Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325"

Transkript

1 säkerhet på marken Praktiska råd om hur du kan öka kvinnors deltagande och säkerhet i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325

2 DEL 1 DETTA KAN DU GÖRA för att stärka kvinnors säkerhet och deltagande i säkerhetssektorreform SID 4-7 DEL 2 HUR DU GÖR SKILLNAD områden för samverkan mellan missions personal och civilsamhällsorganisationer SID 9-11 FLYGBLAD OPTIONS FOR ACTION ta ur och ge till kvinnoorganisationer! MITTEN DEL 3 HINDER PÅ VÄGEN och hur kan du hantera dem SID Extramaterial, länkar, lästips SID Publicerad av Operation 1325 Stockholm 2012 Text: Christina Wassholm, Elisabet Thorp och Nicole Bianchi Textgranskning: Elisabet Thorp och Nicole Bianchi Bilder: UN-photo Layout: e&g design Tryck: Lasertryck Hammarby allé 93 4 tr Stockholm

3 Syftet med denna skrift är att ge dig som arbetar med säkerhetssektorreformer (SSR) i konflikt- och postkonfliktområden enkla och användbara råd om hur du i ditt arbete kan bidra till att öka kvinnors deltagande och stärka skyddet för kvinnor i dessa områden. Som grund för råden ligger rekommendationer som formulerats av erfarna kvinnoaktivister från Irak, Sudan och irakiska Kurdistan tillsammans med svensk personal som arbetat inom SSR-missioner i konfliktområden. De möttes på konferensen Säkerhet på marken att genomföra resolution 1325 som Operation 1325 arrangerade i Stockholm i november 2011 med finansiellt stöd av Folke Bernadotteakademin. Internationellt råder idag på policynivå konsensus om den viktiga kopplingen mellan kvinnors stärkta positioner, fattigdomsbekämpning, demokratisk utveckling, fred och säkerhet. Ändå saknas ofta kvinnors perspektiv när det fattas beslut om säkerhetspolitik och när dessa ska implementeras. Det finns många rapporter och handböcker som handlar om hur man kan implementera resolution De innehåller bra men ofta generellt hållna rekommendationer. Konferensen var ett försök att låta aktörer från civilsamhälle och myndigheter träffas för att diskutera och formulera enkla, konkreta åtgärder och omvandla rekommendationer till praktiska råd. I mittuppslaget ligger en uttagbar A4-sida med information och råd till kvinnoorganisationer i konfliktområden som är tänkt att du kan ge till kvinnoorganisationer som du möter i ditt arbete.

4 1

5 DETTA KAN DU GÖRA för att öka kvinnors deltagande och stärka kvinnors säkerhet Är du på uppdrag i en internationell mission i ett konfliktområde? Här är några åtgärder du kan vidta direkt för att öka kvinnors deltagande och säkerställa att hot mot kvinnors säkerhet inkluderas i den analys som ligger till grund för ditt arbete: NYCKELORD: 1) SKAFFA INFO 2) EFTERFRÅGA 3) BISTÅ 4) STÄLL FRÅGOR 5) KRÄV 6) ANORDNA 7) PÅVERKA 8) ERBJUD 9) SKYDDA 1. SKAFFA INFORMATION om vilka lokala kvinnoorganisationer som finns på plats. (läs mer i kap 2 a) Hör med kollegor, gender advisors, lokal personal. Kontakta organisationer i ditt hemland som arbetar med kvinnor i området dit du ska. Kontakta internationella organisationer på plats.

6 2. SÖK information om kvinnors och mäns specifika situation i alla sammanhang. Efterfråga särskilt kvinnors perspektiv. (läs mer i kap 2a och b) Fråga kvinnor/organisationer vilka säkerhetshot de upplever; personligen, för familjen, på samhällsnivå och vilka hot de upplever som mest akuta. Läs skuggrapporter skrivna av kvinnoorganisationer, andra oberoende organisationer och lyft fram dem. Förlita dig inte enbart på officiella rapporter. 3. BISTÅ med mötesplatser för kvinnoorganisationer en viktig förutsättning för deras organisering. (läs mer i kap 2 c) Fråga kvinnor/organisationer om de behöver en möteslokal eller ev. transporthjälp. Fråga din organisation om den kan bistå med lokal och transporthjälp. 4. FRÅGA nationella aktörer som myndigheter och politiker om eller hur de samarbetar med kvinnoorganisationer (läs mer kap 2 b) Lyft i dessa sammanhang fram kvinnoorganisationer som en viktig samarbetspart. Försök fungera som en dörröppnare för kvinnors/organisationers deltagande. 5. KRÄV att kvinnor ska vara med på möten både inom din egen organisation, i internationella och om möjligt lokala sammanhang. (läs mer kap 2 b) Var medveten om/tydliggör att enkönade beslutsprocesser strider mot resolution Tydliggör att resolution 1325 är bindande för FN:s alla medlemsstater. DEL 1 6

7 6. ANORDNA regelbundna möten med internationella och lokala kvinnoorganisationer för att utbyta information. (läs mer kap 2 a) Om det inte redan finns rutin för sådana möten, se till så att det skapas. Det är viktigt med regelbunden kontakt och en fast form som lätt kan föras vidare när personal byts ut. Bjud in till konsultationsmöten samt informera kvinno organisationer om beslut eller diskussioner som förs. 7. PÅVERKA givare att inkludera resolution 1325:s principer när de beslutar om stöd och utvärderar projekt. (läs mer kap 2 c) Inkludera resolution 1325 som grund för arbetet och mandatet, d.v.s. kvinnors deltagande och säkerhet. Ställ frågor om hur resolution 1325:s principer tillämpas i projekt. Se till så att resolution 1325 inte blir ett individuellt ansvar. Diskutera med givarorganisationer hur ni tillsammans kan öka kvinnors deltagande. 8. ERBJUD utbildning och information om resolution 1325 till aktörer du möter (läs mer kap 2 c) Fråga dem: Om eller hur de arbetar för att öka kvinnors deltagande och säkerhet. Om de känner till resolution Om eller hur de är intresserade av utbildning och information om resolution Om eller hur du kan vara behjälplig - med information, kontakter m.m. 9. GE SKYDD för att säkra kvinnorättsaktivisters rörelsefrihet. (läs mer kap 2 d) Fråga dem om deras säkerhetssituation. Fråga om vilket slags stöd de behöver. DEL 1 7

8 Resolution 1325 Resolution 1325 betonar vikten av att förändra synen på kvinnor, fred och säkerhet och är bindande för medlemsstater. Resolutionen handlar om att kvinnor ska ha mer inflytande och att de ska delta aktivt när konflikter förebyggs och när samhällen byggs upp efter krig och konflikt. Resolutionen lyfter fram kvinnor som viktiga aktörer för hållbar fred och säkerhet. Samtidigt uppmärksammar den att kvinnor är särskilt utsatta i konflikter, exempelvis genom sexuellt våld som vapen i krigföring. Resolutionen understryker att långsiktig fred är omöjlig utan att kvinnor medverkar. Ett jämställdhetsperspektiv Egentligen är det enkelt. Vad det handlar om är att i alla lägen ställa sig frågan: Påverkar detta kvinnor och män olika? Om så är fallet: Vad kan vi göra för att den ena eller andra parten inte ska diskrimineras eller missgynnas? Kvinna till Kvinna, Tänk om. En handbok för varaktig fred, s 10.

9 2 HUR DU GÖR SKILLNAD Fyra områden för samverkan mellan missionspersonal och kvinnoorganisationer NYCKELORD: a) DIALOG b) PÅTRYCKNINGAR c) STÖD d) SKYDD Internationell missionspersonal kan inte agera isolerat från lokala aktörer. Kontakten med dem är viktiga för den lokala förankringen i de projekt och insatser som genomförs och du är beroende av kontakt och information från bland annat kvinnoorganisationer i området för att kunna göra ditt arbete. Kvinnoorganisationer kan fungera som ingångar till samhället och särskilt som länk till kvinnor som det på olika platser annars kan vara svårt att nå fram till. De står för lokal kunskap och utgör en möjlig kanal till större förståelse för kontexten. För missionspersonal är lokala organisationer en partner att identifiera problem tillsammans med. Lokala organisationer på plats i ett konfliktområde är en viktig aktör när ett samhälle ska byggas upp. De har ofta goda kontakter med lokalbefolkningen och vet vilka problem som finns i närområdet och hur de kan lösas. Kvinnoorganisationer har särskilt insyn i vilka behov kvinnorna i området har; vilka säkerhetshot de möter i sin vardag och hur dessa kan hanteras. Lokala organisationer har den stora fördelen att de oftast inte varit en stridande part under konflikten och inte är en del av partipolitiken de ses ofta som neutrala aktörer som verkar för samhällets bästa. Av dessa och andra anledningar är icke-statliga, lokala organisationer en nödvändig samarbetspartner för det internationella samfundet på plats i ett postkonfliktområde. I första hand handlar det om kommunikation dem emellan. DEL 2 9

10 Hur kan du som svensk missionspersonal säkerställa att lokala kvinnoorganisationers kunskap och erfarenhet tas tillvara i återuppbyggnadsarbetet? Här följer fyra områden, formulerade av kvinnoorganisationer, där du kan medverka till att förbättra kvinnors deltagande: a) DIALOG Det behöver skapas kontaktytor mellan internationell missionspersonal och lokala kvinnoorganisationer. Kvinnoorganisationer vill bli konsulterade. Återuppbyggnadsprojekt som implementeras behöver vara förankrade och det måste finnas ett lokalt ägandeskap. Det finns tyvärr många exempel på när värdefull kunskap hos lokala organisationer inte tagits tillvara av det internationella samfundet på plats. Kvinnoorganisationer uttrycker en känsla av att bli förbigångna och upplever att internationella aktörer nästan utgår från att de inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna vara partners. Projekt och samarbeten behöver utvärderas tillsammans med lokala organisationer för att kunna förbättras. b) PÅTRYCKNINGAR PÅ REGERINGAR Det internationella samfundet har en viktig roll att spela för att höja kvinnoorganisationer status. De kan lyfta kvinnoorganisationernas värde i kontakten med regeringar och institutioner. Genom att ställa frågor om hur myndigheter och institutioner samarbetar med kvinnoorganisationer uppmärksammas dessa som möjliga partners och beslutsfattare blir medvetna om att detta är ett önskvärt och naturligt inslag i ett demokratiskt samhälle. Också genom att stötta kvinnoorganisationer, bland annat ekonomiskt, visar det internationella samfundet att man värderar deras arbete. Kvinnoorganisationer vill kunna delta i beslutsfattande, men behöver ofta internationellas stöd och deras tryck på regeringar för att kunna göra detta. Det internationella samfundet på plats i ett konflikt- eller postkonfliktområde bör också arbeta med att höja kunskapen hos de lokala strukturerna inom säkerhetssektorn vad gäller mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter specifikt. Snarare än att hänvisa till seder och tradition som ursäkt för diskriminering av kvinnor bör kunskapen om de universella mänskliga rättigheterna höjas. DEL 2 10

11 for women s organizations OPTIONS FOR ACTION to increase women s participation and strengthen women s security in conflict and post conflict countries The Conference Security on the Ground - realising Resolution 1325 was held in Stockholm (Sweden), November The aim of the conference was to let Swedish peace mission personnel with experience from security sector reform (SSR) missions, and local civil society organisations from conflict and post conflict countries, collaborate in developing practical tools for working together more actively in SSR to implement Resolution The conference was built on the participants sharing of expectations, experiences and needs. Below is a short summary of the main presentations and concepts as well as the participant s conflict, for instance because sexual violence is used against women as a weapon of war. The resolution also stresses that sustainable peace is impossible without women s participation. Resolution 1325 is binding on Member States. The rule of law together with a functioning security sector has been identified as important building blocks for creating sustainable democracy and peace. The objective of SSR is to reform security institutions to be effective, accountable and affordable. SSR widens the security concept from the narrow focus on military security. It also includes political and economic security, as well as security for the individual, i.e. human Resolution 1325 states the need to change the perception of women, peace and security and is binding on Member States. capacity-building efforts such as education, vetting, implementation of codes

12 WHAT YOU CAN DO TO GET WOMEN ON THE INTERNATIONAL AGENDA Are you living in a conflict zone and do you work in a local women s organisation? Here are some concrete steps that you and your organisation can take to increase women s participation and to broaden international mission s security analysis to ensure that the threats to women s safety are included: 1. Local organisations are valuable for the international actors who need links to and contacts with local people. Invite international actors to your organisation and present your work and concerns in a structured way. Ask the international actors what information they need.

13 3. Be visible! Make sure that it is possible to find you online, through a website or Facebook. Start a Facebook group to spread awareness and seek support. 5. Cooperation with other women gives a stronger voice. Develop internal/local cooperation structures and networks. 7. Produce information such as shadow reports and provide international actors with them. 2. Raise the issue of security in your environment and collect information. 4. Be well informed and prepared to support your information with reliable sources. 6. Contribute to increased education and awareness on human rights and women s right to participate and in decision making.

14 conclusions of action points for women organisations presented at the conference. security. A nation s security requires that both men s and women s skills are used to create, define and maintain this security. Resolution 1325 and security sector reform (ssr) The United Nations Security Council Resolution 1325 On Women, Peace and Security (resolution 1325), which the UN Security Council adopted in October 2000, is the first resolution ever passed by the Security Council that specifically addresses the impact of war on women and the importance of women s contributions to conflict resolution and sustainable peace. The resolution focuses on the fact that women should have more influence and that they should actively participate when conflicts are prevented and when societies are rebuilt after war and conflict. Resolution 1325 lifts women as central actors for sustainable peace and security. At the same time it recognises that women are particularly vulnerable in Broaden Security analysis Security analysis based on the needs and concerns of a both women and men is also essential to achieve lasting effects. Women s participation in all aspects of peace building is therefore a prerequisite for a comprehensive security analysis and lasting peace and democracy. The links between security and legal sectors and Resolution 1325 are many. In the legislative area it includes, for example, review of national legislation and it s harmonisation with international law; that men and women have equal rights to own and inherit land; the right to divorce; and that all violence is criminalised, including when the perpetrator is a close relative. With regard to institutional reform, it refers to physical changes such as separate jails for men and women. It s also about structural and of conduct and practical steps to recruit both men and women. Peacebuilding in security and justice sectors is still managed largely without resolution 1325 as an integral part of the reform program, although some improvements have been made since Resolution 1325 was adopted. Lack of consultation by women, lack of recruitment of women and a lack of gender perspective in efforts are ongoing criticism directed against the security and legal sector reform in today s UN, EU or OSCE-led peace missions.

15 c) STÖD Lokala kvinnoorganisationer behöver stöd i form av finansiering, utbildningar, teknisk support och träning i särskilda färdigheter. Även kvinnoorganisationer behöver höja sin kunskap om internationella konventioner, resolutioner och de mänskliga rättigheterna för att kunna använda sig av dem i sitt arbete. Kapacitetsbyggande insatser kan också behövas för att stärka kvinnoaktivisterna i sin expertroll och för att bli bättre på att formulera och uttrycka sina behov. Internationella aktörer kan också stödja kvinnoorganisationer i ett område att bilda nätverk och på andra sätt koordinera sina insatser för att få en starkare röst. Ökad kännedom om resolution 1325 hos beslutsfattare och allmänhet innebär ett stöd för kvinnoorganisationernas krav på kvinnors deltagande. Här kan det internationella samfundet vara viktigt genom att tillsammans med organisationerna jobba med och stödja informationskampanjer och utbildning för relevanta aktörer. Arbetet med att utbilda och informera om resolution 1325 är en förutsättning för ökad kunskap och förståelse om kvinnors rättigheter. d) SKYDD Många kvinnorättsaktivister lever under hot på grund av vad de gör. Att arbeta med kvinnors rättigheter kan innebära en utsatt position. Det är en riskabel verksamhet att bryta mot normer, ta upp tabubelagda ämnen, rapportera övergrepp, granska och kritisera makten. I många samhällen måste kvinnoorganisationer låtsas vara humanitära organisationer för att kunna verka överhuvudtaget. Det är viktigt för det internationella samfundet att känna till och se detta. Då kontakt med internationella aktörer kan vara riskabelt på vissa platser är det viktigt att se hur man kan närma sig de lokala organisationerna utan att utsätta dem för större risker. Genom närvaro i specifika områden eller vid särskilda händelser kan internationella aktörer bidra till skydd och säkerhet, men det är viktigt att de lokala aktörerna konsulteras först. Organisationerna kan själva formulera vilket typ av skydd de behöver. Det kan vara genom att få erkännande (se ovan) för sin verksamhet från internationella samfundet. Att vara sedd av internationella aktörer kan vara en trygghetsförsäkring och skydda mot våld eller trakasserier. Skydd kan också handla om mer direkta åtgärder, som att erbjuda transporthjälp vid svåra resor till känsliga platser, att bekosta installationen av en videokamera och ett lås på organisationens kontor. DEL 2 11

16 3 HINDER PÅ VÄGEN OCH HUR DU KAN HANTERA DEM Det här är några av de vanligaste hindren som du kommer att stöta på när du arbetar för att öka kvinnors deltagande och säkerhet på uppdrag i en internationell mission samt förslag på strategier för att komma förbi dem: NYCKELORD: 1) SPRÅK, KULTUR, RELIGION 2) KONTAKTYTOR 3) ATT VARA MAN 4) HOT 5) OKUNSKAP 6) MOTSTÅND 7) STRUKTURER 8) FÖRTROENDE 9) FÖRSTÅELSE 10) RESULTAT

17

18 1. SPRÅKLIGA, RELIGIÖSA OCH KULTURELLA hinder kan påverka kontakter negativt. Ta hänsyn till kulturell kontext och struktur men acceptera aldrig kränkningar av kvinnors rättigheter. Lyssna till och stäm av med flera aktörer det finns sällan en tolkning av vad som är möjligt och acceptabelt i ett samhälle. Luta dig mot dokument som gäller i alla kontexter, exempelvis de mänskliga rättigheterna och resolution Båda dokumenten finns översatta till de flesta språk. 2. DET SAKNAS KONTAKTYTOR och kan vara svårt att hitta en brygga mellan internationell missionspersonal och lokala organisationer. Var synlig och tydlig med hur du/din organisation kan nås. Sök aktivt efter kontakter på plats eller via andra organisationer. Skapa koordinationsgrupper. Skapa en Facebookgrupp för kommunikation. Formulera vad du vill ha eller behöver från de andra och vad du själv kan bidra med. 3. ATT VARA MAN kan vara ett hinder i kontakt med kvinnor. Kräv Efterfråga att få att arbeta få arbeta ihop med ihop en med kvinna en kvinna. Uppmärksamma din organisation om detta hinder. Efterfråga lösning inom din organisation för att kringgå detta hinder. 4. HOT mot organisationerna och i förlän gningen missionspersonalen. Kräv att få arbeta ihop med en kvinna Ta reda på om internationell närvaro kan ge skydd eller utgör ett hot genom att: Skaffa information från olika källor och ta del av deras förslag på åtgärder. Se särskilt till att få information från utsatta organisationer. Sök mandat i din organisation för att erbjuda skydd till utsatta organisationer. DEL 3 14

19 5. OKUNSKAP om resolution 1325 inom missionen. Kräv Ta initiativ att få arbeta till utbildningar. ihop med en kvinna Sök hjälp från genderansvarig på plats eller hemma. Efterfråga alltid kvinnors specifika situation. 6. MOTSTÅND inom internationella samfundet. Kräv Utnyttja att få resurser arbeta som ihop finns med i en din kvinna närhet. Bygg nätverk med allierade. Låt dig inte nedslås! J 7. INTERNA STRUK TURER som är oflexibla för nya sätt att jobba på. Hitta formuleringar som strukturen accepterar var kreativ! Hitta allierade att driva förändringsarbete med. Hitta exempel från andra missioner där de önskade förändringarna genomförts och lär från dem. 8. BRISTANDE FÖR TROENDE hos lokalbefolkningen till följd av dåligt beteende hos missionspersonal. Den egna organisationen måste föregå med gott exempel och du kan: medverka till att överträdelser synliggörs. ställa krav på att konkreta åtgärder vidtas. se till att information om vart lokalbefolkningen ska vända sig med anmälningar är tillgänglig. 9. BRISTANDE FÖR STÅELSE hos nationella regeringar, institutioner etc. Stöd lokala utbildnings- och informationskampanjer. Verka för utbildning inom säkerhetssektorn inklusive rättsväsende, kriminalvård och sociala myndigheter. Involvera biståndsaktörer för att ställa krav. 10. SVÅRT ATT SE RESULTAT när man är på plats under begränsad tid. Bidra till att höja statusen för lokala organisationer så de kan fortsätta sitt arbete efter att missionen lämnat. Utveckla strukturer som kvarstår vid personalbyten. Dokumentera goda exempel och sprid dem. DEL 3 15

20 Säkerhetssektorreform och resolution 1325 Kopplingarna mellan säkerhets- och rättssektorer och resolution 1325 är många. På lagstiftningsområdet omfattar det exempelvis harmonisering mellan nationell och internationell rätt; att kvinnor och män har samma rätt att äga, ärva land, att skiljas och att våld mot kvinnor är kriminaliserat. Det handlar även om institutionell reform som skilda häkten för män och kvinnor samt strukturella och kapacitetsbyggande insatser så som utbildning, införande av uppförandekoder och konkreta åtgärder för att rekrytera både kvinnor och män. EN NATIONS SÄKERHET KRÄVER ATT BÅDE MÄNS OCH KVINNORS KOMPE- TENS ANVÄNDS FÖR ATT SKAPA, DEFINIERA OCH UPPRÄTTHÅLLA DENNA SÄKERHET. Säkerhetssektorreform En fungerande rättsstat tillsammans med en fungerande säkerhetssektor är viktiga byggstenar för att skapa hållbara demokratier och minska risken för att väpnad konflikt bryter ut igen. Syftet med SSR är att stärka säkerhetsinstitutioners effektivitet samtidigt som man vill främja demokrati, öppenhet och ansvarsutkrävande. SSR baserar sig på ett vidgat säkerhetsbegrepp som förutom militär säkerhet även omfattar politisk och ekonomisk trygghet samt fördjupar begreppet nationell säkerhet till att omfatta trygghet för individen, d.v.s. mänsklig säkerhet. Säkerhetsanalyser baseras på behov och problem för en bredare grupp, bl.a. inkluderandet av kvinnors säkerhets bedömning, och är en grundförutsättning för att ge hållbara effekter. Förslag på breddad säkerhetsanalys: 1. Börja med att fråga kvinnor vad de uppfattar som hot mot sin säkerhet. Det är inte alltid samma saker som män uppfattar som hot. Ofta är exempelvis kvinnors rörelsefrihet betydligt mer begränsad än mäns. 2. Bjud in olika grupper till konsultationer för att identifiera säkerhetshot. 3. Efterfråga deras förslag på lösningar. 4. Formulera vilka hot som finns och vilka som är prioriterade och på vilka grunder. Genom hela processen är det viktigt att vara tydlig och informera om vad missionens/din uppgift är och vad ni kan och inte kan göra. 16

21 Säkerhetshot identifierade av kvinnor från Sudan och Irak vid konferensen Säkerhet i fält att genomföra UNSCR 1325 Straffrihet Svaga institutioner Begränsad rörelsefrihet och yttrandefrihet Exkludering av kvinnor i beslutsfattande Diskriminerande lagstiftning Konf likter Sköra politiska allianser, interna dispyter Hot och ryktesspridning Seder och bruk Brist på kunskap, låg medvetenhet Korruption

22 Avslutningsvis De förslag som ges i denna skrift riktar sig till en bred grupp av människor med varierande erfarenhet och kunskap. Förhoppningen är att du bland alla de råd som presenteras kan hitta några som fungerar för dig i det sammanhang du befinner dig. I många fall kan den miljö som du arbetar i ha liten eller ingen förståelse för vikten och behovet av att öka kvinnors deltagande och att ta in kvinnors definition av säkerhet i den allmänna säkerhetsbedömningen. Det innebär att du i många fall kommer möta motstånd, riskera att bli förlöjligad och få mycket litet gehör för dina synpunkter när du driver dessa frågor. Glöm då inte att din insats ökar möjligheterna till en hållbar fred. Översikt över relevanta manualer/rapporter och vad de innehåller: SSR Gender and SSR Toolkit; Implementing the Women, Peace and Security Resolutions in Security Sector Reform: Megan Bastick och Daniel de Torres, Materialet ger en praktisk introduktion till varför jämställdhetsfrågor är viktiga i SSR och vad som kan göras för att integrera dem. Riktar sig till beslutsfattare och praktiker. Gender and Security Sector Reform Training Resource Package Denna innehåller pratiskt utbildningsmaterial och är ett komplement till Gender and SSR Toolkit. Materialet är tänkt för SSR-utbildare och lärare, och innehåller utbildningsmaterial kring gender och SSR. Gender and Security Sector Reform: Examples from the Ground Exemples from the Ground innehåller konkreta exempel på hur ett genusperspektiv har integrerats i olika institutionella säkerhetssektorer runt om i världen. Resolution 1325 Goda och dåliga exempel, Genderforce ovriga_publikationer/goda_och_daliga_exempel_genderforce.pdf Goda och dåliga exempel ger konkreta exempel på hur personal i civila och militära insatser kan arbeta för att stärka kvinnors deltagande och rättigheter (och därmed skydd) inom ramen för respektive mandat. Försvarsmakten: Checklista - inför beredning och beslut En checklista för att undvika diskriminering i beredning och beslut. 18

23 Ivarsson, Sophia och Lina Edmark: Att samverka kring 1325: samverkansmöjligheter mellan svenska civila och militära aktörer i internationell krishantering avseende implementeringen av FN resolution 1325, Försvarshögskolan ILM Serie I:31, Stockholm. En samverkansdoktrin för implementering av Resolution 1325 i fält. Kvinna till Kvinna: Gör plats för fred en handbok för kvinnors deltagande i fredsprocesser Peace_svenska_low.pdf Tips på hur kvinnoorganisationer och civilsamhället kan inkluderas i fredsprocesser. Presenterar fördelar och motiverar kvinnligt deltagande. Tänk om! En handbok för varaktig fred Handboken belyser sambanden mellan hållbar utveckling mot fred och kvinnors deltagande i freds- och beslutsprocesser. Operation 1325: Actors for sustainable peace: Putting UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security into practice operation1325.se/sites/default/files/actors_for_sustainable_peace_1.pdf En handbok med tips på hur man kan arbeta med resolution Länkar till några kvinnoorganisationer i Sverige och internationellt: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Kvinna till Kvinna Kvinnor för fred Operation Peace Women Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor - RIFFI Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd Sveriges Kvinnolobby UN Women nationell kommitté Sverige 19

24 FRÅN RESOLUTION TILL OPERATION Flera svenska kvinnorganisationer träffades 2003 för att diskutera hur de kunde samarbeta för att förverkliga den historiska resolutionen som FN:s säkerhetsråd antagit om kvinnor, fred och säkerhet. Organisationerna skapade 2003 ett nätverk som 2006 blev en paraplyorganisation Operation Målet med Operation 1325 är att få in kvinnor i alla delar av fredsprocessen, så att de kan påverka situationer innan konflikter bryter ut, när de brutit ut, under fredsprocesser och efter att samhällen ska byggas upp efter konflikter. Operation 1325 informerar, utbildar och utvecklar kapacitet samt påverkar makthavare och allmänhet.

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Redovisning av utvärderingsuppdraget ang. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i GSFP-insatser

Redovisning av utvärderingsuppdraget ang. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i GSFP-insatser Redovisning av utvärderingsuppdraget ang. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i GSFP-insatser SAMMANFATTNING Detta är en redovisning av 2012 års uppdrag i FBA:s regleringsbrev att utvärdera hur FN:s säkerhetsrådsresolution

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Internationell politik 1

Internationell politik 1 Internationell politik 1 Föreläsning 4. Internationell säkerhet, maktbalans och kollektiv säkerhet Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Att definiera säkerhet Ett i grunden omstritt begrepp. Konsensus kring

Läs mer

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken

FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken FN:s hållbarhetsmål, nya utmaningar i statistiken Viveka Palm, Vice Avdchef för Regioner och Miljö, SCB Medlem av IAEG-SDG Adj Professor KTH, Inst för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder.

2012-08-28. Göran Nordström. FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. 2012-08-28. Göran Nordström FP7 Science in Society Vägen till en beviljad ansökan och om samarbetet mellan 10 EU-länder. Upplägg Lite om mig Info om vårt projekt: SECURE Arbetet med ansökan Styrkor hos

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15)

IAK115 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design 1&2, 4 hp (H15) IAK5 Kritiskt tänkande och teori inom arkitektur och design &2, 4 hp (H5) Antal respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 6,25 %. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Miljömålsdagarna 2015 Örebro

Miljömålsdagarna 2015 Örebro Miljömålsdagarna 2015 Örebro Generationsmålet och. Globalt 10-årigt ramverk av program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) - nationell implementering Nya globala hållbarhetsmål Gunilla Blomquist,

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16)

IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) IAK116 Perception/Färg, Ljus, Rum 1, 6 hp (VT16) Antal respondenter: 14 : 3 Svarsfrekvens: 21,43 % 1. Information och inflytande / Information and influence Fick du tillräcklig information om kursens innehåll

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Handledarmaterial Six Days

Handledarmaterial Six Days Handledarmaterial Six Days INLEDNING Kvinna till Kvinna Varför Six Days? DEL 1: SIX DAYS Bakgrundsfakta Filmfakta Huvudpersonerna DEL 2: VISNING Så här kan en visning se ut DEL 3: EFTERFÖLJANDE SAMTAL

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein

Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Del 2 Processkonsultation Edgar Schein Grundläggande definitioner Tre varianter av att ge hjälp 1. EXPERT modellen: Har en föreställning av att kunna ge rätt hjälp och veta det rätta svaret. Har en föreställning

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet

Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Frågor och svar om FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1888 om kvinnor, fred och säkerhet Vad är FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och vad innebär den? År 2000 enades FN:s säkerhetsråd om en resolution om

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Barn som separeras från

Barn som separeras från Barn som separeras från sina föräldrar 1 Mellan 100 150 miljoner barn bor och lever på gatan I Afrika söder om Sahara är 12% av alla barn föräldralösa, vilket motsvarar 48,3 miljoner barn Över 8 miljoner

Läs mer

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs

Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs Sverige mot narkotika Landskrona 1-2 Oktober Linda Nilsson, Generalsekreterare World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs World Federation Against Drugs bildades i Stockholm 2009. WFAD

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer