Stay WebSecurity. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stay WebSecurity. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet"

Transkript

1 Stay WebSecurity Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet

2 Stay WebSecurity Webb det nya hotet Idag är webb det största säkerhetshotet för många organisa oner. Så mycket som var tredje bedrägeribro sker med hjälp av internet. Bara det senaste året har andelen bedrägeriförsök ökat med 751 %. 44 % av användarna säger a de inte följer sin arbetsplats surfpolicy och 1 av 5 användare låter vänner och familj använda jobbdatorn. Bland 70-talister använder 48 % av användarna jobbdatorn privat. De a beteendemönster kompromissar säkerheten för din organisa on. Vanliga typer av hot via webb: Phishing Genom phishingmail luras användaren in på fejkade hemsidor, o a bankhemsidor, som uppmanar användaren a lämna ut känsliga uppgi er såsom bankkortsuppgi er. Denna metod kan jämföras med så kallad skimming. Skadlig kod och virus Hemsidor som sprider skadlig kod och virus. Kapning Hemsidor som sprider virus som kapar och låser datorn. Användaren måste betala en lösensumma för a få datorn upplåst. Falska tävlingar och lo erier Hemsidor med falska eller tvivelak ga lo erier och spel där användaren omedvetet startar e abonnemang som debiteras mobiltelefonräkningen. Dessa abonnemang kan vara mycket svåra a avsluta. Vilseledande eller falsk reklam Den ökande mängden reklam på internet gör det allt vanligare med vilseledande reklam. De a kan i värsta fall orsaka a användaren installerar oönskad mjukvara eller virus. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning Stay WebSecurity är en tjänst i molnet som ökar säkerheten i din organisa on genom a stoppa säkerhetshot via webb innan de når ert nätverk och era datorer. Sam digt erbjuder tjänsten en rad möjligheter för kontroll och monitorering. Målet med Stay WebSecurity är a vara marknadens enklaste webbsäkerhetslösning utan a kompromissa med funk on och integritet. Tjänsten ger dig allt du behöver för a uppnå säker surfning för dina användare. Tillsammans med e a rak vt pris passar tjänsten alla organisa oner oavse storlek, bransch och kunskapsnivå inom IT-säkerhet. Förväntade effekter Använder du Stay WebSecurity kan du förvänta dig e antal olika effekter. Ökad surfsäkerhet och minskad exponering mot virus. Förhindrad användarexponering mot bedrägerier, phishing m.m. Insikt och förståelse för din organisa ons sur eteende baserat på fakta. Förhindra olaglig nerladdning av upphovsrä sskyddat material. Förhindra surfande på sidor med barnpornografiskt innehåll. Minskade kostnader genom minskat antal incidenter. Ökande intäkter genom en effek vare organisa on. VSS Verksamhetsstyrd Surfpolicy Utmaningen i många organisa oner är a få en väl fungerande surfpolicy för hela organisa onen trots a användarna har olika förutsä ningar, surfvanor och därmed behov. VSS (Verksamhetsstyrd Surfpolicy) är e unikt verktyg som ingår i Stay WebSecurity. Verktyget möjliggör a de som är ansvariga för en grupp användare, t.ex. VD:n, avdelningschefen eller läraren, på e mycket enkelt sä kan anpassa surfpolicyn för just sina användare. Sam digt får administratören insikt i sur eteenden genom överskådlig och sta s k. VSS är ll stor del en anpassning för nordiska förutsä ningar kring kontroll och monitoringen av surfande. Socialt ansvar med inbyggt filter mot barnpornografi Stay WebSecurity innefa ar e unikt filter som förhindrar surfande på hemsidor med barnpornografiskt innehåll därmed förhindrar spridning av övergreppsmaterial. I de allra flesta organisa oner räcker de a skydd och ersä er andra kostsamma mjukvaror.

3 Stay WebSecurity All d skyddad med mobilitetsstöd Stay WebSecurity stödjer fullt ut mobila användare. Oavse var användaren befinner sig gäller surfpolicyn och användaren surfar direkt ut på internet utan a belasta interna nätverk, internerförbindelser eller system. Teknologi Stay Secures pla orm bygger det bästa från tre världar : Pla orm baserad på open source. Egenutvecklade unika och na onellt anpassade funk oner och skydd. Tredjepartskomponenter för ökad trygghet och säkerhet. Datacenter i Sverige Som en naturlig del i vår lokala strategi har vi för våra svenska kunder datacenter i Sverige. Det innebär a all data lagras fysiskt inom Sveriges gränser och ingen sur rafik passerar landsgräsen i onödan. Din integritet och säkerhet är och kommer all d vara av y ersta vikt hos Stay Secure. I linje med lagar & rekommenda oner Stay WebSecurity följer svenska lagar och de rekommenda oner som finns för svenska verksamheter och därmed även för de flesta andra länder i Europa. Hänsyn har tagits ll bland annat Datainspek onens rekommenda oner och krav. Anledningar a välja Stay WebSecurity För fullständig lista med fördelar se Ökad säkerhet Stay WebSecurity ger e effek vt skydd mot det största säkerhetshotet webb. Enkelt & kostnadseffek vt Målet med Stay WebSecurity är a vara marknadens enklaste lösning för webbsäkerhet utan a kompromissa med funk on. VSS - Verksamhetsstyrd Surfpolicy Unikt verktyg anpassat för norden som gör det möjligt för ansvariga ute i organisa onen a själva administrera och monitorera surfandet för sina användare. Bibehållen integritet Omfa ande rä ghetsstyrning möjliggör bibehållen integritet för användaren. I linje med gällande svenska lagar och rekommenda oner Tjänsten ligger i linje med svenska lagar och rekommenda oner. Alla datacenter är i Sverige. Monitorering ökad förståelse Genom sta s k och loggar får du ökad förståelse för sur eteenden i din organisa on och kan göra lämpliga åtgärder baserat på fakta.

4 Teknik & funk oner An virus Stay WebSecurity skannar all sur rafik för a stoppa alla typer av virus innan de når ert nätverk och datorer. Som an virusmotor används F-secure som regelbundet får pres gefyllda branschutmärkelser. F-secure erbjuder e av världens bästa skydd mot virus. Monitorering - sta s k & loggar Med tjänsten följer möjligheten a ta del av detaljerad sta s k och detaljerade loggar. Informa onen ger dig snabbt en översikt över användarnas sur eteende. Med hjälp av sta s ken och loggarna kan du bland annat se: Vilka hemsidor och kategorier av hemsidor som besöks, hur länge och när. Hemsidor och virus som blockerats. Förändringar i sur eteenden över d. URL-filtrering Stay Secure använder Zvelos världsledande URLdatabas med över 500 miljoner kategoriserade URL:er som täcker 6 miljarder hemsidor på nästan 200 språk. Databasen komple eras och uppdateras löpande med svenska hemsidor för bästa möjliga lokala täckning. Du väljer enkelt vilka hemsidor och kategori av hemsidor som du vill llåta, mjukblockera eller blockera. Mjukblockering ger användaren llgång ll hemsidan e er en tydlig varning. Strömmar Du tar enkelt kontrollen över ljud- och bildströmmar. Du kan t.ex. enkelt förhindra olika typer av streamingtjänster för a minska bandbreddsutny jandet. Zero-day-skydd mot phishing & andra bedrägerier Hemsidor som används för olika typer av bedrägeriförsök stoppas effek vt med URLfiltrering. Då de flesta bedrägeriförsök ini eras via e-post gör vår stora användarbas inom e- postsäkerhet a vi snabbt upptäcker nya typer av säkerhetshot. Vårt samarbete med ITsäkerhetsanalysföretaget Sec4it ger oss e zeroday-skydd där led den innan säkerhetshot stoppas kortas ner betydligt jämfört med vanliga säkerhetslösningar. Skydd mot barnpornografi Med en global databas och lokal databas via nordisk polis stoppas hemsidor med barnpornografiskt innehåll effek vt. SafeSearch SafeSearch skyddar användare mot exponering av olämpliga och anstötande sökresultat via sökmotorer. Du väljer själv i vilken utsträckning SafeSearch skall användas. Surfpolicy Du kan ha obegränsat antal policys och de kopplas enkelt ll användare och grupper i din organisa on. Du kan t.ex. enkelt välja surfpolicys för olika avdelningar, länder eller kontor. Varje policy kan enkelt administreras direkt via de e- postbaserade VSS-rapporterna. Rä gheter för integritetsskydd Med granulera rä ghetsinställningar kontrollerar du vem som får llgång ll vilken informa on såsom loggar och sta s k. Du väljer själv om möjlighet skall finnas a se enskilda användares surfak vitet eller om informa onen skall presenteras på gruppnivå. Katalogsynkronisering Dina användare synkroniseras och grupperas som en avspegling av din katalogtjänst, såsom Ac ve Directory. Det automa serar användaradministra onen och kopplingen ll surfpolicys via grupper. Implementering Stay WebSecurity erbjuder e bre utbud av implementa onssä. Kontakta oss så berä ar vi mer.

5 VSS Verksamhetsstyrd Surfpolicy Verksamheten tar kontrollen VSS gör det möjligt a låta ansvariga personer ute i organisa onen på e enkelt sä monitorera och administrera surfandet för just sina användare genom VSS-rapporten som kommer via e-post enligt önskat intervall. Från rapporten får VSS-administratören llgång ll en enkel kontrollpanel där historik och y erligare åtgärder kan göras. Här finns även mer sta s k a llgå. Pedagogisk kontrollpanel Y erligare åtgärder såsom a llåta och blockera specifika hemsidor kan VSSadministratören göra direkt via VSSkontrollpanelen. Här kan även inställningar för VSS-rapporten och VSS-larmet göras. VSSkontrollpanelen ger även möjlighet ll mer sta s k. VSS-administratören behöver inget login ll kontrollpanelen, utan åtkomst sker direkt från VSS-rapporten. VSS-rapporten VSS-rapporten visar överskådligt och pedagogiskt en topplista över de hemsidor som har flest besök. VSS-administratören kan direkt via listan i rapporten göra nödvändiga åtgärder såsom blockera, mjukblockera ( llåta e er varning), llåta specifika hemsidor eller kategorier av hemsidor. Teknologipartners: Larm vid avvikande surfmönster Som e komplement ll VSS-rapporten kan VSSadministratören få automa ska VSS-larm vid surfak vitet som verkar misstänkt eller på annat sä avviker från det normala. Det kan t.ex. vara e kra igt ökat antal besök på en viss hemsida som är mjukblockerad ( llåts e er varning). Specifika oner För fullständig specifika on se An virus Skydd mot phishing & andra bedrägerier Skydd mot barnpornografi Zero-day-skydd SafeSearch för säkra sökningar URL-filtrering llåt, mjukblockera (åtkomst e er varning) eller blockera Kontroll över nerladdning baserat på filtyp Kontroll av strömmar såsom video- och audio-streaming Fullt mobilitetsstöd Egendefinierade svarssidor och meddelanden med språkstöd Rä ghetsstyrning integritetsskydd Sta s k och loggar Katalogsynkronisering med LDAP (för t.ex. Ac ve Directory) Inställningsmöjligheter på organisa ons-, grupp eller individnivå Ak vitetsöversikt och rapportering för a förhindra inak vering/avinstalla on i icke rä ghetsbegränsade miljöer Stöd för Citrix- och Terminal Server-miljö Fullt IPv6-stöd

6 Fördelarna med SaaS i molnet Stay Secures samtliga tjänster finns som i molnet som SaaS (So ware as a Service eller Security as a So ware). IT-säkerhet i molnet ger en rad fördelar. Här följer e par. Kräver ingen investering i hård- eller mjukvara. Inget underhåll - ingen installa on. Minimal administra on. En central lösning - ersä er o a flera andra lösningar. Pla ormsoberoende - fungerar för alla system. Transparent för användaren. Obegränsad skalbarhet. All d uppdaterat med högsta säkerhet. Ingen begränsad livslängd. Miljövänligt. Så fungerar Stay WebSecurity Med Stay WebSecurity surfar dina användare via proxyservrar i Stay Secures datacenter. Således exponeras inte användaren direkt ut mot internet. Sur rafiken skannas i real d för a stoppa skadligt innehåll såsom virus och bedrägeriförsök. Även sådant hemsideinnehåll som ni valt a blockera stoppas. Via pedagogiska dialoger informeras användaren när sur rafik blockerats. Trusted sites, vilket o ast är lokala närverk och interna hemsidor, såsom intranät, exkluderas enkelt så de inte passerar Stay Secures proxyservrar.

7 Informa on om Stay Secure Marknadsledande leverantör Stay Secure är Nordens största renodlade leverantörer av säkerhetstjänster i molnet med kontor i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Med tjänster baserade på high end-teknik levererade från toppmoderna datacenter hjälper vi alla typer av organisa oner a få en trygg och väl fungerande vardag. Stay Secure har kunder och över användare. Bland kunderna finns börsnoterade företag, banker, myndigheter, kommuner, lands ng, riksdagspar er och skolor. Garanterad hög kvalité Vår Service Level Agreement (SLA) garanterar dig mycket hög kvalité i tjänsten; 99,9 % llgänglighet med ersä ning vid dri störningar. Du garanteras också snabbt support via telefon och e-post. Service & support Stay Secure levererar en kvalificerad support på svenska utöver det vanliga. Som kund hos oss får du all d svar snabbt och precist så a du kan ge en bä re service mot dina användare. Supporten är llgänglig via telefon och e-post. Vill du så ringer vi upp dig när det passar. Support Premium Support Stay Premium Support är en utökad support som ger support via telefon dygnet runt, året runt. Utbildning Stay Secure erbjuder utbildning på plats eller via webb i samband med a Stay WebSecurity llämpas. Utbildningen gör a ni kommer igång snabbt och kan administrera tjänsten på det mest effek va sä et. Stay Secures tjänster Stay PowerFilter Inkommande spam och virusfilter. Stay SecureSMTP Utgående spam och virusfilter. Stay Backup Backup av e-post. Stay Log Loggning av e-post upp ll 10 år. Stay WebSecurity Säker, kontrollerad och monitorerad surfning. Intresserad - kontakta oss Version 6.0 Försäljning Tel: Support Tel: Webb: h p://support.stejtech.net Stay Premium Support Tel: Webb: h p://support.stejtech.net Stay Secure Sweden AB Tel: Fax: Besöksadress: Årstaängsvägen 21B, Stockholm Postadress: Årstaängsvägen 21B, 7 tr Stockholm

Stay EmailSecurity PS

Stay EmailSecurity PS Stay EmailSecurity PS Marknadsledande e-postskydd i molnet för svenska myndigheter, kommuner & landsting. E-postsäkerhet för svenska landsting Stay EmailSecurity PS Marknadsledande e-postskydd för svenska

Läs mer

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se ANTS SERVICEAVTAL Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda. Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft-

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

NEDAP AEOS. » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad

NEDAP AEOS. » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad FRAMTIDSSÄKRAD INVESTERING Nedap AEOS stöder nuvarande IT-standarder och låter kunden definiera sin säkerhet, nu som i fram

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

Storegate MOLNTJÄNSTER FÖR MEDVETNA FÖRETAG. Storegate AB, NetPort Science Park, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, Sverige www.storegate.

Storegate MOLNTJÄNSTER FÖR MEDVETNA FÖRETAG. Storegate AB, NetPort Science Park, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, Sverige www.storegate. Storegate MOLNTJÄNSTER FÖR MEDVETNA FÖRETAG Storegate AB, NetPort Science Park, Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN, Sverige www.storegate.se Molntjänster för medvetna företag När tjänsterna i molnet slog igenom

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ditt lokala bredbandsbolag heter nu Surfia

Ditt lokala bredbandsbolag heter nu Surfia Ditt lokala bredbandsbolag heter nu Surfia PRIVAT Ditt lokala bredbandsbolag heter nu Surfia Tidigare Laholms bredbandsbolag, Hinet, Binet och bredband i Örkelljunga är nu samlat under ett och samma namn

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Sveriges Konsumenter i Samverkan Konsumenthandbok 2/2002 Sveriges Konsumenter i Samverkan Vi finns online för information och opinionsbildning www.konsumentsamverkan.se Vi finns till för dig och arbetar med att: Öka konsumenternas inflytande

Läs mer

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg.

SUNET:s tjänstekatalog. Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Ett samlat dokument med SUNET:s tjänster och verktyg. SUNET:s tjänstekatalog Innehåll Vad gör SUNET? 2 OptoSunet 3 SUNET:s kostnadsfria bastjänster 4 - Echo - Ping - Bandbreddstest

Läs mer

CYBERCRIME CYBER CRIME

CYBERCRIME CYBER CRIME CYBER CRIME I N TI NE TR EN RE NT ES TMS ÖM RÖK RA KBA ABK AS KI DS AI D A Innehåll Hoten på Internet Säkerheten ligger i dina händer................................ 1 Internetbrottslighetens effekter...............................

Läs mer

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen!

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! Ett magasin från Office IT-Partner #1 2013 print är mer än du tror PARTNER FÖRKLARAR HUR högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! FRAMGÅNG med ett leende MIKAEL SLÅR

Läs mer

MODERN IT-INFRASTRUKTUR

MODERN IT-INFRASTRUKTUR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERN IT-INFRASTRUKTUR HAR AFFÄRSANSVARIGA GJORT HEMLÄXAN? I samarbete med Öhrlings PriceWaterhouseCooper, PWC, har XLENT i seminarier

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet

Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet Lunds universitet Informatik Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: April, 2008 Författare: Ron

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

En presentation av. Cisco Systems i Sverige

En presentation av. Cisco Systems i Sverige En presentation av Cisco Systems i Sverige Nu startar vi en ny revolution. 1984 startade vi en revolution för kommunikation. Det var då datorer för första gången kunde dela data genom att koppla ihop

Läs mer