vad gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter specifikt. Snarare än att hänvisa till seder och tradition som ursäkt för diskriminering av kvinnor bör kunskapen om de universella mänskliga rättigheterna höjas. DEL 2 10

11 for women s organizations OPTIONS FOR ACTION to increase women s participation and strengthen women s security in conflict and post conflict countries The Conference Security on the Ground - realising Resolution 1325 was held in Stockholm (Sweden), November The aim of the conference was to let Swedish peace mission personnel with experience from security sector reform (SSR) missions, and local civil society organisations from conflict and post conflict countries, collaborate in developing practical tools for working together more actively in SSR to implement Resolution The conference was built on the participants sharing of expectations, experiences and needs. Below is a short summary of the main presentations and concepts as well as the participant s conflict, for instance because sexual violence is used against women as a weapon of war. The resolution also stresses that sustainable peace is impossible without women s participation. Resolution 1325 is binding on Member States. The rule of law together with a functioning security sector has been identified as important building blocks for creating sustainable democracy and peace. The objective of SSR is to reform security institutions to be effective, accountable and affordable. SSR widens the security concept from the narrow focus on military security. It also includes political and economic security, as well as security for the individual, i.e. human Resolution 1325 states the need to change the perception of women, peace and security and is binding on Member States. capacity-building efforts such as education, vetting, implementation of codes

12 WHAT YOU CAN DO TO GET WOMEN ON THE INTERNATIONAL AGENDA Are you living in a conflict zone and do you work in a local women s organisation? Here are some concrete steps that you and your organisation can take to increase women s participation and to broaden international mission s security analysis to ensure that the threats to women s safety are included: 1. Local organisations are valuable for the international actors who need links to and contacts with local people. Invite international actors to your organisation and present your work and concerns in a structured way. Ask the international actors what information they need.

13 3. Be visible! Make sure that it is possible to find you online, through a website or Facebook. Start a Facebook group to spread awareness and seek support. 5. Cooperation with other women gives a stronger voice. Develop internal/local cooperation structures and networks. 7. Produce information such as shadow reports and provide international actors with them. 2. Raise the issue of security in your environment and collect information. 4. Be well informed and prepared to support your information with reliable sources. 6. Contribute to increased education and awareness on human rights and women s right to participate and in decision making.

14 conclusions of action points for women organisations presented at the conference. security. A nation s security requires that both men s and women s skills are used to create, define and maintain this security. Resolution 1325 and security sector reform (ssr) The United Nations Security Council Resolution 1325 On Women, Peace and Security (resolution 1325), which the UN Security Council adopted in October 2000, is the first resolution ever passed by the Security Council that specifically addresses the impact of war on women and the importance of women s contributions to conflict resolution and sustainable peace. The resolution focuses on the fact that women should have more influence and that they should actively participate when conflicts are prevented and when societies are rebuilt after war and conflict. Resolution 1325 lifts women as central actors for sustainable peace and security. At the same time it recognises that women are particularly vulnerable in Broaden Security analysis Security analysis based on the needs and concerns of a both women and men is also essential to achieve lasting effects. Women s participation in all aspects of peace building is therefore a prerequisite for a comprehensive security analysis and lasting peace and democracy. The links between security and legal sectors and Resolution 1325 are many. In the legislative area it includes, for example, review of national legislation and it s harmonisation with international law; that men and women have equal rights to own and inherit land; the right to divorce; and that all violence is criminalised, including when the perpetrator is a close relative. With regard to institutional reform, it refers to physical changes such as separate jails for men and women. It s also about structural and of conduct and practical steps to recruit both men and women. Peacebuilding in security and justice sectors is still managed largely without resolution 1325 as an integral part of the reform program, although some improvements have been made since Resolution 1325 was adopted. Lack of consultation by women, lack of recruitment of women and a lack of gender perspective in efforts are ongoing criticism directed against the security and legal sector reform in today s UN, EU or OSCE-led peace missions.

15 c) STÖD Lokala kvinnoorganisationer behöver stöd i form av finansiering, utbildningar, teknisk support och träning i särskilda färdigheter. Även kvinnoorganisationer behöver höja sin kunskap om internationella konventioner, resolutioner och de mänskliga rättigheterna för att kunna använda sig av dem i sitt arbete. Kapacitetsbyggande insatser kan också behövas för att stärka kvinnoaktivisterna i sin expertroll och för att bli bättre på att formulera och uttrycka sina behov. Internationella aktörer kan också stödja kvinnoorganisationer i ett område att bilda nätverk och på andra sätt koordinera sina insatser för att få en starkare röst. Ökad kännedom om resolution 1325 hos beslutsfattare och allmänhet innebär ett stöd för kvinnoorganisationernas krav på kvinnors deltagande. Här kan det internationella samfundet vara viktigt genom att tillsammans med organisationerna jobba med och stödja informationskampanjer och utbildning för relevanta aktörer. Arbetet med att utbilda och informera om resolution 1325 är en förutsättning för ökad kunskap och förståelse om kvinnors rättigheter. d) SKYDD Många kvinnorättsaktivister lever under hot på grund av vad de gör. Att arbeta med kvinnors rättigheter kan innebära en utsatt position. Det är en riskabel verksamhet att bryta mot normer, ta upp tabubelagda ämnen, rapportera övergrepp, granska och kritisera makten. I många samhällen måste kvinnoorganisationer låtsas vara humanitära organisationer för att kunna verka överhuvudtaget. Det är viktigt för det internationella samfundet att känna till och se detta. Då kontakt med internationella aktörer kan vara riskabelt på vissa platser är det viktigt att se hur man kan närma sig de lokala organisationerna utan att utsätta dem för större risker. Genom närvaro i specifika områden eller vid särskilda händelser kan internationella aktörer bidra till skydd och säkerhet, men det är viktigt att de lokala aktörerna konsulteras först. Organisationerna kan själva formulera vilket typ av skydd de behöver. Det kan vara genom att få erkännande (se ovan) för sin verksamhet från internationella samfundet. Att vara sedd av internationella aktörer kan vara en trygghetsförsäkring och skydda mot våld eller trakasserier. Skydd kan också handla om mer direkta åtgärder, som att erbjuda transporthjälp vid svåra resor till känsliga platser, att bekosta installationen av en videokamera och ett lås på organisationens kontor. DEL 2 11

16 3 HINDER PÅ VÄGEN OCH HUR DU KAN HANTERA DEM Det här är några av de vanligaste hindren som du kommer att stöta på när du arbetar för att öka kvinnors deltagande och säkerhet på uppdrag i en internationell mission samt förslag på strategier för att komma förbi dem: NYCKELORD: 1) SPRÅK, KULTUR, RELIGION 2) KONTAKTYTOR 3) ATT VARA MAN 4) HOT 5) OKUNSKAP 6) MOTSTÅND 7) STRUKTURER 8) FÖRTROENDE 9) FÖRSTÅELSE 10) RESULTAT

17

18 1. SPRÅKLIGA, RELIGIÖSA OCH KULTURELLA hinder kan påverka kontakter negativt. Ta hänsyn till kulturell kontext och struktur men acceptera aldrig kränkningar av kvinnors rättigheter. Lyssna till och stäm av med flera aktörer det finns sällan en tolkning av vad som är möjligt och acceptabelt i ett samhälle. Luta dig mot dokument som gäller i alla kontexter, exempelvis de mänskliga rättigheterna och resolution Båda dokumenten finns översatta till de flesta språk. 2. DET SAKNAS KONTAKTYTOR och kan vara svårt att hitta en brygga mellan internationell missionspersonal och lokala organisationer. Var synlig och tydlig med hur du/din organisation kan nås. Sök aktivt efter kontakter på plats eller via andra organisationer. Skapa koordinationsgrupper. Skapa en Facebookgrupp för kommunikation. Formulera vad du vill ha eller behöver från de andra och vad du själv kan bidra med. 3. ATT VARA MAN kan vara ett hinder i kontakt med kvinnor. Kräv Efterfråga att få att arbeta få arbeta ihop med ihop en med kvinna en kvinna. Uppmärksamma din organisation om detta hinder. Efterfråga lösning inom din organisation för att kringgå detta hinder. 4. HOT mot organisationerna och i förlän gningen missionspersonalen. Kräv att få arbeta ihop med en kvinna Ta reda på om internationell närvaro kan ge skydd eller utgör ett hot genom att: Skaffa information från olika källor och ta del av deras förslag på åtgärder. Se särskilt till att få information från utsatta organisationer. Sök mandat i din organisation för att erbjuda skydd till utsatta organisationer. DEL 3 14

19 5. OKUNSKAP om resolution 1325 inom missionen. Kräv Ta initiativ att få arbeta till utbildningar. ihop med en kvinna Sök hjälp från genderansvarig på plats eller hemma. Efterfråga alltid kvinnors specifika situation. 6. MOTSTÅND inom internationella samfundet. Kräv Utnyttja att få resurser arbeta som ihop finns med i en din kvinna närhet. Bygg nätverk med allierade. Låt dig inte nedslås! J 7. INTERNA STRUK TURER som är oflexibla för nya sätt att jobba på. Hitta formuleringar som strukturen accepterar var kreativ! Hitta allierade att driva förändringsarbete med. Hitta exempel från andra missioner där de önskade förändringarna genomförts och lär från dem. 8. BRISTANDE FÖR TROENDE hos lokalbefolkningen till följd av dåligt beteende hos missionspersonal. Den egna organisationen måste föregå med gott exempel och du kan: medverka till att överträdelser synliggörs. ställa krav på att konkreta åtgärder vidtas. se till att information om vart lokalbefolkningen ska vända sig med anmälningar är tillgänglig. 9. BRISTANDE FÖR STÅELSE hos nationella regeringar, institutioner etc. Stöd lokala utbildnings- och informationskampanjer. Verka för utbildning inom säkerhetssektorn inklusive rättsväsende, kriminalvård och sociala myndigheter. Involvera biståndsaktörer för att ställa krav. 10. SVÅRT ATT SE RESULTAT när man är på plats under begränsad tid. Bidra till att höja statusen för lokala organisationer så de kan fortsätta sitt arbete efter att missionen lämnat. Utveckla strukturer som kvarstår vid personalbyten. Dokumentera goda exempel och sprid dem. DEL 3 15

20 Säkerhetssektorreform och resolution 1325 Kopplingarna mellan säkerhets- och rättssektorer och resolution 1325 är många. På lagstiftningsområdet omfattar det exempelvis harmonisering mellan nationell och internationell rätt; att kvinnor och män har samma rätt att äga, ärva land, att skiljas och att våld mot kvinnor är kriminaliserat. Det handlar även om institutionell reform som skilda häkten för män och kvinnor samt strukturella och kapacitetsbyggande insatser så som utbildning, införande av uppförandekoder och konkreta åtgärder för att rekrytera både kvinnor och män. EN NATIONS SÄKERHET KRÄVER ATT BÅDE MÄNS OCH KVINNORS KOMPE- TENS ANVÄNDS FÖR ATT SKAPA, DEFINIERA OCH UPPRÄTTHÅLLA DENNA SÄKERHET. Säkerhetssektorreform En fungerande rättsstat tillsammans med en fungerande säkerhetssektor är viktiga byggstenar för att skapa hållbara demokratier och minska risken för att väpnad konflikt bryter ut igen. Syftet med SSR är att stärka säkerhetsinstitutioners effektivitet samtidigt som man vill främja demokrati, öppenhet och ansvarsutkrävande. SSR baserar sig på ett vidgat säkerhetsbegrepp som förutom militär säkerhet även omfattar politisk och ekonomisk trygghet samt fördjupar begreppet nationell säkerhet till att omfatta trygghet för individen, d.v.s. mänsklig säkerhet. Säkerhetsanalyser baseras på behov och problem för en bredare grupp, bl.a. inkluderandet av kvinnors säkerhets bedömning, och är en grundförutsättning för att ge hållbara effekter. Förslag på breddad säkerhetsanalys: 1. Börja med att fråga kvinnor vad de uppfattar som hot mot sin säkerhet. Det är inte alltid samma saker som män uppfattar som hot. Ofta är exempelvis kvinnors rörelsefrihet betydligt mer begränsad än mäns. 2. Bjud in olika grupper till konsultationer för att identifiera säkerhetshot. 3. Efterfråga deras förslag på lösningar. 4. Formulera vilka hot som finns och vilka som är prioriterade och på vilka grunder. Genom hela processen är det viktigt att vara tydlig och informera om vad missionens/din uppgift är och vad ni kan och inte kan göra. 16

21 Säkerhetshot identifierade av kvinnor från Sudan och Irak vid konferensen Säkerhet i fält att genomföra UNSCR 1325 Straffrihet Svaga institutioner Begränsad rörelsefrihet och yttrandefrihet Exkludering av kvinnor i beslutsfattande Diskriminerande lagstiftning Konf likter Sköra politiska allianser, interna dispyter Hot och ryktesspridning Seder och bruk Brist på kunskap, låg medvetenhet Korruption

22 Avslutningsvis De förslag som ges i denna skrift riktar sig till en bred grupp av människor med varierande erfarenhet och kunskap. Förhoppningen är att du bland alla de råd som presenteras kan hitta några som fungerar för dig i det sammanhang du befinner dig. I många fall kan den miljö som du arbetar i ha liten eller ingen förståelse för vikten och behovet av att öka kvinnors deltagande och att ta in kvinnors definition av säkerhet i den allmänna säkerhetsbedömningen. Det innebär att du i många fall kommer möta motstånd, riskera att bli förlöjligad och få mycket litet gehör för dina synpunkter när du driver dessa frågor. Glöm då inte att din insats ökar möjligheterna till en hållbar fred. Översikt över relevanta manualer/rapporter och vad de innehåller: SSR Gender and SSR Toolkit; Implementing the Women, Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform: Megan Bastick och Daniel de Torres, Materialet ger en praktisk introduktion till varför jämställdhetsfrågor är viktiga i SSR och vad som kan göras för att integrera dem. Riktar sig till beslutsfattare och praktiker. Gender and Security Sector Reform Training Resource Package Denna innehåller pratiskt utbildningsmaterial och är ett komplement till Gender and SSR Toolkit. Materialet är tänkt för SSR-utbildare och lärare, och innehåller utbildningsmaterial kring gender och SSR. Gender and Security Sector Reform: Examples from the Ground Exemples from the Ground innehåller konkreta exempel på hur ett genusperspektiv har integrerats i olika institutionella säkerhetssektorer runt om i världen. Resolution 1325 Goda och dåliga exempel, Genderforce ovriga_publikationer/goda_och_daliga_exempel_genderforce.pdf Goda och dåliga exempel ger konkreta exempel på hur personal i civila och militära insatser kan arbeta för att stärka kvinnors deltagande och rättigheter (och därmed skydd) inom ramen för respektive mandat. Försvarsmakten: Checklista - inför beredning och beslut En checklista för att undvika diskriminering i beredning och beslut. 18

23 Ivarsson, Sophia och Lina Edmark: Att samverka kring 1325: samverkansmöjligheter mellan svenska civila och militära aktörer i internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325, Försvarshögskolan ILM Serie I:31, Stockholm. En samverkansdoktrin för implementering av Resolution 1325 i fält. Kvinna till Kvinna: Gör plats för fred en handbok för kvinnors deltagande i fredsprocesser Peace_svenska_low.pdf Tips på hur kvinnoorganisationer och civilsamhället kan inkluderas i fredsprocesser. Presenterar fördelar och motiverar kvinnligt deltagande. Tänk om! En handbok för varaktig fred Handboken belyser sambanden mellan hållbar utveckling mot fred och kvinnors deltagande i freds- och beslutsprocesser. Operation 1325: Actors for sustainable peace: Putting UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security into practice operation1325.se/sites/default/files/actors_for_sustainable_peace_1.pdf En handbok med tips på hur man kan arbeta med resolution Länkar till några kvinnoorganisationer i Sverige och internationellt: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Kvinna till Kvinna Kvinnor för fred Operation Peace Women Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor - RIFFI Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Sveriges Kvinnolobby UN Women nationell kommitté Sverige 19

24 FRÅN RESOLUTION TILL OPERATION Flera svenska kvinnorganisationer träffades 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att förverkliga den historiska resolutionen som FN:s säkerhetsråd antagit om kvinnor, fred och säkerhet. Organisationerna skapade 2003 ett nätverk som 2006 blev en paraplyorganisation Operation Målet med Operation 1325 är att få in kvinnor i alla delar av fredsprocessen, så att de kan påverka situationer innan konflikter bryter ut, när de brutit ut, under fredsprocesser och efter att samhällen ska byggas upp efter konflikter. Operation 1325 informerar, utbildar och utvecklar kapacitet samt påverkar makthavare och allmänhet.

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change

Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change Basis for checkpoint 2015 for adapting to climate change A basis for assessing progress in adapting Sweden to climate change and to ensure that the process of adaptation is proceeding in an appropriate

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande Barns delaktighet och inflytande 2014-10-24 Elinor Brunnberg, Professor i socialt arbete Mälardalens högskola VARFÖR SKALL VI GÖRA BARN DELAKTIGA? FN:s konventioner Rekommendation från Committee of Ministers

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland

Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland Human Resources för Sekonderade Civila Krishanteringsexperter Tom Asplund För CMC Finland 10-04-15 1 Tom Asplund Ca 11 år inom krishantering 5 missioner med militär anknytning NATO SFOR, ISAF FN UNTSO,

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor

2015-09-12 Area-möte ZONTA. Tema: Advocacy. Mäns våld mot kvinnor 2015-09-12 Area-möte ZONTA Tema: Advocacy Mäns våld mot kvinnor Ing-Marie Andrée Mångfaldsstrateg i Landstinget Sörmland Faktapass: Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer Ur Det finns stunder filmavsnitt

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar

psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar christian walén psykologifabriken vi gör psykologisk forskning tillgänglig, lättförståelig och användbar psykologifabriken agenda hållbart ledarskap? introduktion till beteendeperspektivet varför människor

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015 Peo Olsson Sr Copywriter & Strategic Business Developer (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com Portfolio 2015 Client Mora Armatur Mora Armatur Position Mora Armatur as a premium brand. Homeowners

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer